Page 1

Juni 2012


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger Lezingen

Ouderling/ Organist

10 juni 1e zondag na Trinitatis 17 juni 2e zondag na Trinitatis 24 juni 3e zondag na Trinitatis eredienst in Kampen om 10.15 uur! 1 juli 4e zondag na Trinitatis

ds. Wybren de Jong

Richt. 12:1-6 2 Kor. 4:13-18 Marcus 3:20-35 Ezech.17:22-24 2 Kor. 5:1-10 Marcus 4:26-34 Job 30:15-26; 38:1 2 Kor. 5:14-21 Marcus 4:35-41

Jan Grisnich / Bart Lip

ds. Erwin de Fouw

Jesaja 3:25-4,6 2 Kor. 8:9-15 Marcus 5:22-43

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

8 juli 5e zondag na Trinitatis 15 juli 6e zondag na Trinitatis

ds. Erwin de Fouw

Ezechiël 2:1-7 2 Kor.12:1-10 Marcus 6:1-6(a)

Marga Konings / Gea Hoven

ds. Iemke Epema Erwin de Fouw en Rinus van Warven

ds. Erwin de Fouw

Marga Konings / Gea Hoven Michiel Verhagen / Gea Hoven

Andrea Nijland / Gea Hoven

BIJ DE EREDIENSTEN: HET MARCUS-EVANGELIE

N

a zondag Trinitatis begint de grote, groene zomer (zie ook gezang 288, dat echter pas diep in de herfst, op de twintigste zondag na Trinitatis als zondagslied wordt gezongen). In liturgisch opzicht kleurt de tijd na Trinitatis dus mee met het landschap, dat door een groene zomertooi wordt gesierd. We volgen het oecumenisch leesrooster en ook zijn keuze voor het Marcusevangelie, tot aan (of misschien ook tot en met) de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, de zondagen van de voleinding. Dat zal onze zomer en ook de tijd erna een bijzonder perspectief geven. Want het Marcusevangelie is om meerdere reden een bijzonder evangelie. Allereerst, omdat het Marcusevangelie, voor zover ons bekend, het eerste boek was dat het predicaat ‘evangelie’ mag dragen: een min of meer geharmoniseerd geheel van verhalen over het leven en het werk van Jezus Christus, dat bovenal


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

Annemarie Beitske

Esmeralda

1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: ELGZ

Susanne Rinske Emma Rienke/Chris Karin

Saskia

1e collecte: Arme Kant van Nederland 2e collecte: ELGZ

Sipco

1e collecte: Geef een koe 2e collecte: Jeugdwerk viering Heilig Avondmaal aanvang 10.15, in Kampen!

Lianne Corrine/ Rinske, Eline

Sammy/Carolien 1e collecte: Exodus Zwolle 2e collecte: ELGZ m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven na de dienst: Wereldwinkelverkoop Christa 1e collecte: Jeugdhuis Zambia 2e collecte: ELGZ

Chantal Jennifer Susanne Jaline

Els

1e collecte: Regenboog Inloophuizen 2e collecte: ELGZ

de ‘blijde boodschap’ (het eigenlijke ‘evangelie’) uitdraagt. Het boek moet rond het jaar 70 na Christus geschreven zijn, met de verwoesting van Jeruzalem ofwel als voorvoelde gebeurtenis, ofwel als feit, dat nog vers in het geheugen lag. In elk geval is het van de vier canonieke evangeliën het oudste boek. Het Marcusevangelie is de voornaamste bron van Jezus-uitspraken en overige informatie over Jezus voor de evangelisten Mattheüs en Lucas, die na hem kwamen. Ten tweede is Marcus bijzonder, omdat het kort en eenvoudig is. Het vertelt het verhaal van Jezus in een korte en sobere stijl. Waarin – ten derde – bovendien een zekere sfeer van mysterie meeklinkt, die het sterkst tot uiting komt in het zogenaamde ‘messiasgeheim’. Dat betekent, dat Jezus in het Marcusevangelie zijn leerlingen en anderen om hem heen op het hart drukt, niet te onthullen wie hij is: de Messias, de Zoon van God. Dat, tezamen met het onbegrip jegens Jezus waarover Marcus verhaalt, geeft dit evangelie een volstrekt eigen karakter. Tenslotte is het Marcusevangelie het meest Joodse van de drie synoptische evangeliën: het getuigt van een sterk joods gestempeld wereldbeeld, ook al werd het voor niet-Joden geschreven. Ik hoop dat onze doorlopende lezing van dit evangelie bijdraagt aan onze concentratie op Christus, als de mens, in wie God zelf ons aanspreekt.


4

BIJ DE EREDIENSTEN vervolg

B

ij de diensten vermeld ik alleen enige informatie over de twee gastpredikanten, die in juni bij ons zullen voorgaan. Op 10 juni is dat mijn studievriend dr. Wybren de Jong, predikant in Giethoorn, die naast theoloog ook natuur- en sterrenkundige is. Op 17 juni gaat collega ds. Iemke Epema voor. Zij is een goede bekende in onze gemeente. Tot Pinksteren was zij predikante van de Jeruzalemkerkgemeente, die zich vanaf die dag heeft aangesloten bij de Protestantse Oosterkerkgemeente. Zelf ben ik op 17 juni wel in onze kerk aanwezig. Ik zal de kinderen op die ochtend een korte catechese geven over het Heilig Avondmaal. Waarschijnlijk komen de kinderen om die reden pas voor de zegen terug in de kerkzaal. Op uitnodiging van de Lutherse Gemeente Kampen vieren wij op zondag 24 juni de eredienst in de Lutherse kerk van Kampen, Burgwal 85. Dit, in het kader van de samenwerking tussen onze beide gemeenten. In onze kerk is op die ochtend daarom geen viering. Met een hartelijke groet, Erwin de Fouw

UIT DE GEMEENTE In memoriam Op 15 mei is overleden ons gemeentelid mevrouw Johanna Hedwig WeeninkFreeve; zij was 79 jaar. Hannah Weenink leed al vele jaren aan een longaandoening, die haar zeer beperkte in haar activiteiten. Toch voelde ze zich verbonden met onze gemeente, waar ze als kind al kwam. Op de ZalnĂŠflat waar ze de laatste jaren woonde, deed ze van harte mee aan een Bijbelkring, die haar geloof voedde en ze waardeerde het bezoek vanuit de gemeente. Ondanks haar handicap was ze altijd opgewekt en positief. Op maandag 21 mei is mevrouw Weenink, na een afscheidsbijeenkomst in de kapel van Kranenburg, begraven. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid. Verhuisd Mw. A. Weggelaar-Nicolaas naar: Assendorperdijk 132, kamer 367, 8012 EJ Zwolle. Uitgeschreven De heer T.G. Klijnstra uit Nunspeet.

