Page 1

Februari 2009


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/ Dag

Lezingen

Voorganger

Ouderling/ Organist

8 februari Septuagesima

2 Kon.4: 18-21 Marcus 1:29-39

ds Ch. van Dam

Beitske de Jager Gea Hoven

2 Kon.5: 1-3,915b Marcus 1: 40-45 22 februari Jes. 43: 18-25 Quinquagesima Marcus 2: 1-12

Prof. Dr. K. Deurloo, Amsterdam mw ds T. Verhoeven, Den Haag

Lolke Folkerstma Gea Hoven

1 maart Invocabit

ds Ch. van Dam

Andrea Nijland Gea Hoven

(bij gastvoorgangers onder voorbehoud)

15 februari Sexagesima

Gen. 9: 8-17 Marcus 1: 12-15

Johanna Wildeman Bart Lip

BIJ DE KERKDIENSTEN

V

anaf nu tot en met de zondag na Pinksteren hebben alle zondagen een eigen naam, vaak genoemd naar de Introïtuspsalm van de desbetreffende zondag. De namen van de drie zondagen voorafgaand aan de veertigdagentijd zijn getallen: 70e, 60e en 50e dag voor Pasen. Alleen dat laatste getal klopt precies, de eerste twee horen bij het getallenspel van een eeuwenlange traditie. Op 15 februari zal Prof.Dr. Karel Deurloo onze voorganger zijn. Hij is emeritus-hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU. In de tijd dat ik studeerde was hij mijn leermeester Oude Testament aan de UvA. Velen kennen zijn boeken, waaronder Dichter bij Genesis, dat hij samen met Nico Bouhuijs schreef. Meer dan veertig jaar geleden waren er TV uitzendingen met deze titel, die voor velen een openbaring waren: zó kun je dus de bijbel lezen…. Op 22 februari ontvangen we Trinette Verhoeven, predikante van de ELG Den Haag. Zij viert met de gemeente het Avondmaal. De Veertigdagentijd begint op 1 maart met zondag Invocabit: roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden (Psalm 25).


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr DorothĂŠ, Joan, Karin, Esther Corrine, Rienke, Roos Angeniet, Chantal, Esther, Roos DorothĂŠ, Joan, Taco

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie / thee / limonade 4-10jr na de dienst. Esmeralda

1e collecte: KiA Werelddiaconaat wederopbouw

Mariska

1e collecte: diaconale kas

Sammie

Viering Heilig Avondmaal 1e collecte: KiA Zending 2e collecte: Jeugdwerk in onze gemeente

Christa

m.m.v. de cantorij 1e collecte: St. Epafras

Onnavolgbaar: zo heet het project dat de kindernevendienst op de zondagen naar Pasen toe zal gebruiken. Ik citeer uit de inleiding op het project uit Kind op Zondag: We lezen in deze tijd evangelieverhalen uit Marcus en Johannes. Op weg naar Pasen horen we over bijzondere gebeurtenissen: Mozes en Elia verschijnen op de berg, duizenden mensen delen van een paar broden, een graankorrel groeit uit tot een grote oogst Onnavolgbaar is het af en toe, niet te bevatten. Maar tegelijk klinkt in de verhalen steeds de oproep om een voorbeeld te nemen aan wat Jezus zegt en doet, om hem na te volgen op de weg van God. Als Jezus op weg gaat naar Jeruzalem heeft hij verschillende reisgenoten. Grote groepen mensen trekken achter hem aan en gaan met hem mee. Maar sommige stukken van zijn weg gaat hij ook helemaal alleen. Is Jezus uiteindelijk dan toch onnavolgbaar? Ch. van Dam


