Page 1

Maart 2012


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger Lezingen

Ouderling/ Organist

4 maart Reminiscere

drs. Gerald Schutte

Michiel Verhagen / Gea Hoven

11 maart Oculi

ds. Erwin de Fouw

Ezech. 3: 22-27 1 Tess. 4: 1-7 Matt. 15: 21-28 Ezech 14:12-23 Efez. 5: 1-9 Lucas 11: 14-28

18 maart Laetare

ds. Erwin de Fouw

Johanna Wildeman / Bart Lip

25 maart Judica/ Passiezondag 1 april Palmzondag

ds. Erwin de Fouw

Ezech 17:22-24 Gal. 4: 22-5: 1a Joh. 6: 1-15 Ezech. 33: 1-20 Hebr. 9: 11-15 Joh. 8: 46-59 Ezech 33:21-33 Filipp. 2: 5-11 Joh.12: 12-24

ds. Erwin de Fouw

Andrea Nijland / Gea Hoven

Hanneke Buurman / Gea Hoven Lolke Folkertsma / Gea Hoven

2 t/m 4 april 19.30 uur gemeenteleden Stille Week 5 april ds. Erwin de Witte Donderdag Fouw

Jan Grisnich / Gea Hoven

6 april Goede Vrijdag

ds. Erwin de Fouw

Marga Konings / Gea Hoven

7 april Stille Zaterdag

ds. Erwin de Fouw

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

8 april Pasen

ds. Erwin de Fouw

Hanne Buurman / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr Susanne Rienke/Chris Annemarie Beitske Maartje Rinske Eline Karin Maartje Chantal Rienke/Chris Annemarie Lianne Jennifer Eline Emma

geen oppas

Susanne Corrine, Maartje, Emma Rinske, Eline

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! Els

Jeanine

Esmeralda

Sipco

Saskia/Els

geen kindernevendienst

Sammy Carolien Christa

1e collecte: Sonneheerdt 2e collecte: ELGZ 1e collecte: Jeugdhuis Zambia 2e collecte: ELGZ mmv de cantorij olv Gea Hoven viering Heilig Avondmaal 1e collecte: De Bres 2e collecte: ELGZ 1e collecte: St. Voorkom 2e collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds Na de dienst: verkoop Wereldwinkel 1e collecte: St. INLIA 2e collecte: ELGZ

vespers, aanvang 19.30 geen collecte viering Heilig Avondmaal aanvang 19.30 geen collecte mmv de cantorij olv Gea Hoven aanvang 19.30 geen collecte Paaswake, aanvang 21.30 Bediening Heilige Doop & Belijdenis geen collecte 1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: ELGZ mmv de cantorij olv Gea Hoven viering Heilig Avondmaal


4

BIJ DE KERKDIENSTEN De zondagen in de veertigdagentijd e kindernevendiensten in de veertigdagentijd sluiten aan bij de psalmantifonen die aan de zondagen hun naam hebben gegeven. Om die reden hebben Gea Hoven en ik ervoor gekozen om iedere zondag ook de antifoon te laten klinken. Zo krijgen de kinderen en krijgen wij allen iets mee van de geloofswoorden waarom het in de tijd voor en van Pasen gaat: bidden, barmhartigheid, zien (door de ogen van het geloof), vreugde, God ‘mijn God’ noemen, Hosanna en ... Halleluja!

D

Naast het leren van geloofswoorden wordt ook de verbeelding aangesproken. Dit in aansluiting op Ezechiël 36: 35 “Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden ...” Zo gaan we van een dorre woestijn naar een bloeiende tuin. In de kerk wordt een woestijn uitgebeeld, waarin elke zondag een zaad, bloem, tak of iets anders wordt geplaatst, waardoor het steeds meer een tuin wordt, tot op Pasen een narcis opbloeit uit het open graf. Dat thema van het onderweg zijn door de woestijn komt ook terug in het Kyrie voor de veertigdagentijd, dat wij wekelijks zullen zingen: ‘Heer wij zijn op weg, door water en woestijn’. Zondag ‘Reminiscere’ (4 maart), de tweede zondag van de veertigdagentijd (Reminiscere=‘Gedenk’, naar psalm 25: 6, 22, de antifoon voor deze zondag: ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.’) bepaalt ons bij het zwijgen van zowel Jezus als Ezechiël . Jezus hoort de roep om hulp van een Kanaänitische vrouw, maar aanvankelijk negeert hij haar: ‘hij keurde haar geen woord waardig’. En Ezechiël wordt door God met stomheid geslagen en moet wachten met spreken tot God opnieuw het woord tot hem richt. Hij is geheel en al een instrument in Gods handen. Gastvoorganger in de dienst op 4 maart is Gerald Schutte. Langs de rivier de IJssel, onder de rook van Zwolle, om precies te zijn in het dorpje ’sHeerenbroek, groeide Gerald op. Na de lerarenopleiding Scheikunde aan de Hogeschool Windesheim studeerde hij theologie en later deed hij de predikantenopleiding in Utrecht (afgerond in 2009). Vanaf de laatste fase van deze studie tot op heden is Gerald gastvoorganger in de PKN. Tijdens de deeltijdstudies is Gerald actief in het voortgezet onderwijs. Momenteel werkt hij als afdelingsleider havo/vwo bovenbouw op het Almere College in Dronten en woont hij samen met zijn vriend in de Zwolse wijk Stadshagen.


