Page 1

Затверджено: Правлінням Ф К С У Пр. №……………… Від _ 2014 р

Погоджено Зборами Колегії суддів від 23.09.2013

ПОЛОЖЕННЯ про суддів з кінного спорту (4 редакція)

1.Загальні положення 1.1. «Положення про суддів з кінного спорту» розроблено відповідно до вимог Закону України «Про фізичну культуру та спорт» - Стаття 41 «Спортивне суддівство», Указу Президента України від 28 лютого 2013 року №96 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», Наказу Міністерства молоді та спорту України №31 від 16.07.2013 «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям». Даний документ затверджується Правлінням ФКСУ після обговорення на зборах Колегії суддів. 1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується на добровільних засадах. 1.3. Суддями з кінного спорту можуть бути громадяни України та громадяни, які перебувають в країні на законних підставах, мають відповідну підготовку (ст.4), виявили бажання брати участь у суддівстві змагань. 1.4. Всі судді, які мають будь яку категорію, є членами ФКСУ та одночасно Колегії суддів ФКСУ і працюють у відповідності до даного «Положення». 1.5. Призначення Головної суддівської Колегії на всеукраїнські змагання, головного судді на Чемпіонати АР Крим здійснюється Міністерством молоді та спорту України за поданням Голови Колегії суддів ФКСУ (за поданням голів атестаційної комісії з видів спорту) та за погодженням з ФКСУ, Оргкомітетами змагань з списків офіційних суддів України. Призначення ГСК на інші змагання - обласними, міськими федераціями за погодженням з організацією, що їх проводить. Всі призначення здійснюються у відповідності до вимог щодо кількісного складу та кваліфікаційних категорій суддів. (Додаток № 1) 1.6. Суддя з кінного спорту повинен досконально знати правила змагань і дотримуватись їх, якісно виконувати свої обов’язки під час суддівства, бути чесним і неупередженим як до окремих спортсменів, так і команд /відомств/, дисциплінованим, тактовним, бути прикладом для спортсменів і тренерів, вести непримиренну боротьбу з усіма випадками грубощів, нетактовності як по відношенню до суддів, тренерів, спортсменів, обслуговуючого персоналу змагань, так і до коней. 1.7. З метою підвищення свого фахового рівня суддям надається право брати участь у змаганнях у якості спортсмена тільки в тих видах програми, в яких він не є суддею.


2.Класифікація суддів з кінного спорту. 2.1 Встановлюються наступні суддівські категорії з кінного спорту: 2.1.2 - суддя з кінного спорту ІІ-ї категорії, І-ї категорії; 2.1.3 - суддя з дистанційних кінних пробігів (ДКП) ІІ-ї категорії, 1 категорії; 2.1.4 - суддя національної категорії з виїздки, конкуру, триборства, ДКП; 2.1.5 - суддя міжнародної категорії (2*,3*,4*,5*) з виїздки, триборства, конкуру, ДКП - у відповідності до правил ФЕІ; 2.1.6 - курс-дизайнер: курс-дизайнер міжнародної категорії; курс-дизайнер національної категорії; 2.1.7 - стюард: стюард міжнародної категорії (Level); стюард національної категорії; асистент стюарда; 2.1.8 - технічний делегат ДКП: технічний делегат ДКП міжнародної категорії 2*,3*,4* - у відповідності до правил ФЕІ; технічний делегат ДКП національної категорії; 2.1.9 - ветеринар ДКП: ветеринар ДКП міжнародної категорії 2*,3*,4*, лікуючий ветеринар; ветеринар ДКП України. 2.1.10 - секретар: національної категорії, I-ї категорії. 2.2. Встановлюється звання почесний суддя ФКСУ.