BEDANKT!

willen iedereen hartelijk bedanken voor de Wijtelefoontjes en kaartjes. Alle aandacht heeft ons heel goed gedaan. Het gaat gelukkig weer de goede kant op! Eef en Coen Michel


5

AFSCHEID NEMEN, PIJN EN DANKBAARHEID

G

eraakt door ervaringen rond en na de financiële controle in de ELGZ enkele jaren terug, ben ik op zoek gegaan naar positieve ervaringen om de gebeurtenissen uit die tijd naar de achtergrond te verdringen. Dit is niet gelukt en dat breekt mij in toenemende mate op. Na enkele goede gesprekken met Erwin de Fouw heb ik uiteindelijk het besluit genomen om mij uit te schrijven. Ondanks de perikelen die aanleiding zijn voor mijn besluit, mogen vele goede ervaringen in de afgelopen jaren niet onvermeld blijven. Juist daarom heeft het lang geduurd alvorens ik dit besluit moest nemen. De wekelijkse vieringen, persoonlijke contacten met gemeenteleden en activiteiten die samen met gemeenteleden zijn ontplooid, hebben mij geïnspireerd en gevoed. Langs deze weg wil ik allen bedanken met wie ik deze positieve ervaringen heb gedeeld. Het ga u goed! Tjipke Klijnstra

DE WAND

jaar oud was ik toen de oorlog uitbrak en wij verhuisden van Deventer naar VijfNunspeet. De beelden van toen staan nog helder in mijn geest en ik kan ze zo

weer oproepen. Het afweergeschut bij Harderwijk, de 12 soldaten die het huis boven vorderden. Zij waren Polen, altijd vriendelijk tegen mijn moeder en haar drie kleine kinderen. Mijn vader ‘werkte’ in het ‘ziekenhuis’ verderop. Altijd wilde ik naar Normandië, en vorig jaar augustus lukte het om samen met mijn schoonzusje een busreis te maken van vijf dagen. We hebben heel veel gezien, zoals de foto’s (in het Gemeentecentrum, red.) vertellen. Het is indrukwekkend als je daar boven op de rotsen staat; je kijkt naar de branding, je loopt door de bunkers, en denkt je in hoe dat allemaal is gegaan onder het oog van de vijand. Je wordt er stil van. Mensen die er geweest zijn, zullen dit beamen. We hebben over het strand gelopen, naar de Amerikaanse begraafplaats, een flink eind klimmen naar boven. Zover het oog reikt: witte kruizen, naar links, naar rechts. Een indrukwekkend monument op de heuvel, en een lange, lange muur van gevallenen die ze niet hebben kunnen identificeren. We zijn ook op de Duitse begraafplaats geweest. Veel soberder, met één grafsteen waar een voltallige bemanning van een vliegtuig is begraven. Hier worden nog steeds bloemen gelegd, maar men weet niet van wie. In één van de plaatsjes hangt aan de kerktorenspits nog steeds als eerbetoon een parachute. Overal zijn trouwens tekenen van de oorlog nog te zien in tuinen en parkjes. En de film in het museum laat je heel realistisch meeleven in die oorlogsdagen. Sommige mensen werd het teveel en ze verlieten de zaal. Het móet levendig gehouden worden. Zeer zeker. Vooral voor de jongere generatie, onze kleinkinderen. Een oorlog van 1940-’45 mag nooit meer! Er is heden ten dage alweer genoeg oorlog gaande in de wereld. Bertie Pauw-de Koning


6

CASSETTEBANDJES DIENSTEN GEZOCHT

van de diensten Weoverzijn tebezigzettende cassettebandjes naar digitale bestanden, zodat

deze ook voor de toekomst goed bewaard kunnen blijven. Wie thuis nog een cassettebandje van een dienst of andere gebeurtenis in onze kerk heeft liggen, willen we dan ook vragen het bandje af te geven aan een van de kerkenraadsleden. Als u dat wilt, kunt u het bandje na verwerking natuurlijk weer terugkrijgen. Hartelijk dank voor uw medewerking! Michiel Verhagen

TYPISCH LUTHERS (2x)

komende periode bent u welkom op de volgende ‘Typisch Luthers(e)’ Debijeenkomsten:

 Woensdag 27 juni, 18.00 uur (let op: tijdstip is gewijzigd!): Bruiloftsmaaltijd van Maarten en Katharina. Tijdschema: vanaf 17.30 uur: inloop 18.00 uur: aanvang maaltijd 18.30-19.00 uur: poppenkastvoorstelling ‘Maarten en Katrijn’ voor de kinderen rond 20.30 uur: afsluiting met vesper Op woensdag 27 juni zijn we te gast bij Maarten Luther en Katharina Luther- von Bora. We gaan vijf eeuwen terug in de tijd en schuiven aan bij het echtpaar Luther voor een gezellige pannenkoekenmaaltijd voor jong en oud. De ontmoetingsruimte van onze kerk verandert voor een avond in een zaal van het ‘Zwarte Klooster’. We zijn getuige van het huwelijksleven van de Luthers en gaan op huiselijke wijze met hen en elkaar in gesprek over relaties, huwelijk en familie. Rond 20.30 uur sluiten we af met een vesper. Ouders met kinderen zijn van harte uitgenodigd en kunnen rond kinderbedtijd naar huis. In verband met de maaltijd graag opgave via Hanneke Buurman: hjbuurman@hetnet.nl of 038 4238648.  Maandag 2 juli, 19.30 uur: Typisch Luthers: Vieren. Avond over het belang van de liturgie en de kerkmuziek in de lutherse traditie. Wat betekent het een vierende gemeente te zijn? Ook samen aan de slag, onder leiding van Erwin de Fouw en Gea Hoven, met medewerking van cantorijleden. De activiteiten vinden plaats in het Gemeentecentrum of in de ruimtes boven. Zie voor meer informatie de speciale folder of de website (www.elkz.nl). Hanneke Buurman, Erwin de Fouw en Etje Verhagen


