Page 1

Juni 2010


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Ouderling/ Organist

6 juni 1e zondag na Trinitatis

mw. E. Verhagen, Zwolle

Hanneke Buuman/ Gea Hoven

13 juni 2e zondag na Trinitatis

Ds. J. Woltinge, Ruinerwold

Michiel Verhagen/ Gea Hoven

20 juni 3e zondag na Trinitatis

n.n.b.

Andrea Nijland/ Gea Hoven

27 juni 4e zondag na Trinitatis

Ds. H. Bousema, Zwolle

Hanneke Buurman/ Tia Deij

4 juli 5e zondag na Trinitatis

Ds. B. Koetsier, Zwolle

Marga Konings/ Gea Hoven

BIJ DE KERKDIENSTEN

O

p 6 juni gaat Etje Verhagen voor in een dienst waarin ook de cantorij haar medewerking verleent.

13 juni is onze voorganger ds. J. Woltinge uit Ruinerwold. Op 20 juni zou ds. Anne van der Meiden bij ons zijn, maar helaas is hij verhinderd. Naar een vervanger wordt nog gezocht, zo gauw hierover meer bekend is, kunt u de informatie op de website van de gemeente vinden. Ds. van der Meiden zal nu op 15 augustus bij ons voorgaan. Ds. H. Bousema zal op 27 juni de dienst leiden, hierin wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Op 4 juli is ds. Bert Koetsier, studentenpredikant op Windesheim, onze gastpredikant. EtjeVerhagen


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

Willemijn, Margriet

Els

Jaap, Maartje, Rienke/Chris Beitske, Ester

Esmeralda/ Marjan

Willemijn, Rinske, Rebekka, Corrine Maartje, Karin

Christa

Mariska

Ingeriek/ Els

AFWEZIGHEID PASTORAAL ASSISTENTE

D

e pastoraal assistente Marga Konings is van 4 juni tot en met 28 juni afwezig in verband met vakantie. Voor dringende pastorale zaken kunt u een van de kerkenraadsleden bellen.

1e collecte: St. Jongeren op Kamp m.m.v. de cantorij 1e collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Na de dienst: gemeentevergadering (zie artikel elders in deze Flambouw) 1e collecte: Vrouwenopvang Stadshagen 1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: Jeugdwerk viering Heilig Avondmaal na de dienst: verkoop Wereldwinkel 1e collecte: St. Epafras


4

PASEN EN PINKSTEREN OP 1 DAG?!

weet u wel, wanneer Pasen en Pinksteren Waarschijnlijk op één dag vallen: dat valt samen met Sint

Juttemis. Oftewel, wij zullen het niet beleven. Toch zit er meer waarheid in dat gezegde dan u op het eerste gezicht denkt. In ons opwarmende klimaat hebben we misschien al wel twintig jaar met Pasen volop de pinksterbloemen in bloei – en die zijn dan uiteraard al heel lang uitgebloeid voor de vijftigste dag na Pasen. Dit jaar was er met Pasen nog geen pinksterbloem te zien, die kwamen pas enkele weken later. Tot mijn vreugde bloeiden er met Pinksteren nog steeds behoorlijk wat pinksterbloemen. Dat is wat wij met eigen ogen zien in de natuur, hoeveel Pasen er samen kan vallen met Pinksteren. Ik werd getroffen door enkele berichten in de media en door een ontmoeting, die mij inspireerden om Pasen met Pinksteren te willen combineren. Om te beginnen de volgende uitspraak van rabbijn Jonathan Sacks, geciteerd in de NCRV-gids van Pinksteren: “De samenleving is het huis dat we samen bouwen: christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en humanisten. Beschaving geeft ruimte aan verschillen.” Daarna het bericht dat SLAG, Samen Leven Anders Geloven, voor de tweede maal een wandeling langs godshuizen organiseert. Op zondag 30 mei worden de synagoge, onze kerk en de moskee aan de Koningin Wilhelminastraat bezocht. Niet om zieltjes te winnen, zo tekenen we op uit de mond van een van de organisatoren van SLAG. Maar om onbevangen bij elkaar op bezoek te gaan. We leven samen in verscheidenheid. Nu mijn ontmoeting. Vrijdag 21 mei stapte ik aan het eind van de ochtend in Duivendrecht in de trein naar Zwolle, na een enkel college te hebben gevolgd op de Hogeschool van Amsterdam. Ik belandde in het gezelschap van een stuk of tien leden van de Adventskerkgemeente (van de Protestantse Gemeente Zwolle), die net via Schiphol waren teruggekeerd van een tiendaags bezoek aan Israël. Zij bezochten daar onder andere een basisschool met joodse en Palestijnse kinderen. Zo leert men samenleven. Ik moest natuurlijk meteen denken aan de bestemming van het afscheidscadeau voor Chica van Dam: giften voor net zo’n basisschool in Israël/Palestina. Zal er dan toch een generatie gaan opgroeien die de routekaart naar de vrede kan lezen en die route ook wil volgen? Het is elke dag Pasen, en het is inmiddels ook Pinksteren geweest. “Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangeliewoord.” Dat leerde ik zo’n vijftig jaar geleden op de zondagsschool. Dat er wereldwijd en dichtbij veel blijde boodschappen mogen worden verkondigd is de wens van Lolke Folkertsma.


5

UIT DE GEMEENTE Verhuisd Mevrouw A.H. Bos is verhuisd van Zwolle naar: Klaversingel 60, 8256 BZ Biddinghuizen. De heer H.B.J.J. Holswilder is verhuisd van Emmen naar: Van Iddekingeweg 138/60, 9721 CL Groningen.

