Page 1

Oktober 2016


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, datum/dag

voorganger

2 oktober 19e zondag na Trinitatis Israëlzondag DIENST IN KAMPEN! 9 oktober 20e zondag na Trinitatis

prof. dr. Riemer Roukema ovd uit Kampen / Marjette Zomer / Gea Hoven

16 oktober 21e zondag na Trinitatis

ds. Jacques Bras

23 oktober 22e zondag na Trinitatis

ds. Hermien Günther

30 oktober 1e Zondag van de Voleinding / Hervormingsdag

ds. Margo Jonker

6 november 2e Zondag van de Voleinding / Oogstdienst

pastor Marie-José Dusseldorp

pastor Marie-José Dusseldorp

ouderling van dienst/lector/ organist

Saskia Post / Michiel Verhagen / Gea Hoven Martin Scherrenburg/ Truus Mulder / Tia Deij Beitske de Jager / Johanna Wildeman / Gea Hoven Elly van der Spek / Lolke Folkertsma / Gea Hoven

Marga Konings / Marjette Zomer / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur oppas 0-4 jaar

nevendienst andere informatie zondag is er koffie/thee/limonade 4-12 jaar elke na de dienst

Jaline Tessa

Chris (j) Sanne (o)

Ineke Emma

Ingrid (j) Sipco (o)

Jennifer Anna-Lies

Aliët (j) Esmeralda (o)

1e collecte: Synagoge Zwolle 2e collecte: Jeugdwerk ELGZ Gezamenlijke dienst in Kampen (aanvang 10.15 uur!) 1e collecte: Lutherse Zending NIAS 2e collecte: ELGZ Brieven Amnesty International 1e collecte: KIA Werelddiaconaat 2e collecte: ELGZ

Gabrie Tessa

Hanneke (j) Christa (o)

1e collecte: UAF Vluchtelingstudenten 2e collecte: ELGZ

Corrine Dian

Petra (j) Chris (o)

1e collecte: Lutherstichting 2e collecte: Orgelfonds ELGZ Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven Kerk-op-schoot-dienst Wereldwinkelverkoop 1e collecte: Voedselbank Zwolle 2e collecte: ELGZ Oogstdienst

Ingrid (j) Sanne (o)

BIJ DE EREDIENSTEN

O

p 2 oktober, als we Israëlzondag vieren, zal er een gemeenschappelijke dienst zijn in de Lutherse Kerk in Kampen. Daar gaat prof. dr. Riemer Roukema voor. Hij is hoogleraar aan de PThU en woont in Zwolle. De dienst in Kampen begint om 10.15 uur. Er zal dus geen viering zijn in onze kerk. Op 9 oktober verwachten we pastor Marie-José Dusseldorp, vaste gastvoorganger. Ds. Jacques Bras uit Wijhe, emeritus luthers predikant, zal op 16 oktober voorgaan. Op 23 oktober is ds. Hermien Günther-van Dijk uit Deventer onze voorganger. We vieren op 30 oktober het Heilig Avondmaal met ds. Margo Jonker. Zij is PKNpredikant in de Open Kring in Stadshagen. De oogstdienst op 6 november vieren we met pastor Marie-José Dusseldorp. Chica van Dam


4

UIT DE GEMEENTE In memoriam Op 24 augustus is, na een langdurige ziekte, HEIDI MICHEL-DOKTER overleden in de leeftijd van 39 jaar. Vorig jaar oktober kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat Heidi ernstig ziek was, niet meer beter kon worden en waarschijnlijk nog maar heel kort te leven zou hebben. Niemand had verwacht dat dat nog elf maanden zouden worden. Heidi heeft samen met Eduard, Dian, Coen en Eef gevochten voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Haar sterke geloof gaf haar steeds kracht. Ze wist dat God haar ziekte niet kon genezen, maar ze voelde zijn liefde en kracht in alle warmte en steun van mensen die haar omringden en in de gemeente die meeleefde met hen. God is goed, zei ze herhaaldelijk, en: ondanks alles ben ik heel gelukkig, omdat er liefde is. God geeft ons dat. In een paar dagen verergerde haar toestand heel snel tot ze haar leven mocht teruggeven aan haar Schepper. Op 30 augustus was er een dankdienst voor haar leven in onze kerk waarin voorgingen ds. Erwin de Fouw en ds. Chica van Dam. Daarna is Heidi op Bergklooster begraven. Als gemeente leven we intens mee met de achterblijvers en bidden hen Gods troost en nabijheid toe in de tijd die komt. Chica van Dam In de nacht van 11 op 12 september is FRANS DIJK overleden. Hij was 78 jaar en heeft zijn Anneke negen jaar overleefd. Vanaf de jaren 60 waren Anneke en hij zeer actief betrokken bij de Scheppingskerk. Frans was een tijd voorzitter van de kerkenraad en later ook van de Centrale Kerkenraad van de (toen nog) Hervormde Kerk in Zwolle. Toen 11 jaar geleden de Scheppingskerk moest sluiten kwamen zij samen naar de Lutherse gemeente. Frans genoot van liturgie en kerkmuziek, in het bijzonder van orgelmuziek. Vaak kwam hij op zondagmiddagen naar de vieringen in de Grote Kerk. Geloven was voor hem: de handen uit de mouwen steken, het Woord doen. En het was ook: vieren. In onze gemeente heeft hij een tijd de ledenadministratie verzorgd en ons ook vertegenwoordigd als waarnemer bij de AK. De laatste jaren liet zijn gezondheid hem wat in de steek. Hij was op tijdelijk in het Zonnehuis om te revalideren. Daar is hij tamelijk onverwacht in zijn slaap overleden. Op 17 september was er een dankdienst voor zijn leven in de Oosterkerk met aansluitend de begrafenis op Kranenburg. We gedenken hem met eerbied en bidden om troost voor zijn kinderen en kleinkinderen. Chica van Dam Ingekomen: De heer J.M. Lanting vanuit Apeldoorn naar Cleynderstraat 21, 8044 PN Zwolle.


