Page 1

*ffiffiffiHlj ;:* f, p;15 t;Liyii\,,

'RWuu"\1g,-1

\

ltnnr pr$


"Barn.-rgfiI,.{:ir-*n:i' til fnr-rdragLifJ-r trrVit*=Jffrilt*,tgfu*ne *g Flakt'-'eitldretuklubb har gledenav a inuiterenredlenrnrerau Flaktveit{drettsklxbh -.,artsFi]nsoratens*{ervi 3 til secslln*r*g afutlvitetskveldhusr temet er Earn og Bkcnc'rni.Cjennr-rrn hidrati[ ekt k*ffFetanse trg innEiktinnen ulil,;e+nrraderau fanriliesk<]nor,ti. Syn*s d,x d*t *r utTr-rr$rend*a -snaqk*r:=e* b=rn; i:rm 3*ngerl nr1'el1i!rn*Heril:3r19*ku:'ld*r:,*m l*mnesfilger '=gh'',',:'r Lurer du l-* nir du cilaiEid!'te;i gi L'ar-net *::,Ersrspar* ril ber*El huilkeregl*r :.':n-igield*r ag hua s**l er har sp*r:*til i f*ri=c{dtil ,l=vsr,Can 'nr:,r-*rale p* vi * h:,lratil fir-e.=ker ui"r*riaring *g *ialc,g-+.trdma*ge f,=reldre. l*mmepengrr".**s*rt si.srrst*.ggh*t ru*dt ternaetag gi n'+ttigei*nrpill '=ginf*rmesj**. Fuiedragstrr i h,*vrSsekre:tei. m*l d* s*m har barn ! rkuleElder,]g,:FFmfrt tE a!-. ig,i Dl.'JE. *g Frank5ev*1,Iega::g,srarf *irkel*nd,Ba..ksjef, il*redr,ag*thlir h*ldeav HarinaHal-{tense:}

Ap*n ttalEf*r barna'm*d b*s*k

'ipe*, hail''med ffia,*** akti,rileteruv:der fu{eftcf*reld..en**r pi r"*rninaretkan *arna k'*se1egm*, u*re ma:i:*ter F*r:ag Fia *gai rne,J fu*mn:er ldrsttshall-*g k*ngkie *F'pEynav i*giederefra Flakt'.reit nflei:iluer:"asktisrr?

*at':: :S,r:â&#x201A;Ź.:n:: Tid: t?.c*-t'1.*.: ,=sr:*ie*'.ler'*eringay F!i.E;.'ral..l -: ,:i - i l-,,=r-,-,: U:,kln.: b:*v'r Sied:flekaveitidrrttg,i:eil,'Vi ve

,-n:- i i . a p r , i p , = Li'ihiF*r at du i':*rii,s1*g ani*dningtil i k'*mrrrelF*;rriei'Jirg ',t'-,"',r1g,,. Ci*ltag e f . :tnf baf n _,*=kg Fn;xf i

t.:::1,*re{n*lr *r ti!:i*,C*. ilet gieres*ppmrrL;:arsrp* et 'CEtiF;k**r xuiig i*r- *arrr n il:'nrrr: -:=: at

