Page 1

Juli/Augustus 2013


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Lezingen

7 juli ds. Ries e 6 zondag na Trinitatis Nieuwkoop

Ouderling/ Organist

Jes. 66: 10-14 Gal. 6:1-10; 1418/Luc. 10:1-20 14 juli Jan-Jaap Deut. 30: 9-14 e 7 zondag na Trinitatis Stegeman Kol. 1: 1-14 Luc.10: 25-37 21 juli ds. Chica van I Sam. 1:1-20 e 8 zondag na Trinitatis Dam Kol. 1:21-27 Luc. 10:38-42 28 juli ds. Jacques Bras Gen. 18:20-33 e 9 zondag na Trinitatis Kol. 2:6-15 Luc. 11:1-3 4 augustus ds. Erwin de Pred. 2:1-11 e 10 zondag na Fouw Kol. 3:12-17 Trinitatis Luc. 12:13-21

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

11 augustus 11e zondag na Trinitatis

ds. Ineke Schoorel

Jes. 65:17-25 Hebr. 11:1-16 Luc. 12:32-40

Marjolein Schuit / Gea Hoven

18 augustus 12e zondag na Trinitatis

ds. Hans G端nther

Jer. 23:23-29 Hebr. 11:17-29 Luc.12:49-56

Jan Grisnich / Gea Hoven

25 augustus 13e zondag na Trinitatis

ds. Erwin de Fouw

Jes. 30:15-21 Hebr. 12:22-29 Luc. 13:22-30

Hanneke Buurman / Tia Deij

1 september 14e zondag na Trinitatis

ds. Louisa Vos

Deut. 24:17-22 Hebr. 13:1-6 Luc. 14:7-14

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

Marga Konings / Gea Hoven Michiel Verhagen / Gea Hoven Bart Lip / Gea Hoven Gerrit Bril / Tia Deij


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 4-12 jr 1e collecte: Regenboog Inloophuizen 2e collecte: ELGZ

Annemarie Susanne Jennifer Karin Emma Corrine/ Bastiaan Annemarie Chantal Jaline Susanne Beitske

1e collecte: SLOA 2e collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds Tekenen brieven Amnesty 1e collecte: Wings of Hope geen 2e collecte: ELGZ nevendienst i.v.m. vakantie Viering Heilig Avondmaal 1e collecte: KIA Werelddiaconaat e tekenspullen in 2 collecte: ELGZ de kerk 1e collecte: Stichting Voorkom 2e collecte: Jeugdwerk ELGZ 1e collecte: De Bres 2e collecte: Orgelfonds

Chantal Annemarie

Corrine/ Bastiaan Karin

J : Chris O: Jeanine

1e collecte: LWF Augusta Ziekenhuis 2e collecte: ELGZ

Rienke Jennifer

J : Petra O: Sammy/Bert

1e collecte: SJOK 2e collecte: ELGZ Viering Heilig Avondmaal

Jaline Karin

J : Lianne O: Christa

1e collecte: Stichting Present 2e collecte: ELGZ


4

BIJ DE EREDIENSTEN

dan is het zomer! Ook in de erediensten is dat te merken. Omdat uw Enpredikant in juli vakantie houdt, is er in die maand elke zondag een

gastvoorganger. Ook in augustus en op 1 september gaan gastvoorgangers voor. Vertrouwde gezichten zijn zij allen. Is het niet doordat zij al vaker voorgingen in onze gemeente, dan is het wel omdat zij (gast)leden van onze gemeente zijn. Ik stel ze hierbij aan u voor. Ds. Ries Nieuwkoop is emerituspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland en is gastlid van onze gemeente. Hij is nog zeer actief in het kerkelijk leven van Zwolle en is onder meer betrokken bij de Michaëlsvieringen in de Grote Kerk. Jan-Jaap Stegeman is lid van onze gemeente en studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Ook is hij betrokken bij de kerkmuziek in Zwolle, onder meer als zanger in de Michaëlscantorij. We zijn blij dat jonge mensen als hij erover willen nadenken in de kerk te werken. Ds. Chica van Dam behoeft natuurlijk geen introductie meer, maar vooruit: zij is sinds 2010 onze emeritus predikant en betrokken gemeentelid. Verder is zij onder meer actief als consulente in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Flevoland. Ds. Jacques Bras is u ook bekend. Hij is al vaker voorgegaan en viert vaak ’s zondags de eredienst mee in Zwolle, samen met zijn echtgenote. Hij is emeritus predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen. Ook ds. Ineke Schoorel is een vertrouwde gaste in onze gemeente. Zij is emeritus predikant van de Nederlandse Hervormde kerk, met als laatste standplaats Vlissingen. In Zwolle is zij tot op de dag van vandaag actief in onder meer het vredeswerk van de kerken. Ook ds. Hans Günther heeft onze gemeente als predikant gediend, van 19891998. Hij heeft onze gemeente onder meer verrijkt met een sterk liturgisch besef. Tot zijn emeritaat in 2006 werkte hij in de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Ds. Louisa Vos is de huidige predikant van de Lutherse Gemeente van Zutphen. Maar ook in het Zwolse kerkelijk leven is zij zeer actief, onder meer in de preekvoorbereidingsclub en de daaraan verbonden studiegroep en in de oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het woord komen.’ Zij woont dan ook in Zwolle. Naast haar werk in de kerk werkt zij als psycholoog. Hoewel ik hierboven de lezingen van het oecumenisch leesrooster heb weergegeven, staat het de gastvoorgangers vrij om hiervan af te wijken. Laat u verrassen, zou ik zeggen en geniet van de diversiteit aan voorgangers. Ik wens u een goede zomer toe! Erwin de Fouw

VAKANTIE PREDIKANT

P

S. Ik heb vakantie van 2 juli tot en met 28 juli. In dringende pastorale gevallen verwijst de kerkenraad door naar een predikant.