3.Порядок присвоєння та підтвердження суддівських категорій та звань: 3.1 Суддівські категорії та звання присвоюються згідно затвердженими ФКСУ нормативам, викладеними в даному документі (п.4). 3.2 Право присвоєння категорій та звань надається: 3.2.1 - суддя з кінного спорту ІІ-ї категорії – Федераціям АР Крим, обласним, міським (м. Києва, Севастополя). У випадку, якщо Федерація не має статусу юридичної особи, право присвоєння ІІ-ї суддівської категорії залишається за первинною організацією; 3.2.2 - суддя І-ї категорії, національної категорії, секретар I-ї та секретар національної категорії, звання «Почесний суддя ФКСУ» - атестаційній комісії Колегії суддів України; 3.2.3 - суддя міжнародної категорії - ФЕІ за поданням ФКСУ при виконанні вимог, оговорених міжнародними правилами з виїздки, конкуру, триборству, дистанційних кінних пробігів. 3.3.Присвоєння та підтвердження суддівських категорій здійснюється: 3.3.1 - у первинних організаціях, міських та обласних федераціях кінного спорту відповідними наказами (рішеннями); 3.3.2 - у ФКСУ – рішенням атестаційної комісії Колегії суддів України, затвердженим Правлінням ФКСУ; 3.3.3. - для розгляду питання про присвоєння I-ї та національної категорії до атестаційної комісії подаються такі документи: а/ - заява фізичної особи встановленого зразку; б/ - клопотання первинної організації або Президії Федерацій АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя, або атестаційної комісії ФКСУ про присвоєння категорії, що передує заявленій; в/ - 2 фотографії розміром 3х4; г/ - ксерокопія паспорту (сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові);. д/ - копія ідентифікаційного коду; е/ - виписка з залікової книжки офіційної особи змагань дані про виконання обов’язків під час змагань за відповідний період. ж/ - заява про дозвіл на використання особистих даних.


3.3.4. - заява та документи розглядаються атестаційною комісією ФКСУ протягом 30 календарних днів з дня здачі екзамену (тестового завдання) під час суддівського семінару. Особа, документи якої розглядаються на засіданні атестаційної комісії може бути присутньою на її засіданні. 3.3.5. - за результатами розгляду поданих документів атестаційна комісія ФКСУ приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії (або відмову), про що повідомляється заявникам. Ці відомості публікуються на офіційному сайті ФКСУ. 3.4 У разі неучасті у суддівстві змагань протягом 3-х років з дати присвоєння або підтвердження, суддівська категорія автоматично понижується рішенням відповідної атестаційної комісії. 3.5 При вступі в дію нового видання Правил змагань з кінного спорту України всі судді першої та національної категорії виконують письмове тестове завдання на їх знання членам атестаційної комісії Колегії суддів під час суддівських семінарів. 3.6 Всі судді I-ї та національної категорії 1 раз на три роки повинні взяти участь у національному семінарі.

4 Нормативи присвоєння суддівських категорій. Суддівські категорії та звання присвоюються послідовно за умов виконання таких вимог: 4.1 - суддя з кінного спорту II-ї категорії, або суддя з ДКП ІІ-ї категорії: 4.1.1 - участь у суддівському семінарі, проведеному суддями 1-ї та вище категорій; 4.1.2 - успішне складання атестаційній комісії обласної, міської Федерації (або первинній організації письмового тестового завдання на знання правил змагань з кінного спорту (ДКП); 4.1.3 - суддівство будь яких змагань, внесених в календарні плани відповідної організації у якості судді з виїздки, асистента курс дизайнера, секретаря, хронометриста, стюарда не менш 10-ти разів; у якості судді контролера у ДКП – не менш 6 разів. 4.2 - суддя з кінного спорту I-ї категорії, або суддя з ДКП І-ї категорії: 4.2.1 - наявність ІІ-ї категорії протягом щонайменше 3-х років. 4.2.2 - участь у 2-х Всеукраїнських семінарах. 4.2.3 - успішне складання письмового іспиту на знання правил змагань атестаційній комісії Колегії суддів України; 4.2.4 - суддівство змагань не нижче міського рівня не менш 15 разів (для суддів з ДКП – будь якого рівня) а\ суддівство не менш 2-х разів обласних змагань з конкуру, віїздки та триборства у якості судді з виду, головного судді або заступника головного судді з виду, секретаря одного з видів, стюарда (асистента стюарда); для суддів з ДКП у якості судді на ПВК, на старті-фініші. б\ не менше 2-х разів участь у суддівстві всеукраїнських змагань з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань у якості секретаря судді з виїздки, секундометриста, стюарда, судді на перешкоді (триборство), секретаря одного з видів кінного спорту; для суддів з ДКП щонайменше 1 раз за 3 роки бути головним суддею на змаганнях рівня CEN 80-90.