Fu*uh 5ir:.,:lE*t-'*g*i*nd *enk:jef,*t'l* Ase**

EEH Bil*frrAdA


LEDERES$S H\@RNE gdrfremav slagordet "Fortrivselog utviklingi nermilj@et", Detvesentlige vedFlaktveit idrettsklubb avvi bryr paragraf osstenkningen og av klubbens vedtekter, 1,2derdet heterat ?rbeidetskalpregesavfrivillighet, demokrati,lojalitetog likeverd. All idrettsligaktivitetskalbyggepi grunnverdier somidrettsglede, fellesskap, helseog erlighet'iDeter viktigfor en god utviklingi klubbenat dettegjennomsyrer alt vi gjor. Fungerende klubb-og sportsutvikler, JaneEikis,tok pi klubbens oktoberkonferanse for hovedstyret og alle gruppestyrene initiativtil en prosess for 5 grunnfeste og utviklevi bryrosstenkningen bedrei klubben.Dette arbeideter ni i gangog flereideerblirdiskutert.Samtidiglanserte TorgeirSakstad, somnd er lederi styretfor gruppenfotballaldersbestemt, en tankeom at det vesentlige ved klubbenkanskjebor knyttestil bokstavene FlK.Eteksempelp6 dettekanvere "Fellesskap, lnnsats,Kameratskap'i Deter fint om detteog andreforslag blirdiskutertog om forslagblirleverttil dagliglederRemyDahle.56kanvi ta en prosess og g)orevedtaknir det besteutkrystalliserer seg. Jegharregistrer at de ansattei klubbenhardraddi gangen kampanje somfor megserut til frhaslagordet "gi en oppmuntringog gi en h6nd'iJegsynesdetteer en fin inspirasjon somfolgeropp det vesentlige ved FIK og sommedlemmene i FIKog allesombor i nabolaget kanfolgeopp.Deter dennetypentiltaksombidrartil 5 skapetrivselog utvikling, og detviserat vi bryross. Detkanellersmeldesom at klubbenfor forstegangharpassert1500medlemmer vedidrettstellingen. Dette er en reellokningpi over100medlemmersideni f or.Ettersomnoener medlemi fleregrenerbetyrdet at vi er en delover1000enkeltmedlemmer. Fleregrupperharvert i godvekst. gi Jegvil litt spesiell rostil kampsportgruppen somsammenmedet parandreklubberi Bergenarrangerte et vellykketnorgesmesterskap i boksingi Flaktveithallen ifebruar. NAstir vi i oppstarten gruppenei klubbenskalut i sinirligefasemed avfotballsesongen og de st@rste organiserte kamper. Jegonskerlykketil og takkerallesombidrarbide i dissegruppeneog iallegrupperog greneri heleklubben. FIKer viktigfor bydelenFlaktveit. Vi drivermasseflott idrettog holdermangei organisert fysiskaktivitet.Vi skaperet uvurderlig nettav sosiale kontakter og vennskap i bydelen. Vi er et motestedbide for ungdommer idrett for somdriver og de sombarevil haet sted5 vere.Vi er bydelensviktigsteaktornir det gjelderforebyggendehelsearbeid. Ogvi er et eksempel og en inspirasjon for mangerundtoss. Jegvil avsluttemeden takktil vire ledere,trenereog instruktorer somdriveret utretteligfrivilligarbeidfor at vi skalkunneklaredette.Og en takktil sponsorer, givereog andrestottespillere for deresbidrag.Jeghiper at vi stadigskalkunneskapelitt bedrevilkir for okttrivselog utviklingfor allei bydelen. Ogjeg vil avsluttemed en tidligvirhilsentil alleaktivemedlemmer.

TerjeValen,26. mars2012.


Fotballsko til Zambia av bruktefotballAlleFlaktveit beboereharnoklagtmerketil at det i hostog vinterharforegitten innsamling, skoog annetutstyrtil barbeinteog fattigeungei Zambia. i F.l.K. ConnieB.Bolstadijuni 2011 reistetil Zamstarteti kjolvannetav at klubbog sportsutvikler Prosjektet jobbe med6 fremmeidrettenfor kvinnerog ungdommeri Lusakai Zambia.Hunmeldteraskt biafor i et 5r f, tilbakeom at de'sirttrengteutstyri dettefattigelandet,og spesieltfotballskovaren mangelvare. ConniesierfraZambiaat: <<Barna og harliteelleringentilgangpi utstyrfor idrett.Mangeharikke i disseomrideneer frafattigefamilier, og lignende. Eneutfordringen muligheter til i g5 pi skole,og de er hjemmeheledagenog bidrartil husarbeid jobber (organisasjonen forklare foreldrene i omr6dene fordelerved for)jobber med er 3 Connie NOWSPAR for barnog frivilligefor idrett,somfysiskhelse,gledeog positivfritid.Jegtror at det vil bliren god motivasjon og samhold.> om de fir utstyrtil i driveidrettmed,drakterfor lagfolelse idretteni Chapters Angfordelingav utstyretsierConnie: <Forutdelingvil vi settekravom at chapteret(omrddet)haren planfor arbeidetsitt,og kangi en rapportom aktiviteterde hargjennomfort.Dettefor 5 sikreat utstyretkommeri rettehender,og ikkeblirdelt ut til privat personer. Dettesikrerat flerekanha nytteav det.> til Zambiafor 5 forsske6 samleinn bruktutstyr,til dissefattigekvinnerog Vi opprettetda gruppenFotballsko ungdommer. prosess gikki gangfor 6 f5 tillatelse til i samleinn utstyrog ikkeminstpengertil av myndigheter Enlangvarig Pgaavstand er forsendelse av sliketing en temmeligdyrt. forsendelsen. vi fikk kostethelekr 40 000..Detsierseg medcontainer-billigste/minste Vi underssktemyerundtforsendelse med bide innsamling av pengerog undersokelser startet vi raskt opp derfor selvat detteer enormesummer, forsendelsesmetoder. av alternative klubberi Berog sendteetterhvertut e-mailtildeallerfleste i Flaktveithallen Visattei gangmedinnsamling gensomridet,hvorvi spurteom de kunneinnsamle utstyr somvi kunnehente. FaceFotballsko til Zambia.. medgruppenavnet sidefor denneinnsamlingenDetblelagetegenFacebook infoog bidrotil innsamlingen. somhveriservideresendte voksteraskttil over300medlemmer, booksiden hvor under24 cup'eni november, til a haen innsamlingsboks 6 gi osstillatelse BergenNordvarsi elskverdige vi i lopetav dennehelgenhentetfleresekkermed bruktefotballsko. I