4

B-ONDERWERPEN

H

et dagblad Trouw besteedt af en toe aandacht aan de landelijke ontwikkelingen in de Protestantse Kerk Nederland. Ik volg dat gretig, niet omdat ik het erg interessant vind, maar omdat we daar ook als Lutherse kerk nu eenmaal bijhoren. Waarover gaat het zoal? Heel willekeurig uit mijn geheugen, enkele topics: – wat kost de landelijke ledenadministratie nu weer? – bestaat god? - hoe hoog lopen de kosten op het landelijk dienstencentrum op? – wat is de verhouding tussen hbo-theologen en universitair geschoolde theologen? Van die dingen. Nou ja, onze eigen Lutherse synode kan er ook wat van, een greep: - wat moet het profiel van synodeleden zijn? – moeten er niet minder synodeleden zijn? – iets met paradigma’s (maar dat heb ik niet eens begrepen). Gelukkig ben ik een snelle lezer en leidt me het allemaal niet af, maar ik beschouw het toch als b-onderwerpen. Zondags wordt ook bij ons de bijbel uitgelegd en dan blijkt dat we in de kerk rond iets heel anders bij elkaar komen, n.l. de komst van het Rijk. Soms (waarom niet altijd eigenlijk?) is er niet alleen de verkondiging en een lied maar bevat de liturgie ook avondmaal waarin je iedere keer als voorschot brood en wijn uit het Koninkrijk aangereikt krijgt. Dat wat er in de dienst gebeurt en waar het landelijk kerknieuws over gaat, krijg ik maar nooit bij elkaar. We weten in de dienst soms een uurtje waar we naar onderweg mogen zijn. In de week erna wordt er weer vergaderd en gaat het ineens over heel andere dingen. Het lijkt wel of we in de liturgie soms wel weten waarvoor de kerk in de wereld is, maar in de vergadercultus dat even makkelijk vergeten zijn. Je zou willen dat de agenda’s van synodes eens beter geschoond werden van b-onderwerpen. Waarom wordt per onderwerp niet eerst eens bekeken wat het bijdraagt tot de taak van de kerk in de wereld; heel wat van die binnenkerkelijke, zeg maar b-onderwerpen vallen dan af. Misschien komen ze ook op een heel andere manier terug. O, ik begrijp het. Natuurlijk moet er een soort ledenadministratie zijn, maar zo’n moloch als het waar het nu over gaat? Kun je dat vol houden in het licht van opdracht van de gemeente? Natuurlijk zal het ook in landelijke vergaderingen over God gaan, maar dan toch over God van de verhalen over het komende Rijk. De route naar dat Rijk: dat is toch het echte onderwerp, niet alleen van de preek maar ook van de kerkelijke vergaderingen! Ik schrik van mijn geschrijf. Het is wel erg makkelijk zo naar de landelijke kerkelijke vergaderingen te kijken. Is het in onze plaatselijke kerkenraad wezenlijk anders? Ik zal de kerkenraadsverslagen van jaargang 2009 in de Flambouw met aandacht lezen. Harry Witte


5

VESPERS IN DE STILLE WEEK

I

n de Stille Week vieren we vespers op maandag-, dinsdag, en woensdagavond. Al vele jaren worden die vespers voorbereid en uitgevoerd door groepjes gemeenteleden, samen met mij, in overleg met Gea Hoven. Per avond zijn drie voorbereiders nodig. Wie zin heeft om hier een keer aan mee te doen kan zich melden bij Marga Konings of bij mij. Chica van Dam

BELIJDENIS IN DE PAASWAKE

V

ijf mensen gaan zich voorbereiden op het doen van belijdenis tijdens de Paaswake. Misschien loop je er al jaren af en toe aan te denken: Zal ik of niet? Is het eigenlijk nodig, wat is de meerwaarde? Of je nu 12 bent of 80, ja zeggen tegen God en de (wereldwijde) kerk kan een mijlpaal zijn op je weg. Herken je deze vragen? Bel me dan op en misschien ga je wel meedoen met deze groep. Je bent van harte welkom. Chica van Dam

UIT DE KERKENRAAD van de kerkenraadvergadering van dinsdag 20 januari 2009. Kort •verslag De kerkenraad heeft meegewerkt aan een proefonderzoek naar de