5

Op de derde (vorige keer schreef ik per abuis ‘tweede’) zondag van de veertigdagentijd (11 maart), ‘zondag Oculi’ (’Ogen’, naar psalm 25, verzen 15 en 16, de antifoon voor deze zondag: “Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.”) maken we een grote sprong in het boek Ezechiël. Hier klinkt een echo van het pleidooi van Abraham voor Sodom, maar dan een valse: zelfs de rechtvaardigheid van Noach, Daniël en Job kan volgens de godsspraak het volk niet redden van de ondergang. Een moeilijke tekst, dat in elk geval. Op de vierde zondag van de veertigdagentijd (18 maart), zondag Laetare (‘Verheug u’ naar Jesaja 66: 10 en 11, de antifoon voor deze zondag: “Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken.”) verschiet het ingetogen paars naar het vrolijker roze. Daar lezen wij een gelijkenis bij uit het boek Ezechiël, waarin God op de hoogste berg in Israël een heel klein boompje plant, dat evenwel uitgroeit tot een prachtige cederboom, waarin alle vogels kunnen schuilen. Een prachtig beeld voor hoe God altijd weer het zwakke verkiest boven het sterke en maar al te vaak zelfgenoegzame. De vijfde zondag in de veertigdagentijd (25 maart) is zondag Judica of Passiezondag. Daarbij hoort als antifoon psalm 43: 1en 2a: “Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht...” In de evangelielezing uit Johannes 8: 46-59 wordt Jezus beschuldig en voor bezeten uitgemaakt. Bij Ezechiël gaat het ook om recht en onrecht en hoe mensen daarmee aan de haal gaan en zelfs God van onrechtvaardigheid betichten. Een moeilijk en streng verhaal. Tot slot: palmzondag (1 april), zondag palmarum, met als antifoon de ons zo bekende roep van mensen uit Jeruzalem, die Jezus binnenhalen in hun stad: “Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!” (Matteüs 21: 9b). Onze kinderen verbeelden de vreugde van dit onthaal met hun optocht met palmpaasstokken. Hoe schril klinken hiermee vergeleken de woorden uit Ezechiël 33. Het doet alles denken aan: “heden: hosanna, morgen: kruisigt hem”. Erwin de Fouw


6

UIT DE GEMEENTE In memoriam Corrie van Donk Op zondag 5 februari 2012 is overleden, op de leeftijd van 82 jaar, ons gemeentelid mevrouw Cornelia Jannetje – Corrie – van Donk-Verzijl, weduwe van Dick van Donk. Corrie is altijd een zeer trouw en betrokken lid van de Scheppingskerkgemeente, later de Evangelisch-Lutherse Gemeente geweest. Met grote en warme belangstelling voor medemensen. Zij was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van anderen en was een trotse en liefdevolle moeder en oma. Verder genoot ze erg van kwaliteit als het om liturgie en kerkmuziek ging; haar man Dick was jarenlang een drijvende kracht bij het organiseren van orgelconcerten; Corrie genoot erg van muziek en cultuur. Haar kinderen en kleinkinderen zijn ook muzikaal, dat bleek ook bij haar afscheidsdienst. Corrie van Donk overleed na een week liefdevolle verpleging in het Zonnehuis. Ze was al geruime tijd ernstig ziek, vond het leven zonder haar man zwaar en verlangde daarom naar de dood. De dankdienst voor haar leven werd vrijdag 10 februari gehouden in onze kerk. Na de dienst vond de begrafenis plaats op begraafplaats Kranenburg. Wij gedenken Corrie van Donk met eerbied en weten haar geborgen in Gods liefde. In memoriam Geertje de Vink- de Vries Op 19 februari 2012 overleed in de leeftijd van 94 jaar mevrouw Geertje de Vinkde Vries, weduwe van ons gemeentelid Jitse de Vink (overleden in september 2010). Mevrouw De Vink was zelf geen lid van onze gemeente, maar via Jitse leefde ze sterk mee met ons wel en wee en ze was blij met bezoek. Na het overlijden van haar man woonde ze in Berkumstede. De afscheidsbijeenkomst was op 24 februari in uitvaartcentrum Kranenburg. We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid. Vertrokken met onbekende bestemming: De heer G. Dijkstra uit Boschoord Mevrouw B. van Mourik/de Bie

BEDANKT!

G

raag willen Michiel en ik iedereen bedanken voor de reacties op mijn plotselinge opname in het ziekenhuis. Het betekent voor ons heel veel ons zo deel van de gemeente te mogen weten. Door kaarten, telefoontjes, mailtjes en wordfeuden met Alice, gebed en aangestoken kaarsjes voelden we ons gedragen en niet alleen. We zijn dankbaar dat de behandeling tegen de wondroos goed is aangeslagen en we de draad van het leven weer op mogen pakken. Michiel en Etje Verhagen


7

BERICHT VAN BERTIE PAUW

G

raag had ik iedereen persoonlijk willen bedanken na de dienst, maar dat bleek om de een of andere reden niet mogelijk. Dan maar op papier. Plotseling moest ik zo snel als mogelijk naar het ziekenhuis komen. Bacterie in het bloed. De hartklep was al aangetast en een gat, dat was het gevaar. Na 2 maanden mocht ik gelukkig weer naar huis, vlak voor kerst. De vele kaarten (110!) en de vele bezoeken hebben mij heel goed gedaan en ik ben dankbaar dat ik mocht blijven, en voor het medeleven van zoveel mensen, niet in het laatst, van de kinderen, die heel trouw elke dag kwamen, ondanks gezin en werk. Ik heb nu een biologische hartklep van het rund! Je kunt mij dus sponsoren voor het project van de diaconie, haha! Ik wens jullie allemaal het beste. Blijf niet hangen in het verleden, pieker niet over de toekomst, wees blij en dankbaar voor vandaag. Bertie Pauw-de Koning

PALMPAASONTBIJT

O

p zondag 1 april is het Palmpasen. Traditiegetrouw vindt op deze dag om 8.30uur weer het Palmpaasontbijt plaats. Jong en oud kan hier (kosteloos) aan mee doen, maar het is wel belangrijk dat u zich hier van tevoren voor opgeeft, zodat men weet hoeveel er ingekocht moet worden. De intekenlijst hangt in de hal tot en met de zondag voor Palmpasen. Jantine van der Heijden en Myrna Frits-Bokelmann

