Page 1

December 2013


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger

1 december 1e zondag van Advent ‘Ad te dominum levavi’ 8 december 2e zondag van Advent ‘Populus Sion’ 15 december 3e zondag van Advent ‘Gaudete’ 22 december 4e zondag van Advent ‘Rorate coeli’ 24 december Kerstavond

ds. Erwin de Fouw

Jes. 40: 1-11 Rom. 13: 1114/Matt 21:1-9 drs. Etje Jes. 2: 2-5 Verhagen-Krikke Rom. 15: 4-13 Luc. 21: 25-33 ds. Erwin de Jes. 35: 1-10 Fouw I Kor. 4: 1-5 Matt. 11: 2-10 ds. Ries Jes.62:8- 63:4 Nieuwkoop Filipp. 4: 4-7 Joh. 1: 19-28 ds. Erwin de Fouw

Saskia Post / Gea Hoven

25 december Eerste Kerstdag

ds. Erwin de Fouw

Gen. 1: 1-5 Heb. 1: 1-6 (12) Joh. 1: 1-14

Hanneke Buurman / Gea Hoven

29 december Zondag na Kerstmis

ds. Erwin de Fouw

Jes. 8: 11-15 Gal. 4: 1-7 Luc. 2: 33-40 Jes. 60: 1-6 Efez. 3: 1-12 Matt. 2: 1-12

Gerrit Bril / Gea Hoven

Jes.61: 1-4, 62: 11-12 Rom. 12: 1-6, Matt. 3: 13-17

n.n.b. / Gea Hoven

5 januari ds. Erwin de Epifanie/Driekoningen Fouw

12 januari ds. Chica van e 1 zondag na Epifanie Dam Doop van de Heer

Lezingen

Ouderling/ Organist

Lolke Folkertsma / Bart Lip Michiel Verhagen / Gea Hoven Marga Konings / Gea Hoven Jan Grisnich / Gea Hoven

Saskia Post / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst! 4-12 jr

Corrine/ Emma Sipco (j) Rinske Ingrid (o) Beitske Aafke/JanJaap Susanne Rienke

Chris (j) Els (o) Sammie (j) Jeanine (o)

Beitske/ Petra (j) Corrine/Bastia Christa (o) an n.v.t. allen

Jaline Rinske

n.n.b.

Karin Aafke/JanJaap n.n.b.

Lianne (j) Saskia (o)

n.n.b.

Ingrid (j) Els (o)

Esmeralda (j) Sipco (o)

1e collecte: St. INLIA 2e collecte: ELGZ m.m.v. catechisanten 1e collecte: Lutherse Vakantie SLOA 2e collecte: ELGZ Tekenen brieven Amnesty International 1e collecte: Zonnesteen 2e collecte: ELGZ 1e collecte: Exodus 2e collecte: ELGZ na de dienst: Wereldwinkelverkoop 1e collecte: Light for the World 2e collecte: ELGZ aanvang 19.00 uur, feestelijke kerstdienst voor en door jong en oud 1e collecte: KIA Kinderen in de knel 2e collecte: ELGZ viering Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij o.l.v. Gea Hoven 1e collecte: LWF Augusta ziekenhuis 2e collecte: Orgelfonds ELGZ 1e collecte: LWF Actueel 2e collecte: ELGZ afscheid en bevestiging van kerkenraadsleden/ Viering Heilig Avondmaal 1e collecte: New Born Life 2e collecte: ELGZ


4

BIJ DE EREDIENSTEN

O

ok aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, in de Advent-, Kerst- en Epifanieëntijd (Epifanie betekent ‘verschijning’, bedoeld is de verschijning van Christus, Gods levende Woord), lezen wij volgens het klassieke en nog uit de voor-reformatorische tijd stammende Lutherse leesrooster. Het project voor de kinderen is ook hierop gebaseerd, doordat de gesprekken met de kinderen gaan over de kernthema’s uit de epistellezingen voor deze zondagen totdat op Kerstavond de goede kerstboodschap wordt geproclameerd. Over die bijzondere viering voor en door jong en oud op kerstavond leest u verderop in de Flambouw meer. Op de eerste Adventszondag zal bijzondere aandacht worden geschonken aan het Onze Vader. De catechisanten zullen met ons delen wat hen tijdens het bespreken van de afzonderlijke bedes heeft aangesproken. Gastvoorgangers in de Adventstijd zijn onze gemeenteleden Etje Verhagen, die op basis van haar opleiding tot geestelijk verzorgster over een preekconsent van het Remonstrants seminarium beschikt en collega ds. Ries Nieuwkoop, emerituspredikant van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zondag 5 januari wordt gevierd met de zondagsgegevens van het feest van Driekoningen. Op deze dag nemen wij afscheid van Michiel Verhagen als kerkrentmeester gebouwen en van Jan Grisnich als diaken en tevens voorzitter van de diaconie. Ook op deze plaats past dank voor hun werk, dat van grote inzet voor de kerk getuigt. Wij hopen in dezelfde dienst hun opvolgers in te kunnen zegenen. Op 12 januari, Kanazondag, gaat ds. Chica van Dam voor, die als uw voormalige predikant geen introductie meer behoeft. Met een hartelijke groet, Erwin de Fouw