5

Verhuisd: Ada Meurs-Lollinga woont nu net als Henk Lollinga-Meurs aan de van Middachtenmarke 33, 8016 GC Zwolle.

BERICHT UIT VLAARDINGEN

N

u het stof van het laatste halve jaar is neergedaald, bericht ik u graag over onze verhuizing naar Vlaardingen. Toen ik op 28 februari intrede deed in de Protestantse wijkgemeente Holy te Vlaardingen wist ik nog niet dat het nog geruime tijd zou duren voordat wij er ook zouden gaan wonen. Dit is dan ook de reden dat ik u zo laat een verhuisbericht stuur. Ik ben u nog niet vergeten. Ruim vijf maanden hebben wij (lutherse) gastvrijheid genoten van een goede vriend van ons in Den Haag. Bij hem thuis kregen we een slaap- en een badkamer toebedeeld, stond elke dag een goede maaltijd op tafel en kon ik de eerste indrukken van de nieuwe gemeente op me laten inwerken. Toen duidelijk werd dat de verbouwing van ons nieuwe huis later gereed zou komen dan we hadden verwacht, bood hij aan dat wij zo lang zouden blijven als nodig was. Dat hebben we dankbaar aangenomen. Toch waren we blij, dat de verhuizing uiteindelijk op 26 juli kon doorgaan. Wat – ondanks de drukte ervan – een mooie tijd had moeten worden, veranderde in een periode van zorg en verdriet toen op 22 juli mijn moeder ernstig ziek werd ten gevolge van hartfalen en een herseninfarct. Ze overleed op de dag van onze verhuizing. Ze werd 75 jaar. Door zo’n overlijden komt alles in een ander licht te staan, zoals velen van u zelf hebben meegemaakt of nog meemaken. Toch is er bij het verdriet ook de troost van haar nagedachtenis, van God en van de mensen. Als gezin beleefden we dit heel sterk tijdens de uitvaart en we beleven het nog steeds in de nauwe verbondenheid met elkaar en met allen die meeleven. Met een hartelijke groet aan u allen, mede namens Ton Valk, Erwin de Fouw Hoflaan 15A, 3134 AA Vlaardingen, tel. 010 7860003


6

‘LEREN VAN LUTHER’ – EEN INTERESSANTE CURSUS IN 4 AVONDEN

T

er gelegenheid van het Reformatiejubileum 1517-2017 heeft de Lutherse Wereld Federatie een thema gesteld: ‘Liberated by God’s Grace’ (bevrijd door Gods genade). Daarin klinkt het Sola Gratia door en de rechtvaardiging door het geloof alleen – beiden centrale aspecten van de lutherse traditie. In de inmiddels bekende cursusreeks ‘Leren van Luther’ zal een brug worden geslagen tussen de theologie van het thema en concrete vragen over recht doen in kwesties van armoede, honger, gender, prestatiedruk en de exploitatie van mens en milieu. Dus wordt dat thema doorvertaald in het subthema ‘Not for Sale’: verlossing, mensen en de schepping zijn niet verhandelbaar! Op een toegankelijke manier zal deze principiële inzet van de Reformatie in vier avonden worden uitgewerkt: 1. Bevrijd door Gods genade. Over de 95 stellingen en waar die nu ‘eigenlijk’ over gingen. 2. Niet te koop: Verlossing! Over de heilsleer van de kerk, vroeger en nu. 3. Niet te koop: Mensen! Over mensenrechten en ieder mens als een te eerbiedigen geheim. 4. Niet te koop: Schepping! Over onze omgang met de schepping en vervolgens met de natuur. Iedere avond maakt u kennis met een andere gastspreker uit luthers Nederland: prof. Markus Matthias, proponent Maren Mielke, ds. Louisa Vos en ds. Klaas Touwen. Data: dinsdagen 25 oktober, 8 november, 10 januari, 7 februari. Aanvang: 19:30 uur met koffie/thee in de Oosterkerk (Koewegje 2). Kosten: € 20,00 (incl. reader), contant te betalen op de eerste avond. Aanmeldingen en vragen: Maren Mielke (maren.mielke@gmail.com / 0629303249).