PALMPAASSTOKKEN

O

p Palmzondag komen, aan het begin van de dienst, de kinderen binnen met versierde palmpaasstokken. Op de zaterdag voor Palmpasen gaan we tijdens een feestelijke bijeenkomst met ouders en kinderen samen Palmpaasstokken maken (zie artikel elders in deze Flambouw). Wie hier niet bij kan of wil zijn, maar wel aan de slag wil met de palmpaasstok, kan vanaf ca. twee weken voor Palmzondag versierspullen en – indien nodig – stokken meenemen uit de kerk. Op de ochtend van Palmpasen krijgen de kinderen voor de dienst een broodhaantje in de kerk om bovenop de stok te zetten. De kinderen kunnen daarna in het gemeentecentrum wachten, tot ze opgehaald worden om in een feestelijke optocht de kerk binnen te komen. De versierde stokken worden vervolgens voorin de kerk gezet en kunnen na de dienst mee naar huis worden genomen. Het is de bedoeling dat de kinderen de stokken na gebruik thuis bewaren (gedurende de gehele nevendiensttijd) en elk jaar hergebruiken. Andrea Nijland, jeugdouderling


8

HULP NODIG VOOR SPULLENMARKT!

I

n het februarinummer van de Flambouw stond het aanmeldformulier voor hulp en spullen voor de spullenmarkt op 21 april. Sinds 5 februari staat er in het gemeentecentrum een doos voor de ingevulde formulieren. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is de doos nog helemaal leeg en zijn er 2 formulieren per post en één aanmelding per mail ontvangen. Zo weinig resultaat is wel heel teleurstellend!! We hopen dat bij het uitkomen van deze Flambouw de doos inmiddels goed gevuld is en de spullenmarkt doorgang kan vinden. Uw hulp is echt dringend nodig!!! Goed bruikbare spullen kunt u inleveren op vrijdagmiddag 20 april van 14.00 uur tot 17.00 uur. De spullenmarktcommissie (voor info: wimenlouise@telfort.nl)

CATECHISATIE IN MAART

catechisatie voor jongeren vanaf 12 jaar is op 25 Dejanuari van start gegaan met een groepje van vijf

personen. Samen met de catechisanten hebben we besloten dat we bijeen zullen komen op zondagen vanaf 11.45 uur. Dit kwam het beste uit vanwege de verschillende lesroosters. De data in maart zijn zondag 11 maart en 25 maart. Het onderwerp bij deze twee bijeenkomsten: de sacramenten van Avondmaal en Doop. We sluiten ook nu aan bij waar we zijn in het kerkelijk jaar: Witte Donderdag met viering van het Heilig Avondmaal en de Paaswake met Doop, doopgedachtenis en Heilig Avondmaal. We luisteren en praten niet alleen, we gaan ook steeds creatief aan de slag. We openen en sluiten met een gebed en/of een gedicht. Erwin de Fouw en Saskia Post

PARKEERPROBLEMEN

Z

oals velen inmiddels gemerkt hebben, is er weinig mogelijkheid meer tot parkeren na de herinrichting van de Potgietersingel. Alleen de eerste helft van het parkeerterrein is beschikbaar, de rest is allemaal voor vergunninghouders en er wordt streng gecontroleerd door de politie. De Gemeente Zwolle verwijst naar de mogelijkheden op Parkeerdek Emmawijk, Parkeergarage Maagjesbolwerk, de Kamperstraat, de Blijmarkt en het parkeerterrein aan de Goudsteeg (op zondagochtend open). Op zondagochtend is het – als proef gedurende de komende maanden – aan de bestuurders van de auto-ophaaldienst toegestaan hun auto op het kerkplein te zetten. De inrit van het kerkplein is op dit moment moeizaam bereikbaar, doordat er bouwcontainers geplaatst zijn voor de verbouwing van Museum De Fundatie. Er is overleg gaande over de mogelijkheid deze iets te verplaatsen. Michiel Verhagen


9

HULP BIJ GROTE BEURT VAN DE KERK GEVRAAGD

onze schoonmakers en andere gemeenteleden nog Voor even dit: traditioneel krijgt onze kerk vlak vóór Pasen een

grote schoonmaakbeurt. Dat is dit jaar gepland op zaterdag 31 maart vanaf circa 9 uur in de morgen. Heb je even tijd, kom ons dan gezellig helpen. Vele handen maken licht werk. En er is altijd koffie met gebak. Dorien Sikkema

VOORJAARSPROGRAMMA MAART-JUNI 2012

O

ok in de komende maanden is er weer een gevarieerd aanbod van activiteiten in onze gemeente. U vindt informatie hierover in de folder en op de website maar natuurlijk ook in de Flambouw. Voor maart en begin april ziet het programma er zo uit:  Ziek zijn en God: op woensdag 7 en 21 maart en 4 april om 10.30 uur. Gespreksgroep voor mensen die te maken hebben met ( chronisch) ziek zijn. Onder leiding van Erwin de Fouw en Etje Verhagen.  Bijbels Leerhuis over Ezechiël: woensdag 7 en 21 maart om 19.30 uur. Ezechiël is de profeet van het verbannen en het herrijzende Israël. We sluiten met deze kring aan bij het leesrooster en onze erediensten.  Avond met ouders van oudere kinderen: dinsdag 13 maart, 19.30 uur. Gespreksavond voor ouders van kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.  Kerk in de wereld: wat betekent het een wereldkerk te zijn? dinsdag 27 maart, 19.30 uur. Een avond over kerk zijn in wereldwijd verband: met informatie over internationale kerkelijke organisaties en gesprek over de betekenis daarvan.  Zondagmiddagwandeling lentebloeiers: op Palmzondag 1 april gaan we onder leiding van Eddy Weeda wandelen door Park Eekhout. Voor kinderen en volwassenen, aanvang ongeveer 12 uur. Alle activiteiten vinden plaats in het Gemeentecentrum of in de ruimtes boven. Voor de groothuisbezoeken in de komende periode krijgen de gemeenteleden uit de betreffende wijken een speciale uitnodiging per brief. We hopen op een periode waarin we elkaar ook bij de genoemde activiteiten mogen ontmoeten en elkaar kunnen inspireren. Hanneke Buurman, Erwin de Fouw en Etje Verhagen

