Page 1

December 2011


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger Lezingen

Ouderling/ Organist

4 december Tweede Advent

ds. E. de Fouw Jes. 2:2-5 Rom. 15:4-13 Luc. 21:25-33 ds. E. de Fouw Jes. 35:1-10 I Kor. 4:1-5 Matt. 11:2-10

Hanneke Buurman / Gea Hoven

ds. A. van der Meiden

Jan Grisnich / Bart Lip

11 december Derde Advent

18 december Vierde Advent 24 december Kerstavond aanvang 19.00 uur 25 december Eerste Kerstdag

Jes. 62:8–63:4 Filip. 4:4-7 Joh. 1:19-28 ds. E. de Fouw Jes. 11:1-10 Luc. 2:1-20

ds. E. de Fouw Gen.1:1-5 Hebr. 1:1-6 Joh. 1:1-14

1 januari ds. E. de Fouw Nieuwjaarsdag, dag van de besnijdenis en naamgeving van Jezus Christus 8 januari ds. E. de Fouw Eerste zondag na Epifaniën/Driekoningen

Michiel Verhagen / Gea Hoven

Marga Konings / Gea Hoven m.m.v. Ensemble ‘Drie’ Hanneke Buurman / Gea Hoven

Baruch 6:1-6 Gal. 3:23-29 Luc. 2:21

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

Jes. 60:106 Efez. 3:1-12 Matt. 2: 1-12

Marga Konings / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

Beitske Eline Emma Rienke/Chris Maartje

Jeanine

1e collecte: St. Edukans 2e collecte: ELGZ

Els

Chantal Maartje

Esmeralda

1e collecte: Zonnesteen 2e collecte: ELGZ Heilige Doop Raf Nijland Verkoop Wereldwinkelproducten 1e collecte: Sonneheerdt 2e collecte: ELGZ

nvt

nvt

Susanne Corrine/ Bastiaan Karin, Rinske geen oppas

Saskia

Karin Beitske

Sammy/Carolien 1e collecte: Jeugdhuis Chipulukusu Zambia 2e collecte: ELGZ Afscheid en intrede kerkenraadsleden

Sipco

1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: ELGZ Dienst voor jong en ouder, aanvang 19.00uur 1e collecte: KIA Kinderen in de knel 2e collecte: Orgelfonds ELGZ Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij o.l.v. Gea Hoven 1e collecte: Sonneheerdt 2e collecte: ELGZ

GEBED IN ADVENTSTIJD Laat blij de kaarsen branden! doe open het hart en handen, voor het Kind dat vrede bracht, waar Gods volk op heeft gewacht. Bidt allen met ons mede: bidt om de grote vrede waar arm en rijk van dromen, Tot Jezus weer zal komen. Miep van Rooijen (uit: Als je wilt bidden, gebedsboekje voor kinderen)


4

BIJ DE KERKDIENSTEN

I

n de Adventstijd lezen wij ’s zondags volgens het oude lutherse leesrooster, waardoor de volle nadruk valt op de nadering van de Messias en het Rijk van God. Ook het kinderkerkproject sluit hierbij aan. Elke zondag treedt een wijze gestalte de kerk binnen om ons deelgenoot te maken van zijn zoektocht naar de koning. Op de eerste Adventszondag lazen wij over de intocht van Jezus in Jeruzalem, een verhaal dat wij natuurlijk direct aan palmzondag verbinden, en terecht. Maar het luthers leesrooster laat dit verhaal twee keer lezen, zodat wij des te meer ons kunnen bezinnen op de betekenis van Jezus’ Messiasschap. Jezus is weliswaar een lijdende koning, maar toch een koning. Aan het begin van de Advent klinkt, meer dan met Palmzondag, door, dat het bij Jezus gaat om menswording. God zelf komt in Jezus in de wereld om zich te verbinden met de kwetsbare mens. In het taalgebruik van Luther zou je erover kunnen zeggen, dat in Jezus het koningschap van God ‘in het vlees getrokken wordt’. De prediking van het Rijk van God begint dus met een man op een ezel. Op de tweede Adventszondag (4 december) lezen we over de vijgenboom, die uitloopt en daarmee de zomer aankondigt. Jezus wijst ons op tekenen van het naderende Godsrijk. De derde Adventszondag (11 december) is zondag ‘Gaudete’, de roze zondag in de overigens paarse en getemperde Adventstijd. De evangelielezing uit Matteüs focust op de relatie tussen Jezus en Johannes, evenals trouwens op de vierde Advent gebeurt, maar dan vanuit het Johannesevangelie. In deze eredienst wordt de Heilige Doop bediend aan de kleine Raf Nijland. Moge zijn doop hem zijn leven lang tot zegen zijn. Op de vierde Adventszondag (18 december) gaat ds. Anne van der Meiden voor. Van der Meiden woont in Nijverdal en is een theoloog met een bijzondere loopbaan. Hij was predikant, hoogleraar Communicatie en vertaalde de bijbel in het Twents, om zo het Evangelie nog dichter bij de mensen te brengen. En dan is het Kerstmis! In de kerstavonddienst (24 december), een viering voor jong en oud, die helemaal afgestemd is op de kinderen, lezen we het verhaal over de geboorte volgens Lucas. Dit jaar begint de dienst al om 19.00uur! Op Eerste Kerstdag (25 december) lezen wij het ‘kerstverhaal’ van Johannes, dat zo anders van toon is, dat wij het nauwelijks als zodanig herkennen. Maar als Johannes schrijft: “Het Woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid...’, dan is dat slechts een andere benadering van hetzelfde geheim als waar het ook bij Lucas en Matteüs over gaat. Na Kerst vervolgen wij het Lutherse leesspoor en vieren wij de naamgeving en besnijdenis van Jezus – om ons steeds weer te realiseren dat Jezus Jood was en


5

dat zijn weg alleen begrepen kan worden vanuit zijn joodse afkomst. De menswording is geschied in een joods kind en niet anders. Epifaniën (8 januari) wordt vrolijk gevierd als Driekoningen, maar we bedenken ook dat dit gebeurt bij alle realiteit van vervolging en kindermoord, die we tot op de dag van vandaag in de wereld zien gebeuren. De kerk is geroepen deze wereld in verdrukking te dienen. Daarom zijn wij blij dat er mensen bereid zijn zich voor langere tijd toe te leggen op het kerkenraadswerk. Wij danken Cor Noorda voor zijn langdurige inzet en verwelkomen Bart Lip als nieuw intredende kerkrentmeester. Erwin de Fouw