BIJ DE ZON- EN FEESTDAGEN IN DE ADVENT/ KERSTPERIODE

D

e vertaalde benamingen van de zondagen van de Adventstijd zijn achtereenvolgens: ‘Tot u Heer, hef ik mijn ziel op’ (uit de antifoon, naar psalm 25: 1-2a), ‘Volk van Sion’ (naar Jesaja 30: 19, 27, 30), ‘Verheugt u ’(naar Filippenzen 4: 4-5), ‘Dauwt hemelen’ (naar Jesaja 45: 8a). Ze komen uit de ‘antifonen’ (keerverzen), de korte Bijbelverzen die in de klassieke liturgie als refreinen aan de introïtuspsalmen voorafgaan en erop volgen. Nu zult u misschien zeggen: wat heb ik eraan die namen te weten? En waarom al dat Latijn – was het er in de Reformatie niet mede om te doen, het geloof in de landstaal over te brengen? Wat dat Latijn betreft: in zekere zin bepaalt het restant aan Latijnse namen ons bij de oecumene, de wereldwijde kerk van alle eeuwen en plaatsen. En inhoudelijk denk ik, dat de bedoeling van de namen is, dat ze elke week in ons de verwachting laten groeien van de komst van de Messias in ons midden, ons gemeentelijke en ons eigen leven. Kerstmis viert immers de geboorte van Christus, de Messias en is daarom het feest van de menswording van Gods Woord in het kind van Bethlehem, de timmermanszoon Jezus van Nazareth. Met Kerstmis vieren we dat alle Bijbelse beloften van een komend Rijk van Vrede en recht onomkeerbaar waar worden. Temidden van onze door onrecht verworden mensenwereld klinkt het evangelie van Jezus’ geboorte als een oproep aan de


5

mensen om in al onze menselijke verhoudingen plaats te maken voor wat God ons leert aan recht en medemenselijkheid. De Lutherse traditie heeft altijd meer nadruk gelegd op de incarnatie, de menswording van God in Christus, dan de Gereformeerde traditie. Dat is te merken aan de uitbundige toon waarmee Lutheranen van oudsher Kerst hebben gevierd. Daaraan ten grondslag ligt dus die opvatting over hoe het eeuwige en oneindige van God het tijdelijke en eindige van de mensen binnenkomt om er iets geheel nieuws te laten beginnen. Om dezelfde reden wordt in de Lutherse wereld regelmatig en zeker op de hoge feestdagen het Heilig Avondmaal gevierd. Zo ook op kerstochtend 2013 in de Lutherse kerk van Zwolle. Ik wens u een verwachtingsvolle Advent en een gezegende Kersttijd toe. Erwin de Fouw

UIT DE GEMEENTE Ingeschreven als lid (door de doop): Leonie Gery Noorda, Meppelerdiep 38, 8032 TD Zwolle. Liselot Oosting, Burg. Bosch Bruisstraat 21, 7711JA Nieuwleusen. Vertrokken naar Haarlem: Mevr. H.C. Vellinga-Meyer uit Uffelte.

BRIEF AAN DE KINDEREN

B

este kinderen, Als jullie dit lezen, denken jullie natuurlijk vooral aan Sinterklaas, dat snap ik. Maar net vóór het Sinterklaasfeest, op zondag 1 december, begint in de kerk een bijzondere tijd. De tijd van Advent. De zondagen van Advent zijn bijzondere zondagen. Er zijn er vier en steeds steken we een extra kaars aan. En dit jaar is er nog iets anders dan anders: elke week wordt tijdens de kerkdienst een brief bezorgd, met daarin een boodschap voor jullie, de kinderen, voor de andere mensen in de kerk en ... voor de dieren! De dieren, zul je zeggen? Ja, de dieren in de kerststal. Ze liggen in de stal een beetje te suffen. Nou ja, ze slapen. Maar één dier wordt wakker en leert, dat de dieren in deze Adventstijd niet zomaar hun tijd moeten verslapen, maar dat ze mogen wachten op iets heel bijzonders, dat aan het einde van de maand december in hun eigen stal gebeuren zal. Nou, daar willen jullie wel bij zijn, toch? Ik verklap alvast dat het alles te maken heeft met het feest dat we op dinsdagavond 24 december en op 25 december vieren. Dan weten jullie vast wel al een beetje waarover het gaat. Erwin de Fouw (de dominee)

ÉÉN NA LAATSTE FLAMBOUW OP PAPIER!

de één na laatste Flambouw, die in zo’n grote oplage wordt gedrukt. Zie Ditdeisbrief op blz. 23!


6

SCHOENENDOOSACTIE 2013

O

p zondag 3 november begon de dienst met een mooie optocht van alle kinderen met hun versierde en gevulde schoenendoos. Het was een mooi gezicht al die gekleurde dozen bij elkaar voorin de kerk onder de altaartafel. En het waren er dit jaar ook weer veel! 23 dozen, gevuld met speelgoed, schriften, stiften, zeep, tandenborstels etc. Ik wil alle kinderen heel hartelijk bedanken voor het versieren en vullen van een schoenendoos. Ik weet zeker dat de kinderen die jullie doos krijgen heel blij en verrast zullen zijn! Dank jullie wel. Hartelijke groeten, Saskia Post (jeugdouderling)

OPEN PODIUM WOENSDAG 11 DECEMBER: GHANA

I

n het allerarmste gedeelte van Ghana blijkt het mogelijk te zijn bijzondere ontwikkelingen in gang te zetten. Daarbij hebben we onze kerkelijke kernthema’s vieren, leren, dienen en ontmoeten op wel heel speciale wijze ingevuld zien worden. Graag wil ik u deze avond daar kennis mee laten maken in woord en beeld, nu ik er zelf een aantal keren geweest ben. Deze ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van wat zich in 400 jaar tussen Ghana en Nederland heeft afgespeeld. We ontkomen er dan ook niet aan ons tevens te verdiepen in dit zwarte verleden: de slavernij. Ik hoop op 11 december vanaf 20.15 uur in het gemeentecentrum met velen van u in gesprek te kunnen gaan. Michiel Verhagen

OPEN KERK: KERSTSTUKJES MAKEN

U

bent van harte welkom op de eerste zaterdag van de maand in het gemeentecentrum van 9.30 tot 12.00 uur. Het is een plek om even binnen te lopen, elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en/of een gezelschapspelletje te doen. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit (zie onder). De kerk is open, om even stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een gesprek. Om 12.00 uur zal er in de kerk een vredesgebed plaatsvinden. Op 14 december (ditmaal dus de 2e zaterdag van de maand!), is er de mogelijkheid om kerststukjes te maken door gemeenteleden voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Mocht u vervoer nodig hebben voor deze ochtend laat het ons dan even weten. Wij begroeten u graag, de koffie/thee staat klaar. Contactadres: Janke Geertsma en Cor Noorda, tel. 038 4609836 of 06 13082720, geertsmajanke@gmail.com


