Page 1

Februari 2010


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

Ouderling/ Organist

7 februari Sexagesima

mw. ds. S. Freytag, Groningen

Hanneke Buurman/ Gea Hoven

14 februari Quinquagesima

Michel Verhagen/ Gea Hoven

21 februari Invocavit

mw. ds. N.A. Eijgenraam, Zwolle mw. ds. M. Klomp, Amsterdam

28 februari Reminiscere

Ds. R. Roukema, Zwolle

Johanna Wildeman/ Gea Hoven

7 maart Oculi

Dhr. Smidt

Lolke Folkertsma/ Gea Hoven

Andrea Nijland/ Gea Hoven

BIJ DE KERKDIENSTEN

O

p zondag 7 februari in ds. Freytag uit Groningen onze voorgangster. In deze dienst zal de doop bediend worden aan 2 dopelingen: - Michelle Visser, dochter van Pieter en Beitske; - Ashley Diepman, dochter van Jennifer en Mathieu Diepman. Ds. Eijgenraam, predikante van de Adventskerk in Zwolle-Zuid, komt op 14 februari de dienst leiden. Zondag 21 februari is Mw. Klomp, theologe en liturgiewetenschapper, in onze gemeente. Op deze zondag begint de Veertigdagentijd. Op 28 februari gaat voor prof. dr. R. Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament in Kampen. De heer Smidt uit Kampen zal voorgaan in de dienst op 7 maart.


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

Rienke/Chris, Maartje

Mariska

Doopdienst 1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat

Jaap, Rinske, Willemijn, Rebekka Corrine/ Bastiaan, Rienke/Chris Maartje, Margriet

Christa

1e collecte: ‘t Vakantiebureau

Ingeriek, Esmeralda

Chantal, Ester

Els

Jeanine

1e collecte: Diaconale kas 1e collecte: Inloophuis De Bres 2e collecte: Jeugdwerk Na de dienst: verkoop Wereldwinkel 1e collecte: Kerk in Actie Zending voorjaar

BEDANKT!

L

ieve mensen van de Lutherse gemeente, Met dit briefje willen we U allen hartelijk danken voor uw blijken van medeleven in deze voor ons moeilijke tijd. Uw kaarten, brieven en gebeden hebben wij als een groot geschenk ervaren, diep geroerd door het feit, dat u aan ons hebt gedacht. Corrie en Dick van Donk.

WEER THUIS!

O

ngeveer drie maanden geleden kwam ik ongelukkig te vallen en brak een heup. Dat betekende een heleboel moeite om weer op de been te komen. De chirurg liet er zijn deskundigheid op los en daarna volgde een periode van revalidatie. Tijdens het herstel heb ik van velen uit de Lutherse gemeente bezoek gehad en brieven en kaarten en telefoontjes. Dat bemoedigde. Medicijnen zijn onmisbaar, maar medeleven is minstens zo belangrijk! Ik heb heel veel lieve mensen voorbij zien komen; dat is hartverwarmend. Nu is mijn eigen huis weer mijn domein. Het dagelijks leven kost nog wel inspanning, maar ik hoop toch weer terug te komen bij de kerkdiensten. De lutherse gemeenschap trekt! Beike van der Ree


4

AAN DE BOMEN KUN JE HET ZIEN

zoals het lang niet gedaan heeft. Naast overlast brengt het mij ook Heteenwintert sfeer van verstilling en verbinding. Ik voel mij rijk als ik met m’n camera

om een wandeling maak. Een vertroostende zachtheid; eindeloze witte bedektheid, alles wordt mooi, heel. De dichter Gabriel Smit drukt het zo treffend uit in zijn naamloze gedicht dat ik Epifanie zou willen noemen. De letterkundige Dick van Halsema beschrijft epifanie namelijk als volgt: ‘een plotselinge, kort durende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat: het zichtbare openbaart iets onzichtbaars’ . Lees maar, kijk maar. “ Soms moet ik van de dingen rondom leren wat leven is en wat ikzelf ben: een glas, er moet uit mij gedronken worden door een mens, alle mensen een god. Of een stoel: ik moet rust geven een lichaam moet in mij vermoeidheden uitstromen, soms ook rechtop zitten en luisteren naar een heldere stem Zo willen de dingen spreken, luister ik naar het licht dat wordt opengeslagen. Niets heb ik te vragen, ogen dicht. En overal tekens: vanmorgen twee bomen in weifelend winterlicht, hoog de takken van stilte, oneindig voorzichtige vingers op ingekeerde oogleden wolken en zon. Ademloos beluister ik oergrond van tederheid. Overal is ruimte verlangen en aandacht, inkeer en opengaan.