7

UIT DE KERKENRAAD

kerkenraadvergadering 22 mei 2012. Kort verslag De kerkenraad gaat actief op zoek naar aanvulling. Op basis van de

informatie in de mei-Flambouw hebben zich niet spontaan kandidaten gemeld voor de functie ouderling/voorzitter, jeugdouderling en diaken. Als u deze Flambouw onder ogen krijgt hebben we nog een half jaar te gaan om de vacatures in te vullen. Wilt u hier serieus over nadenken, en eventueel nadere informatie vragen bij de voorzitter en de secretaris van de kerkenraad of bij de diaconie? Het vele werk in een gemeente moet worden verdeeld over veel handen; wij rekenen op gemeenteleden die hierin hun verantwoordelijkheid willen nemen.  De kerkenraad is met twee personen uit zijn midden vertegenwoordigd geweest op de jaarlijkse gemeenteavond van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen (10 mei) en op de jaarlijkse ambtsdragersvergadering van de Protestantse Gemeente Zwollle (21 mei). Beide bijeenkomsten waren inspirerend.  Wij zullen een project voordragen voor steun uit de landelijk beschikbare fondsen (zgn. Veermangelden) om de Lutherse traditie uit te dragen.  Voor de beoogde verbouwing en inrichting van de keuken is een drietal fondsen aangeschreven. De eerste positieve reactie is binnen; medio mei zal duidelijk zijn met welke steun van de fondsen wij rekening mogen houden. Een derde fonds heeft zijn middelen voor 2012 al besteed en zal aan het eind van het jaar beoordelen of er nog een bijdrage kan worden gegeven. De plannen worden gefaseerd uitgevoerd. De bijdrage van het Lutherfonds is een laagrentende lening, die na 10 jaar wordt omgezet in een gift. Wij doen bij dezen een beroep op de gemeente om het gat in de financiering (zeker nog € 10.000 op het totaalbedrag van € 25.000) mee te willen dichten. Op termijn zal een goede keuken bijdragen aan de exploitatie- /verhuurmogelijkheden van ons kerkelijk centrum. De kost gaat letterlijk voor de baat uit.  Op redelijk korte termijn moeten we ook een betere piano aanschaffen voor het gemeentecentrum; de aanwezige piano is versleten. De kerkenraad houdt zich aanbevolen voor tips.  De kerkenraad heeft verder een uur besteed aan het bespreken van het conceptbeleidsplan, mede aan de hand van de opbrengst van het gesprek op de gemeenteavond van 17 april. Verder zijn praktische afspraken gemaakt om enkele gemeenteleden bij het denk- en schrijfproces te betrekken. In de loop van het najaar hoopt de kerkenraad het compleet uitgewerkte beleidsplan met de gemeente te kunnen bespreken. Lolke Folkertsma, secretaris


8

VERSLAG GEMEENTEAVOND

V

erslag van de gemeenteavond van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle, gehouden op dinsdag 17 april 2012 in het gemeentecentrum.

Opening en welkom Om 19.30 uur verwelkomt Johanna Wildeman de 34 aanwezige gemeenteleden (op presentielijst aangegeven) en Gerrit Azink van de ELG Zutphen, die ons adviseert in de samenwerking met Kampen; acht gemeenteleden hebben zich afgemeld. Vervolgens opent ds. Erwin de Fouw de gemeenteavond met het lezen van een tekst van Dietrich Bonhoeffer uit zijn boekje ‘Trouw aan de wereld’, met als ondertitel ‘leren geloven in de volledige aardsheid van het leven’. De kerk moet steeds opnieuw wakker worden geschud; de kerk moet niet verstrikt raken in zichzelf. De organisatie (‘kerk’) is geen doel in zichzelf. In 1945 stierf Bonhoeffer; hij is gedood in een Gestapogevangenis. De kerk moet niet verburgerlijken; zij mag nooit volledig tevreden zijn met hoe het gaat c.q. hoe het altijd gegaan is in de wereld; noch mag zij zich op het standpunt stellen dat zij Gods wil uitvoert. Erwin tekent aan dat God zeker niet wil wat de kerk in de afgelopen twee eeuwen heeft gedaan. Met de uitspraak “De mens is op aarde geworteld; God leidt ons naar zichzelf” rondt Erwin de inleiding af. Jaarverslag Vervolgens geeft Johanna het jaarverslag 2011, inclusief de financiële jaarverslagen kerkrentmeesters financiën en diaconie in bespreking. Zij dankt alle betrokkenen voor het vele werk: de secretaris, de drukploeg en alle schrijvers van deelbijdragen. Het jaarverslag zelf geeft aanleiding tot een correctie door Cor Noorda; zijn familie is niet helemaal goed weergegeven in het overzicht van bijzondere diensten. De correcties worden doorgevoerd door de secretaris. Ite Jan Muller merkt op, dat op bladzijde 16 ten onrechte wordt gesproken over het lidmaatschap van de werkgroep Kerk en Israël: deze werkgroep is twee jaar geleden opgeheven. Wel is hij lid geworden van het Genootschap NederlandIsraël. De secretaris merkt op, dat in tegenstelling tot andere jaren geen overzicht van de takenlijst van de kerkenraadleden in het jaarverslag is opgenomen. Dat overzicht zal in een komende Flambouw worden gepubliceerd. Bart Lip, die dank uitspreekt aan Cor Noorda voor het vele werk, licht het jaarverslag 2011 van de kerkrentmeesters financiën toe. Met het financiële jaarverslag van de diaconie heeft dit drie weken ter inzage gelegen voor de gemeente. In die periode is geen gebruik gemaakt van het inzagerecht en zijn ook geen vragen gesteld. Als toelichting merkt Bart op, dat de inkomsten uit verhuur flink zijn gestegen. Dat is een positieve ontwikkeling. Verder zijn de kosten sterk(er) gestegen; in de post gebouwen is ook de huur van het appartement van ds. De Fouw opgenomen. In 2011 is wat minder aan (groot) onderhoud besteed dan in 2010; in 2012 zal dit weer een forse post worden in verband met de renovatie van de keuken. We rekenen daarbij wel op een bijdrage uit fondsen. (Michiel Verhagen licht toe dat de


