Page 1

Maart 2009


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/ Dag

Lezingen

Voorganger

Ouderling/ Organist

8 maart Reminiscere

1 Kon. 19: 9-18 Marc. 9: 2-10

Mw drs. M. Klomp, Amsterdam

Johanna Wildeman Gea Hoven

15 maart Oculi

Ex. 20: 1-17 Joh.2: 13-22

ds. D. Bohlken, Tiel Marga Konings Gea Hoven

22 maart Laetare

Joz. 4:19 -5:1012 Joh. 6:4-15

ds. Ch. van Dam

Berend Tiesinga Gea Hoven

29 maart Judica

Jer. 31: 31-34 Joh. 12: 20-33

ds. Ch. van Dam

Beitske de Jager Bart Lip

5 april Palmzondag

Marc. 11: 1-11

ds. Ch. van Dam

Johanna Wildeman Gea Hoven

(bij gastvoorgangers onder voorbehoud)

BIJ DE KERKDIENSTEN

O

nnavolgbaar: zo heet het project van de veertigdagentijd. We lezen “ onnavolgbare” verhalen die ons oproepen tot navolging. Voorin de kerk staat iedere zondag op een standaard een groot boek. Elke week zijn er twee nieuwe bladzijden. Op de linkerpagina staat een afbeelding die laat zien hoe mensen in onze tijd een voorbeeld kunnen nemen aan de verhalen uit de bijbel. En de rechterbladzijde? Naast de tekst van het lied waarvan we elke week een couplet zingen kunnen we die bladzijde zelf invullen. Soms doen de kinderen dat, maar daarnaast zullen ook een paar groepen uit de gemeente op zoek gaan naar voorbeelden van mensen in wie we iets van Jezus’ voorbeeld herkennen.


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr DorothĂŠe, Karin, Roos, Rienke DorothĂŠe, Ester, Corrine, Willemijn Chantal, Joan, Rienke

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie / thee / limonade 4-10jr na de dienst. Christa

Sipco

1e collecte: De Hezenberg

1e collecte: Vrouwenopvang Stadshagen

Els

Viering Heilig Avondmaal M.m.v. de cantorij 1e collecte: INLIA 2e collecte: Jaap Meijer Bloemenfonds Karin, Roos, Esmeralda, Een zegen voor Berthilde Nowak Willemijn, Marjan 1e collecte: TIMON woongroep Let op: begin zomertijd Margriet Jaap, Ester, Mariska, Christa 8.30 uur: Palmpaasontbijt Corrine, Taco 1e collecte: KIA algemeen

Twee gastvoorgangers deze maand: op 8 maart komt drs Mirella Klomp. Zij is een lutherse theologiestudente, die aan haar promotie werkt. Die heeft, dacht ik, met liturgie en kerkmuziek te maken. Desgevraagd wil ze daar vast wel iets over vertellen. Een week later, 15 maart, is ds Detlev Bohlken onze voorganger. Hij is predikant van de lutherse gemeenten Tiel, Culemborg en Leerdam. Hij is ook vice-president van de Lutherse synode. Op 29 maart begint de zomertijd en wordt Berthilde Nowak tijdens de kerkdienst `in de bediening gesteld`. Ze ontvangt een zegen voor haar werk als geestelijk verzorger bij Dimence. Ze vertelt er zelf over elders in deze Flambouw. Chica van Dam

PALMZONDAG 5 APRIL

A

an het begin van deze viering komen de kinderen binnen met hun versierde Palmpaasstokken. Vanaf 22 maart kunnen de stokken en de zakjes met versierspullen door de ouders meegenomen worden uit de kerk. Voor het Palmpaasontbijt, bestemd voor jong en oud, kunt u zich opgeven via een intekenlijst in de hal of bij Ada Meurs; tel. 4225533, adameurs@solcon.nl


4

PELGRIMAGE NAAR HET LICHT

P

etrus zegt: “Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien, toen we met Jezus op de heilige berg waren. Hij is gekomen uit het licht. De dag zal aanbreken, de morgenster zal opgaan in uw hart.” (2 Petrus 1) Op zondag 8 maart worden Jezus, Mozes en Elia in het licht gezet. En Petrus, Johannes en Jakobus mogen getuigen zijn van het licht. Ze ervaren de aanwezigheid van de Eeuwige op de berg, één en al licht; de morgenster is opgegaan in hun hart. Nooit meer zullen ze dat besef, die blijde verwondering, kwijt raken. Pelgrimage naar het licht. Zo zou je de 40-dagentijd kunnen noemen. Een lange tocht, die a.h.w. een leven lang duurt. Onderweg zijn er de verleidingen om het op te geven en een andere weg te gaan. Maar ook zijn er momenten van grote vreugde: de Eeuwige geeft ons richtingwijzers; we kunnen in vertrouwen gaan. Er zijn tijden van wanhoop, maar ook tekenen van hoop: 5 broden en 2 vissen, genoeg voor allen. We leren te wachten op de oogst. De graankorrel wordt in de aarde gelegd, zal sterven, maar er groeit iets nieuws dat vrucht zal dragen. Want “liefde staat op al sliep zij totterdood. Liefde groeit als koren, halmen groen en groot.” Pelgrimage naar het licht. Op een ezelsveulen gaat Jezus Jeruzalem binnen. Mantels en takken vol groen worden op de grond gelegd. En luid klinken de stemmen: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.” Licht in de harten van de mensen, blijdschap en verwachting. Maar de teleurstelling komt snel. Men keert zich van Jezus af. Wie houdt het vol om bij Hem te blijven; wie laat Hem niet in de steek, als de nacht valt en de angst je bij de keel grijpt? Wat herinneren we ons nog van het licht, van de morgenster in ons hart? We schuilen bij elkaar in de Paasnacht. We horen de teksten die vertellen over licht; verhalen over God, die mensen door de nacht heen brengt naar het land van louter licht. We wachten en verwachten. Want we durven geloven: de nacht is haast ten einde, de nacht is niet meer ver. Ineke Schoorel