5

Mateloos dit geluk: een wereld aan vragen voorbij, niets dan aanwezigheid, vrede en antwoord. Om nooit meer te vergeten: wij zijn omringd, niet ingesloten. Aan de bomen heb ik het gezien” Gabriël Smit uit: “DICHTERBIJ” 1964 (voor u gelezen door Berthilde Nowak – van de Loosdrecht)

UIT DE GEMEENTE Ingekomen nieuwe leden: De heer en mevrouw Diepman en dochter Ashley, Pioenstraat 25, 8013 TE Zwolle De heer en mevrouw Warnar – Petersen, Rozenweg 22, 8042 CW Zwolle

COLLECTEBONNEN

M

et de wijziging van het kerkrentmeesterschap is er ook een wijziging opgetreden in de verkrijgbaarheid van de collectebonnen. De bonnen (met een waarde van € 1, € 2, € 3 of € 5) zijn op zondag na de dienst verkrijgbaar bij Cor Noorda, Johanna Wildeman en Robert Kanning.

WEBSITE WEER BEREIKBAAR

O

nze website www.luthersekerkzwolle.nl is na een paar weken off-line weer on-line gezet. Het virus is verwijderd, maar door alle omstandigheden zal de site de komende tijd NIET up-to date zijn. De laatste dienst kunt in de meeste gevallen wel beluisteren, maar de agenda bijvoorbeeld kan niet bijgewerkt worden. Foto’s en dergelijke kunt u wel weer gewoon bekijken. Er wordt hard gewerkt aan een geheel nieuwe site met veel meer mogelijkheden en het duurt natuurlijk nog wel een aantal weken voordat die op internet staat. Tot die tijd is het dus slim om de Flambouw goed te bewaren… Jaap Kloosterziel en Christiaan Eekel.


6

UIT DE KERKENRAAD

van de kerkenraadvergadering van dinsdag 19 januari 2010. Kort •verslag Het was wederom een bijzondere kerkenraadvergadering:

de kerkenraad werd voor het eerst bijgewoond door onze consulent ds. Hans Günther. Wij zijn blij met zijn aanwezigheid en adviezen, niet alleen maar omdat hij de vergaderingen kerkordelijk dient bij te wonen! Hans Günther zal ook een aantal malen voorgaan in onze gemeente het komende half jaar; daar zal ook zeker een doopdienst bij zijn. • Van Beitske de Jager werd afscheid genomen als diaken, na een periode van vier jaar. Zij ontving uit handen van Johanna Wildeman een Iris-cheque en een bloemetje voor echtgenoot Pieter Visser. • Dit voorjaar worden onder leiding van Reind Loggen de samenwerkingsmogelijkheden tussen de Evangelisch-Lutherse Gemeenten Kampen en Zwolle verder verkend. De voorzitters en secretarissen van deze beide gemeenten komen met adviseur Gerrit Azink eind februari voor vervolgoverleg met Reind Loggen bijeen. De kerkenraad heeft een aantal vragen meegegeven aan de Zwolse betrokkenen. • De kerkenraad is blij dat de website weer in de lucht is; er wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe versie. Daarbij wenst de kerkenraad Jaap Kloosterziel en Chris Eekel succes. Cor Noorda houdt nauw contact met hen. • Op de al aangekondigde gemeenteavond van 14 april 2010, aanvang 19.30 uur. zal naast de vaststelling van de jaarstukken een thema centraal staan dat door ds. Hans Günther wordt ingeleid. Wij houden u nog even in spanning over dit thema. Wilt u wel de datum alvast noteren? De kerkenraad rekent als altijd op een goede opkomst en betrokkenheid van de gemeente. • De kerkenraad is helaas nog steeds niet op sterkte; een nieuwe diaken is nog niet gevonden. De diaconie zal bij haar zoektocht aangeven dat het werk niet alleen belastend is, maar ook voldoening met zich meebrengt. Het dienstwerk moet over meer mensen worden verdeeld; een speciale opleiding voor het ambt diaken of ouderling is niet noodzakelijk! De zittende ambtsdragers werken nieuwe ambtsdragers in, en als daartoe behoefte bestaan kan men altijd deelnemen aan cursussen die de PKN regionaal organiseert. Tot nu toe hebben we de ‘opleiding’ in eigen kring vorm kunnen geven! • De kerkenraad heeft enkele praktische afspraken gemaakt voor de contacten met de vele gastpredikanten die de komende tijd zullen voorgaan. Bijvoorbeeld over het bekend maken van de te zingen liederen, zodat het kaartje bij de bloemengroet zorgvuldig kan worden ingevuld. • De kerkenraad heeft kort teruggekeken op het naar ieders oordeel geslaagde afscheid van ds. Chica van Dam (zie voor haar dankwoord elders in deze Flambouw). Het draaiboek van de kerkenraad is opgeborgen tot de komst van een nieuwe predikant! Lolke Folkertsma, secretaris.


