Page 1

Mei 2011


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Lezingen

Ouderling/ Organist

1 mei Beloken Pasen

ds. M. Kassens

Johanna Wildeman/ Gea Hoven

8 mei Misericodias Domini 15 mei Jubilate

ds. E. de Fouw

22 mei Cantate

ds. H. G端nther

Genesis 3, 1 Petrus 3:3-9, Johannes 20:19-23 Genesis 4, 1 Petrus 1:17-23, Johannes 21:1-14 Genesis 6:11-7,5, 1 Petrus 2:19-25, Johannes 10:1-10 Genesis 7: 6-8:5, 1 Petrus 2:1-10, Johannes 14:1-14

29 mei Rogate

ds. E. de Fouw

Genesis 8:6-22, 1 Petrus 3:8-18, Johannes 16:16-24

Lolke Folkertsma/ Tia Deij

2 juni Hemelvaartsdag 5 juni Wezenzondag

ds. E. de Fouw

ds. E. de Fouw

drs. E. Verhagen- Genesis 9:1-17, I Krikke Petrus 4:7b-11, Johannes 17:14-26

Michiel Verhagen/ Gea Hoven Hanneke Buurman/ Gea Hoven Jan Grisnich/ Gea Hoven

Marga Konings/ Gea Hoven Johanna Wildeman/ Gea Hoven

BIJ DE KERKDIENSTEN IN MEI

hernemen wij het spoor van het oecumenisch leesrooster. Tot en NametPasen Pinksteren volgen wij, samen met de wijkgemeenten van de Protestantse

Gemeente Zwolle, een min of meer doorgaande lezing uit het Boek Genesis. Ook de Evangelielezing en de epistellezing worden uit het oecumenisch rooster gekozen. Ik neem me voor in deze periode regelmatig over de verhalen uit Genesis te preken. Het Luthers accent in de 50 dagen tot Pinksteren ligt met name in de keuze van de psalmen en de zondagsliederen. De liturgische kleur is wit, tot en met zondag Exaudi, waarna Pinksteren natuurlijk rood verschiet, de kleur van de Geest en het vuur!


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 1e collecte: Voedselbank Zwolle 2e collecte: ELGZ na de dienst: Wereldwinkelverkoop 1e collecte: De Zwieseborg 2e collecte: ELGZ

Margriet

Sammy Carolien

Beitske Karin

Jeanine

Chantal Beitske

Esmeralda

1e collecte: Diaconaal project 2e collecte: ELGZ

Jaap Maartje Rinske

Saskia

Karin Corrine

Sipco

geen oppas

geen kindernevendienst Els

1e collecte: Luth. Werkgroep Kerkmuziek 2e collecte: Onderhoudsfonds ELGZ Viering Heilig Avondmaal cantorij o.l.v. Gea Hoven 1e collecte: KIA Werelddiaconaat 2e collecte: ELGZ Belijdenisdienst na de dienst: Wereldwinkelverkoop Metten, aanvang 9.30 uur voorafgegaan door wandeling en ontbijt 1e collecte: INLIA 2e collecte: ELGZ

Chantal nnb

Bijzonderheid is, dat op zondag Rogate (Bidt), op 29 mei, de tweeling Eline en Joël van Aalderink belijdenis zal doen. Zij hebben belijdeniscatechisatie gevolgd bij Saskia Post en kort bij mijzelf. In Nederlandse ogen zijn ze met hun 14 jaar nog jong, maar in de IJslandse Lutherse kerk, de kerk waartoe zij via hun moeder ook behoren, is dit de gebruikelijke leeftijd voor de confirmatie. Wij verheugen ons op een feestelijke dienst, waarin wij samen de vreugde vieren, die God ons in het geloof geeft. De gastvoorgangers in mei zijn, op 1 mei: Ds. Ries Kassens, emeritus Remonstrants predikant uit Apeldoorn, u welbekend en op 22 mei: onze voormalige predikant Ds. Hans Günther. Op deze zondag Cantate wordt het Heilig Avondmaal gevierd en zal de cantorij haar medewerking verlenen. Op de eerste zondag van juni, Wezenzondag, gaat ons gemeentelid Drs. Etje Verhagen-Krikke voor. Mooi dat zij, die de gastvoorgangers van informatie voorziet, ons nu ook zelf weer eens voorgaat! Erwin de Fouw