5

UIT DE GEMEENTE In Memoriam: Eefje Dijkstra Op 9 juni 2013 overleed ons gemeentelid Evertje Jacoba Wilhelmina DijkstraGroeneveld. Ze stierf in het Sophiaziekenhuis, korte tijd na de operatie aan haar heup, die ze bij een val gebroken had. Eefje Dijkstra werd geboren in Sneek, in 1927 en kwam in onze gemeente terecht, na de dood van haar man Jan Dijkstra, in het begin van de zestiger jaren. Met hem en haar zoons had ze tevoren enkele jaren in Brazilië gewoond, waar ze een pioniersbestaan hadden geleid en lid waren van een Lutherse gemeente. Terug in Nederland stond ze er al snel alleen voor en moest ze verder met haar zoons Berend en Lolke. Ze moest hard werken, gaf muziekles en speelde orgel en zette zich daarnaast in voor anderen binnen en buiten de kerk. In haar geloof zocht ze steeds de verbondenheid met God in Christus, al had ze het er ook wel eens moeilijk mee. Maar vooral de kerkmuziek gaf haar veel troost. In de dankdienst voor haar leven, gehouden in de Lutherse kerk, sprak haar zoon Lolke mede namens zijn broer Berend woorden van gedachtenis. En we lazen uit Romeinen 6 de verzen die mevrouw Dijkstra zelf had uitgekozen: “Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met hem zullen leven.” In dat vertrouwen hebben we haar toevertrouwd aan Gods liefde en wensen wij ook haar zoons alle goeds. Erwin de Fouw Verhuisd: Mw. J. Bouter-Beij uit Meppel is verhuisd naar: Nieuwe Haven, appartement 404, Burgemeester Vos de Waelstraat 1, 8011 AS Zwolle.

DE WAND

A

ls u kijkt naar de wand in het gemeentecentrum ziet u dit keer geen handwerken van gemeenteleden, maar handwerken uit het verre Oosten! Kijk er met plezier naar, het is bijzonder. Pieta van der Windt-de Wit

GEEN ZATERDAGMORGENINLOOP IN JULI EN AUGUSTUS

I

n verband met de zomervakantie is de eerst volgende zaterdagmorgeninloop weer in september. Cor Noorda en Janke Geertsma


6

KLEINE ENQUETE I.V.M. NAJAARSPROGRAMMA Uw mening gevraagd in verband met het activiteitenprogramma n verband met de voorbereiding van het najaarsprogramma van 2013, willen wij graag uw mening weten over het najaarsprogramma 2012 en het winterprogramma 2013. Wij vragen hiernaar, omdat de opkomst bij enkele (leer)activiteiten gering was en bij een aantal andere juist vrij groot. Om een programma aan te kunnen bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij wat onze gemeente nodig heeft en dat rekening houdt met de vragen die binnen onze gemeente leven, vragen wij u naar:

I

A. uw reactie op het najaarsprogramma van 2012 en het winterprogramma van 2013 - wat vond u er goed aan? - of juist: waarom nam u niet deel? B. uw eigen behoeften rond ‘leren in de gemeente’ en uw visie daarop De activiteiten waarvoor tamelijk veel belangstelling was, waren: 1. Ad Fontes (vaste gespreksgroep voor mensen van 30 tot 50 jaar) 2. Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan (vaste eetgroep) 3. Het verhaal gaat (vaste oecumenische gespreksgroep) 4. Als vrouwen aan het woord komen (vaste oecumenische gespreksgroep) 5. Opvoeding en geloof (10 november 2012 en 23 maart 2013) 6. Lectio Divina in klooster Sion (23 februari 2013) 7. Cursus ‘Leren van Luther’ (vanaf september 2012) De (leer)activiteiten die maar weinig mensen aantrokken, waren: 1. Tien waarden om in te geloven (van september 2012 tot juni 2013) 2. Oecumenisch tafelgesprek in de vredesweek (26 september 2012) 3. Stadswandeling Elburg en tentoonstelling in synagoge (18 oktober 2012) 4. Spiritualiteit voor ouderen (najaar 2012) en gespreksgroep op de ochtend (winter 2013) 5. Jongerenbijeenkomst (14 oktober 2012, afgezegd bij gebrek aan deelname) 6. Thema-avond ‘Leven van de genade’ (31 oktober 2012) 7. Oecumenische maaltijd met tafelgesprek (23 januari 2013, over de ‘onaanraakbaren’ in India) U kunt uw reactie (i.v.m. A en B) mailen naar de predikant: erwindefouw@ziggo.nl of u kunt deze telefonisch aan hem doorgeven (038-2303270). Mede namens de programmacommissie (Hanneke Buurman, Etje Verhagen en Bert Schaak), Erwin de Fouw


7

STARTZONDAG 8 SEPTEMBER 2013

programma van de startzondag Hetwordtdefinitieve in de Flambouw van september

gepubliceerd, maar hieronder krijgt u alvast een eerste indruk ervan. De startzondag staat dit jaar in het teken van: wat hebben we nodig om gemeenschap (communio) van Christus te zijn? Wat zijn onze inspiratiebronnen? Waaraan hebben we behoefte? En wat zouden we moeten leren om als gemeente en als individu een bijdrage aan de samenleving te leveren? Hoe brengen we dat allemaal over aan elkaar en aan anderen (communicatie)? We beginnen de dag met een feestelijke, korte eredienst, waarin de vraag centraal staat wat gemeenschap (communio) eigenlijk betekent vanuit Luthers gezichtspunt. Daarna krijgen we een toelichting bij het middagprogramma, waarin we samen spelenderwijs op zoek gaan naar de samenhang tussen vieren, leren, dienen en ontmoeten. Het belooft een letterlijke speurtocht te worden, waarin we zelf op zoek gaan naar antwoorden. Ook voor de kinderen wordt natuurlijk een eigen programmaonderdeel uitgewerkt. Na terugkomst bij de kerk oefenen we onder leiding van Gea Hoven enkele liederen uit het nieuwe liedboek voor de kerken. Vervolgens is er een lunch, met zelf meegebrachte boterhammen (en wat extra), die uitloopt in een agapèviering. In schema: 10.00-10.45 uur: Eredienst 11.00 uur: Koffie met introductie van het programma 11.15 uur-13.00 uur: Programma 13.00 uur: Lunch, uitlopend in agapèviering 14.00 uur: Afsluiting De voorbereidingscommissie: Etje Verhagen, Esther Veneberg, Bert Schaak, Praxedis Bouwman en Erwin de Fouw

AMNESTY INTERNATIONAL

O

p zondag 14 juli liggen er weer 3 brieven van Amnesty om te ondertekenen. In Guatemala betreft het een activiste die bedreigd wordt omdat ze zich verzet tegen de negatieve effecten van het mijnbouwproject in haar gemeenschap. In Soedan wordt een journalist gevangen gezet en gemarteld omdat hij in artikelen kritiek uit op de overheid. In Turkije wordt een lid van de actiegroep “Peace for Mothers” veroordeeld, omdat zij deelnam aan vreedzame demonstraties. Tekenen is belangrijk want dan weten de verantwoordelijke personen dat de wereld op de hoogte is van hun handelen. Everdien Sanderman