til Kvernbitfor der det kom inn myeflott utstyr-TAKK til osspi Frekhaug, Kvernbithaddeen egeninnsamling fabelaktiggod hjelp!


om pengestotte til Vi sendteut mangfoldige e-mailog spurtesmi og storebedrifteri heleBergensomr6de mendessverre fikkvi kunfi tilbakemeldinger. forsendelse, AS.Hjertelig og fra bedriftenBjarne Johnsen takktil allesom Tilsluttfikkvi inn kr 3015kr fra privatpersoner harbidratther! opprettetegenkontofor detteformAlog ikkeminst FlaktveitlK harbidrattheleveienmed hjelp,informasjon, for dll utstyretvi fikk samlet.Sist,menabsoluttikkeminst,harFlaktveitlK besluttet6 betalede lagringsplass 10.000 kr vi mangletfor 6 fi sendtforsendelsen. villestottedenneforsendelsen og 8.marssendteutstyrettil Lusaat F.l.K. Gledenvarstornir vi fikk beskjeden fylt til randenmedca400parfotballsko, noe HELE26 FLYTTEKARTONGER ka medflypostvia et transportbyr5. fra F.l.K.ArnaBjornar Lovham, shorts,35fotballer,Tballpumper, mangfoldige spillertroyer leggbeskyttere, somdrakterog dommerkort,20 dommerfloyer,overtrekkvester,et parballnett,noenkinahatDommerutstyr ter og keeperhansker. Zambia! Forsendelsen er ni kommetfremtil Lusaka, ferdigmedstorsuksess, og senderen STOR og VARMTAKKtil DERE NAgledervi ossover6 hafitt innsamlingen ALLE! og ikkeminsttil de andreklubbersomsi til alledereprivatpersoner til F.l.K., til Flaktveitbeboerne, Spesielt velvilligharhjulpetog bidrattslikvi harfAttdettetil. BARBEINTE SPILLERE I ZAMBIA! MANGE NABLIRDETSKOTIL med NOWSPAR sitt 5 irs jubileum,og vi serfremtil 6 fi Deter planlagtutdelingav utstyreti aprili forbindelse fradennedagenog ikkeminstsebilder. tilbakemelingen

Stortakkfraallei gruppenfotballskotilZambia,somblestartetfordi VI BRYR OSS! Nygard,ViviA. M.Allcotby, Kariann HuseboKnudsen,Tone MonicaBlomberg,Trude ConnieBakkeBolstad, Kate Eliassen Bolstad Jane Eikis, Christensen,