Умови підтвердження звання суддя 1-ї категорії (1 раз на 3 роки):

-

участь у національному семінарі та успішне виконання тестового завдання на знання останнього видання правил змагань з кінного спорту (мінімум 90% вірних відповідей) кожні 3 роки. (В разі пониження категорії з метою її відновлення складається екзамен). -. участь у як мінімум 15-ти змаганнях не нижче міського рівня, в т.ч. не менш 5 разів у всеукраїнських змаганнях з різних видів кінного спорту з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань. Для ДКП не менш ніж у 6 змаганнях, в т.ч. не менш 2-х разів у змаганнях рівня CEN1*.

4.3 суддя національної категорії з виїздки: 4.3.1. Стаж суддівства не менш 3-х років з дати присвоєння І-ї категорії; 4.3.2. Знання національних та міжнародних правил з виїздки, Загального регламенту FEI, та поточних змін та доповнень до них. 4.3.3 Володіння спеціальною термінологією англійською мовою. Бажано знання англійської мови. 4.3.4 Участь у національному семінарі та успішне складання екзамену (не менш 90% правильних відповідей) протягом 3-х років з дати присвоєння 1-ї категорії; 4.3.5. Суддівство всеукраїнських змагань з виїздки з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань: а/. 1 раз у якості головного судді, або заступника з виду та 1 раз – головного секретаря; б/. не менше 15 тестів не менше ніж на 4-х змаганнях у якості судді з виїздки, з них 5 – у програмах КЮР рівня «Малого призу» та вище; в/. «Тіньове суддівство» з позитивною оцінкою судді національної або міжнародної категорії на всеукраїнських, або міжнародних змаганнях у тестах від «Середнього призу» та вище 3 рази (з них 1раз у програмі КЮР). г/. «sit-in»- з позитивною оцінкою судді національної або міжнародної категорії на всеукраїнських, або міжнародних змаганнях –у тестах рівня «Великого призу» -3 рази , з них 1 раз у програмі «КЮР». Під терміном «sit-in» мається на увазі знаходження під час суддівства поряд з суддею, спостереження за його роботою та активна участь в обговоренні виставлених оцінок з метою підвищення рівня кваліфікації як асистента судді. 4.3.6.

-

Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів II-ї категорій не менше 2-х разів на 3 роки з рецензією судді національної категорії. Умови підтвердження звання суддя національної категорії з виїздки (1 раз на 3 роки): участь у національному семінарі та успішне виконання тестового завдання на знання останнього видання правил змагань з виїздки (мінімум 90% вірних відповідей) кожні 3 роки. (В разі пониження категорії з метою її відновлення складається екзамен).

- суддівство всеукраїнських змагань у якості: - головного судді не менше 2-х раз; - судді з виїздки не менше 15 раз у будь-яких тестах FEI з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань; - у разі відсутності суддівства на всеукраїнських змаганнях тестів рівня Великого Призу необхідно: а/«Тіньове суддівство» з позитивною оцінкою судді міжнародної категорії на всеукраїнських, або міжнародних змаганнях у тестах від «Середнього призу»


та вище за умови участі в них не менше 6 вершників -1 раз. б/«sit-in» - з позитивною оцінкою судді міжнародної категорії на всеукраїнських, або міжнародних змаганнях у тестах рівня «Великого призу» за умови участі в них не менше 6 вершників -1 раз.

