Page 1

April 2012


2

Diensten in de Evangelisch-Lutherse kerk, Datum/Dag

Voorganger Lezingen

Ouderling/ Organist

7 april Paaswake (21.30 uur)

ds. Erwin de Fouw

Gen. 1:1 - 2:3 Ex.14:15 -15:1 Jes. 4: 1-6 Jona 3: 1-10 Ez. 37: 1-14 Joh. 20: 1-18 Joh. 20:11-18 Kol. 3: 1-4 ds. Erwin de Ez. 43: 1-7a Fouw Ez. 47: 1-12 I Kor. 5: 7-8 Joh. 20: 1-18 ds. Hans Mudde Jes. 26: 1-13 I Joh. 5: 1-6 Joh. 20: 19-31

Lolke Folkertsma / Gea Hoven

ds. Erwin de Fouw

Psalm 23 I Petr. 2: 21b-25 Joh. 10: 11-16

Johanna Wildeman / Gea Hoven

ds. Erwin de Fouw

Jes. 40: 26-31 I Petr. 2: 11-30 Joh. 16: 16-23a

Jan Grisnich / Gea Hoven

ds. Erwin de Fouw

Deut. 4: 32-40 Jak. 1: 7-21 Joh. 5: 5-15

Marga Konings / Gea Hoven

8 april Pasen

15 april Beloken Pasen Quasimo geniti (‘als pasgeboren zuigelingen’) 22 april Misericordias Domini (‘van de barmhartigheid van de Heer’) zondag van de Goede Herder 29 april Jubilate (‘Juicht’) 6 mei Cantate (‘Zingt’)

Hanneke Buurman / Gea Hoven

Michiel Verhagen / Gea Hoven


3

Koestraat 2, Zwolle. Aanvang 10.00 uur Oppas 0-4 jr

Nevendienst Andere informatie 4½ -10 jr Elke zondag is er koffie/thee/limonade na de dienst!

geen oppas

geen nevendienst

PAASWAKE, aanvang 21.30 Belijdenis, Doop, doopgedachtenis en viering van het Heilig Avondmaal mmv gelegenheidskoor

Susanne Corrine Maartje, Emma Rinske, Eline Beitske Annemarie

Sammy Carolien Christa

1e collecte: Diaconale kas 2e collecte: ELGZ mmv de cantorij olv Gea Hoven viering Heilig Avondmaal 1e collecte: ORA 2e collecte: ELGZ

Lianne Rienke/Chris Jennifer

Esmeralda

1e collecte: Zwieseborg 2e collecte: ELGZ

Chantal Karin Rinske Emma Annemarie Karin

Saskia

1e collecte: Voedselbank 2e collecte: Orgelfonds viering Heilig Avondmaal Na de dienst: verkoop Wereldwinkel 1e collecte: Lutherse wergroep Kerkmuziek 2e collecte: ELGZ mmv Koninginnezangkoor

Jeanine

Sipco


4

BIJ DE EREDIENSTEN

I

n de Paaswake (7 april) begroeten wij het nieuwe licht van Pasen en vieren wij de doop (op belijdenis) van Marjolein Irene Schuit. Ook gedenken wij onze eigen doop en vieren wij het Heilig Avondmaal. De catechisanten zijn ingeschakeld als lectoren. Een gelegenheidskoor van zangers uit de Michaëlscantorij werkt mee aan deze bijzondere paasviering. Op paasochtend (8 april) vieren wij opnieuw een feestelijke paasdienst, waaraan de cantorij onder leiding van Gea Hoven haar medewerking verleent. Ook op eerste Paasdag vieren wij het Heilig Avondmaal. Op 15 april, de eerste zondag na Pasen, beloken Pasen, gaat ds. Hans Mudde uit Rijswijk voor die zijn ingeplande collega ds. Hans Günther vervangt vanwege diens gebroken enkel. Zo valt de ene emeritus in voor de andere. Het is heel fijn dat we op korte termijn zo’n vertrouwde invaller konden vinden. De tweede zondag na Pasen (22 april) wordt gevierd als de zondag van de Goede Herder en bepaalt ons bij het leiderschap in kerk en wereld. Wat zegt het Evangelie ons daarover? En hoe diep zit psalm 23 in ons binnenste geworteld? Op de derde zondag na Pasen, zondag Jubilate (29 april), verdiepen wij ons in de vreugde waarover Jezus ons spreekt en hoe anders die misschien is dan wat doorgaans onder vreugde wordt verstaan. De vreugde wordt versterkt door de viering van het Heilig Avondmaal. De vierde zondag na Pasen (6 mei) is zondag Cantate en op die dag hebben wij het gelegenheidskoor van ‘Koninginnezang’ te gast in onze dienst. ‘Koninginnezang’ duidt op het jaarlijkse zangweekend van een groep lutherse zanglustigen met hun kinderen. Koninginnezang wordt afgesloten met een miniconcert in onze kerk. Erwin de Fouw

OPSTANDING

H

eel de bijbel preekt ons de opstanding, zij het op verschillende wijzen. Van Israëls doortocht door de zee en het visioen van Ezechiël waarin dorre ‘doodsbeenderen’ levende mensen worden tot aan de berichten uit de evangeliën over Jezus’ opstanding uit het graf. Een prachtige boodschap, bemoedigend ook, maar voor velen moeilijk te geloven. Wij zouden het wel willen geloven, maar we durven het bijna niet. Het strookt immers niet met wat wij om ons heen zien aan de realiteit van de dood die zoveel verdriet brengt. Opstanding? Leven uit de dood? Mooie gedachten, maar of ze ook waar zijn… Zo kan onze twijfel het