7

AMNESTY INTERNATIONAL

Z

ondag 8 december liggen er weer 3 brieven van Amnesty om te ondertekenen.  In Egypte spelen vrouwen sinds de ’25 januari-revolutie’ een belangrijke rol bij de demonstraties voor hervorming in hun land. Maar dit is niet ongestraft gebleven. Vrouwen zijn doelwit geworden van mishandelingen en seksueel geweld, specifiek gericht op vrouwen. Zowel de veiligheidsdiensten als individuen hebben zich hieraan schuldig gemaakt.  In Saudi-Arabië vraagt Amnesty om vrijlating van 3 prominente leden van De ACPRA. De ACPRA is een van de meest actieve en een van de weinige onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in het land. De organisatie documenteert mensenrechtenschendingen en helpt families van gevangenen die zonder aanklacht of rechtszaak vastgehouden worden.  In Syrië wordt Ali Mahmoud Othman gevangen gehouden omdat hij professionele journalisten hielp verslag uit te brengen. Bovendien hielp hij buitenlandse journalisten naar Homs te reizen. Amnesty beschouwt Ali Mahmoud Othman als een gewetensgevangene, die slechts wordt vastgehouden vanwege zijn vreedzame activisme en ondersteuning van buitenlandse journalisten. U weet dat het schrijven van brieven en het zetten van een handtekening helpt om de mensenrechten in deze landen te verbeteren. Graag uw medewerking! Everdien Sanderman

ONTMOETINGSBIJEENKOMST ADVENT

U

wordt van harte uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst in de Adventstijd op donderdag 12 december aanstaande. Vanaf 14.30 uur bent u welkom in het gemeentecentrum. Om 15.00 uur gaan we naar de kerk. Ds. Erwin de Fouw zal voorgaan in de dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren; Gea Hoven zal het orgel bespelen. Na de dienst is er gelegenheid om onder genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Mevr. Myrna Frits zal aan de hand van oude Bijbelse platen een verhaal vertellen. Rond de klok van 17.00 uur is er een broodmaaltijd en om 18.00 uur sluiten we de middag af. Wilt u zich vóór dinsdag 10 december opgeven bij: Marga Konings (tel. 0341 258969 of e-mail: margakonings@kpnmail.nl), bij haar kunt u ook aangeven of u vervoer nodig hebt. We zien er naar uit om u te begroeten. Namens de bezoekgroep, Janke Geertsma


8

UIT DE KERKENRAAD

kerkenraadsvergadering 14 november 2013. Kort• verslag De kerkenraad heeft gesproken met enkele kandidaten

voor de vacatures voor kerkrentmeester gebouwen en die voor een diaken, tevens beoogd voorzitter van de diaconie. We hopen u deze maand een positief bericht over de invulling van de vacatures te kunnen geven. Met de kandidaten is uitvoerig gesproken over de inhoud van het kerkenwerk en over hun motivatie om een ambt op zich te nemen. • De kerkenraad heeft aangegeven dat het niet per se nodig is dat alle (vier) diakenen elke vergadering van de kerkenraad bijwonen. De diaconie heeft haar eigen vergaderrooster; uiteraard zal de diaconie wel steeds vertegenwoordigd moeten zijn in de kerkenraadvergadering. Een van de diakenen maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van de kerkenraad, samen met de kerkrentmeester financiën, de voorzitter, de scriba en de predikant. • De kerkenraad zal op 30 november met acht personen de handen uit de mouwen steken voor een project van de Stichting Present. • De kerkenraad heeft de begrotingen 2014 van de Kerkrentmeesters en van de diaconie vastgesteld. Ook hebben we het collecterooster 2014 vastgesteld. Daarbij past de kanttekening dat de diaconie een reservering heeft gemaakt voor collectes voor het nieuwe diaconale project, dat de komende tijd wordt voorbereid. U hoort daar binnenkort meer over. • De kerkenraad heeft ook ingestemd met het voorstel van de kerkrentmeester financiën om het legaat dat we eerder dit jaar ontvingen niet voor relatief korte tijd te beleggen, maar om dit bedrag op een spaarrekening te zetten. Volgend jaar zijn behoorlijke kosten te verwachten voor het orgel en dient ook nog het een en ander te worden geïnvesteerd in het gebouw. Tegen die achtergrond is kortstondig beleggen financieel niet aantrekkelijk. De kerkenraad bevestigde het beleid om de beleggingen zoveel mogelijk in duurzame projecten te steken. • De kerkenraad heeft – al enige tijd geleden – functieomschrijvingen voor de ambtsdragers opgesteld. De kerkenraad zal ook zorgen voor extra begeleiding van nieuwe ambtsdragers, bij voorbeeld via een mentorschap. Het dagelijks bestuur zal voorstellen daarvoor uitwerken begin 2014. Lolke Folkertsma, secretaris ELG Zwolle


9

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

OPBRENGST COLLECTE FILIPPIJNEN Op zondag 17 november heeft de diaconie een collecte ingelast voor noodhulp aan de getroffen gebieden in de Filippijnen. Deze collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van ruim 500 euro. Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. Het geld kan men goed gebruiken. Het wordt overgemaakt naar de LWF die daar plaatselijk actief is met het uitdelen van voedselpakketten en het verlenen van andere noodhulp (zie ook het bericht verderop in deze Flambouw).

KERK IN ACTIE AGENDA De jaarlijkse Missie-Zendingskalender, een uitgave van Kerk in Actie, bestaat niet meer. De reden dat deze Zendingskalender niet meer wordt uitgegeven is de teruglopende belangstelling, waardoor het niet langer haalbaar was dit product te handhaven. Kerk in Actie heeft daarvoor in de plaats een Kerk in Actie Agenda uitgegeven. Men denkt dat er voor de agenda meer belangstelling zal zijn. U vindt er tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. Elke week wordt u geïnspireerd door een spreuk of Bijbeltekst en leest u over bijzondere projecten als voorbeeld van wat Kerk in Actie wereldwijd doet. In de agenda beginnen de weken op zondag. Het formaat is A5 en de agenda is voorzien van een (beschermende) ringband aan de linkerzijde. De agenda is te koop voor €7,50. U kunt de agenda bestellen via de diaconie. Het geld dat Kerk in Actie ontvangt door de agenda’s te verkopen, komt geheel ten goede aan de programma’s die Kerk in Actie ondersteunt. Meer informatie vindt u op de website van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).

