__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Plantekultur

2021


Velkommen til ny vekstsesong!

INNHOLD GJØDSEL NPK-gjødsel  Nitrogen gjødsel Kali gjødsel Norsk Naturgjødsel Annen gjødsel Bladgjødsling til friland

4 7 8 9 10 11 13

KALK 15 Kalksorter i sekk 16 Kalkentreprenører 17

Norskproduserte landbruks­ produkter er etterspurt som aldri før, og flere forbrukere ser verdien av norsk matproduksjon. Norsk matproduksjon har framstått som både sikker og effektiv i ei tid som har bydd på store utfordringer i samfunnet.

ENSILERING 18 Bruk riktig ensileringsmiddel 19 JORDBRUKSFRØ 25 Rett sådybde er viktigere enn du tror 27 Standard frøblandinger til eng og beite 28 Økologiske frøblandinger til eng og beite 29 Gras til eng og beite 30 Engbelgvekster 34 Grønnfôrvekster 35 Blomstereng 36

JENS RANDBY

Sjef plantekultur Felleskjøpet Rogaland Agder

KORN 37 Såkorn 38 PLANTEVERN 41 Plantevern i grasmark 42 Plantevern i korn 44 LABORATORIET 45

-2-


Nå som våren står for døra, er det på tide å planlegge vårens innkjøp. Allerede i høst kommuniserte vi at det kan være nødvendig å skaffe seg driftsmidlene i god tid.

I et eget kapittel har vi behandlet de mest aktuelle plantevernmidlene og bladgjødselproduktene som kan være aktuelle å bruke i flere kulturer. I tillegg har vi et eget kapittel om analyser av jord og grovfôr.

Til tross for at smittevernarbeid- og forebyggende tiltak har høg prioritet, har vi ingen garanti for at ledd i verdikjeden kan bli satt ut av spill pga pandemien denne våren.

Variasjonen i dyrkingsvilkårene i regionen er stor, og bredden i sortimentet er tilsvarende. FKRA bruker mye tid og ressurser på en kontinuerlig utvikling og fornying av sortimentet.

Derfor: Ikke utsett vårinnkjøpet av driftsmidler!

Resultater fra markforsøk og praktiske erfaringer fra dyktige bønder, gir oss grunnlag for å velge produkter og løsninger som gir best økonomisk resultat for våre kunder.

Arbeidet med forbedring av produkter og løsninger pågår kontinuerlig. FKRA er engasjert i flere utvik­ lingsprosjekter, både som prosjekteier, prosjekt­ deltaker og som bidragsyter med økonomisk støtte.

Vi ønsker at katalogen skal være en god veiviser og til hjelp for dine valg av driftsmidler i sesongen 2021.

Det etterspørres mer robuste produkter og løsninger, vekster som både takler ekstrem tørke og samtidig kan fungere under svært blaute forhold.

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort enkelte endringer i sortimentet i løpet av sesongen. Vi kan heller ikke garantere 100% leveringsdyktighet av alle produkter i hele sesongen.

Utfordringene vi står overfor krever mer og ny kunnskap, mer forskning og ikke minst faglig oppdaterte rådgivere og kunnskapsrike plantedyrkere.

Dersom du trenger ytterligere råd og veiledning om produkter og løsninger, ta kontakt med en av våre fagansvarlige, se baksiden i katalogen.

Plantekulturkatalogen 2021 viser Felleskjøpet Rogaland Agder sitt utvalg av gjødsel, kalk, ensileringsmidler og såvarer. I tillegg har vi tatt med litt faginformasjon på noen utvalgte emner innen grovfôrproduksjon.

Vi ønsker deg ei god våronn og lykke til med årets vekstsesong!

-3-


Gjødsel

-4-


LYS MANGAN

JORDFORHOLD

NITROGEN

JERN

KALIUM

KLOR

SVOVEL

MAGNESIUM

NATRIUM

ZINK

KOBBER VANN

God utnyttelse av tilført plantenæring krever at jorda gir planterøttene gode «arbeidsforhold». God dyrkingsjord er/har: • God luftveksling • Optimal pH • Lite pakka • God drenering

FOSFOR

BOR

KALSIUM

PLANTERØTTENE SINE «ARBEIDSFORHOLD» ER AVGJØRENDE FOR HVA PLANTENE KAN TA OPP AV VANN OG NÆRING

VARME

Plantenes næringsstoffer deles normalt i to grupper avhengig av hvor stor mengde plantene forbruker. Makronæringsstoffer er grunnstoffer som årlig må tilføres i størrelsesorden kg/dekar (N,P,K,Ca,Mg og S) og mikronæringsstoffer som årlig trengs i mengder i størrelsesorden, g/dekar (Na,Fe,Mn,Zn,B,Cu,Mo og Cl).

LUFT

Tilførte næringsstoffer fjernes med avlinga. Næringsstoffene må erstattes dersom en ønsker å oppnå stor avling av en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig som nærings­stoffer forsvinner, skjer det en gradvis forsuring av all dyrkingsjord. Effekten av gjødsel er begrenset dersom lav pH forhindrer næringsopptak i plantene. Tilgjengeligheten av flere plantenæringsstoffer er direkte avhengig av pH. Gjødsling og kalking må derfor sees i sammenheng.

«LIEBIGS MINIMUMSLOV»

For å oppnå best avlingsresultat må alle vekst­ faktorer være til stede på optimalt nivå – enten det gjelder enkeltnæringsstoff, eller andre vekstfaktorer som f.eks jordstruktur. Dette kan lett illustreres med Liebig`s tønne. De enkelte stavene i tønna symboliserer en vekstfaktor, eller et næringsstoff. Når vannet når opp til den korteste staven, flyter karet over – noe som betyr at avlingsnivået ikke kan bli større. Omformulert kan

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

det sies slik at dersom jordas yteevne er begrenset av at jorda er sterkt pakka (les: den korteste staven) har det liten, eller ingen effekt å øke tilførselen av N, P eller K og forvente en avlingsøking.