VACATURE PREDIKANT: GEMEENTEVERGADERING OP 13 JUNI NA DE KERKDIENST

O

p de gemeenteavond van 14 april is verslag uitgebracht van de stand van zaken. Vermeld werd, dat de beroepingscommissie gericht in gesprek zou gaan met enkele kandidaten, in het vertrouwen dat we er uit zouden kunnen komen. In de kerkenraadvergadering van 20 mei heeft de voorzitter van de beroepingscommissie, Robert Kanning, het eindverslag van de beroepingscommissie uitgebracht. De beroepingscommissie heeft 17 maal vergaderd in de afgelopen anderhalf jaar. De beroepingscommissie heeft een voorstel gedaan voor het beroepen van een predikant(e). Daarmee zou de vacature per 1 januari 2011 vervuld kunnen zijn. De kerkenraad, die voltallig was, heeft dat voorstel unaniem overgenomen. De voorzitter van de kerkenraad heeft de beroepingscommissie bedankt voor haar vele werkzaamheden en voor het voorspoedig verloop van de procedure sinds de gemeenteavond. De volgende stap is, dat de gemeente de voordracht krijgt voorgelegd. Aangezien de kerkenraad ĂŠĂŠn kandida(a)t(e) voordraagt, dient deze de steun te krijgen van 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde gemeenteleden. Zo bepaalt de kerkorde dat. De kerkenraad heeft besloten om na de dienst van 13 juni een korte bijeenkomst te houden. In die bijeenkomst zal de betrokken kandida(a)t(e) aanwezig zijn voor een nadere kennismaking. Aansluitend zal de stemming plaatsvinden. Alle gemeenteleden ontvangen tijdig een brief met informatie; de gemeentevergadering van 13 juni zal ook drie keer worden afgekondigd in de dienst. Daarmee hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden te bereiken en op te roepen om aanwezig te zijn op 13 juni. Namens de kerkenraad, Lolke Folkertsma, secretaris


6

ZOMERMIDDAGEN

als de voorafgaande jaren zullen we ook dit jaar elkaar in de zomer weer Netkunnen ontmoeten ‘voor de gezelligheid’. Maar ondertussen leren we elkaar

natuurlijk als gemeenteleden beter kennen en horen we over interessante onderwerpen; een goede reden voor een activiteit in de vaak wat stillere periode van de zomervakantie. Op woensdag 7 juli zijn we uitgenodigd bij Hanneke Buurman, Veerallee 28. Zij zal een middag verzorgen met als titel: Zo mooi anders, blik op autisme. Graag opgeven bij Hanneke zelf: tel. 038 4238648

Op woensdag 28 juli vindt één van de zomerconcerten van het Holland Boys Choir in Elburg plaats. We stellen ons voor daar met elkaar naar toe te gaan en na afloop van het concert ergens in Elburg samen koffie te drinken. Voor wie dat wil zou een bezoek aan de tuin van het Elburgs museum kunnen volgen. Daar is een tentoonstelling met als titel ‘Geloven in Beeld’, met ruimtelijk werk van gerenommeerde, professionele kunstenaars die met het thema religie werken of ooit (een keer) gewerkt hebben. Bij opgave graag doorgeven of u extra plaatsen in een auto ter beschikking hebt, met de bus kunt reizen of graag mee wilt rijden. We vertrekken rond half tien, het concert begint om elf uur, maar de kerk in Elburg loopt snel vol. Het concert is gratis, kosten voor consumpties voor eigen rekening. Opgeven tot 25 juli bij Etje Verhagen, tel. 038 4525773. Vrijdag 13 augustus zal Cor Noorda vertellen over zijn werk bij het CBR, het bureau van de rijbewijzen en vast nog veel meer. Omdat hij ook een film zal vertonen komen we dan in het gemeentecentrum bijeen. Wel graag opgeven bij Cor, tel. 038 4609836. We hopen op een grote opkomst! Etje Verhagen

ZWAAN SCHUIFT NIET AAN

D

e koks van de maaltijden van Zwaan schuif aan gaan binnenkort op vakantie. Dat betekent, dat op 18 juni niet gekookt wordt, waardoor de maaltijd niet kan doorgaan. In juli staan wij weer garant voor een fantastisch 4-gangen diner! Jantine van der Heijden-Dommerholt c.s.


7

UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 18 mei 2010. • De kerkenraad heeft verslag gekregen van de stand van zaken bij het beroepingswerk. Het ziet er naar uit dat onze predikantsvacature per 1 januari 2011 vervuld kan zijn. Zie apart stukje in de Flambouw over dit onderwerp. • De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse bijeenkomst van ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Zwolle. Dit jaar op 31 mei in de Stinskerk, met als thema ‘Hoe kan de kerk zichtbaar present zijn in de stad?’ De kerkenraad zal met twee personen deelnemen aan deze bijeenkomst. • Over de samenwerking Zwolle-Kampen wordt verder gepraat op 15 juni, omdat de stukken hiervoor pas eind mei beschikbaar komen. • De (nagenoeg volledige) kerkenraad zal op zaterdag 5 juni een bezoek brengen aan de Hezenberg, ons diaconaal project voor 2009-2010. We zullen onder andere van ons gemeentelid ds. Helena Nieminen uitleg krijgen over het werk van de Hezenberg. • De kerkenraad heeft de geactualiseerde taakomschrijvingen van de kerkrentmeester financiën en van de kerkrentmeester gebouwen vastgesteld, waarbij ook de rol van de financieel adviseur (al enige jaren in de persoon van Robin Wildeman) is omschreven. • U hebt al gemerkt dat er een wijziging is aangebracht in het doen van de mededelingen: de kerkdienst start voortaan met de muziek en met de voorbereiding; de noodzakelijke mededelingen worden gecombineerd met de aankondiging van de collectes. • Op voorstel van de kerkrentmeester financiën is een nieuwe, sterk verbeterde geluidsinstallatie aangeschaft. Daarmee is vooral ook in het gemeentecentrum het geluid veel beter geworden. De huidige installatie, vier jaar oud, was aan onderhoud toe. De benodigde middelen waren niet geraamd in de begroting, maar worden gedekt uit de post onderhoud. • Op de verdieping is bij de nooddeur een trapje gemaakt, zodat de afstap via een trede gaat met een normale afstand. Zo is de galerij beter bereikbaar voor wie niet goed ter been is (met de stoeltjeslift in de gang in de pastorie). Een kleine leuning wordt ook nog aangebracht. • Van een onbekende gever ontving de kerkenraad via Berend Tiesinga een zilveren theelepeltje met daarop de Lutherroos en twee Lutherse gedenkpenningen. Lolke Folkertsma, secretaris