MEDITATIE Gods liefde op aarde neergedaald ligt in een stal op stro te slapen. De stille herders van de schapen zij hebben het alom verhaald. De ster staat boven Bethlehem. De Koningen uit het Oosten vonden een kind in windselen gewonden en os en ezel zien naar hem. Hier slaapt, der wereld toevertrouwd, die was vóór de aanvang van de tijden, het kind waarom Maria schreide, waarover elk de handen vouwt. Ida Gerhardt, uit De hovenier (1961) Aan deze wereld, onze wereld, wordt dit kind – Gods liefde op aarde neergedaald –, toevertrouwd, zegt Gerhardt. Waarom schreef ze niet: ‘uitgeleverd’? Zou dat niet juister zijn, als je beseft dat dit kind later werd doodgemarteld? Maar Gerhardt zegt: toevertrouwd. En daar heeft ze groot gelijk in, theologisch gezien. Ze verwoordt hier dichterlijk waarom het in menswording, incarnatie, om gaat. God heeft zijn zoon aan de wereld gegeven. In Hem geeft hij zichzelf. God komt zelf onder ons wonen. Het tijdelijke, de door mensen beleefde tijd van toen en nu, is het in Gods ogen waard het eeuwige, het van vóór alle tijden, te herbergen. God kiest de weg van het kind, de weg van de weerloosheid. Wat God tegenover de macht en het geweld van deze mensenwereld stelt, is zijn weerloze liefde. Alleen Gods liefde kan de wereld helen, redden, terecht brengen. Alleen de liefde is wijzer dan wat de wereld uit zichzelf te bieden heeft. Alleen de liefde die vergeeft, kan deze wereld oordelen Wie zal dat goddelijke gebaar verstaan? Het eerst, zoals altijd weer in de bijbel, de mensen die chronisch worden onderschat: de kanslozen, de weerlozen, de onderschatten. Zo ook de herders. Ruige lui, die heus niet helemaal deugen. Maar wie deugt er? U? Ik? Ach, het gaat niet om deugen. De herders verstaan wat de engelen zeggen, ze begrijpen


6

wat het kind in het stro wil zeggen: neem mij aan, neem Gods liefde met beide handen aan. Het zal je helen, het zal je leven veranderen, voorgoed. De stille herders hebben het alom verhaald. Stille herders: de eerste verkondigers van het evangelie van Gods liefde waren mannen van weinig woorden, eenvoudig, ongeletterd. Maar z铆j hebben het doorverteld. Zo is het verder gegaan. Ook ons heeft de boodschap bereikt. Ook ons wordt Gods liefde in handen gegeven. Ook ons wordt dit kind toevertrouwd. Laten wij het nooit uit onze handen laten vallen, maar het omhelzen en verder dragen door de wereld. En moge het zo zijn dat wij ontdekken dat het God is die 贸ns draagt. Ik wens u een aandachtsvolle Advent en een blij Kerstfeest. Erwin de Fouw

UIT DE GEMEENTE

O

p woensdag 2 november 2011 is geboren: Raf Nijland, zoon van Andrea Nijland en Karin Vrieling en broertje van de zussen Jip en Tes. Wij wensen het gezin van harte veel geluk toe met Raf en bovenal Gods zegen. Op zondag 11 december, de derde zondag van Advent, zal Raf de Heilige Doop ontvangen. Ingeschreven als lid: Dhr. J.J. Dubbelhuis, Bloemendaalseweg 3, 8166 JX Emst Dhr. en Mevr. Doelman-van Leeuwen, Westerstraat 28B, 8011 CG Zwolle Ingeschreven als vriend(in): Mevr. M. Schuit, Schermerhornstraat 45, 8015 AA Zwolle Vertrokken: Dhr. Koppejan uit Staphorst naar Amsterdam

BEDANKT!

H

eel graag wil ik jullie bedanken voor de kaarten, bloemen, en op andere wijze getoonde belangstelling. Dit ben ik niet gewend en ik heb ervan genoten. Evenwel wil ik niet nog een keer van de fiets vallen. Bedankt, Myrna Bokelmann-Frits

LUTHERS DAGBOEK

verschijnen van het Luthers Dagboek 2011-2012 vertraagd. Omdat het Hetnieuwe kerkelijk jaar inmiddels begonnen is, is een via de kerkmail een

bestand rondgestuurd met de belangrijkste informatie uit het Dagboek voor de advent/kerstperiode. Wie geen computer heeft, kan een uitdraai meenemen uit de kerk.


7

UITNODIGING ONTMOETINGSBIJEENKOMST

U

wordt van harte uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst in de Adventstijd op vrijdag 9 december aanstaande. Vanaf 14.30u bent u welkom in het gemeentecentrum. Meer informatie kunt u nalezen in de Flambouw van november 2011.

CATECHISATIE

I

n de Advents- en epifaniënperiode start een serie catechisatiebijeenkomsten voor jongeren vanaf 12 jaar. De data en thema’s worden via een brief bekend gemaakt aan iedereen die in deze doelgroep valt. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de gang van het kerkelijk jaar, om onze geloofsvragen zo te laten sporen met de gang van de liturgie. Mede namens Saskia Post, Erwin de Fouw

BRONZEN WEBFISH AWARDS VOOR WWW.ELKZ.NL

O

p 24 november 2011 was de uitreiking van de Webfish-Awards 2011, voor onder andere de beste website van een plaatselijke christelijke gemeente. Jaap Kloosterziel en Cor Noorda waren naar de uitreiking en mochten de bronzen Webfish Award in ontvangst nemen voor onze website elkz.nl. Een selectie uit het juryrapport: “De website van de Lutherse Kerk Zwolle onderscheidt zich van de vele inzendingen van plaatselijke kerken die de jury dit jaar heeft bekeken. De site geeft een uitstekend zicht op wat de gemeente doet in woord en beeld. Er is duidelijk veel aandacht geschonken aan vorm en inhoud van de site. Het weblog is een goede toevoeging. Ook kenmerkt de site zich door formidabele panoramafoto’s. De site van de Lutherse Kerk Zwolle behoort tot de beste inzendingen van plaatselijke kerken. Daarom onderscheidt de jury elkz.nl met een Bronzen Webfish Award.”