8,5

Surhetsgrad

9,0

9,5

10,0

Basisk NITROGEN FOSFOR KALIUM SVOVEL KALSIUM MAGNESIUM JERN MANGAN

PLANTENÆRINGSSTOFFENE SIN TILGJENGELIGHET AVHENGER AV PH Det er en direkte sammenheng mellom pH i mineraljord og næringsstoffenes tilgjengelighet. Illustrasjonen under viser hvordan tilgjengeligheten endrer seg med varierende pH. Gradvis bredere grønt felt viser at næringsstoffene blir lettere tilgjengelige. Kilde: Fakta Ark; Kalk og kalking Grovfôr 2020.

BOR KOBBER OG SINK MOLYBDEN

-5-


Tabellen under viser at kulturplantene har litt ulik toleranse til lav pH. Dette kan brukes i vekstskiftesammenheng. Selv om tabellen sier at gras tåler lavere pH, vil kløver ha høy pH også for at Nitrogenfikseringen skal fungere godt. En pH mellom 6-6,5 passer for de fleste kulturplantene og gir samtidig god tilgjengelighet av næringsstoffene. Potet ligger ofte i den nedre delen av dette intervallet, mens kålvekster vil ha pH i overkant av 7. KULTURVEKST

PH, INTERVALL

Hvete og bygg

6,0 - 6,5

Havre

5,8 - 6,3

Timotei, engsvingel, engrapp og hundegras

5,8 - 6,5

Raigras

6,3 - 7,0

Rødkløver

6,2 - 7,0

Laveste verdi for lett jord og/eller høyt innhold av organisk materiale. Kilde: Kalking til gras og korn, Bioforsk Tema nr 23, 2014.

KALKPRODUKTER – FERDIG SPREDD OG I SEKK

Kalkproduktene klassifiseres etter stofflig innhold, kalkverdi og oppløselighet. For hvert produkt oppgis en kalkverdi som angir produktet sin totale kalkverdi. Oppløseligheten forteller hvor raskt kalken løses opp i jorda. Ulike kalktyper har ulikt innhold av magnesium. Viser jordprøvene Mg-Al under 7-8 bør en bruke magnesiumholdig kalk (dolomitt) til beite og gras­ produksjon. FKRA tilbyr ulike kalkprodukter i småsekk og storsekk. Sammen med Franzefoss Minerals AS markedsføres i tillegg ulike kalkprodukter ferdig spredd. Kunden melder sin bestilling direkte til lokal kalk­ entreprenør (se oversikt på side 17) som har spredeavtaler med Franzefoss Minerals AS. Kunden mottar faktura fra FKRA på grunnlag av opplysninger om produkt og mengde, gitt av sprede-entreprenør.

PRIS PR DAA I KALKINGSÅRET KALKTYPE

Agri Grov VIE

Agri Skjellsand

Agri Dol (12 % Mg)

36/49

22/31

35/48

Behov kalk (i kg per daa)

555/408

909/645

571/416

Pris pr tonn ferdig spredd

630*

578*

732*

350/257

525/373

418/305

Kalkverdi

Pris pr daa

Det er ikke alltid at det billigste produktet gir best lønnsomhet. I tabellen sammenligner vi tre av de mest brukte kalkproduktene som tilbys ferdig spredd fra Franzefoss Minerals AS. Vi ser her at det rimeligste produktet, Agri Skjellsand, er det desidert dyreste i bruk når vi måler effekt og pris. Dersom det ikke er behov for magnesiumtilførsel til jorda vil en nedknust kalkstein gi mest igjen for utlegget til kalking. Er derimot magnesiumtallet lavt (Mg-Al under 7-8), bør man bruke Agri Dol som inneholder naturlig ca. 11 % magnesium. Da får man i samme sleng tilført Mg som er viktig for å holde melkekyr og sauer friske. Foruten Franzefoss Minerals AS tilbys kalkprodukter i sekk fra Visnes Kalk AS og Breivik Kalkverk AS.

GJØDSELPRODUKTER

Yara er FKRA sin hovedleverandør av gjødsel. I tillegg importeres gjødsel fra østeuropeiske leverandører. Fjørfebasert HELgjødsel blir produsert av Norsk Naturgjødsel AS på Sele i Klepp. FKRA har et gjødsel- og kalksortiment tilpasset de fleste vekster under forskjellige dyrkingsvilkår. Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. Det kan være i perioder med rask plantevekst når røttene ikke har kapasitet til å ta opp nok næringsstoffer, eller det er forhold i jorda som gjør at enkelte næringsstoff er utilgjengelig for plantene (feil pH). Det kan også være i situasjoner med næringstap ved utvasking, eller i situasjoner hvor plantene er stresset av for eksempel tørke eller oksygenmangel.

SALGSKANALER FOR GJØDSEL OG KALK

FKRA har flere salgskanaler for gjødsel og kalk. For­uten FKRA sitt kundesenter og egne butikker, tilbys FKRA sine produkter via et lokalt forhandlernett. Store volum leveres mest rasjonelt direkte fra hovedlager til bonde. Netthandel via fkra.no har etter hvert vist seg å bli en stadig mer interessant salgs­kanal - også på gjødsel og kalk.

*Priser Rogaland, ferdig spredd 2021 Kilde: Franzefoss Minerals AS, Asbjørn Ramsli.

-6-


NPK-GJØDSEL  FULLGJØDSEL® 8-5-19 MIKRO

FULLGJØDSEL® 22-2-12

YaraMila

®

FULLGJØDSEL® 22-3-10

YaraMila

®

YaraMila

FULLGJØDSEL® 20-4-11

®

®

YaraMila

Den mest fosforrike typen Fullgjødsel® til korn- og oljevekster på mindre næringsrik jord. Spesielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon av delgjødsling med nitrogengjødsel i vekst­ sesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 55022

Kaliumrik Fullgjødsel® med moderat innhold av fosfor. Blir mye brukt på beite der en ikke bruker husdyrgjødsel. Også godt egnet til andre kulturer. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 51023 og 54020

FULLGJØDSEL® 25-2-6

YaraMila

Den mest brukte gjødseltypen til korn på østlandet og deler av Agder. Også aktuell til gras/beite på middels næringsrik jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 54052

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Tilsatt mikronæringsstoffer. Beregnet på poteter og klor­ømfintlige hagebruksvekster. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 54038 og 54030