4

BEDANKT

G

raag bedank ik hierbij iedereen hartelijk voor de lieve kaarten en telefoontjes die ik ontving i.v.m. mijn pijnlijk soort hernia/spit of iets dergelijks. Het is nog niet helemaal okĂŠ, maar het gaat de goede kant op. Zoveel medeleven en positieve gedachten geven goede moed. Groeten, Jantine van der Heijden

REISJE 12 MEI ORANJEMUSEUM

ven ter herinnering: u kunt zich nog opgeven voor het reisje op donderdag 12 mei naar het Oranjemuseum in Diepenheim. Vertrek om 13.15 vanaf de kerk en zijn weer om 20.00 terug na het dinertje in Wilp. De kosten zijn â‚Ź 25,00. Het is de bedoeling dat we een volle bus hebben. Voor vervoer van huis naar de kerk kan gezorgd worden. Rolstoel of rollater kunnen mee. U kunt zich opgeven bij: Klarisa Scholten: tel.038 4652678, e-mail: kgravendijk@home.nl of Janke Geertsema: tel.038 4609836, e-mail: jankegeertsema@online.nl. Met vriendelijke groeten, Klarisa Scholten

E

HEMELVAARTDAG

H

et is een mooie traditie om op Hemelvaartsdag (2 juni) na een vroege wandeling en een goed ontbijt samen de metten te vieren. Om 7.00 uur verzamelen we bij het Theehuis in het Engelse Werk voor een wandeling onder leiding van Ineke Schoorel en Marjan Reus. We hopen veel vogels en planten te spotten. Als de wandelaars terug zijn, vindt er een gezamenlijk ontbijt plaats in het gemeentecentrum, dit zal om ca. 8.30 uur zijn. Wie deel wil nemen aan het ontbijt, moet zich even aanmelden via de intekenlijst die tot en met de zondag voor Hemelvaart in de hal van de kerk hangt. Hierna vieren we de metten. Ook wie alleen om 9.30 uur naar de metten komt, is natuurlijk van harte welkom.


5

WIE-IS-WIE BOEKJE 2011

N

a het grote succes van de Wie-is-wie-boekjes uit 2007 en 2009 heeft de kerkenraad besloten dit jaar een nieuwe uitgave te verzorgen. Er zijn immers weer vele nieuwe gezichten in onze gemeente, en veel gegevens zijn inmiddels gewijzigd. Naast de naam- en adresgegevens is er ruimte voor een korte eigen tekst en een foto. In het midden van deze Flambouw treft u formulieren aan waarop u kunt aangeven of u uw gegevens er in opgenomen wilt hebben, en welke informatie u wenst op te geven. Graag per persoon een eigen formulier invullen. Zonodig kunt u extra formulieren vragen aan een van de kerkenraadsleden. Vriendelijk verzoek uw opgave zo spoedig mogelijk af te geven aan de kerkenraad of op te sturen naar Michiel Verhagen, Ruurlosebeek 31, 8033 DW Zwolle. U kunt zelf een foto afgeven, of opsturen naar het genoemde adres, of u kunt een digitale foto mailen naar m.verhagen@wxs.nl (liefst per persoon een aparte foto). Ook is het mogelijk dat wij een foto van u maken. We hopen dat vele gemeenteleden weer mee zullen doen, des te waardevoller wordt het boekje als naslagwerk. Het boekje is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de eigen gemeente.

WETENSWAARDIGHEDEN ELGZ (1)

O

ns gemeentelid E.W. Bartels heeft een grote verzameling over de geschiedenis van onze gemeente. Hij heeft speciaal voor de Flambouw enkele interessante wetenswaardigheden opgetekend, die in de komende nummers gepubliceerd zullen worden. Het kerkgebouw is destijds voor een deel gebouwd op de plaats waar eerst het Sint Geertruidenklooster stond. Dat klooster werd in de 17e eeuw afgebroken om, op verzoek van prins Maurits, het bolwerk rond het Suikerbergje te verstevigen. Bij de restauratie van de kerk in 1966/67 werden onder de kerk behalve delen van de stadsmuur ook overblijfselen van het klooster aangetroffen.