5

steeds weer van ons geloof winnen en lijkt wat velen voor feitelijk houden aannemelijker: dat dood dood is. Tegen de achtergrond van het gewone leven klinkt de boodschap van Pasen vreemd en ver. Dorothée Sölle, beslist geen traditionele theologe, heeft het christelijk geloof onder woorden gebracht met een beeld dat sterk lijkt op de scene van de vrouwen aan het graf. Ze schrijft: “Christelijk gesproken ligt de dood altijd achter ons en de liefde voor ons”. Zij zoekt de kern van het menselijk leven in de ethiek en ziet de liefde als datgene wat de toekomst open houdt. Ik varieer er graag op en zeg: christelijk gesproken ligt de dood altijd achter ons en het léven voor ons. Zo laten de Maria’s het graf achter zich en worden zij opgeroepen met de andere leerlingen naar Galilea te gaan. Leven met de dood achter je en het leven voor je wil niet zeggen dat de dood geen vat meer op je heeft als je gelooft en dat wij geen traan meer moeten laten om de dood. De dood zal ons verdrietig blijven maken. Elke dag is er weer dood, die wij onder ogen moeten komen. Wij leven met een sterk besef van voorlopigheid. Alles nu geldt totdat Hij komt. Dit leven is geen zíjn, maar een wórden, zei Maarten Luther, toen hij sprak over Pasen. Maar in de opstanding van Christus is wel degelijk iets beslíssends gebeurd. De dood is niet zo machtig, dat hij ons van Gods liefde kan scheiden. Níet de dood van het lichaam. Níet de dood door alles dat mensen elkaar aandoen en níet de dood door alles, dat wij zélf laten gebeuren vanuit ons eigen egoïsme en onze onzorgvuldig en materialistisch omgaan met het leven op aarde en elkaar. Uit al die vormen van dood wil God ons laten opstaan. Al die dood mogen wij als het ware achterlaten in het graf. En het leven, dat ligt vóór ons. Pasen moedigt ons aan tot een andere manier van kijken naar het leven. Om te ontdekken dat het leven niet meer in de eerste plaats in de schaduw van de dood ligt, maar juist in het licht van het nieuwe leven. Geloof in de opstanding is een kracht die ons leven hier en nu nieuw maakt, die ons in beweging zet en opstandig maakt. Om meer vooruit te kijken dan achterom. Geloven in de opstanding betekent erop vertrouwen dat ons leven nieuw wordt in Christus en dat wij dag aan dag opnieuw mogen beginnen. Elke dag mogen wij onze oude mens die vast zit in zichzelf, door verdriet en schuldbesef achter ons laten, als in het graf. God heeft in de opgestane Christus de mens voor eens en altijd nieuw geschapen. Ook ons maakt Hij nieuw. Opdat wij zullen leven met de dood achter ons en het leven voor ons. Zo leven wij Gods toekomst tegemoet. Erwin de Fouw


6

UIT DE GEMEENTE In memoriam Reind Loggen Na een kort en zeer heftig ziekbed is op 22 maart in de leeftijd van 59 jaar overleden ons gemeentelid Reindert Cornelis Loggen. Half februari hoorde hij dat hij getroffen was door een ernstige ziekte en kort daarna bleek dat er geen kans was op genezing. Reind en zijn gezin kregen nauwelijks de tijd om deze schok te verwerken omdat zijn situatie in zeer korte tijd snel verslechterde. Bijgestaan door zijn vrouw Praxedis Bouwman, zijn “grote zonen” Ward en Jelte met hun gezinnen en de “jonge zonen” Sem, Dion en Joram heeft Reind in deze korte tijdspanne moeten leren het leven los te laten en zich toe te vertrouwen aan Gods liefde en barmhartigheid. Reind heeft heel veel betekend voor de landelijke lutherse gemeenschap. Als lid van de Synodale Commissie, als lid van de Financiële Commissie, als Synodelid, als voorzitter van de AZA (de samenwerkende lutherse gemeenten Arnhem/ Zutphen/ Apeldoorn), als buitengewoon kerkenraadslid-adviseur van onze gemeente - en dan is nog lang niet alles genoemd. De lutherse kerk had zijn hart en hij gaf er heel veel tijd en energie aan. Nog kort geleden leidde hij een beleidsdag van onze kerkenraad. Zijn grote kracht lag in het enthousiasmeren en activeren van mensen. Hij was een bevlogen mens. Na een “viering van en dank voor Reinds leven” op 29 maart in de Grote Kerk in zijn woonplaats Dalfsen (gekozen omdat onze kerk te klein zou zijn voor alle genodigden), geleid door Erwin de Fouw en Chica van Dam, is hij in Dalfsen begraven. Laten wij om kracht bidden voor zijn familie, in het geloof dat Reind geborgen is in de liefde van de Eeuwige. Erwin de Fouw en Chica van Dam Vertrokken Annemieke Roor uit Hoogeveen naar Almere (ELG Flevoland) Verhuisd Mevr. Christa Nijland, naar Drapeniersgilde 95, 8061 DC Hasselt Ingeschreven als lid Dhr. Gilbert den Hertog, Mimosastraat 74, 8013 SE Zwolle Mevr. Marjette Zomer en dhr. Sander Groenink, Steenstraat 1/B, 8011 TT Zwolle Uitgeschreven Mevr. Petra van der Velde-Brinkman, Hasselt

EEN HEEL BIJZONDERE DOOPVIERING

D

e jongste pleegzoon van Praxedis Bouwman en Reind Loggen, Joram (11 jaar), wilde al een tijdje graag gedoopt worden. Omdat Reind ernstig ziek was, is dat, met instemming van de kerkenraad, thuis gebeurd, op donderdag 22 maart. Het zou de zondag erna plaatsvinden, maar omdat Reinds toestand snel verslechterde, hebben we de viering naar voren geschoven. Het was een indrukwekkende bijeenkomst in kleine kring rond het bed van Reind, geleid door Erwin de Fouw en Chica van Dam. Na de doop vierden we ook het Heilig Avondmaal en werd Reind gezalfd. Hoewel hij het niet meer kon zeggen heeft hij


7

laten merken dat hij alles heel bewust meegemaakt heeft. We zijn heel dankbaar dat het zo gegaan is, want zoals in een ander bericht te lezen is, is Reind diezelfde avond overleden. Chica van Dam

CORRECTIE

I

n de uitnodiging voor het Groothuisbezoek voor Berkum en omstreken staat dat dit gehouden wordt op woensdag 26 april. Dit moet zijn donderdag 26 april. Opgave graag voor dinsdag 24 april bij Johanna Wildeman of Etje Verhagen.

JONATHAN BEDANKT IEDEREEN

en zijn ouders willen iedereen bedanken voor de warme aandacht uit Jonathan de gemeente. Tijdens en na de ziekenhuisopname waren er kaarten en was er

belangstelling. We voelden ons echt gedragen. Het gaat goed met Jonathan. Hij is vooral blij dat er weer gespeeld kan worden. Geen gedoe meer, maar gewoon weer naar school.

