Page 1

We Bring Air to Life Rozwiązania spełniające wszelkie wymagania w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Fläkt Woods oferuje systemy utrzymania komfortu w budynkach oraz wentylatory dla instalacji przemysłowych i infrastruktury. Fläkt Woods jest światowym liderem w wentylacji i klimatyzacji. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do wentylacji i dystrybucji powietrza, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie jest niezrównane. Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie systemów, które precyzyjnie realizują wymagane funkcje, maksymalizując równocześnie sprawność energetyczną.

Fläkt Bovent Sp. z o.o. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05–850 Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 392 43 43 fax: +48 22 392 43 44 www.flaktwoods.com

Centrale wentylacyjne Modułowe i kompaktowe centrale wentylacyjne oraz jednostki dla wentylacji domowej zapewniają− ce wysoką efektywność i trwałość użytkową. Elementy dystrybucji powietrza Nawiewniki, wywiewniki, zawo− ry powietrzne do montażu ściennego, sufitowego i podłogowego o szerokim zastosowaniu. Belki chłodzące Pasywne belki chłodzące oraz belki aktywne z funkcją chłodze− nia i grzania, wolnowiszące lub do montażu w suficie podwiesza− nym, posiadające unikalną kontrolę przepływu (Comfort Control) oraz regulację kierunku nawiewu (Flow Patern Control). Wentylacja budynków mieszkalnych Szeroki asortyment do wentylacji budynków mieszkalnych obejmujący centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, okapy kuchenne i nawiewniki, zapewniające komfort i oszczędność energii.

Wentylatory Nowoczesne wentylatory osiowe i promieniowe do wentylacji ogólnej i zastosowań przemysło− wych. Szeroki zakres aplikacji, włącznie z wykonaniami odpor− nymi na działanie wysokich temperatur i przeciwwybucho− wymi, z certyfikatem ATEX. Skonstruowane pod kątem wysokiej sprawności energetycznej i minimalnych kosztów eksploatacji. Agregaty chłodnicze Agregaty chłodnicze chłodzone wodą lub powietrzem o mocach chłodniczych do 1800 kW. Za− projektowane w celu minimalizacji rocznych kosztów energii we wszystkich rodzajach budynków. Automatyka i napędy Bezstopniowe napędy i przetesto− wane układy sterowania, zapewniające zgodną współpracę wszystkich naszych urządzeń. Zespół specjalistów służy pomocą w zakresie oszczędności energii oraz pełnej integracji systemów.


CI/SfB (57) July 2009

Systemy Jet Thrust strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży

Fläkt Bovent Sp. z o.o.


Flakt Woods – doświadczenie i nowoczesność Fläkt Woods jest specjalistą w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, oferującym pełną gamę komponentów, urządzeń i rozwiązań technicznych. To co nas wyróżnia i stanowi o naszej wyjątkowości to:

kompleksowe rozwi¹zania w zakresie systemów przygotowywanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, we wspó³pracy z u¿ytkownikiem b¹dŸ projektantem, doœwiadczenie w tworzeniu indywidualnych kompleksowych rozwi¹zañ w zakresie wentylacji i klimatyzacji,

Nasza wiedza i reputacja od stu lat budowana jest w oparciu o innowacjê i rozwój. Odzwierciedla to imponuj¹cy dorobek, dziêki któremu cieszymy siê zaufaniem naszych klientów. Niezale¿nie od potrzeb, Flakt Woods jest w stanie dostarczyæ wymagane us³ugi i produkty o okreœlonych w³aœciwoœciach. Nasz¹ wiedzê techniczn¹ udostêpniamy Pañstwu na etapie procesu doboru urz¹dzeñ, a tak¿e po ich instalacji - przez ca³y cykl ¿ycia danego systemu. Bogata oferta produktów Flakt Woods znajduje zastosowanie w wielu sektorach: od komercyjnego przez przemys³owy i u¿ytecznoœci publicznej a¿ do sektora mieszkaniowego.

technologia i innowacje, jakoœæ, obecnoœæ na rynkach lokalnych w 95 krajach œwiata

FLÄKT Bovent Sp. z.o.o oferuje większość z szerokiej gamy produktów Grupy Fläkt Woods:

2

wymienniki ciepła, aparaty grzewczo−wentylacyjne, klimakonwektory, filtry,

nawiewniki,

zawory i kratki nawiewne,

centrale wentylacyjne,

nawilżacze,

agregaty chłodnicze,

systemy:

belki chłodzące,

ECONET – odzysk ciepła

wentylatory przemysłowe,

Jet Thrust – strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży.