8

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

BEDANKBRIEF HULP HAïTI Van het Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending ontving de Kerkenraad de volgende brief: Aan de kerkenraden van de (gefuseerde/gefedereerde) Evangelisch-Lutherse Gemeenten. Zutphen, 26 april 2010 Geachte dames en heren, Op 16 januari jl., kort na de eerste berichten over de verwoestende aardbeving in Haïti, ontving u van het Luthers Genootschap bericht over de mogelijkheid om uw bijdragen voor de in gang gezette noodhulp naar de rekening van het Luthers Genootschap over te maken. Door de directe persoonlijke contacten die het Genootschap onderhoudt met de Lutheran World Service (LWS) en de permanente aanwezigheid van een LWS-team in Haïti kon snel en adequaat gehandeld worden. In februari heeft het Genootschap u via het PKNsynodesecretariaat in een schrijven op de hoogte gebracht van het verloop van de hulpverlening. De respons vanuit de lutherse gemeenten was overweldigend: er kon een bedrag van ca. € 75.000 worden overgemaakt voor het lenigen van de eerste nood, het herstellen van gebouwen en het bieden van onderdak aan zo’n 75.000 mensen voordat de regentijd zou beginnen. Het LWS-Haïtiteam werkt verder aan het opbouwen van voorzieningen op het gebied van onderwijs, medische zorg en permanente huisvesting. Van groot belang is ook het helpen opzetten van agrarische projecten, er moet weer geoogst kunnen worden. Uit het puin wordt alles wat bruikbaar is benut voor het bouwen van solide huizen waarbij lokale metselaars en timmermannen worden ingezet. Behalve in Port au Prince werkt de LWS ook in steden als Leogane en Gressier en op het platteland rond de hoofdstad. Na de aardbeving zijn veel mensen uit de hoofdstad weggetrokken en is er een ware volksverhuizing op gang gekomen. Nu het weer stil is geworden rond de berichtgeving over Haïti kan de LWS naast het huidige opbouwwerk de projecten weer oppakken van vóór de aardbeving. De Haïtiaanse bevolking leed al lang onder de gevolgen van economische en politieke onderdrukking en gemeenschapsontwikkeling is één van de prioriteiten. Dr. Noko, secretaris generaal van de LWF, heeft opgeroepen om als wereldwijde gemeenschap te investeren in Haïti en de mensen van Haïti te helpen omkeren vanuit hun benarde situatie van rampen en diepe armoede naar een hoopvolle toekomst. Het Luthers Genootschap dankt u en uw gemeente bijzonder voor uw betrokkenheid en uw daadwerkelijke hulp. Via de website www.lutheranworld.org


9

van de Lutherse Wereld Federatie kunt u op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het Luthers Genootschap, Coby Aartsen-Kraaijpoel, secretaris GIDS BETAALBARE VAKANTIES Is vakantie luxe? Alles is relatief, maar in onze samenleving is vakantie iets waaraan mensen in alle lagen van de bevolking behoefte hebben. Even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen is in onze drukke samenleving voor velen van groot belang. Ook, en misschien wel juist, als je dagelijks de zorgen van een smalle beurs hebt, wil je er wel eens uit. De Gids Betaalbare Vakanties 2010 geeft een overzicht van een groot aantal initiatieven in Nederland voor mensen die van een inkomen rond het minimum moeten leven. Het gaat voor het overgrote deel om vakantiemogelijkheden binnen Nederland, maar er worden ook enkele buitenlandse adressen genoemd. Adressen en omschrijvingen worden aangevuld met internettips: WWWeetjes. De gids die uitgegeven wordt door de werkgroep ‘Arme Kant van Nederland/EVA’ kan worden besteld voor de prijs van €1,50 (excl. porto) via tel. 073 6121939 of info@armekant-eva.nl. Meer informatie is te vinden op www.armekant-eva.nl. ARMOEDE EN RECHT DOEN Op 8 juni wordt een nieuwe uitgave van KIA gepresenteerd: ‘Armoede en recht doen. Helpen onder protest in de praktijk’. In deze nieuwe publicatie van de werkgroep ‘Arme Kant van Nederland/EVA’ en Kerk in Actie staan voorbeelden van diaconale initiatieven waarbij, naast de geboden hulp, ook lokaal armoedebeleid gestimuleerd wordt. De publicatie zal op 8 juni in Utrecht door Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken aangeboden worden aan één van de wethouders van de burgerlijke gemeenten die meedoen met de landelijke stedenestafette vanwege het Europese Jaar tegen armoede en uitsluiting. Ook wordt deze aangeboden aan Lútzen Miedema, diakonaal predikant in Zwolle en universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam. Aansluitend zijn er vier workshops met medewerking van diaconale initiatieven uit de publicatie. De kanskaart van Skarsterlân helpt in Friesland mensen huisaan-huis te informeren over alle voorzieningen. In Lelystad is armoede lokaal op de kaart gezet en een totaalaanbod ontwikkeld waarbij mensen hulp krijgen via voedselhulp, inloophuizen en schuldhulpverlening. In Zwolle is met diaconieën, organisaties en de lokale overheid een stadsbreed verbond gesloten waarbij concrete stappen gezet worden tegen armoede. Tevens is er een workshop over hoe je succesvol kan lobbyen. Armoede en Recht doen is vanaf 10 juni te bestellen voor € 7,50 (incl. verzendkosten) via de webwinkel op www.kerkinactie.nl, bestellingen@pkn.nl of telefonisch: 030 8801337. Op de site vindt u ook meer informatie over het programma van 8 juni.