FULLGJØDSEL® 18-3-15

®

Nitrogenrik Fullgjødsel® med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Mest aktuell på eng eller beite i kombinasjon med husdyrgjødsel. Prillet/granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51017

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Tilsatt mikronæringsstoffer. Til potetdyrking på lettere jordarter, grønnsaker/bær og parkanlegg. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51092

FULLGJØDSEL® 12-4-18 MIKRO

YaraMila

NPK 22-3-10 (2S)

YaraMila

®

Gjødsel som kan brukes til korn, eng og beite der det ikke brukes husdyrgjødsel, eller moderate mengder. Blir mest brukt til beitegjødsling i vårt område. Produseres av Uralchem i Russland. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51121

Svovelrik Fullgjødsel® med høyt innhold av nitrogen. Mest brukt på eng som er kaliumrik i kombinasjon med husdyrgjødsel. Prillet/granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51028

-7-

®


NITROGEN GJØDSEL KALKSALPETER™ (TROPICOTE)

NITRABOR™

Nitrogenet er hovedsakelig som nitrat, en nitro­ gen­­form som tas direkte opp av plantene. Kalk­ sal­peter™ har et høyt innhold av vannløselig kal­sium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg CaO pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Granulert/prillet vare i 600 kg og 25 kg sekk. (Kan og være merket Tropicote, et annet varemerke for Yara). Varenummer: 52031 og 52012

Næringsinnhold som Kalksalpeter™, og tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer, for eksempel flere grønnsaks- og bærkulturer. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 52034 og 52029

OPTI-KAS™ 27-0-0

UREA

Består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 52036

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen. Består av amidnitrogen som via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten i ugunstige klimaforhold kan urea gi store nitrogentap. Prillet vare i 25 kg sekk. Varenummer: 52013

OPTI-KAS SKOG

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

OPT-KAS SKOG er en grovgranulert skoggjødsel med 0,2 % bor. Aktuell for gjødsling med middels og gode boniteter av gran og furu (G11-G17 og F11-F17). Grovgranulert 4-8 mm vare i 600 kg storsekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 56048

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, for å dekke svovelbehovet. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 52042

CAN N27

AMMONIUMNITRAT N-34 %

Kalkamonsalpeter der nitrogenet består av like deler ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium. Den har en negativ kalkvirkning tilsvarende -0,5 kg CaO pr. kg tilført nitrogen. Aktuell til delgjødsling i gras og korn, i kombinasjon med annen mineralgjødsel eller husdyrgjødsel. Produseres av Achema i Litauen eller Uralchem i Russland. Granulert vare i 500 eller 600 kg sekk. Varenummer: 56040

Aktuell til delgjødsling i korn og gras, enten i kombinasjon med Fullgjødsel eller husdyr­ gjødsel. Negativ kalkvirkning tilsvarende -1,0 kg CaO pr. kg tilført nitrogen. Klassifisert som farlig gods. Holder en jevnt god kvalitet. Tilfredsstillende spredeegenskaper opptil 15 meter spredebredde. Produseres av Achema i Litauen eller Uralchem i Russland. Prillet vare i 500 kg sekk. Varenummer: 56031

-8-


KALI GJØDSEL KALIUMKLORID 49 %

PATENTKALI (KALIMAGNESIA)

Aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium til alle klortolerante vekster. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 55002

Klorfattig kaliumgjødsel (25 % K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel. Spesielt egnet til klorømfintlige vekster som potet. Har positiv virkning på stivelseinnhold, lagringsdyktighet og smakelighet hos potet. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 25 kg sekk. Varenummer: 55019

POLYSULPHATE™

KALIUMSULFAT 41 %

Polysulphate™ er et nytt produkt fra Yara med lavt klorinnhold tilpasset potet og grønn­saker. Produktet inneholder kalium, magnesium, svovel og kalsium, og gir i tillegg en kostnads­ effektiv svovelgjødsling til belgvekster og til økologisk engdyrking. Polysulphate™ er et grov­kornet ”granulat” av mineralet polyhalitt som utvinnes i England. Mineralet består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold. Disse sulfatene er vann­ løselige og tas derfor lett opp av plantene. Produktet har en kornstørrelsesfordeling mellom 2-4 mm og har spredeevne opp til 36 m med sentrifugalspreder. Leveres i 750 kg sekk. Varenummer: 56049

Aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium, også til klorømfintlige vekster. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 25 kg sekk. Varenummer: 55017

-9-


NORSK NATURGJØDSEL HELGJØDSEL 18-1-10

HELGJØDSEL 18-1-10 M/2KG KOBOLT + SE

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket, pelletert og tilsatt nitrogen i form av urea og kalium i form av kaliumklorid 49 %. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51066

Samme gjødsel som HELgjødsel 18-1-10 m/kobolt, men her er det tilsatt 2 kg kobolt­ sulfat + 50 gram Natriumselenat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda og med ekstra tilførsel av selèn. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51102

HELGJØDSEL 18-1-10 MED KOBOLT/SELEN

HELGJØDSEL 18-1-10 JULETRE

Samme gjødsel som vanlig HELgjødsel 18-1-10 men er i tillegg tilsatt 50 gram Natrium­ selenat pr. tonn. Brukes på beiter til sau og storfe der en ønsker ekstra tilførsel av selèn. Varenummer: 51135

18-1-10 med tilsatt magnesium, sink og bor. Magnesium gir en frisk og fin grønn farge til barnålene. Helgjødsel er basert på natur­ gjødsel som skaper en rikere bakterieflora i jorda og dermed bedre næringsgrunnlag i jorda. Helgjødsel kombinerer egenskapene til hønsegjødselen med styrken til mineral­ gjødselen. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 98003951131

Samme gjødsel som vanlig HELgjødsel 18-1-10 men i tillegg tilsatt 1 kg koboltsulfat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51067

HELGJØDSEL 18-1-2 M/4 KG KOBOLT

HØNSEGJØDSEL MARIHØNE (ØKO)

Samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-2, men i tillegg tilsatt 4 kg koboltsulfat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Utgår, sluttselges. Varenummer: 51096

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket og pelletert. Gjødsla er godkjent til økologisk produksjon. Ca NPK-innhold: N 4,5 P 1,5 K 2,2. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 53022

HELGJØDSEL 18-1-10 M/15 KG KOBBER (CU )