7

AFSCHEID VAN DS. CHICA VAN DAM


8

ONDANKS WINTER, SNEEUW EN IJS…. GING DE HEMEL OPEN.

Z

o voelde het wel een beetje op 10 januari, bij mijn afscheid: of de hemel even openging. Meer dan 200 mensen hebben ’s morgens de barre weersomstandigheden getrotseerd om de eredienst mee te vieren. Onder hen 40 kinderen die voor een vrolijke sfeer zorgden. Er was prachtige muziek van onze cantorij en onze musici Gea, Bart, Mariska en Karin (met als hoogtepunt een Cantate van Buxtehude).

De kinderen kwamen weer terug met kleurige vlaggetjes maar hadden ook heel leuke ontbijtspulletjes bij zich – die meteen in gebruik genomen zijn.

Een grote verrassing was het wandkleed: 111 heel persoonlijke kunstwerkjes, door onze naaldkunstenares Pieta van der Windt aan elkaar gezet. Voorlopig zijn we daar nog niet op uitgekeken, iedere keer is er weer wat nieuws te zien. Werkelijk schitterend, zo’n persoonlijk cadeau! Bij de koffie kwamen de afgelopen elf jaar als een soort film langs in alle handdrukken, omhelzingen, en lieve woorden. Als een gouden schat neem ik dat mee. Na een gezellige lunch (hulde aan alle cateraars en helpende handen!)


9

druppelden de middaggasten binnen: collega’s, vrienden, familie en opnieuw gemeenteleden. De tent op het pleintje kwam twee keer goed van pas. We eindigden waar we begonnen waren, in de kerk. Na een spannend concertje door Mariska van der Vaart (dwarsfluit), Karin Vrieling (klarinet) en Simone Colicchia hield onze voorzitter Johanna Wildeman voor de tweede keer een korte (dank je!) kernachtige toespraak en sprak collega Susan Freytag, vice-voorzitter van de Lutherse Synode aardige worden. De afsluitende vesper werd geleid door mijn collega’s Nelleke Beimers en Nelleke Eygenraam, met medewerking van de cantorij.

Ik was er beduusd van, de eerste dagen, van alle warmte en hartelijkheid, van alle woorden en gebaren en van de stapels post die óók nog binnenkwamen. Zoals ik in de viering zei: ik voel me een zeer gezegend mens en ben ongelooflijk dankbaar voor al deze jaren en dit prachtige slotakkoord. God zegene u allen - en we komen elkaar zeker weer tegen….. Chica van Dam Bij het ter perse gaan van deze Flambouw kwam het bericht binnen dat er in totaal € 1333,50 (in de doos en via overschrijvingen) binnengekomen is voor de basisschool in Neve Shalom/Wahat al-Salam. Een prachtig bedrag, dat zeer welkom is. Het komt regelmatig voor dat er geen geld is om de docenten hun salaris te betalen. Heel veel dank, ook namens de Stichting.


10

GEDICHT Lieve dominee Chica, na 11 jaar Zwolse Lutherse kerk Komt er nu een einde aan al het vele werk Wij hebben,als kinderen, geluk gehad met zo’n dominee! We nemen daarom dit cadeau voor u mee! Wij danken u voor alle mooie verhalen die u met ons deelde Er was geen moment dat wij ons bij u verveelde. Verhalen die u, zittend tussen kinderen op de brede trap Aan ons vertelde, soms heel ernstig en soms met een grap! Verhalen met de rugzak over reizen naar een ver land. Of soms met een ander spannend voorwerp in uw hand! Het laatste verhaal hoorden we met Kerst, dit jaar Over Jozef en Maria en óók de ezel “Chamoor” was daar. Die ezel was toch wel uw grote favoriet. Zonder “Chamoor” kon dit laatste Kerstfeest écht niet! Heel erg bedankt namens alle kinderen van onze kerk Misschien zien we u nog wel eens een zondag aan het “werk”! dit gedicht (gemaakt door Christa Nijland) werd op 10 januari 2010 voorgelezen door Emma Bos bij het aanbieden van de cadeaus van de kinderkerk.