4.4 суддя національної категорії з подолання перешкод: 4.4.1.Стаж суддівства - не менше 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії; 4.4.2. Знання національних та міжнародних правил з подолання перешкод та Загального регламенту FEI, поточних змін та доповнень до них; 4.4.3.Володіння спеціальною термінологією англійською мовою. Бажано знання англійської мови; 4.4.4.Участь у національному семінарі та успішне складання екзамену (не менше 90% правильних відповідей) протягом 3-х років з дати присвоєння 1-ї категорії; 4.4.5.Суддівство всеукраїнських змагань з подолання перешкод з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань: а/ - у якості головного судді, або заступника головного судді - 1 раз, та 1 раз у якості головного секретаря; б/-. не менше 1 разу в якості стюарда та 1 раз - асистента курс дизайнера. 4.4.6. Суддівство обласних, зональних змагань: а/ 1.не менше 3-х разів в якості головного судді; б/ не менше 6-ти разів в якості члена суддівської колегії. 4.4.7. Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів II-ї категорій не менше 2-х разів за 3 роки з позитивним відгуком судді національної або міжнародної категорії. Умови підтвердження звання суддя національної категорії з подолання перешкод (1 раз на 3 роки): -

-

участь у національному семінарі та успішне виконання тестового завдання на знання останнього видання правил змагань з подолання перешкод (мінімум 90% вірних відповідей) кожні 3 роки. (В разі пониження категорії з метою її відновлення складається екзамен). суддівство всеукраїнських змагань у якості Головного судді не менше 2-х раз та судді з подолання перешкод не менше 10 разів з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань.

4.5. - суддя національної категорії з триборства: 4.5.1.Стаж суддівства - не менше 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії; 4.5.2. Знання національних та міжнародних правил з триборства та Загального регламенту FEI, поточних змін та доповнень до них; 4.5.3.Участь у національному семінарі та успішне складання екзамену (не менше 90% правильних відповідей) протягом 3-х років з дати присвоєння I-ї категорії; 4.5.4.Суддівство всеукраїнських змагань з триборства з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань: а/- 1 раз у якості головного судді, або заступника головного судді та 1 раз у якості головного секретаря; б/.- не менше 1 разу в якості стюарда та 1 раз - асистента крос-дизайнера. 4.5.5. Суддівство обласних, зональних змагань:


а/.- не менше 2-х разів в якості головного судді; б/.- не менше 4-х разів в якості члена суддівської колегії. 4.5.6. Проведення суддівських семінарів на місцях для суддів II-ї категорії не менше 2-х разів на 3 роки з рецензією судді національної категорії. Умови підтвердження звання суддя національної категорії з триборства (1 раз на 3 роки): -

-

участь у національному семінарі та успішне виконання тестового завдання на знання останнього видання правил змагань з триборства (мінімум 90% вірних відповідей) кожні 3 роки. (В разі пониження категорії з метою її відновлення складається екзамен). суддівство всеукраїнських змагань у якості Головного судді не менше 2-х раз та судді з триборства не менше 4-х разів з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань

4.6 - суддя національної категорії з ДКП: 4.6.1. Наявність І категорії щонайменше протягом 3-х років (сезонів); 4.6.2. Знання національних та міжнародних правил з ДКП та Загального регламенту FEI, поточних змін та доповнень до них. 4.6.3. Участь у Всеукраїнському семінарі для суддів I-ї та національної категорії, проведених суддями національної категорії зі стажем суддівства міжнародних змагань, або міжнародними суддями. 4.6.4. Участь у суддівстві змагань з ДКП з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань рівня CEN1* та вище у якості головного судді не менше 3-х разів; судді на ПВК не менше 2-х разів; судді на стартіфініші не менше 2-х разів; технічного делегата не менше 2-х разів; секретаря з виду не менше 2-х разів. 4.6.5. Бажана участь у суддівстві міжнародних змагань. Умови підтвердження звання суддя національної категорії з ДКП (1 раз на 3 роки):