HØNSEGJØDSEL MARIHØNE PLUSS (ØKO)

HELgjødsel 18-1-10 som er tilsatt 15 kg kobber­ sulfat (Cu) pr. tonn vare. Brukes på eng og beiter der det er behov for kobbertilførsel i jorda. Varenummer: 51095

Organisk gjødsel med kjøttbeinmjøl og vinasse. Gjødsla er godkjent til økologisk produksjon.NPK innhold: ca 8-4-5. Ved spredning på beite er det en sperrefrist på 21 dager. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Granulert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51048

Kan også tilbys med 2 kg koboltsulfat pr. tonn i tillegg. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51094

- 10 -


ANNEN GJØDSEL

OPTI-START™ 12-23-0

OPTI-PK™ 0-11-21

Fosforrik, småkornet (1-3 mm) gjødseltype. Beregnet brukt om våren i korn og potet, spesielt på fosfor­fattig og kald jord. Vanlig dosering er ca. 4 kg pr. daa. Brukes sammen med en Full­gjødsel­­type hvor hoveddelen av N, P, K tilføres. Gjødsel­t ypen krever at man har tilleggsutstyr til kombi­maskin/setter for å få plassert den sammen med såkornet/ sette­poteten og Fullgjødsel® separat i gjødsel­labben. Granulert, småkornet 25 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 51127

Brukes på jord med ekstra stort fosfor og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter. Granulert vare i 750 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 53010

OPTI-NK™ 22-0-12 3S + SE

OPTI-P™ 0-20-0

Fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, kalsium, magnesium og svovel. Inneholder også 0,0015 % Se. Aktuell til gras i kombinasjon med husdyr­ gjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 53049

Brukes på jord med ekstra stort fosfor og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter. Granulert vare i 750 kg sekk. Varenummer: 53008

YARA STORSEKK-KNIV Med Yara storsekk-kniv kan du åpne en storsekk uten at du må stå under den, noe som er betryggende dersom stroppene skulle ryke. En enkel teleskopløsning gir deg stor rekke­vidde. Storsekk-kniven er produsert i Danmark og er utført i aluminium og rustfritt stål. Varenummer: 49127 Reserveblad for storsekk-kniv Varenummer: 49128

- 11 -


INNHOLD AV PLANTENÆRINGSTOFFER I PROSENT Reg.nr. Mattilsynet

N

total

N

NO3-

N

NH4+

P

K

Ca Mg

S

B

Diverse

0,05

Klorfattig, 0,05 %Cu, 0,1 % Fe, 0,25 % Mn, 0,04 % Zn

(Typebetegnelse)

NPK-GJØDSEL FULLGJØDSEL® 8-5-19 mikro**

4856

8,0

2,6

5,4

5,0

19,0

0,0

2,5

11,7

FULLGJØDSEL® 12-4-18 mikro

2287

11,8

5,2

6,6

4,0

17,6

2,0

1,6

9,5

FULLGJØDSEL® 20-4-11**

5292

19,6

8,8 10,8

3,6 10,6

1,9

1,0

2,2

0,02

616

17,6

8,3

9,3

2,6 14,6

1,3

1,5

3,8

0,02

4674

21,6 10,0

11,6

2,6

9,6

1,3

1,0

2,2

0,02

618

21,6 10,5

11,1

1,7

11,6

0,8

1,0

2,7

0,02

4673

24,6 10,9

13,7

1,6

5,6

0,8

1,0

3,8

0,02

FULLGJØDSEL® 18-3-15 FULLGJØDSEL® 22-3-10** FULLGJØDSEL® 22-2-12 FULLGJØDSEL® 25-2-6 HELgjødsel 18-1-10

0,03 Klorfattig, 0,3 % Mn, 0,03 % Zn

577

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 m/kobolt

5620

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 m/2 kg kobolt*

5621

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

2 kg koboltsulfat pr. tonn

1 kg koboltsulfat pr. tonn

HELgjødsel 18-1-10 m/2 kg kobolt +Se

7984

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

2 kg koboltsulfat og 50 gram Natriumselenat pr tonn

HELgjødsel 18-1-10 + Cu og Co

5623

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

15 kg kobbersulfat og 2 kg koboltsulfat pr. tonn

HELgjødsel 18-1-10 m/15 kg kobber

5622

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

15 kg kobbersulfat pr. tonn

HELgjødsel 18-1-10 m/selèn

7077

18,0

1,0 10,0

3,5

0,2

50 g Natriumselenat pr. tonn

HELgjødsel 18-1-10 Juletre

7076

18,0

1,0 10,0

3,5

7,0

HELgjødsel 18-1-2*

5624

18,0

1,0

2,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-2 m/4 kg kobolt*

7079

18,0

1,0

2,0

3,5

0,2

Hønsegjødsel Marihøne (øko)

1881

4,5

1,5

2,5

4,2

0,5

Hønsegjødsel Marihøne pluss (øko)

3275

8,0

4,0

5,0

6,0

NPK 22-3-10 (2S) Uralchem

7584

22,0 10,0 12,0

1,00 1 % Zn 4 kg koboltsulfat pr. tonn 0,005

576 mg/kg Mn, 494 mg/kg Zn, 804 mg/kg Fe Kjøttbeinmjøl med vinasseKali 40 %

3,0 10,0

2,0

(NPK-gjødsel med S)

N-GJØDSEL Kalksalpeter™ (Tropicote)

420

15,5 14,4

1,1

18,8

Nitrabor™ (Bor-Kalksalpeter)

492

15,4

14,2

1,2

18,5

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

3622

27,0

13,5

13,5

6,0

0,7

OPTI-KAS™ 27-0-0

2483

27,0

13,5

13,5

5,0

2,4

OPTI-KAS™ SKOG**

(Kalsiumnitrat) 0,30

518

27,0

13,5

13,5

5,0

2,4

CAN 27 % N (Achema)

7585

27,0

13,5

13,5

6,0

4,0

Ammoniumnitrat N34

958

34,4

17,2

17,2

Urea 46-0-0 (til landbruksformål)