LUTHER EN DE KORAN

H

et jubileum van 500 jaar Reformatie haalt ook heel onbekende episoden van de Lutherse traditie naar voren. Op verzoek schijf ik voor de Flambouw over Luther en de Koran. Luther kende de Koran slechts fragmentarisch. Genoeg om hem de conclusie te doen trekken dat de geloofsleer van Mohammed een samenraapsel was van jodendom, christendom en heidendom. Maar ieder oordele zelf! Dat is heel luthers. Luther, de Bijbelvertaler, liep met het plan rond dat hij de Korandelen die hij kende zelf in het Duits zou vertalen! Tot hij in 1541 op Vastenavond de complete tekst in handen kreeg, in een al eeuwenoude Latijnse vertaling, die plotseling actueel werd, want de Züricher


7

predikant Th. Bibliander wilde deze vertaling bij de boekdrukker Oporinus te Bazel laten drukken. Luther en Melanchton waren graag bereid een voorwoord te schrijven. De stadraad van Bazel echter verbood de uitgave, want zwakke christenen zouden er in hun geloof door kunnen worden geschaad. De gehele oplage werd in beslag genomen. Oporinus werd gevangen gezet. Luther zond een protestbrief aan de Bazelse magistraat, waarin hij er met succes op aandrong de Koran juist wel in brede kring te laten verschijnen. Niet dat hij er een hoge dunk van had, integendeel, maar de waarde van de Koran wordt duidelijk als ieder er voor zichzelf een indruk van vormt: ‘tot eer van Christus, tot lering van de christenen, tot schade van de Turken, tot verdriet van de duivel’. Wel een heel andere houding dan de paus aannam, die in 1530 een Arabische uitgave van de Koran liet verbranden, zoals ook een eeuw later nog elke uitgave ervan verboden werd. Ds. Klaas Touwen, met gebruikmaking van Ds. W.J. Kooiman, ‘Luthers getuigenis in de oorlog tegen de Turken’.

LUTHERREIS “IN DE SPOREN VAN MAARTEN LUTHER”

V

an 1 maart 2017 tot en met 05 mrt 2017 organiseert reisorganisatie IC Productions een reis naar plaatsen die een belangrijke rol in het leven van Luther hebben gespeeld: Eisleben, Eisenach, Wittenberg, Erfurt worden aangedaan en ook wordt de Johannes Passion in de Petrikirche in Leipzig bezocht. Het geheel staat onder leiding van ds Klaas Touwen, luthers predikant te Arnhem. De kosten bedragen € 795.00 p.p. en boekingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor opgave en meer informatie: zie http://www.icproductions.nl/themareizen/in-de-sporen-van-maarten-luther Gerrit Bril

SAGRADA FAMILIA IN BARCELONA AAN DE WAND

D

e komende periode hangen foto’s aan de Wand die we gemaakt hebben bij en in de Sagrada Familia in Barcelona. Dit is de kerk waar al sinds 1882 aan wordt gebouwd naar het ontwerp van de beroemde architect Antoni Gaudí. De verwachting is nu dat het gebouw in 2026 klaar is. Er is veel te vertellen over de Sagrada Familia en alle standbeelden die het leven van Jezus weergeven, maar wat we met de foto’s vooral willen laten zien is de enorme hoogte en de bijzondere lichtval en effecten van kleuren die we daar hebben beleefd. Want dat is het voor ons geweest: niet alleen een kerk die je bezoekt en waar je met meer of minder bewondering kijkt naar de bouw en inrichting, maar een ervaring van opgenomen worden in een ruimte die uitnodigt om te verwonderen, om te aanbidden, om je te laten voeden met schoonheid en harmonie. We hopen daar met de foto’s iets van over te brengen en die ervaring te delen. Michiel en Etje Verhagen


8

VERSTERKING SCHOONMAAKPLOEG GEZOCHT!

I

n de groep vrijwilligers die de kerk en het gemeentecentrum schoonhoudt, is plaats voor nieuwe mensen. De taken, die in tweetallen worden verricht, variëren van het wekelijks schoonmaken van de toiletten en stofzuigen van gemeentecentrum en kerk, tot tweemaandelijks ramen zemen en kerkbanken schoonmaken en enkele grote klussen, zoals de keukenkasten schoonmaken of de preekstoel en de parketvloer in de was zetten. Deze laatste klussen worden één of twee keer per jaar gedaan. Voor de regelmatig terugkerende werkzaamheden is een poule nodig van tenminste 20 mensen, zodat iedereen niet vaker 1x per 2 maanden aan de beurt is. Op dit moment telt de groep zo’n 10 personen. Voor één schoonmaakdienst staat 3 à 4 uur. Per tweetal kan in onderling overleg een dagdeel worden afgesproken waarop het uitkomt. Heeft u zin en tijd om hierin mee te helpen of wilt u meer informatie, meldt u zich dan bij Angeniet van der Wijk, die het schoonmaakrooster coördineert (angenietvanderwijk@gmail.com of 038-4204945).