GELUIDSOPNAMES AFSCHEID DS. CHICA VAN DAM

D

e geluidsopnames van het afscheid van ds. Chica van Dam zijn na te bestellen op CD’s, welke in een gewone CD-speler afgespeeld kunnen worden. De ochtenddienst staat op een dubbel-CD, verder is er een aparte CD van het middagprogramma (concert, toespraken, vesper). Belangstellenden kunnen de CD’s bestellen bij de leden van de kerkenraad, of bij Michiel Verhagen via mail m.verhagen@wxs.nl. De kosten zijn € 5,- voor de dubbel-CD en € 3,- voor de middag-CD.

AFSCHEID DS. CHICA VAN DAM OP DE WEBSITE

geluidsopnames van het afscheid van ds. Chica van Dam zijn ook te Debeluisteren via onze website: www.luthersekerkzwolle.nl U kunt luisteren naar: De laatste dienst van ds. Chica van Dam De Afscheidspreek De Afscheidsvesper Het Afscheidsconcert Ook kunt u hier foto’s terugvinden van deze dag.


11

LUTHERANEN IN HAÏTI

directeur op het hoofdkantoor in Geneve van DWS (de ontwikkelings en Denoodhulporganisatie van de Lutherse Wereld Federatie) Rudelmar De Faria

schrijft in een brief onder andere het volgende aan zijn collega’s. ~~~ Zoals je waarschijnlijk wel weet, waren de gebouwen van de Verenigde Naties en de Ontwikkelingsorganisaties zwaar beschadigd en zijn er ook veel medewerkers van deze organisaties om het leven gekomen. Onze medewerkers zijn allen in orde, maar hun families zijn wel getroffen. De kantoren van de Lutherse Wereldfederatie en de Diaconie werden niet beschadigd en worden gebruikt. Het kantoor van de Lutherse Wereld Federatie wordt ook gebruikt door veel mensen die werken voor andere ACT – Action of Churches Together – organisaties. De meesten slapen in tenten of in slaapzakken. In onze achtertuin kunnen we ongeveer 20 mensen hebben. Het internet werkt en de meeste communicatie gaat via Skype (telefoon via het internet). De kwaliteit van de verbinding is verrassend goed, zelfs beter dan op het hoofdkantoor in Geneve. Het water reservoir was net voor de aardbeving gevuld, maar afhankelijk van het gebruik, kan gebrek aan water een probleem worden. ~~~ We krijgen nu berichten dat ook andere steden veel te lijden hebben gehad. Steden waar de LWF werkt zijn ook getroffen of er komen vluchtelingen uit Port-au-Prince aan. ~~~ Ook in de gebieden waar de Lutherse Wereld Federatie normaal werkt, is hulp nodig. De staf van de LWF doet nu een onderzoek naar wat er nodig is in een aantal van deze steden. De LWF zal een geld-voor-werk-project coördineren in Pettion-Ville om er zeker van te zijn dat de mensen kunnen werken en wat geld verdienen voor het vrij maken van de wegen en het opruimen van puin. Er wordt met de burgemeester van Pettion-Ville gesproken om te zien of er een publieke ruimte gebruikt kan worden om dit project te coördineren (een soort van vluchtelingen kamp). Ook op het platteland is er behoefte aan plaatsen voor vluchtelingen kampen. Morgenochtend zal er een groep vrachtwagens vertrekken uit Santo Domingo met brandstof, voedsel, water, dekens, tenten, zeep etc. en matrassen voor gebruik in het kantoor en om aan de getroffen mensen uit te delen. ~~~ Een noodhulpspecialist met veel ervaring zal worden aangetrokken om het noodhulpprogramma in Haïti te ondersteunen. Deze persoon zal binnen 1 of 2 weken in Haïti aan de slag gaan en hij zal er voor een langere periode ( minstens 6 maanden ) blijven om daar collega’s te helpen bij het verlenen van noodhulp. ~~~ Rudelmar Bueno de Faria, Programma Coördinator, LWF, Afdeling World Service N.B. Bij het ter perse gaan van deze Flambouw was er nog geen bankrekeningnummer bekend.