563

46,0

OPTI-START™ NP 12-23-0**

1150

12,0

OPTI-NK™ 22-0-12 3S +Se

4672

22,0

OPTI-PK™ 0-11-21**

4675

OPTI-P™ 0-20-0

4358

(Kalsiumnitrat med B) (Ammoniumnitrat med Ca, Mg og S)

3,7

(Kalkamonsalpeter) 0,20

(Kalkamonsalpeter) (Kalkamonsalpeter) (Ammoniumnitrat) Amidnitrogen

(Urea)

NP, NK, PK, P OG K-GJØDSEL 12,0 23,0 9,9

12,1

Minigranul 11,6

11,0 21,0 20,0

0,0

0,6

3,0

0,1 % Zn 0,0015 % Se (NK-gjødsel)

0,0

1,6

(PK-gjødsel med S)

1,2

(P-gjødsel)

6,0

17,0

Klorfattig (K-gjødsel med Mg og S)

17,0

Patentkali (Kalimagnesia)

750

25,0

Kaliumgjødsel 49 % (60ER Kali)

749

49,8

Kaliumsulfat 41 %

755

41,5

Polysulphate™ **

7572

11,6

(K-gjødsel) 12,2

3,6

18,0

Klorfattig

19,2

1,9 % Na

Varer merket * går ut, sluttselges. Varer merket ** er bestillingsvarer, ikke lagervarer. All FULLGJØDSEL® har typebetegnelse (NPK-gjødsel + innhold i tabell). All HELgjødsel + Marihønegjødsel har typebetegnelse (Organisk gjødsel). - 12 -

(NP-gjødsel)

(K-gjødsel med S) (uorganisk gjødsel)


YARA VITA® - BLADGJØDSLING TIL FRILAND YaraVita®-produktene er ferdig formulert, flytende (bortsett fra Croplift) gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland, ved sprøyting med åkersprøyte. YaraVita® kan blandes med de fleste plantevernmidler. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. YaraVita® er et registrert varemerke for Yara International ASA. YARAVITA® - PRODUKTER MED HOVEDSAKELIG ETT NÆRINGSEMNE

BESKRIVELSE BORTRAC

Mot bormangel i jord- og hagebruksvekster, primært frukt og grønnsaker. Innhold: 10,9 % bor (B) på vektbasis, tilsvarende 150 g B pr. liter. Dose 100-300 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 5 liter

COPTRAC

Kobbergjødsel til bladgjødsling - og forrådsgjødsling (jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. Erstatter Granucop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute, 25 ml/daa. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Innhold: 33 % kobber (Cu), tilsvarende 500 g Cu pr. liter. Dose 25 ml ved bladgjødsling. 500-2000 ml avhengig av behov ved forrådsgjødsling, og moldes ned umiddelbart. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

FERRITRAC

Mot jernmangel i jord- og hagebruksvekster. Behandling kan starte så snart det er tilstrekkelig bladverk til opptak. Skal ikke brukes under blomstring. Behandlingen kan gjentas 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. Innhold: 7,6 % jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 g Fe pr. liter. Dose 100 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 1 liter

MAGTRAC

Mot magnesiummangel i jord- og hagebruksvekster. Innhold: 19,9 % magnesium (Mg) på vektbasis, tilsvarende 300 g Mg pr. liter. Dose 200-400 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 10 liter

MANTRAC PRO

Mot manganmangel i jord- og hagebruksvekster. Aktuelt i jord med høy pH og spesielt kål. I korn før ugrassprøyting til 1. leddknute synlig. I potet sammen med tørråtemidler uten mankozeb. Gjentas ved behov etter 10-14 dager. Innhold: 27,4 % mangan (Mn) på vektbasis, tilsvarende 500 g Mn pr. liter. Dose 50-200 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

STOPIT

Mot kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser i hagebruksvekster. Innhold: 12 % kalsium (Ca) på vektbasis, tilsvarende 160 g Ca pr. liter. Dose 1000 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

THIOTRAC

Mot svovelmangel i jord- og hagebruksvekster. Kan også være aktuell i eng. Brukes når behov for raskt opptak av nitrogen og svovel. Innhold: 15,2 % nitrogen (N) på vektbasis, tilsvarende 200 g N pr. liter, 22,8 % svovel (S) på vektbasis, tilsvarende 300 g S pr. liter. Dose 500 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

ZINTRAC

Mot sinkmangel i jord- og hagebruksvekster. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. Størst problem ved høy pH. Innhold: 40 % sink (Zn) på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn pr. liter. Dose 50-100 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

- 13 -


YARAVITA®-MULTINÆRINGSPRODUKTER OG GRØDESPESIFIKKE PRODUKTER

BESKRIVELSE BRASSITREL PRO

Flytende Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster. I oljevekster kan behandlingen (Suspensjon) Pakning: 10 liter starte fra stor bladrosett til begynnende blomstring. Unngå behandling under blomstring. I kål så tidlig som mulig når det er tilstrekkelig bladmasse (4-6 blad). Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dager. Innhold: 4,5 % nitrogen (N), 4,6 % magnesium (Mg), 5,8 % kalsium (Ca), 3,9 % bor (B), 4,6 % mangan (Mn), 0,3 % molybden (Mo). Dose 300 ml.

CROPLIFT

Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. NPK med S, Mg og mikronæring. For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov, f.eks. i starten av strekningsperioden i korn og oljefrø, eller ved den mest intense knolltilveksten i potet. Behandlingen kan gjentas med 10-14 dagers mellomrom. Lettløselig krystallinsk pulver. Innhold: 20 % nitrogen (N), 3,5 % fosfor (P), 11,6 % kalium (K), 5 % svovel (S), 1,2 % magnesium (Mg), 0,04 % bor (B), 0,2 % kopper (Cu), 0,02 % jern (Fe), 0,26 % mangan (Mn), 0,006 % molybden (Mo), 0,14 % sink (Zn). Dose 250-500 g.