MATERIALEN GEZOCHT VOOR KERSTSTAL 2016

D

e figuren van de Kerststal, die elk jaar in de Adventstijd wordt opgebouwd in de kerk, zijn in de afgelopen jaren aangevreten door motten en niet meer geschikt om nog een jaar te worden gebruikt. Sinds enkele weken is een groepje creatieve gemeenteleden bezig om een nieuwe kerstgroep te maken, bestaande uit Jozef, Maria, Jezus, enkele herders, engelen, schapen, een os en een ezel. Heeft u nog materialen liggen die u niet meer gebruikt en die hiervoor geschikt kunnen zijn? Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld stof, vilt, leer, opvulmateriaal, sierband. Of bent u handig met hout en wilt u de kribbe maken? Of zou u zelf ook wel een schaap, engel of herder willen maken? Laat het zo spoedig mogelijk weten aan de creagroep! Contactpersoon is Alice Huisman, 06-400337631 of alicehuisman6@gmail.com.

AMNESTY INTERNATIONAL

Z

ondag 9 oktober liggen er op iedere tafel in het gemeentecentrum weer drie dezelfde brieven om te ondertekenen. Schrijven helpt. Eén op de drie gevangenen voor wie geschreven is, krijgt een betere behandeling of wordt vrijgelaten! Uitleg bij de brieven:  China: de prominente schrijver en mensenrechtenactivist Yang Maodong, beter bekend als Guo Feixiong, werd in november 2015 veroordeeld tot zes jaar celstraf. Hij werd opgepakt omdat hij in januari 2013 deelnam aan een


9

demonstratie nadat autoriteiten een krantenartikel aanpasten waarin werd opgeroepen tot meer burger- en politieke rechten. Feixiong ging lange tijd in hongerstaking omdat hij in de gevangenis slecht werd behandeld. Zo dwong het gevangenispersoneel hem om voor hen te knielen en namen ze zijn boeken in. Door de hongerstaking is hij erg verzwakt. Op zijn verzoek werd hij overgeplaatst naar een andere gevangenis waar hij nu in het ziekenhuis verblijft. De autoriteiten beloofden hem humaan te behandelen. Guo Feixiong zette zich als activist en juridisch adviseur in voor verschillende mensenrechtenzaken. In 2007 werd hij al eens tot vijf jaar cel veroordeeld vanwege een boek dat hij schreef over een politiek schandaal. Hij werd toen naar eigen zeggen in de gevangenis gemarteld en tot een bekentenis gedwongen.  In Colombia wordt Miguel Briceño, leider van de boerengemeenschap El Porvenir in Colombia, door paramilitairen bedreigd omdat hij strijdt voor teruggave van zijn land. Op 16 augustus 2016 kreeg Miguel Briceño een telefoontje van een man die beweerde dat hij de commandant was van een paramilitaire groepering. Hij bedreigde Briceño en zijn familie met de dood. Briceño meldde dit bij de autoriteiten, maar kreeg alleen een mobiele telefoon voor zijn bescherming. De gemeenschap El Porvenir probeert haar land officieel terug te krijgen van de Colombiaanse staat die het in de jaren 90 verkocht aan een invloedrijke ondernemer die banden had met de paramilitairen. Al snel hierna volgde een golf van moorden en verdwijningen. Veel van de gemeenschapsleden verlieten uit angst het land. Sinds 2012 is er wetgeving die het mogelijk maakt om land terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Zij hebben hun land vaak noodgedwongen moeten verlaten tijdens de jaren van het binnenlandse conflict. In de praktijk worden ontheemden die een proces starten echter vaak bedreigd. Verschillende gemeenschapsleiders zijn de afgelopen jaren vermoord.  In Nigeria dreigen massale huisuitzettingen. Ten minste duizend gezinnen dreigen op straat te komen te staan omdat de overheid van plan is hun huizen te slopen. Volgens het ontruimingsbevel van de staat zouden de huizen illegaal gebouwd zijn op grond van de staat. Veel van de inwoners zijn eigenaar van de grond, maar hebben geen papieren omdat het kostbaar en moeilijk is om deze te verkrijgen. Anderen hebben wel degelijk vergunningen of hebben al betalingen gedaan om de juiste papieren te krijgen. De inwoners van Gbagyi Villa spanden op 10 maart 2016 een zaak aan tegen de staat Kaduna. De rechter bepaalde dat de huizensloop tijdelijk moest worden opgeschort. Ondanks dit bevel kondigde de gouverneur van Kaduna aan om door te gaan met de sloop van huizen die gebouwd zijn zonder vergunningen. De rechter moet nog een uitspraak doen in de zaak. Het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten te verbeteren. Graag uw medewerking! Everdien Sanderman