12

COLLECTEN Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Op zondag 7 februari vragen we met de diaconale collecte uw bijdrage voor het werk van de zendingsdiaconessen in Rubengera, een provincie in het Afrikaanse land Rwanda. De diaconessen betekenen veel voor de Rwandese bevolking. Ze helpen de mensen om zoveel mogelijk hun leven zelf op te bouwen. Daarvoor hebben de diaconessen bijvoorbeeld een landbouwschool en een modelboerderij opgericht. Lokale boeren krijgen er landbouwonderwijs, maar leren ook meer over gezondheid, voeding en andere belangrijke thema’s. De diaconessen willen graag doorgaan met deze opleiding en vragen daarvoor uw steun. ‘t Vakantiebureau PKN Het diaconale collectedoel van zondag 14 februari is het zogenaamde Vakantiebureau van de Protestantse Kerk in Nederland. Jaarlijks genieten meer dan 2.300 mensen van een vakantieweek, die het Vakantie Bureau via de PKN organiseert. Het Vakantie Bureau heeft meer dan 45 jaar ervaring met de organisatie van vakanties voor iedereen voor wie het niet (meer) zo eenvoudig is alleen op vakantie te gaan. De vakanties zijn bijvoorbeeld bedoeld voor ouderen of (echt)paren die over een redelijke gezondheid beschikken maar het moeilijk vinden (weer) op vakantie te gaan. Ook (echt)paren van wie een van de partners of misschien allebei (eenvoudige of juist veel) hulp nodig hebben bij de dagelijkse persoonlijke zorg tijdens de invulling van de vakantie, vallen onder de doelgroep. Verder zijn er weken voor speciale doelgroepen. Dit alles kost veel geld. Collecte voor de diaconie Het collectedoel op zondag 21 februari is de diaconie. Financieel gezien moest de diaconie het jaar 2009 afsluiten met een intering op het beperkte vermogen, dat deels is ondergebracht bij Oikocredit. Het is noodzakelijk enig geld achter de hand te houden om armslag te hebben bij onverwachte zaken, om individuele nood te kunnen lenigen en om uit het rendement een deel van de diaconale kosten te kunnen dekken, aangezien de collecteopbrengsten alleen hiervoor niet voldoende zijn. Daarom: alleen met uw steun kunnen we daadwerkelijk steun blijven bieden waar dat nodig is.


13

Inloophuis De Bres Op zondag 28 februari wordt er gecollecteerd voor inloophuis De Bres in Zwolle. De doelgroep van De Bres is, zoals bekend, kleurrijk; in alle opzichten. Zwollenaren met een verhaal, met daaraan gekoppeld, soms confronterende levenslessen. Voor de vrijwilligers zijn de bezoekers: ‘gasten’. Coördinator Lucia den Besten van De Bres: “Bijna al onze bezoekers hebben te maken met armoede en sociale uitsluiting. Het zijn vaak mensen die tussen wal en schip vallen en een vrij eenzaam bestaan leiden. De vrijwilligers van De Bres bieden hen een luisterend oor en de vrijheid om contacten te leggen. Voor de vaste gasten brengt het bezoek aan De Bres structuur in hun leven.” Onze inzet voor 2010: We willen in 2010 een bredere doelgroep bereiken. Ouderen, mensen uit de opvang en eenzame mensen willen we een ontmoetingsplaats bieden. Daarvoor leggen we komend jaar contacten met organisaties die werken met kwetsbare mensen om ook hen uit te nodigen en gastvrij te onthalen”, aldus Lucia den Besten. De diaconie wil daarbij haar steentje bijdragen. Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek Op zondag 7 maart is er de Voorjaarszendingsweek van Kerk in Actie. De diaconie collecteert dan voor een project in Nigeria. Christenen en moslims staan elkaar in centraal Nigeria soms naar het leven. Sinds 2000 zijn er regelmatig felle conflicten met honderden doden, platgebrande dorpen en stromen vluchtelingen tot gevolg. De oorsprong van veel van deze conflicten heeft eerder te maken met armoede en verdeling van grond en rijkdom, dan met religie. Dominee Istifanus Habila onderkende dat veel mensen niet kunnen lezen en schrijven en daardoor makkelijk worden misbruikt in de verdeel- en heerstactiek van hoger geplaatsten. Kunnen christenen en moslims in Nigeria nog in vrede leven? Ja, dat kan. Istifanus richtte JPRM op, een beweging voor rechtvaardigheid, vrede en verzoening op lokaal niveau. Ze organiseert alfabetiseringscursussen en vredesonderwijs. Sta óók op voor vrede en maak door uw gift het werk van JPRM mogelijk.