6

IK GELOOF... De Augsburgse Confessie e lutherse gemeenten in Nederland heetten vroeger ‘gemeenten toegedaan de Augsburgse Confessie’. In het buitenland zie je dit nog vaak bij lutherse kerken. Maar ook in Zwolle is het nog zichtbaar, op het kerkzegel van onze gemeente: ’t Zeegel der Augsburger Gemeente in Zwoll’. Soms wordt deze lutherse identiteitsaanduiding afgekort met C.A., naar de Latijnse benaming Confessio Augustana. U moet er maar eens op letten, als u met vakantie in het buitenland bent. Maar waar staat nu de confessie (belijdenis) van Augsburg voor? Allereerst is het, zoals alle belijdenisgeschriften, een historisch en contextueel bepaald document. Nadat Luther de Kerk vanaf 1517 in beweging had gebracht, om niet te zeggen in rep en roer, door zijn openlijke uitingen van kritiek op het kerkelijk gezag (met name de paus) en de Rooms-katholieke leer, probeerde hij steeds weer in gesprek te komen met de kerkleiding. Hij diende, samen met zijn medestanders, onder wie vooral Philip Melanchton belangrijk is, herhaaldelijk verzoeken in voor een concilie (belangrijke en leerstellige vergadering van de Kerk). De paus was daar echter absoluut niet voor in. Sterker nog: hij excommuniceerde Maarten Luther reeds in 1521 (pauselijke ban), waarna ook zijn boeken verboden werden. Op de Rijksdag van Worms van datzelfde jaar, werd hij bovendien ook door de Keizer in de ban gedaan. Desondanks bleven Luther en zijn medestanders ook daarna nog geloven in de mogelijkheid van een hervorming van de Kerk van Rome naar Schriftuurlijke normen, waarin de

D


7

boodschap centraal stond van Gods rechtvaardigende, reddende genade voor de mens die zichzelf niet op eigen kracht kan rechtvaardigen en redden. Van de Kerk van Rome uit echter, kwam die openheid er niet. Maar de Keizer riep in 1530 opnieuw een Rijksdag bijeen, om te spreken over zijn godsdienstig inmiddels sterk verdeelde Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Van meet af aan was duidelijk dat Luther zelf niet aanwezig kon zijn. De Rijksban gold immers nog steeds. De rol van Melanchthon was daarom des te prominenter. Met het oog op de Rijksdag stelde Philip Melanchthon, in samenwerking met Luther, de ‘confessie van Augsburg’ op, waarin de standpunten waren verwoord van de hervormingsbeweging, die inmiddels in enkele grote Duitse landen feitelijk als kerk was gaan functioneren. De toon van de C.A. was gematigd, omdat men nog steeds hoopte op verzoening, in ieder geval in het Duitse Rijk. Toch werd er geen overeenstemming gevonden. De lutheranen slaagden er echter wel in, op 25 juni 1530, de belijdenis te laten voorlezen. Daardoor werd eindelijk openbaar wat de lutheranen geloofden en leerden en kon niemand er meer om heen. Ook al werd hij niet door de Rijksdag erkend als geldig voor de hele Duitse Kerk, de belijdenis van Augsburg kan tenminste worden gezien als een soort ‘geboorteakte’ van de nieuwe, Evangelische (Protestantse) Kerk. In Duitsland en daarna ook van de Europese kerken die de C.A. aannamen. 25 juni geldt onder lutheranen internationaal dan ook als ‘gedenkdag der Augsburgse Confessie’. Inhoudelijk gezien is de C.A. niet bedoeld als normerend geschrift. Het bedoelt uit te leggen waar de lutherse theologische en kerkelijke visies op gebaseerd zijn. Na 1530 gingen de ontwikkelingen rond de Augsburgse Confessie door. Melanchthon kwam in 1540, nadat hij in gesprek was geraakt met Johannes Calvijn, met een aangepaste versie van de C.A. Het is het resultaat van wat men de aller-prilste ‘samen op weg gesprekken’ in de geschiedenis van het lutherse en calvinistische protestantisme zou kunnen noemen. Luther maakte er geen bezwaar tegen, maar de Veranderde (Variata) Augsburgse Confessie heeft toch nooit brede ingang gevonden onder lutherse kerken. Zij hielden vast aan de Onveranderde (Invariata) Confessie van Augsburg. Dat lag onder andere aan de gewijzigde formulering met betrekking tot het Heilig Avondmaal. Die gaf in de nieuwe tekst ruimte aan de calvinistische opvattingen, die leren dat Christus met brood en wijn enkel in het geloof ontvangen kan worden. Wie niet gelooft, ontvangt Christus niet. Luthers visie is altijd geweest, dat ieder die brood en wijn ontvangt, Christus zelf ontvangt. Het eigen geloof is daarbij geen voorwaarde. Ook hier klinkt weer de leer van de rechtvaardiging door, waarin niet de mens , maar God bepaalt wat gebeurt (tot zijn heil). In de lutherse opvatting maakt niet de mens uit of Christus komt, maar komt Christus, omdat Hij dat beloofd heeft. Dat is ten diepste ook de achtergrond van ons open Avondmaal. Het is niet de kerk die nodigt, maar de Heer zelf. Toen de lutherse gemeente van Zwolle in 1649 ontstond, was zij dan ook ‘Augsburger gemeente in ’t Zwoll’. De benaming ‘Evangelisch-Luthers’ of kortweg ‘Luthers’ is echter veel gebruikelijker geworden. Erwin de Fouw