DE WAND

de zelf geborduurde ‘iconen’ van Alice Huisman, waar we rond de kerst van Nakonden genieten, is de wand nu getooid met prachtige mandala’s en nog

ander werk van Anita Kempenaar. Op de tafel, bij deze tentoonstelling ligt een schrift met uitleg over deze tentoonstelling. In dit schrift kunt u ook, desgewenst, opmerkingen noteren. Wilt u het schrift op deze plaats laten liggen? Bertie Pauw en Dorien Sikkema


10

PRESENT OP DE KAART IN DE LUTHERSE KERK de diaconie is het idee ontstaan om ons als Vanuit gemeente, naast de collectes die al worden gehouden,

ons ook op een praktische manier te gaan inzetten via stichting Present. Onlangs waren wij welkom op de kerkenraadsvergadering om daar iets te vertellen over hoe Present een brug kan slaan tussen ons aanbod en de vraag van mensen in nood in Zwolle. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die Present biedt en zien dit goed passen bij de Lutherse Kerk. De kerkenraad steunt ons hierin. Gabrie Noorda zal daarom in de komende tijd iedere groep/kring uit onze gemeente benaderen en vragen of zij binnenkort iemand van Present willen ontvangen die een presentatie geeft over hoe je via Present als kring iets zou kunnen betekenen voor je Zwolse medemens in nood. Al nieuwsgierig? kijk op www.stichtingpresent-zwolle.nl. Of neem een folder mee uit de kerk. Lianne den Boer (werkzaam bij stichting Present)

AVOND OVER GELOOFSOPVOEDING

H

erinnering: voor alle ouders van kinderen van ca. 10 jaar en ouder is er een bijeenkomst over geloofsopvoeding op dinsdagavond 13 maart (19.30 tot 21.30 uur). Deze wordt gehouden in de woonkamer van De Zonnesteen, boven het gemeentecentrum. Zie voor meer informatie de vorige Flambouw.


11

BIJEENKOMST VOOR OUDERS EN KINDEREN

O

uders/verzorgers en kinderen van 2 à 3 tot 10 jaar worden van harte uitgenodigd voor een leuke en leerzame bijeenkomst op zaterdagmiddag 31 maart (15.00 tot 16.30 uur), de dag voor Palmpasen. Deze tweede bijeenkomst sluit, evenals de eerste bijeenkomst, aan bij een feest in de kerk. Op deze middag willen wij ouders/verzorgers en hun kinderen de gelegenheid bieden om samen te leren over het geloof en vooral om dit met elkaar te delen. Als kerkelijke gemeenschap willen wij de geloofsopvoeding thuis ondersteunen, door praktische ideeën aan te reiken, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan. We willen dat doen op een wijze die zowel voor ouders/verzorgers als voor de kinderen inspirerend is. We beginnen samen met een kort viermoment, waarin we een lied oefenen onder leiding van Gea Hoven, samen bidden en een verhaal horen over Palmpasen. Vervolgens gaan kinderen en ouders samen palmpaasstokken versieren (materiaal hiervoor is aanwezig; als jullie de palmpaasstok nog in huis hebben van vorig jaar, neem deze dan mee). Ondertussen wordt er iets verteld over de betekenis van de onderdelen van de palmpaasstok. Tot slot sluiten we de middag af met een lied. Als jullie erbij willen zijn, laat dan van tevoren met hoeveel personen u komt. Dit kan bij Andrea Nijland: tel. 038 7370003 of andreanijland@ziggo.nl. Ds. Erwin de Fouw en Andrea Nijland, jeugdouderling

LIEFDE IS VOOR MIJ… (6, SLOT) Tijdens de Startzondag (september 2011) werd aan gemeenteleden (en bezoekers van Public) gevraagd om een invulling te geven aan de tekst ‘Liefde is voor mij …’ De oogst van ontvangen teksten wordt (vanaf oktober 2011) in de Flambouw gepubliceerd. Liefde is voor mij… Vieren met anderen. Liefde is voor mij… De ander er voor jou laten zijn en zelf een luisterend oor en een open hart hebben voor de ander. Liefde is voor mij… Aandacht geven en aandacht ontvangen van naasten. Liefde is voor mij… Warmte in alle opzichten. Liefde is voor mij… Je verheugen in het bestaan van de ander. Liefde is voor mij… Aandacht voor elkaar. Liefde is voor mij… Betrokken zijn bij elkaars lief en leed.


12

UIT DE KERKENRAAD

van de kerkenraadsvergadering van dinsdag 21 februari 2012. Kort verslag Voorafgaand aan de vergadering werd door Lianne den Boer een presentatie gegeven over het werk van de Stichting Present Zwolle. We willen graag bekijken hoe op het vlak van diaconale activiteiten kunnen samenwerken. Nadere berichten hierover volgen.  Het jaarverslag over 2011 is gereed en dient alleen nog aangevuld te worden met de financiële stukken. Dit gebeurt na de kascontrole van 8 maart.

 Financieel is er een meevaller doordat ook over eerdere jaren nog een bedrag aan energiebelasting is terugbetaald, terwijl er ook van het waterbedrijf geld is teruggestort nadat – na jarenlang getouwtrek – erkend werd dat we slechts één watermeter hebben.  Er zijn gesprekken gaande met een gemeentelid dat heeft aangegeven belangstelling te hebben om de diaconie te helpen met de financiële administratie. Daarnaast blijft uitbreiding van de diaconie met een vierde diaken gewenst.  Meerdere gemeenteleden zullen dit jaar gebruik maken van de vakantiemogelijkheden via SLOA in Ermelo.  De eerste groothuisbezoeken hebben goede onderlinge gesprekken opgeleverd.  Er is uitgebreid gesproken over inhoudelijke programmapunten voor de komende maanden, zoals het voorjaarsprogramma, de paasvespers, de komende gemeenteavond en de Noordelijke Buitendag.  De kerkenraad is benaderd om iemand vanuit onze gemeente te laten participeren in het Regionaal College voor de visitatie in Overijssel en Flevoland, het liefst een (oud-) ambtsdrager. Enkele personen zal gevraagd worden of zij belangstelling hebben.  Door persoonlijke omstandigheden is het werken aan het renovatieplan voor de keuken wat vertraagd. Dit wordt zo spoedig mogelijk weer opgepakt en er wordt geprobeerd hier geld van fondsen voor te krijgen.  De parkeersituatie rond de kerk is duidelijk verslechterd, oplossingen zijn helaas niet eenvoudig te vinden. De politie blijkt streng te controleren. De inrit is momenteel wat moeilijk toegankelijk door geplaatste bouwcontainers voor de verbouwing van De Fundatie. Michiel Verhagen, bij verhindering van Lolke Folkertsma