Kompleksowe rozwiązania Odpowiadając na potrzeby swoich klientów Fläkt Woods oferuje kompleksowe rozwiązania do wentylacji i klimatyzacji. Rozwi¹zanie doskona³e. Idealnie zaprojektowane, dobrane urz¹dzenia charkateryzuj¹ siê: Funkcja. Nawiew lub wywiew powietrza, wymiana i odzysk ciep³a oraz, w przypadku po¿aru – awaryjne usuwanie dymu i toksycznych produktów spalania.

Technologie i doœwidczenie Fläkt Woods pozwalaj¹ spe³niæ powy¿sze wymagania.

Z jednego doświadczonego źródła Jednym z systemów proponowanych przez firmê Fläkt Woods jest system wentylacji i oddymiania strumieniowego Jet Thrust. Fläkt Woods ma najszersz¹ ofertê wentylatorów dla gara¿y dostêpn¹ na rynku co pozwala spe³niæ wymagania stawiane wentylacji i oddymianiu gara¿y. System Jet Thrust zapewnia prawid³ow¹ pracê wentylacji bytowej jak i skuteczne oddymianie pozwalaj¹ce na bezpieczn¹ ewakuacjê, ochrone konstrukcji obiektu, a tak¿e zapewnienie dostêpu dla ekip ratowniczych.

Informacje ogólne Dzia³anie Systemu Jet Thrust Oddymianie Zalety Systemu Jet Thrust Elementy sk³adowe Systemu Jet Thrust Modelowanie komputerowe CFD Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Strumieniowe – Compact Profile

10

Strumieniowe – Slim-Line

11

Strumieniowe – Standard

12

Automatyka. Umo¿liwia dopasowanie parametrów pracy do wymagañ u¿ytkownika.

Strumieniowe – Low Profile

13

DŸwiêk. Cicha praca, dziêki czemu ha³as nie przeszkadza.

Strumieniowe –EV

14

Induction Thrust Fan

15

Przep³yw. Wymagana iloœæ i prêdkoœæ powietrza. Energooszczêdnoœæ. Mniejsze zu¿ycie energii potrzebnej do si¹gniêcia zamierzonych wyników.

Dopasowanie do miejsca. Dopasowanie do dostêpnej przestrzeni.

3


Informacje ogólne W ka¿dym nowo powstaj¹cym obiekcie, zarówno mieszkalnym jak i u¿ytecznoœci publicznej zachodzi koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych dla jego u¿ytkowników. Ze wzglêdów praktycznych i ekonomicznych najczêœciej stosowanym rozwi¹zaniem tego problemu jest budowa podziemnych parkingów samochodowych. Wykorzystanie miejsc postojowych, a przede wszystkim ruch samochodów w zamkniêtej przestrzeni gara¿u, wi¹¿e siê ze znaczn¹ emisj¹ znajduj¹cych siê w spalinach szkodliwych substancji, w postaci aldehydów, tlenków wêgla, azotu, siarki itd. W celu zabezpieczenia ludzi korzystaj¹cych z obiektów tego typu, niezbêdna jest skuteczna i pewnie dzia³aj¹ca wentylacja. Jej zadaniem jest dostarczanie odpowiedniej iloœci czystego powietrza i usuniêcie groŸnych zanieczyszczeñ. Przyjête rozwi¹zanie powinno tak¿e zapewniaæ wysoki poziom bezpieczeñstwa obiektu w czasie po¿aru, tak aby na skutek usuniêcia gor¹cych dymów

po¿aru mo¿liwa by³a ewakuacja ludzi oraz podjêcie skutecznej akcji ratowniczej. System Jet Thrust (bezprzewodowa wentylacja i oddymianie parkingów samochodowych), proponowany przez firmê Fläkt Bovent oparty na dzia³aniu zespo³u wentylatorów strumieniowych, zapewnia skuteczn¹ wentylacjê bytow¹ i po¿arow¹ parkingów samochodowych. Iloœæ powietrza potrzebna dla celów wentylacji bytowej zale¿na jest od iloœci zanieczyszczeñ w gara¿u. Praca uk³adu wentylacyjnego wykorzystuj¹cego wentylatory strumieniowe dostosowana jest do mierzonego, chwilowego poziomu zanieczyszczeñ. Przyjêcie takiego rozwi¹zania powoduje, ¿e omawiany system jest zdecydowanie lepiej zaadaptowany do rzeczywistych zmiennych warunków ni¿ system tradycyjny. System Jet Thrust pozwala na p³ynne dostosowanie pracy wentylatora do zmieniaj¹cego siê w ci¹gu doby obci¹¿enia parkingu, a w efekcie