8

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN Voedselbank Zwolle De collecte op zondag 1 mei is bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. Evenals onze diaconie is de Voedselbank misschien ook wel een afspiegeling van wat er zich afspeelt in de samenleving: er is minder geld te besteden en er is meer armoede. De gang naar de Voedselbank is soms een drempel, maar voor veel gezinnen in onze stad en zelfs in de regio, blijkt het tijdelijk een uitkomst te zijn. De Voedselbank kan alleen functioneren met hulp van vrijwilligers en giften. Wat dat laatste betreft spelen kerken een belangrijke rol: De giften van de kerken zijn bijna het dubbele van de begroting van het jaar daarvoor, terwijl de giften van particulieren in 2010 meer dan gehalveerd ten zijn. Voor dit jaar staat er een verhuizing op stapel bij de Voedselbank en daar is ook geld voor nodig. We bevelen deze collecte van harte aan. Zorgboerderij De Zwieseborg De diaconale collecte op zondag 8 juni is bestemd voor Zorgboerderij De Zwieseborg in Loozen (Gemeente Hardenberg). Op de locatie is een monumentale hoeve omgebouwd tot vakantie-, logeer- en recreatieboerderij, waar gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind samen op vakantie kunnen gaan. De Zwieseborg bestaat uit zes aangepaste kamers voor gehandicapten, vijf appartementen voor de familieleden en een camping met vijftien plekken. Verder is er een theehuis, een kinderboerderij en speeltuinen met aangepaste toestellen. Veel organisaties en instellingen hebben zich verbonden aan het werk van de stichting. De protestante kerken in Overijssel ondersteunen via hun diaconie allerlei projecten. Verschillende kerken hebben geld gedoneerd aan De Zwieseborg. Als diaconie steunen we dit regionale project. Diaconale project De collecte op zondag 15 mei is bestemd voor ons nieuwe diaconale project. Concrete informatie over dit project zal worden afgekondigd voorafgaand aan de collecte.