DIACONALE COLLECTEN Stichting INLIA De diaconie collecteert op zondag 1 december voor de Stichting INLIA. INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is voortgekomen uit de betrokkenheid van lokale geloofsgemeenschappen bij het lot van asielzoekers in nood. Aan met uitzetting naar hun land van herkomst bedreigde asielzoekers verleenden zij diverse vormen van ondersteuning variërend van ondersteuning bij terugkeer tot en met ‘kerkasiel’, met als doel de dialoog met de verantwoordelijke autoriteiten aan te gaan en zo tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.


10

INLIA heeft een belangrijke rol gespeeld bij de politieke totstandkoming en ambtelijke uitvoering van de zgn. Pardonregeling, waarmee in 2007 ongeveer 28.000 langdurig in ons land verblijvende asielzoekers een verblijfsvergunning kregen. Lutherse Vakantieweken SLOA Op zondag 8 december wordt er gecollecteerd voor de Stichting SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten). Deze stichting organiseert vakantieweken voor gemeenteleden, die door omstandigheden niet (meer) met vakantie kunnen gaan. Commerciële vakanties zijn meestal niet geschikt voor deze doelgroep en ook te duur. De SLOA kan, in samenwerking met diaconieën en lutherse fondsen, deze mensen een betaalbare, aangepaste vakantie aanbieden. Voor dit alles is men voor het grootste deel afhankelijk van lutherse diaconieën en gemeenten. Zolang zij de SLOA willen steunen kunnen ze dit werk blijven doen, anders moet men op den duur ‘nee‘ verkopen en dupeert men uiteindelijk deze overwegend ouderen, alleenstaanden en gehandicapten uit onze lutherse gemeenten. De lutherse gasten die jaarlijks van deze aangepaste vakanties mogen genieten zullen u zeer dankbaar zijn! De Zonnesteen De diaconie collecteert op zondag 15 december voor de Zonnesteen, het bekende inloophuis voor kankerpatiënten, gevestigd in ons pand aan de Koestraat. Het inloophuis voor mensen die zelf of bij naasten met kanker te maken hebben, is een belangrijke ontmoetingsplaats, zowel voor Zwollenaren als voor mensen uit de regio. Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheden voor lotgenotencontact, informatie of doen mee aan activiteiten die helpen om door de moeilijke levensfase heen te komen. De Zonnesteen is bij gebrek aan subsidiemogelijkheden volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. Exodushuis Zwolle De opbrengst van diaconale collecte op zondag 22 december is bestemd voor het Exodushuis in Zwolle. Exodus Nederland biedt in de zogenaamde Exodushuizen hulp aan (ex)gedetineerden. Exodus geeft opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en aan gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf. Voorwaarde is dat zij gemotiveerd moeten zijn om uit de criminaliteit te stappen. Vooral als het op eigen kracht niet lukt, is een duwtje in de goede richting heel waardevol. Bij Exodus Nederland zijn ruim anderhalf duizend vrijwilligers actief. De organisaties Exodus Nederland, Protestants Jusitiepastoraat en Kerken-met-Stip werken nauw samen.


11

Light for the World Op dinsdag 24 december is het Kerstavond. De diaconie vraagt dan een bijdrage voor de Stichting Light for the World. Dit is een christelijke ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. De projecten worden uitsluitend uitgevoerd door lokale partners voor een duurzaam resultaat. Light for the World Nederland werkt nauw samen met vergelijkbare organisaties in Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van de projecten te vergroten. De stichting is in 2010 en 2011 uitgeroepen tot ‘Beste goede doel van Nederland’ door dagblad Trouw en stond in 2012 in de top-5. De stichting is afhankelijk van giften en ontvangt subsidies vanuit het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie. KIA Kinderen in de Knel Op woensdag 25 december vieren we Kerst. De diaconie collecteert dan voor Kinderen in de Knel. Dit is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie ondersteunt met dit project lokale organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapte kinderen en kinderen die in gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met name kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten. Augusta Ziekenhuis LWF De diaconale collecte op zondag 29 december is bestemd voor het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis wordt beheerd door de Lutherse Wereld Federatie. Dit ziekenhuis is opgericht na de oorlog van 1948. Het Augusta ziekenhuis wil zorg bieden aan alle bewoners, ongeacht ras, religie, nationaliteit, geslacht of het vermogen om te betalen. De meerderheid van de patiënten bestaat uit verwijzingen van de Palestijnse Autoriteit en de VN hulporganisatie voor de Palestijnen. Het Augusta ziekenhuis biedt een groot aantal gespecialiseerde diensten die niet gemakkelijk toegankelijk of beschikbaar zijn in andere ziekenhuizen in de bezette Palestijnse gebieden. Het ziekenhuis is grotendeels liefdadigheidszorg. Dit is alleen mogelijk door de donaties en steun van kerken, organisaties en individuen. Orgelfonds De tweede collecte op zondag 29 december is bestemd voor ons Orgelfonds. Het orgel heeft binnenkort groot onderhoud nodig. Daarvoor is veel meer geld nodig dan waar het orgelfonds momenteel in kan voorzien. Graag dus uw bijdrage voor ons mooie instrument.