8

HULP GEZOCHT

I

k, Emmy de Vos, ben op zoek naar iemand die mij een paar keer per jaar zou willen helpen met het onderhouden van mijn tuin. Vooral de wat zwaardere dingen, zoals een heg knippen en boompjes snoeien, kan ik vanwege mijn leeftijd (82) niet meer. Het is maar een kleine tuin op de begane grond van een flatgebouw. Dus niet veel werk, maar ik zou heel blij zijn met enige hulp! Als dank voor hulp lijkt het mij leuk om een nader te bepalen bedrag over te maken naar één van de diaconale projecten. U kunt mij bereiken op tel.nr 038 4550441. Mocht ik er niet zijn dan kunt u mijn antwoordapparaat inspreken. Bij voorbaat dank en hartelijke groet van Emmy de Vos

ZOMERPROGRAMMA

Z

oals al enkele jaren gebruikelijk, organiseren we ook dit jaar weer een aantal activiteiten in de zomer, voor elk wat wils, gezellig en educatief, gericht op ontmoeting en aandacht voor diverse onderwerpen die leven in onze gemeente. De activiteiten gaan door bij tenminste vijf deelnemers. Het programma ziet er als volgt uit:  17 juli, Ghana: Michiel Verhagen vertelt aan de hand van dia’s over het hulpproject in Noord Ghana waar hij afgelopen januari de hele maand als vrijwilliger aan het werk is geweest. Aanvang 14.30 uur, in het gemeentecentrum. Opgave vóór 15 juli bij Etje Verhagen, tel. 038 4525773 of via e.k.verhagen@planet.nl  31 juli, Sipco Bosma ontvangt ons bij hem thuis en gaat met ons in gesprek over kunst. Aanvang 15.00 uur, opgave vóór 28 juli, bij Sipco op tel. 038 4234842. Adres: Parkweg 12, 8011 CK Zwolle.  14 augustus, zomeravondwandeling bij de Ommerschans en Veldzicht in Balkbrug onder leiding van Bert Schaak. Aanvang 19.30 uur, opgave vóór 12 augustus bij Erwin de Fouw, tel. 038 2303270 of via erwindefouw@ziggo.nl . Verzamelen voor mensen uit Zwolle en omstreken: 18.45 uur op het kerkplein, zodat zoveel mogelijk gezamenlijk naar Balkbrug gereden kan worden. Aanvang programma in Balkbrug: 19.30 uur.  28 augustus, ‘Uurtje bomen’ onder leiding van Marjan Reus, IVN-gids, verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Kolksteeg bij het Westerveldse Bos. Dit is dezelfde plek als waar Marjan vorig jaar een wandeling leidde, maar de inhoud zal verrassend anders zijn! Doe bij nat weer laarzen aan! Opgave vóór 26 augustus op tel. 038 2303270 of erwindefouw@ziggo.nl


9

VERHUUR I.V.M STADSFESTIVAL

31 augustus tot en met 8 september, Vantijdens het Stadsfestival, vindt in het

gemeentecentrum en op het plein een opera plaats. Behoudens onze eigen diensten en twee huwelijken op vrijdag- en zaterdagmiddag is het gemeentecentrum in deze periode niet beschikbaar voor andere doeleinden. Er zal enige hinder zijn van decorstukken die aan de kant in het gemeentecentrum staan tijdens het koffiedrinken na de diensten. Cor Noorda

BUITENDAG NOORDELIJKE LUTHERSE GEMEENTEN

S

tadskanaal was ditmaal de gastgevende kerk. De kerk was bijna helemaal gevuld, tot grote vreugde van de secretaris, de heer Donga, die een ieder welkom heette. Zo’n grote opkomst ziet men hier niet vaak meer. Ds. Susanne Freytag verzorgde de preek over de wijsheid die in Gods woord te vinden is. Ds. Erwin de Fouw ging voor bij het avondmaal. Het was een blije dienst waarin werd waargemaakt dat Luthersen zo goed kunnen zingen. Na de dienst werd in de gemeentezaal koffie met ‘kouke’ geserveerd. Het was een vrolijk weerzien van bekenden uit de noordelijke provinciën. De Stadskanaalsters hadden, na een maaltijd met soep en broodjes, een diaconaal programma voor ons klaar. De gemeente werkt voor het kindertehuis Garuda op Bali. De meisjes die hier onderdak vinden, komen van overal op het eiland. Ze krijgen hier onderwijs en men probeert te voorkomen dat de meisjes verkeerd terecht komen. Twee gemeenteleden brachten een programma met film en beelden van wat daar gebeurt. Ook waren er allerlei goederen te koop die op Bali vervaardigd waren. Het was hartverwarmend te zien wat een heel kleine gemeente aan enthousiasme kan opbrengen om dit tehuis te ondersteunen. Ook wij, als gasten, konden daaraan een steentje bijdragen. De middagmaaltijd bestond, geheel in stijl, uit een Balinese maaltijd. Die viel zeer in de smaak. Velen bedienden zich een tweede maal van het gebodene. In het middagprogramma werden we in groepen opgedeeld voor een quiz over wat we eerder hadden gehoord over het Garudahuis. De groepen bestonden steeds uit leden van alle kerken, zodat men elkaar ook beter leerde kennen. Het spel werd met veel enthousiasme gespeeld. De winnaars kregen een geluksolifantje: teken van kracht en geluk. Tot besluit van de dag vierden we de vesper en bij het weggaan kregen we een heerlijke rode appel mee, indachtig aan Luthers gezegde van het planten van een appelboompje. We danken de kleine gemeente in Stadskanaal voor de geweldige dag die ze voor ons hebben verzorgd. In 2014 hopen we op een ontmoeting in Leeuwarden. Sipco Bosma