OM ALVAST IN UW AGENDA TE ZETTEN

O

p 7 juni 2012 zal er voor de gemeenteleden weer het jaarlijkse reisje worden georganiseerd. Deze keer gaan we vanuit Ommen een boottocht maken op de ‘Queen of the Vechtvalley’. Daarna rijden we via een mooie toeristische route terug naar Zwolle. Voorafgaand aan de boottocht zullen we gaan genieten van een koffietafel. We vertrekken rond 11.00 uur en zijn om 16.30 weer terug. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. Namens de bezoekgroep, Janke Geertsma

SPULLENMARKT

N

a de oproep in de vorige Flambouw hebben we behoorlijk wat aanmeldingen ontvangen. De spullenmarkt ten bate van ons diaconale project “Geef een koe” kan dus doorgaan, fijn! Op zaterdag 21 april bent u van 10.00 uur tot 14.00 uur hartelijk welkom in het gemeentecentrum van onze kerk voor het kopen van boeken, serviesgoed enzovoorts. Zie ook de aankondiging elders in deze Flambouw. We hopen veel kopers te ontmoeten, zodat we een mooi bedrag bij elkaar krijgen voor onze actie. Het inleveren van spullen kan op vrijdagmiddag 20 april van 14.00 uur tot 17.00 uur in ons gemeentecentrum. Graag de spullen geprijsd inleveren! Degenen die zich hebben aangemeld om te helpen bij verkoop, inrichten of opruimen krijgen persoonlijk bericht. De spullenmarktcommissie (info: wimenlouise@telfort.nl)


8

VOORJAARSPROGRAMMA MAART-JUNI 2012

A

ls deze Flambouw verschijnt, hebben we al een aantal activiteiten uit het voorjaarsprogramma achter de rug. De komende periode bent u nog welkom op de volgende dagen: dinsdag 17 april: Gemeenteavond (zie uitnodiging bij deze Flambouw); zaterdag 21 april: Spullenmarkt (zie bericht hierboven); woensdag 25 april, 19.30: ‘Leren over de liefde: zinnige zinnelijkheid, gespreksavond over liefde, relaties en seksualiteit; woensdag 30 mei, 19.00: Jongerenbijeenkomst met maaltijd; zondag 3 juni, 10.00-16.30: Noordelijke Buitendag Lutherse gemeentes (in Zwolle, nadere informatie volgt) donderdag 7 juni: Jaarlijkse reisje (zie bericht in deze Flambouw); woensdag 27 juni: Typisch Luthers: Bruiloftsmaaltijd van Maarten en Katharina; maandag 2 juli: Typisch Luthers: vieren (gespreksavond, mmv Gea Hoven en cantorijleden). Alle activiteiten vinden plaats in het Gemeentecentrum of in de ruimtes boven. Zie voor meer informatie de speciale folder of de website (www.elkz.nl). Ook de groothuisbezoeken zijn van start gegaan, de gemeenteleden uit de betreffende wijken ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Hanneke Buurman, Erwin de Fouw en Etje Verhagen

DE WIJN VAN HET KONINKRIJK

O

p zoek naar een biologische en fair trade avondmaalswijn kwam de diaconie de Stichting Wine of Hope tegen, opgericht door diverse kerkgenootschappen in Nederland. Deze stichting heeft gezocht naar een wijngaard waar wijn gemaakt wordt in verbondenheid met medemens en natuur. Die wijngaard werd gevonden in Zuid-Afrika; hier delen de arbeiders in de winst, hebben ze inspraak, medezeggenschap en verantwoordelijkheid voor de wijngaard en het productieproces. De kinderen van de werkers kunnen naar school en er is adequate huisvesting voor iedereen. De naam van de wijn is Grace: Genade, een mooie aansprekende naam voor een dergelijke wijn: de Liefde van God krijgen wij om niet, gratis (uit genade), wij worden aanvaard zoals we zijn. Dat vieren wij elke zondag en in het bijzonder bij het avondmaal. Inmiddels is na een heuse “proeverij” besloten de wijn te gaan inkopen. Onze buren – van de biologische winkel iets verderop – leveren de wijn, dus dat is makkelijk en mooi meegenomen: geen kosten van verzending. Binnenkort – op Witte Donderdag – zal de nieuwe avondmaalswijn geschonken worden. Hanneke Buurman


9

WIJN BIJ HET HEILIG AVONDMAAL drinken wij wijn bij het Waarom Heilig Avondmaal en niet alleen

druivensap? Dat laatste zou eigenlijk praktischer zijn. Het zou een hoop heen en weer geloop schelen. Iedereen, jong en oud, mensen die wel alcohol kunnen drinken en zij die het niet verdragen, zouden uit dezelfde beker kunnen drinken. De redenen om wel wijn te blijven drinken zijn niet praktisch, maar theologisch van aard. Jezus heeft immers gezegd: “dit is mijn bloed”, toen hij naar de kelk met daarin de wijn voor het Pesachmaal wees. Hij legde zo een verbinding tussen deze maaltijd en zichzelf: tussen de maaltijd van het gedenken van de uittocht uit Egypte – de ontsnapping ternauwernood aan het angstland, door de Rietzee heen, met het beloofde land voor ogen – en zijn eigen gang die aanstaande was, waarna hij door lijden en dood heen zou opstaan in een nieuw leven. Zoals het brood voor zijn lijf staat, dat gebroken zou worden, zo staat de wijn in dit verband voor zijn bloed. Maar niet voor ooit, eens vergoten bloed, dat wij kunnen gedenken en waarbij het mooi uitkomt dat de wijn ongeveer dezelfde kleur als bloed heeft. Het gaat om meer dan de gelijkenis met het bloed dat Jezus in zijn kruis verloor. Het gaat Bijbels gezien in bloed altijd om leven, om levenskracht. Daarom ook gaat het in het Heilig Avondmaal veel meer om toekomst dan om verleden. Gedenken is, Bijbels gezien, nooit zomaar ‘terugdenken aan’. Het gaat om present stellen, herbeleving met het oog op de toekomst. Juist daarom is het zo tekenend dat Jezus spreekt over wijn. Want wijn is een drank die ontstaat door een veranderingsproces. Druivensap verandert door gisting in iets anders, iets nieuws, een alcoholhoudende drank: wijn. Daarom staat de avondmaalswijn symbool voor de nieuwe werkelijkheid van Gods Rijk, waarin de nieuwe mens leven zal, opgestaan uit nood en dood. Avondmaalswijn staat symbool voor de nieuwheid van leven die wij delen met de opgestane Christus. Zoals de gestorven Jezus door de opstanding eersteling is geworden van dat nieuwe leven, zo ontwikkelt zich druivensap tot wijn. De uitdelingswoorden: “lichaam van Christus” en “Christus’ bloed, voor u”, hoeven ons geen angst of weerzin in te boezemen. Het gaat hier om de nabijheid van de verrezen Christus. De wijn is, ook als we zeggen “bloed van Christus”, “de wijn van het Koninkrijk”. Daarom kiest de kerk principieel voor wijn als avondmaalsdrank. Principieel wil hier zeggen: in principe, uit beginsel. Want in onze gemeente bieden wij ook druivensap aan en dat zullen wij blijven doen, met goede redenen. Maar de wijn heeft de theologische voorrang, de wijn is maatgevend en betekenisverlenend. Erwin de Fouw