5

UIT DE GEMEENTE In memoriam We hebben bericht ontvangen dat op 28 januari overleden is mevrouw Gerritjen Kalf- ter Steege; zij was 89 jaar. Als kind bezocht ze de zondagsschool, maar een eigen band met de gemeente heeft ze nooit willen opbouwen. Het enige contact was het moment dat ze bloemen kreeg namens de gemeente. Zij laat kinderen en kleinkinderen achter. Moge zij rusten in vrede. Vertrokken: naar Verheystraat 4, K.113, 6942 CG Didam: Mevrouw M.M.B. van Dijk-Liebe uit Westenholte. Adreswijziging: J. van der Linden woont nu Bregittenstraat 30 , 8261 KH Kampen Opnieuw gevestigd in Zwolle: John Fredy Oosterman, Dreessingel 121, 8015 CJ Zwolle Ingeschreven: Jan Nauta, Betje Wolffstraat 5, 8023 BT Zwolle

ELFJE avondmaal samen delen brood en wijn bezinning ontferming kind zijn heerlijk. Loes Franssen

UIT DE KERKENRAAD van de kerkenraadvergadering van dinsdag 17 februari 2009. Kort •verslag De kerkenraad heeft er kennis van genomen dat op 10 maart een

buitengewone visitatie aan onze gemeente zal worden gebracht in verband met de vorig jaar maart gerezen problemen t.a.v. de kascontrolecommissie. De kerkenraad sprak de hoop uit dat hiermee spoedig een einde komt aan deze zaak, die al veel te veel energie heeft opgeslokt. • De kerkenraad heeft besloten in de kerkdienst op 29 maart Berthilde Nowak-van de Loosdrecht in de bediening te stellen, zoals de kerkorde dat formuleert. Vanuit onze gemeente zal Berthilde worden uitgezonden om haar werk als geestelijk verzorger te doen bij haar werkgever Dimence. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad fungeert als begeleidingscommissie; jaarlijks zal Berthilde verslag uitbrengen van haar werkzaamheden.


6

• De kerkrentmeester financiën heeft nog een kleine wijziging (actualisatie) aangebracht in de jaarstukken over 2008. Op 25 februari vindt de kascontrole plaats door Cees van der Veer en Brett Bos. Zij controleren ook de boeken van de diaconie. • De kerkenraad nam met vreugde kennis van het nieuwe diaconale project: de diaconie heeft besloten om het werk van Pastoraal Centrum De Hezenberg in Hattem de komende twee jaar te steunen. Op de gemeenteavond op 16 april zullen we hier meer over horen. • De kerkenraad heeft stil gestaan bij de al 30 jaar bestaande oecumenische samenwerking met de Oosterkerkgemeente en de Parochie Verrijzenis des Heren. Onze predikant wil graag binnenkort over de toekomst hiervan spreken met de betrokken voorgangers. We besluiten om duidelijker te communiceren dat deze diensten (in de week van gebed voor de eenheid van de kerken en in de Vredesweek) horen bij de doorgaande lijn in de verkondiging, waardevol om bij te wonen en om ons voor te blijven inzetten. • De kerkenraad heeft op voorstel van de kerkrentmeesters besloten om per 1 maart de eerste en tweede verdieping (voormalige praktijk voor mondhygiëne) te verhuren aan de Stichting De Zonnesteen, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten. Tot de oprichters van deze stichting horen Etje Verhagen-Krikke en Michiel Verhagen. Er worden praktische afspraken gemaakt voor het kunnen benutten van een grotere ruimte voor de kindernevendienst op zondag; als de stichting een bijeenkomst met veel deelnemers heeft, kan zij uitwijken naar het gemeentecentrum. • De kerkrentmeester gebouwen informeerde de kerkenraad over de ontvangen offertes voor het vervangen van de ramen op zolder en de dakkapel aan de zijde Potgietersingel. De kerkenraad besloot de kerkrentmeester toestemming te geven om in zee te gaan met een aannemer. De kosten van deze klus bedragen een kleine € 15.000! Dat is een forse aanslag op het onderhoudsfonds. Voorts zal spoedig een offertetraject worden uitgezet om te komen tot de aanleg van een invalidentoilet. Ook zal over enige tijd een traplift worden aangelegd naar de eerste verdieping. • Op verzoek van twee gemeenteleden zal een verkoopmogelijkheid voor SARI-kleding (eerlijke kleding en stoffen) worden georganiseerd in het najaar; over de datum vindt nog overleg plaats. • De gemeente Zwolle zorgt voor een schone en opgeruimde binnenstad: zo zal de komende tijd tweemaal een operatie plaatsvinden om graffiti te verwijderen van gebouwen, op kosten van de gemeente. Dat betekent dat de zijmuur van de kerk aan de zijde van De Fundatie ook weer toonbaar wordt. Lolke Folkertsma, secretaris


7

VERSLAG VERKIEZINGEN SYNODE

O

p zondag 25 januari 2009 werden in onze gemeente verkiezingen gehouden voor de Evangelisch-Lutherse Synode. De personalia van alle kandidaten (predikanten en niet-predikanten) hingen op de kastdeuren in het gemeentecentrum. Een complete lijst had ter inzage gelegen vanaf 11 januari, maar vanwege de oecumenische dienst op 18 januari in de Oosterkerk hadden niet veel gemeenteleden er vooraf kennis van kunnen nemen. Wel publiceerde de kerkenraad een artikel in de Flambouw van januari en bood ELKkwartaal ook de nodige informatie vooraf. Het gemeentecentrum was het epicentrum van de verkiezingen door onze gemeente. De verkiezingen kenden een geweldige opkomst: er zijn 77 stembiljetten ingevuld, waarvan 1 ongeldig. Acht gemeenteleden hebben via een machtiging aan een ander gemeentelid deelgenomen aan de verkiezingen. De verkiezingscommissie (Johanna Wildeman –voorzitter-, Frans Dijk –de ledenadministrateur- en ondergetekende) heeft tot 13.00 uur moeten turven en tellen om de uitslag te kunnen presenteren. De uitslag + alle stembiljetten zijn diezelfde dag op de bus gegaan naar het Synodesecretariaat. Eén exemplaar van de uitslag blijft bij de kerkenraad. Hierbij de belangrijkste resultaten: top 5 van de predikanten: ds. T.K. van Dam 72 stemmen ds. S. Freytag 62 stemmen ds. D. Bohlken 51 stemmen dr. A.H.Wöhle 44 stemmen mw. drs. P.K.A.Akerboom-Roelofs 34 stemmen. top 7 van de niet-predikanten: mw. M.F. Lichtenbelt 58 stemmen R.C.Loggen 56 stemmen H.J. Brussel 47 stemmen mw.dr. S.Hiebsch 45 stemmen ing. A.K. van der Meij 44 stemmen mw. F.K.A.Akerboom 32 stemmen drs. J.B. Val 31 stemmen. De kerkenraad dankt de gemeenteleden die met zo velen hun stem voor de afvaardiging naar de Lutherse Synode 2009-2013 hebben willen geven. Lolke Folkertsma, secretaris PS Hoewel de officiële uitslag nog niet binnen is hebben intussen Mieke Lichtenbelt, Reind Loggen en Chica van Dam bericht gekregen, dat ze in de Synode gekozen zijn.