12

LWF Actueel Op zondag 5 januari is de diaconale bestemming de Lutherse Wereld Federatie. Onze diaconie wil zo mogelijk een actueel doel bestemmen. Meer informatie wordt nog gegeven. Newbornlife Op zondag 12 januari wordt gecollecteerd voor de Stichting Newbornlife. Stichting Newbornlife Nederland heeft ten doel: het creëren van kansen op een nieuw leven voor Afrikaanse vrouwen die lijden aan specifieke aandoeningen die optreden na de bevalling. Onder meer door het financieel ondersteunen van de organisatie Mercy Ships, welke hulp verleent aan bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en het doen verlenen van begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein. In de meeste gevallen wordt een vrouw met genoemde aandoeningen verstoten door haar man. Ze is van geen nut meer. In de Afrikaanse maatschappij geven een verzorgd uiterlijk en het hebben van kinderen waarde aan de vrouw; deze vrouwen zijn in de ogen van hun sociale omgeving onwaardig. De vrouw moet terug naar haar eigen familie, als die haar tenminste terug wil hebben. Vaak wordt zo’n vrouw verborgen gehouden voor de gemeenschap en leeft ze de rest van haar leven eenzaam in een hutje in de rimboe of bij de vuilnisbelt. Zelfdoding komt veel voor onder deze vrouwen, omdat ze het ‘er niet meer bijhoren’ niet langer kunnen verdragen.

ELGZ DIACONIE, BEGROTING 2014 Toelichting begroting diaconie 2014 ieronder volgt een toelichting bij enkele cijfers die wat verduidelijking nodig hebben.  Verhoging van de verwachte extra opbrengsten voor het project. Ondanks dat er geen inkomsten te zien zijn, is er te verwachten dat dit volgend jaar wel meer opbrengt. Dit jaar zaten we immers in een tussenjaar en volgend jaar is er wel echt een project.  Bijdrage ouderenreisje: het begrote getal lijkt heel laag in verhouding tot de begroting van 2013, dit komt omdat de volledige kosten in 2013 rond de 900 euro liggen, maar volgend jaar krijgen we hier vrijwel zeker subsidie voor en dan dalen de kosten.  Individuele ondersteuning: dit bedrag kan ook erg hoog lijken, maar ook hier staan wat bedragen nog niet bij die wel meegeteld moeten worden.  Diaconaal quotum: de huidige realisatie van 370 euro is slechts de helft van het te betalen bedrag in 2013 geweest. Vandaar de hoge begrotingspost.

H


13

2013 begroting Diaconale doelen collecte-opbrengsten PKN/KIA collecte-opbrengsten diac. doelen collecte-opbrengsten project extra giften voor PKN/KIA extra giften voor diac. doelen extra giften voor project afdracht naar PKN/KIA afdracht naar diac. doelen afdracht naar project extra afdracht naar PKN/KIA extra afdracht naar diac. doelen extra afdracht naar project

2013 2014 realisatie begroting t/m 30-06

resultaat

990 6.765 875 200 1.000 -990 -6.675 -875 -200 -1.000 -

349 2.502 518 -349 -2.502 -518 -

750 5.500 1.200 200 1.500 -750 -5.500 -1.200 -200 -1.500 -

resultaat

-1.250 -150 -1.400

-354 -253 -607

-500 -400 -900

Activiteiten Bijdrage ouderenreisje Kosten ouderenactiviteit advent Diverse inkomsten diaconale kas (2014 via Kerkbalans) extra giften voor diaconale kas subsidies rente / dividend resultaat Diverse uitgaven individuele ondersteuning giften diverse doelen kosten erediensten diaconaal quotum portokosten abonnementen diverse kosten / onvoorzien resultaat

1.500 300 1.200 175 3.175

2.203 245 2.448

2.500 300 250 150 3.200

-2.750 -550 -350 -25 -35 -100 -3.810

-416 -180 -370 -33 -62 -1.061

-2.000 -500 -750 -25 -40 -100 -3.415

TOTAAL RESULTAAT

-2.035

780

-1.115


14

BEGROTING 2014 EVANG. LUTHERSE GEMEENTE ZWOLLE

I

n de kerkenraad van 14 november 2013 is de begroting voor 2014 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle vastgesteld. Wij geven u graag inzicht en publiceren daarom een samenvatting in deze Flambouw. Mocht u vragen hebben dan horen wij die graag (kerkrentmeester@elkz.nl). De Kerkrentmeesters Begroting 2014 Realisatie 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

baten baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten subsidies en bijdragen totaal baten

30.178 4.150 77.301 111.629

31.910 2.200 76.950 2.000 113.060

31.650 3.600 78.900 114.150

14.916 778 64.018 3.515 5.567 10.579 3.829 563 103.765

23.400 1.000 64.800 5.000 5.050 10.000 3.630 500 113.380

28.300 1.000 64.070 3.000 5.050 10.000 4.150 600 116.170

lasten lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten totaal lasten toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten totaal overig

10.1711.056 2.007 7.108756

1.080900 1.5001.6802.000-

1.0801.000 1.0001.0803.100-


15

Baten Deze post bevat onder andere baten uit verhuuractiviteiten (30% van onze totale inkomsten) en inkomsten uit ‘levend geld’. ´Levend geld´ is de samenvoeging van opbrengsten uit kerkbalans, collecten en giften. De opbrengst uit kerkbalans (voor 2014 begroot op € 68.900) is verhoogd met de inflatie, waarbij tevens rekening is gehouden dat onze gemeente nog steeds groeiende is. Deze groei is ook nodig om de stijgende kosten te kunnen opvangen. Lasten De lasten geven een redelijk constant beeld en de kerkenraad verwacht dat de kosten in lijn zullen liggen met de begroting 2013. Gebouwen Qua onderhoud zijn in 2014 geen bijzondere posten te verwachten. Eventuele aanpassingen aan het gebouw zijn niet opgenomen in de begroting en zullen, als deze worden uitgevoerd gedeeltelijk met subsidies en acties worden gefinancierd. Eventuele investeringen zijn bijvoorbeeld het opknappen van het gemeentecentrum en de aanschaf van een piano. Orgel Het orgel is aan groot onderhoud toe wat in 2014 zal worden uitgevoerd. Voor deze kosten zal een beroep worden gedaan op de gemeente, subsidies en het onderhoudsfonds (stand per 30 september 2013: € 11.000). In de exploitatie is daarom geen bedrag opgenomen. Kerkdiensten Onder deze post was in 2013 € 2.000 opgenomen voor de aanschaf van nieuwe liedboeken, waardoor deze kosten in 2014 weer lager zijn ingeschat.