10

DIACONALE COLLECTES Stichting jongeren op kamp (Sjok) De collecte op zondag 6 juni staat in het teken van jongeren. Het doel van de Sjok is om betaalbare vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers voor de begeleiding van deze gehandicapte jongeren; Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap en het begrip jongeren heeft een ruime interpretatie. De financiële middelen waarover de stichting kan beschikken zijn beperkt. Men is voor diverse activiteiten, materialen en vervoer afhankelijk van donateurs en kerken. Collecte Werelddiaconaat Op zondag 13 juni is de diaconale collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie. In het kader van het Werelddiaconaat op deze dag staat de organisatie AEPH in Congo centraal. AEPH staat voor: Action Evangile Promotion Humaine. De organisatie AEPH in Congo wil zorg bieden op het platteland in de regio Nselo. Betere toegang tot veilig water, mensen bewust maken van sanitaire hygiëne en goede voeding, en ook voorlichting geven over HIV/aids en vrouwenrechten. Dat is waar AEPH zich via honderden gezondheidswerkers voor inzet. De gezondheidswerkers helpen elk 10 tot 15 huishoudens aan een gezondere leefomgeving. Zij maken het verschil tussen honger en voldoende voedsel, tussen gezondheid en ziek zijn, tussen leven en dood… Vrouwenopvanghuis Overijssel De opbrengst van de diaconale collecte op zondag 20 juni is bestemd voor de Stichting Vrouwenopvang Overijssel die ook in Zwolle vestigingen heeft. Het in 1998 geopende vrouwencomplex in Zwolle is een toevluchtsoord voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het is ruim opgezet en biedt plaats aan zo’n twintig vrouwen en aan hun kinderen. Het streven is om de vrouwen die uit deze tijdelijke opvang komen op termijn een woning aan te kunnen bieden. Voor de kinderen die er verblijven is het belangrijk dat ze zich er thuis voelen. Ook voor hen is het een zeer ingrijpende gebeurtenis. Omdat er vaak geen geld is voor een gezellige inrichting of weekendactiviteiten is geld van sponsors welkom. Diaconale kas De diaconale collecte op zondag 27 juni is bestemd voor onze eigen diaconale kas. Het (op z’n minst) op peil houden van wat nodig is om te kunnen functioneren als diaconie, is noodzaak. We vragen vrijmoedig uw bijdrage. Jeugdwerk De 2e collecte op zondag 27 juni is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. Het geld wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van materialen voor de oppasdienst en de kindernevendienst en voor de bekostiging van de boeken die de kinderen ontvangen na de dienst op kerstavond.


11

Stichting Epafras De diaconale collecte van zondag 4 juli is bestemd voor de Stichting Epafras. Ruim 2500 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen, verspreid over meer dan 90 landen in de wereld. Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. 35 ervaren geestelijke verzorgers (protestants, rooms-katholiek, islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. Zij voeren de titel van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, en ten allen tijde met respect voor ieders eigenheid. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: Vaak ver van familie en vrienden; zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen. Het motto van Epafras is: Een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft. Elk mens is waardevol. Stichting Voorkom! De opbrengst van de diaconale collecte van zondag 11 juli gaat naar de Stichting Voorkom! Dit is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men probeert dit doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie. Doelgroepen van Stichting Voorkom! zijn: jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, ouders van deze categorie en docenten, jeugden jongerenwerkers. De Stichting Voorkom! heeft een plan van aanpak voor scholen, welke is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Er is tevens een plan van aanpak voor kerken, dat is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen. De Stichting Voorkom! heeft meerdere preventieteams die bestaan uit een preventiewerker en een ‘ervaringsdeskundige’ (dit is iemand die zelf verslaafd is geweest aan alcohol, drugs of gokken). Hiermee wil men bij de voorlichtingscampagnes de juiste balans vinden tussen de theorie en praktijk. DAG VAN DE VLUCHTELING Ter gelegenheid van de Wereld Vluchtelingendag op zondag 20 juni zal Kerk in Actie samen met de UNHCR, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Vluchteling, IOM Nederland, Stichting De Vrolijkheid en UAF een krant uitgeven. Deze krant wordt grootschalig verspreid. De krant is op 20 juni verkrijgbaar in het gemeentecentrum.


12

DACONALE GIFTEN EN COLLECTEN

volgt een overzicht van de diaconale collectes en giften vanaf half Hieronder oktober 2009 tot en met half mei 2010. Bart Lip, administrateur diaconie

Giften 2009 18 okt. Diaconale kas 25 okt. Lutherstichting 1 nov. Diaconaal project: Hezenberg 8 nov. KIA: Zending kerkopbouw 15 nov. KIA: Diaconaat Nederland 22 nov. St. Luthers Accommod. Beheer 29 nov. De Bres 6 dec. ’t Vakantiebureau 13 dec. St. Voorkom 20 dec. Regenboog Inloophuizen 24 dec. Diaconale kas 25 dec. KIA: Kinderen in de knel 27 dec. Theologisch Instituut La Paz

€148,20 €138,20 €161,10 €155,00 € 89,65 €162,10 €262,36 €186,85 €189,70 €93,45 €168,55 €259,63 €123,10