KERKBALANS 2011

H

et jaar is al weer bijna voorbij, de actie kerkbalans van dit jaar valt een beetje tegen, begroot was een bedrag van € 65.000,00 euro. De stand per ultimo november is ± € 53.000,00, er moet dus nog een eindsprintje gemaakt worden en een extra bijdrage is zeer welkom. Elders in de Flambouw staat de begroting voor 2012, een structurele verhoging van kerkbalans is van levensbelang voor onze gemeente, bij een jaarlijks tekort eten we langzaam ons eigen vermogen op. Per 1 januari 2012 zit mijn taak als kerkrentmeester financiën er op, dankbaar ben ik voor het in mij gestelde vertrouwen en ik wens Bart Lip succes in zijn nieuwe functie. Cor Noorda


8

UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 15 november 2011 • Het dagelijks bestuur van de kerkenraad heeft met drie van onze vier Synodeleden gesproken over de ernstige situatie die is ontstaan in de Synodale commissie. Ds. Chica van Dam, Reind Loggen en ds. Erwin de Fouw namen aan het gesprek deel. Het vierde Synodelid, Mieke Lichtenbelt, zal met de kerkenraad in gesprek gaan nadat de aangekondigde visitatie heeft plaatsgevonden. Doel van deze gesprekken is helderheid te krijgen over de situatie. Het voornaamste punt is een groot verschil van inzicht in de Synodale commissie enerzijds over het fungeren als bestuur van de Lutherse Synode (binnen de PKN) en anderzijds over het bewaren en verbreiden van het Lutherse gedachtegoed. De problemen, die al enkele jaren bestaan, zijn niet opgelost in het jaar waarin prof. Evert Jonker en de heer Hans Kapteyn de Lutherse Synode en Synodale Commissie begeleidden. Nadat zij in de zomer hun rapport hadden aangeboden is de situatie zodanig verslechterd, dat zoals bekend verscheidene Synodeleden hun functie hebben neergelegd, evenals de financiële commissie en de redactie van ELKkwartaal. Op dit moment is amper sprake van besluitvorming door de synodale commissie, terwijl er voldoende zaken zijn die daar om vragen – waaronder besteding van gelden uit het Lutherfonds, het jaarlijkse budget dat bij de PKN beschikbaar is voor verbreiden en bewaren en aan de hele kerk dienstbaar maken van het Lutherse gedachtegoed. Zodra daartoe aanleiding bestaat zal de kerkenraad u verder op de hoogte houden. • Op 20 december houden we de (jaarlijkse) gezamenlijke kerkenraadvergadering met de Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen. Ook de besluitvorming door de Synode (en de classis Zwolle) over de totstandkoming van de beoogde combinatie van gemeenten loopt door de bovengeschetste problemen vertraging op. • De kerkenraad zal op 28 januari een dag wijden aan de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan van de diaconie is al vastgesteld in 2010; het algemene beleid is nu nog neergelegd in een beleidsplan dat was vastgesteld voor de periode tot en met 2009. Onderdeel wordt ook het beleidsplan onderhoud gebouwen. • De kerkenraad heeft de begroting 2012 van de kerkrentmeesters financiën en gebouwen, opgesteld met assistentie van Bart Lip, vastgesteld. Ook de begroting van de diaconie is vastgesteld. Beide documenten treft u aan in deze Flambouw. • De kerkenraad streeft ernaar om of nog dit jaar, of volgend jaar een project voor te dragen voor steun uit het Lutherfonds dat hierboven is genoemd. Mogelijk kan een bijzonder project op het gebied van vorming en toerusting, of een speciale Lutherse viering voor een brede doelgroep onder de werking van het fonds worden gebracht. Lolke Folkertsma, secretaris


9

BRIEF VAN DE SYNODEVOORZITTER

G

eachte dames en heren,

Helaas moet ik u meedelen dat de verhoudingen binnen de Evangelisch-Lutherse synode zo zeer zijn verstoord dat daardoor het functioneren van deze synode ernstig belemmerd wordt. Ondanks externe begeleiding is het in de afgelopen tijd niet gelukt om tot een goede werkverhouding in de synode te komen. De problemen binnen de Evangelisch-Lutherse synode hebben het functioneren van de synode dermate beĂŻnvloed dat het moderamen van de generale synode het generale college voor de visitatie heeft verzocht om de Evangelisch-Lutherse synode te visiteren. Ondertussen hebben zich na de synodevergadering van 24 September jl. weer negatieve ontwikkelingen voorgedaan: enkele leden van de synode zijn afgetreden ook hebben de leden van de financiĂŤle commissie hun functies ter beschikking gesteld en heeft de redactiecommissie van ELKkwartaal bedankt. De synodale commissie heeft de publicatie van het nieuwste nummer van ELKkwartaal aangehouden omdat in dat blad uit een vertrouwelijk rapport van de synode geciteerd werd. In hetzelfde nummer kondigde de redactie haar terug treden aan. Vanwege dit alles heeft de synodale commissie besloten om de synodevergadering van 19 november a.s. uit te stellen. De visitatie voert binnenkort gesprekken met alle betrokkenen en komt zo spoedig mogelijk met een rapport met een richtinggevend advies. Dat rapport zal naar verwachting eind november, half december gereed zijn. Zodra dat rapport gereed is zal de synodale commissie een synodevergadering bijeen roepen om dit rapport daar te bespreken. Ondertussen doet de synodale commissie een pas op de plaats, alleen lopende zaken worden behandeld en afgehandeld. Ik begrijp dat dit geen verheugende mededelingen zijn en u iets anders van uw synode verwacht. Ik hoop en bid dat met de hulp van het advies van de visitatiecommissie een uitweg uit de huidige impasse gevonden wordt. We hebben een synode nodig die zich in goede samenwerking met u, kerkenraden en predikanten, kan richten op haar eigenlijke taak: Het zorg dragen voor de lutherse traditie. Met vriendelijke groet Mw. ds. S. Freytag President Evangelisch-Lutherse synode;


10

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

ZENDINGSKALENDERS Voor hen die een Zendingskalender hebben besteld, ligt er een exemplaar klaar. Graag contact opnemen met diaken Jan Grisnich. ADVENTSKALENDER VOOR KINDEREN Er zijn nog 3 exemplaren beschikbaar van de KIA/JOP Adventskalender voor kinderen. Kosten € 2,-. U kunt zich melden bij diaken Jan Grisnich. DIACONALE COLLECTEN Stichting Edukans Het diaconaal collectedoel op zondag 4 december is de Stichting Edukans. Deze stichting gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Dit sluit aan op het uitgangspunt van onze eigen diaconie dat we hanteren wanneer het gaat om hulpvragen van diverse hulporganisaties. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan er wereldwijd ruim 70 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Ook betrekt Edukans jaarlijks ruim 300.000 leerlingen in Nederland bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Actie Schoenmaatjes (voorheen Operatie Schoenendoos) en Going Global. Omdat onderwijs écht helpt! Edukans steunt onderwijsprojecten wereldwijd. Van harte aanbevolen. De Zonnesteen De diaconie collecteert op zondag 11 december voor de Zonnesteen, het bekende inloophuis voor kankerpatiënten, gevestigd in ons pand aan de Koestraat. Het inloophuis voor mensen die zelf of bij naasten met kanker te maken hebben, heeft een steeds duidelijker plek in de samenleving verworven, zowel voor Zwollenaren als voor mensen uit de omliggende plaatsen. Vele mensen maken inmiddels gebruik van de mogelijkheden voor lotgenotencontact, informatie of voor activiteiten die helpen door de moeilijke levensfase heen te komen. De Zonnesteen bestaat nu bijna 3 jaar, maar blijft bij gebrek aan subsidiemogelijkheden volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd om door te kunnen gaan met de activiteiten die door de bezoekers bijzonder gewaardeerd worden.