znaczne obni¿enie kosztów dzia³ania ca³ego systemu. Podobna sytuacja wystêpuje podczas koniecznoœci oddymiania. Okreœlenie iloœci powietrza wyci¹gowego podczas oddymiania jest zale¿ne od wielkoœci i mocy po¿aru. Zgodnie z aktualnymi przepisami instalacja wentylacji oddymiaj¹cej powinna usuwaæ dym z intensywnoœci¹, która daje pewnoœæ, ze nie wystapi zadymienie i temperatura uniemo¿liwiaj¹ce bezpieczn¹ ewakuacjê ludzi na chronionych przejœciach i drogach ewakuacyjnych, w czasie do tego potrzebnym. Si³a ci¹gu wentylatorów strumieniowych jest dostosowywana do zaprojektowanej mocy po¿aru zapewniaj¹c uzyskanie w okreœlonym przedziale czasu wymaganego zakresu widzialnoœci i temperatur.

SYSTEM WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ JET THRUST – POZWALA NA OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE ZARÓWNO NA ETAPIE INWESTYCJI JAK I NA ETAPIE EKSPOLATACJI SYSTEMU 4


Działanie systemu Działanie systemu JetThrust System bezprzewodowej wentylacji i oddymiania oparty jest na pracy zespo³ów wentylatorów strumieniowych usytuowanych pod stropem gara¿u. Instalacja wyposa¿ona jest równie¿ w wentylatory wyci¹gowe usuwaj¹ce zanieczyszczone powietrze lub dym z obiektu oraz punkty mechanicznego lub grawitacyjnego nawiewu.

Wentylacja bytowa Zadaniem wentylatorów w warunkach normalnych jest wymuszenie uporz¹dkowanego przep³ywu mas powietrza w ca³ej objêtoœci gara¿u, w kierunku od otworów nawiewnych do wyci¹gu, tak jak zilustrowane zosta³o to na poni¿szym schemacie. Wydajnoœæ systemu wentylacji jest dostosowywana przez uk³ad automa-

tyki do chwilowego zapotrzebowania na powietrze œwie¿e. Sygna³em do zmiany parametrów pracy urz¹dzeñ jest poziom stê¿enia tlenku wêgla w gara¿u, mierzony przez odpowiednie czujniki. Takie rozwi¹zanie powoduje du¿¹ elastycznoœæ systemu i pozwala na zapewnienie jego optymalnej pracy zarówno pod wzglêdem ekonomicznym jak i skutecznoœci prowadzenia wymiany powietrza w obiekcie.

SYSTEM WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ JET THRUST – ZAPROJKETOWANY TAK, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA KLIENTA, ZAPEWNIĆ SKUTECZNĄ PRACĘ ZARÓWNO W FUNKCJI WENTYLACJI BYTOWEJ JAK I PODCZAS ODDYMIANIA 5


Oddymianie Podstawowym zadaniem systemu w warunkach po¿arowych jest ograniczenie rozprzestrzeniania siê dymu w obrêbie gara¿u i mo¿liwie szybkie jego skierowanie do punktów wyci¹gowych, przez które zanieczyszczenia usuwane s¹ na zewn¹trz obiektu. Po pojawieniu siê sygna³u o powstaniu po¿aru, nastêpuje automatyczne prze³¹czenie instalacji w tryb pracy po¿arowej. Przet³aczaj¹ce wentylatory strumieniowe jak i wentylatory wywiewne oraz nawiewne osi¹gaj¹ najwy¿sz¹ wydajnoœæ. Dodatkowo mo¿e nast¹piæ otwarcie bramy wjazdowej do gara¿u, przez któr¹ na skutek podciœnienia wywo³anego prac¹ wentylatorów wyci¹gowych, nap³ywa powietrze zewnêtrzne. Dziêki zastosowaniu w systemie wentylatorów strumieniowych pracuj¹cych w uk³adzie rewersyjnym, (odwórcenie funkcji nawiewu i wyci¹gu oraz kierunku pracy wentylatorów strumieniowych) kierunek przep³ywu mas powietrza w gara¿u mo¿e byæ œciœle dostosowany do miejsca wyst¹pienia po¿aru. Zastosowanie systemu rewersyjnego pozwala na usuwanie dymu maksymlanie blisko po¿aru.