Krystallinsk pulver Pakning: 10 kg

GRAMITREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn. Kan også være aktuell i eng. Forebygger latente mangler som påvirker avlingspotensial og kvalitet. Kan brukes ved vanskelige vekstbetingelser hvor rotsystemet ikke fungerer optimalt, eller ved svært gode betingelser når kulturen er under kraftig utvikling – under busking eller strekning. Brukes forebyggende i den mest intensive vekstperioden, 200 ml/daa i begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å gi en god start, eller 100 ml når flaggbladet er under utvikling. Innhold: 3,9 % nitrogen (N), 9,1 % magnesium (Mg), 3,0 % kobber (Cu), 9,1 % mangan (Mn), 4,9 % sink (Zn). Dose 100-400 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 10 liter

SENIPHOS

Ferdig formulert bladgjødsel for fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær. Innhold: 3 % nitrogen (N), 10,3 % fosfor (P), 3 % kalsium (Ca). Dose 500-1500 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

SOLATREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet, for å stimulere knollantall og knolltilvekst samt sikre god kvalitet. Kan også brukes i korn med redusert plantetilgjengelighet av næringsstoffer og strukturproblemer. Innhold: 13 % fosfor (P), 4,2 % kalium (K), 2,7 % magnesium (Mg), 0,7 % kalsium (Ca), 0,7 % mangan (Mn), 0,3 % sink (Zn). Dose 1000 ml. (korn 500 ml.).

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

Lagring: All bladgjødsel må lagres frostfritt. Flytende bladgjødsel må ristes godt før det helles i sprøytetanken.

- 14 -


Kalk

- 15 -


KALKSORTER I SEKK AGRI DOL (GROVDOLOMITT)

VISNES GRANULERT KALK

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 38/50 +/- 3. Inneholder 11 % magnesium. Leveres i 600 kg sekk. AGRI Dol er utvunnet fra Miljøkalk A/S sitt anlegg i Ballangen i Nordland. Den er fin, småkornet (sukkeraktig) og kan spres med sentrifugal­spreder. Spredetips: Sett et plastrør, (dimensjon ca 10 cm) i midten under fylling og uttransport, og som fjernes ved start på spredning. AGRI Dol er godkjent av Debio til økologisk landbruk. Varenummer: 42103

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 48/53 +/- 3. Inneholder ikke magnesium. Leveres i 600 kg sekk og 25 kg til hage. Granulert vare som kommer fra Visnes i Nordmøre som er tørket til et fuktnivå (2-3 % vann) som gjør at den lett skal falle sammen (formendring) etter spredning. Visnes Granulert Kalk er en støvredusert kalk som er lett spredbar og et svært anvendelig kalkingsmiddel der jorda er uten behov for tilførsel av magnesium. Varenummer: 42107

AGRI BRENT

AGRI DOL GRANULERT OMG

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 95/95 +/- 3. En lettbrent kalk (CaO) med høy reaktivitet. Leveres i 1000 kg for 2020 sesongen. Kommer fra Miljøkalk A/S sitt anlegg på Hylla i Verdal. Kornstørrelse på 0-2 mm. Er godt egnet for å redusere angrep av klumprot på korsblomstra vekster. Bruk av AGRI Brent gir en rask pH-heving over 7,5 i 4-8 uker (brentkalkblaff). Planting bør utsettes til 2-4 dager etter kalking for å unngå å svi plante­røtter og hindre frøspiring. Registrert i produkt­registeret PRN 075232. Varenummer: 42110

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 54/54. Inneholder 12 % magnesium. Leveres i 600 kg sekk fra Glanshammar i Sverige. Bedrer vekst­ vilkår til kulturvekster og kan ha positiv effekt på produksjonssykdommer som graskrampe og melkefeber hos drøvtyggere som følge av magnesiuminnholdet i produktet. Fører til pH heving i jorda. Granulering gir gode sprednings­ egenskaper med sentrifugalspreder. Støver lite og den løser seg raskt opp. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 42109

AGRI MICRO (FINMALT KALKSTEINSMEL)

AGRI HYDRAT (HYDRATKALK)

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 55/55 +/- 3. Lik som AGRI Mel bare mer finmalt. Leveres i 500 og 25 kg sekk. AGRI Micro egner seg godt for pH stabilisering i gjødselkjellere for å oppnå høyere pH med redusering i lukt og korrosjonsskader. Samtidig tilfører det Ca til gjødsla, gir bedre homogenitet og flyteevne i husdyrgjødsla som gjør den enklere å utnytte. Ca 1 % tilsettes i gjødselkjelleren noen dager før røring, eller fordelt gjennom hele året. 1 tonn Microkalk pr. 100 m3. Forsøk har vist en bedring i flyteevne på opptil 34 %. Brukes også til oppkalking av vassdrag. Kan også brukes som fôrkalk. Godkjent av Debio til økologisk landbruk. (Erstatter Agri Mel)

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 74/74 +/- 3. AGRI Hydrat er en hydratkalk (Ca(OH)2). Leveres i 20 kg sekk. Høy renhet og reaktivitet. Brukes til talle for uttørring og desinfisering. Samme formål på spaltegulv til sau. Kan også brukes i bekjempelse mot klumprot. Registrert i produktregisteret PRN 075233. Varenummer: 40414

AGRI ÅTE SVART (ÅTEKALK) Kalkverdi: Etter 1 år og etter 5 år 35/48 (+/- 3). Agri Åte brukes til snøsmelting og benyttes sent på vinteren ved gode solforhold. Det er en dolomitt som er fin og små kornet ( 0-2 mm) og den kan spres med sentrifugalspreder. Agri Åte er svart grunnet tilsetting av 1% jernoksyd. Inneholder ca. 12% magnesium. Leveres i 600 kg sekk. Leverandør er Franzefoss Minerals. Varenummer: 42102

Varenummer: 42012 og 42010

- 16 -


KALKENTREPRENØRER KALK I BULK Agri Dol Agri Grov

Agri Skjellsand Forventa kalkverdi 19/28

Kalkverdi 35/48 (Mg 12 %) Kalkverdi 36-49

ROGALAND

GPS kalking med variabel tildeling kan utføres i deler av Rogaland.

