Page 10

Fortsettelse fra forrige side

Det meste av husdyr­ interessen og kunn­skapen er basert på det far har lært meg.

Målet er å holde høy ytelse og samtidig unngå fett-trekk.

10 VÅRT FELLESKJØP

MISS JÆREN - Der er Etonie, sier far, Einar, og peker gjennom vinduet fra fjøskontoret på ei stor og velproporsjonert holsteinku, som ble mønstret på Varhaug i august i fjor og kvitterte med den gjeve Miss Jæren-tittelen. Kua som er i ferd med å rigge seg til i melkeroboten leverer mer enn fargerike sløyfer og raus medieomtale. Førstekalvskua har levert imponerende 12.500 kilo energikorrigert melk (EKM). - Hun kastet tidlig i laktasjonen og har riktignok hatt 382 produksjonsdager på seg, understreker Hanne og Einar. Det handler om melk. Mye melk. I det ombygde og påbygde fjøset sørger store holsteinkyr og en melkerobot fra DeLaval for at det årlig blir levert rundt 420.000 liter melk til meieriet. Siste året var snittytelsen 11.073 kilo EKM. En av kyrne har vært oppe i en dagsproduksjon på 74 liter og har levert 8.900 kilo på 152 dager. - Denne har litt NRF i blodet. Kryssingseffekten har nok slått inn for fullt her, forklarer Einar. HØY YTELSE - Målet er å holde høy ytelse og samtidig unngå fett-trekk, sier Hanne Elin. Det går bra, selv med et kraftfôrforbruk på absolutt akseptable 29 kilo per 100 kilo melk. Husdyrinteressen er sterk på gården. Far og datter kjenner opphavet i flere ledd bakover hos hver eneste ku. En av kuene er Civa. Hun topper Husdyrkontrollen sin eksklusive liste over landets mest høytytende kyr. I fjor var avdråtten hennes 16.000 kilo EKM på 365 dager. Det gir en snitt-ytelse på 43 kilo melk per dag. Kua tok kalv på første inseminering, men det gikk riktignok en tid ut i laktasjonen før hun kom i brunst, forteller Hanne Elin. - Så lenge melkeytinga er så pass god, aksepterer vi at det går en tid før dyra blir drektige. I snitt ligger likevel besetninga på 12,4 måneder mellom kalvingene. Kvigene kalver rundt toårs-alder, oppdaterte tal viser 23,6 måneder. - Det er viktig for totaløkonomien å få kvigene store og inseminerte så tidlig som råd, presiserer FKRA-rådgiver Ingrid Ropeid. Kvigene blir prioritert når den kjønnsseparerte sæden skal fordeles. - Dyr som vi ikke ønsker å rekruttere etter blir inseminert med Limousin. Disse kalvene blir solgt til liv ved tre måneders alder. DYREMATERIALE OG FÔRING Trass i høy melkeytelse er drifta basert på fri kutrafikk til og fra melkeroboten og sommerbeite fra mai til september. Melkekurven faller i beitesesongen, Hanne Elin og Einar prøver å kompensere med å fôre rikelig inne i tillegg. - Beiting er viktig for dyrevelferden, ikke for produksjonen påpeker de to. Godt dyremateriale er avgjørende for høy ytelse. Minst like viktig er fôringen. Ingrid Ropeid er Fagleder storfe og tilskuddsfôr hos Felleskjøpet Rogaland Agder og i nær dialog med melkeprodusentene på Austre Åmøy. - Holstein tærer veldig fort på holdet om ikke fôringen er optimal. De blir rett og slett seende ut som kleshengere, sier hun og får bekreftende nikk fra Hanne Elin og Einar. Ingrid forteller at høytytende kyr er sårbare og utsatt for sykdommer. – Nok, og rett fôr er alfa og omega, erfarer hun. Fullfôr har blitt løsningen hos Hanne Elin. I fjøset finns

ingen separate kraftfôrstasjoner. I melkeroboten får melkekyrne mellom fem og åtte kilo kraftfôr daglig. Resten, om lag fire kilo per ku og dag, blir blandet sammen med grovfôret i fullfôrvogna. BRUKER BARE RUNDBALLER Grovfôret blir konservert i rundballer. - Vi har kuttet ut betongsiloene. Nå får vi mulighet til å blande fôret fra de ulike slåttene og optimalisere blandingen med kraftfôr. På den måten får vi veldig god kontroll med næringsinnholdet i fôret, påpeker de. Ingen blir utlært. Heller ikke på Austre Åmøy. Fettinnholdet i melken var for lavt en periode. Konserveringsmiddelet GrasAAT viste seg å ha god effekt. - GrasAAT øker også smaken positivt, påpeker Ingrid. Gode rutiner gir et godt grunnlag for høy melkeyting. Hos Hanne Elin blir en omløpstid på fire til fem år på mesteparten av enga prioritert. Flerårig raigras blir sådd på størstedelen av arealet, men de bruker også noe Spire Surfôr Pluss 20. God avling krever godt drenert jord. Vedlikeholdsgrøfting blir prioritert på gården. I gjenleggsåret brukes bygg som dekkvekst, noen ganger også med erter. Byggen blir høstet som helgrøde ved gulmodning og inngår som en del av fôrporteføljen i fullfôret. - Helgrøde er et topp fôr, men rundballene må passes godt på slik at en unngår skade på plasten i lagringstida. Her er vi veldig takknemlige om noen har effektive råd å komme med, sier Einar. Slåttetidspunktet er viktig. Hos Hanne Elin blir graset slått tidlig. Fôrprøver er obligatorisk. Analyseresultatene blir gjennomgått og fôringen og kraftfôrmengder blir justert i samråd med Ingrid Ropeid. FORNØYD MED FORMEL FULLFÔR Melkekyrne får sin egen melkemiks mens gjeldkyr og kviger får sin tilpassa fôrblanding bestående av en tredjedel halm og to tredjedeler silo - pluss litt kraftfôr. En viktig fullfôringsdetalj er at kraftfôret blir oppbløtt i vann før det blandes sammen med grovfôret. Kyrne får dermed ingen mulighet til å velge ut godbitene i fôrmiksen. Siste halve året har Hanne Elin kun brukt FORMEL Fullfôr i grunnrasjonen, mens FORMEL Energi Premium blir brukt i melkeroboten. - FORMEL Fullfôr har vist seg å være svært godt egnet i grunnrasjon med fullfôring, erfarer Ingrid Ropeid. Kraftfôret er rikt på AAT, og har en proteinkvalitet som stimulerer melkeytelsen. En annen egenskap er at den gir gode vilkår for vommikrobene gjennom innholdet av lettløselig stivelse. Dette er et kraftfôr som flere melkeprodusenter med fullfôring med fordel bør prøve. Ikke minst sparer det arbeid. Å blande sitt eget kraftfôr med byggrøpp, vitamin- og mineralkonsentrat og proteinblanding er både arbeidskrevende og relativt kostbart, poengterer hun. Rådgiveren sin rolle er blant annet å motivere og inspirere kunden. - Noen ganger er det motsatt, erfarer Ingrid Ropeid fra FKRA. - Ingen husdyrrådgiver drar hjem fra et besøk hos Hanne Elin Herrebrøden og faren, Einar Rosnes, uten å ha fått påfyll.

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Vårt Felleskjøp April 2015  

Magasin nr. 14

Vårt Felleskjøp April 2015  

Magasin nr. 14

Profile for fkra