11

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Het diaconale collectedoel van zondag 18 december (4e Advent) is Sonneheerdt. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft en beheert fondsen om projecten van de Stichting Bartiméus te realiseren. Blinden en slechtzienden moeten volop mee kunnen doen in de samenleving. Sonneheerdt wil met diverse fondsen projecten in binnen- en buitenland mogelijk maken, die de overheid niet financiert. Er zijn veel projecten, ook in Nederland, waarbij wordt geïnvesteerd in praktische oplossingen om blinden een beter bestaan te geven. Ook voor wetenschappelijk onderzoek doet men aan fondswerving. Diaconale Kas Op kerstavond, zaterdag 24 december is er een collecte voor de diaconale kas. Voor velen is het begrip diaconale kas geen speciaal doel en spreekt dus niet zo aan. Zoals u kunt lezen in de begroting, is het op peil houden van een zeer bescheiden reserve geen doel op zich, maar bittere noodzaak! Er zijn regelmatig hulpvragen, ook in eigen gemeente. Het zou triest zijn als we met lege handen moeten staan omdat de kas leeg is. Daarom vragen we onze gemeente niet alleen te denken aan de kerkrentmeester: vergeet ook uw eigen diaconie niet. KIA/Kinderen in de knel Op zondag 25 december wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie/Kinderen in de knel. Anak Wayang, partnerorganisatie van Kerk in Actie in Indonesië, geeft om kinderen. In de kampongs, wijken, in Yogyakarta is veel werkloosheid en ouders worden opgeslokt door hun problemen. Hun kinderen dreigen op straat te belanden of in een verkeerd milieu terecht te komen. Veel kinderen hebben niet eens een geboortebewijs, waardoor ze kansen mislopen. Anak Wayang spreekt de ouders aan op hun verantwoordelijkheden en helpt bij de ingewikkelde geboortebewijsprocedures. Ook organiseren ze dagelijks activiteiten om te werken aan de toekomst van de kinderen. Kinderen als Bagas, die ervan droomt voetballer te worden. Bij Anak Wayang kan hij iedere dag voetballen, maar Bagas kreeg een ook een geboortebewijs, lessen over kinderrechten en extra les na schooltijd. Kinderen als Bagas krijgen hierdoor een nieuwe toekomst. Kerk in Actie geeft samen met Anak Wayang om al deze kinderen. Steun het werk van KIA via deze collecte. Orgelfonds De 2e collecte op zondag 25 december is bestemd voor het Orgelfonds.


12

Opleidingsinstituut in de Andes Op zondag 1 januari wordt er gecollecteerd voor het oecumenisch theologisch opleidingsinstituut van de PKN in La Paz, Bolivia. Het Instituto Superior Ecuménico Andino de Teologia richt zich op de theologische en pastorale vorming van leden van kerken en sociale bewegingen in Bolivia, met name in het Andesgebied. Via Paulien Matze, die werkzaam is voor dit instituut, hebben we in onze gemeente uitgebreid kennis kunnen nemen van het werk wat zij en haar man daar verrichten. Van Chipulukusu (rotzooi) naar Mapalo (zegening) De diaconale collecte op zondag 8 januari is bestemd voor het Jeugdhuis in Chipulukusu Zambia. Dit is een typisch Luthers project, geïnitieerd door Prof. K. Zwanepol die daar een tijdlang actief was (en is). Een plaatselijke student, indertijd opgeleid door Prof Zwanepol, inmiddels predikant geworden, heeft om hulp gevraagd voor het uitbouwen van de kerk met daaraan gekoppeld een opvang voor jeugd in z’n straatarme Betania-gemeente in Chipulukusu, een township in Ndola, de provincie Copperbelt. Problemen zijn er te over in deze township Chipulukusu. Er is een hoog percentage werkloosheid onder de ongeveer 65000 inwoners en mede daardoor zijn er allerlei problemen. Drank- en drugsgebruik om honger en ellende te vergeten. Handel in drank en drugs om toch maar iets te kunnen verdienen. Prostitutie om dezelfde reden en dus sterk oplopende HIV-besmetting. En niet vergeten alle criminaliteit die met zo’n bestaan gegeven is. Zo doet Chipulukusu (wat zoiets als ‘rotzooi’ betekent) momenteel z’n naam eer aan. Het is daarom fantastisch dat de Betania-gemeente, die deel uitmaakt van de Reformed Church of Zambia, het initiatief heeft genomen om een daad van hoop te stellen in die uitzichtloze situatie. Het primitief gebouwde kerkje van wat betonsteen en golfplaat en met stenen en planken als zitplaats is aan uitbreiding toe en men wil tegelijk een ruimte maken voor opvang van de jeugd. Een ruimte waar fatsoenlijke video’s worden vertoond, waar kinderen worden beziggehouden en waar een educatief programma wordt aangeboden. Kortom, een plek waar jongeren zelfrespect en menswaardigheid wordt bijgebracht. Uiteraard gebeurt dat in de context van het christelijk geloof, maar op die manier kan men hier een beetje ‘lichtend licht’ en een ‘zoutend zout’ zijn waar de hele gemeenschap van de township wat aan heeft. Zo wil deze geloofsgemeenschap Chipulukusu (‘rotzooi’) niet alleen letterlijk, maar ook inhoudelijk aan een nieuwe naam helpen: Mapalo, dat is ‘zegening’. Het probleem is natuurlijk geldgebrek om bouwmaterialen aan te schaffen en een paar klussen door vakmensen te laten doen. Het gaat om zo’n € 16.000,- in totaal,