Giften 2009 23 dec. Diaconie 29 dec. Creatief café tbv de Hezenberg 31 dec. Theologisch Instituut La Paz

€15,00 €140,00 €50,00

Collecten 2010 3 jan. UAF vluchtelingenstudenten €95,60 10 jan. Exodushuis Zwolle i.o. (ook vesper) €306,80 17 jan. Noodhulp Haïti €395,55 e 31 jan. PKN JOP/educatie; 2 coll.: onderhoud €99,75 7 feb. KIA: Werelddiaconaat €227,01 14 feb. ’t Vakantiebureau €161,96 21 feb. Diaconale kas €166,25 e €160,50 28 feb. De Bres; 2 collecte: Jeugdwerk 7 mrt. KIA: zending voorjaar €77,12 14 mrt. Evangelisch Begeleidings Centrum €194,20 21 mrt. Diaconaal project €132,20 e 28 mrt. KIA: totale werk; 2 coll.: Bloemenfonds €206,83 4 apr. Camping L’Accolade €249,70 11 apr. ’t Zwervel €91,20 18 apr. KIA: diaconaat €127,20 e 25 apr. De Zonnesteen; 2 coll.: Orgelfonds €153,70 2 mei Lutherse Werkgroep Kerkmuziek €142,45 9 mei De Zwieseborg €189,43 13 mei Diaconale kas €66,75


13

Giften 2010 5 mrt Neve Shalom 12 mrt De Hezenberg

€50,00 €200,00

VAN DE KERKRENTMEESTER

H

ieronder volgt een overzicht van de (2e) collectes en giften vanaf eind februari tot en met half mei 2010 en de stand van kerkbalans, jeugdwerk en zending. Cor Noorda, Kerkrentmeester financiën Collecten 28 feb. 7 mrt. 14 mrt. 21 mrt. 28 mrt. 4 apr. 10 apr. 11 apr. 18 apr. 25 apr. 2 mei 9 mei 16 mei

Jeugd Kerk Kerk Kerk Bloemenfonds Kerk Kerk Cita Breet Kerk Kerk Orgelfonds Kerk Kerk Kerk

€121,95 €123,45 €132,70 €115,58 €157,45 €165,80 €105,50 € 91,25 €100,50 €122,30 €129,95 €171,80 €121,00

Giften Neve Shalom Bach Cantate NN NN Voor opname dienst Orgelfonds Jaap Meijer bloemfonds Diversen per 15 mei 2010 Kerkbalans €34.161,64 Zending Jeugdwerk €1.294,45

€50,00 € 45,00 € 25,00 €300,00 € 50,00 €250,00 €100,00

€892,00


14

DE ZAAK BIJEEN HOUDEN (2) In de kerkelijke dierentuin wijnen genoeg, maar niet iedereen brengt het tot zwaan. Het mag een nog grotere prestatie worden genoemd als je zowel tot de zwijnen als tot de zwanen wordt gerekend. Deze eer viel Martin Luther ten deel. Voor het etiket zwaan had hij trouwens zelf gekozen door zich erfgenaam te verklaren van Jan Hus, letterlijk Jan de Gans. Bijna zes eeuwen geleden riep Hus in een stad aan de bovenloop van de Rijn: jullie roosteren een gans maar na mij komt een zwaan. Dat was pal voordat hij met veel moeite in de as werd gelegd. Hij was met de kerk in conflict gekomen over een aflaathandel. De aflaat beloofde zielenrust in ruil voor deelname aan een kruistocht tegen de koning van Napels. Deze informatie ontleen ik aan de lutheraan C.W. Mönnich, die in de Winkler Prins Encyclopedie ook schrijft dat Hus “onder zware lichamelijke en morele folteringen standvastig bleef, weerlegging uit de Schrift eiste en onvoorwaardelijke onderwerping aan het concilie afwees”. Volgens Hus is de ware Kerk de gemeente der uitverkorenen. In ruil voor afzetting van de aflaathandelaar – de eerste Johannes XXIII, die van de officiële pauslijst werd afgevoerd – werd Hus door zijn eigen koning opgeofferd. Voor de Tsjechen is hij de vader des vaderlands, zoals Willem de Zwijger dat is voor Nederland. Nederland is grotendeels door de Rijn gevormd, niet alleen in geografisch, maar ook in theologisch opzicht. De Zwitserse calvinistische theoloog Karl Barth noemt ons land een hoek onder aan de Rijn waar het altijd walmt. Dat moet dan de rook van de brandstapel van Jan Hus zijn geweest, die van Konstanz naar de Nederlanden is overgewaaid. Zou dit land zich hebben vrijgevochten zonder het voorbeeld van de grootste Tsjech aller tijden? Ook Thuringen werd door de rook bereikt. Martin Luther zag zichzelf als de zwaan uit de famous last words van Jan Hus. Terecht, ook al zijn er momenten geweest dat hij eerder een dom gansje was, bang en onstandvastig in de omgang met wereldheersers. Maar op de bisschop van Rome maakte hij zoveel indruk dat deze sprak van een wild zwijn dat de wijngaard des Heren was binnengedrongen.