10

UIT DE KERKENRAAD Kort verslag van de kerkenraadvergadering van dinsdag 20 maart 2012 • De kerkenraad heeft enkele praktische zaken afgesproken voor komende vergaderingen. Zo wordt de kerkenraadvergadering van 19 juni verplaatst naar 26 juni. De meivergadering zal in het teken staan van het beleidsplan, waarvan de eerste contouren zullen worden besproken op de gemeenteavond van 17 april. • De kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2011 van de kerkrentmeester financiën en van de penningmeester van de diaconie goedgekeurd. Ook nam de kerkenraad kennis van het verslag van de kascontrolecommissie, dat op 17 april bekend wordt gemaakt aan de gemeente. De beide jaarrekeningen zullen drie weken ter inzage liggen in de sacristie dus vanaf 27 maart tot de gemeenteavond. • De kerkrentmeester gebouwen heeft ons de uitgewerkte plannen voor de renovatie en herinrichting van de keuken gepresenteerd. Een volledig uitgewerkt plan, dat mede dankzij de ideeën van een werkgroepje tot stand is gekomen. Gelet op de grote investering (rond de € 25.000) zal een beroep op fondsen gedaan moeten worden en mag ook van de gemeente een financiële inspanning worden gevraagd. Een keuken die aan de hedendaagse eisen voldoet qua inrichting en spullen komt de verhuurmogelijkheden van onze kerk en gemeentecentrum ten goede. Dus kunnen we ook zeggen ‘de kost gaat voor de baat uit.’ • De kerkenraad heeft zich gebogen over een aantal voorstellen tot wijziging van de kerkorde van de PKN, met name over de positie van de kerkelijk werkers. Onze inbreng gaat per brief naar de classis Zwolle, die daarover in mei vergadert. Vanuit de classes gaan de reacties naar de Synode van de PKN, die de stukken definitief vaststelt in of na de zomer. • De diaconie heeft goed nieuws: Marjolein Schuit zal de financieeladministratieve ondersteuning op zich nemen van de diaconie (vacature Bart Lip). Zij zal in de Paaswake een belofte afleggen voor dit werk en een zegen ontvangen. • De kerkenraad heeft, op basis van de ‘opbrengst’ van de 28e januari, toen hij de hele dag over het beleidsplan sprak, een korte notitie opgesteld om te delen met de gemeente. Dat doen wij op de gemeenteavond. De concrete uitwerking van het beleidsplan voor de periode 2012-2015 staat de komende maanden op de agenda, waarbij belangrijke hoofdstukken (diaconie en gebouwenbeheer) al beschikbaar zijn. Waar het nu eerst om gaat is het delen met de gemeente van de missie waar wij ons gezamenlijk op kunnen verenigen en van waaruit wij onze taak als gemeente naar elkaar en in de wereld om ons heen gaan invullen.


11

De eerste contouren voor de Noordelijke Buitendag, op zondag Trinitatis 3 juni in Zwolle, zijn vastgesteld. De Evangelisch-Lutherse Gemeenten in noordoost Nederland worden nu al uitgenodigd voor deze dag. Naast de eredienst en een maaltijd met agape-viering hopen we een aansprekend programma te ontwikkelen, dat zich hopelijk grotendeels buiten zal kunnen afspelen. Lolke Folkertsma, secretaris

UIT DE NIEUWSBRIEF VAN HET INTERIM-BESTUUR VAN DE EVANGELISCH-LUTHERSE SYNODE Geachte dames en heren, p 26 januari jl heeft het interim-bestuur ing. H. Oosterveer als secretaris benoemd en ds. R.E. van den Berg als adviseur. Ds. van den Berg was van 1993 tot 2007 beleidsmedewerker van de synode. Verder zijn in februari twee commissies weer operationeel geworden: - de Financiële Commissie met als leden de heren W. Littel, sr. en ing. H. Oosterveer, - de Raad voor het Beroepingswerk waarin ds. Alida Groeneveld als contactpersoon optreedt. Voorts is besloten dat mw. mr.drs. G. van der Waaij (adviseur), ds. R.E. van den Berg en mw. M. van der Werf zich zullen bezig houden met het opstellen van het verkiezingsreglement en de huishoudelijke regelingen. Aangezien nog niet in een nieuwe redactie voor ELK is voorzien, zal in maart 2012 geen ELK- nummer verschijnen. Wat de toekomst betreft, is het interim-bestuur van plan om in september 2012 een landelijke ontmoetingsdag voor kerkenraadsleden te beleggen. Uit het convent van predikanten is bericht ontvangen dat dit idee ook bij hen leeft en is er hulp aangeboden om deze dag te organiseren. In een volgende nieuwsbrief zullen we u hierover nader informeren. In het contact met enkele gemeenten heeft het interim-bestuur vastgesteld dat een aantal zaken betreffende de visitatie en het beroepingswerk niet optimaal verloopt. Om er voor te zorgen dat beide processen volgens de kerkordelijke regelingen verlopen, heeft het interim-bestuur een “Notitie over Visitatie en Beroepingswerk” opgesteld. De volgende nieuwsbrief zal in april 2012 verschijnen. Met vriendelijke groet voor u allen, Prof.dr.ir. M. Wessel (voorzitter interim-bestuur)

O

PS De volledige Nieuwsbrief plus de bijlage (de Notitie over Visitatie en Beroepingswerk) is na te lezen op oa de sites www.pkn.nl en op www.lutheranen.nl.