9

Lutherse Werkgroep Kerkmuziek De opbrengst van de 1e collecte op zondag 22 mei is bestemd voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. Vanaf 1946 zet de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Op diverse gebieden is deze stichting actief en heeft in de loop der jaren velen enthousiast weten te maken voor de vocale en de instrumentale kerkmuziek. Naast werkweken voor kerkmuziek bestaan er muziekdagen voor jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici, korendagen, geeft de Lutherse Werkgroep drie à vier maal per jaar haar tijdschrift ‘Musica Sacra’ uit en verzorgt zij regelmatig publicaties van muziekuitgaven. Het contact met de werkers in het veld heeft hoge prioriteit. Met kerkmusici, koorzangers en predikanten wordt nauw contact onderhouden en daarbij stelt de stichting zich zo veel mogelijk coördinerend op. Omdat kerkmuziek een belangrijk onderdeel is bij de Lutherse liturgie en de diaconie zich ook nauw betrokken voelt bij de liturgische vormgeving van de vieringen, bevelen we deze collecte van harte aan. KIA Werelddiaconaat AFSA: Oma’s zorgen Op zondag 29 mei is de diaconale collecte bestemd voor de KIA collecte AFSA: De Aids Foundation of South Africa (AFSA). Deze stichting helpt mensen die door hiv/aids getroffen zijn. AFSA steunt allerlei initiatieven waarbij steun verleend wordt aan aidspatiënten en hun omgeving. Vooral aan arme mensen, want juist voor hen en hun familie zijn de gevolgen van de ziekte vaak niet te overzien. In veel dorpen is nauwelijks een stabiele samenleving op te bouwen, omdat er regelmatig mensen wegvallen. AFSA werkt mee aan onderzoeken naar hiv/aids en de daarbij horende maatregelen en voorzieningen vanuit de overheid. Ook ondersteunt AFSA grootmoeders die door het overlijden van hun eigen kind nu de zorg voor hun kleinkinderen op zich nemen. Aanbevolen. Stichting INLIA De collecte van zondag 5 mei is bestemd voor de Stichting INLIA. Het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in nood. Aan met uitzetting naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers verleenden zij diverse vormen van ondersteuning variërend van ondersteuning bij terugkeer tot en met ‘kerkasiel’, met als doel de dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten aan te gaan en zo tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. INLIA is initiatiefnemer en partner in vele samenwerkingsverbanden met lokale overheden, die zich geconfronteerd zien met de inhumane gevolgen van een rijksbeleid, dat duizenden, veelal legaal in Nederland verblijvende mensen op straat aan hun lot overlaat. Daarom bieden gemeenten, samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties, onder nadrukkelijk protest, noodopvang aan specifieke groepen dakloze asielzoekers.


10

VAN DE KERKRENTMEESTER

ieronder volgt een overzicht van de (2e) collecten en giften, vanaf januari tot en met begin maart 2011 en de stand van kerkbalans, jeugdwerk, zending en gaandeweg. Cor Noorda, kerkrentmeester financiën

H

Collecten 02-01-2011 09-01-2011 23-01-2011 30-01-2011 06-02-2011 13-02-2011 20-02-2011 27-02-2011 06-03-2011 13-03-2011 20-03-2011 27-03-2011

kerk € 278,76 kerk € 141,00 kerk € 146,26 onderhoudfonds € 119,37 kerk € 136,30 kerk € 139,96 kerk € 141,75 jeugdwerk bij diaconie kerk € 176,53 kerk € 132,30 kerk € 122,15 J.M. bloemenfonds € 139,71

Diversen t/m 31 maart 2011 Kerkbalans € 20.792,95 Zending € 982,50 Jeugdwerk € 926,50

Giften NN NN

€ 300,00 € 25,00

VOORTGANGSRAPPORTAGE HULP HAÏTI een jaar geleden dat de wereld Hetwerdis alweer opgeschrikt door de berichten van

een alles verwoestende aardbeving in één van de armste landen ter wereld: Haïti. De Lutherse Wereld Federatie heeft al vele jaren een hulporganisatie in Haïti en gelukkig overleefde de staf de aardbeving en was er weinig schade aan de kantoor en magazijn gebouwen. Er werd direct begonnen met een noodhulpprogramma en op een aantal ervaren medewerkers zoals de Nederlander Gerrit ten Velde die al vanaf 1972 voor de Lutherse Wereld Federatie werkt, werd een beroep gedaan om naar Haïti te gaan om te trachten direct hulp te verlenen. Dat hulpverlening en vooral wederopbouw in zo’n situatie erg moeilijk is zal iedereen duidelijk zijn. Voor het beschikbaar komen van fondsen werden er extra acties gevoerd. Het Nederlands Luthers Genootschap bracht met de hulp van de lutherse gemeenten, individuele lutheranen en giften van fondsbesturen meer dan € 60.000,- bij elkaar.