Z


15

De bisschop van dat moment was trouwens niet zozeer een Heilige Vader maar meer een heilloze stiefvader. Als vastgoedmagnaat had hij een lucratieve aandelenmarkt aangeboord: beleggen in de Sint-Pieterskerk met als rente de zielenrust van gestorvenen. In de kerk van die dagen was het elke zondag Eeuwigheidszondag. Martin Luther tekende tegen zijn handel protest aan, een protest dat aan de wieg staat van het protestantisme. De bisschop van Rome had te weinig benul van theologie om een beschuldiging van ketterij hard te kunnen maken. Behalve op ketters was zijn kerk echter vooral gebeten op scheurmakers. Luther had volstrekt niet de bedoeling de kerk te scheuren. Toch slaagde de bisschop erin Luther aan de schandpaal te nagelen door het spook van een wild zwijn op te roepen. De scheuring was trouwens onontkoombaar, wilde de Geest weer de ruimte krijgen te waaien waarheen hij wil. Denk niet dat de Geest alleen in christelijke landen waait. Terecht kende het NobelprijscomitĂŠ de vredesprijs toe aan de dochter van Aung San, de vader des vaderlands van Myanmar (Birma in het Engels). Als de standvastige Aung San Suu Kyi geen hedendaagse heilige is, wie dan wel? We moeten blijven hopen op een roomse kerk die toont dat zij in ernst katholiek probeert te zijn. Katholiek betekent: overeenkomstig het geheel. Hiermee wordt geen pretentie maar een missie bedoeld. Een goede gelegenheid tot een nieuw begin biedt zich aan op 6 juli 2015, de zesde eeuwdag van de gerechtelijke moord op Jan de Gans. Als hij geen heilige is, wie dan wel? Eddy Weeda

HET DAGJE VLECHTEN EN VAREN

D

insdag 25 mei was het zover dat we om 10 uur vertrokken naar Noord Wolde waar we tegen 11 uur ontvangen werden met koffie en een lekkere manouslof. Na het welkomstwoord kregen wij een rondgang met een klank en lichtspel over het ontstaan van dit museum. Er was vroeger in deze streek veel armoe en verdiende de bevolking wat geld met het mandjes vlechten. Zo is uiteindelijk door het vervaardigen van rotan meubelen meer welvaart gekomen. Na een uitstekende lunch vertrokken wij naar de Weerribben waar wij met een boot met gids op een ludieke manier werden voorgelicht over alles wat daar groeit en bloeit. Onder het genot van een drankje zagen wij prachtige waterplanten zoals gele plomp en waterlelie. Na ruim een uur varen eindigde dit dagje en gingen we weer huiswaarts waar wij allen weer goed aankwamen. Al met al een mooie en leuke dag met veel zon en een prettige stemming. Klarissa Scholten


16

KOM SCHEPPER GOD, O HEILIGE GEEST

creator Spiritus’, Kom Schepper, Geest. Als deze oeroude hymne in de ‘Veni kerk gezongen werd, deed het wat met de mensen. De geur van wierook

waaide langs. Klokken klonken. Het lied op zich stelde de Geest van God al bijna present. Er gebeurde iets groots: priesters, een bisschop of misschien zelfs een keizer werden gewijd. Of de mensen, met Pinksteren, deelden in de wijding van de Geest. Geen wonder dat Luther dit lied graag ‘verduitste’. Hij paste de melodie aan zodat het volk het lied ook kon zingen. Maar ook de tekst vulde hij aan. Hij voegde in zijn vertaling bij de Geest het Woord, dat in de oude tekst niet werd genoemd: ‘God wil niet dat je heen en weer fladdert om een geest te zoeken… Het is de duivel die de Geest wil scheiden van het Woord.’ En dat Woord, het heilig evangelie en daarmee het Levende Woord, Jezus Christus, is niet zweverig maar landt bij de mensen. Net als dit lied. Roel Bosch (uit: Zingt een nieuw lied! uitgave april 2010, PKN) Kom Schepper God, o Heilge Geest, daal in de mensenharten neer, zij zijn uw schepselen geweest, herschep hen in genade, Heer. Uw naam is Trooster. Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voort, o balsem die ons werd bereid, o bron van vuur, o levend woord. Ontsteek een licht in ons verstand en maak tot liefde^ons hart bereid, geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid. Gij zijt door gaven zevenvoud de vinger van Gods rechterhand die ’s Vaders woord ons toevertrouwt zodat het klinkt in ieder land. Weer van ons ’s vijands list en nijd, en geef ons vrede^in plaats van haat, opdat wij volgen waar Gij leidt en mijden wat de zielen schaadt. Maak ons geloof zo vol en schoon dat het de Vader leert verstaan en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, o Geest van beide uitgegaan Lof zij de Vader, lof de Heer die uit de dood is opgestaan, de Trooster ook zij lof en eer en heerlijkheid van nu voortaan. Tekst: Maarten Luther (1483-1546) Vertaling: J.W. Schulte-Nordholt (1920-1995)


17

UW AANDEEL IN EEN BETERE WERELD! door de financiële crisis is Juist duidelijk geworden dat kapitaal ook

een ethische dimensie heeft. Geld is er niet alleen maar om zichzelf te vermenigvuldigen. Bezit van kapitaal betekent ook verantwoording nemen voor de wereld, voor de medemens. Via Oikocredit kunnen mensen hier solidair zijn met mensen daar in ontwikkelingslanden. Niet door te geven, maar door geld uit te lenen. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al bijna 35 jaar leningen verstrekt aan microfinanceringsinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan een vrouw in India die met een microkrediet, een kleine lening, koeien en geiten aanschaft of aan een coöperatie in nicaragua die leningen verstrekt aan koffieboeren en hen ondersteunt bij de verwerking en de verhandeling van hun fair trade koffie. In 2009 verstrekte oikocredit ruim 140 miljoen euro aan leningen en investeringskapitaal aan projectpartners. Het uitgeleende bedrag is in 2009 afgenomen vanwege voorzichtig beleid van oikocredit. Oikocredit verwachtte in 2009 een veel lagere instroom van aandelenkapitaal vanwege de crisis het aandelenkapitaal van oikocredit is in 2009 echter sterk gegroeid tot 406 miljoen. Ondanks de crisis heeft het aandeel Oikocredit in 2009 zijn waarde behouden. Door de positieve resultaten wil Oikocredit, net zoals in de voorgaande jaren, over 2009 een dividend van 2 procent uitkeren. De microfinancieringssector is zeer sterk gegroeid de laatste jaren. Vanwege de hoge rendementen is het ook een gewilde investering voor allerlei instellingen geworden. Oikocredit is er alert op dat microfinancieringsinstellingen gericht blijven op armoedebestrijding en niet de winst voorop stellen. Oikocredit stelt ook aan microfinanceringsinstellingen voorwaarden op het gebied van sociaal rendement en loopt voorop bij het volgen en evalueren van deze instellingen. Oikocredit verstrekt met name leningen aan kleinere microfinancieringsinstellingen op het platteland en aan pas startende instellingen. Honderden miljoenen arme mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil ook voor deze mensen hoop bieden op een betere toekomst. Wie in Oikocredit investeert, doet dat niet alleen voor het financiële rendement maar vooral om bij te dragen aan een betere wereld. Oikocredit Nederland geeft informatie over beleggen, schenken, lid of vrijwilliger worden. Neem contact op met nederland@oikocredit.org of via telefoonnummer 030 2341069. Jaap Wiegers


