Page 1

EfďŹ ciĂŤnt produceren met oog voor mens en milieu Structurele milieubegeleiding Milieuvergunningen Managementsystemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Met BMD Advies uw milieuzaken op orde

Voor veel bedrijven is het voldoen aan wet- en regelgeving

kwartaal terug: periodieke milieurapportages en

geen gemakkelijke opgave. Onbekendheid met milieuvoor-

-registraties, milieuaangiftes of milieujaarplannen. Voor u

schriften, de vele verplichtingen, continu veranderende

een hele papierwinkel, uw BMD-adviseur draait er echter

milieuwetgeving; het overzicht is gemakkelijk kwijt te raken.

de hand niet voor om.

Met de milieuspecialisten van BMD Advies Zuid-Nederland

Ook op andere punten kan BMD Advies uw eigen KAM- of

brengt u uw milieuzaken snel op orde. Of het nu gaat over

milieucoĂśrdinator ondersteunen, een nieuwe milieumede-

milieuvergunningen, managementsystemen, milieusubsidies,

werker inwerken en opleiden of als een klankbord dienen.

maatschappelijk verantwoord ondernemen of veiligheid,

Bij verandering van wetgeving zorgt de BMD-adviseur er

milieuadviesbureau BMD Advies kent de weg.

voor dat deze op de juiste wijze geĂŻmplementeerd wordt

Veel milieuwerkzaamheden keren jaarlijks of soms zelfs per

binnen uw bedrijf. Een hele zorg minder.

BMD Advies ondersteunt u op maat, afhankelijk van de behoefte van uw bedrijf.

2


Structurele milieubegeleiding: ondersteuning op maat Hoeveel inspanning nodig is om uw milieuzaken te structuren en op orde te houden is afhankelijk van verschillende factoren: de aard van uw bedrijf, de milieubelasting, of de milieuzaken in het verleden goed zijn bijgehouden, et cetera. Ook is van belang wie binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor de milieuzaken en hoeveel tijd en milieukennis binnen uw bedrijf

Managementsystemen: balans tussen beheersing en werkbaarheid

beschikbaar is. Kortom: BMD Advies is uw huisadviseur die u op maat ondersteunt, afhankelijk van de behoefte van uw

Of het nu om arbo, milieu, kwaliteit of veiligheid gaat, een

bedrijf. Desgewenst kan daarbij gebruik gemaakt worden

managementsysteem valt of staat met de mate waarin het

van verschillende hulpmiddelen, variërend van een eenvoudig

binnen een organisatie leeft. Wanneer er geen draagvlak is, is

milieulogboek tot een uitgebreid gecertificeerd KAMzorgsysteem.

de invoering van een managementsysteem zinloos. Daarom

De werkzaamheden worden bij u op het bedrijf uitgevoerd,

en de werkbaarheid van het systeem de belangrijkste factor.

is een goede balans tussen het beheersen van de processen Richtlijnen moeten goed uitvoerbaar en niet onnodig tijdrovend

zodat uw medewerkers ook direct terecht kunnen met

zijn. Natuurlijk is een goed beheer van documenten van

hun milieuvragen. Afhankelijk van de complexheid en de

belang, maar in de eerste plaats moet er een verbeterproces

hoeveelheid van de werkzaamheden kan dat variëren van

op gang komen. Het uitgangspunt hierbij is uiteraard een

enkele uren per jaar tot zelfs enkele dagen per week.

gezonde bedrijfsvoering en tevreden klanten. BMD-adviseurs hebben veel ervaring in het opstellen, implementeren en

Milieuvergunningen: voor nu en de toekomst

onderhouden van alle denkbare managementsystemen. De meest bekende zijn voor kwaliteit (ISO 9001, INK-