ervaringen de afgelopen jaren met de kerkorde van de PKN. Dit proefonderzoek wordt gevolgd door een breed onderzoek binnen de PKN. • De kerkenraad heeft op 15 januari in een open sfeer een ontmoeting gehad met de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen. Gesproken is over mogelijkheden tot samenwerking, mede in verband met het vertrek van de kerkelijk werker van Kampen volgend jaar. Ook blijkt het moeilijk te worden de kerkenraad op peil te houden. In kleiner verband zullen de mogelijkheden worden verkend. De kerkenraden van Kampen en Zwolle bespreken dit uiteraard in eigen kring, en met de eigen gemeenten. Mogelijk kunnen we hierover praten op de gemeenteavond van 16 april • Wij zijn uitgenodigd door de gemeente Zwolle om mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid dat t.z.t. voor de Potgietersingel en omgeving gaat gelden: er blijven naar verwachting slechts zo’n 30 kortparkeerplaatsen over. We hebben hierover ook contact met de Grote Kerkgemeente. • De gang van zaken voor de Synodale Verkiezingen, die in onze gemeente plaats vindt op 25 januari hebben we doorgenomen. De verkiezingscommissie zal bestaan uit de voorzitter en de secretaris van de kerkenraad, aangevuld met de heer F.P. Dijk (in verband met de ledenadministratie).


6

• De kerkenraad heeft de jaarrekening 2008 van de kerkrentmeester voorlopig vastgesteld. De diaconie zal haar jaarrekening voorlopig vaststellen op 28 januari. Daarna zal de kascontrolecommissie de stukken beoordelen. De kascontrolecommissie bestaat uit de heren Cees van der Veer (die dit voor het tweede achtereenvolgende jaar doet) en Brett Bos (dit jaar nieuw). In de kerkenraadvergadering van maart worden de stukken vastgesteld, ter bespreking op de gemeenteavond. • De kerkenraad heeft er kennis van genomen dat na het vertrek van de praktijk voor mondhygiëne per 1 maart er nagenoeg zeker een nieuwe huurder is; de voorlopige besluitvorming wordt gevolgd door een definitief besluit op grond van de visie van de kerkrentmeesters. Het is in elk geval de bedoeling dat we op zondag de beschikking krijgen over enkele extra ruimtes ten behoeve van de kindernevendienst. • Het programma voor de gemeenteavond wordt binnenkort vastgesteld. De diaconie kiest op korte termijn het nieuwe diaconale project; om dat toe te lichten nodigt zij een spreker uit voor de gemeenteavond. • Zoals gebruikelijk kunt u op zondag na de dienst collectebonnen (waarden €1, €2, €3 en €5) aanschaffen bij kerkrentmeester Berend Tiesinga of bij Robert Kanning. Ook bij de voorzitter van de kerkenraad, Johanna Wildeman, zijn de bonnen voortaan verkrijgbaar. Lolke Folkertsma, secretaris

COLLECTES KIA Werelddiaconaat Wederopbouw De diaconale collecte op zondag 1 februari is bestemd voor KIA Werelddiaconaat en Luisterend Dienen. Sinds de watersnoodramp in Nederland in 1953 wordt op de eerste zondag van februari gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Dit werk is gericht op het creëren van toekomstperspectief voor mensen en kinderen wereldwijd, die in een noodsituatie of conflict verkeren. Kerk in Actie doet dit door structurele hulp te bieden, zoals armoedebestrijding, het ondersteunen van onderwijsprojecten en landbouwprogramma’s en het geven van sociaalmedische ondersteuning. Op deze eerste februarizondag wordt ook gecollecteerd voor Luisterend Dienen. Luisterend Dienen wil helpen waar geen helper is. Als kerken in Nederland, willen wij graag de zusterkerken en partnerorganisaties in andere delen van de wereld ondersteunen in hun diaconale werk. Diaconaal handelen betekent de daad bij het Woord voegen.