9

begroting voor de renovatie ongeveer € 25.000 is; het is vrijwel alleen materiaal, omdat we veel werk zelf kunnen doen. Een drietal fondsen is aangeschreven; inmiddels is er een toezegging van € 10.000 van een fonds ontvangen. Vooralsnog een zeer laagrentende lening, maar die wordt later omgezet in een gift als we dan nog eigenaar/gebruiker zijn van de kerk). Het jaar 2011 laat een negatief resultaat van € 20.000 zien. In de begroting 2012 wordt rekening gehouden met een tekort van € 6.000. Behalve de keuken verwachten we in 2012 geen groot onderhoud; Monumentenwacht heeft vorig jaar in een uitvoerig rapport aangegeven dat het gebouw in goede staat is. Cor Noorda attendeert er op dat we de komende jaren rekening moeten houden met een structureel tekort: voor het pastoraat was er sinds de vorming van de PKN in 2005 een overgangsmaatregel (compensatie in salaris predikant) van zeven jaar, maar die periode is afgelopen. Ite Jan Muller vraagt zich af, of de renovatie van de keuken niet ten laste gebracht kan worden van het onderhoudsfonds. Bart Lip antwoordt dat het mooi zou zijn als de kosten uit de exploitatie kunnen worden gehaald, zodat we niet interen op de ‘reguliere’ voorziening voor onderhoud gebouwen. Michiel Verhagen vult dit aan: in ‘goede jaren’ proberen we het onderhoudsfonds voldoende te vullen, om groot onderhoud op te kunnen vangen. We hopen dat de verhuur na de renovatie toeneemt; na de keuken moet het gemeentecentrum zelf worden aangepakt. Praxedis Bouwman merkt op, dat mogelijk ook uit de zgn. Veermangelden een bijdrage kan worden verkregen (‘Lutherfonds’; instandhouding Luthers gedachtegoed) voor bepaalde projecten. We antwoorden dat er een project aankomt op het gebied van kerkmuziek; via ELG Nijmegen wordt een aanvraag gedaan voor het grotere project Lutherdecade. Michiel Verhagen merkt afsluitend op dat fondsen niet bijdragen in de gewone exploitatie, wel in kosten van projecten. Praxedis Bouwman suggereert in dat verband om toch nog naar het genoemde Lutherfonds te kijken. De jaarrekening van de diaconie wordt kort toegelicht door penningmeester Jan Grisnich. Hij merkt op dat door een gift van € 5000 van een gever die onbekend wenst te blijven het bescheiden vermogen van de diaconie iets hoger is geworden. Duidelijk is dat steunaanvragen toenemen. In verband daarmee is een abonnement afgesloten met de Stichting Christelijke Schuldhulppreventie: die levert deskundige bijstand aan mensen die in de schuldhulpverlening dreigen te komen. Die deskundige hulp is meer dan de diaconie zelf kan bieden. Rienke van der Heijden merkt op, dat we ook naar de gemeente Zwolle kunnen verwijzen, die wettelijk is verplicht om een regeling schuldhulpverlening te treffen. Marga Konings merkt in dat verband op dat de drempel om naar de overheid te stappen soms (nog) te hoog is voor mensen. Rienke geeft aan, dat je iemand mee mag nemen voor een gesprek bij de gemeente. Erwin de Fouw merkt op, dat wij proberen er tijdig bij te zijn: d.w.z. voordat een schuldhulpverleningstraject nodig is. Rienke weet niet, in hoeverre de gemeente Zwolle ook preventief optreedt, of alleen als er al schuldhulpverlening nodig is. De ervaring van de diaconie is, aldus Jan Grisnich, dat mensen met problemen omkomen in een oerwoud van regelingen. Daarom ook helpt de genoemde stichting ons. Praxedis Bouwman geeft aan dat dit laagdrempelige helemaal past bij onze kerkelijke gemeente.


10

Rienke van der Heijden vraagt ten slotte naar de kortlopende schulden van € 1333: dat is de opbrengst van enkele diaconale collectes, die nog moet worden doorgestuurd naar de desbetreffende doelen/organisaties. De kascontrolecommissie brengt haar verslag uit: Gerrit Bril doet dat mede namens Eddy Weeda. Alle cijfers zijn gecontroleerd; de opzet is conform de richtlijnen van de PKN. Er is in de bespreking één optelsom gecorrigeerd; verder is het geheel een getrouwe weergave van de situatie. De kascontrolecommissie stelt voor decharge te verlenen aan de kerkrentmeesters financiën en aan de penningmeester van de diaconie. Na het applaus van de aanwezigen neemt de kerkenraad formeel dat besluit. De kascontrolecommissie wordt door Johanna Wildeman bedankt voor haar inzet. Gerrit Bril (als eerste) en Robert Kanning vormen de kascontrolecommissie over het jaar 2012; Eddy Weeda neemt na twee jaar afscheid. Presentatie van de Stichting Present Onze gemeenteleden Lianne den Boer (werkzaam bij de Stichting Present) en ….. geven een presentatie over het werk van de Stichting Present, die enkele jaren geleden begon in Zwolle maar inmiddels in veel plaatsen is gevestigd. Materiaal is beschikbaar in de kerk (leesplank). Op deze plaats volstaan wij met de opmerking dat zich als vrijwilliger inzetten voor de Stichting Present kan op structurele basis (bijvoorbeeld regelmatig boodschappen doen voor iemand die aan huis is gekluisterd), maar ook incidenteel: een keer helpen een huis mee op te ruimen of een tuin winterklaar te maken. Je kunt je individueel aanmelden, maar ook met een groep. Ook komt soms een groep collega’s van een bedrijf ergens een dag meehelpen (een huis schilderen bijvoorbeeld). Kortom: er zijn diverse mogelijkheden om je in te zetten. Beleidsplan Na de pauze bespreken we het conceptbeleidsplan Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle 2012-2015. Johanna Wildeman merkt inleidend op dat de kerkenraad een inspirerende dag heeft gehad onder leiding van Reind Loggen. Met hem bespraken wij op 28 januari onze missie en visie. Reind heeft nog een eerste uitwerking gemaakt van alles wat wij op die dag bespraken. Wij allen missen hem erg. De kerkenraad heeft op basis van het eerste A4’tje in de maartvergadering verder van gedachten gewisseld over het beleidsplan. De meer praktische hoofdstukken van de diaconie en van de kerkrentmeester gebouwen liggen er al (sinds begin resp. eind 2011); andere hoofdstukken volgen. Waar het nu om gaat is dat we graag met elkaar in gesprek willen over de visie en missie zoals die is aangereikt. Op 22 mei zal de kerkenraad de ‘opbrengst’ van vanavond bespreken. Wij hopen dan een forse slag te maken met de verdere uitwerking. Nu gaan we in kleine groepjes, waarbij leden van de kerkenraad zich mengen in de groepjes, kort in gesprek over de aangereikte concepttekst. Vragen die we aan