13

verdeeld over een drietal fasen. Dat geld is er niet. De Betania-gemeente heeft niet meer dan € 190,- aan inkomsten per maand. En daar moet alles nog vanaf: van het salaris van de predikant tot de hulp aan de allerarmsten. Daar kan de bouw dus niet uit gefinancierd worden. Gemeenteleden hebben echter zelf inmiddels ook al de handen uit de mouwen gestoken en zijn begonnen de grond bouwrijp te maken. Ook maken ze eigenhandig betonstenen van het cement dat ze met een gift van $ 500,- konden kopen. Jong en oud, maar ook mannen en vooral vrouwen zetten zich geweldig in. Maar de bouw ligt stil, want het geld is op. Op bijdragen van binnen- of buitenlandse kerkelijke hulporganisaties hoeven ze niet te rekenen, omdat die te kampen hebben met sterk teruglopende inkomsten. Dus vragen ze ons om financiële steun. Het zou geweldig zijn als luthers Nederland, individuen én diaconieën én charitatieve organisaties, zouden bijdragen aan de toekomst van jonge Zambianen. Onze Zwolse diaconie wil graag een steentje bijdragen aan het Jeugdhuis in Zambia. Daarom zullen we het dit jaar niet alleen bij deze collecte laten. COLLECTE OPBRENGSTEN DIACONIE

datum

collectedoel

3-jul Epafras

bedrag 136,40

10-jul St. Voorkom

182,17

17-jul Diaconaal project

281,85

24-jul KIA hulp hongersnood afrika

233,76

31-jul De Bres

136,50

7-aug Regenboog Inloophuizen

123,31

14-aug Diaconale kas

117,74

21-aug St. Jongeren op Kamp

141,07

28-aug ORA

153,40

4-sep Geef een koe 11-sep Kledingbank Zw olle

235,86 189,48

18-sep Oecumenische dienst (Oosterkerk) 25-sep PKN JOP

109,88

2-okt Synagoge Zw olle

155,75

9-okt Vrouw enopvang Stadshagen

165,88

16-okt KIA w erelddiaconaat

179,10


14

BEGROTING 2012 DIACONIE ELG ZWOLLE


15

BEGROTING 2012 EVANG.-LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE Begroting 2012

Begroting 2011

Realisatie 2010

€ 30.000 € 3.000 € € 73.000 € € € 106.000

€ €

28.000 3.050

€ €

73.000 1.500

€ 29.436 € 3.645 € 72 € 73.793 € € € 106.946

baten baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen totaal baten

€ 105.550

lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten totaal lasten

€ 17.400 € € € 74.000 € 2.000 € 5.100 € 10.000 € 3.350 € 500 € 112.350 €

30.700

€ € € € € € € € € €

38.291 28.310 1.868 3.586 10.551 4.972 211 87.789

23.540- €

19.157

€ 78.500 € 1.250 € 5.025 € 9.415 € 3.900 € 300 € 129.090

6.350- €

Korte toelichting Baten De bijdrage uit kerkbalans, collecten en giften blijven de belangrijkste inkomstenbron en zijn hard nodig om het begrotingstekort te kunnen wegnemen. Wij rekenen ook in 2012 weer op uw bijdrage! Een positieve ontwikkeling is te zien in de verhuuropbrengsten van het gebouw. Naast de verhuur van de pastorie is de kerk een gewilde locatie voor trouwerijen en concerten. Lasten De grootste lasten concentreren zich op pastoraat. Als zelfstandige Lutherse gemeente moeten wij de kosten voor pastoraat volledig dragen. De verwachting is dat de lasten van onderhoud aan het gebouw in 2012 lager zullen zijn dan in 2011 begroot. In 2011 zijn een aantal grote problemen structureel opgelost zodat de kosten in 2012 behoorlijk lager zullen zijn. De kerkrentmeesters


16

IMPRESSIE VAN DE VAKANTIEWEEK IN LUNTEREN 10 tot 17 september 2011 et is een stralend warme zomerdag als Marga en Hanneke mij komen halen voor een weekje ertussenuit met een groep Lutheranen uit Delft, Den Haag, Leiden en Zwolle. Aangemoedigd door de enthousiaste verhalen van onze dominee hebben vier gemeenteleden de uitnodiging van onze diaconie aanvaard om voor het eerst tot de deelnemers te behoren. Leuk, maar ook spannend in het besef als vreemdeling te verkeren te midden van mensen die elkaar reeds vele malen eerder hebben ontmoet. Precies een uur later arriveren we op het terrein van Bosgoed, Cees Meijer en ik, samen met onze begeleiders. Als eerste gasten worden we hartelijk ontvangen en rondgeleid, waarna een vrijwilligster ons installeert op een zonnig plekje op een terras omringd door druivenranken vol kleine blauwe trosjes. We worden verwend met koffie/thee met gebak, wat hebben we het goed! Het is werkelijk genieten zo in de warme zon en we beginnen al in de vakantiestemming te komen, Cees en ik. Langzamerhand druppelen de andere gasten binnen die elkaar vol blijdschap begroeten bij dit hernieuwde weerzien. Intussen zijn ook Eef en Coen Michel aangekomen, met hun eigen auto vanwege de rolstoel van Coen. Als Zwollenaren worden we met warme woorden begroet, al wordt er wel terloops door een Hagenaar opgemerkt, dat zij het niet kunnen waarderen dat wij hun dominee hebben gekaapt. Alsof het je zomaar is overkomen, Erwin, en je niet zelf deze keuze hebt gemaakt. Het balletje van deze mijnheer wordt teruggekaatst: ‘Jammer voor jullie, maar je krijgt hem niet terug!’ We lachen allemaal; er heerst meteen een prettige sfeer en wij voelen ons geaccepteerd. Dat is ook zo gebleven de hele week door. Vanaf het kopje thee op bed in de morgen tot aan het slapen gaan zijn we verwend door de vrijwilligers die ons in alles behulpzaam waren. Voor ons kostersechtpaar was dat wel even wennen: niet zelf de handen uit de mouwen te hoeven steken. ‘Dit is pas echt vakantie voor ons’, werd door beide mensen gezegd. Veel bewondering is er voor Cees, die ongeacht zijn handicap aan de meeste activiteiten meedoet en dat met veel genoegen aan zijn gezicht te oordelen! Steeds dezelfde verpleegkundige alsook verzorgster om je heen te voelen, is door dhr. Meijer als weldadig ervaren. Veel waardering is er ook voor de programmamakers. Er is een programmaboekje dat van dag tot dag iets te bieden heeft zonder een enkele verplichting. Er blijkt voldoende ruimte om de natuur in te gaan of bijvoorbeeld rustig thuis te blijven met een handwerkje. Men is vrij om een eigen invulling aan de dagen te geven. Je niet teveel afzonderen van de overige gasten is wel een aandachtspunt. Doordat ons reeds bij de aanvang van deze week is verzocht niet voortdurend aan dezelfde tafel plaats te nemen in het restaurant, kun je op ongedwongen wijze kennis maken met geloofsgenoten uit andere gemeenten en zoals bekend: bij de maaltijd komen de tongen los. Samen eten werkt verbroederend, er ontstaat persoonlijk contact. Hoogtepunten van deze week vormen naast het mooie weer ons bezoek aan een vrij kleine dierentuin te Amersfoort en de presentatie van mode uit de negentiende