7

Collecte JOP voor catechesemateriaal De diaconale collecte van 8 februari is bestemd voor Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk (JOP). JOP ontwikkelt materiaal dat ingezet kan worden bij de catechese. Er zijn methodes ontwikkeld voor jongeren in diverse leeftijdscalorieĂŤn. Zelfs voor oudere jongeren tot 30 jaar is er nog een basiscursus. Daarnaast biedt JOP ondersteuning en advies aan catecheten. Collecte voor Diaconale Kas De opbrengst van de 1e collecte op 15 februari is bestemd voor de diaconale kas. De huidige diaconale kas zal, bij teruglopende inkomsten, de komende jaren niet toereikend zijn om alle doelstellingen te halen. Het op peil houden van onze bescheiden reserve is nodig om daadwerkelijk in te kunnen blijven spelen op hulpvragen. Kerk in Actie: Voorjaarszendingsweek De diaconale collecte van 22 februari staat in het teken van de KIA Voorjaarszendingsweek. Het zendingswerk dat bij KIA wordt vormgegeven is er onder meer op gericht mensen de bevrijdende kracht van het evangelie in hun leven te laten ervaren, zodat er ruimte komt voor vergeving en verzoening. Met deze collecteweek steunen we initiatieven die genomen worden om verzoening tot stand te brengen tussen mensen of bevolkingsgroepen na een conflict. JEUGDWERK De 2e collecte op zondag 22 februari is voor het Jeugdwerk in onze gemeente. Stichting Epafras De collecte van 1 maart is bestemd voor de Stichting Epafras. Sinds 1985 ondersteunt stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. Vijfendertig ervaren geestelijke verzorgers (Protestants, Rooms-Katholiek, Islamitisch) reizen over de hele wereld om gevangenen geestelijk te ondersteunen. Zij voelen zich gedreven door woorden van Jezus Christus, om met een hart vol ontferming en een luisterend oor beschikbaar te zijn voor wie een beroep op hen doet. Samen vormen zij een professioneel team van vrijwilligers die geestelijke begeleiding bieden aan iedere gevangene die een beroep doet op Epafras, ongeacht zijn of haar geestelijke achtergrond. Zij staan ook open voor contacten met familieleden van gevangenen en hun relaties. Ruim 2580 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen, verspreid over meer dan 90 landen in de wereld. Gevangen raken betekent afzondering van de maatschappij. Wie in het buitenland gevangen zit, leeft in een dubbel isolement: Vaak ver van familie en vrienden; zelden bezoek en soms is het moeilijk om post te ontvangen of te verzenden. Dit en nog veel meer, leidt onherroepelijk tot het gevoel zich verlaten te voelen. Het motto van Epafras is: Een mens is altijd meer dan wat hij misdaan heeft. Elk mens is waardevol.


8

PROJECT DIACONIE

H

et is inmiddels twee jaar geleden, dat we startten met ons diaconale project P3W. Er is in die twee jaar veel gebeurd: we kregen bezoek van Trijntje Huistra en Louisa uit Papoea, die ons wat vertelden over het project en ook een aantal gebruiksvoorwerpen lieten zien. Het creatieve café werkte hard en de opbrengsten waren ook voor P3W. Er is gecollecteerd, er kwamen spontane giften en niet te vergeten onze actie 50 eurocent voor uw talent. De diaconie heeft garant gestaan voor €1000 per jaar, maar dankzij de inzet van een groot aantal gemeenteleden (denkt U nog maar eens aan de creadienst, waarin de actie P3W van start ging) en Uw vrijgevigheid, is de totale opbrengst over 2007 en 2008 uiteindelijk uitgekomen op €5.180, in één woord: GEWELDIG! We zijn inmiddels druk bezig met het zoeken naar een nieuw diaconaal project. De presentatie hiervan zal plaatsvinden op 16 april tijdens de gemeente avond. Namens de diaconie, Marga Konings

HUISPAASKAARSEN

O

nze herinnering en beleving zit nog vol met Kerst; nu al een bericht over huispaaskaarsen is gevoelsmatig vreemd, maar de logistiek van de redactie en de deadline van de kaarsenfabriek dwingt tot vroege berichtgeving. Pasen wordt dit jaar gevierd op 12 en 13 april. De uiterste besteldatum voor de huispaaskaarsen is week 11, over zo’n 2 maanden dus. De diaconie zal daarom half februari de bestellijst met bijhorende prijzen en voorbeeldfoto’s ophangen. Omdat er nogal eens wat misgaat met betalingen (mensen vergeten te betalen of nemen de verkeerde kaars mee) is het resultaat dat de diaconie ieder jaar een tekort moet afboeken op de post huispaaskaarsen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom gaan we nu over op een ander bestelsysteem: eerst betalen en dan afhalen. Na betaling zullen de kaarsen of kandelaars gelabeld met de juiste naam klaarliggen. Er kan worden betaald per giro (diaconie Ev. Luth. Gem. Zwolle: 585 96 94) of contant. Voor de contante betalers zal er een aantal weken een bus staan. Hierin kunt u een enveloppe met uw naam, het type kaars en het benodigde bedrag deponeren. Via de giro ook graag het typenummer van kaars en/of kandelaar en het aantal vermelden.