10

DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL IN DE LUTHERSE TRADITIE

O

nderstaande tekst is een gewijzigde versie van een stuk dat door Erwin de Fouw in de kerkenraad ter bespreking is ingebracht. 1. Vreugdevolle ernst en ernstige vreugde In gesprekken met gemeenteleden, thuis en bij de groothuisbezoeken, is mij gebleken dat in de Lutherse gemeente Zwolle voor sommigen nog altijd een wat ‘zwaar gevoel’ hangt rond het Heilig Avondmaal. Enerzijds geven mensen aan, dat dit komt door hun kerkelijke verleden, waarin het aangaan aan het Avondmaal beladen was door grote nadruk op de verzoening in Christus, waardoor voor hen vooral de zonden van de gelovigen centraal waren komen te staan. Ze kregen en krijgen het gevoel, dat het avondmaal hen vooral met persoonlijke schuld confronteert. Ook nu zij het Heilig Avondmaal op Lutherse wijze vieren, halen de uitreikingswoorden (over het vergoten bloed en het lichaam dat is gegeven) – onbedoeld – die zware sfeer voor hen naar boven. Meestal zijn dit mensen die van buiten de Lutherse traditie in onze gemeente zijn gekomen. Mensen die al langere tijd Luthers zijn of Luthers zijn grootgebracht hebben er weinig tot geen last van. In de Lutherse traditie is het Heilig Avondmaal vooral een mogelijkheid om vergeving te ontvangen en om met elkaar gemeenschap in Christus te vieren en te beleven. Dit alles in het besef dat Christus werkelijk bij ons is. De Lutherse viering van het avondmaal bedoelt de vreugde om dit alles centraal te stellen. Na de communie kunnen we gesterkt weer verder op onze weg, gezamenlijk en persoonlijk. Aanhakend bij dat laatste wil ik de Lutherse positie ten opzichte van het Avondmaal onder twee aspecten onder woorden brengen. 1. Het Heilig Avondmaal is gegeven om in het reine te komen met God en elkaar. Vanuit Gods genade ontvangen wij vergeving. Je mag weer opnieuw beginnen. Het sacrament is een gave van God. De tekenen van brood en wijn duiden op de weg van Jezus Christus die zich uit liefde geheel en al gaf, tot in de dood. Dat is het meer gedenkende karakter van het Heilig Avondmaal. Dit geeft de ernst in de vreugde van het avondmaal weer. 2. Het Heilig Avondmaal is de viering van het ‘voorgoed begonnen begin’ (Martinus Nijhoff) van Gods Rijk in Jezus Christus. Het verwijst naar zijn opstanding en reikt ons in het sacrament een teken aan, dat ook óns leven nieuw mag worden (onder meer in vergeving) en dat wij deel hebben aan het Rijk van God dat komt en alle dingen nieuw zal maken. Dat is het meer naar de toekomst wijzende karakter van het Heilig Avondmaal. Dit geeft de vreugde in de ernst het avondmaal weer. Het gaat dus om vreugde, in ernst beleefd. We krijgen immers niet zomaar een stukje brood of een slokje wijn. Maar de vreugde mag de boventoon voeren. Voor de meesten onder ons is dit gelukkig ook zo. Ik hoop van harte, dat deze vreugdevolle viering van het Heilig Avondmaal allen die het meevieren duidelijk zal zijn en zal aanspreken. De regelmatige en open viering van het Heilig Avondmaal zal daaraan hopelijk bijdragen.


11

2. De uitreikingswoorden Daarnaast is het ook van belang, dat in de uitreikingswoorden de beide bovengenoemde aspecten doorklinken. Zij moeten zowel herinneren aan het werk van Christus als getuigen van Gods Koninkrijk. Omwille van de eenheid is het goed, als de uitreikingswoorden voor alle mensen hetzelfde zijn, zodat iedereen de twee aspecten krijgt toegesproken. Daarom heeft de kerkenraad besloten, dat predikant, diakenen en ouderlingen voortaan (en in principe) bij de uitreiking van brood en wijn de volgende woorden uitspreken: “Christus’ lichaam, voor u (jou), het brood uit de hemel.” en: “Christus’ bloed, voor u (jou), de wijn van het Koninkrijk.” Deze formulering houdt een (relatief kleine) wijziging in ten opzichte van de verscheidenheid aan formuleringen die tot nu toe werd gebruikt. Feitelijk komt de ‘nieuwe ‘ formulering neer op een samentrekking van de verschillende klassieke uitreikingswoorden die het Luthers Dienstboek geeft. De voltooid deelwoorden ‘gegeven’ en ‘vergoten’ komen te vervallen, uit pastorale overwegingen, om eerder genoemde onbedoelde associaties te vermijden. Vaak kan de dichter de zaken beter onder woorden brengen dan de theoloog. Zo voel ik dat Martinus Nijhoff het geheim van dood en opstanding van Jezus Christus en daarmee het geheim van het Heilig Avondmaal op een fijnzinnige wijze verwoordt, in het gedicht ‘Memlinc’:

Ernstig en eenzaam staat Tusschen de holten van Hemel en aarde de man Die Gods woorden verstaat, Antwoord weet, maar nog zwijgt Zoo lang de vraag nog klinkt, Wacht tot de wereld verzinkt En een ster de zon overstijgt. Hongrend naar eeuwigheid Brak hij zijn leven als brood, Proefde in dit voedsel den dood, Deed afstand, en houdt zich bereid. Luister, zwijgend, en in Vroomheid bereid: voorwaar, Dit is geen einde nog, maar Een voorgoed begonnen begin. Erwin de Fouw


12

KINDERKERKUITJE NAAR DE NOOTERHOF

Z

ondag 23 juni zijn wij met zo’n 15 kinderen naar doepark De Nooterhof in Zwolle geweest. Eerst hebben we ons broodje opgegeten bij de kinderboerderij aan de overkant van de Nooterhof (want je mag je eigen eten daar niet opeten). Daarna nam Marjan Reus ons mee naar het doepark. We kregen eerst uitleg over alles wat we zouden gaan doen. Daarna werden we in 3 groepjes verdeeld. Elk groepje kreeg een opdracht. Groepje 1 ging een schilderij met bloemen maken, groepje 2 ging met wascokrijtjes en een wit vel papier de schors van de boom kleuren, zodat je de structuur van de schors kon zien. En er ging een groepje met een schepnetje aan de slag in de vijver. En wat leeft er veel in het water! Ook kregen we nog een stoffen zakje waar je lekker ruikende grassen of bloemen in mocht doen en we mochten kijken welke boom het beste bij ons paste. Marjan vertelde ook nog iets over de ringen van de boom, als je ze telt weet je hoe oud de boom is. Het was leuk en leerzaam! Helaas viel het uitje in ‘het water’. Het regende zoveel, dat sommigen al eerder naar huis gingen. Hopelijk is het weer volgend jaar beter. De foto’s kun je bekijken op de site van de Lutherse kerk. Wil je er nog een keer heen met je ouders: kijk op www.doeparknooterhof.nl voor het programma. Namens de kindernevendienst, Christa Nijland