H


17

en twintigste eeuw door een echtpaar met kleinzoon uit Leeuwarden. Hierbij worden tot onze verrassing enkele vrijwilligers ingeschakeld die een show ten beste geven van zowel onder- als bovenkleding. Er wordt veel gelachen en we zijn onder de indruk van het toneelspel van de 11-jarige blonde kleinzoon, die al spelende kinderkleding showt tot en met gebreide wollen onderbroeken toe. Een pittige knul vinden wij, die de moed heeft zich op deze manier bloot te geven. Als beloning krijgt hij een doos lekkers die hij onmiddellijk uitdeelt aan de rolstoelmensen. Wat zeker moet worden vermeld, is de aanwezigheid van de geestelijk verzorger ds. Taco Smit uit Delft, die zowel aan het begin als aan het einde van de dagen zorgde voor een moment van bezinning, van meditatie. Ter afsluiting van deze waardevolle vakantieweek is er dan ook een kerkdienst en vieren wij het Heilig Avondmaal. Als gasten uit Zwolle en ik meen namens ons vieren te kunnen spreken, wil ik mijn dank uitspreken voor alles wat ons is aangereikt, waarbij de persoonlijke aandacht en zorg ons goed gedaan hebben. Het is een week geworden die wij ons nog lang zullen herinneren, een week om nooit te vergeten. Dat dit verhaal een aanleiding mag zijn voor de ouderen in ons midden om in de toekomst medereisgenoot te worden van zo’n bijzondere vakantieweek is mijn oprechte wens. Emmy de Vos

LIEFDE IS VOOR MIJ… (3)

T

ijdens de Startzondag werd aan gemeenteleden (en bezoekers van Public) gevraagd om een invulling te geven aan de tekst ‘Liefde is voor mij …’ De oogst van ontvangen teksten wordt (vanaf oktober) in de Flambouw gepubliceerd. Liefde is voor mij…

Groei. Liefde is een voorwaarde om tot respectvolle ontwikkeling te komen.

Liefde is voor mij…

Dat ik onvoorwaardelijk bij mijn geliefde mag horen.

Liefde is voor mij…

Warmte.

Liefde is voor mij…

Er voor anderen te zijn om te helpen; een luisterend oor.

Liefde is voor mij…

Samen

Liefde is voor mij…

(liefde is voor ons…) Gewoon je sokken naast de wasmand mogen leggen.

Liefde is voor mij…

Genieten van al het mooie op de wereld.

op

het

terras

ons

2-jarig

huwelijk

vieren.


18

VERSLAG VIERING ZONDAG 23 OKTOBER 2011 Na de voorzet van de viering van geloof en kunst (zondag 16 oktober 2011), met behulp van de aanwezige aquarel die Jan Toorop schilderde bij het verhaal over de storm op het meer – Matteüs 8: 23-27 –, geleid door ds. Erwin de Fouw, wordt de eredienst op 23 oktober beschouwd als ‘tussendienst’ tot de viering in Museum De Fundatie Zwolle bij de tentoonstellingen over de Moderne Devotie en Meer Licht (zondag 30 oktober). s. Chica van Dam, gemeentelid, begint met verkenning van geloofsbeleving in de vroege 14e eeuw. Binnen de Katholieke Kerk kwam een hervormingsbeweging op gang. Er was behoefte aan praktische levenswijsheid. Jesaja 5: 8-12 en 20-24, de eerste schriftlezing, raakt aan de menselijke neiging tot omdraaien van gedrag. Maatschappij en Kerk schuurden. Er kwam reveil. De macht en corruptie van bisschoppen werden gepareerd met het ontstaan van groepen leken – niet gewijde geestelijken. De vroege Stichting Zusters des Gemene (=gewone, algemene) Levens, later ook Broeders des GL, werd door Geert Grote (Deventer, 1340-1384) opgericht. In Deventer en Zwolle namen deze groepen voor betere levensomstandigheden en voor onderwijs toe. Vanuit eenvoud leven, verdeling van eten en behoeften, eigen verantwoordelijkheid is het ideaal. Als schriftlezing is vandaag daarbij Hand. 2: 43-47 de inspiratie. Hedendaags prikpuntje is dat het begrip samen nu gestalte krijgt als individualistisch ná samenzijn op zondag … Matteüs 25: 31-40 onderstreept de aanzet van de lekenordes. De preekverboden door de Bisschop van Utrecht blies juist leven aan door de vorming van de 3e orde van St. Franciscus. De 14e eeuw bleek een belangrijke weg naar de Reformatie in de Hanzegebieden en NO Europa/Oostzeegebied in de 15e eeuw. Andere gemeenschappen ontstonden óók. Het praatje met de vandaag aanwezige kinderen maakt duidelijk dat overschrijven van tekst op school bij Chica ‘vroeger’ vaak de vorm had van maken van strafregels. Ooit was het bedoeld om te helpen bij het schrijven van leerboeken en Bijbelgedeelten, als betaling voor het onderwijs. Belangrijke en fraaie manuscripten zijn uit deze vroege Middeleeuwen nog spaarzaam te zien, nu bijvoorbeeld bij de buurman in De Fundatie.

D

Chica spreekt ons in haar overdenking inleidend aan als leerlingen/navolgers van Christus. Thomas van Kempen (à Kempis; ca.1380-1472), heeft van 1464-1471 geschreven “Een klooster ontsloten” – de Agnietenbergkroniek in het licht van de Devotie. In 1998 is het vertaald vanuit het Latijn. De lijdende Christus is nabij, de verbinding wordt getrokken met de tijdgenoten. Geert Grote benadrukte het teruggaan naar de Bron! In stilte de overgave,dan de afweging in keuze, waarna het leven en uitdelen praktijk wordt! Zonder voorwaarde. Luther zegt: Om niet! Geert Grote gaf onderwijs, dus vorm en stimuleerde jongeren: wie leest komt tot nadenken, bezinning, ontplooiing. Het beeld van God – vanuit de basis van eigen mogelijkheden en talenten (heel eigentijds!) – kan groeien in gelijkenis tot God.