11

de gemeente voorleggen zijn: Herkent u zich in deze missie/visie?; Mist u bepaalde zaken? We nodigen de aanwezigen graag uit om met de kerkenraad mee te denken. Ook na vanavond kunnen uiteraard reacties worden aangereikt. De kerkenraad stelt het beleidsplan vast, om daarmee richting te geven aan het werk van onze gemeente. Maar de kerkenraad doet dat in samenspraak met de gemeente. De opmerkingen uit de gespreksgroepjes zijn aangereikt bij de secretaris, die op basis daarvan een samenvattende notitie maakt voor de bespreking op 24 mei. Hier lichten wij er alvast enkele (eenmaal of vaker) gemaakte opmerkingen uit: - benadrukken dat wij wortelen in de wereldwijde Lutherse traditie; - geef aan, hoe de relatie tot de Protestantse Gemeente Zwolle is (wij namen daarover twee jaar geleden een – nieuw – besluit); - hoe delen we de Lutherse traditie met de PGZ of hoe brengen we die daar in; - werk het hoofdstuk kerkmuziek uit (het woord staat voorop, maar verder is er een dragende rol van muziek in de liturgie); - onze kerk/gemeente is de bezinningsplek waar we gezamenlijk ons geloof belijden; - hoe geven we de dialoog met de ‘stad’ vorm en met andere geloofsgemeenschappen? - wat er staat moet een ieder (kunnen) aanspreken, ook de jongeren; - de ontmoeting met elkaar staat centraal in onze gemeente; - het Heilig Avondmaal, met Christus als gastheer, is de kern van ons kerkzijn/van de Lutherse traditie; - geef aandacht aan de combinatie leren, vieren, dienen; - communicatie is een zaak van ons allemaal; - hoe kunnen we meer tot stand laten komen vanuit de gemeente zelf?/hoe kan de kerkenraad meer uitnodigend zijn? Na de terugkoppeling van de opbrengst uit de groepjes merkt Aafke op dat de kerkenraad uit verschillende leeftijdsgroepen iemand zou kunnen vragen om mee te denken over het beleidsplan. Praxedis Bouwman merkt op, dat zij twee lijnen herkent waar het gaat over communicatie: communicatie als concept, waarbij we allen zijn betrokken en communicatie als instrument. Je zou 95 stellingen kunnen maken als Evangelisch Lutherse Gemeente, en daarmee prikkelend zijn en elkaar ontmoeten rondom die stellingen. Duidelijk is, aldus de voorzitter, dat het onderdeel communicatie uitwerking verdient. Corrie Jense merkt op dat niet iedereen weet wat er allemaal gebeurt in de gemeente. Je kunt veel over de activiteiten terugvinden in het jaarverslag en ook in de maandelijkse agenda in de Flambouw (zowel de papieren uitgave als op www.elkz.nl). Johanna Wildeman dankt voor alle inbreng en betrokkenheid. Wie dat wil, kan de komende weken nog nadere reacties sturen aan de kerkenraad. Misschien wijden we na de zomer nog wel een bijeenkomst aan het Beleidsplan 2012-2015.


12

Behalve de hoofdstukken die er al liggen zijn er ook meer ontwikkelingen te melden: sinds enkele maanden maken we gebruik van het instrument ‘kerkmail’ naar een grote groep gemeenteleden die daarvoor hun mailadressen beschikbaar hebben gesteld. We gebruiken kerkmail om de gemeente te informeren over zaken, die niet altijd in de Flambouw passen of die actueel zijn. Verder wordt de website goed benut; we zijn trots op de vorig jaar gewonnen Webfish-award. Afsluiting Aan het eind van de avond dankt de voorzitter allen voor de inspirerende avond, ook voor de presentatie van de Stichting Present. Erwin de Fouw sluit de avond af; we spreken gezamenlijk het Luthers avondgebed uit. Lolke Folkertsma, secretaris

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

“KOEIEN MET NAMEN GEVEN MEER MELK” Iedere boer weet dat koeien met liefde en aandacht moeten worden behandeld. Dat zou zelfs positief uitwerken op hun melkproductie, aldus onderzoeksjournalist Dick Aanen in een artikel over de relatie tussen koeiennamen en melkproductie. Twee Engelse onderzoekers gaan nog een stapje verder. Deze wetenschappers beweren zelfs dat koeien met een eigen naam beter presteren. Catherine Douglas en Peter Rowlinson van de universiteit van Newcastle deden onderzoek bij 516 melkveebedrijven in Engeland. Ze komen tot de conclusie dat koeien met namen 3,4 procent meer melk produceren. Koeien houden er immers niet van behandeld te worden als een anoniem kuddedier. “Net zoals mensen zich prettiger voelen wanneer ze persoonlijk aangesproken worden, voelen koeien zich ook gelukkiger en meer ontspannen wanneer ze een beetje extra individuele aandacht krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door hen aan te spreken met een naam of door een intensievere interactie te onderhouden met de dieren.” Voor de diaconie is deze conclusie een bevestiging dat het zinvol is om onze koeien van het project Geef een Koe een passende naam te geven. Oplettende lezers herinneren zich de tekst nog van de vorige Flambouw, waarin we twee nieuwe namen beloofden voor koeien waar al geld voor in kas is. Na enig denkwerk komen we met de volgende twee namen: Katharina en Margarethe. Dit zijn respectievelijke de namen van Luthers echtgenoot en moeder. Niet dat deze vrouwen iets met koeien hadden, hoewel …. ze zullen er ongetwijfeld wel