11

Één van de gebieden waar de LWF hulp wilde verlenen en veel ervaring in heeft, was bij het bouwen van eenvoudige huizen. Maar voordat je met de bouw kunt beginnen moet eerst puin worden geruimd en afgevoerd en wanneer dat moet gebeuren met kruiwagens gaat dat maanden duren. Er moet worden uitgezocht van wie de grond is waarop de huizen komen te staan en met een kadaster dat nauwelijks functioneert, is ook dat niet eenvoudig. Ook moet er met een overheid worden samengewerkt die ternauwernood nog bestaat en als dan al die hordes zijn genomen dan moeten de materialen uit de naburige Dominicaanse Republiek komen omdat er in Haïti eenvoudig niets is. Dat het bouwen van eenvoudige huizen dus langzaam gaat is duidelijk. Gelukkig was er meer succes bij het verlenen van noodhulp en van die noodhulp zal ik wat voorbeelden geven. In de drie gebieden Leogane, Gressier en Merger werden aan 270 families tenten en voedsel gegeven. Ook werden er aan deze families muskietennetten, matrassen en lakens gegeven en het puinruimen dat moest gebeuren voordat de tenten konden worden opgezet werd door deze families in een zgn. “voedsel voor werk- programma” gedaan. Er werden 54 schooltenten voor meer dan 21.000 studenten opgezet en 60 hangars werden ingericht om als school te kunnen dienen. Ook werd er een school gebouwd en bij deze gebouwen werden er 13 waterputten gegraven, 15 latrines en 15 keukens gebouwd en 47 watertanks geïnstalleerd. Met de bouw van 110 hangars voor scholen, 40 keukens, 40 latrines en 25 waterputten is men nog bezig. Op de scholen werden voor ruim 3.400 gezinnen materialen zoals toiletartikelen o.a. zeep en water- zuiveringstabletten uitgedeeld om het uitbreken van cholera tegen te gaan. Op het platteland in het Goave-gebied werden er aan 8.000 gezinnen zaden en landbouwwerktuigen gegeven en voor meer dan 3.500 mensen werden activiteiten georganiseerd waarmee geld verdiend kon worden of werd er microkrediet gegeven. In de kampen Nerette en Ste. Therese werden 1000 gezinnen in tenten gehuisvest. Omdat leven en werken in zo’n situatie erg moeilijk is werden er aan de staf van de LWF en aan leraren en pastorale werkers trainingen over stressmanagement en post traumatische reacties gegeven. In de zeven gebieden waar de LWF werkt, werden 35 mensen in de preventieve gezondheidszorg getraind. Dit kwam ten goede aan ongeveer 2.500 mensen. De gezondheidswerkers zorgden voor de distributie van emmers, jerrycans, zeep, waterzuiveringstabletten en condooms. Ook werden er 165 mensen getraind hoe te handelen als er weer een aardbeving zou komen en deze mensen werden uitgerust met een megafoon en fluitjes. Wat er gedaan is, is indrukwekkend. Er moet echter nog veel meer gebeuren en de LWF blijft zich daarvoor inzetten. Het werk is nog lang niet gedaan en voor de financiering is nog veel nodig. Giften voor Haïti kunt u storten op giro 43360 ten name van het Nederlands Luthers Genootschap te Woudrichem onder vermelding van Haïti. Namens het bestuur van het Luthers Genootschap, Christiaan Minderhoud, lid bestuur Luthers Genootschap en oud-medewerker LWF