13

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

MOTIEF NIEUWE PAASKAARS WORDT LEVENSBOOM De diaconie heeft onlangs de showroom van Zwolse kaarsenfabriek bezocht. De keuze van de Paaskaars voor onze kerk is gevallen op het reliëf Levensboom: het symbool van nieuw leven. Vanuit het kruis groeien nieuwe bladeren. Vanuit de stam van de boom stroomt het water. Alle bron van leven. Dit motief zal ook te zien zijn op de kaarsen van de kindernevendienst en de oppas. Mensen die het fijn vinden om een Huispaaskaars te bestellen met hetzelfde reliëf als die in de kerk kunnen dat doen via de diaconie. De deadline is overigens tot begin maart. Een kleurenafbeelding van het reliëf Levensboom is te zien op de website van de VNK: www.vnk-kaarsen.nl. DIACONALE COLLECTEN Sonneheerdt Op zondag 4 maart is de bestemming van de diaconiecollecte Sonneheerdt. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft en beheert fondsen om projecten van de Stichting Bartiméus te realiseren. Blinden en slechtzienden moeten volop mee kunnen doen in de samenleving. Sonneheerdt wil met diverse fondsen, projecten in binnen- en buitenland mogelijk maken, die de overheid niet financiert. Er zijn veel andere projecten, ook in Nederland waarbij wordt geïnvesteerd in praktische oplossingen om blinden een beter bestaan te geven. Ook voor wetenschappelijk onderzoek doet men aan fondswerving. Jeugdhuis Zambia De collecte op zondag 11 maart is bestemd voor de bouw van een Jeugdhuis in Zambia. Dit is een typisch Luthers project, geïnitieerd door Prof. K. Zwanepol die daar een tijdlang actief was (en is). Een plaatselijke student indertijd opgeleid door Prof Zwanepol, inmiddels predikant geworden, heeft om hulp gevraagd voor het uitbouwen van de kerk met daaraan gekoppeld, een opvang voor jeugd in de straatarme Betania-gemeente in Chipulukusu, een township in Ndola, de provincie Copperbelt in Zambia. Met enthousiasme is men begonnen aan het project. Maar door geldgebrek kunnen er geen bouwmaterialen meer worden aangeschaft. In de praktijk kwam het er op neer dat de bouw bijna stil kwam te liggen. Gemeenteleden hebben inmiddels zelf ook al de handen uit de mouwen gestoken en zijn begonnen de grond bouwrijp te maken. Ook maken ze eigenhandig betonstenen.


14

De diaconie heeft het verzoek ontvangen van prof. Klaas Zwanepol om de bouw van het Jeugdhuis in Zambia te ondersteunen. De toezegging is gedaan om het Jeugdhuis een ruime plek te geven op het collecterooster van 2012. De diaconie is zo vrij geweest om alvast een voorschot over te maken, zodat de bouw weer gestart kon worden. Daar is verheugd op gereageerd. We hopen dat de komende collectes voor het Jeugdhuis het reeds overgemaakte bedrag weer compenseren. Van harte aanbevolen. De Bres De opbrengst van collecte op zondag 18 maart gaat naar Inloophuis De Bres in Zwolle. De Bres is een bijzonder inloophuis nabij het centrum van Zwolle. Ondanks de financiële zorgen die er waren en zijn, is men in staat gebleken om met hulp van sponsors en vrijwilligers een plaats te bieden aan mensen die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan. De Bres kan functioneren dankzij structurele steun van diverse diaconieën, collectes van kerken, giften van particulieren en het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er charitatieve instellingen die hun steentje bijdragen. De gemeente Zwolle heeft haar subsidie aan De Bres sterk gekort. Collecte Stichting Voorkom Op zondag 25 maart wordt gecollecteerd voor de Stichting Voorkom. De Stichting Voorkom is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie. De Stichting Voorkom heeft een plan van aanpak voor scholen, dat is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. De Stichting Voorkom heeft tevens een plan van aanpak voor kerken, dat is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen. Van harte aanbevolen. Bloemenfonds De tweede collecte op zondag 25 maart is bestemd voor het Jaap Meijer bloemenfonds, van waaruit we onze bloemen voor de liturgische aankleding kunnen betalen. Stichting INLIA Op zondag 1 april is het Palmzondag. De diaconie collecteert dan voor de Stichting INLIA. INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen en lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland maar ook in diverse andere


15

Europese landen hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zo nodig opvang in noodsituaties. De Nederlandse overheid blijkt steeds vaker vluchtelingen te benaderen als criminelen. De uitzichtloze bureaucratie in asielzoekerscentra komt in de praktijk vaak neer op een schending van mensenrechten. Waar mogelijk probeert Stichting INLIA steun te bieden. Diaconale kas De diaconie vraagt op zondag 8 april een bijdrage voor haar eigen kas, om zowel hulpvragen van buiten als die in eigen gemeente te kunnen honoreren. De begroting geeft aan dat we in min staan. De diaconie maakt zich daarom zorgen over de beperkte reserve die er is. We vragen u om ruimhartig te geven en met ons mee te denken over geldwerving. Geven buiten de collectes om is altijd welkom. Het is nog steeds fiscaal aftrekbaar. Voor het geval u het gironummer van de diaconie vergeten bent: u vindt het maandelijks achterop de Flambouw.