8

GEESTELIJKE VERZORGING over Dimence en de ELGZ n de viering van 29 maart a.s. zal ik vanwege mijn werk in de GGZ een zegen krijgen als kerkelijk werker met een bijzondere opdracht. Sinds twee jaar ben ik namelijk werkzaam als geestelijk verzorger bij Dimence, (www.dimence.nl) een fusieorganisatie van geestelijke gezondheidszorginstellingen. De namen St. Franciscushof en later Zwolse Poort zullen u wellicht bekender voorkomen. Misschien bent u de naam Dimence al tegengekomen: de instelling heeft in Zwolle diverse locaties. Ik werk sinds december in de nieuwe kliniek die in Stadshagen is verrezen aan de Eerdelaan, net achter het nieuwe verpleeghuis ‘Het Zonnehuis’. Als geestelijk verzorger ben ik beschikbaar voor elke cliënt van Dimence, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Maar vanwege het pastorale werk wil ik graag gezegend worden en een belofte afleggen dat ik betrouwbaar en integer mijn werk zal doen en mij zal bewegen binnen het belijden van de kerk. Dit heet voor een kerkelijk werker ‘in de bediening stelling’. De kerkenraad van de ELGZ en het bestuur van Dimence gaan hierbij een formele relatie aan. Maar wat is dat nu; geestelijke verzorging? Je zou kunnen zeggen dat er in het leven twee soorten problemen zijn. De ene soort vraagt oplossingsgericht: wat gaan we eraan doen? Bij de tweede soort komen andere vragen naar boven: wat betekent het? Hoe moeten wij ons hiertoe verhouden? Een psychiatrische aandoening zet een mensenleven korte of lange tijd op zijn kop en veroorzaakt beide soorten van vragen. Als geestelijk verzorger luister ik vooral naar vragen rond zingeving; hoe om te gaan met wat er ín en met het leven gebeurt, zodanig dat er zich betekenis, zin kan ontwikkelen. Het gaat niet zozeer om ‘antwoorden’, eerder om een zodanige manier van omgaan met de levensvragen dat de draagkracht wordt versterkt, juist waar de draaglast groot en zwaar is. Levensbeschouwing kan op iemands zingeving en geestelijk welbevinden van grote invloed zijn, zowel in negatieve als in positieve zin. Daarom bestaat er binnen Dimence naast de algemene aandacht voor zingeving en levensbeschouwing een specifieke en professionele vorm van hulp- en dienstverlening: geestelijke verzorging. Wat doet een geestelijk verzorger zoal? Allereerst zijn er persoonlijke gesprekken. Maar ook zijn er groepsactiviteiten. Op sommige afdelingen zijn er koffiegesprekken, elders vormt een module ‘levensvragen’ een vast onderdeel van het behandelprogramma. Soms is er een reeks bijeenkomsten rond een speciaal thema. Ook zijn wij voorganger in kerkdiensten vanuit onze speciale band met een levensbeschouwelijk genootschap, in mijn geval dus de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle. In Raalte verzorgden wij als team geestelijk verzorgers iedere zondag een oecumenische viering in de eigen kapel. In de nieuwe situatie in Stadshagen schuiven wij aan bij de diensten in het Zonnehuis. In een eerdere Flambouw en in Gaandeweg heb ik al eens een oproep geplaatst om zondagse vrijwilligers te werven die onze cliënten willen begeleiden naar en tijdens deze kerkdiensten.

I


9

Inmiddels hebben zich hiervoor 7 enthousiaste mensen gemeld, maar ik herhaal de oproep graag om een grote poule samen te kunnen stellen. Gezien de toenemende multiculturaliteit onder cliënten leg ik zo nodig ook contact met een geestelijk verzorger van de ‘eigen’ levensbeschouwelijke groepering. Een ander belangrijk aandachtsveld is het terrein van de ethiek, bijvoorbeeld rond lichamelijke integriteit en autonomie, waarden als vrijheid en menswaardigheid en bredere vragen zoals rond bejegening en menslievende zorg. Tot slot wil mij van het hart dat ik mij in dit rijke werk als geestelijk verzorger gedragen voel door een kracht die in mensen oplicht, en die ontstaat in het samenzijn rond kwetsbaarheid. Ik noem een voorbeeld: soms neem ik naar een groepsgesprek een gedicht of wat foto’s of kaarten mee om daar op te laten reageren. Een stille dame pakte een keer een kaart van een slak. Kort lichtte zij toe: “Dat ben ik...het schiet met mij helemaal niet op”. In de meevoelende stilte die daarop volgde antwoordde een andere dame: “Weet je wat ik van de week in de krant las...het schijnt zo te zijn dat het spoor dat slakken maken..je weet wel, zo’n zilverachtig, slijmerig spoor...dat dát een helende bron is die verwerkt wordt in dure gezichtsverzorgende crèmes. Het spoor van een slak is een kostbaar spoor!” Aan de langzame slak werd zomaar een nieuwe betekenis toegevoegd, en in het gesprek dat volgde werd het langzame spoor van de stille dame voorzichtig bevraagd op waarde. Zó te leren kijken! Dat wij mogen Zien – soms even. Berthilde Nowak – van de Loosdrecht

ONTMOETINGSMIDDAG

O

p 2 april aanstaande wordt er weer een ontmoetingsmiddag gehouden in het gemeentecentrum. We beginnen om 14.30 uur met koffie. Daarna volgt een korte dienst waarin we het Heilig Avondmaal zullen vieren. Daarna zal Berthilde een inleiding houden over mystiek en in het bijzonder over Dag Hammerskjold, een voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties maar eveneens een groot spiritueel persoon. We sluiten af met een broodmaaltijd en eindigen om 18.00 uur. Opgave graag vóór 26 maart a.s. bij Angeniet van der Wijk. Telefoonnummer: 038-4204945 of e-mail: a.vanderwijk@solcon.nl