12

HET VERSCHIL VAN BERTIE PAUW

D

it jaar staan alle vrijwilligers in Europa in de aandacht. In het wijkblad de Stins stond onlangs een artikel over een ons zeer bekende vrijwilliger uit Westenholte… “Bertie Pauw is een 74-jarige vrouw met een werkzaam leven achter de rug. Na haar pensionering had ze er geen behoefte aan te stoppen met werken en breidde ze haar vrijwillige activiteiten uit. ‘Er is zoveel te doen’, verklaart ze. ‘Er vallen veel mensen in deze maatschappij tussen de wal en het schip, mensen die een klankbord nodig hebben. Het belangrijkste van vrijwilligerswerk is klaarstaan voor een ander. Ik wil dat graag doen, het maakt mijn dagen nuttig en ik word er blij van.’ Geraakt word je door Bertie als ze praat over haar inzet voor mensen die dat nodig hebben. Er is sprake van een belangeloos geven en hiermee geeft ze iets waardevols aan zichzelf. Bertie heeft twaalf jaar vrijwilligerswerk gedaan in de Lutherse kerk. Ze verzorgt al jaren eenmaal in de week de dieren van de dierenweide. Tweemaal per week werkt ze een aantal uren in de schooltuinen van Stadshagen, waar o.a. de kinderen uit Westenholte wordt geleerd te zaaien en te oogsten. De kinderen leren er de gewassen onderscheiden en benoemen en ze geniet van de onbevangen opmerkingen die de kinderen soms maken over de voor hen onbekende planten. Ook is ze eenmaal per 14 dagen gastvrouw in de Zonnesteen. Ze schenkt er koffie voor mensen met kanker en heeft een luisterend oor. Haar nieuwste project is ontstaan tijdens een vakantie in Kenia, eind vorig jaar. Ze bezocht er een schooltje, zag de schaarste aan schoolspullen en verzamelt sindsdien schoolmateriaal voor de Keniaanse kinderen. Bertie Pauw, een enthousiaste vrijwilliger, een lieve oppasoma voor haar kleinkinderen en bovenal één van de mensen die in Westenholte voor het verschil zorgen!” Uit de Stins (wijkblad van Westenholte, Voorst en Frankhuis)

AMBASSADEURSDAG IKV PAX CHRISTI

O

p 21 mei organiseert IKV Pax Christi de Ambassadeursdag, als voorbereiding op de Vredesweek 2011. Tijdens de Ambassadeursdag, voorheen de Vredeswerkdag, hoort u alles over de Vredesweek. Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van een nieuwe aanpak, het Ministerie van Vrede. Het Ministerie van Vrede wordt het centrum van alle lokale en landelijke activiteiten in de Vredesweek. Met een aansprekende campagne voor jong en oud, met onder meer een Minister van Vrede als boegbeeld en initiator voor nieuwe acties en met Ambassadeurs van Vrede als lokale aanjagers. Om dit alles goed voor te bereiden, is er op zaterdag 21 mei 2011 de Ambassadeursdag. Er zijn allerlei workshop en lezingen bijvoorbeeld over het


13

oprichten van een lokale Ambassade van Vrede. Een Ambassade van Vrede is een tijdelijk actiecentrum waar alle lokale activiteiten samenkomen, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, de kerk, het buurthuis of de school. Een lokale bekendheid wordt Ambassadeur van Vrede en is voor één week het gezicht van de Ambassade. Het Ministerie van Vrede zorgt voor ondersteuning en materialen, zoals posters, banners en aankleding. Ieder jaar staat de Vredesweek in het teken van een thema. Dat is dit jaar niet anders. Het thema van 2011 is ‘Elk mens een veilig bestaan’. Veiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar helaas is dat niet altijd het geval. Want wat betekent het om in Congo te wonen waar de straten en marktpleinen niet veilig zijn? Hoe is het in Syrië te leven waar de veiligheidsdienst opeens voor de deur kan staan? Ook in Nederland heeft iedereen recht op veiligheid. Met het Ministerie van Vrede en de Ambassades van Vrede willen we bijdragen aan een veiliger bestaan, in uw buurt, in Den Haag en ver over de grens in conflictgebieden. Tijd: 11.30 - 17.00 uur / Locatie: MeetingPlaza (Hoog Catharijne), Utrecht. Aanmelden en meer informatie via de site: http://www.ikvpaxchristi.nl.

VESPERS, VIERING EN CANTATE IN DE GROTE KERK

O

p 8 mei 2011 is er om 16.30 een Michaëlsviering in de Grote Kerk. Het thema is: Compassie, een weg in de gebrokenheid. Inleiding op het thema: “Bij de ingang van het ziekenhuis de Weezenlanden staat een koperen beeld, groen uitgeslagen. Twee vrouwen zie je. Twee mensen? Of een engel en een mens? Een engel? Een beschermengel? God die nabij is? De Barmhartige? Wie naar het ziekenhuis gaat ziet bij de receptie een beeld dat een beetje lijkt op dat koperen beeld: Twee mensen tornen tegen de wind op. Zwaar werk. Wie zijn het? Mensen, die met angst en beven een onderzoek moeten ondergaan? Op een operatie wachten? Welke stormwind moeten ze trotseren? Hoe zullen de artsen en de verpleeg-kundigen met hen omgaan? Zal er compassie zijn?” Op zondag 22 mei 2011 is er om 16.30 een Michaëlsvesper in de Grote Kerk. Het thema is: Spiritualiteit, ‘groter dan ons hart’. Voorgangers zijn Ineke Schoorel en Harm Bousema.