AsaneTidende Foto:NinaJohnsen,


FlaktveitlK harmerenn 1100tilhengerep6 Facebook ! av MortenEngbakken - Vijublerover5 ha nAdddetteforstem6letsomvar 1000fans. pAFacebook Supportersiden bleoppretteti for vir og harsakte,mensikkert,vokstsegstor. - Forstog fremster det gull 6 seengasjementet pi Facebook. ForFlaktveitlKer detteen verdifullmite 5 vere i dialogmedsinetilhengere, herfangesvibrasjoner og meningerom stortog sm6tt,og ikkeminster det topp underholdning 5 folgemedpi siden.Vi hiper og trorvi skalvoksevidere,vi harjo ambisjoner om 3 vere blant pi det storsteidrettslaget i Asane Facebook. DenOffisielleFacebook-siden for FlaktveitlK- er et samlingssted for alleFlaktveit fans,beboere, tilhsrere,utflyttere,innflyttere ellerandresomvilfolgeklubben. Si huski Sprerykteom FIKpi Facebook! Littom bakgrunnen for FIKpi Facebook generellinformasjon Flaktveit lKharallerede en hjemmeside sominneholder om klubben,sdsomkontaktinformasjon, historie, styre,informasjon om kommende arrangement og lignende. . Klubbenfslerat en hjemmeside ikkenArut til personer somikkeallerede haren interesse for Flaktveit. Deonsker6 nAut til nyemennesker. Forstestegi strategien vari oppretteen facebook-side for FlaktveitlK. Defleste,de flesteav osser i ni pi Facebook. Deter myeenklerefor de allerfleste5 trykke"like"pi en sideenn gd inn pi en hjemmeside pi en bloggi en RSS-leser, det er 5 til stadighet ellerabonnere somnokfremdeles er for de spesieltinteresserte. OgTwitterer fremdeles et litesosialtnettverk,ogsi det for de spesieltinteresserte. Planener 5 brukefacebook-siden til 6 ta imotsporsmSl, invitere til arrangementer vedhjelpav"events"-funksjonen,fortelleom alt somskjeri Flaktveit lK,postevideoerog lignende. Ved3 deltai diskusjonene, svarepi sporsmilog postemerenn baretsrr informasjon s6vil det forhipentligvis oppstaen dynamikkrundtklubbensomkanskje kanfd flereennde somumiddelbart kunnetenkeseg6 delta pi arrangementer til i likesiden.Hipet er da at disseetterhvertvil kunneblifristettil 5 deltaogsi pi arrangementerog i organisasjonens styreog stell. Promotering promoteres. Facebooksiden m6 selvsagt Planener iforsteomgang6 la organisasjonens medlemmer, i hvert fallde aktive,promotere siden.Bideved6 meldeseginn,eller"like"siden og pa den m6tengenerere oppslag i nyhetsstrommen tilvennenederes,og ved5 inviterevenner.Enannenmuligheter at medlemmene kandele oppdateringer fraorganisasjonen medsinevenner.Dettekombinertmedaktivitetp5sidenburdefungerebra, pi sidenikkeer stornoks6kanmanbenyttesegavannonser menom medlemsveksten p5 Facebook sommankanretteinn mot snsketmSlgruppe. Hjemmesiden someksisterer i dagvil bli viderefort og det h6pespi 6 videreutvikle denne. Nettsiden er i dagveldigstatiskog oppmuntrer i litengradtil at besokende vil returnere med mindredet er noede leteretter.Dettelssesi dag medet nyhetsbrev, menorganisasjonen vil gjerneat ogsAtilfeldigebesokende skalfd medsegnyheterog oppdateringer. Mvh MortenEngbakken FIKSponsor/marked

frL,",:t*";:';.R*.o pA Facebook !


Sesongsta rt for A-laget

A lagetvirt harde to sistesesongene best6ttavjuniorer,ni er de blittett 6r eldre.A trenerHelgeVerpeide gir p6 sittandre5r,i en fotballverden hvorkontinuitet er viktig.Tingeneliggertil rettefor en god sesong. p i tre n i n gsleir 30 marsr e i s egr u t t e n eti l D a n ma rk skal , spilleto tr eningskam per der . Forste for A lageter fredag13aprilkl 19:00. seriekamp Forfsrstegangi FIK's historie vil samtlige fotballagspillei sammedrakter, Forfotballaldersbestemt adidas. Vil pi brystet, alledraktenehaArkenTannlegesenter og rutledalp5 ryggen.A-lagetkommertil 6 spillemedDNB pi brystet. Vi planlegger en daghvorallelagenem@ter opp pa stadionfor fotografering, fellesbildeog lagbilder.