10

KERK-OP-SCHOOT-DIENST (KINDEREN 0-4 JAAR)

O

p 30 oktober 2016 is er weer een kerk-op-schoot-dienst, dit keer is het thema: ‘Vijf broden en twee vissen’. Tijdens deze dienst beleven baby’s /peuters (0 tot 4 jaar) en hun (groot-) ouders een Bijbelverhaal met alle zintuigen. Er wordt een verhaal verteld, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Zo maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk. Corinne Venhuis zal in ons gemeentecentrum de ‘dienst ‘ leiden. Het zal dus onder de ‘gewone’ kerkdienst gebeuren. Ouder(s), opa’s en oma’s zijn samen met hun (klein)kinderen van harte welkom. Saskia Post en Corrine Venhuis

UIT DE BEROEPINGSCOMMISSIE

E

ind augustus hebben we gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Begin september bespraken we in de commissie met wie van deze mensen we verder gaan. In oktober zullen we bij deze predikanten een dienst bijwonen, gevolgd door een tweede gesprek. Uiteraard hopen we dat na deze wederzijdse kennismaking iemand naar voren zal komen die graag in onze gemeente zal werken en van wie wij denken dat hij/zij een geschikte predikant voor onze gemeente zal zijn. De procedures daarna zullen nog enige tijd in beslag nemen zodat het wel enkele maanden zal duren totdat een nieuwe predikant aan de slag kan gaan in onze gemeente. Johanna Wildeman

‘ALS VROUWEN AAN HET WOORD KOMEN’

D

e oecumenische gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ (bestaande uit 20 tot 25 vrouwen) komt op de tweede woensdagochtend van de maand bij elkaar in het gemeentecentrum. De predikanten Nelleke Eygenraam, Louisa Vos en Lieke van Houte zorgen dit seizoen voor de invulling van de verschillende ochtenden. Het thema is: ‘De betekenis van Jezus – verschillende aspecten in de Bijbel, de (kerk)geschiedenis en in de hedendaagse cultuur’. Data: 12 oktober, 9 november, 14 december 2016, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april 2017; tijd: 9.45-11.45 uur; kosten: € 3,50 per keer. Meer informatie: Liesbeth Schuring, liesbeth.schuring@kpnmail.nl of tel. 0529434292.


11

UIT DE KERKENRAAD

V

Uit de kerkenraadsvergadering van 7 september 2016: anuit de kerkenraad is actie ondernomen om een coördinator te vinden voor de bezoekgroep. Esther Veneberg is bereid gevonden deze taak voor een jaar op zich te nemen. Zij zal naast de coördinerende taak geen huisbezoeken doen. Een ander aandachtspunt is de schoonmaak van de kerk. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de groep vrijwilligers om de kerk en het gemeentecentrum schoon te houden. Een oproep hiervoor leest u elders in deze Flambouw. In het kader van 500 jaar Reformatie wordt er een speciaal Lutherbier ontwikkeld op initiatief van de Lutherse Gemeente in Den Haag. De kerkenraad gaat hiervan centraal een partij afnemen, die door gemeenteleden kan worden gekocht. Binnenkort hoort u hier meer over! Op verzoek van de Stichting Bewoners Binnenstad Zwolle zal Gerrit Bril op de Hallo Burendag op 27 november een rondleiding in onze kerk verzorgen voor bewoners van de binnenstad. Geïnteresseerde gemeenteleden die hier ook een bijdrage aan willen en kunnen leveren, worden verzocht zich bij Gerrit te melden. Uit de financiële rapportage tot en met het tweede kwartaal, opgemaakt door Bart Lip, blijkt dat de inkomsten en uitgaven volgens de begroting verlopen. Diegenen die een toezegging hebben gedaan voor Kerkbalans, maar deze nog niet hebben voldaan, ontvangen binnenkort een herinnering. Namens de kerkenraad, Elly van der Spek, secretaris


12

GEBED VAN EEN TWIJFELAAR Op mijn tafel ligt het brood van de overvloed, terwijl anderen niet worden gevoed. In mijn hand draag ik de beker van de welvaart, terwijl anderen nog geen druppel water wordt gereikt. Boven mijn hoofd welft het dak van een veilig thuis, terwijl anderen dakloos, vluchteling en vreemde zijn. Om mijn schouders hangt de mantel van de verzorgingsstaat, terwijl anderen niet méér hebben dan het naakte bestaan. Voor mijn gezondheid is een systeem dat levenslang waakt, terwijl anderen aan breekbaarheid zijn overgeleverd. Rond mijn leven straalt een lichtkring van vrijheid en veiligheid, terwijl anderen hun dagen in knellende banden slijten. Alles loopt zó verwarrend door elkaar, dat ik niet meer weet wat te doen of wie te zijn. Leer mij daarom hoopvol en hoopgevend in leven te staan. Alfred C. Bronswijk Drs. Alfred C. Bronswijk is theoloog en publicist en was werkzaam als buitenlandpastor, in het radio-pastoraat, het onderwijs en de kerken. Naast pastorale boeken schreef hij geloofspoëzie, tal van liederen, eigentijdse gebeden en een boek over Bijbelse feestteksten.