-.участь у національному семінарі та успішне виконання тестового завдання на знання останнього видання правил змагань з ДКП (мінімум 90% вірних відповідей) кожні 3 роки. (В разі пониження категорії з метою її відновлення складається екзамен). - суддівство всеукраїнських змагань у якості Головного судді на змаганнях рівня CEN1*, головного секретаря, судді на ПВК не менше 1-го разу з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань 4.7 - Курс-дизайнер: 4.7.1 - курс-дизайнер міжнародної категорії – присвоюється ФЄЇ за поданням ФКСУ 4.7.2 - курс-дизайнер національної категорії: а/ - розуміння спеціальної термінології на англійській мові; б/ участь у 2-х Всеукраїнських, або міжнародних семінарах з подолання перешкод та у семінарі для курс-дизайнерів; в/ робота на всеукраїнських змаганнях протягом трьох років з оцінкою у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань: - у якості асистента курс-дизайнера не менше 4-х разів - у якості курс-дизайнера на всеукраїнських змаганнях не менше 5- ти разів; - у якості курс-дизайнера на зональних змаганнях не менше 1 разу; г/ успішне складання письмового тестового завдання на знання національних правил змагань з конкуру, (конкуру у триборстві) - не менше 70% вірних


відповідей;

4.8.- Стюард: 4.8.1 - стюард міжнародної категорії – присвоюється ФЄЇ за поданням ФКСУ. 4.8.2 - стюард національної категорії: а/ володіння спеціальною термінологією на англійській мові; б/ участь у 3-х національних, або міжнародних семінарах для стюардів в т.ч у одному семінарі з кожного виду кінного спорту; в/ стаж роботи протягом щонайменше трьох років з оцінкою роботи у 4-5 балів у звіті головного судді та в заліковій книжці офіційної особи змагань: - у якості асистента стюарда національної або міжнародної категорії, в т.ч. не менше 8 разів у виїздці, не менше 6 разів у конкурі та не менше 3-х разів у триборстві; - участь у якості стюарда на всеукраїнських змаганнях не менше 1го разу з кожного виду кінного спорту та на зональних не менше 2-х разів з кожного виду кінного спорту; г/ успішне складання тестового завдання на знання Правил змагань з кінного спорту для судді 1-ї категорії та основних положень стюардінгу по всіх видах кінного спорту. 4.9 - Технічний делегат ДКП: 4.9.1 - технічний делегат міжнародної категорії 2*,3*,4* присвоюється згідно вимог ФЕІ за поданням ФКСУ та після успішного складання тесту на семінарі Endurance TD 1 Level. 4.9.2 - технічний делегат національної категорії а/ щонайменше тричі бути технічним делегатом на змаганнях щонайменше обласного (республіканського АР Крим) рівня протягом 1 календарного року; б/ успішно здати тести на знання правил ДКП для суддів I-ї категорії; в/ взяти участь у 1 семінарі для суддів I-ї категорії та технічних делегатів з ДКП; г/ мати не нижче II-ї суддівської категорії з ДКП протягом щонайменше 1-го року та досвід роботи не менше ніж у 3-х змаганнях. 4. 10 - Ветеринар ДКП: 4.10.1 - ветеринар ДКП міжнародної категорії 2*, 3*, 4* присвоюється згідно вимог ФЕЇ за поданням ФКСУ після успішного складання тесту на семінарі Vet Endurance 1-й Level. 4.10.2 - ветеринар ДКП України а/ - бути асистентом ветеринара на змаганнях з ДКП будь якого рівня щонайменше тричі протягом календарного року; б/- успішно здати тести на знання правил з ДКП для ветеринарів; - взяти участь у семінарі для ветеринарів ДКП. 4.11 - Секретар змагань: 4.11.1 - секретар національної категорії а/ робота в якості головного секретаря на 4-х всеукраїнських змаганнях; б/ робота в якості головного секретаря на не менше ніж 10-ти зональних або обласних змаганнях; в/ стаж роботи в якості секретаря I-ї категорії не менше 3-х років на міжнародних, та всеукраїнських змаганнях; г/ успішне складання іспиту на знання правил змагань з кінного спорту для суддів I-ї категорії; 4.11.2 - секретар I-ї категорії: а/ стаж роботи в якості секретаря не менше 3-х років;