9

CREATIEF CAFÉ

N

u het weer voorjaar wordt gaan we ook in het creatief café in de sfeer van dit seizoen aan de slag; zaterdag 7 februari maken we doosjes waarin met Pasen eitjes leuk verpakt kunnen worden. En op zaterdag 28 februari gaan we stenen bloempotten beschilderen, met of zonder gebruik van sjabloon. Maar iedereen die zin heeft om eigen handwerken te komen maken op deze dagen tussen 11 en 13.30 uur is natuurlijk ook van harte welkom. Ook dit jaar zal de opbrengst van de verkoop van het creatief café bestemd worden voor een van de doelen van de diaconie. We houden u daarvan op de hoogte. De eerst volgende verkoop is op palmzondag. Dan zullen we, naast de doosjes en bloempotten en andere handwerken die al gemaakt zijn, ook bloemversieringen voor Pasen verkopen. Noteert u alvast in uw agenda dat we die versieringen gaan maken op 4 april, de dag voor palmpasen. De bijeenkomsten van het creatief café zijn altijd erg gezellig, we nodigen graag nieuwe mensen uit om mee te komen doen! Opgave zo mogelijk vooraf ( in verband met de inkoop van materiaal) bij Etje Verhagen, tel. 4525773 of email: e.k.verhagen@planet.nl

VIERINGEN IN DE GROTE OF ST. MICHAËLSKERK

O

p 8 februari wordt er een Bachcantate uitgevoerd, zoals gebruikelijk ingebed in een viering, waarin dit keer ds. H. Bousema zal voorgaan. We horen “Nimm, was dein ist, und gehe hin”, BWV 144. Het Bachcantatekoor en orkest staan onder leiding van Toon Hagen. Gea Hoven zal het kistorgel bespelen. Aanvang 16.30 uur Op 22 februari is er een Michaelviering met als thema: Waarom moest ik uw stem verstaan? Deze viering wordt voorbereid door Henk de Lange, Ineke Schoorel, Petra Klijnstra en Ruth van der Veen. Aanvang 16.30 uur. Op zaterdag 14 februari speelt het orkest Musica Michaelis werken van Bach, Haydn en Klop. Aanvang 20.00 uur.

DE WAND

M

evrouw van Kesteren bezoekt geregeld onze kerkdiensten. We hebben haar gevraagd of ze haar werk een keer in de kerk wilde exposeren. Ze geeft zelf de volgende toelichting op haar werk. In mijn werk wil ik de meest elementaire gevoelens als harmonieus kleurenpalet vastleggen in deze spiritueel lijkende schilderijtjes. Vanuit het niets breng ik laag over laag aan, haal soms ook weer gedeeltelijk lagen weg en op die manier ontstaan de meest mooie kleurschakeringen, welke soms wel uit 20 -30 lagen kunnen bestaan. Op deze manier is het werken hieraan voor mij spannend en straalt het eindresultaat rust uit. Carola van Kesteren


10

LUTHERSE SCHAAKDAG 2009 OP HOEKELUM

V

oor de vijfde keer zal een Lutherse Schaakdag worden gehouden op zaterdag 14 maart in het Koetshuis van Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Ontvangst vanaf 10.00 uur, begin om 10.30 uur, einde rond 16.00 uur. De dag staat onder auspiciën van de Vrienden van Hoekelum en wordt opnieuw geleid door Hans Mudde en Klaus Bodlaender. Na het succes van de vier vorige Schaakdagen belooft het weer een genoeglijke dag te worden met een gemengd programma. Hoofdschotel is een schaaktoernooi met korte partijen (geen snelschaak) waaraan zowel ervaren als minder ervaren schakers en schaaksters met plezier kunnen deelnemen. Voorts presenteert Klaus Bodlaender ‘De terugtocht van Napoleon uit Rusland in 1812’, verbeeld in een schaakpartij, alsmede in een collage een stelling uit Anderssen’s ‘onsterfelijke’ partij uit 1851. De deelnemersprijs (inclusief lunch, koffie, thee) bedraagt €15, te voldoen bij aankomst. De lunch vindt in het Kasteel plaats. Opgave liefst zo snel mogelijk doch uiterlijk 7 maart bij Klaus Bodlaender, Bosweg 33, 6721 HM Bennekom, tel. 0318-414073.