12

BERICHTEN VANUIT DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN Collecte Diaconie Op zondag 8 april, Eerste Paasdag wordt er gecollecteerd voor onze Diaconale Kas. Geef alstublieft mild zodat we ons werk als diaconie vorm kunnen geven zoals dat van ons wordt verwacht. We zijn geen rijke diaconie, we bezitten geen huizen, legaten, landerijen of andere bronnen van inkomen. We moeten het hebben van wat de gemeente ons geeft. Stichting ORA Op zondag 15 april wordt er gecollecteerd voor Stichting ORA: Stichting ORA is een interkerkelijke hulporganisatie. ORA werkt nauw samen met lokale kerken en lokale organisaties. ORA ondersteunt meer dan 50 projecten in 23 landen in AziĂŤ, Afrika en Oost-Europa. ORA heeft voor een aantal van haar werkzaamheden in een speciaal aandachtsgebied werkgroepen die voor dit werkgebied zorgen. Zorgboerderij De Zwieseborg De diaconale collecte op zondag 22 april is bestemd voor Zorgboerderij De Zwieseborg in Loozen (Gemeente Hardenberg). Op de locatie is een monumentale hoeve omgebouwd tot vakantie-, logeer- en recreatieboerderij, waar gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind samen op vakantie kunnen gaan. De Zwieseborg heeft 6 aangepaste kamers voor gehandicapten, 5 appartementen voor de familieleden en een camping met 15 plekken. Verder is er een theehuis, een kinderboerderij en speeltuinen met aangepaste toestellen. Veel organisaties en instellingen hebben zich verbonden aan het werk van de stichting. De protestante kerken in Overijssel ondersteunen via hun diaconie allerlei projecten. Verschillende kerken hebben geld gedoneerd aan De Zwieseborg. Als diaconie steunen we dit regionale project. Voedselbank Zwolle De collecte op zondag 29 april is bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. Evenals onze diaconie is de Voedselbank ook wel een afspiegeling van wat er zich afspeelt in de samenleving: er is minder geld te besteden en er is meer armoede. De gang naar de Voedselbank is soms een drempel, maar voor veel gezinnen in onze stad en zelfs in de regio, blijkt het tijdelijk een uitkomst te zijn. De Voedselbank kan alleen functioneren met hulp van vrijwilligers en giften. Wat dat laatste betreft spelen kerken een belangrijke rol: De giften van de kerken


13

vormen een belangrijk aandeel in de begroting van de voedselbank. terwijl de giften van particulieren verminderen. We bevelen deze collecte van harte aan. Orgelfonds De tweede collecte op zondag 29 april is bestemd voor het Orgelfonds, ten behoeve van het onderhoud van ons mooie instrument. Lutherse Werkgroep Kerkmuziek De opbrengst van de eerste collecte op zondag 6 mei is bestemd voor de Lutherse Werkgroep Kerkmuziek. Vanaf 1946 zet de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Op diverse gebieden is deze stichting actief en heeft in de loop der jaren velen enthousiast weten te maken voor de vocale en de instrumentale kerkmuziek. Naast werkweken voor kerkmuziek bestaan er muziekdagen voor jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici, korendagen, geeft de Lutherse Werkgroep drie à vier maal per jaar haar tijdschrift ‘Musica Sacra’ uit en verzorgt zij regelmatig publicaties van muziekuitgaven. Het contact met de werkers in het veld heeft hoge prioriteit. Met kerkmusici, koorzangers en predikanten wordt nauw contact onderhouden en daarbij stelt de stichting zich zo veel mogelijk coördinerend op. Omdat de kerkmuziek een belangrijk onderdeel is bij de Lutherse liturgie en de diaconie zich ook nauw betrokken voelt bij de liturgische vormgeving van de vieringen, bevelen we deze collecte van harte aan.

VOEDSEL VOOR DE VOEDSELBANK

O

p zondag 29 april wordt er gecollecteerd voor de voedselbank in Zwolle. Momenteel is deze gehuisvest aan de Willemsvaart. Zoals u misschien ook hebt gelezen in de krant en gehoord via andere media is er schaarste aan degelijk voedsel. Daarentegen is er wel vaak veel lekkers (koek, chocola en snoep) voor in de kratten. Daarom willen wij u vragen om iets mee te nemen op die zondag, zodat we kunnen zorgen voor wat variatie. Ik werkte zelf een paar jaar bij de voedselbank en dan noemden we deze variatie, die vaak door kerken en andere instellingen werd geleverd, allerhande. Als wij zorgen voor deze “allerhande” dan kan dat geen verswaar zijn zoals groente en fruit. Er zitten nl teveel dagen tussen het inzamelen en het uitdelen. De etenswaren moeten houdbaar en voedzaam zijn. Daarom een “boodschappenlijstje” zodat u ongeveer een idee hebt wat het mag zijn: rijst, bonen (mag ook in blik), couscous, pasta, blikken groente of soep, dicksap of roosvicee, pakken sap, potten jam, crackers, rijstwafels, blikjes leverworst; gedroogd fruit ( bijv. appeltjes/ tutti frutti), koffie, thee. Er staan een paar dozen klaar bij de ingang zodat u uw spulletjes daar in kan doen; de diaconie zorgt er dan voor dat alles bij de voedselbank terecht komt. Veel dank voor het meedoen! Namens de diaconie, Hanneke Buurman


14

GAAT HET PUUR OM DE WOORDEN BIJ HET SACRAMENT OF OM MEER? Een voorbeeld uit het leven van Bernardus van Clairvaux. oms is er als het ware een spanning tussen de kerkelijke regels en wat is er nu eigenlijk goed. Dat is geen zaak alleen van de laatste generaties – ik kwam onlangs bij mijn grasduinen in oude Latijnse teksten de onderstaande brief van Bernardus van Clairvaux tegen (ca. 1090-1153), een man die beroemd werd onder andere als abt van de Cistercienzer beweging, vaak nogal streng in de leer – en vandaar bijvoorbeeld zeer vaak ruzie met zijn grote tijdgenoot, de filosooftheoloog Abaelard. Bernardus heeft ook namens de toenmalige paus hevig wervend gepreekt voor een kruistocht. Kortom: wij zouden hem momenteel erg makkelijk een orthodox iemand noemen, een soort christelijke vuurvreter. Van hem zijn ook diverse brieven bewaard. In brief 153, aan ene archidiaconus (denk aan ´t Engelse archdeacon) Henricus, lezen we:

S

1. Op jouw vraag kan ik kort en zonder vooroordeel, maar met een gezond verstand, reageren. Een kind werd uit de moederschoot gescheurd (opm. van de vertaler: vermoedelijk dus een afschuwelijk verlopen kraambed; je kunt denken aan een overlijden van de moeder, de baby overleeft met moeite), en vanwege acuut levensgevaar doopte een leek de baby, volgens jouw woorden zonder de gebruikelijke formule te volgen. Hij zei: “Ik doop je in de naam van God en van het heilige en ware kruis”. Nu vraag jij je af, of dit kind werkelijk gedoopt is of dat hij, als hij blijft leven, moet worden overgedoopt? Ik beschouw hem als gedoopt: niet de klank van de stem maar de oprechtheid van het geloof en de vrome intentie moeten beslissend zijn. Met dat “in de naam van God” drukte hij reeds de essentie van de Drieëenheid uit. En toen hij toevoegde “en van het heilige en ware kruis” memoreerde hij de Passie van onze Heer. Of moeten we de apostel anders verstaan die zei “Wie trots wil zijn, laat die trots zijn in de Heer (1 Cor 1 :31)” ; laten we daar niet trots zijn om het hout zelf, maar om de genade van de Gekruisigde, want hij zei ook : “Laat ik nooit om iets anders trots zijn dan om het kruis van onze Heer Jezus Christus (Gal. 6 :14)”. Als wij, volgens de gebruikelijk formule van de kerk bij de doop zeggen “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”, dan wordt daar niets anders mee bedoeld dan belijdenis van de Drieëenheid. En belijdenis van het heilige kruis is niets anders dan belijdenis van de Gekruisigde. In Handelingen der Apostelen immers lezen we bijvoorbeeld niet alleen “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”, maar ook “Ze werden gedoopt in de naam van Jezus Christus (Hand 10 :48)”.


15

2. Je vraagt ook naar degene die doopte: of hij een zonde beging, en of anderen nu zijn doopformule kunnen navolgen. In dit geval heeft de eenvoud van de betrokkene hem verontschuldigd: er is geen sprake van grote noch kleine zonde; maar er moeten nu geen anderen komen die uit onzorgvuldigheid zich vrij achten van zonden, als ze een nieuwe rite gaan invoeren bij de doop. Als daarentegen iemand beweert, dat deze man een zonde deed – dan meen althans ik dat hier geen zonde geschied is: noch degene die doopte, noch de mens die gedoopt werd, kan door wie dan ook verdoemd worden betreffende het eeuwige heil. Er is niet zodanig gehandeld vanuit minachting voor de formule van de kerk, maar alleen uit vroomheid, en in vrome haast ontsnapten hem die woorden. Gerrit Berveling

“ONZE” BELIJDENIS IN DE LUTHERSE KERK!

G

eregeld kerken Gerrit en ik in de Lutherse kerk. Min of meer bij toeval daar terecht gekomen, lekker dichtbij en veel liturgie. Ik ben er namelijk de afgelopen jaren achter gekomen, dat ik voor een remonstrant nogal “hoogkerkelijk” ben – misschien door een ex-rk echtgenoot? Of omdat ik nogal houd van de podiumkunsten en er bij veel liturgie ook veel te zien valt? Wie zal het zeggen. Sinds enige tijd wordt elke week de geloofsbelijdenis gelezen/gebeden. Ik merk, dat ik dat als vrijzinnige toch wel iets te veel vind, te veel van het goede. Wat schetst echter mijn verbazing én verrassing, dat bij de dienst op 26 februari de nieuwe remonstrantse belijdenis gezamenlijk werd gebeden. Het is erg plezierig om te merken, dat deze belijdenis alom wordt gewaardeerd – zo hebben wij in Oss deze belijdenis ook al eens uitbundig horen prijzen in een PKN kerk. Er werd opgemerkt, dat hij vooral voor deze tijd erg mooi was: dáár ben ik het niet mee eens: hij is altíjd mooi. Madzy van der Kooij


16

250 JAAR BÄTZORGEL (LK DEN HAAG) Kom spelen! et de komst van Duitse handelslieden en diplomaten werd in 1611 een lutherse kerk gesticht in Den Haag. Een jaar nadat hun nieuwe kerk aan de Lutherse Burgwal opgeleverd werd, werd het nieuwe orgel in gebruik genomen. In 2012 wordt het 250-jarig bestaan van het Bätzorgel gevierd. Het instrument maakt deel uit van het cultureel erfgoed van Den Haag. Het orgel behoort tot de top zowel in Nederland als in Europa. Sommige delen van het instrument zijn zelfs ouder dan 250 jaar. Orgelbouwer Bätz paste al in 1762 recycling toe!

M

Op 14 april 2012 is de kerk vanaf 11.00 uur opengesteld en kunt u binnenlopen om van het prachtige orgel te genieten, dat op deze dag door amateurorganisten bespeeld wordt. Verder treft u een expositie aan met voorwerpen uit een levendige geschiedenis van de lutheranen in Den Haag. Tijdens de rondleidingen krijgt u meer te zien en horen over dit prachtige gebouw en haar imposante orgel. Vanwege de kwetsbaarheid van zo’n oud instrument mogen doorgaans alleen beroepsorganisten het bespelen. Op 14 april mogen bij wijze van uitzondering ook amateurorganisten plaats nemen achter de klavieren. Als u/jij pianist of organist bent kunt u zich aanmelden om te komen spelen. Per uur mogen er 4 mensen spelen, ieder maximaal 10 minuten. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Stuur een e-mail naar mail@nplamb.eu met daarin: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en voorkeurstijd tussen 11.00 en 16.00 uur. Zie ook: www.hetbatzorgel.com .


17

ONTMOETINGSDAG: ‘JONGE MENSEN: VERLOREN? ER IS HOOP!’