б/ робота в якості секретаря на 4-х всеукраїнських змаганнях та тричі в якості головного секретаря на всеукраїнських, обласних змаганнях; в/ робота в якості головного секретаря на змаганнях клубів, баз, секцій, міських змаганнях не менше 4-х разів. 4.12. Звання почесний суддя ФКСУ (довічно) присвоюється атестаційною комісією ФКСУ за умов: 4.12.1 - наявності національної або міжнародної категорії (республіканської, всесоюзної); 4.12.2 - суддівського стажу у якості судді національної категорії не менш 10 років; 4.12.3 - вагомого внеску у розвиток кінного спорту в України.

5. Заохочування суддів: 5.1 За активну роботу з підготовки та проведення змагань, семінарів, участі у роботі Колегії суддів, суддя може бути нагороджений: грамотою; дипломом; пам’ятним сувеніром; грошовою премією. 5.2 Голова Колегії суддів ФКСУ подає пропозиції на включення суддів до складу делегацій, команди спортсменів, які вирушають за кордон для участі в міжнародних змаганнях.

6.Посвідчення, значок, емблема, суддівська форма: 6.1 Після присвоєння суддівської категорії (I-ї, або національної) видається посвідчення, у випадку його втрати видається дублікат. 6.2 Під час суддівства змагань суддя повинен мати зовнішній вигляд, що відповідає званню «суддя».

7.Облік та реєстрація роботи суддів: 7.1 Судді з кінного спорту III-ї категорії стоять на обліку у колективах фізичної культури, судді II-ї категорії тільки в обласних та міських федераціях кінного спорту, а судді І-ї, національної та міжнародної категорії – у ФКСУ. Судді, технічні делегати та ветеринари ДКП стоять на обліку у ФКСУ незалежно від категорії. 7.2 Облік суддівської роботи ведеться в особистій заліковій книжці офіційної особи змагань, в обліковій картці у відповідній федерації та заноситься в автоматизований банк даних ФКСУ. 7.3 Порядок ведення обліку роботи суддів: 7.3.1 Право робити відповідні записи /за погодженням з ГСК - Головною суддівською Колегією змагань /в особистій заліковій книжці офіційної особи змагань та завіряти їх печаткою організації що проводить змагання, надається головному судді, або його заступнику з виду. 7.3.2 Головний суддя після закінчення змагань проводить засідання ГСК, на якому обговорюється та оцінюється виконання обов’язків кожним суддею за 5 бальною шкалою і складає звіт про роботу всієї суддівської бригади з поіменним списком, завіряє його своїм підписом та печаткою організації що проводила змагання і передає звіт Голові Колегії суддів /секретарю міських, обласних федерацій/, які вносять отримані дані про роботу суддів в особисті облікові карти та в автоматизовану базу даних.

8.Фінансове забезпечення:


Фінансове забезпечення суддів здійснюється згідно Положення та кошторису змагань в залежності від кваліфікаційної категорії судді.

Положення про суддів з кінного спорту (4 редакція, ПРОЕКТ)  
Положення про суддів з кінного спорту (4 редакція, ПРОЕКТ)  
Advertisement