13

eens een hebben gemolken. Het voordeel van deze namen is dat ze – zo denken we – redelijk goed uit te spreken zijn voor een inwoner van Kyrgyzstan. DIACONALE COLLECTEN Diaconale Kas De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 10 juni is bestemd voor onze eigen diaconale kas van waaruit we onze hulpvragen intern en extern mee bekostigen. Met ons diaconaal geld worden ook een aantal diaconale activiteiten in onze eigen gemeente betaald. Daarnaast is het een gegeven dat alle kosten van onze liturgie worden betaald vanuit de diaconale kas. Met de diaconie willen we vormgeven waar we voor staan. Daarvoor is ook uw geld nodig. Diaconaal dienstbaar zijn kunt je niet afkopen, maar geld is wel nodig! Arme Kant van Nederland Op zondag 17 juni wordt er door de diaconie gecollecteerd voor de werkgroep Arme Kant van Nederland. Dit is een interkerkelijke werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland en het Arbeidspastoraat Disk. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken. De werkgroep zet zich in tegen de groeiende tweedeling, de groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Dit doet zij samen met tal van andere personen en groepen in kerken, organisaties van uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties; zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. Door middel van campagnes, publicaties, conferenties, acties, ontmoetingen, trainingen, overleg met kerken en de politiek geeft de werkgroep voortdurend impulsen aan discussies over die tweedeling en organiseert het gesprek over rechtvaardiger alternatieven. Geef een Koe De diaconiecollecte op zondag 24 juni is voor ons project ten bate van de Stichting Geef een Koe in Kyrgyzstan. In de vorige Flambouw heeft u kunnen lezen over de huidige stand van zaken: 7 koeien vanuit Zwolle, mede mogelijk gemaakt door uw inzet. Deels door particulier initiatief en deels van diaconaal geld. Waar het om gaat is dat de gezinnen daar een beter bestaan op kunnen bouwen en sociaal meer worden geaccepteerd dankzij de status van een koe en de daaraan verbonden mogelijkheden voor henzelf en anderen. In Kyrgyzstan is de slogan “Melk is goed voor elk” nog geen goedkope slagzin uit de reclame, maar een prima mogelijkheid om een gezin met een gehandicapt kind uit de misère te halen.


14

Jeugdwerk De 2e collecte op 24 juni is bestemd voor het Jeugdwerk in onze eigen gemeente. Als u meer wilt weten over ons jeugdwerk, stap dan gerust eens af op onze jeugdouderling Andrea Nijland. Gevangenenpastoraat Op zondag 1 juli wordt er gecollecteerd voor het Gevangenenpastoraat. In dit geval vormgegeven in het Exodushuis in Zwolle. Exodus Nederland biedt al meer dan 30 jaar in de zogenaamde Exodushuizen ondersteuning aan (ex)gedetineerden. Zij richt zich op vier ‘sleutels naar de vrijheid’: wonen, werken, relaties en zingeving. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en aan gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Voorwaarde is dat zij gemotiveerd moeten zijn om uit de criminaliteit te stappen. Als het op eigen kracht niet lukt, is een duwtje in de goede richting heel waardevol. Bij Exodus Nederland zijn ongeveer 1600 vrijwilligers actief. De organisaties Exodus Nederland, Protestants Justitiepastoraat en Kerken-met-Stip werken nauw samen. Het blijkt dat gedetineerden over het algemeen een grote behoefte hebben aan geestelijke verzorging vanuit de verschillende denominaties. Het protestantse justitiepastoraat verzorgt daarbij kerkdiensten, groepsgesprekken en individuele gesprekken. Gedetineerden ervaren hier de ruimte en de mogelijkheid om na te denken over levensvragen en zich open te stellen voor religieuze ervaringen. Ieder mens is meer dan zijn daden. Dat is het uitgangspunt van het herstelgericht pastoraat, dat ertoe bijdraagt dat er weer perspectief ontstaat voor mensen in de gevangenis. Een aspect daarvan is ook om de samenleving toegankelijker te maken voor ex-gevangenen. Hoewel een ieder verantwoordelijk is voor zijn daden, ook een gedetineerde, moet er wel oog zijn voor de achtergronden van de criminaliteit. De stichting is destijds opgericht op initiatief van pastor Eerbeek. Jeugdhuis Zambia De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 8 juli is bestemd voor het te bouwen Jeugdhuis in Township Chipulukusu Zambia. Dit Lutherse project, geïnitieerd door Prof. K. Zwanepol die daar een tijdlang actief was (en is). Het is ons tweede diaconale project waaraan we door middel van een aantal collecten en een extra gift geld beschikbaar stellen. Over dit project bent u middels diverse publicaties uitgebreid geïnformeerd. Van harte aanbevolen.