EARTH HOUR OP 31 MAART 2012

A

ls oproep aan de wereld om te werken aan duurzaamheid en goed rentmeesterschap over de schepping wordt al enige jaren wereldwijd het Earth Hour georganiseerd: om half negen ’s avonds op een zaterdag eind maart doen mensen een uur lang het licht uit, niet alleen thuis, maar ook de verlichting van belangrijke gebouwen wordt gedoofd. Zo wordt als een golf over de wereld tot bewustwording aangezet van de kwetsbaarheid van de aarde, wat we doen door gebruik te maken van elektriciteit ook als dat niet altijd strikt noodzakelijk is. Ik vind het een goed initiatief omdat het zowel grote organisaties als individuen aanspoort om allemaal een stap te zetten weg van de overconsumptie, weg van verspilling, weg van op de automatische piloot ge- of misbruik maken van alle moderne mogelijkheden. In Ghana, waar we net een paar weken verbleven in een klein dorpje in het arme noorden, is het elke avond Earth Hour. Niet omdat daar voor gekozen wordt, maar er is gewoon geen stroom voorhanden. Daar willen we mensen gaan helpen om beschikking te krijgen over noodzakelijke energievoorzieningen. Hier kunnen we wel kiezen. Ik hoop dat we als leden van de Lutherse Gemeente Zwolle met zijn allen de keus gaan maken om mee te doen met het internationaal gedragen project van het Earth Hour. Je kunt je aanmelden op de website om op die manier te laten zien hoe groot het draagvlak voor deze actie is, een opsteker voor alle mensen die op beleidsniveau bezig zijn met duurzaamheid: www.wnf.nl onder Campagnes. Etje Verhagen


16

ONTMOETINGSDAG NEDERLANDSE LUTHERSE VROUWEN BOND

H

et bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond houdt op zaterdag 14 april haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Vorig jaar is het initiatief genomen om de ontmoeting met elkaar niet te beperken tot de groep van leden, gasten en bestuur, maar hierin ook de lutherse gemeenten te betrekken. In 2011 waren we te gast bij de lutherse gemeente Hilversum, in 2012 zijn we bij de lutherse gemeente Zeist (Evangelisch-Lutherse Kerk, Woudenbergseweg 38). Op de vorige studiedag is de aftrap gegeven voor de bezinning op het jaarthema. Het accent lag hier op de integratie van ‘nieuwe wegen’ in het aloude spoor van onze lutherse liturgie. De spiritualiteit van Iona stond deze dag centraal. Voor deze ontmoetingsdag willen we het dichter bij onszelf zoeken. Wie van ons heeft gaande de levensweg niet eens een ‘oud spoor’ verlaten en een ‘nieuwe weg’ ingeslagen? Door de omstandigheden genoodzaakt misschien, of vanuit een vrije keuze, door intuïtie gedreven of de zucht naar avontuur, wie zal het zeggen? Ongetwijfeld zal een aantal van u nu zeggen: ‘O ja, daar kan ik wel een voorbeeld van geven!’ Nou, dat komt goed uit, want in ons middagprogramma is die persoonlijke inbreng zeer gewenst. We hopen dus dat u mét uw verhaal als bagage de reis naar Zeist wilt ondernemen en met ons verder wil gaan met de uitdieping van het jaarthema. Met elkaar zullen we er een mooie en inspirerende ontmoetingsdag van maken! Het programma is als volgt: 10.30 uur: Aankomst, koffie/thee 11.00 uur: Morgengebed door Marlies Schulz: ‘Oude sporen, nieuwe wegen’ 11.25 uur: Herdenking 11.30 uur: Jaarvergadering met aanvullend informatie vanuit de verschillende commissies en redactieraad 12.30 uur: Lunch en gelegenheid voor ontmoeting en een wandeling 14.00 uur: Middagprogramma. Een afwisseling van verhalen, muziek en spel rond het thema ‘Oude sporen, nieuwe wegen’. 15.45 uur: Afsluiting en wegzending De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 25. Voor opgave en verdere informatie kunt u terecht bij ondergetekende. Coby Aartsen-Kraaijpoel, secretaris NLVB, tel. 0575 515396 of e-mail c.aartsenkraaypoel@telfort.nl.

MANTELZORGDAG IN HET DOMINICANENKLOOSTER

O

p zaterdag 17 maart is er wederom aandacht voor de mantelzorger in hert Dominicanenklooster. Van 10.00 tot 17.00 uur wordt er stil gestaan bij deze bijzondere vorm van zorgverlening, die veel van een mens kan vergen. Een mantelzorger zorgt langdurig en ombetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of kennis. In deze zorgrelatie spelen kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Wederzijdse aandacht is hierin wezenlijk, maar heb je hierin ook aandacht


17

voor je eigen vragen, verlangens, gevoel van onvrijheid? Deze dag is voor ieder die zich in bovengenoemde herkent en op een andere wijze mantelzorg verleent. Doel van deze dag is (her)oriëntatie op de motivatie en inspiratie in het verlenen van zorg. Aandacht voor eigen kwetsbaarheid en grenzen in het contact met diegene waar je zorg voor draagt en de situatie. Aandacht voor het maken van keuzes en aandacht voor het omgaan met anderen: familie, buitenstaanders en professionele zorgverleners Deskundige begeleiding wordt gegeven door Nel van der Loos en Berthilde van de Loosdrecht. Zij gebruiken werkvormen die de aandacht voor inspiratie oproepen, verkennen en verhelderen. Daarbij vertrekken zij vanuit de ervaringen van de deelnemers en putten zij uit literatuur en beeldende kunst en hun ervaringen als (wijk)verpleegkundige, geestelijk verzorger en trainer/coach. De kosten voor deze dag zijn € 25, inclusief lunch. Dit bedrag is gesubsidieerd door de Gemeente Zwolle in het kader van het campagnejaar 2011 Mantelzorg doen we samen. Locatie: Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Meer informatie, kosten en opgave: Thomashuis, 038 4254412, thomashuis@kloosterzwolle.nl, www.kloosterzwolle.nl.

ALS VRIJWILLIGER NAAR HET BUITENLAND?