14

KUNST IN DE KERK

O

p Carnavalszondag, 14 februari, zal de Grote Kerk open zijn voor een creatieve Michaëlsviering. Aanvang: 16.30 uur (kom 16.15 uur binnen lopen). Jong en oud, kinderen en (groot-)ouders zijn welkom om samen te schilderen, te tekenen, collages en een maquette te maken. Het thema zal zijn: In de woestijn. Er zal in 5 groepen gewerkt worden. Een 6e groep buigt zich in gesprek met elkaar over het verhaal uit Mattheus 4. Tot slot zal de verhalenverteller ons mee nemen langs de kunstwerken. Informatie bij: Ineke Schoorel, tel. 4550249

KLIMAAT-VERKLARING

V

anuit Jodendom, Christendom en Islam werd onlangs een klimaatoproep geformuleerd, waaruit hier enkele passages zijn overgenomen. De gehele tekst is o.a. te vinden op de site van de Raad van Kerken, www.raadvankerken.nl. Hij bevat een bijlage waarin vanuit de drie tradities op de persoon van Noach wordt ingegaan. Als religies die geloven in God als schepper van deze aarde kunnen en willen wij niet voorbijgaan aan één van de grootste problemen waarmee de mensheid in deze eeuw wordt geconfronteerd: de klimaatverandering. Rond de conferentie in Kopenhagen hoorden we woorden als: ‘het redden van de mensheid en de aarde’. Het zijn woorden die voor ons ook een diepe religieuze lading en betekenis hebben. De oplossing van het klimaatprobleem raakt aan de houding van mensen en de achterliggende waarden en normen. Het is ten diepste een moreel, ethisch en spiritueel probleem. Bij verwaarlozing van deze dimensie raakt een oplossing verder uit zicht. Noach Onze verbondenheid als monotheïstische religies zien wij in dit verband beschreven en verbeeld in de persoon van Noach. Wij beroepen ons vanuit onze


15

tradities op Abraham als vader van alle gelovigen. Aan het verbond met Abraham gaat echter het verbond met Noach (Noah, Nuh) nog vooraf, een verbond niet alleen met de mens, maar met al wat leeft. Noach belichaamt voor ons de houding van gerechtigheid en verantwoordelijkheid voor heel de schepping, in het zicht van een dreigende ondergang. Zijn naam betekent ‘troost’. Hij laat door zijn houding en gedrag zien hoe hoop die door de diepte is heen gegaan bijdraagt aan een vernieuwing van de schepping. Zo symboliseert hij onze hoop. Kopenhagen De klimaatconferentie in Kopenhagen heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. Wij willen echter niet voorbij zien aan een aantal positieve ontwikkelingen, zoals de brede erkenning dat het probleem in ieder geval voor een groot deel door menselijk handelen veroorzaakt wordt en dat de temperatuur niet meer dan 2 graden mag stijgen. Deze situatie stelt ons als religieuze organisaties des te meer voor de taak om binnen onze gemeenschappen de vragen van hoop en wanhoop, verantwoordelijkheid en het vluchten daarvoor, binnen een gelovig, spiritueel en moreel kader aan de orde te blijven stellen. Wij realiseren ons dat een vernieuwde visie op de verhouding God, mens en natuur, gericht op een leefbare toekomst, noodzakelijk is. Daaruit kan een nieuwe stijl van leven voortkomen. Gerechtigheid Bij het klimaatprobleem staat de verdelingsvraag centraal: wie mag nog groeien met uitstoot van CO 2, wie moet minderen en wie draagt de kosten van de aanpassing voor wie dat niet kunnen opbrengen? Deze vraag verbindt zich met de ‘klimaatschuld’: moeten de landen die tot nu toe door hun leefwijze het probleem veroorzaakt hebben niet ook verreweg het meeste bijdragen aan de oplossing? Wij willen deze vragen consequent onder ogen zien en daarbij onze stijl van leven onder kritiek stellen en veranderen. De rijke landen zullen verreweg de grootste reductie van uitstoot voor hun rekening moeten nemen en de ontwikkelingslanden moeten bijstaan bij de kostbare aanpassing aan de klimaatverandering. Wij blijven na Kopenhagen hiervoor aandacht vragen. Wij blijven onze overheid aanspreken op hun voornemen om in 2020 een minimale reductie van 30 % tot stand te brengen en binnen de zich nieuw vormende internationale machtsverhoudingen te zoeken naar overlegvormen die de meest kwetsbare mensen, planten en dieren het recht op leven blijven gunnen en garanderen. Wij willen voor alles onze eigen geloofsgemeenschappen blijven aanspreken vanuit een gedeelde aandacht voor gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor onze medemensen en de ons omringende schepping, nu en in de toekomst, is voor ons een centrale opgave vanuit ons geloof Uitgangspunt voor onze verantwoordelijkheid is wat wij als goed in relatie tot God, mensen en schepping hebben leren verstaan. Dat goede doen wij en daaraan willen wij vasthouden, los van het gedrag van anderen en de kans op berekenbaar succes. Dit engagement en de trouw van God vormen de grond van onze hoop.