Killingland Maskinstasjon 4312 Sandnes Tlf.: 979 71 397 Randaberg, Sandnes, Sola, Klepp og Stavanger

Trond Skretting Brentkalkspredning 4360 Varhaug Tlf.: 906 80 143 Hå kommune

Dahle Maskin AS 4120 Tau Tlf.: 930 79 979 Strand og Forsand

Ole Kristian Rundevold 4376 Helleland Tlf.: 476 60 128 Lund, Egersund og Sokndal

Lindanger Maskin AS 4150 Rennesøy Tlf.: 902 13 727 Rennesøy, Mosterøy, Finnøy og Talgje

Per Magne Asheim 4389 Vikeså Tlf.: 970 18 434 Vikeså og Bjerkreim Ramsland Pukk, Hellvik (kunder kan hente) Lager og transport 4387 Bjerkreim Tlf.: 977 41 980 Gjesdal Maskinstasjon 4330 Ålgård Tlf.: 975 14 516 Gjesdal Alf Magne Haarr 4362 Vigrestad Tlf.: 959 23 639 Søra-Hå Nærland Maskin 4365 Nærbø Tlf.: 957 59 560 Nordre del av Hå og Time sør Sven Orstad 4330 Ålgård Tlf.: 901 19 951 Klepp stasjon, Time nord Leif Lende Transportør 4353 Klepp stasjon Tlf.: 932 69 700

Sigurd Kleppa Viganeset Servicesenter AS 4130 Hjelmeland Tlf.: 975 89 678 Hjelmeland og Ombo Tor Arne Lund 5560 Nedstrand Tlf.: 417 72 007 Bokn, Tysvær og Vindafjord Sjur Helge Ramstad 5590 Etne Tlf.: 905 76 523 Ølen og Sandeid Karmøy Bygdeservice Bygnes Industriområde 4250 Kopervik Tlf.: 973 08 525 Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Haugesund

AGDER Johnsen Transport AS 4760 Birkeland Tlf.: 918 46 710 Hele tidl. Aust-Agder og Kristiansand Aadne Ådneram 4443 Tjørhom Tlf.: 900 71 811 Sirdal og Tonstad Alexander Skeibrok 4540 Åseral Tlf.: 952 48 049 Åseral, Øvre del av Marnardal og Audnedal, Vennesla, Evje, Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Kvinesdal, Eiken og Hægebostad Joar Lende 4438 Sira Tlf.: 482 58 810 Flekkefjord og Sirdal Knut Kjøle Upsaker 4519 Holum Tlf.: 38 26 72 46 / 917 87 464 Mandal, Søgne, Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Songdalen Stanley Nilsen 4563 Borhaug Tlf.: 917 45 883 Farsund, Lista og Lyngdal

VESTLAND Oddmund Hjelmeland 5464 Dimmelsvik Tlf.: 414 16 184 Kvinnherad

Ståle Førland 4230 Sand Tlf.: 971 96 336 Sand og Suldal Ola Magnar Birkeland 4200 Sauda Tlf.: 951 74 908 Sauda

Sjur Helge Ramstad 5590 Etne Tlf.: 905 76 523 Etne Ole Christian Løne AS 5710 Skulestadmo Tlf.: 482 98 928 Eidfjord

- 17 -


Ensilering

- 18 -


60 40

80

r) re po (s re sy ring ør n sm gjæ die t e r e n k dr se e in ren T-v pta one j M A • Beg e A rop uks k fô od • Ø ke pr • Ø ke Ø

100

Relativ nytte av ensileringsmiddelet

BRUK RIKTIG ENSILERINGSMIDDEL

ng ga m ar r e v ugg ukke r d m s n Hi ngå ere • v Un ser n • Ko •

20 0

TS-% i graset

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

GrasAAT® Lacto Tårnsilo, plansilo og rundballer

Tårnsilo, plansilo og rundballer*

GrasAAT® EC

Tårnsilo, plansilo og rundballer

GrasAAT® Plus

GrasAAT® SX KOFASIL® LP

Tårnsilo, plansilo og rundballer*

Rundballer og plansilo Ultra

Rundballer/plansilo

KOFASIL® Ultra

Mot varmgang i fullfôr/korn

GrasAAT® Feed

* Godkjent for økologisk

Bulkleveranser av GrasAAT® og KOFASIL® midler etter avtale i perioder.

TENK SIKKERHET VED HÅNDTERING OG BRUK AV ENSILERINGSMIDLER

RETUR AV TOM EMBALLASJE

Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned. HMS datablad lastes ned fra: fkra.no

Tom emballasje leveres til mottaksanlegg som har avtale med Grønt Punkt. Emballasjen må være drypptørr.

OBS:

www.grontpunkt.no

Kofasil-midlene må ikke blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll doseringsutstyr med vann etter bruk. Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter innlegging.

- 19 -


FORTØRKA GRAS

DIREKTE HØSTA GRAS

GrasAAT® Lacto ensileringsmiddel til direkte høsta gras opptil 30 % tørrstoff.

GrasAAT® Plus ensilerings­middel til fortørka gras i silo og rund­baller opp til ca. 45 % tørrstoff.

GrasAAT® Lacto er et maursyremiddel med en viktig tilleggseffekt. Laktose hjelper melke­syrebakteriene godt i gang og dermed reduseres risiko for oppvekst av smørsyre­ bakterier.

GrasAAT® Plus er en kombinasjon av maursyre, propionsyre og benzosyre (og saltene av disse), er effektiv mot gjær- og muggsopp og forlenger stabiliteten mot varmgang etter åpning av siloen. I flere forsøk har GrasAAT® Plus vært det middelet som mest effektivt har konservert sukker i surfôret.

For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av natrium. Natriummengden passer godt med dyras behov for dette mineralet. • Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 15 - 30. • Dosering: 3 – 5 liter/tonn. • Silotype: tårnsilo, plansilo og rundballer. • Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container. • Farge på strips: Gul

GrasAAT® Plus er også velegnet som topp­ dressing på siloen for å redusere risikoen for mugg, men kan ikke erstatte mangelfull tetting. For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av natrium. Natriummengden passer godt med dyras behov for dette mineralet. GrasAAT® Plus er klassifisert som ”irriterende” på hud.

Varenummer 25 liter kanne: 40146 Varenummer 200 liter fat: 40145 Varenummer 1000 liter IBC: 40147

• • • •

Anbefalt tørrstoffnivå, TS %: 25 - 45. Dosering: 3 – 5 liter/tonn. Silotype: tårnsilo, plansilo og rundballer. Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container. • Farge på strips: Rød

Bulkleveranser av GrasAAT® Lacto etter avtale i perioder.