13

DIACONALE COLLECTES Israëlzondag Op zondag 2 oktober wordt er gecollecteerd voor de synagoge in Zwolle. De synagoge is het gebedshuis van de kleine, maar levende joodse gemeenschap in onze stad. Wij dragen graag bij aan het in stand houden van het gebouw, waardoor in Zwolle de mogelijkheid tot Joods vieren en bidden hopelijk kan blijven bestaan. De synagoge is daarbij ook monument van Joods leven in onze stad en een gedenkplek voor het grote onrecht wat onze Joodse stadsgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog werd aangedaan. Jeugdwerk De tweede collecte op zondag 2 oktober is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente. Lutherse Zending: Nias De diaconie collecteert op zondag 9 oktober voor Het Luthers Genootschap. De opbrengst is bestemd voor onze partnerkerk, de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP) in Indonesiё en de bewoners van de eilanden, die ontredderd waren na de beruchte tsunami, alweer enige jaren terug. Het Luthers Genootschap onderhoudt een partnerschap relatie in genoemde concentratiegebieden – bijvoorbeeld het genoemde Nias en de Batu-eilanden in Indonesië en in Suriname – ofwel: de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij ondersteunt Lutherse missionaire projecten in binnen- en buitenland en verricht deze taak in oecumenische samenwerking. Voedsel voor afgelegen bergdorpen in Nepal Zondag 16 oktober collecteert de diaconie voor KIA Werelddiaconaat. De opbrengst is bestemd voor Nepal. In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie (International Council for Friends of Nepal) werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook hun levensomstandigheden. Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking weet vaak ook weinig over landbouwtechnieken. Via ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun


14

producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen die melk produceert. Voor slechts 60 euro ontvangt een gezin een geit en een training in de verzorging. We vragen uw steun. Universitair Asiel Fonds (UAF) Op zondag 23 oktober collecteert de diaconie voor UAF. Het UAF stelt zich ten doel hoogopgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor de genoemde groep vluchtelingen. Luther Stichting Op zondag 30 oktober vieren we Hervormingsdag. Er wordt dan gecollecteerd voor de Luther Stichting. Deze stichting geeft vooral ondersteuning aan gemeenteopbouw in de EvangelischLutherse Kerk in het Europese deel van Rusland. Er is geld nodig voor gebouwen, voor kinder-, jeugd en jongerenwerk en voor bijscholing. De Lutherse Kerk in Europees Rusland bestaat uit elf regio’s met daarin gemeentes en huisgemeentes. Orgelfonds Op zondag 30 oktober is de opbrengst van de tweede collecte bestemd voor het Orgelfonds. Het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud brengt kosten met zich mee. Daar is een bescheiden reserve voor nodig. Voedselbank Op zondag 6 november vieren we als gemeente Oogstdienst. We vieren dan niet alleen dat we ons voedsel konden oogsten. Er is ook aandacht voor allen die daar wereldwijd een tekort aan hebben. Regionaal is er ook armoede, gelukkig niet op zo’n schaal als in gebieden waar de media ons over berichten, maar het is er wel. De opbrengst van de diaconale collecte is bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. Gezinnen en individuele personen die geen middelen genoeg hebben om voldoende eten in te kopen, kunnen bij de Voedselbank terecht om het noodzakelijke op te halen voor hun levensbehoeften. De Voedselbank krijgt zijn waren aangeleverd van bedrijven en particulieren. Daarnaast is er geld nodig voor de logistiek, opslag en distributie. De uitvoering van de werkzaamheden is geheel in handen van vrijwilligers. De Voedselbank kan niet zonder steun van sponsors en kerken.


15

ZOMERPAKKETTEN

B

ij de diaconie was de vraag binnen gekomen of zij wilde deelnemen in het project ‘zomerpakketten’. Deze actie was bedoeld voor gezinnen die niet of moeilijk een aantal dagen met kinderen er op uit konden of een vakantie konden vieren. Om deze groep niet zo maar aan hun lot over te laten zijn er door de leden van de diaconie en enkele enthousiaste gemeenteleden ruim 10 pakketten samengesteld en ook uitgereikt. Het was belangrijk dat de pakketten geschikt zouden zijn voor gezinnen met kinderen. Dus er zat speelgoed in, maar bijvoorbeeld ook zwemkaartjes en natuurlijk iets lekkers in de vorm van snoep of ijs. Daarnaast werden ook de ouders niet vergeten, want ook houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, limonade, rijst en dergelijke werden bij de gezinnen afgegeven. Ik had een pakket voor een groot gezin. Hiervoor ben ik drie maal aan de deur geweest, daar de moeder in het ziekenhuis verbleef in verband met de geboorte van haar 6e kind. Gelukkig is alles goed. Bij de derde keer werden alle gaven die aangeboden werden in blijdschap aangenomen. Het is goed om eens per jaar een dergelijke actie te ondersteunen. Uit de verschillend reacties van de pakketbezorgers bleek dat overal blije gezichten te zien waren bij het aanbieden van de zomerpakketten. Jan Pijnaker