UIT DE KERKENRAAD

van de kerkenraadvergadering van 13 juni 2013 Kort verslag De kerkenraad heeft op 13 juni

 

 

vergaderd. In juli vindt geen vergadering plaats. De eerstkomende kerkenraadvergadering is donderdag 8 augustus. De voor 21 juni geplande informele ontmoetingsavond voor onze gemeente wordt verplaatst naar het najaar. De kerkenraad heeft een gelukwens gestuurd naar de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam in verband met het 425-jarig bestaan dit jaar. De kerkenraad heeft ook een bericht gestuurd naar de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Limburg, die op 9 juni voor het laatst een dienst hield in de Lutherse Kerk in Maastricht. U ontvangt in of bij deze Flambouw een brief over de wijze van verzending van de Flambouw met ingang van 2014. Wij vragen u uitdrukkelijk om op deze brief te reageren. U kunt de Flambouw digitaal ontvangen per 2014, maar u kunt er ook voor kiezen om de papieren versie te blijven ontvangen. Ons oogmerk is een besparing op de kopieer- en (hoge) portokosten.


13

 De kerkenraad heeft een notitie van ds. De Fouw besproken over de uitdelingswoorden bij het Heilig Avondmaal. Aanleiding waren vragen en opmerkingen bij het Groot Huisbezoek het afgelopen jaar. De diaconie heeft de notitie voorbesproken. U leest elders in deze Flambouw meer over dit belangrijke onderwerp: het is het hart van het vieren.  In overleg met de betrokken oecumenische vredesgebed-werkgroep in Zwolle en de Open kerk-werkgroep van onze gemeente is afgesproken om in de afsluitende vesper die op de 1e zaterdag van de maand in onze kerk plaatsvindt ruimte te maken voor de vredesgebeden. Het is de bedoeling om deze breder in Zwolle te laten plaatsvinden. Wij bieden hieraan dus een maandelijkse plek. Na een half jaar tot een jaar zullen we dit evalueren.  In de landelijke vredesweek zal er op maandag 23 september een avondgebed plaatsvinden in onze kerk.  De kerkenraad heeft gesproken over onze deelname aan de Lutherse Buitendag op zondag Trinitatis. We constateren dat er een relatief kleine groep uit onze gemeente afreist naar de Lutherse gemeenten in het noorden van het land. Wij zullen in gesprek gaan met de betrokken gemeenten om te bezien hoe we hier in de toekomst mee om gaan. Naast onze deelname aan de buitendag zou er bijvoorbeeld ook een dienst in onze kerk kunnen plaatsvinden, met een gastvoorganger. De kerkenraad zal de ontwikkelingen delen met de gemeente.  De kerkenraad gaat na de zomer actief op zoek naar een nieuwe kerkrentmeester gebouwen en een nieuwe diaken. De zittingsperiodes van Michiel Verhagen en Jan Grisnich eindigen op 1 januari 2014. De kerkenraad doet een dringend beroep op u, gemeenteleden, om na te denken over de vraag, of het misschien op uw weg ligt om de komende vier jaar een van deze functies te vervullen. Ook kunt u de huidige ambtsdragers of de secretaris benaderen voor inlichtingen over dit dienstwerk.  De kerkenraad ontving bericht van de notaris dat onze gemeente uit de nalatenschap van ons gemeentelid mevrouw Miek van der Veen een legaat zal ontvangen van ten minste € 35.000,= De kerkenraad is dankbaar voor dit legaat. Lolke Folkertsma, secretaris ELG Zwolle


14

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN De Regenboog Inloophuizen Op zondag 7 juli is de opbrengst van de diaconale collecte voor inloophuis de Regenboog. Deze landelijke interkerkelijke stichting zet zich in voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Dagelijks helpt De Regenboog meer dan 400 daklozen en harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in inloophuizen en gebruikersruimtes. De bezoekers krijgen koffie of thee, kunnen een douche nemen en hun vuile kleding omruilen voor schone. Vanuit deze laagdrempelige locaties wordt de mogelijkheid geboden voor zinvolle dagbesteding met activiteitenprogramma's en werkprojecten. Daarnaast kunnen druggebruikers gemakkelijk in contact treden met de maatschappelijk werkers en informatie krijgen over de hulpmogelijkheden. De stichting kan niet bestaan zonder donaties en giften. SLOA Op zondag 14 juli wordt gecollecteerd voor de Stichting SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten). Deze stichting organiseert onder meer vakantieweken voor gemeenteleden, die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. Het is allang niet meer de vraag of ouderen, gehandicapten, eenoudergezinnen of oudere alleengaanden jaarlijks van een vakantie mogen genieten. Meestal zijn zij ook afhankelijk van een uitkering en ontvangen daarvoor zelfs vakantiegeld. Commerciële vakanties zijn meestal niet geschikt voor deze mensen en ook te duur; afgezien nog van de moeilijkheid om tijdig op het vakantieadres te komen. Bovendien is dat vakantiegeld niet toereikend en vaak al bestemd voor noodzakelijke uitgaven in verband met hun levenssituatie of ter vervanging van versleten of defecte materiële zaken. Zodoende blijven ze noodzakelijkerwijs het gehele jaar tussen hun eigen 4 muren zitten. De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden; Deze vakanties vinden plaats in één van de vakantiehotels van het vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk of in een villa van de SLAB (Stichting Luthers Accommodatie Beheer). Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen, kunnen ze dit werk blijven doen. De ca. 90 à 100 lutherse gasten die jaarlijks van deze al dan niet aangepaste vakanties mogen genieten zullen u zeer dankbaar zijn!