O

p 21 april 2012 zal de 18e ontmoetingsdag van de Stichting Melanchton plaatsvinden op de vertrouwde plek bij Kasteel Hoekelum. Het thema voor dit jaar luidt: ‘Jonge mensen: verloren? Er is hoop!’ Steeds duidelijker wordt dat de leeftijdsopbouw in de lutherse gemeenten volkomen scheef is gegroeid. De groep 60+ is nog steeds en overduidelijk aanwezig, maar vanaf 20+ vinden we nauwelijks meer mensen in de kerk terug. Is dit een reden tot wanhoop of biedt dit gegeven juist nieuwe kansen. Daarover komen verschillende jonge mensen aan het woord op deze dag. Het ochtendprogramma zal verzorgd worden door enkele medewerkers van JOP. Ook zal hierin ruimte zijn voor verhalen van leden van de WELJA, de nog steeds bestaande jongerenorganisatie binnen de Lutherse kerk. In het middagprogramma, met als ondertitel: Nu(l) Twintig, maken we kennis met vijf jonge mensen uit Amsterdam (op dvd) die vertellen over hun ervaringen met kerkzijn en wat hun ideeën daarbij zijn. Inger van Nes (26), medewerker van de Protestantse Gemeente Amsterdam en maker van de documentaire, zal nog meer hierover vertellen en met de aanwezigen in discussie gaan over de toekomst. Het belooft een spannende dag te worden, waarbij we dit keer niet alleen de leden van de kerk uitnodigen maar nadrukkelijk ook jonge mensen. Onze vraag is dan ook: als u zich aanmeldt, meldt dan ook uw (klein)kind tegelijk aan. Want wij zijn op deze dag juist heel erg nieuwsgierig naar de ideeën en wensen van jonge mensen. Aanmelden kunt u (bij voorkeur via www.slab.nl) met toegangscode 1603. De rest wijst zich vanzelf. Ds. R.H. de Vos, voorzitter Stichting Melanchton


18

DIETRICH BONHOEFFER: EIN LIEDORATORIUM

O

p 14 april 2012 verzorgt de Christelijke Oratorium Vereniging (CZOV) De Nieuwe Ster in het kader van de Bevrijdingsdag van Zwolle een concert in de Fonteinkerk te Zwolle (Sterrenkroos 56, Stadshagen). Uitgevoerd wordt ‘Dietrich Bonhoeffer: Ein Liedoratorium’. De tekst is van Dieter Stork (met gebruikmaking van teksten van Dietrich Bonhoeffer). De muziek is van Matthias Nagel. Het werk wordt uitgevoerd samen met het Kirchenchor uit Veldhausen (Dld). Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via oonk.nijkamp@kpnplanet.nl. De toegangsprijs bedraagt in de voorverkoop € 10,- en aan de kerk: €12,50 (CJP: € 5,-). De Duitse theoloog en verzetstrijder Dietrich Bonhoeffer werd in 1906 geboren en groeide op in het gegoede academische milieu van Berlijn. Hij leek voorbestemd voor een succesvolle carrière aan de universiteit. Vanaf 31 januari 1933, de dag waarop Hitler in Duitsland de macht overneemt, stond Bonhoeffers leven echter totaal in het teken van het verzet tegen het naziregime. In zijn engagement was hij onverzettelijk. Hij werd actief in de Belijdende Kerk, en nam de leiding op zich van haar predikantenseminarie in Finkenwalde. Daar ontstaat het boek ‘Nachfolge’, dat het christen zijn beschrijft als radicale gehoorzaamheid aan de ethiek van de Bergrede. Hij trad vervolgens in dienst van de Duitse contraspionagedienst, dekmantel voor het Duitse verzet. Ondertussen werkte hij aan zijn ‘Ethik’. Het complot werd opgerold. Op 5 april 1943 werd Bonhoeffer gearresteerd en gevangengezet. Vanuit de gevangenis schrijft hij brieven aan zijn vriend Eberhard Bethge, die ze na de oorlog heeft uitgebracht onder de titel “Widerstand und Ergebung” (Verzet en Overgave). Zij vormen niet alleen een monument van moed en geestelijke spankracht, maar bieden ook een aantal visionaire gedachten over de toekomst van het christelijk geloof in de westerse wereld. Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen, vanwege zijn betrokkenheid bij de samenzwering tegen Hitler. Zijn laatste woorden: "Dit is het einde, voor mij het begin van het leven." Bonhoeffer werd 39 jaar. Componist Matthias Nagel en tekstdichter Dieter Stork hebben teksten van Dietrich Bonhoeffer gebruikt om inzicht te geven in de gedachten van deze bekende theoloog, die door zijn woorden zo veel mensen heeft kunnen bereiken en moed heeft kunnen geven om het leven weer aan te gaan. Een spreker, een koor, vocale en instrumentale solisten en een klein instrumentaal ensemble vertellen over het leven van Bonhoeffer en de beslissingen die hij nemen moest, met daarbij centraal de tekst die in menig Duits huis te vinden is:


19

“Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.” De uiteenlopende muzikale verklankingen, waar onder meer Gregoriaans, koralen, eigentijdse toonzettingen en zelfs een spreekkoor in voor komen, maken het voor vele luisteraars interessant. De teksten van Dietrich Bonhoeffer en de manier waarop hij in het leven stond, komen op een heel directe manier tot leven. De vertaling van de tekst voor de verteller en de teksten van de te zingen liederen worden onverkort weergegeven en ook vertaald. Het koor Kirchenchor uit Veldhausen en Christelijke Oratoriumvereniging De Nieuwe Ster willen de boodschap van Dietrich Bonhoeffer graag laten horen in Duitsland en in Nederland, om bij te dragen aan het ideaal van de bekende theoloog, die zijn medemensen aanmoedigde om hun geloof gestalte te laten krijgen in naastenliefde. Wolfried Kaper.

OPEN DAG DE HEZENBERG

O

p 12 mei 2012 kunnen geïnteresseerden op een ontspannen en luchtige manier kennismaken met pastoraal centrum de Hezenberg. De Hezenberg ligt vlak bij Hattem, in een schitterend stukje natuur. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen vanwege psychische problemen die te maken hebben met zaken als burnout, rouwverwerking, depressieve stemmingen, geloofs- en levensvragen en relatieproblemen. Onze cliënten volgen op de Hezenberg gedurende zes à acht weken een therapeutisch programma. Op 12 mei houdt de Hezenberg een open dag. Workshops (o.a. creatieve therapie, drama, muziek), rondleidingen en de aanwezigheid van vele medewerkers zorgen ervoor dat u in een kort tijdsbestek veel ziet en te weten komt. Wat gebeurt er op de Hezenberg, met welke vragen of problemen kloppen mensen daar aan en hoe worden ze geholpen? Kun je er ook terecht zonder dat je een probleem hebt, gewoon een tijdje bijkomen in een prettige omgeving? En hoe gaat dat dan? Hoe ziet het logeergebouw eruit? Allemaal vragen waarop u op 12 mei een antwoord kunt krijgen. U wordt ontvangen met gratis koffie, thee en een oliebol. Voor de kinderen is er een thumblingbaan, levend ganzenbord en schminken. De hele dag speelt een draaiorgeltje vrolijke muziek. Locatie: Hezenberg 6, 8051 CB in Hattem, tijd: zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Website: www.hezenberg.nl.