10

AANSTEKEN VAN EEN KAARSJE “Give light and the darkness will disappear of itself” eze uitspraak van Erasmus staat op de rand van de vierkante schaal waarin we sinds enkele weken een kaarsje kunnen zetten bij het binnenkomen in de kerk, voordat de dienst begint: een lichtje waarmee je je zorg om een ander als het ware aan God toevertrouwt, zo schreef Chica erover in het januarinummer. Tot Pasen is het een experiment. Intussen is er al zo’n drie zondagen door meerdere mensen gebruik gemaakt van deze zichtbare manier van voorbede doen. Ik ben echt van harte blij dat dit nu mogelijk is. Wij gingen ook wel naar de Dominikanenkerk voor het aansteken van een kaars; ook een hele mooie plek maar dat het nu bij ons in de Lutherse kerk kan……… !! Iedereen maakt zich wel eens grote zorgen om een ander of om anderen, dichtbij of veraf. Een familielid of iemand uit je vriendenkring, groepen mensen in andere landen, de mensen die wereldwijd in gevangenissen zitten en waar Amnesty zich druk om maakt . Maar je kunt ook ongelofelijk blij en dankbaar zijn om een ander of je wenst mensen die dichtbij je staan, alle goeds toe naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals een aanstaand huwelijk of een geboorte. Voor mij wordt hiermee zichtbaar dat degene die mij zo na staat er ook bij is, in mijn hart maar ook in de dienst, in mijn gebed, maar ook gedragen in het gebed van de voorganger. En dat er uitzicht is hoe donker het soms ook kan voelen. Ik denk dat het aansteken van dat lichtje ook aanstekelijk kan werken: je kunt er ook door in beweging komen. Soms zelfs kan het het begin zijn van een proces in jezelf waardoor je gaat zien wat je kan doen met en voor die ander. Met andere woorden: een lichtje aansteken kan je letterlijk inzicht geven in een situatie en je op een hoopvolle weg brengen! Hanneke Buurman

D

INTERCULTUREEL BIJBELLEZEN

S

inds het voorjaar van 2008 is er bij ons een groep bezig met Intercultureel Bijbellezen. Via Paulien Matze zijn wij gekoppeld aan een vrouwengroep van de Lutherse Kerk in La Paz-El Alto- Bolivia. De 13 vrouwen zijn Districtscoördinatoren en Leidsters van verschillende districten van de I.E.L.B. Binnen het kader van het Interactief Programma van Kerk in Actie bezochten van 23 januari tot 18 februari 2009 Victor en Daniël Huacani -vader en zoondominee en student theologie-Nederland. Ook wij kregen de uitnodiging om deze mensen -oorspronkelijke Aymara indianen- te ontmoeten. Wij, Berthilde Nowak, Esther Geerse, Jannie Gols en Peter Hammingh zijn dus op maandagavond 2 februari naar Assen gegaan om onze Boliviaanse broeders te ontmoeten en ons te verdiepen in de realiteit en achtergronden van onze contacten met Bolivia. Om U een indruk te geven van wat er gezegd is op deze avond een bloemlezing:


11

1. De Bolivianen ervaren het Intercultureel Bijbellezen als heel bijzonder: dat er aan de andere kant van de wereld een groep blanke gelovigen met hen, Aymara’s,in dialoog wil gaan en hun manier van lezen en verstaan serieus wil nemen en daarop ingaan! De Aymara’s zijn onder meer de oorspronkelijke bewoners van Bolivia. Zij zijn in het algemeen arm en hebben een laag zelfbeeld en kennen zichzelf een geringe eigenwaarde toe. Door deze contacten neemt hun zelfrespect zeer toe en staan zij meer zelfverzekerd in hun samenleving. Dat de reactie vanuit Bolivia vaak lang op zich laat wachten heeft te maken met het feit dat men daar veel minder ‘vrije’tijd heeft: er moet dag in –dag uit,vaak 7 dagen per week, hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden. Vaak moeten de reacties komen uit bijeenkomsten na de kerkdiensten op zondag,de afstanden zijn groot en de reistijden lang :dus graag enig begrip voor hun omstandigheden! 2. Ook zij waarderen het om in groepsverband met een bijbeltekst bezig te zijn. Vanuit situaties van moeite, pijn en verdriet ervaren zij door het gezamenlijk bezig zijn troost, ruimte om tot rust en tot jezelf te komen en op te ademen want alles gaat maar door: werk, angst voor werkloosheid, werk als slavernij : ik kon op zaterdag niet werken vanwege het slechte weer, dus moet ik wel werken op zondag enz., enz. Gebed van de predikant toen hij nog kapper was: ’O Heer, geef mij vandaag 5 hoofden, dan heb ik 5 Pesos om brood te kopen.’ 3. Denk niet dat alleen jullie maatschappij gekenmerkt wordt door individualisme, ook de onze is door het lage welvaartsniveau erg egoïstisch ingesteld. De materiële nood maakt ons ook individualistisch, je moet echt lange dagen werken voor jezelf om te overleven in een harde maatschappij zonder basisvoorzieningen. Jullie leven in een gouden kooi, wij in een ijzeren! 4. Verandert het contact met de gelovigen in Bolivia ook iets in onze manier van lezen en verstaan? Wij ervaren dat zij, veel meer dan wij, zichzelf direct (ver)plaatsen in de letterlijke tekst. Verhalen en woorden worden direct betrokken op de eigen situatie en rechtstreeks ervaren als troost, bemoediging en inspiratie voor Godsvertrouwen en houvast. Wij zijn vaak veel analytischer en afstandelijk met een tekst bezig en moeten ervoor waken dat de primaire zeggingskracht daardoor niet verloren gaat. In dit opzicht zijn deze contacten dus ook voor ons zeer waardevol: er zijn meer wegen die tot het Doel geleiden dan alleen de onze! 5. Op de vraag of Ds. Victor Huacani nog een aanbeveling voor de opbouw van ons geloofsleven heeft, is zijn antwoord: Altijd als je opstaat en voordat je naar bed gaat God bedanken voor het leven! Nadat de broeders het ons hadden voorgedaan hebben we de avond besloten met het gezamenlijk bidden van het Padre nuestro, que estas en el cielo. Dat was het mooie en goede besluit van een indrukwekkende ontmoeting waarvoor dank aan Kerk in Actie, Paulien Matze en, niet in het minst, Victor en Daniël Huacani en de andere aanwezigen voor hun waardevolle bijdragen. Peter Hammingh


