Page 1

Podstawowe składniki kodu, od którego zaczynamy pisać kanał RSS: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <rss version="2.0"> <channel> <title> tytuł kanału RSS </title> <description> krótki opis kanały RSS </description> <language> pl </language> <webMaster> adres email webmajstera </webMaster> A oto kod składniowy kaŜdego tematu zawartym w kanale RSS: <item> <title> temat wiadomości RSS </title> <pubDate> data publikacji </pubDate> <description><![CDATA[treść wiadomości]]></description> </item> Nieobowiązkowe składnie kodu wiadomości RSS: <author></author> <link></link> <category></category> Nieobowiązkowe składnie kodu w nagłówku informacyjnym o kanale RSS: <managingEditor></managingEditor> <language></language> Poprawny format daty: Fri, 29 Sep 2006 16:30:41 +0200 Gdy juŜ napiszemy RSSa naleŜy zamknąć cały kod XMLa: </channel> </rss> Gotowe!! Uwaga!!!! JeŜeli w sekcji <description,></description> nie zastosujesz komendy <![CDATA[treść wiadomości]]> to nie będziesz mógł stosować komend typu HTML!!!!!!!


Aby sprawdzić czy masz poprawny kod RSS wejdź na stronkę http://feedvalidator.org/ i wpisz adres do pliku XML: http://www.twojastrona.pl/nazwa_pliku.xml kliknij klawisz Validate. Po chwili pokaŜe się wynik oraz cały kod zawarty w pliku xml, jeŜeli będą jakieś błędy to zostaną oznaczone kolorem Ŝółtym, które naleŜy poprawić. Po poprawieniu błędów ponownie zapisz zmiany w pliku xml. NaleŜy ponownie wysłać ten plik na serwer i na koniec jeszcze raz przetestować... JeŜeli będzie kod bez błędów, to na dole strony zobaczymy ikonę RSS OK oraz instrukcję, co naleŜy zrobić Ŝeby wstawić tą ikonę na swoją stronę. Validacja zakończona. A oto przykład: Metoda A ( zalecana – moŜna stosować kod HTML ) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <rss version="2.0"> <channel> <title> test </title> <description> Test kanału </description> <language> pl </language> <webMaster> aaa@aaa.aa </webMaster> <item> <title> test RSS </title> <pubDate> Thu, 4 Oct 2006 21:12:44 +0200 </pubDate> <description><![CDATA[Ala ma kota]]></description> </item> </channel> </rss> Metoda B ( nie moŜna stosować znaczników HTML ) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <rss version="2.0"> <channel> <title> test </title> <description> Test kanału </description> <language> pl </language> <webMaster> aaa@aaa.aa </webMaster>


<item> <title> test RSS </title> <pubDate> Thu, 4 Oct 2006 21:12:44 +0200 </pubDate> <description>Ala ma kota</description> </item> </channel> </rss> WaŜny komunikat: Po zastosowaniu tego kodu mogą wystąpić uwagi przy sprawdzaniu poprawności kodu RSS na stronie: http://feedvalidator.org/, ale nie musimy się przejmować tymi uwagami, skoro mamy na dole strony komunikat: Congratulations! Powodzenia w pisaniu RSS!!!!!!!!

Podstawowe składniki kodu RSS  
Podstawowe składniki kodu RSS  
Advertisement