15

KINDERUITJE 2012

jaar gaan we met de kinderen van 4 tot en met 12 jaar Ditnaar Kasteel Het Nijenhuis te Heino. We gaan er met de

trein heen. Je ouders mogen je dus naar het station brengen. Dat zal zo rond de klok van 10 uur zijn. Daar worden we ontvangen door de barones Van Pallandt en daar ligt nu momenteel het probleem: De barones heeft ons nog niet laten weten welke datum ze ons kan ontvangen. We hebben gevraagd of dat 23 of 30 juni kan plaats vinden. Maar de barones is erg druk met al haar ontvangsten! Ze leidt ons dan rond in het kasteel en de kinderen krijgen ook opdrachten op het voorplein, zodat ze een idee krijgen hoe het personeel vroeger moest werken. Ook mogen wij een les volgen bij Katrien de Kijkerdt. Zij leert ons alle elementen van een portret, zoals houding, uitsnede en achtergrond. Misschien mogen wij zelf wel iets schilderen. Als dit alles voorbij is, gaan we picknicken en daarna mogen we nog de beeldentuin bekijken. Dan wordt het weer tijd om met de trein terug te gaan en zijn we om 14.00 uur ongeveer weer terug bij het station, waar je ouders je weer kunnen ophalen. Jullie krijgen nog een officiële uitnodiging, zodra ik iets van barones Van Pallandt hoor! Ik hoop dat ze gauw iets laat weten! Namens de kindernevendienst, Christa Nijland

VAN DE KERKRENTMEESTERS Collecten Hieronder is een overzicht van de collecteopbrengsten van de afgelopen periode opgenomen. Datum Doel Bedrag 4-3 Kerk 127,63 1-1 Kerk 66,90 11-3 Kerk 139,50 8-1 Kerk 146,70 18-3 Kerk 153,20 22-1 Kerk 131,76 25-3 Jaap Meijer 140,72 bloemenfonds 29-1 Onderhoudsfonds 165,15 1-4 Kerk 168,20 5-2 Kerk 103,70 8-4 Kerk 188,55 12-2 Kerk 90,15 15-4 Kerk 128,06 19-2 Kerk 169,75 22-4 Kerk 148,75 26-2 Kerk 168,95 Kerkbalans Per 1 mei is de tussenstand kerkbalans als volgt: € 32.929,--, Jeugdwerk bedraagt € 1.247,-- en voor de Zending is de stand € 1.043,--. Een goede start van 2012 en aan alle gevers: bedankt! Mocht u uw jaarbijdrage nog niet hebben overgemaakt: uiteraard kan dit het hele jaar via de bekende bankrekeningen, die op de achterzijde van deze Flambouw zijn vermeld. Bart Lip


16

NIEUWSBRIEF NR. 4 INTERIM-BESTUUR EV.-LUTH. SYNODE

G

eachte dames en heren, Het Interim-bestuur (IB) heeft kennisgenomen van het bericht dat mevrouw Ds. Ilona Fritz en mevrouw An van der Sluis-Reuvers in april een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen voor hun jarenlange inzet voor de Evangelisch-Lutherse Synode, de Evangelisch-Lutherse gemeenten in Amsterdam en voor het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het IB heeft aan hen beiden een gelukwens gestuurd. Het IB heeft bericht ontvangen van het overlijden van de heer Dick Helmhout op 26 april 2012. Hij is plaatsvervangend lid en daarna lid van de EvangelischLutherse Synode geweest en heeft zitting gehad in diverse commissies van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij gedenken hem met eerbied en dankbaarheid. Het IB heeft bericht ontvangen dat eveneens op 26 april 2012 Drs. A. Duyvendak is overleden. Hij was in de periode 1963-1970 Evangelisch-Luthers predikant in Zeist en daarna als docent verbonden aan de Sociale Academie de Horst. Met dankbaarheid gedenken wij zijn werk en leven. De LWF heeft mevrouw Ds. K. Mahn benoemd als adviseur van het IB. Ds. Mahn was Oberkirchenrätin van de Vereinigte Evangelisch Lutherische Kirche Deutschland en zij heeft in Nederland verschillende malen zittingen van de Evangelisch-Lutherse Synode bijgewoond. Wij hopen dat zij als spreker op de landelijke ontmoetingsdag van 22 september 2012 aanwezig kan zijn. Aankondiging van de verkiezing van leden van de nieuwe Evangelisch-Lutherse Synode die in mei 2013 zal aantreden. Het IB heeft op 10 mei 2012 de herziene verkiezingsregeling vastgesteld. Deze zal vóór 1 juni 2012 met een begeleidende brief aan de kerkenraden worden toegezonden. De verkiezingsprocedure voor leden van een nieuwe synode begint dit najaar. Enige belangrijke data in het verkiezingstraject zijn: - voor 15 november moeten de kerkenraden een lijst met maximaal twee kandidaten aan het Interim-bestuur voordragen; - het Interim-bestuur stuurt vóór 1 januari 2013 de lijst van kandidaten naar de stemgerechtigde leden. Zij kunnen daarna tot 20 januari 2013 hun stem uitbrengen; - uiterlijk 2 april 2013 maakt het interim-bestuur de uitslag van de verkiezingen bekend; - in mei 2013 treedt de nieuwe synode in functie, waarin zes predikanten en twaalf niet-predikanten zitting zullen hebben. Het programma van de reeds eerder aangekondigde ontmoetingsdag voor kerkenraden, op 22 september 2012 in Ede, ziet er in grote lijnen als volgt uit. Om 10.00 uur ontvangst, daarna een lezing door ds. R. de Reuver (gemeentepredikant in Den Haag en voorzitter van de Generale Raad van Advies van de Protestantse Kerk in Nederland) over ‘Gemeente-zijn in de 21e eeuw’, naar aanleiding van zijn recente boek ‘Anders verder’. Ds. Mahn is gevraagd om vanuit LWF perspectief hierop te reageren. Daarna een algemene discussie aan de hand van stellingen.


17

Na de lunch volgt uitwisseling van informatie tussen het IB en kerkenraden en tussen kerkenraden onderling. Vervolgens een inleiding (met zangoefening) door ds. P. Endedijk over het nieuwe liedboek en als afsluiting een vesper waarin mw.ds. A. Groeneveld zal voorgaan. De kerkenraden ontvangen eind juni hiervoor een uitnodigingsbrief. Het IB deelt u mede dat de heer J.S. Ruppert zich bereid heeft verklaard om als financieel deskundige tot het bestuur toe te treden. Hiermee wordt de vacature vervuld die ontstaan is na het terugtreden van de heer W. Littel Sr. De heer Ruppert is als accountant en manager in diverse functies werkzaam geweest. Hij was kerkrentmeester van de Evangelisch-Lutherse gemeente in zijn woonplaats Zeist en was in de jaren negentig lid van de Financiële Commissie van de Lutherse Synode. Momenteel is hij penningmeester van de SLUB. Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland zal binnenkort de heer Ruppert tot lid van het IB benoemen. Met een hartelijke groet voor u allen, Prof. Dr. Ir. M. Wessel (voorzitter Interim-bestuur)

WERKWEEK VOOR KERKMUZIEK 21- 28 juli 2012, De Zwanenhof in Zenderen aarlijks vindt in de zomer de Lutherse werkweek voor Kerkmuziek plaats: in een stemmige omgeving een week lang oude en nieuwe meerstemmige kerkmuziek instuderen. Zie voor meer informatie de Flambouw van mei 2012 of www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl.