16

SAMEN LEVEN ANDERS GELOVEN- SLAG

O

p zondag 3 januari was er weer de jaarlijkse interreligieuze nieuwjaarsdienst, ditmaal in de Oosterkerk. Altijd weer bijzonder en inspirerend om daarbij te zijn met mensen uit andere geloofsrichtingen- de joodse en islamitische traditie. Het thema was dit jaar: Huis van Toekomst- Op oude fundamenten blijven bouwen met stenen van deze tijd. We zongen aan het begin van de dienst: De vreugde voert ons naar dit huis Waar ‘t Woord aan ons geschiedt God roept zijn naam over ons uit En wekt in ons het lied En het werd een vreugdevolle dienst met veel muziek, gezang en verhalen. Zoeken naar dat wat ons verbindt maakt dat je samen een huis kan bouwen op weg naar vrede: vertrouwen in Adonai, God, Allah en omzien naar de naaste. Een dienst als deze is daarvan een tastbaar bewijs en dat maakt het ook zo ontroerend om erbij te zijn. Elke spreker, muzikant en andere voorganger bracht een grote “steen” gemaakt van mooie stof naar het te bouwen huis en aan het eind stond daar een groot kleurig huis met een hart in het midden: een hart van gekleurde lapjes stof. Een genot om naar te kijken en symbool van ons streven. Wij- mensen in de Oosterkerk- schreven op briefjes wat ons raakte in dit thema en al die briefjes werden opgehaald en vervolgens op het huis geplakt. Ik realiseerde me dat dit inderdaad onze toekomst is: samen met andere gelovigen over onze grenzen heen stappen en samen de aarde bewoonbaarder maken. De zegenbede aan het eind: Vanuit de Joodse gemeenschap: De Eeuwige zegene en behoede je Vanuit de Moslimgemeenschap: De Eeuwige schenke u rechtleiding tot het huis van verlichting Vanuit de Christelijke Gemeenschap: De Eeuwige doe zijn aangezicht over ons lichten en geve ons Allen: vrede Hanneke Buurman


17

HOE HET LUTHERT Het zegel van de lutherse gemeente Zwolle et zegel van onze gemeente vermeldt de naam van de gemeente in de beginperiode: de "Augsburger Gemeente" d.w.z. een gemeente, die de Augsburgse Confessie (belijdenis) van 1530 is toegedaan. Deze confessie is het belangrijkste belijdenisgeschrift van de Lutheranen. Al direct na de Beeldenstorm (augustus 1566) werd door de lutheranen in Zwolle aan de magistraat toestemming gevraagd om godsdienstoefeningen te houden volgens de Augsburgse Confessie. Wanneer dit verzoek geweigerd wordt, nemen zij de kerk met geweld in bezit. De diensten moeten echter al in december 1566 gestaakt worden uit angst voor dreigementen van Stadhouder Aremberg. De lutheranen houden zich dan lange tijd in het openbaar rustig. Pas nadat in 1649 een kerk gewijd is, begint een ononderbroken reeks van vaste predikanten. Dan zal ook het zegel in gebruik zijn genomen. Het zegel zelf stelt Christus voor als het Lam, dat zal overwinnen (Openbaringen 17:14). Lam Gods met een kruisstandaard. (Al lijkt het eerder op een volwassen schaap…) De oudste versie van het zegel heeft als randschrift: SIG:DER AUGSBURG. GEMEIN IN SWOL; De latere huidige versie heeft als randschrift: ‘T ZEEGEL DER AUGSBURGER GEMEENTE IN ZWOLL.