16

KORT VERSLAG GENERALE PKN-SYNODE

O

p 14 en 15 november jl. is de Generale PKN-synode bijeengeweest in Lunteren. Na 2 jaar is ook de lutherse kerk weer aanwezig. Vanuit de lutherse synode zijn nu 5 lutheranen, waar ondergetekende ook bij hoort, lid van de Generale PKN-synode. Het was voor mij een inspirerende en boeiende ervaring. Door de preses van de Generale PKN-synode, ds. Karin van den Broeke, werden de lutherse leden hartelijk welkom geheten. En onze preses ds. Trinette Verhoeven heeft de opening van deze synode verzorgd. Naast enkele agendapunten m.b.t. wijziging van kerkordelijke bepalingen en benoemingen, kwamen vooral ethische onderwerpen aan de orde. Zo stond nu het onderwerp ‘familie’ centraal. Door het bestuur van de PKN-synode is een handreiking met als titel ‘Familie als gegeven; leven in een Web van Relaties’ geschreven. De definitieve tekst van de handreiking zal worden toegezonden aan de plaatselijke gemeenten. Daarnaast kwam de voortgang van de catechese ter sprake. Er is een beraadgroep Catechese in het leven geroepen en hun eindrapportage is besproken. De generale synode heeft besloten de noodzaak om catechese hernieuwd en blijvend onder de aandacht te brengen binnen de gemeenten van de PKN, opnieuw krachtig te onderstrepen. Daartoe zal vanuit de Dienstenorganisatie (JOP en Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond) lesmateriaal vooral t.b.v. de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar, ter beschikking worden gesteld. Ook werd informatie gegeven over de stand van zaken betreffende de Pioniersplekken en de Predikantenpool. Doel hiervan is gemeenten te ontzorgen en beginnende predikanten te begeleiden in hun eerste gemeente. De eerste predikant is in juli jl. aan de slag gegaan. In oktober is een nieuwe wervingsactie onder proponenten geweest. In juni 2014 zal een eerste evaluatie plaatsvinden. Door het moderamen is een werkpapier “Het ambt in discussie” geschreven. Hierin is een poging gedaan basisinzicht te geven over het ambt, niet alleen dat van dominee. Uit een levendige discussie kwam naar voren, dat er nogal wat knelpunten zijn. In de vergadering van april 2014 zal een eindrapport worden gepresenteerd. Ook kwam het onderwerp ‘Toekomst Agenda Generale Synode’ aan de orde. Voortaan zal één keer per jaar hierover worden gesproken. Vooral de communicatie tussen de generale synode en de plaatselijke gemeenten is belangrijk (rol van visitatie). Ook de werkwijze van de vergadering zelf vergt voortdurend aandacht. Tenslotte kwam de nieuwbouw van Hydepark ter sprake. Er is veel intensief overleg met bestuur, organisatie en de gemeenteraad van Utrecht-Heuvelrug geweest. De aanbesteding is zeer zorgvuldig gedaan. De communicatie met de plaatselijke gemeenten verdient grote aandacht. Men hoopt eind 2014 met de bouw te beginnen zodat begin 2016 het nieuwe gebouw er staat. Na 2 dagen vergaderen ben ik dus met een ‘vol hoofd’ terug gereden naar huis. Ik kan zeggen: ‘het was een goede vergadering’! Voor meer informatie over de Generale PKN-synode verwijs ik u graag naar de website www.pkn.nl. Johanna Wildeman


17

DE WAND

T

ot en met begin december kunt u nog de schilderijen van twee gemeenteleden bewonderen. De schilderijen in de hal – Friese luchten/ Fryske loften – zijn van de hand van Marjan Reus. In het gemeentecentrum hangen werken van Chica van Dam. Na 9 december treft u in het Gemeentecentrum foto’s van Ghana aan. Deze foto’s zijn gemaakt door Michiel Verhagen, die op 11 december het eerste ‘Open Podium’ verzorgt naar aanleiding van het hulpproject in Noord Ghana waar hij onder andere afgelopen januari de hele maand als vrijwilliger aan het werk is geweest (meer informatie over het Open Podium vindt u verderop in deze Flambouw). Vanaf de jaarwisseling maken de foto’s plaats voor kunstwerken, gemaakt door Esmeralda Rietberg.

HULP LWF BIJ RAMP FILIPPIJNEN

U

iteraard staat ook het gironummer 43360 (IBAN: NL28 INGB 0000 0433 60) van het Nederlands Luthers Genootschap open voor financiële bijdragen ten behoeve van de hulp die vanuit de Lutherse Wereld Federatie bij de ramp op de Filippijnen geleverd wordt. De LWF heeft direct vanaf haar oprichting in Zweden in 1947 hulp verleend aan slachtoffers van natuurrampen en oorlogen. Noodhulp, die vaak uitmondde in ontwikkelingssamenwerking. De LWF heeft hiervoor een speciale afdeling. Ook op de Filippijnen is de LWF direct begonnen. Een team samengesteld uit mensen die voor de LWF al in projecten in Azië werken is naar Samar en Leyte in het rampgebied gegaan om de hulpteams van de lokale kerken verenigd in de National Council of Churches te ondersteunen. Reeds op 13 november konden er drie trucks naar Oost-Samar gestuurd worden met 5.000 voedselpakketten voor families. Met een voedselpakket kan een gezin van vijf personen vier dagen overleven. In het voedselpakket zit acht kilo rijst, vijf blikjes met sardientjes, een pond suiker, een halve gedroogde vis, een pond bonen een halve liter zonnebloemolie, wat zout en twee pakken biscuitjes. Dit is natuurlijk maar het eerste begin van deze noodhulp. Hulp die de mensen bereikt en waarvoor veel geld nodig is. Voor nadere informatie kunnen wij u ook verwijzen naar de website van de LWF (www.lutheranworld.org) die regelmatig updates geeft van de situatie. Ook via onze eigen website (www.luthersgenootschap.nl) zullen wij verslag doen. U kunt hiervoor uw bijdrage storten op rekeningnummer 43360 t.n.v. Nederlands Luthers Genootschap te Woudrichem onder vermelding van ‘Filippijnen’. Met een vriendelijke groet, Coby Aartsen-Kraaypoel Secretaris Nederlands Luthers Genootschap