UITNODIGING INTREDE HANNA RIJKEN

H

et moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, haar dienstenorganisatie en de kerkenraad van de EvangelischLutherse Gemeente ’s-Gravenhage nodigen u van harte uit om de kerkdienst bij te wonen, waarin Hanna Rijken wordt bevestigd en intrede doet als predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Evangelisch-Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage. De bevestiging wordt verricht door de president van de Evangelisch-Lutherse Synode en predikant van de lutherse gemeente ’s-Gravenhage, drs. W.T.V. Verhoeven, op 2 oktober 2016 in de lutherse kerk van Den Haag (Lutherse Burgwal 7-9), om 15.00 uur. Tijdens de dienst is er crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor kinderen tot 12 jaar. Na de dienst is er gelegenheid Hanna Rijken te feliciteren tijdens een informele receptie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. L.H. Klijn (tel. 070-3107999) of via mail@luthersdenhaag.nl.


16

TWAALF PORTRETTEN IN SYNAGOGE ZWOLLE

O

p zondag 28 augustus 2016 vond in de synagoge van Zwolle de opening plaats van de tentoonstelling ‘Jodenvervolging in twaalf portretten’. Daarin staan de levensverhalen van twaalf Joodse Zwollenaren in de Tweede Wereldoorlog centraal. Samen geven deze portretten een zo compleet mogelijk beeld van de verschrikkingen die Joden ondervonden tijdens de naziterreur. De tentoonstelling is nog te bezoeken op zondagmiddag 23 oktober vanaf 13.30 uur tegen een geringe entreeprijs. De tentoonstelling is samengesteld door Dammis Baan (vormgever), Jaap Hagedoorn en Piet den Otter (historici) en Peter van ’t Riet (coördinator). In zijn openingswoord wees Peter van ’t Riet erop dat het herdenken van de Holocaust in een nieuwe fase komt nu alle overlevenden ons een voor een ontvallen. Zij kunnen het persoonlijke verhaal niet meer vertellen. Daardoor dreigt de Holocaust gereduceerd te worden tot grote getallen in schoolboeken en lange lijsten namen op monumenten, hoe waardevol die ook zijn. Maar de verhalen achter die namen zijn vaak nauwelijks bekend. Daarom probeert deze tentoonstelling te laten zien welke impact de vervolging heeft gehad op het leven van individuele Joden en hoe kwaadaardig het systeem van de nazi’s is geweest. De tentoonstelling heeft een mobiel karakter en is niet alleen bedoeld om tentoongesteld te worden in de synagoge van Zwolle. Ook musea, scholen, kerken en historische centra kunnen de portretten gebruiken in het kader van hun educatieve of museale activiteiten. Zij kunnen daartoe contact opnemen met de Stichting Judaica Zwolle (info@judaica-zwolle.nl), die eigenaar is van de portretten. Een tentoonstellingsboek bevat uitgebreide informatie over de inhoud van de expositie en kan voor € 12,50 worden aangeschaft op de website www.judaicazwolle.nl.

LEZING GESPREKSGROEP 50-PLUS OOSTERKERK

O

p woensdag 19 oktober (aanvang 10.00 uur) bent u welkom bij de gespreksgroep 50+ in de Oosterkerk. Ds. Sjirk van der Zee houdt een lezing over het befaamde werk ‘De Profeten’ van Abraham Joshua Heschel

(2013). Sjirk van der Zee is emeritus-predikant met grote interesse voor Israël. Heschel wordt beschouwd als één van de grootste joodse denkers. Kosten: € 5,00 (incl. koffie/thee). Nadere info: Bert van de Venis (tel. 038 4547173 of fam.venis@home.nl.


17

KINDERKOOR DE BROMVLIEG

K

inderkoor De Bromvlieg is weer van start gegaan: samen zingen van God en wie Hij voor iedereen wil zijn. Op donderdag zingt het koor in de Noorderkerk. Deze repetitie is voor kinderen van 6 tot 13 jaar; tijd 18.30 tot 19.30 uur. Bij voldoende opgave wordt ook (weer) met een kleuterkoor (4-6 jaar) gestart, op maandag van 15.45 tot 16.30 in De Paperclip, Oude Wetering 82 (Stadshagen). Is zingen iets voor jou? Voor uw kind? Kom vrijblijvend een keertje langs. Vragen: mail naar info@debromvlieg.nl.Opgeven? Ga naar www.debromvlieg.nl.