H

Dit zegel is -als plaquette- aangebracht in de hal van ons gemeentecentrum, dat naast de kerk ligt en gebouwd werd in 1975. Dezelfde voorstelling staat op één van de windwijzers op het dak van de kerk, in 1799 geschonken door een ouderling. En natuurlijk vinden we het zegel terug op ons briefpapier en achter op de Flambouw… Bronnen: - Boekje: ‘Lutherse kerkzegels in Nederland’ door J.K. Schendelaar - Website: www.luthersegemeentezwolle.nl - Oude foto: Historisch Topografische Atlas Gem. Archiefdienst Amsterdam


18

KERKEN ALS PODIUM

Kerken als Podium organiseert elk jaar Detweewerkgroep blokken wekelijkse concerten in de serie

Zaterdagmiddagmuziek Zwolle. Naast de Onze Lieve Vrouwebasiliek(Peperbus) nemen ook de Plantagekerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Doopsgezinde Kerk deel aan de serie. Koren, solisten en ensembles brengen muziek ten gehore uit verschillende genres en stijlperioden. De serie biedt daarmee een podium in een kerkgebouw voor studenten en koren om zich te laten horen. Voor studenten (van het ArtEZ Conservatorum) een prachtige gelegenheid om podiumervaring op te doen, te leren zich te presenteren en zorg te dragen voor programma's, pr en kwaliteit. Voor ensembles en koren is het een gelegenheid om een try-out te houden of een klein programma te brengen voor een vast publiek. Utrecht en Zwolle zijn de enige steden waar een vaste zaterdagmiddagmuziek-serie is. Zaterdagmiddagmuziek Zwolle bestaat sinds 1999 en vierde dus in 2009 haar tweede lustrum. De concerten duren ongeveer drie kwartier. Na afloop wordt een bijdrage gevraagd van minimaal â‚Ź 3,- per persoon. De serie is geheel afhankelijk van deze bijdrage.

6 februari 2010, 1e concert in de serie 2010 Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Aanvang 15:30 uur Uitvoerende(n) Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab Wegenaar m.m.v. Sander van den Houten, orgel 13 februari 2010, ArtEZ concert Locatie Lutherse Kerk, Aanvang 15:30 uur Uitvoerende(n) Liga Vilmane, orgel en Jasmijn RaĂŻs viool. Werken van onder andere Marais en Telemann. 20 februari 2010, Zang en orgel Locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Aanvang 15:30 uur Uitvoerende(n) Esther de Vos, mezzo-sopraan en Toon Hagen, orgel Op teksten van Sir Walther Scott en Jules Verne op muziek gezet door bekende en onbekende componisten: Koetsier, Schubert, Carr en Bryars 27 februari 2010, zang en piano Locatie Doopsgezinde Kerk, Aanvang 15:30 uur Uitvoerende(n) Marianne Klaassen (zang) en Sarah Beernink (piano). Liederen van Schubert, Schumann en Barber 6 maart 2010, ArtEZ concert Locatie Plantagekerk, Aanvang 15:30 uur Uitvoerende(n) ArtEZ hoornoktet o.l.v. Maarten van de Kolk werken van Ewazen, Bach, Mozart, Turner, Strauss e.a.


19

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. datum maandag

tijd 20.00-22.00

activiteit Cantorij (niet tijdens schoolvakanties)

dinsdag woensdag za 6 feb.

20.00-21.00 10.00-11.00 10.00-16.00

di 9 feb.

13.30-15.00

Bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Studiedag NLVB (Utrecht, zie artikel Flambouw januari 2010) Oec. Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat’

wo 10 feb.

9.45-11.30

za 13 feb

15.30

zo 14 feb

16.30

di 16 feb.

19.30

Oec. Gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ Kerken als podium ArtEz Concert (Zie artikel hiernaast) Creatieve Michaëlsviering in Grote Kerk voor jong en ouder (zie artikel op blz. 14) Kerkenraadsvergadering Kopijdatum Gaandeweg

vr 19 feb.

Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’

zo 21 feb.

Kopijdatum Flambouw maart 2010

zo 28 feb.

Verkoop Wereldwinkel (na de dienst)

zo 7 maart

16.30

Cantatedienst Grote Kerk

17.30/19.30

Gesprekskring Ad Fontes (info: 038 7370003) Verschijning Flambouw maart 2010


20

De Flambouw februari 2010  

24 pagina's

De Flambouw februari 2010  

24 pagina's

Advertisement