6


Zalety systemu Systemy wentylacji strumieniowej Jet Thrust odznaczaj¹ siê wysok¹ skutecznoœci¹ przy zachowaniu dobrych parametrów powietrza w przestrzeni gara¿u, jednak przewaga omawianych uk³adów nad tradycyjnym systemem kana³owym uwidacznia siê szczególnie w trakcie realizacji oddymiania. Podczas po¿aru, w zazwyczaj niskich gara¿ach zamkniêtych, dym ju¿ po paru minutach wype³ni ca³¹ wysokoœæ kondygnacji. Jak wynika z praktycznych doœwiadczeñ zastosowanie tradycyjnego systemu kana³owego ma w takich warunkach niewielk¹ skutecznoœæ. Wi¹¿e siê to m.in. z ograniczon¹ iloœci¹ powietrza, któr¹ mo¿na przetransportowaæ kana³ami wentylacyjnymi, gwa³town¹ zmian¹ charakterystyki hydraulicznej sieci przewodów (wzrost oporów przep³ywu) oraz z faktem, ¿e tradycyjne systemy oddymiania potrzebuj¹ stosunkowo d³ugiego czasu do osi¹gniêcia pe³nej skutecznoœci. Ponadto praca kratek wyci¹gowych mo¿e powodowaæ zjawisko „rozci¹gania” dymu w znacznej odleg³oœci od Ÿród³a po¿aru. Tymczasem bardzo intensywne wydzielanie siê dymu z p³on¹cego pojazdu wymaga zapewnienia pe³nego oddymiania ju¿ w pierwszych minutach i ukierunkowania przep³ywu dymu w stronê najbli¿szego zespo³u wentylatorów wyci¹gowych. Uk³ad automatyki uruchamia system oddymiania natychmiast po zarejestrowaniu sygna³u alarmowego z detektorów po¿arowych, a wentylatory przet³aczaj¹ce oraz wyci¹gowe uzyskuj¹ pe³n¹ wydajnoœæ w kilkanaœcie sekund. Do niew¹tpliwych zalet system Jet Thrust obok wymienionej powy¿ej wysokiej skutecznoœci wentylacji i oddymiania mo¿na równie¿ zaliczyæ:

Ni¿sze opory przep³ywu powietrza: wyeliminowanie kana³ów wentylacyjnych, oprócz ograniczenia kosztów inwestycji powoduje równie¿ zmniejszenie oporów przep³ywu powietrza, dziêki czemu mo¿na stosowaæ wentylatory o mniejszej mocy, a wiêc tañsze w eksploatacji i o wiele cichsze. Skuteczna wentylacja: prawid³owe zastosowanie systemu bezprzewodowego, gwarantuje pe³n¹ wymianê powietrza w ca³ej przestrzeni nawet rozleg³ego gara¿u o skomplikowanym uk³adzie architektonicznym bez wystêpowania tzw. „martwych stref”, w których cyrkulacja powietrza nie wystêpuje. Optymalne wykorzystanie przestrzeni gara¿u: system bezprzewodowy pozwala optymalnie wykorzystaæ przestrzeñ gara¿u, u³atwiaj¹c komunikacjê (np. gara¿ staje siê dostêpny dla wy¿szych samochodów) i zwiêkszaj¹c przestrzeñ przeznaczon¹ na parkowanie samochodów lub mo¿liw¹ do wykorzystania w inny sposób. Uwolnienie przestrzeni podstropowej od rozleg³ej sieci przewodów u³atwia równie¿ monta¿ innych instalacji oraz w istotny sposób poprawia ogólne wra¿enie estetyczne obiektu. Wybór systemu Jet Thrust na etapie projektu architektury budynku mo¿e pozwoliæ na przyjêcie mniejszej wysokoœci gara¿u w porównaniu z wielkogabarytowym systemem kana³owym.

Elastyczna praca i ³atwa regulacja systemu: wzajemne po³o¿enie wentylatorów strumieniowych, oraz ich iloœæ mo¿e byæ w pewnym zakresie zmieniona ju¿ na etapie realizacji inwestycji, dziêki czemu mo¿liwa jest poprawa skutecznoœci dzia³ania ca³ego uk³adu zgodnie z wymogami konkretnego obiektu. System Jet Thrust jest równie¿ znacznie ³atwiejszy w wyregulowaniu ni¿ wyposa¿ona w du¿e iloœci klap i przepustnic sieæ kana³ów. Dostosowanie do chwilowych potrzeb uzyskuje siê przez uruchomienie lub zmianê trybu pracy grupy wentylatorów a nawet pojedynczych jednostek oraz zmianê wydajnoœci zespo³u wyci¹gowego. Skrócenie czasu wykonania projektu: poniewa¿ nie zachodzi koniecznoœæ projektowania i budowy skomplikowanych systemów kana³ów mo¿liwe jest znaczne skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie systemu wentylacyjnego. Skrócenie i uproszczenie monta¿u systemu w stosunku do uk³adu tradycyjnego: podstawowymi elementami systemu Jet Thrust s¹ stosunkowo lekkie i ³atwe w monta¿u zespo³y wentylatorów strumieniowych, które nale¿y umieœciæ w okreœlonych punktach gara¿u. Czas wykonania wielkogabarytowych systemów kana³owych m.in. ze wzglêdu na koniecznoœæ rozwi¹zania kolizji z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi, uk³adaniem izolacji temperaturowej jest znacznie d³u¿szy.