18

DOCUMENTATIEBLAD LUTHERSE KERKGESCHIEDENIS

O

nlangs verscheen een nieuw nummer van het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (nr. 41, 2013). Sinds de Lutherse najaarssynode 1987 rolt dit periodiek jaarlijks van de pers. Drie bijdragen trekken in dit nummer voorbij: drs. J. Faber schrijft over het boek van dr. Jacques Bras, dat handelt over het godsdienstgesprek te Regensburg in 1541; en drs. Th.A. Fafié sprokkelde het “Levensbericht van de Lutherse predikant Dirk Drijver (1879-1946)” bij elkaar en probeert meer gegevens te krijgen over de Dordtse Lutheraan Joh. J. Zehnpfenning (1884-1971). Losse nummers van dit kerkhistorische tijdschrift (53 bladzijden) kunnen worden besteld door het overmaken van €4,50 naar postbanknummer 5779925 (IBAN NL 45 INGB 0005 779925) t.n.v. Th.A. Fafié inz. Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis te Haarlem, onder vermelding van: graag toezending nr. 41/ 2013. Mocht u ook de komende nummers (één keer per jaar) willen ontvangen, geeft u dat dan aan op de girokaart; bij internet bankieren – gezien de verzending – ook graag uw naam en adres vermelden. Tenslotte maken wij u attent op het bestaan van het Luthers antiquariaat te ’sGravenhage, een nieuw onderdeel van de SLUB. Via www.slub.nl is dit antiquariaat bereikbaar. Onder andere bijna het gehele oeuvre van de Lutherse theoloog en cultuurhistoricus dr. C.W. Mönnich is nog verkrijgbaar. Maar ook de geschriften van dr. W.J. Kooiman, dr. C.Ch.G. Visser en dr. Ant. Johannes zijn nog voorhanden. Evenals het boekje over de beginjaren van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, de geschriften van J.W. Pont, J. Loosjes en D. Drijver. Namens de SLUB, Huib Jongeneel en Els Pellen (e-mail: slubdenhaag@hetnet.nl)

LEZING GESPREKSGROEP 50-PLUS IN DE OOSTERKERK

O

p woensdagmorgen 15 januari (aanvang: 10 uur) is de spreker bij de 50-plus gespreksgroep ds. Jan Offringa. Het thema is: ‘Christelijke levenskunst’. Levenskunst staat zowel in de filosofie als theologie hoog op de agenda. Komt het ook voor gelovigen niet aan op het geleefde leven en de praktijk van alledag? Hoe streef je daarin naar wat authentiek en echt, waar en wijs, rechtvaardig en goed is? Kan dat zowel in tijden van voor- als tegenspoed? En hoe toont zich in dit alles de rijkdom van de christelijke traditie, als een spirituele vorm van levens- en geloofskunst? Jan Offringa (1957) is predikant van de protestantse gemeente Kesteren. Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van Op Goed Gerucht, beweging van moderne protestantse theologen. Hij schreef in 2008 over geloof en twijfel het boek ‘Na een gezonde geloofscrisis’. Ook schrijft hij regelmatig boekrecensies voor magazine Volzin. Deelnamekosten: €4 (incl. koffie/thee). Nadere informatie: Bert van de Venis (038 457173/ fam.venis@home.nl)


19

LUTHERBEELD ONTHULD

Catharijneconvent te Utrecht ontving op Museum 30 oktober 2013, de vooravond van

Hervormingsdag, een geschenk van de Stichting voor Protestantse Kerkelijke Kunst, de SPKK. Directeur Marieke van Schijndel onthulde een Lutherbeeld, een door Otmar Hörl ontworpen kunststof ‘multiple’. Het verwijst naar het ‘Lutherdenkmal’ op de markt van Wittenberg, de stad waar Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de slotkapel spijkerde. In de aanloop naar het herdenkingsjaar 2017 neemt de SPKK het museum zo symbolisch op in een wijde kring van plaatsen waar de reformator Luther op eigentijdse wijze present gesteld wordt. Om 500 jaar Reformatie te markeren organiseert Museum Catharijneconvent in samenwerking met de SPKK in 2017 de Nederlandse Luthertentoonstelling. Met het plaatsen van een foto van de onthulling van het Lutherbeeld is de website van de SPKK – www.spkk.nl – in november officieel ten doop gehouden. In de SPKK werken de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Christelijke Gereformeerde Kerken samen. Hun gezamenlijke collecties zijn ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Op de site vindt u meer informatie over de collecties, het beeld en het herdenkingsjaar 2017. Rineke Verheus-Nieuwstraten, secretaris SPKK


20

DIENSTEN GROTE KERK

Meer informatie: www.michaelsvieringen.nl . Zondag 1 december, 16.30 uur: Taizéviering.

Zondag 8 december, 16.30 uur: Michaëlsviering, liturgen: ds. Louisa Vos en ds. Nelleke Eygenraam. In deze viering staat Hildegard von Bingen (1098-1179) centraal. In 2012 werd zij door paus Benedictus XVI uitgeroepen tot Kerkleraar (Doctor Ecclesiae), een titel die is weggelegd voor heiligen die door hun leven en geschriften een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de christelijke theologie. Tijdens de Michaëlsviering zal haar muziek klinken en wordt de beeldtaal van haar visioenen naast die van de Schrift gelegd. Voorafgaand aan de viering is om 15.00 uur een ieder van harte welkom in de consistorie van de kerk (trap op onder het orgel) voor een kennismaking met Hildegard von Bingen aan de hand van haar biografie, de lezing van een brief, het antwoord daarop en de weergave van een visioen. Opgave van tevoren is wenselijk (mail naar michaelsvieringen@gmail.com). Zondag 15 december,16.30 uur: Gaandewegviering, thema: ‘Liefde’; liturg: Ruilof van Putten. Zondag 22 december, 16.30 uur: Michaëlsvesper (orgelvesper). Dinsdag 24 december, 22.30 uur: Kerstnachtviering (Michaëlsviering). Tijdens de kerstnachtviering zal onder andere de cantate BWV 91 “Gelobet seist du Jesu Christ” uitgevoerd worden. De muzikale leiding is in handen van Toon Hagen. Liturgen: Jan Doelman en Sanne van Dijk; uitvoerenden: Michaëlscantorij, Michaelscantatekoor, orkest Musica Michaelis, Heleen Koele (sopraan), Petra Stoute (alt), Govert Valkenburg (tenor), Bart van de Wetering (bas). Zondag 29 december, 16.30 uur: Michaëlsvesper (orgelvesper). Zondag 5 januari, 16.30 uur: Gaandewegviering. Zondag 12 januari, 16.30 uur: Michaëlsvesper.