19

De tekst in gezang 323, van mysticus Gerhard Tersteegen (1697-1769) besluit deze ochtenddienst. We zingen verzen 1,3,7 en 8 in vertaling van J.W. Schulte Nordholt (1920-1995). En inderdaad, wat opvalt vandaag is dat we in tekst en beleving met extra veel Zwollenaren zijn. Liesbeth Schuring

IMPRESSIE VAN DE MUSEUMDIENST IN DE FUNDATIE 30 oktober 2011, in kader van de expositie Meer Licht en Moderne Devotie, ‘Tijdloos Licht, van onder tot boven’ uiten de regels van openingstijden een museum binnengaan en er toch gastvrij worden ontvangen: dat kan! Het is zondag 30 oktober 2011, kwart voor tien. De vrije toegangskaart vind je bij de Orde van dienst gevoegd: hier is wat nieuws te ontdekken. Ds. Erwin de Fouw begeleidt dat nieuws: de geloofsviering. Hij heeft zijn studie theologie met kunst doordrenkt, en nam mooie ervaringen met museumdiensten in Boymans van Beuningen, Rotterdam, mee als inspiratie voor onze regio. Ralph Keuning, directeur van De Fundatie, en diens medewerkers, hebben de hal, nu lichtstraat – met de lichtinstallatie Orion boven de hoofden – en de naastliggende zaal – met de opengeklapte antieke altaarkast – gastvrij aangeboden. De overwegingen werden door Erwin op deze plekken uitgesproken in twee korte delen. Jonge, hete sterren uit de Orion, de helderste sterrengroep aan de hemel op een afstand van vijftienhonderd lichtjaren, verspreiden blauwe kleuren. Er zijn hier zes van te zien. De zevende is Betelgeuze, een krachtig topaas uitstralend, geel-roodpaars, want deze ster is ouder, stervend, en is koeler. Bijzonder, wij ervaren juist deze als een meer licht gevende, warme ster. Kunst is één van de bewijzen, dat het leven kan overstijgen. Het kunstwerk tilt je de ruimte in. Een kleine overwinning op de dood. De oude altaarkast uit de vroege 15e eeuw heeft in een Zutphense kerk gestaan, de scène laat de bewening aan het kruis zien, door de drie Maria’s en vermoedelijk Johannes. De kunstenaars uit de tijd van de spirituele beweging Moderne Devotie haalden hiermee het menselijk lijden van tijdgenoten naar voren. In uitbeelding vond je de weerkaatsing van Christus. De Devotietijd was een duistere tijd met veel doden door onder meer de pest. Aan het kruis bleek echter geen corpus meer aanwezig te zijn. Nu zou je kunnen zien en zeggen, dat het kruis zèlf blijk geeft van het voorbije lijden. Jezus is niet vast te houden, maar wel na te volgen. Geert Grote (1340-1384) en Thomas à Kempis (ca.1380-1472) namen hun initiatieven, hoe actueel eigenlijk. Er is een nieuwe blikrichting voor ons nu, Luther en het evangelie laat het Paaslicht er doorheen gloren. Nadruk ligt vervolgens op het uitdelen van Licht. Gea Hoven begeleidt op klavecimbel de musici met blokfluit, viool en altviool. Composities van Simone Stella (1981, Italië) en Biagio Marini (1594-1663 Italië) klinken onder de sterren, ja, een beetje hemels…

B


20

Vanaf 11 uur is het museum dan echt geopend, en de hele dag kun je met de toegangskaart de expositie verder beleven. Ruimtes als zeeën, sterrenhemels, woestijnen, bomenrijen. Sneeuwvlakten waar je zomaar midden in belandt, omringd door muzieknevels. En dan, in het donkerste zwart: Tijd, als traag gefilmde Ruimte. Met uiteindelijk het Licht omvat door een wuivende handpalm. Wat een wonderschone ervaring. Liesbeth Schuring

LUTHERSE STUDIEDAG

D

e Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond organiseert op 4 februari 2012 in de Lutherse kerk te Utrecht een Studiedag, waarbij zowel mannen als vrouwen welkom zijn. Het thema in 2012 is: ‘Oude sporen – Nieuwe wegen’. Zondag aan zondag vieren wij samen in de kerk ons geloven. Wij horen Gods verhaal met ons mensen. Wij zingen oude, bekende en vertrouwde liederen. Onze liturgie is een vast gegeven, ook in zijn variaties. Steeds meer worden in onze diensten echter nieuwe liederen en gebeden geïntroduceerd: als een zoektocht naar inspiratie en verdieping van onze relatie met God en onze naasten. We zoeken naar nieuwe (liturgische) wegen. En natuurlijk niet alleen voor de zondag. Spiritualiteit, bezinning, meditatie en handelen door de week heen, daarover gaat het uiteraard ook. Een Taizé- en Tussentijdslied hier, een Ionagebed daar. Taizé en Tussentijds zijn velen van ons inmiddels bekend; een Ionaviering, en alles wat daarmee samenhangt, is wellicht minder vertrouwd. Ds. Dirk Strasser is verschillende malen in de abdij op het eiland Iona geweest. Hij heeft zich verdiept in de ‘Iona community’ en haar keltisch-christelijke achtergrond, een oecumenische gemeenschap van vrouwen en mannen wereldwijd. Graag wil hij ons op de studiedag door middel van beeld en geluid meenemen naar dat kleine eiland ten westen van Schotland en vertellen wat de spiritualiteit van Iona ons zou kunnen bieden. In de middag zijn er verschillende workshops: • het samen maken van gebeden en woorden van zegen; • het zingen van Ionaliederen; • creatief met materiaal bezig zijn rondom het nieuwe thema. De workshops dragen bij aan de viering ter afsluiting van deze dag. Een viering met de drie P’s (Presentie, Poëzie en Pelgrimage), die de kern van de keltischchristelijke spiritualiteit uitdrukken. De studiedag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Voor koffie en thee bij uw meegebrachte lunch wordt gezorgd. De kosten bedragen € 15,00, die u na binnenkomst kunt voldoen. U kunt zich tot uiterlijk 28 januari opgeven bij Coby Aartsen-Kraaijpoel, tel. 0575-515396 of e-mail c.aartsenkraaypoel@telfort.nl


21

BOEKENBEURS ADVENTSKERK VOOR WILDE GANZEN

voor de ontwikkelingsprojecten van de Stichting Wilde Ganzen Dein boekenbeurs oktober 2011 heeft 4338 euro opgebracht. De beurzen volgend jaar zijn op

de zaterdagen 21 april en 6 oktober. Boeken kunnen doorlopend aangeleverd worden bij ds. Harry Frijling, tel. 4655035 (opslagadres) en dhr. Evert Spijkerboer, tel. 4651069. Wij ontvingen een bedankje van ds. Frijling voor onze betrokkenheid bij deze actie: blijf uw boeken brengen (mag via ondergetekende) en kijk ook eens op de boekenmarkt, of er iets van uw gading bij is. Lolke Folkertsma