DIENSTEN GROTE KERK

E

lke zondag om 16.30 uur is er een Michaëlsviering in de Grote Kerk.  Zondag 2 oktober, liturg: ds. Iemke Epema.  Zondag 9 oktober, liturg: ds. Mariska van Beusichem. Het thema van de vieringen op 2 en 9 oktober is: ‘(N)ergens thuis’, dit sluit aan bij de gelijknamige kunsttentoonstelling in de Grote Kerk (tot en met 11 oktober).  Zondag 16 oktober, liturg: ds. Nelleke Eygenraam.  Zondag 23 oktober, vesper, liturgen: Margrieta de Boer en Els RademakerVos. Het thema van de vieringen van 16 oktober tot en met 13 november is – in het kader van het komende Lutherjaar – ‘Krachtterm 1517’. Krachtige Bijbelse begrippen zoals genade, zonde, dankbaarheid, verlossing, hoop, vergeving zullen aan de orde komen.  Zondag 30 oktober, liturg: Jan Doelman, start viering 500 jaar protestantisme. In 2017 wordt herdacht dat Luther 500 jaar geleden zijn stellingen bevestigde op de kerkdeur in Wittenberg, wat later werd gezien als het begin van de Hervorming. Daarom wordt 2017 ook wel het Lutherjaar genoemd en wordt zijn actie, ook in Nederland, herdacht en gevierd met een groot aantal activiteiten. Op zondag 30 oktober start in Nederland officieel de viering van 500 jaar protestantisme. De dienst zal in dit teken staan. Meer informatie over de vieringen: www.grotekerkzwolle.nl.


18

FLAMBOUW NOVEMBER 2016 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 23 oktober 2016 zondag 6 november 2016

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie.

datum Tijd activiteit maandag 20.00-22.00 Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Huis van gebed bij Zitha van Breet, Lassuslaan 68, welkom na afspraak. zo 2 okt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk Kerkenraadsvergadering (Dagelijks Bestuur) wo 5 okt. 19.30 zo 9 okt. 9.30-11.30 Tekenen brieven Amnesty International zo 9 okt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk wo 12 okt 9.45-11.45 1e bijeenkomst oec. gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ zo 16 okt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk do 20 okt. 17.30 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan za 22 okt. Hei-sessie kerkenraad zo 23 okt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk di 25 okt. 19.30 Leren van Luther (1), Oosterkerk zo 30 okt 10.00 Kerk-op-schoot-dienst zo 30 okt. 11.00-12.00 Wereldwinkelverkoop zo 30 okt. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk wo 2 nov. 19.30 Kerkenraadsvergadering zo 6 nov. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk di 8 nov. 19.30 Leren van Luther (2), Oosterkerk wo 9 nov. 9.45-11.45 2e bijeenkomst oec. gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ zo 13 nov. 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk do 17 nov. 17.30 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan


19

GOD IS ZO VER God is zo ver! – Ik kan Hem niet bereiken Mijn bede rijst niet hoger dan die ster En hoger woont Hij dan de sterren prijken – God is zo ver! God is zo rijk! – Berooid, met lege handen, Schuil 'k huivrend weg, een bedelkind gelijk. Mijn haard is zo koud, reeds donkren de avondlanden God is zo rijk! God is zo groot! – In blauwe hemelzalen Schalt engelzang, maar dringt geen kreet van nood. Hoe zal Hij zien mijn droef en eenzaam dwalen? God is zo groot! God is nabij! – Ik voel zijn adem waren In 't wuivend woud, dat suizelt, vroom en blij. Ik voel zijn adem huivren door mijn haren – God is nabij! Hélène Swarth Stephanie Hélène Swarth (1859-1941) was een Nederlands dichteres die gerekend wordt tot de Tachtigers. Haar gedichten werden warm ontvangen door Willem Kloos die haar ‘het zingende hart van Holland’ noemde en haar gedichten publiceerde in zijn tijdschrift De Nieuwe Gids. Veel van haar gedichten gaan over de natuur en over het geloof en hebben een weemoedige, romantische inslag. J.C. Bloem: “Haar dichtkunst is misschien niet in de eerste plaats diepzinnig of subtiel, maar van een bewonderenswaardige persoonlijkheid en echtheid.” Er zijn in diverse steden straten naar haar genoemd, onder andere in Groningen, Uithoorn, Utrecht, ’sHertogenbosch en Zwolle.


20

CONTACT Kerk

Adres E-mail Website Facebook ING Bank Triodos Bank Predikant

: Koestraat 2-4, 8011 NK Zwolle, tel. (038) 4217237 : info@elkz.nl : www.elkz.nl : www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle : NL81 INGB 0000850125 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle : NL13 TRIO 0198527764 t.n.v. Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle : vacant

De Flambouw van Oktober 2016  

Maandblad van ELG Zwolle

De Flambouw van Oktober 2016  

Maandblad van ELG Zwolle

Advertisement