FLAMBOUW JANUARI 2014 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 29 december 2013 zondag 12 januari 2014


21

AGENDA

A

lle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld. Over bijna alle activiteiten vindt u elders in deze (of de vorige) Flambouw meer informatie. datum Tijd activiteit Maandag 20.00-22.00 cantorij (niet tijdens schoolvakanties) Dinsdag 20.00-21.00 bidstond Woensdag 10.00-11.00 t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 zo 1 dec 16.30 Taizéviering, Grote Kerk 17.30/19.30 Ad Fontes, gespreksring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis) wo 4 dec 19.30 4e bijeenkomst ‘Leren van Luther (2)’, Oosterkerk zo 8 dec 9.30-11.30 Tekenen brieven Amnesty International 16.30 Michaëlsviering, Grote Kerk di 10 dec 13.30-15.00 Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat …’ wo 11 dec 9.45-11.45 Gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ 20.15 Start Open Podium: Michiel Verhagen over Ghana do 12 dec 14.30-18.00 Ontmoetingsbijeenkomst Advent 19.30 Kerkenraadsvergadering za 14 dec 9.30-12.00 Zaterdagochtendinloop met oa ‘kerststukjes maken’ 12.00 Vredesgebed zo 15 dec 16.30 Gaandewegviering, Grote Kerk di 17 dec 19.30 (2e) Gespreksavond n.a.v. boek ds. Carel ter Linden (zie Flambouw november) do 19 dec 17.30 Maaltijdgroep Zwaan-schuif-aan zo 22 dec 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk di 24 dec 19.00 Kerstavondviering voor en door jong en oud 22.30 Kerstnachtviering, Grote Kerk zo 29 dec 16.30 Michaëlsvesper, Grote Kerk zo 5 jan 16.30 Gaandewegviering, Grote Kerk 17.30/19.30 Ad Fontes, gespreksring Lutheranen 30+ (bij deelnemers thuis) wo 8 jan

9.45-11.45

do 9 jan zo 12 jan di 14 jan

19.30 19.30 16.30 13.30-15.00

Gespreksgroep ‘Als vrouwen aan het Woord komen’ 5e bijeenkomst ‘Leren van Luther (2)’, Oosterkerk Kerkenraadsvergadering Michaëlsvesper, Grote Kerk Gespreksgroep ‘Het Verhaal gaat …’


22

DOOR GOEDE MACHTEN Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, o Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. En wilt Gij ons de bittre beker geven met gal gevuld tot aan de hoogste rand, dan nemen wij hem dankbaar zonder beven aan uit uw goede, uw geliefde hand. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken om deze wereld en haar zonneschijn, leer ons wat is geleden dan herdenken, geheel van U zal dan ons leven zijn. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die Gij hier in ons duister hebt gebracht, breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, laat ons dan allerwege horen stijgen tot lof van U het wereldwijde lied. In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Dietrich Bonhoeffer Oorspronkelijke titel: Von guten m채chten treu und still umgeben; vertaling: J.W. Schulte Nordholt. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) verzette zich moedig en vol overtuiging tegen het Hitler-regime. Als gevolg daarvan werd hij gevangen gezet in het beruchte hoofdkwartier van de Gestapo in Berlijn. Van daaruit stuurde hij op 28 december 1944 een brief aan zijn moeder, die bovenstaande tekst bevatte. Het gedicht droeg hij op aan zijn moeder en aan zijn verloofde. De tekst is tegenwoordig vooral als lied bekend.


23

ÉÉN NA LAATSTE FLAMBOUW OP PAPIER! Geachte gemeenteleden, In juli 2013 hebt u allen een brief bij de Flambouw aangetroffen met de mededeling dat met ingang van 2014 de Flambouw digitaal wordt verspreid. Wie de Flambouw graag op papier wilde blijven ontvangen kon dat aangeven; we vroegen ook naar mailadressen. In september hebben we dit verzoek herhaald. Er hebben 110 gemeenteleden gereageerd, van wie 61 de Flambouw graag op papier willen blijven ontvangen. Daarnaast wisselen diverse Evangelisch-Lutherse Gemeenten hun kerkblad op papier uit. U treft de kerkbladen van een aantal gemeenten aan op de leesplank in de kerk. Vijftig gemeenteleden gaven, onder vermelding van hun mailadres, aan voortaan de digitale versie te willen ontvangen. Dit betekent dat een kleine 200 abonnees niet heeft gereageerd. Van velen van hen hebben we geen mailadres. We kunnen hen dus niet persoonlijk bereiken met de digitale Flambouw; zij zullen zelf actief de Flambouw moeten inzien via de website www.elkz.nl of via Facebook: www.facebook.com/LutherseGemeenteZwolle In januari wordt voor het laatst de gedrukte Flambouw aan alle ruim 300 abonnees verstuurd. Wie de komende maand via info@elkz.nl zijn of haar mailadres doorgeeft, krijgt de Flambouw met ingang van februari 2014 digitaal toegestuurd. Wie niet reageert ontvangt geen Flambouw meer. Namens de kerkenraad, Lolke Folkertsma, secretaris.


24

Flambouw december 2013  

De Flambouw van december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you