J

VIERINGEN GROTE KERK

Z

ondag 10 juni, 16.30 uur: Michaëlsviering, het thema is ‘Lof op de schepping’. De laatste viering voor de zomervakantie. We trekken massaal de natuur in. De schepping staat immers in volle bloei. Hoe staan wij tegenover de natuur? Wat is onze plaats in de schepping? We lezen en zingen het scheppingslied bij uitstek, psalm 104. Zo geven we stem aan de lof op de schepping. Voorgangers zijn ds. Bert Koetsier en Jan Jaap Stegeman De eerstvolgende Michaëlscantate is op zondag 24 juni, 16.30 uur. Uitvoerenden zijn het Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, onder leiding van Toon Hagen en de solisten Clara de Vries (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Bert van de Wetering (bas). In deze viering klinkt Johann Sebastian Bachs cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’ (BWV 21). De cantate wordt uitgevoerd binnen een liturgisch kader.


18

UIT DE VROEGE KERK: DRIE MAAL DAAGS ZULT GE DIT BIDDEN

D

e allereerste vertaling die ooit van mij in druk verschenen is, is de Didachè, in 1979 (IABO in Ravenna bracht het boekje uit). Een heel bescheiden begin: 15 bladzijden. De Didachè is een Griekse tekst uit zó vroege periode, dat in sommige van de allereerste lijsten van wat uiteindelijk ons Nieuwe Testament is geworden, ook deze tekst gewoon tussen Paulus en de evangelies aanwezig was. Uiteindelijk is de Didachè niet opgenomen in de definitieve kanon. Hij bestaat uit twee delen: enerzijds een soort Leer over de twee wegen – de weg ten leven, de weg ten dode. Daarnaast een aantal korte voorschriften over kerkelijk/gemeentelijk leven. Citaat: “De weg ten leven is deze: Allereerst zult ge God beminnen, je Schepper, ten tweede je naaste als jezelf; en al wat je niet wenst dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Bij de verboden staat naast de bekende moord en andere gruwelen (Tien geboden) ook nadrukkelijk het misbruiken van kinderen én abortus. Waar het over ‘t gemeenteleven gaat, vind ik met name de regels over de eucharistie (letterlijk: De Dankzegging, bedoeld is de Maaltijd des Heren, brood en wijn) interessant. Citaat: “Zeg eerst dank over de beker: We danken U, onze Vader, voor de heilige wijnstok van uw slaaf/dienaar David, die U ons via uw slaaf/dienaar Jezus leerde kennen. En over het gebroken brood: Wij danken U, onze Vader, voor het leven en de kennis die U ons via Jezus uw slaaf doet kennen. Zoals dit gebroken brood eerst verspreid was over de bergen en, verzameld, één is geworden, moge zo ook uw kerk verenigd worden van de grenzen der aarde in uw Rijk.” (deze laatste bede kom ik steeds vaker in diverse tafelgebeden in verschillende variaties tegen, let u er ook eens op!). “Niemand ete of drinke van uw eucharistie behalve wie gedoopt is” (dit laatste acht ik persoonlijk niet wezenlijk, daar ik als Remonstrant voor absoluut open avondmaal ben.) Daarna volgen in de Didachè nog dankgebeden, en onder andere een heel oude vorm van het Onze Vader, vrijwel woordelijk gelijk aan die uit Mattheüs – maar met de toevoeging: Zo zult u driemaal daags bidden ... Over vroegchristelijke problemen hoor je soms tussen de regels ook, bijvoorbeeld waar gezegd wordt dat je alle rondtrekkende profeten of apostelen moet verwelkomen, maar (citaat:) “als hij langer blijft dan één dag, maximaal twee dagen, dan is het een pseudoprofeet.” (Dan komt zo iemand blijkbaar alleen voor het lekkere eten). Gerrit Berveling


19

FLAMBOUW JULI/AUGUSTUS 2012 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 24 juni 2012 zondag 8 juli 2012

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag zo 10 juni di 19 juni za 23 of 30 juni zo 24 juni

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 16.30 19.30 10.00-14.00

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Michaëlsviering Grote Kerk Kerkenraadsvergadering Kinderuitje Kasteel Het Nijenhuis (zie artikel)

10.15 16.30 18.00 11.00 19.30 15.30of18.00

Gezamenlijke dienst in de LK te Kampen! Michaëlscantate Grote Kerk Typisch Luthers: Bruiloftsmaaltijd, zie artikel Verkoop Wereldwinkel (na de dienst) Typisch Luthers: Vieren, zie artikel 30+ gespreksgroep Ad Fontes in Annigahof en molen. (info: karinvrieling@ziggo.nl)

wo 27 juni zo 1 juli ma 2 juli zo 8 juli

DE NACHT KOMT NEST’LEN IN DE BOMEN De nacht komt nest’len in de bomen, en doet de ramen dicht. de schaduwen en schimmen komen met donkere, verwarde dromen, maar wij zijn kind’ren van het licht. Wij horen bij uw hart, wij mogen U vragen voor de nacht: zet bij de lamp van uw meedogen, uw eigen licht in onze ogen, de engel van uw trouw op wacht. En zo, onder uw hart geborgen, waar eeuwig leven trilt, geef ons de kalme slaap naar morgen, laat ons met honger wakker worden en willen wat Gij met ons wilt. Michel van der Plas


20

De Flambouw van juni 2012  

De Flambouw van juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you