Een nieuw bedrijf, uitbreiding of een wijziging in het

model), milieuzorg (ISO 14001, EMAS) en arbozorg (OHSAS

productieproces, het kan consequenties hebben voor uw

18001). Maar ook voor ondersteuning bij specifieke op de

vergunningsituatie. De laatste jaren vond een verschuiving

branche gerichte managementsystemen, zoals voor de

plaats van een vergunning op maat naar algemene regels

voedingsmiddelenbranche of automotive-industrie, bent u bij

waaraan een bedrijf moet voldoen. Hierdoor volstaat een

BMD Advies aan het juiste adres.

melding in veel gevallen, maar is het vervolgens wel lastiger om te bepalen aan welke milieuvoorschriften uw bedrijf moet

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust ondernemen

voldoen. Wanneer een vergunning op maat wel nodig is, is het van belang om niet alleen naar de huidige situatie te

Wanneer een bedrijf eenmaal voldoet aan de actuele wet- en

kijken, maar ook de toekomst niet uit het oog te verliezen.

regelgeving, stimuleert BMD Advies het een stapje verder te

Het is niet ondenkbaar dat er voor de korte of langere termijn

gaan. Kenmerkend is de realistische en pragmatische aanpak,

uitbreidingsplannen zijn. Of dat er nieuwe wetgeving op handen

op maat van uw bedrijf. Preventiegericht denken en doen leidt

is die voor uw bedrijf van groot belang is. In een vergunning moet hiermee rekening worden gehouden.

tot een efficiëntere bedrijfsvoering, kostenbesparingen en een

Een milieuvergunning bestaat uit een vergunningaanvraag,

de drie bekende P’s van People, Planet en Profit. Wanneer u

veilige en prettige werkomgeving. Een goede balans dus tussen nog een stap verder zet richting maatschappelijk verantwoord

milieuvoorschriften en een beschikking waarin omschreven

ondernemen, kijkt u naar de gehele keten van uw product.

staat op welke gronden de voorschriften zijn bepaald. Om te

Hoe staan uw leveranciers op de ladder van maatschappelijk

voorkomen dat u met een onwerkbare vergunning te maken

verantwoord ondernemen en hoe komt uw product uiteindelijk

krijgt, is een goede toetsing van de ontwerp-beschikking en concept-milieuvoorschriften belangrijk.

bij de afnemer terecht? Lange termijnvisie en dialoog met uw

BMD Advies ondersteunt u vanaf het opstellen van de

veel bedrijven op weg naar duurzaam of maatschappelijk

stakeholders is hierbij essentieel. BMD Advies ondersteunt verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld bij terugdringing van

vergunningaanvraag of melding tot het implementeren van de

milieubelasting, maar ook bij het maken van afspraken van

milieuvoorschriften en ruimt mogelijke knelpunten tijdig uit de

grondstoffenleveranciers.

weg. Ook bij handhavingstrajecten kunt u vertrouwen op de deskundigheid en integriteit van de BMD-adviseur. 3


Welke branche dan ook Of uw bedrijf nu een eenmanszaak is of een grote internationale onderneming, u kunt altijd een beroep doen op onze BMD-adviseurs. Zij voelen zich thuis in ieder bedrijf en in elke branche.

De samenwerking tussen het bedrijf en de BMD-adviseur staat daarin voorop. U weet immers als geen ander wat er speelt binnen uw bedrijf en bedrijfstak. Koppel daaraan de milieukennis en ervaring van de milieuadviseur en er is sprake van het ideale team. Naast de advisering voor individuele bedrijven kunt u bij BMD Advies ook terecht voor een industrieterreinof branchegerichte aanpak. Omdat de BMD-adviseur bekend is met alle individuele bedrijven, vervult deze een belangrijke rol waar het gaat om het stimuleren en initiĂŤren van samenwerkingsprojecten. Bedrijven kunnen hierdoor gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Maar ook de andere mogelijkheden voor milieu- en verduurzamingsprojecten en samenwerkingen worden onderzocht. Bijvoorbeeld of bedrijven samen energie kunnen inkopen, of gebruik kunnen maken van elkaars afval- en reststromen waardoor de milieubelasting van het terrein als geheel wordt teruggedrongen.