11

VAN DE KERKRENTMEESTERS

O

p de valreep is er op 23 december 2008 nog een gift van € 500.- aan de kerk overgemaakt, waardoor de totaalstand giften iets meer overeenkomt met het begrote bedrag . De collectes vanaf 24 december hebben de volgende inkomsten opgeleverd: 24-12 € 151,24 25-12 € 162,35 voor het Jaap Meijer Bloemenfonds 28-12 € 79,00 04-01 € 104,20 11-01 € 108,10 De kerkbalansactie 2008 heeft in totaal €55.968,- opgebracht, een recordbedrag! Dit is een hartverwarmende constatering. De kerkrentmeesters vertrouwen erop, dat de Actie Kerkbalans in het nieuwe jaar weer een succes zal gaan worden. Verder valt er te melden, dat de zendingsgiften in 2008 op een totaalstand van €1565,- zijn gekomen. Dit bedrag is overgeboekt naar postbankrekeningnummer 456 van Kerken in Actie. Alle gulle gevers hartelijk dank ! Namens de kerkrentmeesters, Berend Tiesinga

JONGERENPODIUM ISRAËLISCH-PALESTIJNS CONFLICT

D

e website www.holyswitch.nl biedt jongeren een informatiepodium over het Israëlisch-Palestijns conflict en wat dit met jongeren doet. Uniek is dat de bezoekers van de site rechtstreeks kunnen kennismaken met jongeren uit Israël en de Palestijnse gebieden, die in weblogs en YouTube-filmpjes over hun ervaringen vertellen. Uitgangspunt van Holy Switch is de bereidheid van de bezoeker om zich te verplaatsen in de ideeën van de verschillende partijen. De site biedt de mogelijkheid om te ‘switchen’ van de ene visie naar de andere. Zo wordt de bezoeker gestimuleerd om steeds van perspectief te wisselen en de ingewikkelde problematiek van verschillende kanten te bekijken. Het ‘holy’ in de naam van de site slaat op de rol die religie speelt in het conflict en het oordeel dat mensen zich erover vormen. De rol van religie, en de pogingen vanuit religieuze gemeenschappen om vrede te bewerkstelligen, komen daarom nadrukkelijk aan bod. Er is achtergrondinformatie te vinden, er kan een digitaal kaarsje gebrand worden en een spel gespeeld. De website is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland, JOP (de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk), Kerk in Actie/ICCO en IKON. www.holyswitch.nl.


12

AUGUSTINUS, WAT HEBBEN WIJ DAARMEE?

E

lke lutheraan weet het, Maarten Luther begon zijn spirituele leven als monnik; exacter gezegd, als Augustijner monnik. Daar is veel over te zeggen en veel over geschreven, boekenplanken vol. Tegenwoordig vind je veel over hem in druk. Augustinus was een van de grote kerkvaders uit de vierde/vijfde eeuw, toen de huidige christelijke geloofsopvatting vastere vorm begon aan te nemen. Uit diezelfde periode stammen de namen van (meestal) bisschoppen, die we nu nog kennen. Denk maar aan St. Nicolaas en St. Maarten. En zo is er nog een hele rij. Zij hebben een stevig stempel gedrukt op onze huidige samenleving, al staan we daar meestal niet zo bij stil. Augustinus stamde uit Noord-Afrika, uit de buurt van Carthago en kreeg connecties met Milaan en natuurlijk Rome. Dat hij veel preekte is bekend. Zijn preken heeft hij nooit opgeschreven. Ze zijn bekend omdat deskundige toehoorders dat deden (nog steeds worden uit het oog verloren geschriften terug gevonden). In zijn lange leven (hij werd rond de 73) schreef hij zelf heel veel. En over deze geschriften is en wordt nog vaak iets aan het papier toevertrouwd. Op één zo’n boekje wil ik graag de aandacht vestigen. Het is geschreven door Paul van Geest en Monic Slingerland en heet: “Zeven vragen aan Augustinus”. Het is in heldere en begrijpelijke taal opgesteld. Het begint met een beknopt overzicht van zijn leven en wordt dan gevolgd door 7 vragen die betrekking hebben op de betekenis van de Augustijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven (115 pag.). Die levensvragen zijn: 1) Hoe word ik gelukkig? 2) Wie is mijn leermeester? 3) Wie ben ik eigenlijk? 4) Hoe leven wij goed samen? 5) Wie zijn mijn vrienden? 6) Heb ik genoeg gedaan? 7) Hoe bereid ik me voor op de dood? De uitgever is Kok Ten Have (€ 12,90 is de prijs). B.D. v.d. Ree