15

Bloemenfonds De 2e collecte op zondag 14 juli is bestemd voor het Bloemenfonds. Wings of Hope De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 21 juli gaat naar de Stichting Wings of Hope. Deze stichting is in 1994 opgericht door kinderen van Nederlandse verzetsmensen en kampgevangenen vanuit de Versöhnungskirche op het voormalig concentratiekamp Dachau. Wings of Hope geeft wereldwijd praktische en posttraumatische hulp aan kinderen en jonge slachtoffers van oorlogsgeweld. Er wordt gewerkt met lokale hulpverleners die zelf ervaring hebben met de gevolgen van oorlog en geweld. Wings of Hope realiseert zich dat zomaar geld geven geen optie is, daarom biedt zij jongeren kansen. Kansen die zijzelf moeten oppakken op weg naar een nieuw zelfstandig leven. Wings of Hope helpt dus niet, maar werkt samen met de jongeren: Er is sprake van wederkerigheid. Van beide partijen wordt initiatief en inzet verwacht. Daarbij kiest Wings of Hope bewust voor kleinschaligheid. Ieder leven op weg naar een nieuw zelfstandig leven is er één. Alleen dan kunnen daadwerkelijk successen worden geboekt. KIA collecte voor Brazilië Op zondag 28 juli wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie. Dit keer ten behoeve van de organisatie CEBI in Brazilië, die mensen en gemeenschappen steunt bij het lezen van de Bijbel. Het CEBI, Centrum voor Bijbelse Studies in Brazilië, doet dat door het uitgeven van Bijbelstudieboekjes, waarin de Bijbelteksten in de hedendaagse context worden geplaatst en gekoppeld worden aan het dagelijks bestaan. Dat doen zij om juist de arme en meest kwetsbare mensen in Brazilië van handvatten te voorzien en weerbaar te maken voor het dagelijkse leven. CEBI organiseert cursussen en verzorgt ook waardevolle achtergrondstudies en handboeken over verschillende thema’s. De organisatie bereikt jaarlijks 260.000 mensen via 80.000 vrijwillige groepsleiders. De bijbellessen van CEBI geven mensen nieuwe moed en stimuleren hen om op te komen voor hun rechten.


16

Stichting Voorkom! De diaconale collecte van zondag 4 augustus is bestemd voor de Stichting Voorkom!. De Stichting Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Men tracht dat doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichting over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensvisie. De Stichting Voorkom! heeft een plan van aanpak voor scholen, welke is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. De stichting heeft tevens een plan van aanpak voor kerken, welke is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen. Van harte aanbevolen. De Bres De diaconie collecteert op zondag 11 augustus voor het Zwolse inloophuis De Bres. Dit inloophuis nabij het centrum van Zwolle, is een project dat ooit is opgezet door diverse Zwolse kerken. Het is bedoeld voor mensen die zich in het dagelijks leven van de stad soms verweesd voelen. ‘Gastvriendschappelijkheid’ staat centraal. Enerzijds biedt de Bres een laagdrempelige inloop, anderzijds worden er door de week heen op vaste momenten verschillende activiteiten aangeboden, zoals wandelen, computercursus, fotografie, zwemmen en creatieve activiteiten. Inloophuis de Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en andere kosten is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors. De gezamenlijke kerken leveren daarin een belangrijk aandeel. We hopen dat u als medestadsgenoten hierin uw bijdrage wilt leveren. Orgelfonds De 2e collecte op zondag 11 augustus is bestemd voor het Orgelfonds, ten behoeve van het onderhoud van het dit instrument in onze kerk.


17

LWF Augusta Ziekenhuis Op zondag 18 augustus is er een diaconale collecte voor het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis wordt beheerd door de Lutherse Wereld Federatie. Het is opgericht na de oorlog van 1948. De eerste twee jaar was het ziekenhuis onder het beheer van het Internationale ComitĂŠ van het Rode Kruis, vervolgens kwam het onder eigendom en beheer van LWF. Het Augusta ziekenhuis wil zorg bieden aan alle bewoners, ongeacht ras, religie, nationaliteit, geslacht, of het vermogen om te betalen. De meerderheid van de patiĂŤnten bestaat uit verwijzingen van de Palestijnse Autoriteit en de VN hulporganisatie voor de Palestijnen. Het Augusta ziekenhuis biedt een groot aantal gespecialiseerde diensten die niet gemakkelijk toegankelijk of beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen in de bezette Palestijnse gebieden. Een groot deel van de behandeling door het ziekenhuis is liefdadigheidszorg. Dit is alleen mogelijk door de donaties en steun van kerken, organisaties en individuen. SJOK De diaconie collecteert op zondag 25 augustus voor de Stichting Jongeren op Kamp (SJOK). Het doel van de in 1996 opgerichte vereniging is, om betaalbare vakantieweken te organiseren voor lichamelijk gehandicapte jongeren. Om dit te bewerkstelligen werkt Sjok uitsluitend met vrijwilligers voor de begeleiding van de gehandicapte jongeren. Sjok maakt geen onderscheid wat betreft aard van de handicap ook het begrip jongeren heeft een nogal ruime interpretatie. Betaalbare vakantieweken betekent dat zowel de deelnemers als de aanbieders moeten putten uit bronnen van buitenaf. Aanbevolen. Stichting Present Zwolle De diaconale collecte op zondag 1 september is bestemd voor de Stichting Present Zwolle. Deze stichting is ruim 10 jaar geleden gestart in Zwolle. Er zijn inmiddels, landelijk verspreid, tientallen kringen die werken volgens het uitgangspunt van de stichting. De Stichting Present werkt plaatselijk samen met professionele hulpverleners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kerken, gemeentelijke overheid, politiek en woningcorporaties. Op deze wijze wil men kennis en kunde van vrijwilligers inzetten voor een doelgroep die om wat reden ook hulp kan gebruiken of waar het dringend nodig is. Vrijwilligers die het concept aanspreekt kunnen zich melden bij onze diaconie.


18

VAN DE KERKRENTMEESTERS Collecten ieronder is een overzicht van de collecteopbrengsten van de afgelopen periode opgenomen. Datum Doel Bedrag 6 januari Kerk € 151,92 13 januari Kerk € 169,25 27 januari Kerk € 94,70 3 februari Onderhoudsfonds € 129,50 10 februari Kerk € 99,80 17 februari Kerk € 148,72 24 februari Kerk € 108,95 3 maart Jeugd € 134,70 10 maart Kerk € 121,27 17 maart Kerk € 161,20 24 maart Bloemenfonds € 197,05 31 maart Kerk € 216,86 7 april Kerk € 114,40 14 april Kerk € 92,40 21 april Orgelfonds € 132,65 28 april Kerk € 181,10 5 mei Kerk € 93,20 9 mei Kerk € 50,20 12 mei Onderhoudsfonds € 103,35 19 mei Kerk € 171,12 2 juni Kerk € 137,65

H

Kerkbalans Per 1 juni is de tussenstand kerkbalans als volgt: € 39.003,-, Jeugdwerk bedraagt € 2.347,- en voor de Diaconie is de stand € 2.573,-. Aan alle gevers: bedankt! Mocht u uw jaarbijdrage nog niet hebben overgemaakt: uiteraard kan dit het hele jaar en doe het alsnog op de bekende bankrekeningen die op de achterzijde van de Flambouw zijn vermeld. Bart Lip

VAN DE PREDIKANT EN DE CANTOR-ORGANIST

O

p 25 mei is het “Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk” gepresenteerd aan de deelnemende kerken die er de opdrachtgever van waren. Klaas Holwerda (secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) zegt in het voorwoord van het liedboek dat de rijke verscheidenheid van het christelijk belijden en de christelijke spiritualiteit erin terug te vinden is. Het overstijgt in zijn verscheidenheid tegenstellingen tussen uiteenlopende kerkliedculturen en bergt een onuitputtelijke bron van gebruiksmogelijkheden in zich.