4


Ook u kunt proďŹ teren van de BMD-aanpak De huisadviseur die uw bedrijf

BMD Advies treedt op

door en door kent

als intermediair

Kenmerkend voor BMD Advies is de structurele

Voor bedrijven is een goede relatie met het

aanpak van milieuzaken: preventiegericht en

bevoegd gezag onontbeerlijk. De overheid is

pro-actief. Om dat waar te kunnen maken is een

immers ook degene die controleert of u de

intensieve werkrelatie tussen klant en BMD-

milieuregels naleeft. Als er gediscussieerd

adviseur van belang. De BMD-adviseur is dan

moet worden over een vergunning of milieu-

ook een deskundig vertrouwenspersoon die

voorschriften, is het prettig om wat afstand

de ins en outs van uw bedrijf kent en daardoor

te hebben. Daarom bemiddelt BMD Advies

problemen direct kan oppakken als dat nodig

tussen uw bedrijf en de overheid als dat nodig

is. Tegelijkertijd dragen wij onze kennis tijdens

blijkt. Daarbij toetsen wij of het bevoegd

bedrijfsbezoeken en interne opleidingen over

gezag niet het onmogelijke van u vraagt en

aan uw medewerkers, zodat zij verantwoord

of eventuele investeringen in verhouding

kunnen omgaan met de milieu-aspecten binnen

staan tot het milieurendement. Anders dan

uw bedrijf. Daarnaast houden wij u door middel

andere milieuadviesbureaus werken wij niet

van nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten

in opdracht voor overheden als het gaat om

op de hoogte van actuele milieuontwikkelingen.

vergunningverlening of handhaving. Een bewuste

Bovendien kunt u bij vragen altijd een beroep

keuze; wij willen de relatie met onze klanten

doen op onze helpdesk.

zuiver houden en onafhankelijk kunnen optreden.

De BMD-adviseur is een deskundig vertrouwenspersoon die de ins en outs van uw bedrijf kent en daardoor problemen direct kan oppakken als dat nodig is. Preventiegericht en pro-actief.

5


BMD Advies Zuid-Nederland maatwerk in milieuzorg Structurele milieubegeleiding - Detachering milieu- of KAM-coördinatoren - Opstellen van milieujaarverslagen - Milieujaarplannen - Ondersteuning op gebied bodem, lucht, geluid - Opslag en transport gevaarlijke stoffen - Brandveiligheid - Externe veiligheid

Vestiging Breda

- Energie- en afvalpreventie

Adres

Milieuvergunningen - Voorbereiding en indienen van vergunningaanvragen en meldingen

Postbus 6843 4802 HV Breda Bezoekadres Westbroek 39 4822 ZX Breda Telefoon

(076) 548 78 44

- Begeleiding vergunningprocedures - Implementatie milieuvoorschriften - Begeleiding handhavingstrajecten

Vestiging ‘s-Hertogenbosch Telefoon

(073) 640 66 44

Managementsystemen - Opzetten en implementeren van managementsystemen (o.a. ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, of op branche gerichte systemen)

Vestiging Middelburg Telefoon

(0113) 88 66 55

- Interne auditing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Vaststellen 0-situaties - Opstellen projectplan - Jaarverslagen - Procesbegeleiding

Parkmanagement - Projectcoördinatie - Monitoring - Revitaliseren bedrijventerreinen

Trainingen Open inschrijvingen of op maat van uw bedrijf - Afvalpreventie - Milieucoördinator - Managementsystemen - Interne auditor - Omgang met gevaarlijke stoffen - VCA - Brandveiligheid

info@bmdzuid.nl www.bmdzuid.nl

BMD_Brochure  

Managementsystemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Milieuvergunningen Structurele milieubegeleiding

Advertisement