-w

q{

'a3 L--

-' -

r J

â&#x201A;Ź

g-j

EII Y{Blrrt FltlrtnrGlt

p*

rtr{Etl ll'f

Facebook.I


fnsplrasJon samilngenmeo brann25.uz-Lu| 2. Branngavossingenmirakeloppskriftp5 hvordanen klubbsomFlaktveit lK kanfi fremspillere sommed ti de nk anb l i a k t u e l lB e ra n nsp i l l e re . Detat vi i Flaktveit lKtidligereharprovdmeden talentgruppe i klubben,utenat vi sitterigjenmednoen godeerfaringer hverkensportslig gjordeat mangei klubbenvarskeptisk ellersosialt fradet prosjektet til hvatoppklubben pAen slikinspirasjons Brannskullevektlegge samling. Detfantastiske er at Brannhersetterfokusp6osssombreddeklubb; hvordanvi kangi et bestmuligtilbud til flestmulig,lengstmulig.Hvorviktigdet er medet hoytaktivitetsnivA, at vi leggertil rettefor trivselog at vi somtrenereopptrersomtryggerollemodeller og er oppmuntrende og rettferdige. pA At differensiering treningsfeltet er et godefor at alleskalfi mangeballbersringer, og at vi da somtrenerekanfokusere mer pi de nest-beste" fordidissetrengermeroppmerksomhet for 6 kunneutviklesegtil godefotballspillere p6 sikt. At Brannviserveimed6 settespillerens p5dagsorden holdninger og oppforsel b6depAbarnefotballen, ungdomsniv6 og pi seniorniv6 er forbildelig for ossi breddefotballen. Detat en tar taki faktorersomstyrker p5 dirlig oppforsel, fellesskapet og at en reagerer banningog negativtkroppsspr6k. Detteer 6 settefokus pi 5 vere goderollemodeller for barnog ungesomonsker6 ni opp og fremsomfotballspillere. Detat pi hvordanen sl6rnedpAuakseptabel trenernekommermedeksempler oppforsel er av storverdi;- en ting er hvaen sierog menermenhvordangjennomfore upopuleretiltakog hvablirkonsekvensen. Dettevar veldiglererikt. Treningsokten varforstog fremstfantastisk inspirerende for guttene,detteer minnerde ikkevil glemme. Detharogsi storverdii trenerarbeidet profilerte at trenereviserdennetypesvelser. Nyttfor ossvarat det varvektlagtenkelhet, enkelvisuellkommunikasjon og enklesvelser. F6og ukompliserte og mye ovelser smispillpi sm6flater.At det varviktigmedgjenkjennelse somgirtrygghetog mestmuligballberoringer - pasninger - avslutninger for alle.Momentersomblevistvar;foringerog vendinger, pasninger,foringer p5 store"m6log spillsom3 mot 3. Deter vemodig6 seat CarlErikTorp tar avskjed medtoppfotballen, mensamtidigsetterdet et fokuspAalle pAsittbeste.Pi en ellerannenstillferdig de godeverdiene somfotballenrepresenterer og forunderlig mAte bledet formidletat CarlErikmedsinefotballferdigheter og personlige egenskaper varen delav noesom varmyestorreenn hanselv,- en stolthetog ere over5 vare Brannspiller. Fantastisk at hanvidereforer disse verdienemed5 motivereog inspirere ungespillere og osstrenere. Denneinspirasjons kveldenvarav storverdifor osssombreddeklubb, p6 mange og gir romfor ettertanke plan.HoytaktivitetsnivS, i gjenkjennelse i ovelsene, mangeballbersringer, trivsel, trygghet,fokuspi gode - hvemvil velikkesendebarnasinepi en slikaktivitet:) holdninger og god oppforsel;

V&re G: G, E'

rEHHT-ESHIIT!{T

fiettesler:

jott

Relcaras

SI<if*e 5olfiiInr

f, fl ffi ,ffi

I

L&nelr'il Hetl/'e-

og

le.ringreffene"s*e

f Elergren

ro,g, oriregta


Vi ble inspirert:SetternAstorrefokuspAhvasomgjorfotballgoy og lagerkjoreregler for oppforsel. - Vi takkerKristian, Stortakktil Brann. Runeog CarlErikfor en inspirerende klubbkveld. -JaneEikis,-klubbog sportsutvikler, FlaktveitlK