18

PROTESTANTSE KERK NAAR ASSEMBLEE LWF

S

inds het tot stand komen van de Protestantse Kerk in Nederland is de kerk lid van de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Dit jaar neemt zij voor het eerst als verenigde kerk deel aan de Assemblee van de LWF, die van 20 tot en met 27 juli 2010 wordt gehouden in Stuttgart. Het thema van deze Assemblee is ‘Give us today our daily bread’.

De Protestantse Kerk is bovendien een bijzonder lid, want zij is tegelijkertijd ook lid van WARC (Wereldbond van gereformeerde kerken) en REC (gereformeerde oecumenische raad). Deze laatste twee vormen vanaf juni 2010 de WCRC (World Communion of Reformed Churches). Dit betekent dat de Protestantse Kerk, die zich in haar belijdenisgeschriften verbonden weet met de gereformeerde en de lutherse confessie, lid is van twee confessionele wereldorganisaties (naast ‘natuurlijk’ het lidmaatschap van de oecumenische verbanden WCC (Wereldraad van Kerken) en CEC (Conference of European Churches)). Wereldwijd zijn er maar enkele kerken die deze unieke combinatie van lidmaatschappen en dús vereniging van confessies hebben.


19

DE LUTHERSE WERELDFEDERATIE, EEN COMMUNIO VAN KERKEN

D

e verontschuldigingen aan de mennonieten wereldwijd voor de vaak gruwelijke vervolgingen in de 16de eeuw, door lutherse overheden die ondersteund werden door lutherse theologen, zullen een hoogtepunt zijn tijdens 11de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF). In Nederland worden daarmee vooral de doopsgezinden aangesproken. In Stuttgart staat ‘zakelijk’ de vernieuwing van de LWF en het secretariaat in Genève op de agenda. Spiritueel richten de gedelegeerden uit de lidkerken en de gasten zich op de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ uit het Onze Vader. De Assemblee wordt van 20 tot en met 27 juli 2010 in het Duitse Stuttgart gehouden. Voor gemeentes die de spirituele lijn ook in hun diensten of andere activiteiten willen gebruiken zijn alle bijbelstudies te vinden op de website van de LWF (www.lwf-assembly.org). De bijbelstudies zijn gemaakt als uitgangspunt voor de eucharistievieringen aan het begin van iedere dag van de assemblee. Het zijn zes brochures die per brochure voor een regio van de LWF staan. Daarmee zijn de bijbelstudies ook contextueel gemaakt. NB: de eerste studie begint met een citaat van de Nederlandse theoloog Henrik Kraemer. De LWF werd vlak na de Tweede Wereldoorlog op initiatief van Europese en Amerikaanse lutherse kerken in het Zweedse Lund opgericht. Directe aanleiding was de behoefte om gezamenlijk de schouders onder de puinhopen in Europa na de Tweede Wereldoorlog te zetten. Bij de oprichting waren de Duitse kerken aanwezig. In de loop der jaren sloten kerken uit andere werelddelen zich bij de LWF aan. Nu vormen 140 kerken in 79 landen een gemeenschap van kerken waarbij meer dan 70 miljoen mensen bij zijn aangesloten.

MICHAËLSVIERING 13 JUNI

M

aken wij in deze tijd van secularisatie het einde van het geloof mee of is dat gezichtsbedrog? Betekent de leegloop van kerken dat mensen ophouden met geloven? Of blijven ze dat doen, maar dan buiten de kerk en op andere manieren? Over deze vragen gaat het in de Michaëlsviering in de Grote Kerk op zondag 13 Juni (16.30 uur). Liturg is dominee Bert Koetsier.


20

ORGELCONCERTEN OP ZATERDAG

O

p zaterdag 19 juni 2010 (15.30 uur) vindt het 1e concert in de serie zaterdagmiddagorgelconcerten. Het orgelconcert wordt gegeven in de in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek door Sander van den Houten. Op het programma staan de volgende werken: Max Reger: Toccata und Fuga in d-moll/D-dur (Opus 59), ‘Seelenbräutigam’ (Opus 135), en ‘Straf mich nicht in deinem Zorn’ (Opus 67/37); Joseph Gabriel Rheinberger: Uit Sonate 11: Cantilena in d-moll (Opus 148); Franz Liszt: Variationen über: ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’. Op zaterdag 26 juni (15.30 uur) geeft Geerten van de Wetering het tweede orgelconcert in deze serie. Dit concert wordt gegeven in de Grote Kerk. Dan staat op het programma: Vincent Lübeck: Preambulum in F; Jan Pieterszoon Sweelinck: Echo Fantasia in a; Johann Sebastian Bach: Fuga in g-moll BWV 542. Op zaterdag 3 juli geeft Toon Hagen het afsluitend orgelconcert van de Open Orgeldag (zie ook artikel hiernaast) in Zwolle. Op het programma staan werken van César Franck en enkele eigen composities. Aan het begin van het concert worden de workshops ‘Oef ... een nieuw lied!’ en ‘Harmonie’ in praktijk gebracht. Het Slotconcert vindt plaats om 16.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.