19

Dat zijn mooie en grote woorden, maar hoe gaan we in de praktijk in onze lutherse kerk om met die verscheidenheid van belijden en de tegenstelling van kerkliedculturen. In de herfsttijd gaan wij ons bezighouden met het liedboek om het te leren kennen en er onze lutherse weg in te vinden. Dat betekent misschien dat we van sommige liederen zeggen dat de wijze van belijden die erin verwoord is te ver afstaat van de lutherse opvatting. Het zal ook zeker betekenen dat we onze rijke traditie kunnen aanvullen met liederen uit andere culturen. U zult merken dat veel liederen die wij al geregeld zongen nu in het liedboek staan. Sommige liederen uit de bundels “Tussentijds” en “Zingend geloven” staan nu in het liedboek. Al lezend in het liedboek zag ik heel veel liederen uit mijn inmiddels zo’n 30-jarige ervaring als organist en cantor voorbij komen. Liederen die nu een soort 2e kans krijgen. We krijgen er liederen bij en we gaan liederen missen. Dat voelt nu nog een beetje als een spagaat, maar ik ben er zeker van dat wij als zingende lutherse gemeente, onze traditie mee kunnen nemen en Luthers standpunt “singt dem Herren ein neues Lied” kunnen waarborgen. Tip Ik heb het “Liedboek voor jou” gekocht, bedoelt voor kinderen maar ook voor ‘andere’ mensen heel geschikt, omdat er in een kleurig katern in vogelvlucht de geschiedenis van de kerkmuziek in staat. Leuk om te lezen en over te praten. Gea Hoven, mede namens Erwin de Fouw

WETENSWAARDIGHEDEN ELGZ (15): GEZANGBOEKEN

I

n het begin van de Lutherse gemeenten in Nederland, waren er diverse psalmen gezangboeken in omloop. Zij waren grotendeels afgeleid van het “Bonnse gezangboek” van ca. 1544. Bij het begin van onze eigen gemeente werd gebruikgemaakt van de nieuwe uitgave van het “Van Haecht gezangboek”, tot het verschijnen van een nieuw “Christelijk Gezangboek” in 1779. Op 31 oktober 1858 werd de hersteld-Lutherse gezangbundel in gebruik genomen. Het laatste Lutherse gezangboek was van 1955, compleet met verschillende ordes van dienst. Veel ouderen zullen aan dit gezangboek nog goede herinneringen hebben. Bij de invoering van het “Liedboek voor de Kerken” in 1973 zijn diverse bekende liederen verloren gegaan. Hierover haalde onlangs een predikant haar schouders op: “Ach, die zondagsschoolliedjes…” Inmiddels is er een nieuw liedboek en weer zullen bekende, vertrouwde liederen verdwijnen … of worden ze ook als “zondagsschoolliedjes” gekwalificeerd? E.W. Bartels


20

DOMINEE TE GAST AAN TAFEL

A

ls ouders van vier levendige kinderen krommen de tenen als er in de dienst ‘weer één’, tijdens het gesprek met de dominee, languit onder de altaartafel ligt. Toen onze schatjes voor de zoveelste keer vergaten dat de kerkzaal geen indoorspeeltuin is en de vermaning van papa en mama echt geen effect leek te hebben, werd er een zwaarder middel ingezet; een goed gesprek met de dominee om een hartig woordje met het stel te komen spreken onder het genot van een bord pasta. Tja, en als Erwin dan toch komt, kunnen we net zo goed alle vragen bedenken die we toch altijd al eens aan hem wilde stellen: - “Waarom sta je altijd achter die tafel en waarom sta je nooit eens op de preekstoel?” (Wanneer Erwin preekt, zijn de kinderen altijd naar hun eigen dienst…) - “Waarom liggen er van die gekleurde dekens op de tafel?” - “Wat is een zegen?” - “Waarom heb jij een jurk aan?” - “Is God ook een baby geweest?” - “Waarom gaan we altijd naar de kerk en kunnen we dat niet digitaal doen?” - “Waarom wordt Jezus elk jaar geboren en gaat hij ook elk jaar weer dood?” - “Waarom moeten wij altijd naar de kindernevendienst?” Voor het beantwoorden van en filosoferen over deze vragen werd uitgebreid de tijd genomen. Er was veel ruimte voor uitleg en diepgang, wat voor ons als gezin een nieuwe ervaring was (het gesprek aan tafel ging nu eens niet over het eten). Het was daarbij ook heel gezellig. Een aanrader voor elk gezin!! Dus: wilt u de antwoorden weten op bovengenoemde vragen of heeft uw kind ook van dit soort fratsen en/of andere prangende vragen? Dan is het tijd om een echte expert in huis te halen! Erwin komt graag bij u eten!! Wij kijken nu al uit naar onze volgende maaltijd met de dominee. Rienke van der Heijden en Christiaan Eekel.