Ni¿sze koszty wykonania systemu: jak wynika z porównania kosztów wykonania obu systemów, instalacja bezprzewodowa wymaga zdecydowanie ni¿szych nak³adów inwestycyjnych ni¿ instalacja kana³owa (ró¿nica ta mo¿e wynieœæ nawet do 50%), przy czym zwiêksza siê uzyskiwany poziom bezpieczeñstwa.

7


Elementy składowe systemu Jet Thrust Wentylatory strumieniowe Podstawowym elementem systemu bezprzewodowego s¹ zespo³y wentylatorów strumieniowych, których zadaniem jest odpowiednie ukierunkowanie oraz nadanie wymaganego pêdu strumieniowi powietrza wentylacyjnego w przestrzeni gara¿u. Stosowane s¹ jednostki o œrednicy od 315 do 400 mm, stanowi¹ce zespó³ sk³adaj¹cy siê z wentylatora osiowego, zintegrowanych t³umików wlotowych i wylotowych, os³ony o niskim wspó³czynniku oporu przep³ywu oraz elementów mocuj¹cych. Ka¿dy wentylator strumieniowy wyposa¿ony jest w 2 t³umiki dŸwiêku. Lekka, ale solidna budowa sprawia, ¿e s¹ to urz¹dzenia ³atwe do monta¿u pod stropem. Funkcja oddymiania wymaga, aby konstrukcja wentylatorów strumieniowych posiada³a odpowiedni¹ odpornoœæ po¿arow¹. Wentylatory strumieniowe dostêpne s¹ w klasach: F200, F300, F400. Wentylatory strumieniowe s¹ zgodne z norm¹ PN–EN 12101–3:2004 i spe³niaj¹ powy¿sze wymagania. Miejscem montowania wentylatorów jest strop. Mo¿e to powodowaæ podczas formowania siê strumienia wentylacyjnego zjawisko jego przyklejania i poœlizgu po powierzchni przegrody budowlanej (efekt Coanda). Efekt ten mo¿e mieæ niekorzystny wp³yw na funkcjonowanie systemu, dlatego wentylatory wyposa¿a siê w tzw. deflektory, czyli elementy rozpraszaj¹ce i kieruj¹ce strumieñ powietrza w stronê przeciwn¹ do przegrody budowlanej (w g³¹b pomieszczenia).

Zastosowanie deflektorów pozwala na lepsze ukszta³towanie strumienia powietrza, dziêki czemu uzyskuje siê bardziej stabilny i „przewidywalny” efekt pracy uk³adu wentylatorów oraz lepsze „omywanie” przestrzeni gara¿u. Funkcjonowanie wentylatorów strumieniowych podczas po¿aru musi byæ zapewnione poprzez odpowiednie zasilanie energi¹ elektryczn¹. W celu unikniêcia niebezpieczeñstwa przerwy w dop³ywie pr¹du, okablowanie musi byæ wykonane ze specjalnych bezhalogenowych kabli niepalnych o odpowiedniej klasie odpornoœci izolacji i funkcji podtrzymania pracy urz¹dzenia. W zale¿noœci od indywidualnych potrzeb inwestora obudowa wentylatora mo¿e zostaæ pomalowana na dowolny kolor, komponuj¹cy siê z wnêtrzem gara¿u. Wentylatory strumieniowe posiadaj¹ certyfikaty i œwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wentylatory wyciągowe W warunkach po¿aru zadaniem wentylatorów wyci¹gowych jest przet³aczanie dymu i gazów o wysokich temperaturach, dlatego musz¹ one posiadaæ m.in. potwierdzon¹ badaniami odpornoœæ ogniow¹ oraz niezale¿ne Ÿród³a zasilania. W systemie Jet Thrust rolê wentylatorów wyci¹gowych lub nawiewno-wyci¹gowych, spe³niaj¹cych podane wy¿ej wymagania mog¹ pe³niæ jednostki z typoszeregu JM produkowane w ró¿nych wielkoœciach. Wentylatory typu Aerofoil JM spe³niaj¹ wszystkie wymogi wynikaj¹ce z normy PN–EN 12101–3:2004