Kommentarer franoenavtrenerne fraFlaktveit lK: Jegsertilbakepi girsdagensomkanskje denviktigstedagenjeg harhattsomtrenerhittil.Hervardet mye stofftil ettertanke. Jegvil trekkefrem2 ting somjeg serpi somdet viktigstefra denneseansen med Brann. Fordet fsrsteerjeg nestenstumav beundringoverdenjobbenBrannhargjortiforholdtil det A skapegode holdninger i en klubb.Vi somkjennertil Brannsinhistorie vetat detteikkealltidharvart fokusertgodt nok tidligere. Deter mangegodefotballtalenter somharvart i Brannsinejunioravdelinger opp gjennom6rene somaldriblegodenok pi seniornivi.Kanskje myeav svaretliggerher? DetBrannhargjortherborvere fulltmulig6 overfsretil breddeklubbene. Deter trossaltfraslikeklubbersom vArat Brannmi plukkespillere fra,og da er detviktigat vi skaperde Sammegodeholdningene somgjelderi Brann. Jegtrorat de klubbenesomlykkeshervil hastorstmulighettil 5 produsere fremtidige tippeligaspillere. jevntfordelti bergensomridet. Talentene er nok i utgangspunktet Detnestesomjeg syneser verdt3 nevneer nedprioriteringen avtekniskeovelserfor de yngstelagenesom Brannforfekter.Formegvardetteen storoverraskelse og noetil ettertanke. Menp6 en mite kandet vere riktig.Fotballtrening for dissemi forsteog fremstvere G@Ydabsr vivel lagesvelserder spillsekvenser utgjor storstedelenav treningsokten. Oppsummerten fantastisk kveldsammenmed Brann.Baresi synd6 si fi fikk/ tok mulighet6 fi oppleve dette. -lvarInstebo, gutter-01 punktogsi i sitttreningsarbeid JegsynesKristian haddeet vesentlig for de minste;enkelhet. Visuellkommunikasjonmedfi ukompliserte ovelser. Si fir barnafikseoverstegsfintene pi og lignende lokken. -Kenneth - gutter-02 Soltvedt, "Enkjempeinspirerende kveldfor b6destoreog sm6.Etspennendekonseptsomtrefferbra!" - LeifTollefsen,gutter-99


-:

r-f

E rF Eartu +E.r rlctsq'|Efi !F!-Ef GCffi f nalffi ffiq-iil rrposlEtusffi!l|E* tr{clr4r tSlilrPdEffilfrE* .ml|EE

r ET

E!ffilEE B LEql.hq r|| &hrFl-rrttrtrE!:mvtwG:*ffi -t-l-'E+Fct-E*sh r4|rbtlrE.ft

E lrlH ffi-toffi b-EeHE-.r@

ff

-l-rr

ClstoftS

r:*,

-

tFfFqCC Hd

.H

B.?t-

&

re.slazzrc-ttl Tapas

Especiales

Buffet A-12

Priser

I((}]IFIRIUIA}IT

Gratis

eller

Bestill

Jrr€t\resirrraki be

orn

tilbud

Welkornrrrerr

til

ng

for

r:& tlf: 95O

DNB

alle

B

Dagtligbank Finansr6dgivere I nve,sterin gsr6dgirrere Bedriftsavdeling Eiendomsmeglere

Kantal(t oss kan du ogsd postli'3rrtoretl

Ta g;ierne kan firine

-

konfirrmalrter-

eller

post@chillibar.no

Bank

A.sane er stolt sp<rnsor av Flal..tveit ldrettsklubb. Hos DNB pA et sted- Vi er tilstede aw banktjenester rned. bredden -vvv*'

!'neny

tra, 260

I HUSET?

oG 5O()

Asane

rrreny

retters

l((}fifa/<f for er7 a!<or}ofi],sk Jannsoffi e.fi ltrectr.e ogt rer

fra

A til A

ossfinner

du

hele

- Rat?s$je gjetlnotngang vi fJi?ansaeJf J6snrifiSi for deq!?

p€ flf o30ncr- \./i r|(trtclertil i 2- etg p6 Asane dLl orrsker senter om tA--sideftl. p€ t6 utfort rned en finansrSOgiwer dagligbanlitienester oE fa srlal{l<et .3g Kiwi R.lland. pA |\/l€ny pE Asane I tillegg Flarvi b.ank-i-t){-rttkk sent€r


AFIl{Eru

TAI\|I\trLEGE=EI\I-TEFI llu finngF sEEif,sane sEut*senter

Ui ter imoGnyc pasienter og yter altutt hlelp

fu'iKK '

B IIIS E R ',(L E KERTT' ,( DVDr ( CDr (PLAKATERT' |:;.1; " HjeRteLiG verKoilneil

tit iule-HaNDet

i stRilNDâ&#x201A;ŹateN.

lcMlcoN"

I


LereFrirer sfi Eldt utmlg lpriqrtidrr Uhrihn lLttdt-tdl-t-ilI

lrdr

#0'Il

E'll

-ogsflhverdagspriser pt sondag

FLIKK FLAK / MARS-APRIL 2012  

Medlemsblad for Flaktveit Idrettsklubb