O

p zaterdag 10 maart wordt in Amsterdam de Wereldwijzer Vrijwilligersdag (over vrijwilligerswerk in het buitenland) georganiseerd. Meer dan 25 organisaties met vrijwilligersprojecten in het buitenland zijn op deze dag aanwezig. Een evenement waar verschillende vrijwilligersorganisaties de handen in één slaan om alle vragen over vrijwilligerswerk te beantwoorden. Je kunt spreken met oud-deelnemers, presentaties volgen en aan workshops deelnemen. Deze dag krijg je antwoord op onder andere:  Wat houdt het in om als vrijwilliger naar een ontwikkelingsland te gaan en past dit echt bij mij?  Welke organisatie past het beste bij mij?  Wat moet ik allemaal regelen als ik als vrijwilliger wegga (verzekering, vaccinaties, weblog enz.)?  Welke bestemming past het beste bij mij?  Hoe zit het met de veiligheid als ik naar een ontwikkelingsland ga?  Welke projecten zijn er voorhanden? De Wereldwijzer Vrijwilligersdag wordt gehouden in StayOkay Zeeburg in Amsterdam, van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis, je kunt de hele dag inlopen. De dag is voor iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk, ontwikkelingswerk en eerlijk reizen in het buitenland. Kijk ook op http://www.wereldwijzer.nl.


18

KONINGINNEZANG 2012 Een lang weekend vol muziek en gezelligheid voor iedereen. p zondag “Cantate” 6 mei aanstaande zal onze kerkdienst muzikaal ondersteund worden door projectkoor “Koninginnezang”. Twee jaar geleden waren zij ook al bij ons te gast. Heel wat gemeenteleden uit onze gemeente zingen daar in mee. Aansluitend na de koffie geeft Koninginnezang om 11.30 uur een miniconcert, die ook in onze kerk zal plaatsvinden. (De toegang is gratis.)

O

Koninginnezang wordt dit jaar gehouden van donderdagochtend 3 t/m zondag 6 mei in “Het Utrechts Buitencentrum” midden in de bossen bij Oldebroek (ten westen van Zwolle). Het koor bestaat uit ruim 40 personen en de kinderen hebben hun eigen programma en vormen een kinderkoor. Het koor staat onder leiding van Jeroen de Haan en de kinderen (zang en instrumenten) studeren onder leiding van Mark Tempelaars. Thema dit jaar is: “Muziek brengt kleur”. Het thema biedt prachtige aanknopingspunten voor het kinderprogramma en de maaltijden. Voor overdag zijn er begeleiders voor de kinderen geregeld. De naam “Koninginnezang” voert terug naar het eerste weekend: het slotconcert vond plaats op Koninginnedag 2007. Vorig jaar werd het eerste lustrum gevierd. Als deelnemers, maar ook als ouders vinden wij het belangrijk om het gezongen Woord gaande te houden en willen wij de (lutherse) zangtraditie graag doorgeven aan de volgende generatie. Door deze zangdagen te organiseren maken onze kinderen kennis met kerkmuziek en het plezier wat je met elkaar daaraan kunt beleven, jong en oud. Voor gezinnen die dit aanspreekt: Er is nog plaats. We rekenen met drie tarieven: Volwassenen: €110,-, Kinderen (3 tot 18 jaar): € 60,-, Kinderen (tot en met 2 jaar): € 40,Dat is inclusief alles: 3 overnachtingen, alle maaltijden, hapjes en drankjes, muziek, dirigenten en begeleiding van de kinderen. Er zijn slaapkamers voor twee of vier personen (stapelbedden). We beschikken over een aparte ruimte voor de kinderactiviteiten en er is een groot buitenterrein. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Mascha de Haan: tel: 070-3689044, mail: koninginnezang@gmail.nl Natuurlijk kunt u ook met één van ons contact opnemen! Names de organisatie, Petra & Bart Lip, Rienke van der Heijden & Chris Eekel.


19

CAECILIA ZINGT MATTHÄUS PASSION

O

p woensdag 28 maart (19.00 uur) brengt Toonkunstkoor Caecilia de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore in de Dominicanenkerk in Zwolle. De eerste uitvoering van de Matthäus was in 1727 of 1729. Na nog een aantal wijzigingen door Bach vond de compositie in 1736 zijn definitieve vorm. De Matthäus Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus, verbonden aan de passietijd in de aanloop naar Pasen.

Caecilia heeft de Matthäus voor de eerste keer uitgevoerd in 1918 en deze uitvoering past dus in een bijna 100-jarige traditie. Dirigent Dick Dijk zal zijn vierde uitvoering van de Matthäus met Caecilia leiden. De koorleden, afkomstig uit Zwolle en wijde omgeving, hebben onder zijn leiding hard gewerkt om zijn ideeën over de uitvoering verder vorm te geven. Het koor wordt daarbij aangevuld door de meiden van Meander Vocaal, die de soprano in ripieno voor hun rekening nemen. Caecilia wordt begeleid door het Nederlands Symfonie Orkest, het Orkest van het Oosten. De solisten bij deze uitvoering zijn: tenor (evangelist): Robbert Overpelt, bas (Christus): Nanco de Vries, sopraan: Heleen Koele, alt: Martine Straesser, tenoraria's: Bernard Loonen, basaria's: Frans Fiselier. Het orgel wordt bespeeld door Theo Jellema, de viola da gamba door Wilma van der Wardt. Kaarten (à € 30) kunnen gekocht worden bij de VVV, de boekhandels Jakma en Westerhof of via de website: www.caeciliazwolle.nl.