14

HET LIED VAN DE VRIJHEID De vrijheid is voor de mensen de vrijheid bestaat in taal de vrijheid is voor de mensen wij spreken elkander toe

Zij zeggen mijn brood en mijn adem zij slikken de woorden in zij zeggen mijn brood en mijn adem ze eten en slapen alleen

Met vogels valt niet te praten de maan is koud als een vis met vogels valt niet te praten zon is een zwijgzaamheid

Ik heb in mijzelf gesproken ik ademde enkelvoud ik heb in mijzelf gesproken en nu zijn de anderen dood

Maar mensen worden geroepen elk aan zijn eigen naam maar mensen worden geroepen ter zake van ja en nee

Want vrijheid is voor de mensen wat lucht voor de vogels is en vrijheid is voor de mensen wat water is voor een vis

Er zijn er niet veel die zeggen Wij delen dezelfde tijd Er zijn er niet veel die zeggen Wij breken hetzelfde brood

en vrijheid bestaat in woorden die brood geworden zijn stemmen die zijn gebroken en bloed dat wordt vergoten de vrijheid smaakt naar pijn

De meesten willen alleen maar een uur lang hetzelfde bed de meesten willen alleen maar een uur lang elkaar te lijf

TOTDAT HIJ KOMT

Willem Barnard (1920-2010) (uit de Randstadbundel)

Totdat Hij komt, zal het hier zo gebeuren: ’s morgens de melkboer tweemaal bellen, dan gordijnen open en met grauwe kleuren breekt ’t eerste licht de nachtelijke ban. Het heldere ontbijt ieder morgen, dan naar de stad, de tram zingt langs de rand heen van je dromen en je kleine zorgen, en ’s avonds staan de grote in de krant. Zo zal het eindeloos zich herhalen, liefelijkheid van huiselijke haard, kinderen zorgen en de angst rondom. En eind’lijk met het vege lijf betalen de koorts des levens en diep in de aard wachten en luisteren, totdat Hij komt. Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995)


15

AGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. datum tijd activiteit maandag 20.00-22.00 cantorij (niet tijdens schoolvakanties) dinsdag 20.00-21.00 bidstond woensdag 10.00-11.00 t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 zo 1 mei 11.00 Wereldwinkelverkoop (na de dienst) Koopzondag centrum Zwolle, dus: vanaf 12.00 uur betaald parkeren binnen de stadsgracht 5-8 mei Koninginnezang, Ter Aar (zie Flambouw van februari en maart 2011) zo 8 mei 16.30 Michäelsviering, zie artikel wo 11 mei 20.00 Kindernevendienstvergadering (o.v.) do 12 mei 13.15-20.00 Jaarlijks dagje uit: Oranjemuseum Diepenheim (zie artikel) zo 15 mei 17.30/19.30 30+ gespreksgroep Ad Fontes: (info: tel. 038 7370003/ karinvrieling@ziggo.nl) vr 20 mei 17.30 Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ za 21 mei 11.30-17.00 Ambassadeursdag IKV Pax Christi, Utrecht (zie artikel) zo 22 mei 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk (zie artikel) Kopijdatum Flambouw juni 2011 di 24 mei 19.30 Kerkenraadsvergadering zo 29 mei 11.00 Wereldwinkelverkoop (na de dienst) 1 t/m 4 juni 31e Lutherse Jeugdmuziekdagen, Amerongen za 4 juni 15.30 Zaterdagmiddagmuziek Anthem en Choral Voices, OLVBasiliek zo 5 juni Verschijning Flambouw juni 2011 10 t/m 13 25e Lutherse Jongerenmuziekdagen juni zo 12 juni 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk vr 17 juni 17.30 Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ zo 19 juni 17.30/19.30 30+ gespreksgroep Ad Fontes: (info: tel. 038 7370003/ karinvrieling@ziggo.nl) 10.00 Regionale Noordelijke Buitendag, Wildervank (zie volg. Flambouw)


16

De Flambouw van mei 2011  

De Flambouw van mei 2011