12

DIACONALE COLLECTES Stichting Epafras De diaconale collecte van zondag 1 maart is bestemd voor de Stichting Epafras. Ruim 2580 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen in meer dan 90 landen in de wereld. Zij leven in isolement. Vaak ver van familie en vrienden; zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen. Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. Vijfendertig ervaren geestelijke verzorgers (protestants, rooms-katholiek, islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voeren de titel van Pastorale Gezanten. Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond, met respect voor ieders eigenheid. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Het motto van Epafras is: Een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft. Elk mens is waardevol. De Hezenberg Hattem

Op 8 maart wordt er gecollecteerd voor Pastoraal Centrum De Hezenberg in Hattem. De Hezenberg zet zich in om mensen die in hun leven zijn vastgelopen rust, ruimte en hulp te bieden om weer zelfstandig verder te kunnen. Op grond van het geloof dat mensen door God geroepen zijn te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid hebben mensen de mogelijkheid zelf zin en richting van hun bestaan te bepalen. Vanuit die visie worden tijdelijke bewoners actief gesteund en gestimuleerd om dat in de praktijk te brengen. De Hezenberg werkt zonder overheidssubsidie. Mede omdat men het eigen karakter van dit centrum wil behouden is subsidie moeilijk. Financiering is dus steeds ‘maatwerk’. Een aantal zorgverzekeraars neemt slechts een deel van de dagprijs voor zijn rekening. Verder zijn er plaatselijke kerkelijke instellingen (diaconie, caritas) en/of andere fondsen die in de kosten willen bijdragen. Vrouwenopvanghuis Stadshagen De opbrengst van de diaconale collecte op 15 maart is bestemd voor het Vrouwenopvanghuis in Stadshagen. Dit vorig jaar geopende vrouwencomplex is een toevluchtsoord voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het is ruim opgezet en biedt plaats aan twintig vrouwen en aan hun kinderen. Het streven is om de vrouwen die uit deze tijdelijke opvang komen op termijn een woning aan te kunnen bieden.


13

Een nieuw thuis De diaconie vraagt op 22 maart van u een bijdrage voor de Stichting INLIA. INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers. Het is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten. Deze zijn verwoord in het document dat, naar de plaats van ontstaan in 1988, het Charter van Groningen wordt genoemd. Honderden geloofsgemeenschappen in Europa hebben deze tekst ondertekend, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zonodig opvang in noodsituaties. Bloemenfonds De tweede collecte op 22 maart is bestemd voor het Jaap Meijer Bloemenfonds. Stal 36 van Stichting Timon De diaconale bestemming van de collecte op 29 maart is “Stal 36� van de Stichting Timon Woongroepen. Stal 36 is een woongroep gevestigd in de Koestraat. Min of meer onze buren dus. Opgericht in 1985 als een leefgemeenschap, is het in 2001 een samenwerkingsverband aangegaan, waarna het een Timon woongroep is geworden. Timon heeft verspreid over het land 11 woongroepen waar jongvolwassenen ongeveer 1,5 tot 2 jaar kunnen verblijven. De jongeren die hiervoor in aanmerking komen hebben te maken met psychische problemen in combinatie met sociale problematiek, hierdoor kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis of niet nog niet alleen op kamers wonen. Op dit moment woont er in de Koestraat 1 gezin met kinderen, 1 echtpaar en 2 alleenstaanden. Er is daarnaast plek voor 5 medebewoners. Op dinsdag en donderdag wordt er gezamenlijk gegeten. Verder is er ruimte voor ontmoeting en soms gezamenlijke activiteiten. KIA Algemeen Op 5 april (Palmzondag) wordt er gecollecteerd in het kader van de KIA campagne 40dagentijd. Met Palmpasen wordt gecollecteerd voor het totale werk van Kerk in Actie. Deze zondag valt in de Veertigdagen tijd, waarin Kerk in Actie aandacht vraagt voor wederopbouw na een ramp.


14

PAX KINDERHULP ZOEKT GASTGEZINNEN

P

ax Kinderhulp trekt zich het lot aan van kinderen in heel Europa, die door armoede, geweld, oorlog, onrecht of een ramp in slechte omstandigheden moeten leven. Jaarlijks komen er 1200 kinderen naar Nederland. Deze kinderen worden bij gastgezinnen in heel Nederland, of in een vakantiehuis ondergebracht. Ook vindt opvang in de "eigen regio" plaats, met name in ZuidPolen. Hiermee biedt Pax Kinderhulp kinderen de mogelijkheid om even gewoon kind te zijn. De kinderen krijgen weer hoop en vertrouwen in een betere toekomst. De Stichting Pax Kinderhulp is op zoek naar gastouders die tijd, liefde en aandacht hebben voor kinderen. Gezinnen met een warm plekje in hun huis voor kinderen die dit heel hard nodig hebben omdat ze thuis in armoede, stress of verwaarlozing moeten leven. De vakantie is zo een ervaring voor het leven. Spreekt dit u aan en wilt u zich inzetten voor deze kinderen, vraag dan om een vrijblijvend gesprek met een medewerker bij u in de buurt. GeĂŻnteresseerden kunnen contact opnemen met: Stichting Pax Kinderhulp, Deventerstraat 459, 7323 PT Apeldoorn, telefoon: 055 366 1049, E-mail: info@paxkinderhulp.nl

OPBRENGST COLLECTE WILDE GANZEN

B

ij de uitvaartdienst van mevrouw Kok-Vonk op 2 januari werd er gecollecteerd voor de Wilde Ganzen. De opbrengst hiervan bedroeg â‚Ź304,65. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar genoemde stichting.

POSTZEGELS

D

e diaconie ontving via Bertie Pauw een flink aantal zakken gebruikte postzegels ten behoeve van KIA projecten. Hartelijk dank. Mocht u nog gebruikte postzegels hebben: U kunt ze ondermeer inleveren bij Bertie Pauw of in de postzegeldoos op de TV-kar in het gemeentecentum!