21

OPEN ORGELDAG ZWOLLE

O

p de eerste zaterdag in juli (3 juli 2010) wordt in Zwolle de ‘Open Orgeldag’ gehouden. Ook in 2010 wordt het een bijzondere orgeldag, waarbij u (weer) kennis kunt maken met de vele monumentale Zwolse orgels. U wordt in de gelegenheid gesteld de orgels van dichtbij te bezichtigen en te beluisteren. Natuurlijk kunt u met uw vragen terecht bij de organist. Bij de meeste orgels worden zeer geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld het orgel te bespelen. De kerken zijn geopend van 10.30 tot 15.30 uur. In verband met het middaggebed kunnen de orgels in de O.L.V. Basiliek van 11.45 tot 12.30 uur niet worden bespeeld. Naast het bespelen en beluisteren van de orgels kunt u ook deelnemen aan een van de volgende activiteiten: - Om 11.00 uur verzorgt Gerrit Hoving een wandelconcert op het orgel in de Oosterkerk. - Om 12.00 uur verzorgen Rudie en Joke Altelaar een workshop ‘Oef... een nieuw lied!’. Hoe kunt u een nieuwe psalm/lied instuderen met uw gemeente? Zij gaan samen met u aan de slag. Hiervoor is Psalm 91 (Vijftig Psalmen/m. M. Pirenne) en Psalm 104 (Straatsburg-Geneve 1542/Lyon 1548) uitgezocht. De workshop wordt gehouden in de Oosterkerk. - Om 13.00 uur geeft Toon Hagen een workshop ‘harmonie’. Deze workshop gaat over het schrijven van een harmonisatie. Toon zal op basis van de Psalmen 94 en 104 dit samen met u verder gaan uitwerken. U kunt uw eigen harmonisatie van voornoemde Psalmen dan ook bespreken. Deze workshop wordt gegeven in de Grote Kerk. - Om 14.00 uur zal Toon Hagen u verrassen op een aangenaam half uurtje orgelmuziek op het beroemde Schnitgerorgel in de Grote Kerk. - Om 16.00 uur wordt traditiegetrouw het slotconcert van deze orgeldag gehouden, ook dit jaar door Toon Hagen. Hij bespeelt het Maarschalkerweerdorgel in de O.L.V. Basiliek. Op het programma staan werken van Cesar Franck en enkele eigen composities. Aan het begin van het concert worden de workshops ‘in praktijk’ gebracht. Samen met het publiek wordt psalm 91 ingestudeerd en gezongen.

Het bijwonen van de concerten en/of workshops is gratis. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Indien u graag op het Maarschalkerweerdorgel in de O.L.V. Basiliek wilt spelen, dient u zich vooraf aan te melden onder vermelding van de te spelen literatuur bij: info@olvbasiliek-zwolle.org. U krijgt bericht hoe laat u wordt verwacht bij de speeltafel.


22

GEBED OM STILTE Ik zoek naar stilte in mezelf, naar rust en ruimte om te bidden. Maar wat ik vind is zorg en onrust, een bezig zijn met duizend dingen, krakeel in mezelf. U die altijd een luisterend oor hebt voor mij, heb ik eigenlijk wel een luisterend oor voor U? Vergeef mij, druktemaker die ik ben, en breng mij tot bedaren, laat mij de stilte vinden die ik zo behoef, de ene stem die mij vertrouwen geeft en eenvoud, de hechtheid


23

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag za 5 juni

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 10.30-16.00

zo 6 juni

17.30/19.30

di 8 juni

13.00-16.30

zo 13 juni

na de dienst

di 15 juni za 19 juni

16.30 19.30 15.30

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Liedboekdag, Utrecht, zie artikel in Flambouw van mei 30+ gespreksgroep Ad Fontes (info: tel. 038 7370003/ karinvrieling@planet.nl) Presentatie en workshops ‘Armoede en recht doen’, Utrecht, zie artikel Gemeentevergadering i.v.m. vacature predikant (zie artikel in deze Flambouw) Michaëlsviering, Grote Kerk, zie artikel Kerkenraadsvergadering Orgelconcert, Onze Lieve Vrouwe Basiliek (zie artikel) Wereld Vluchtelingendag (zie artikel) Orgelconcert, Grote Kerk (zie artikel) Verkoop Wereldwinkel (na de dienst) Cantateviering, Grote Kerk (Bach: ‘Gott ist mein König’, BWV 71) Kopijdatum Flambouw juli/augustus 2010 30+ gespreksgroep Altius (info: tel. 038 4535084/ anita.kempenaar@hetnet.nl) Open Orgeldag Zwolle met om 16.00 uur Slotconcert in OLV Basiliek (zie artikel) 30+ gespreksgroep Ad Fontes (info: tel. 038 7370003/ karinvrieling@planet.nl) Orgelconcert, Grote Kerk Orgelvesper, Grote Kerk (thema: ‘Lichtdragers en hun inspiratie’) Verschijning Flambouw juli/augustus 2010 Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’

zo 20 juni za 26 juni zo 27 juni

15.30 16.30

19.30 za 3 juli zo 4 juli

17.30/19.30

za 10 juli zo 11 juli

15.30 16.30

vr 16 juli


24

De Flambouw van juni 2010  
De Flambouw van juni 2010  

De Flambouw van juni 2010

Advertisement