13

KERKEN ALS PODIUM * 14 februari 2009: Studenten ArtEZ Conservatorium Aanvang 15:30 uur; locatie Lutherse Kerk Niels Lammers, tuba-bastuba; Tom Edskes, gitaar Werken van o.a. D. Scarlatti, J. Stevens en R. Beaser

* 21 februari 2009: Barokmuziek in de basiliek Aanvang 15:30 uur; locatie Onze Lieve Vrouwe Basiliek Ensemble Musicantiqua: Marleen Veldstra en Saron Houben, viool; Renske BĂŠguin, cello en Carl Visser, orgel. Ensemble Musicantiqua is begonnen toen de spelers zich verdiepten in kerksonates van Mozart. Zo ontstond vanzelf het zoeken naar oude muziek voor de bezetting van 2 violen, cello en orgel. Vandaar de samenvoeging van de woorden 'Musica' en 'Antiqua'. * 28 februari 2009: Jazzmuziek Aanvang 15:30 uur; locatie Doopsgezinde Kerk Quatres tickets de Swing * 7 maart 2009: Vocaal en instrumentaal Aanvang 15:30 uur; locatie Plantagekerk Clara de Vries, sopraan; Gerard Zuyderhoff, klarinet (zie voor meer informatie: www. schnitgerorgelzwolle.nl)


14

DE KLEINE HOOP Het geloof waar ik het meest van hou, zegt God, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, in de zon en de maan en de sterren aan de hemel en in ’t gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, en in het hart van de mens, zegt God, dat het diepste is en het meest in het kind dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen. In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig, dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is. Ook liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen, dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor een die tekort heeft het brood niet uit hun mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. Daar ben ik van ondersteboven. Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren, maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan, maar altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. Geloof en liefde zijn als vrouwen. Hoop is een heel klein meisje van niks. Zij stapt op tussen de twee vrouwen en iedereen denkt: die vrouwen houden haar bij de hand, die wijzen de weg. Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God, ik zeg: het is dat kleine meisje hoop dat al wat tussen mensen leeft en al hun heen en weer geloop licht en richting geeft. Want het is dat kleine meisje hoop - je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, je denkt soms dat het zo onooglijk is - het is dat kleine meisje hoop dat de mensen zien laat, zien soms even, wat in het leven mogelijk is.


15

Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. Ikzelf , zegt God, ik ben ervan ondersteboven. Charles Péguy werd geboren in 1873, in Orléans, en sneuvelde in 1914 aan de Marne

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Datum Tijd Activiteit Cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Maandag 20.00-22.00 uur Bidstonde Dinsdag 20.00-21.00 uur t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 ma 2 febr. 20.00 uur Vergadering leiding nevendienst bij Els Bos di 3 februari 19.30 uur Bezoekgroep za 7 febr.

11.00-13.30 uur

Creatief Café

zo 8 febr.

16.30 uur

Cantateviering Grote Kerk

di 10 febr.

13.30 uur

Het Verhaal gaat, oec. gesprekskring

16.00 uur

Basiscatechese

woe 11 febr. 9.30 uur

Als vrouwen aan het Woord komen

za 14 febr.

20.00 uur

vrij 20 febr.

17.30 uur

Concert Orkest Musica Michaelis, Grote Kerk Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan

zo 22 febr.

16.30 uur

Michaelviering Grote Kerk KOPIJDATUM

di 24 febr.

16.00 uur

Basiscatechese

za 28 febr.

11.00-13.30 uur

Creatief Café


16

Flambouw feb. 2009  

Flambouw februari 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you