15

FILMAVOND: SON OF MAN Filmavond: Son of Man; ZuidAfrikaans drama over het leven van Jezus. Zondag 29 maart om 19.30 uur in het gemeentecentrum. Het idee achter Son of Man is dat het lijdensverhaal van Jezus midden in het hedendaagse Zuid-Afrika wordt geplaatst en meer bepaald in de township Khayelitsha in de Oostkaap. Het christendom komt daarbij als een verrassende en confronterende boodschap naar voren. In het filmverhaal is de politieke situatie in Zuid-Afrika meer dan gespannen. Men is op weg naar democratie, maar intussen worden er mensen zonder vorm van proces opgepakt en zelfs standrechtelijk geĂŤxecuteerd. In al dat tumult wordt bij een eenvoudig ouderpaar een goddelijk kind geboren. Als de jongen opgroeit en ervaart hoe onmenselijk de omstandigheden zijn waarin hij moet leven, krijgt hij van zijn beschermengelen het voorstel om alles achter te laten en te vluchten naar de hemel. Het kind is immers goddelijk, en dan is de hemel een privilege. Maar de Mensenzoon weigert dat. Als jongvolwassene trekt hij dan naar de stad, vergezeld van enkele verzetsstrijders. Hij eist van hen dat zij hun wapens vooraf inleveren. In de stad confronteert hij de machthebbers met zijn visie op geweldloos verzet en solidariteit. Zijn gedrag valt de Judese gezagsdragers op, en zij sluiten een akkoord met de cynische gouverneur Pilatus. Men besluit dat de Mensenzoon moet verdwijnen, zonder dat er daarover tumult ontstaat. Deze opmerkelijke interpretatie van de christelijke boodschap van Mark Dornford-May is gemaakt in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse theatergroep 'Dimpho Di Kopane' en een koor. Traditionele dans, liederen en ritmes geven de film Son of Man een krachtige bezieling. De film maakte een enorme indruk op mij. In de 40-dagentijd is het confronterend en boeiend om er met elkaar in het gemeentecentrum naar te kijken. De film werd op vrijdag 6 april 2007 door de IKON uitgezonden met de aankondiging de film op te nemen omdat hij vooralsnog niet in de handel komt. Na vertoning van de film (van half acht tot ongeveer negen uur ) is er voor wie dat wil een nagesprek. Van harte aanbevolen!! Berthilde Nowak


16

NIEUWSBRIEF KERK IN ACTIE VOOR GEMEENTELEDEN

K

erk in Actie, de organisatie die het zendingsen (wereld)diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland uitvoert, brengt een digitale nieuwsbrief uit voor gemeenteleden en donateurs. Deze nieuwsbrief, genaamd Kerk in Actie Express, verschijnt één keer per maand per email met vijf à zes korte berichten over het werk van Kerk in Actie. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op www.kerkinactie.nl/express. Wie via deze website tien mogelijke belangstellenden aanmeldt krijgt een kleine attentie toegestuurd.

WILDE ZWANEN VLIEGEN UIT

Z

o gaat dat met Zwanen, zo gaat dat met Lutherse jong volwassenen. Sinds de start van de Wilde Zwanen in 2000 was de Zwolse Wilde Zwanengroep een plek om een tijd lang neer te strijken. In de begintijd soms bij Chica thuis rond de tafel. Maar ook een lange tijd in het gemeentecentrum waar na het inhoudelijk gedeelte dat door een aantal deelnemers was voorbereid, gezamenlijk werd gegeten. Ieder had een deel van de maaltijd voorbereid. Sinds twee jaar werd de groep wat kleiner en vonden de bijeenkomsten om beurten bij iemand thuis plaats. Tijdens de laatste bijeenkomst in januari heeft de groep besloten om op andere plekken onderdak te zoeken, bijv. bij Altius en Ad Fontes. Nieuwe levensfasen dienen zich aan, plekken om te nestelen… Berthilde Nowak

CATECHISATIE-IN-ACTIE

N

a het geslaagde ‘Zwarte Pietenproject' eind november 2008, zetten we deze vorm van catechese-in-actie graag voort. We houden u op de hoogte van ons volgende project! Namens de vier actieve catechisanten, Berthilde Nowak


17

BEZINNINGSAVOND IN DE VEERTIGDAGENTIJD Uit je hoofd komen en naar binnen gaan p weg naar Pasen proberen we ons ieder jaar te oefenen in loslaten. Van zaken waar je (teveel) aan vastzit kun je proberen bewust wat afstand te nemen. Dat kan met ons consumptiegedrag te maken hebben: eten, drinken, kopen, TV kijken, uren achter het beeldscherm van de PC doorbrengen. Maar ook kun je vastzitten in je hoofd: we nemen voortdurend informatie op, praten soms heel veel, horen voortdurend geluiden, denken over wat gedaan moet worden, vandaag, morgen, de komende tijd. Het is zoveel, we zitten te vol.

O

Laten we in de veertigdagentijd proberen om dat teveel eens los te laten. Om leger te worden van binnen, om stiller in ons hoofd te worden. Ons gemeentelid Hanneke Wester- Meijer, kunstzinnig therapeute, wil ons daar een avond in begeleiden. Door als het ware uit ons hoofd te komen kunnen we naar binnen gaan, naar ons gevoelsgebied. Niet door daarover te praten, maar door iets te gaan doen met onze handen. Hanneke gaat met ons werken met houtskool. Licht en donker kun je daar goed mee aangeven. Er ontstaan vormen, lijnen, vlakken. Door jezelf te verbinden met het donkere, het duister, wordt het licht helderder waarneembaar. Aan de hand van wat kunstenaars (o.a. Rembrandt) ons hebben laten zien kunnen we zo op onderzoek gaan naar wat licht en duister ons te vertellen hebben. We doen dit op dinsdag 24 maart van 20.00–21.30 uur in het gemeentecentrum. Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen. Aanmelden is wel nodig, in verband met het materiaal. Graag voor 17 maart bij ondergetekende. Chica van Dam


18

VAN DE KERKRENTMEESTERS

O

p 12 januari 2009 is een gift van €150,- bijgeschreven op de postbankrekening van de kerkrentmeesters. De collectes vanaf 18 januari hebben de volgende inkomsten opgeleverd: 25-01 €172,19 voor het onderhoudsfonds 01-02 €119,24 08-02 €153,50 15-02 €134,50 De kerkbalansactie 2009 staat inmiddels al op een stand van €16.478,-. De zending staat op €585,-; het jeugdwerk op €463,-. Er zijn al vele toezeggingen binnengekomen. De bus waar u uw bijdrageformulier voor kerkbalans, zending en jeugdwerk in kunt deponeren, blijft nog even staan bij de Godskiste. In de volgende Flambouw hoop ik het jaaroverzicht te publiceren. Eerst moet nog de kascontrole plaatsvinden. Alle gulle gevers hartelijk dank! Namens de kerkrentmeesters, Berend Tiesinga