21

BASISCURSUS PASTORAAT

pijler van het plaatselijke kerkenwerk is het pastoraat. Omzien Eennaarbelangrijke elkaar behoort tot het hart van het christelijke geloof. Maar iemand

bezoeken namens de kerk blijkt soms moeilijker dan gedacht: Hoe begin je een gesprek, hoe houd je het gaande, breng je het geloof ter sprake en hoe dan? Gekwalificeerde gemeenteadviseurs gaan samen met de cursusdeelnemers op zoek naar wat pastoraat inhoudt en hoe je daar als ambtsdrager of pastoraal medewerker, rekening houdend met de eigen (on)mogelijkheden, vorm aan kunt geven. Het ontwikkelen van een eigen visie op pastoraat, het belang van luisteren, de betekenis van gebed en schriftlezing zijn belangrijke onderdelen van de cursus, die in totaal drie dagdelen beslaat. Praktische oefeningen ondersteunen het lesmateriaal. Na beëindiging van de cursus zijn de deelnemers beter in staat hun pastorale taken te verrichten. De cursus wordt georganiseerd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland en wordt in het najaar op 3 avonden aangeboden, zowel in Almelo als Raalte. Almelo: 25 september, 9 en 16 oktober. Raalte: 2, 16 en 28 oktober. Deelnamekosten: € 15 per persoon. Opgave bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (meer informatie: Almelo: Janny Wiltjer-Lusseveld, e-mail: j.wiltjer-lusseveld@pkn.nl, Raalte: Jan Boer, email: j.boer@pkn.nl.

ONTMOETINGEN OP DE BERG

Z

ijn er nog ‘gidsen’ op onze zoektocht naar onszelf, God en de wereld? Vanuit deze vraag zijn wij als werkgroep op zoek gegaan naar een opzet en inhoud voor bezinningsontmoetingen op de Hezenberg. Dezelfde werkgroep die zich in 2012 met succes sterk heeft gemaakt voor het opzetten van een retraitehuis op Landgoed de Hezenberg. De uitvoering daarvan zal starten in september van dit jaar, onder de pakkende naam ‘Ontmoetingen op de Berg’. Het doel is het organiseren van bezinningsmiddagen rond een spiritueel thema, dikwijls aan de hand van een grote naam en iemand die daar goed over vertellen kan. Frits de Lange komt spreken over Dietrich Bonhoeffer, Ria van den Brandt over Etty Hillesum en zo zijn er nog meer boeiende combinaties in de maak. De bijeenkomsten vinden plaats op zondagmiddagen, voor de exacte data en tijden kan de website van de Hezenberg geraadpleegd worden: www.hezenberg.nl. De eerste ‘Ontmoeting op de Berg’ is gepland op 22 september, Marjam van de Vegt neemt u dan mee op een bezinningstocht rond het thema ‘Stilte als weg naar jezelf, God en de wereld’. Bettine Mulder


22

BEIAARD ZOMERSERIE

I

n juli kunt u op drie donderdagavonden luisteren naar beiaardconcerten. Er wordt gespeeld op het carillon in de Zwolse Peperbus. De beiaardier is, behalve te beluisteren, ook te zien op een plasmascherm in het restaurant van het Stedelijk Museum Bij de avondconcerten van de Beiaard Zomerserie is het museum daartoe gratis toegankelijk, aanvang 20.00 uur.  donderdag 11 juli: Tom Van Peer, stadsbeiaardier van Lokeren, beiaardier van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk te Mechelen en docent aan de Mechelse Beiaardschool, speelt bewerkingen uit de klassieke literatuur, zijn eigen Ode aan Camille Saint-Saëns en twee jazz-arrangementen.  donderdag 18 juli: Bernard Winsemius, voormalig stadsbeiaardier van Haarlem en Amsterdam, speelt onder de titel ‘Bach, begin en einde van de muziek ... ‘eigen bewerkingen van werken van Purcell, Mendelssohn Bartholdy, Schumann en J.S. Bach.  donderdag 25 juli: Gideon Bodden, stadsbeiaardier van Amsterdam en Schoonhoven, beiaardier van Hilvarenbeek, speelt werken van J.S. Bach, onder andere twee van zijn Franse Suites en de Passacaglia en Fuga in cmoll. Zie ook: http://www.zwolsebeiaard.nl

ORGELCONCERTEN OP DINSDAG

oor de concertserie van 2013 hebben V de Commissie Kerk en Muziek van de Protestantse Gemeente Zwolle en de Stichting Schnitgerorgel Zwolle weer uitstekende organisten uitgenodigd voor concerten in de Grote Kerk (en de Onze Lieve Vrouwe Basiliek). Toegangsprijzen: € 9 (volwassenen) en € 5 (studenten en houders CJP). Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang. Reserveren is niet nodig. Aanvang alle concerten: 20:00 uur  2 juli, Wilbert Berendsen speelt werken van Buxtehude, Weckmann, Schildt en J.S. Bach.  9 juli, Bert van den Brink speelt eigen composities en improvisaties en muziek van Duke Ellington, Queen, Gershwin, Procol Harum en vele anderen.  16 juli, Wandelconcert in Onze Lieve Vrouwe Basiliek en Grote Kerk, Petra Veenswijk speelt in de werken van Pierné, Saint-Saëns, Widor, J.S. Bach, Rogg, Krebs en Escaich.  23 juli, Gerrie Meijers speelt werken van Bach, Alain en Messiaen.  30 juli, Toon Hagen geeft een Bachconcert.  6 augustus, Aart de Kort geeft een concert met als titel: ‘Schnitger à la Française’.


23

 13 augustus, Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Gerard Habraken speelt werken van Franse, Belgische en Duitse componisten die zijn opgenomen in Les Maîtres contemporains de l’Orgue (1911-1914).  20 augustus Jan Jansen speelt werken van Purcell, Buxtehude, J.S. Bach, Reger en Strategier.  27 augustus, Leonore Lub speelt o.a. drie passacaglia’s van J.S. Bach, Max Reger en César Franck. Lees meer informatie op www. schnitgerorgelzwolle.nl.

FLAMBOUW SEPTEMBER 2013 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 18 augustus 2013 zondag 1 september 2013

AGENDA

A

lle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. datum Maandag Dinsdag Woensdag zo 14 juli

Tijd 20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 10.00-11.30

activiteit cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Tekenen brieven Amnesty International

wo 17 juli

14.30

Zomerprogramma: Ghana (met Michiel Verhagen)

do 18 juli

17.30

Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

wo 31 juli

15.00

do 8 aug

19.30

Zomerprogramma: In gesprek over kunst (met Sipco Bosma) Kerkenraadsvergadering

wo 14 aug

19.30

do 15 aug

17.30

Zomerprogramma: Avondwandeling Schaak) Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

ma 19 aug

20.00

Eerste cantorij-repetitie na zomervakantie

wo 28 aug

14.30

Zomerprogramma: ‘Uurtje bomen’ (met Marjan Reus)

zo 8 sept

10.00-14.00

Startzondag

(met

Bert


24

De Flambouw van juli/augustus 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you