8

„Wymagania techniczne dotycz¹ce wentylatorów oddymiaj¹cych”

System detekcji i sterowania Sterowanie systemem wentylacji Przy projektowaniu wentylacji parkingów najwiêksz¹ uwagê nale¿y zwróciæ na utrzymanie bezpiecznego, niskiego stê¿enia zanieczyszczeñ gazowych powstaj¹cych w wyniku pracy silników samochodowych. Jako wyznacznik w tym przypadku traktuje siê stê¿enie w powietrzu tlenku wêgla (CO). Obci¹¿enie zanieczyszczeniami gazowymi jest wielkoœci¹ zmienn¹ w czasie i uzale¿nion¹ od stopnia wykorzystania gara¿u. W wielu obiektach (np. budynki mieszkalne, biurowe) ruch samochodowy jest w zasadzie ograniczony do godzin porannego i wieczornego szczytu komunikacyjnego. W pozosta³ym okresie sporadycznie poruszaj¹ce siê samochody nie powoduj¹ podniesienia poziomu stê¿enia zanieczyszczeñ powy¿ej granicy zagra¿aj¹cej zdrowiu ludzi. W takich warunkach nie ma koniecznoœci prowadzenia ci¹g³eji pe³nej wentylacji ca³ej przestrzeni gara¿u.

Wykrycie dymu O skutecznoœci systemu oddymiania w znacznym stopniu decyduje czas jego zadzia³ania, dla tego nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego jego skrócenia. Okres, od zaistnienia po¿aru do jego wykrycia, uzale¿niony jest z kolei od przyjêtego systemu detekcji po¿aru, a zw³aszcza od w³aœciwego doboru i rozmieszczenia czujek po¿arowych.


Modelowanie komputerowe CFD Przewidywanie, jak zachowa siê strumieñ powietrza lub dymu, jest trudne i skomplikowane. Dok³adne obliczenia s¹ kluczowe do stworzenia efektywnego systemu wentylacji i oddymiania gara¿y. Modelowanie Fläkt Woods uzupe³nione jest zarówno testami laboratoryjnymi, jak i testami dymowymi w prawdziwych gara¿ach, co zapewnia wiêksz¹ dok³adnoœæ. Rêczne metody obliczeniowe maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci. Obliczenia takie s¹ zwykle niedok³adne i nieprecyzyjne – dlatego Fläkt Woods oferuje klientom pe³n¹ analizê CFD jako element wszystkich projektów.

(na drogach ewakuacyjnych na poziomie 1,8 m nad pod³og¹) oraz jaka powinna byæ graniczna wartoœæ temperatury podstropowej warstwy dymu, nie zagra¿aj¹ca pracy wentylatorów strumieniowych; z za³o¿enie najbardziej niekorzystnej lokalizacji po¿aru w przestrzeni gara¿u; z przyjêcie w oparciu o ogólnie stosowane standardy obliczeniowej mocy po¿aru, wymiarów Ÿród³a ciep³a i dymu oraz czasu trwania symulacji; z przeprowadzenie w oparciu o pocz¹tkowe za³o¿enia oraz projekt koncepcyjny wentylacji i oddymia-

nia gara¿u, symulacji komputerowej rozprzestrzeniania siê ciep³a i dymu; z w oparciu o uzyskane wyniki symulacji, sporz¹dzenie wniosków dotycz¹cych poprawnoœci zastosowanej koncepcji wentylacji i ew. propozycja korekty przyjêtych rozwi¹zañ.

Zadaniem symulacji CFD jest odpowiedŸ na pytanie, czy w czasie wymaganym do opuszczenia przez ludzi gara¿u, w chronionych przejœciach i na drogach ewakuacyjnych, nie wyst¹pi zadymienie lub temperatura uniemo¿liwiaj¹ca bezpieczn¹ ewakuacjê. Algorytm przeprowadzenia symulacji CFD wygl¹da nastêpuj¹co: z ustalenie kryteriów skutecznoœci usuwania dymu i ciep³a przy wykorzystaniu wentylatorów strumieniowych, tzn. jaki powinien zostaæ zachowany poziom widzialnoœci i temperatury w obszarze ewakuacji

Rozkład zasięgu widzialności na wysokości 1,8 m od posadzki po czasie 900s.