30+GROEP ALTIUS

D

e 30+ groep Altius komt samen op 29 maart om 19:30 uur en op 26 april om 19:30 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Etelka Berveling 0546-575466 of burke094@planet.nl

GESPREKSGROEP 50-PLUS Gespreksgroep 50-plus die bijeenkomt in de Oosterkerk, heeft voor de Demaanden maart en april 2009 de volgende activiteiten op het programma

staan: Op woensdag 18 maart verzorgt dhr. Wim Brandse, Nederlands componist, docent en muziekcriticus, een inleiding. Als componist bestaat zijn oeuvre vooral uit orkest-, orgel- en koormuziek. Dhr. Brandse componeerde tevens toneelmuziek, muziek voor beiaard, accordeon en kamermuziek. Van 1958 tot 1988 was dhr. Brandse verbonden als docent aan de conservatoria in Zwolle en Utrecht. Van 1979 tot 1996 was hij muziekcriticus voor de Stentor. Woensdag 15 april (de laatste bijeenkomst van dit seizoen) komt bij ons mevrouw Drs. Miriam Schneiders, die een lezing geeft over de Amsterdamse schoolstijl. Is deze stijl in Zwolle herkenbaar? De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Kosten: €3.50, inclusief koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd! Namens de voorbereidingsgroep: Tineke Diekema, telefoon 038-4535733; e-mail: catharinadiekema@home.nl


19

VERSLAG CURSUS LEVENSBOEK

I

n totaal zijn we 5 keer bij elkaar gekomen om ons leven tot nu toe te bespreken onder de bezielende leiding van Etje Verhagen. We bespraken verschillende fases in ons leven en Etje zorgde ervoor dat de gesprekken in goede banen geleid werden. De 1e keer zetten we een kaarsje op de landkaart en vertelden elkaar waar we geboren zijn. Sommigen waren in hun leven nogal eens verhuisd (ook naar het buitenland) en letterlijk of figuurlijk door bergen en dalen gegaan. Daarna hebben we het over onze (doop)naam gehad en kwamen op ouders en groot(ouders) en haalden herinneringen op. De lagere schooltijd was voor ons allemaal een prettige tijd. De 2e keer hebben we het gehad over allerlei feesten: o.a. Sinterklaas en Kerstfeest en verjaarsfeesten en hoe we dit beleefd hebben. Zo vonden we dat het heel belangrijk is om feest te vieren en stil te staan bij hoogtepunten van ons leven. De 3e keer kregen we een stencil van Etje met daarop een boom met allerlei appels: sommige nog aan de boom en anderen vallend of op de grond. Je kon bij de verschillende appels schrijven welke voor je gevoel vrucht heeft gedragen (in de boom) en welke nog in aanleg waren of welke (nog) tot ontwikkeling kunnen komen. Daarna hebben we genoten van muziek die enkelen van ons meegenomen hadden en waar een bijzondere herinnering aan zit. Zowel in goede als minder goede tijden geeft dit ons veel levensvreugde en is een enorme steun. We kunnen ons een leven zonder muziek niet voorstellen. De 4e keer werd ons gevraagd welke mensen een inspiratiebron voor ons geweest zijn en aan wie we in dankbaarheid terugdenken. Ook noemden we mensen die een positieve invloed op ons hebben of gehad hebben. En mensen die we best hadden willen ontmoeten maar waar het niet van gekomen is. Verder werd besproken wat je wilt loslaten en wat je hebt moeten loslaten. De 5e keer ging over ons geloofsverhaal, hoe dit gelopen is tot nu toe: de relatie met God, muziek en speciale bijbelteksten. Veilig en vertrouwd was het om over deze persoonlijke zaken met elkaar van gedachten te wisselen; we kijken er met een warm gevoel op terug. Het was voor ons allemaal heel inspirerend en we hopen nog op een vervolg. Misschien ĂŠĂŠn keer per twee maanden met steeds een speciaal onderwerp. Namens de levensboekgroep: Wilma Schoenmaker en Bertie Pauw


20

NIEUWE BOVENBUREN

Z

oals al bekend uit de mededelingen van de kerkenraad, is de Praktijk voor Mondhygiëne niet langer de huurder van de ruimtes boven het gemeentecentrum. Als nieuwe gebruikers willen we graag iets vertellen over de nieuwe bestemming van het pand. De ruimtes worden per 1 maart gehuurd door Stichting De Zonnesteen Zwolle, die als doel heeft dit voorjaar een inloophuis te openen voor mensen die met kanker te maken hebben. En dan bedoelen we niet alleen degenen die zelf met de ziekte te maken krijgen, maar ook hun naasten. Als iemand met de diagnose kanker geconfronteerd wordt, is in het begin alle aandacht gericht op de medische behandeling, het zo mogelijk overleven of genezen. Veel zekerheden worden weggeslagen, het roept existentiële vragen op, men zoekt informatie, of juist helemaal niet. De een wil er over praten, de ander juist niet, of zoekt afleiding, creatieve uitingsvormen of bijvoorbeeld meditatie. Juist omdat deze ervaringen voor de meeste mensen nieuw zijn, is het een zoektocht in een spannende fase van het leven, met de onzekerheid van de controles, de vreugde van een werkzame behandeling of de ontgoocheling als de ziekte niet te behandelen blijkt te zijn. Ook voor de naaste omgeving is het in zo’n situatie heel erg zoeken naar een juiste houding. De medewerkers van De Zonnesteen, allen geschoolde vrijwilligers, kunnen de onzekerheden en emoties niet wegnemen, maar wel een luisterend oor bieden, een helpende hand toesteken en samen zoeken naar wat van wezenlijke betekenis is. De Zonnesteen wil een laagdrempelig, open huis zijn, een vertrouwde ontmoetingsplek. Geen therapeutisch centrum, maar een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar het gaat om datgene wat de bezoekers graag willen of waar ze behoefte aan hebben. Dat kunnen creatieve activiteiten zijn, yogalessen, maar ook een wandeling of een kop koffie. Naast lotgenotencontact is er naar behoefte de mogelijkheid tot individuele gesprekken met een psycholoog, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker of relatie- en gezinstherapeut. Ook kunnen andere deskundigen ingeschakeld worden. Er komt een spelkamer voor kinderen en een informatiecentrum. Er zullen cursussen en thema-avonden georganiseerd gaan worden. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de Lutherse gemeente: we huizen immers in het zelfde pand, we richten ons beide op de diaconale taak er voor onze naasten te zijn (ook al heeft De Zonnesteen geen kerkelijke binding), en we zullen gedeeltelijk ook van elkaars ruimtes gebruik maken, zodat we het