LUTHER GLOSSY GEPRESENTEERD IN DEN HAAG

I

n oktober 2011 heeft Rabin Baldewsingh, wethouder monumentenzorg te Den Haag, onder grote belangstelling het eerste exemplaar van de eenmalige LUTHER glossy in ontvangst genomen. Het tweede exemplaar werd aan mevrouw Magret Goltsch uitgereikt. Zij begeleidde de laatste restauraties die de Lutherse Kerk in Den Haag heeft ondergaan. De LUTHER is een jubileumuitgave van de Evangelisch-Lutherse gemeenten in Delft en Den Haag. Beide gemeenten vieren dit jaar hun 400-jarig bestaan. In 1611 kregen zij hun eerste gezamenlijke predikant. De uitreiking van de LUTHER glossy vormde de aftrap naar twee weken feest. Er volgden ondermeer nog een orgelconcert op het Bätzorgel van de Lutherse kerk Den Haag, een jubileumdienst en een gezamenlijke maaltijd in Den Haag, een Lutherdag en een afsluitende dienst in Delft. De LUTHER is te koop in de (Haagse) boekhandels en via de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (www.slub.nl).

VIERINGEN GROTE KERK

D

e volgende Michaëlsviering vindt plaats op 11 december 2011. Het thema is: ‘Verlangen’. Geen mens die geen verlangen kent. Er bestaat zoiets als oerverlangen. In het nadenken over verlangen – het is Advent! – wordt een levenslied, psalm 25, als uitgangspunt genomen. Liturgen: ds. Margo Jonker en ds. Harm Bousema; aanvang: 16.30 uur; m.m.v. de Michaëlscantorij. Op 24 december is er een speciale Michaëlsviering om 22.30 uur. Het thema van de Kerstnachtviering is: ‘De lofzang van Maria’. Er zal worden gezongen van ‘licht en vrede voor mensen van hier en heden’. We zullen horen over verwachting, over ‘het kind dat Jezus heet’, over herders en engelen. En, Maria zal ons meenemen in haar verhaal en in haar lied. Dat verhaal gaat over vertrouwen en twijfel, over verdriet en vreugde. In Maria’s verhaal herkennen we ons verlangen naar licht en vrede. Liturg: ds. Iemke Epema; m.m.v. de Michaëlscantorij.


22

GESPREKSGROEP 50+ IN OOSTERKERK

boeiende lezingen dit seizoen te gaan, op de volgende woensdagen: N18og vierjanuari 2012: Prof. Doeke Post (huisarts, oud-hoogleraar Soc.

Geneeskunde Groningen). Onderwerp: “Heeft de gezondheidszorg nog een zonnige toekomst?”. In deze lezing gaat Doeke Post in op de huidige en toekomstige problemen van de gezondheidszorg, de economische en financiële vooruitzichten en medisch-ethische zaken samenhangend met vergrijzing. 15 februari 2012: Prof.dr. Riemer Roukema. Prof. Roukema is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestants Theologische Universiteit in Kampen. Informatie over onderwerp wordt nog bekend gemaakt. 21 maart 2012: Musicoloog Gerard de Leeuw verzorgt een lezing over een onderwerp uit de passiemuziek. 18 april 2012: Dr. Gert van Klinken: onderwerp: Bonifatius. Hij is een van de bekendste heiligen van Nederland, toch blijft Bonifatius een raadselachtig figuur. Veel in zijn persoonlijkheid lijkt tegenstrijdig: enerzijds de man van vrede, anderzijds de man die de eik van Geismar omhakte. De brenger van de Goede boodschap, maar hij beefde voor de toorn van God. En de laatste beslissing: de tocht naar Dokkum op hoge tijd leeftijd! Alle bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur in de Oosterkerk, kosten zijn: € 3,50 euro, incl. koffie/thee. Namens de stuurgroep, Tineke Diekema, tel. 038 4535733, e-mail: catharinadiekema@home.nl

DAGEN ROND OUD EN NIEUW

V

an donderdag 29 december 2011 (17.00 uur) tot maandag 2 januari 2012 (10.00 uur) kunt u in Bezinningscentrum de Zwanenhof te Zenderen ‘Actief de drempel over naar het nieuwe jaar’. Het oude jaar achter je laten en samen met anderen het nieuwe jaar instappen. Een gevarieerd programma biedt meditatieve en creatieve workshops en een lezing. Er is gelegenheid tot ontspanning met spel, quiz, film en een uitstapje met de bus naar een Twents stadje. In de naaste omgeving kun je wandelen, fietsen of winkelen en de Twentse cultuur opsnuiven. Of je kunt – in alle rust – een boek lezen, een puzzel maken of samen iets ondernemen. De Zwanenhof biedt een uitgebreid en gevarieerd bezinningsprogramma. De accenten liggen op stilte en meditatie, ook worden er programma’s rond levensvragen en persoonlijke ontwikkeling. Aangeboden en er vinden activiteiten plaats, waar plaats is voor geloofsvragen en religieuze beleving. De – vooral meerdaagse – programma’s voor ouderen zijn met name geconcentreerd in de zomer (de zomerweken) en rond de feestdagen in december. Meer informatie over onder andere deelnamekosten: tel. 074 2659525, e-mail: info@zwanenhof.nl of kijk op www.zwanenhof.nl.


23

FLAMBOUW JANUARI Kopijdatum: Verschijning:

zondag 25 december 2011 zondag 8 januari 2012

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag vr 9 dec zo 11 dec di 13 dec wo 14 dec

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 14.30-18.00 16.30 13.30-15.00 9.30-11.00

di 20 dec vr 16 dec zo 18 dec

19.30 17.30 17.30/19.30

za 24 dec

22.30

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Ontmoetingsbijeenkomst (zie artikel) Michaëlsviering Grote Kerk, zie artikel Gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’ Gespreksgroep ‘Als Vrouwen aan het woord komen’ Kerkenraadvergadering (met Kampen) Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’ 30+ gespreksgroep Ad Fontes: (info: tel. 038 7370003/ karinvrieling@ziggo.nl) Kerstnachtviering Grote Kerk, zie artikel

ADVENT In het gewoonste, een vrouw gaat het verhevenste schuil: rouw om de val en het vuil. In het gewoonste, het wonder der slapende schoot, gaat het licht onder. De dag viel dicht. In de nacht als het leven groeit in het vruchtwater van de dood roeit de maan als een dienstbare boot. In het gewoonste, een naam, water en lichaam en bloed, scheept zich aan ons tegemoet God de Vader. Guillaume van der Graft (uit: Feesten der kerk, bloemlezing bijeengebracht door C. Leeflang)


24

CONTACT

De Flambouw van december 2011  

De Flambouw van december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you