Rozkład dymu pod stropem garażu po czasie 80 s

9


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „COMPACT PROFILE”

PRZEPŁYW

PRZEPŁYW

JEDNOKIERUNKOWY

WLOT

REWERSYJNY

OTWORY

IZOLACJA

Konfiguracja

Wlot

Wylot

Jednokierunkowy

BM i osłona

Deflektor

Rewersyjny

Deflektor

Deflektor

Rewersyjny

BM i osłona

BM i osłona

Odporność temperaturowa

Waga Kg

200OC/2HRS 300OC/2HRS lub 400OC/2HRS

89 90 87

Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

315

Compact Profile

21,9/5,3 1,19/0,59

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

91/82

73/64

2775/1370

0,75/0,09

2,74/0,82

14,5/2,86

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

10


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „SLIM−LINE & SLIM−LINE MAX” PRZEPŁYW

PRZEPŁYW JEDNOKIERUNKOWY

REWERSYJNY

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA WYŁĄCZNIK SERWISOWY

Średnica

Konfiguracja

A

B

C

D

E

F

G

H

Odporność temperaturowa

Jednokierunkowy 315

Rewersyjny

1700 180

310

225 210 420 315 130

Rewersyjny Jednokierunkowy 355

Rewersyjny

1700 200

310

Rewersyjny

200OC/2HRS 300OC/2HRS 241 227 455 355 130 lub 400OC/2HRS

Jednokierunkowy 400

Rewersyjny

1800 220

370

263 250 500 400 130

Rewersyjny

Wlot

Wylot

Waga Kg

BM i osłona

Deflektor

86

Deflektor

Deflektor

87

BM i osłona

BM i osłona

84

BM i osłona

Deflektor

90

Deflektor

Deflektor

91

BM i osłona

BM i osłona

88

BM i osłona

Deflektor

111

Deflektor

Deflektor

112

BM i osłona

BM i osłona

109

Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

315

Slim−Line

22,2/5,6

1,2/0,59

82/71

64/53

2775/1370

0,7/0,12

2,74/0,82

14,5/2,86

355

Slim−Line

36/8,8

1,72/0,85

85/70

67/52

2775/1370

0,9/0,11

2,74/0,82

14,5/2,86

400

Slim−Line

59/14,8

2,49/1,22

87/75

69/57

2875/1415

1,35/0,16

3,35/0,99

23,5/4,97

315

Slim−Line MAX

25,5/6,4

1,29/0,64

83/71

65/53

2775/1370

0,75/0,13

2,74/0,82

14,5/2,86

355

Slim−Line MAX

45,4/10,8 1,94/0,99

85/72

67/54

2775/1370

1,27/0,17

2,74/0,82

14,5/2,86

400

Slim−Line MAX

85,7/20,8

89/75

71/57

2875/1415

2,49/0,3

5,24/1,69

27,77/5,41

3/1,47

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

11


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „STANDARD”

PRZEPŁYW

PRZEPŁYW JEDNOKIERUNKOWY

ODWRACALNY (REWERSYJNY)

UCHWYTY DO TRANSPORTU

Średnica

Wlot

Wylot

Waga Kg

2195

BM i osłona

Deflektor

86

2299

Deflektor

Deflektor

87

Rewersyjny

2091

BM i osłona

BM i osłona

84

Jednokierunkowy

2193

BM i osłona

Deflektor

90

Deflektor

Deflektor

91

BM i osłona

BM i osłona

88

BM i osłona

Deflektor

111

Konfiguracja

A

A'

B

B'

C'

D

Długość całkowita

E

Jednokierunkowy 315

355

400

Rewersyjny

855 940 265 175 365 420 1017

Rewersyjny

855 940 265 175 405 460 1015

2295

Rewersyjny

2091

Jednokierunkowy

2292

Rewersyjny

905 990 265 175 450 504 1064

Rewersyjny

Odporność temperaturowa

200OC/2HRS 300OC/2HRS lub 400OC/2HRS

2393

Deflektor

Deflektor

112

2191

BM i osłona

BM i osłona

109

Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

315

Standard

22/5,7

1,2/0,61

80/62

62/44

2900/1470

0,7/0,09

1,85/0,58

13/2,94

355

Standard

38/9,8

1,9/0,97

84/66

66/48

2850/1450

1,05/0,14

2,4/0,8

13/2,94

400

Standard

57/14,4

2,43/1,22

87/68

69/50

2920/1470

1,35/0,17

3,5/1,12

19,2/4,59

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

12


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „LOW−PROFILE & LOW−PROFILE MAX”

OTWORÓW MONTAŻOWYCH

DŁUGOŚĆ TŁUMIKA

DŁUGOŚĆ PRZEWODU

DŁUGOŚĆ TŁUMIKA

OTWIERANA POKRYWA ZAPEWNIAJĄCA DOSTĘP DO OKABLOWANIA

WYŁĄCZNIK SERWISOWY

Średnica

315

Konfiguracja

B

B'