21

gebouw optimaal gebruiken. Een aantal leden van het bestuur en van de initiatiefgroep is lid van de Zwolse Lutherse gemeente. Voorlopig zal de zolderetage onderverhuurd worden aan Motivo, een klein softwarebedrijfje. Als het inloophuis meer activiteiten gaat ontplooien en er voldoende andere inkomsten zijn, zullen we de zolder zelf in gebruik gaan nemen. We heten u welkom om eens een kijkje bij De Zonnesteen te komen nemen! Voor vragen over het programma en over de mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het werk van de Zonnesteen, bijv. als vrijwilliger, kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken of bellen (4525773). De naam 'De Zonnesteen' hebben we na lang wikken en wegen gekozen. Aan zonnestenen wordt een stemmingsverbeterende kracht toegeschreven, ze stimuleren levensvreugde, optimisme, daadkracht, eigenwaarde en zelfvertrouwen. En voor wie niet zoveel heeft met de werking van edelstenen: we hadden associaties met iets wat lang warmte geeft, met iets stevigs, iets van de aarde wat tegelijk licht brengt. Etje en Michiel Verhagen

LUTHERBIJBEL DIGITAAL

S

inds half februari 2009 is een digitale Nederlandse versie van de bijbelvertaling van Luther op internet door te bladeren. De vertaling stamt uit 1648, en verscheen ruim honderd jaar nadat Maarten Luther in Duitsland zijn vertaalwerk afrondde. Zie www.bijbelsdigitaal.nl


22

LANDELIJKE KERKENBEURS VOOR ALLE KERKEN

O

p 20 en 21 maart 2009 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de eerste landelijke kerkenbeurs plaats: Kerk & Gemeente 2009. Een ‘vakbeurs’ voor iedereen die kerkelijk werk verricht. Ruim 135 bedrijven en organisaties presenteren daar hun producten en diensten. Niet alleen allerlei zaken die nodig zijn in en aan het kerkgebouw, maar ook ondersteunende diensten. Verder presenteren zich tal van organisaties op het gebied van hulpverlening, jeugd- en vormingswerk, pastoraat etc. Voor predikant en pastoor, koster en kerkrentmeester of commissie van beheer, ouderling en jeugdwerker, diaken en pastoraal werker, muziek- of liturgiecommissie, penningmeester en kerkmusicus etc. Kerk & Gemeente 2009 is een beurs waar u kunt kijken en vergelijken. U ziet allerlei oplossingen op vragen en problemen. Zoveel aanbieders op één plaats bijeen. Dat scheelt u heel veel tijd in zoeken, bellen en rondreizen. Daarnaast zijn er meer dan 20 actuele en praktische workshops en debatten met o.a. bisschop De Korte, A.J. Plaisier, Leo Fijen, Andries Knevel, prof Roel Kuiper. Ook zijn er diverse miniconcerten en kleinkunst optredens. Kijk op de website voor uitgebreide informatie en een overzicht van standhouders: www.kerkengemeente2009.nl . Datum: 20 maart 10.00-21.00 uur en 21 maart 10.00-16.00 uur. Entreeprijs: €5,Plaats: Hal 3 Jaarbeurs Utrecht

PRESENTATIE BOEK ‘LUTHERS GEZIEN’

B

innenkort verschijnt het boek ‘Luthers gezien, een oude traditie in een nieuwe kerk.’ Leden van de Theologische Commissie van de Lutherse Synode en enkele andere lutherse predikanten schreven artikelen over aspecten van Luthers theologie: rechtvaardiging, wet en evangelie, vrijheid, schrift en belijdenis, doop, de kerk, het ambt, de biecht en de twee rijken. Een en ander is gefocust op de Nederlandse situatie. Dat is ook het geval bij thema’s als oecumene, Israël en de kerk, liturgie en muziek. De bijdragen zijn van de hand van Wim van Beek, Wonno Bleij, Joop Boendermaker, Christoph Burger, Ilona Fritz, Alida Groeneveld, Eddy Hallewas, Sonny Hof, Hans Mudde en Klaas Zwanepol. De presentatie zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart om 15.00 uur in de Lutherse kerk in Haarlem, Witte Herenstraat 20. Het woord zal onder meer worden gevoerd door Ilona Fritz, presidente van de Lutherse synode en dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Muzikale medewerking zal worden verleend door een vocaal en instrumentaal ensemble onder leiding van cantor-organist Klaas Koelewijn. Het boek is een uitgave van uitgeverij Kok in Kampen, in samenwerking met de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel. Het kost ongeveer €30 en zal na verschijning verkrijgbaar zijn in de boekhandel. Meer informatie: hallewas@zonnet.nl.


23

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Datum Tijd Activiteit Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Maandag 20.00-22.00 uur Dinsdag 20.00-21.00 uur vrij 6 mrt

19.00 uur

Bidstonde t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Viering Wereldgebedsdag in onze kerk

zo 8 mrt

na de kerkdienst

Belijdeniscatechese

16.30 uur

Vesper in de Grote Kerk: “uit het licht gekomen�. Het Verhaal gaat, oec. gesprekskring

di 10 mrt

13.30 uur

woe 11 mrt

16.00 uur 20.30 uur 9.30 uur

zo 15 mrt

na de kerkdienst

Basiscatechese Bijzondere visitatie Als vrouwen aan het Woord komen, oec. gesprekskring Belijdeniscatechese

di 17 mrt

19.30 uur

kerkenraadsvergadering

woe 18 mrt vrij 20 mrt

Kopijdatum Gaandeweg 17.30 uur

zo 22 mrt

di 24 mrt

Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan Kopijdatum Flambouw

na de kerkdienst

Belijdeniscatechese

16.30 uur

Michaelsviering Grote Kerk

16.00 uur

Basiscatechese

20.00 uur

Licht en donker; avond met Hanneke Wester-Meijer Filmavond in gemeentecentrum: Son of Man Ouderenbijeenkomst met viering Heilig Avondmaal

zo 29 mrt

19.30 uur

do 2 april

14.30 uur


24

CONTACT

Flambouw maart 2009  
Flambouw maart 2009  

Flambouw maart 2009

Advertisement