20

ORGELCONCERT

O

p tweede Paasdag speelt Herman van Vliet in de Grote Kerk een feestelijk programma in het licht van Pasen met werken van Willan, Johnson, J.S. Bach, Bastiaans, Reger, Asma en eigen werk. Van Johannes Gijsbertus Bastiaans voert hij de Fantasie-Sonate in c over ‘Jesu, meine Freude’ uit, een werk dat door de componist zelf op het Schnitgerorgel is uitgevoerd op 9 juni 1848. De toegangsprijzen voor dit concert zijn € 7,50 (volwassenen) en € 6 (kind tot 12 jaar / student / CJP / Pas65).

VIERINGEN GROTE KERK Cantateviering Eerste Paasdag, 8 april, 16.30 uur et het Michaëlscantatekoor en orkest Musica Michaelis, olv Toon Hagen, Pauline van der Werff (sopraan), Govert Valkenburg (tenor) en Bert van de Wetering (bas). Uitgevoerd wordt Bachs cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ (BWV 31); Bach schreef deze in het jaar 1715, net na zijn aanstelling als hofkapelmeester aan het hertogelijke hof van Weimar. Bach voerde het werk negen jaar later weer uit als eerste paascantate na zijn aanstelling als Thomascantor in Leipzig. In onze Grote- of St.Michaëlskerk is de laatste jaren een nieuwe traditie ontstaan. Direct na de passietijd klinkt op eerste paasdag, ’s middags in een viering, paasmuziek van Bach. Kerkmuziek bij het mysterie van Pasen, soms extatisch juichend, soms ingetogen reflecterend. De cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ is geschreven voor een grote feestelijke orkestbezetting. In de eerste drie delen wordt de opstanding van Jezus voluit gevierd. De cantate opent met een feestelijke instrumentale sonata. In het tweede deel is in de koorpartij goed hoorbaar dat de hemel lacht. Vanaf het vierde deel richt de dichter, Salomon Frank, zich tot de individuele toehoorder. In de taal van zijn tijd wekt de dichter de christen op ‘geestelijk op te staan’ en ‘de oude mens af te leggen’ (deel zes). Wie Jezus volgt moet met hem lijden om met hem zijn heerlijkheid in te gaan (deel zeven). Zo loopt de vrolijke paasjubel van de eerste delen uit in een mythisch doodsverlangen, bezongen in het slotkoraal. Dit is de vijfde, later door Nicolaus Herman toegevoegde, strofe van het koraal ‘Wenn mein Stündlein vorhanden ist’ die niet in gezang 270 in ons liedboek voor de kerken opgenomen is. Deze gedachte, die ook in onze tijd nog moeilijk te volgen is, komen we ook tegen in de bekende passionen van Bach. Kortom, een cantate met grote contrasten.

M

MICHAËLSVIERING 22 APRIL, 16.30 UUR

H

et thema voor deze viering wordt: “Zing en zaai een lied van vrede, een tocht door de Psalmen”, uitlopend in de lofzang van Psalm 150. Liturgen zijn ds Margo Jonker en ds. Ineke Schoorel.


21

OM MOED Vader, U kent de moedeloosheid die ons overvalt vanwege de vragen en er is geen antwoord, vanwege de zorgen en er is geen uitzicht, vanwege het verdriet en er is geen troost. Gij die de Vader zijt van Jezus Christus – was hij niet dodelijk beangst in de hof en hebt gij Hem niet getroost – Gij zijt ook onze Vader, wil ons dan in uw grote goedheid sterken en vertroosten, geef ons weer licht, het is zo aardedonker, geef ons weer vreugde, Gij, de toeverlaat. Jaap Zijlstra (uit: Inkeer, gebeden, 1997)

BIJ DE MAALTIJD Vader die de vissen voedt En de vogels zingen doet, Die de bloemen sierlijk kleedt en geen mensenkind vergeet, Dank u voor deze maaltijd, Heer, U zij alle lof en eer. Jaap Zijlstra (uit: Inkeer, gebeden, 1997)


22

ONTMOETEN Ontmoeten is de stap durven zetten, Je ware gezicht durven tonen, Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven En je vertrouwen aan iemand schenken, Weten dat je geborgen bent. Ontmoeten is niet veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen, beslag leggen of veroordelen. Ontmoeten is nooit ‘moeten’ Het is aanvoelen, luisteren, stil worden. Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven. Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht, niet meer verbergen, Je moet ze niet langer alleen dragen, Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt. Erik Stijnen (uit: Recht uit het hart’)


23

FLAMBOUW MEI 2012 Kopijdatum: Verschijning:

zondag 22 april 2012 zondag 6 mei 2012

AGENDA Alle bijeenkomsten zijn in het gemeentecentrum, tenzij anders vermeld.

datum

tijd

activiteit

maandag dinsdag woensdag zo 8 april

20.00-22.00 20.00-21.00 10.00-11.00 16.30

cantorij (niet tijdens schoolvakanties) bidstond t.h.v. Zitha van Breet, Lassuslaan 68 Cantateviering Grote Kerk (zie artikel)

di 10 april

13.30-15.00

Gespreksgroep ‘Het verhaal gaat’

wo 11 april

9.30-11.00

za 14 april

10.30-16.00

Gespreksgroep ‘Als Vrouwen aan het woord komen’ Studiedag NLVB, Zeist (zie Flambouw maart 2012)

11.00-16.00

250 jaar Bätzorgel, LK Den Haag (zie artikel)

zo 15 april

19.30-21.15

30+ gespreksgroep Ad Fontes

di 17 april

18.30

Kerkenraadsvergadering

19.30

Gemeenteavond

do 19 april

17.30

Maaltijdgroep ‘Zwaan schuif aan’

vr 20 april

14.00-17.00

Spullen brengen voor de spullenmarkt

za 21 april

10.00-14.00

Spullenmarkt tbv project ‘Geef een koe’

10.00 wo 25 april

19.30

18e ontmoetingsdag Stichting Melanchton in Katseel Hoekelum (zie artikel) Gespreksavond ‘Leren over de liefde’

zo 29 april

11.00

Verkoop Wereldwinkel (na de dienst)

zo 22 april

16.30

Michaëlsviering Grote Kerk


24

De Flambouw van april 2012  

De Flambouw van april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you