C

C'

D

E

Długość Odporność całkowita temperaturowa

Wlot

Wylot

Waga Kg

2175

BM i osłona

Deflektor

90

Rewersyjny

2235

Deflektor

Deflektor

90

2055

BM i osłona

Osłona

90

Rewersyjny

2115

BM i osłona

BM i osłona

90

Jednokierunkowy

2190

BM i osłona

Deflektor

95

Rewersyjny

2235

Deflektor

Deflektor

95

BM i osłona

Osłona

95

Jednokierunkowy

835 200 265 620 530 580 335 90

835 200 265 620 570 620 375 105

2070

200OC/2HRS 300OC/2HRS lub 400OC/2HRS

Rewersyjny

2145

BM i osłona

BM i osłona

95

Jednokierunkowy

2198

BM i osłona

Deflektor

106

2235

Deflektor

Deflektor

106

2078

BM i osłona

Osłona

106

2161

BM i osłona

BM i osłona

106

Rewersyjny

400

A'

Jednokierunkowy

Jednokierunkowy

355

A

Jednokierunkowy

835 200 265 620 620 670 420 113

Rewersyjny Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

315

Low−Profile

22/5,7

1,2/0,61

80/62

62/44

2900/1470

0,7/0,09

1,85/0,58

13/2,94

355

Low−Profile

38/9,8

1,9/0,97

84/66

66/48

2850/1450

1,05/0,14

2,4/0,8

13/2,94

400

Low−Profile

57/14,4

2,43/1,22

87/68

69/50

2920/1470

1,35/0,17

3,5/1,12

19,2/4,59

315

Low−Profile MAX

25,5/6,4

1,29/0,64

83/71

65/53

2775/1370

0,75/0,13

2,74/0,82

14,5/2,86

355

Low−Profile 45,4/10,8 MAX

1,94/0,99

85/72

67/54

2775/1370

1,27/0,17

2,74/0,82

14,5/2,86

400

Low−Profile 85,7/20,8 MAX

3/1,47

89/75

71/57

2875/1415

2,49/0,3

5,24/1,69

27,77/5,41

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

Dostępny także profil owalny

13


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „EV”

OTWORY

Odporność temperaturowa

Waga Kg

200OC/2HRS 300OC/2HRS lub 400OC/2HRS

46

Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

400

EV

56,1/13,6

2,42/1,19

103/86

85/68

2875/1415

1,3/0,15

3,35/0,99

23,5/4,97

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

14


Dane techniczne wentylatorów strumieniowych Wymiary i rysunki: wentylator do garaży „INDUCTION”

3 OTWORY O WYMIARACH O / 14x10 DLA KAŻDEJ STOPY MONTAŻOWEJ 75N − OTWORY O / 14

Wentylator

A

B

C

E

F

G

H

I

841 CRS

889

J

50 N

789

700

295 CRS

3

265,5

75 N

1148

807

210 CRS

314

1188 CRS 1228 1902 2008

100 N

1149

1125

207,5 CRS

2,5

318

1200 CRS 1250 1830 1867

Odporność temperaturowa

Waga Kg

300OC/ 2HRS

162,25

1268 1305

120

170

Wszystkie wymiary w mm.

Średnica

Rodzaj produktu

Siła ciągu N

Przepływ m3/s

Moc akustyczna LwA

Ciśnienie akustyczne na 3m

Obr./min.

Moc nominalna kW

Prąd pełnego obciążenia (A)

Prąd rozruchu (A)

50N

Inducyjny

50/12,5

1,5/0,76

92/75

74/57

1415/695

1,0/0,2

3,2/1,36

16,0/4,08

75N

Inducyjny

75/18,75

2,7/1,53

96/84

78/66

1395/685

2,25/0,33

5,42/2,12

30,4/7,21

100N

Inducyjny

100/25

2,5/1,32

96/84

78/66

1395/685

2,4/0,35

5,42/2,12

30,4/7,21

Poziom mocy akustycznej, LW = dB re 10−12W Poziom ciśnienia akustycznego, LpA = dB re 2 x 10−5Pa, odpowiedni do celów porównawczych w odległości 3m, w oparciu o rozchodzenie półsferyczne w warunkach pola swobodnego. Dane dla 200OC bez akcesoriów.

15

Systemy Jet Thrust - strumieniowa wentylacja i oddymianie garaży  

System Jet Thrust jest jednym z najskuteczniejszych i najtańszych biorąc pod uwagę zarówno koszty eksploatacyjne jak i inwestycyjne systemów...