20

ASWOENSDAG De veertigdagentijd is begonnen op Aswoensdag: De eerste dag van de 40daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen kun je sober leven en alleen het hoogstnoodzakelijke eten. De vastentijd herinnert aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Om de ernst van het vasten te onderstrepen is er op Aswoensdag in de Katholieke viering een traditie dat iedere kerkganger naar voren komt en voor het altaar staand, van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt. De priester spreekt de woorden: "Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren" As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de Paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. Jan Grisnich

AS STROOIEN Wij willen straks as op onze hoofden strooien, opdat wij ons verder inzetten voor mensen die geen brood hebben, geen voedsel om menswaardig te kunnen leven. Wij zullen as op ons laten strooien om mensen te helpen thuis te komen met zich zelf, voor hen die moedeloos zijn, voor hen die vereenzaamd zijn, voor hen die geen zin in het leven meer vinden. Wij willen straks as op onze hoofden strooien, voor mensen zonder naam die niet meetellen, over het hoofd gezien worden, dat ze erkenning vinden. Wij zullen straks as over ons hoofd strooien, opdat wij opnieuw zouden ontdekken dat wij niet zelf ons bestaan in handen hebben, om God opnieuw in ons leven te laten komen, om echt Pasen te kunnen vieren. Het gebed is van de Vlaamse Stichting Thomas, een stichting die zich inzet voor geloofsopvoeding van jongeren in Vlaanderen. Het is een diaconaal gebed.


21

GROTE KERK Michaëlsviering 11 maart, 16.30 uur et lied van mensen-levenslied. Deze keer staat Psalm 57 centraal, nieuw vertaald door Jan Jaap Stegeman, die samen met Jan Doelman voor zal gaan. Psalm 57 is een lied dat diepten van existentiële angst, noodkreten om hulp en bevrijding en kennelijk vanzelfsprekende gevoelens van rust en vertrouwen sterk beeldend onder woorden brengt. Een levenslied en een geloofslied waarin een mens boven zichzelf uit zingt. In deze Michaëlsviering brengen we woord en beeld van dit lied voluit tot expressie, door de toonzetting van de psalm zelf en de verbeeldingen die we erbij zien, en door de verbinding met andere levens- en geloofsliederen die worden gelezen en gezongen. Op zoek naar de kracht van een lied: om stem te geven aan de diepste angst en hopeloosheid van een mensenkind, om drager te zijn van de hoop dat het eens goed zal zijn, om verder en wijder te zien dan we doorgaans voor mogelijk houden.

H

Michaëlsvesper 25 maart 16.30 uur Het jaarthema ‘De taal van mensen’ wordt in deze vesper uitgewerkt als een Orgelvesper. Centraal zal staan het gedicht van Huub Oosterhuis ‘Ken je mij?’ (uit de bundel ‘Jij die mij ik maakt’, 2008). Liturgen zijn Els Rademaker en Harry Steenbergen. Michaëlsvesper 1 april, Palmzondag, 16.30 uur Muzikale medewerking: DoReVocaal o.l.v. Johannes Dijkstra. Liturgen: ds. Harm Bousema en ds. Ineke Schoorel Kruismeditatie Goede Vrijdag 6 april, 22.30 uur Liturgen: ds. Harm Bousema en Koos Favier, met de Michaëlscantorij olv Toon Hagen Cantateviering Eerste Paasdag, 8 april, 16.30 uur Met het Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, olv Toon Hagen, Pauline van der Werff (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Bert van de Wetering (bas). Uitgevoerd wordt Bachs cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ (BWV 31); Bach schreef deze in het jaar 1715, net na zijn aanstelling als hofkapelmeester aan het hertogelijke hof van Weimar. Bach voerde het werk negen jaar later weer uit als eerste paascantate na zijn aanstelling als Thomascantor in Leipzig. In onze Grote- of St.Michaëlskerk is de laatste jaren een nieuwe traditie ontstaan. Direct na de passietijd klinkt op eerste paasdag, ’s middags in een viering, paasmuziek van Bach. Kerkmuziek bij het mysterie van Pasen, soms extatisch juichend, soms ingetogen reflecterend.


22

IN DE LENTE in de lente allermeest is het buiten ĂŠĂŠn groot feest bomen die weer uit gaan lopen bloesemknoppen springen open. alle vogels tierelieren om het lentefeest te vieren dank u, dank u daarvoor Heer, u geeft ons de lente weer.

Miep van Rooijen (uit: Als je wilt bidden, gebedsboekje voor kinderen)


23

FLAMBOUW APRIL Kopijdatum: Verschijning:

zondag 25 maart 2012 zondag 8 april 2012

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag za 3 maart

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 10.30-16.00

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Schaakdag Kasteel Hoekelum (zie Flambouw februari) Gespreksgroep ‘Ziek zijn en God’ Bijbels Leerhuis over Ezechiël Catechisatie (jongeren vanaf 12 jaar) Michaëlsviering Grote Kerk Gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’ Avond over Geloofsopvoeding (Huiskamer Zonnesteen) Gespreksgroep ‘Als Vrouwen aan het woord komen’ Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ 30+ gespreksgroep Ad Fontes Kerkenraadvergadering Gespreksgroep ‘Ziek zijn en God’ Bijbels Leerhuis over Ezechiël Verkoop Wereldwinkel (na de dienst) Catechisatie (jongeren vanaf 12 jaar) Michaëlsvesper Grote Kerk Kerk in de wereld (info- en gespreksavond) Grote Schoonmaak (hulp gevraagd!) Palmpasenbijeenkomst ouders en jonge kinderen Zondagmiddagwandeling lentebloeiers met Eddy Weeda Michaëlsvesper Grote Kerk Gespreksgroep ‘Ziek zijn en God’ Kruismeditatie Grote Kerk Cantateviering Grote Kerk Studiedag NLVB, Zeist

wo 7 maart 10.30 19.30 zo 11 mrt 11.45 16.30 di 13 maart 13.30-15.00 19.30 wo 14 mrt

9.30-11.00

do 15 mrt zo 18 mrt di 20 maart wo 21 mrt

17.30 17.30/19.30 19.30 10.30 19.30 zo 25 mrt 11.00 11.45 16.30 di 27 maart 19.30 za 31 mrt 9.00 15.00-16.30 zo 1 april 12.00

wo 4 april vr 6 april zo 8 april za 14 april

16.30 10.30 22.30 16.30 10.30-16.00


24

CONTACT

De Flambouw van maart 2012  

De Flambouw van maart 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you