Varenummer 25 liter kanne: 40149 Varenummer 200 liter fat: 40148 Varenummer 1000 liter IBC: 40150 Bulkleveranser av GrasAAT® Plus etter avtale i perioder. GrasAAT® Lacto Maursyre, totalt, % Na-formiat, % Laktose, %

GrasAAT® Plus 73

Maursyre, totalt, %

16,0

Na-formiat, %

1,5

Laktose, %

Propionsyre, %

-

Propionsyre, %

Benzosyre, %

-

Benzosyre, %

-

Glycerol, %

58 20,4 12,0 1,5

Glycerol, %

1,0

Volumvekt, kg/liter

1,27

Volumvekt, kg/liter

1,26

Dosering, liter/tonn

3-5

Dosering, liter/tonn

3-5

Fareklasse

Irriterende

Fareklasse

- 20 -

Irriterende


VÅTT/FUKTIG GRAS

FORTØRKA GRAS

KOFASIL® LP opp til 35 % tørrstoff. Effektivt mot bakterier og sporer i surfôret.

KOFASIL® Ultra opp til 60 % tørrstoff. Effektivt mot bakterier og sporer i surfôret.

KOFASIL® LP har høyt innhold av de stoffene som virker mest effektivt mot bakterier og sporer i surfôret. I tillegg er det noe natriumbenzoat som begrenser oppvekst av gjærog muggsopp. KOFASIL® LP er ikke like sterk mot gjær og mugg som KOFASIL® Ultra, men den er mer økonomisk i bruk der graset er lite fortørka.

KOFASIL® Ultra ensileringsmiddel til rund­baller helt opp til 60 % tørrstoff. KOFASIL® Ultra inneholder i tillegg til natrium­nitritt og hexamin, også natriumsalter av propion- og benzosyre. Dette øker effekten mot gjær- og muggsopp ved økende fortørking og stabiliserer fôret i utfôringsfasen. Det vil si at det tar lenger tid før det blir varmgang og muggvekst etter åpning av rundballer og plansilo.

Dosering: 2,0 – 3,5 liter/tonn (lavest dosering ved optimale forhold og 30-35 % TS).

Dosering: 3,5 – 4,5 liter pr tonn (høyeste dosering i vått gras og i svært tørt gras).

• Forpakning: 25 l kanner, 200 l fat og 1000 l IBC. • Silotype: Rundballer og plansilo. • Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter ilegging. • Farge på strips: Grå

• Forpakning: 25 l kanner, 200 l fat og 1000 l IBC. • Silotype: Rundballer og plansilo. • Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter ilegging. • Farge på strips: Blå

KOFASIL® LP er verken etsende eller korroderende.

KOFASIL® Ultra er verken etsende eller korroderende.

Varenummer 25 liter kanne: 40429 Varenummer 200 liter fat: 40430 Varenummer 1000 liter IBC: 40431

Varenummer 25 liter kanne: 40405 Varenummer 200 liter fat: 40407 Varenummer 1000 liter IBC: 40139

Bulkleveranser av KOFASIL® LP etter avtale i perioder.

Bulkleveranser av KOFASIL® ULTRA etter avtale i perioder.

KOFASIL® LP

KOFASIL® Ultra

Natriumnitritt, %

19,0

Natriumnitritt, %

10,6

Hexamin, %

14,0

Hexamin, %

Na benzoat, %

 5,0

Na benzoat, %

13,0

7,2

Na propionat, %

-

Na propionat, %

 4,8

Kalium sorbat, %

-

Kalium sorbat, %

-

Propionsyre, %

-

Propionsyre, %

-

Volumvekt, kg/liter

1,20

Volumvekt, kg/liter

1,17

Dosering, liter/tonn

2,0 - 3,5

Dosering, liter/tonn

3,5 - 4,5

Fareklasse

Helseskadelig

Fareklasse

- 21 -

Helseskadelig


DIREKTE HØSTA GRAS

FORTØRKA GRAS

GrasAAT® EC Godkjent for økologisk.

GrasAAT® SX Godkjent for økologisk.

GrasAAT® EC er et ensileringsmiddel som er tilpasset kravene for økologisk grasproduksjon og passer optimalt til direkte høsta gras med opptil 30 % tørrstoff.

GrasAAT® SX er velegnet til gras med et høyt tørrstoffinnhold, opptil ca. 55 % tørrstoff. Bruksområdet til GrasAAT SX er derfor også noe større enn for GrasAAT Plus. I tillegg vil GrasAAT SX være et godt egnet ensilerings­ middel for helgrøde av korn.

Kombinasjonen av maursyre og natriumformiat fremmer de positive effektene av maursyra og gir en rask senkning av pH i engvekstene, i tillegg til at middelet er mildere å håndtere enn ren maursyre.

Kombinasjonen av maursyre, propionsyre og sorbinsyre gir en rask senkning av pH i eng­vekstene og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. Valg av ingredienser gjør det mulig å bruke GrasAAT SX både til konvensjonell og økologisk grasproduksjon.

• Farge på strips: Grønn Varenummer 1000 liter IBC: 40439

• Farge på strips: Grønn Varenummer 1000 liter IBC: 40436

GrasAAT® EC

GrasAAT® SX

Maursyre, totalt, %

59-65

Maursyre (E236), %

34-40

Natriumformiat, %

16-20

Natriumformiat, %

20-24

Laktose, %

-

Propionsyre, %

16-20

Benzosyre, %

-

Sorbinsyre, %

0,5-1,5

Glycerol, %

-

Farge

E150

Vektvolum, kg /liter

1,27

Vektvolum, kg /liter

1,27

Dosering, liter/tonn

3,0-5,0

Dosering, liter/tonn

3,0-5,0

Fareklasse

Irriterende

Fareklasse

- 22 -

Helseskadelig


MOT VARMGANG I FULLFÔR/ KORN

MOT VARMGANG I FULLFÔR/ KORN

GrasAAT® Feed (Korn) konserverings­ middel for fuktig fôrkorn og stabilise­ ring av fullfôr til storfé og våtfôr til svin.

GrasAAT® TMR (Fullfôr) er spesielt godt egnet til å stabilisere fullfôr til storfe mot varmgang og til våtfôr til svin mot oppvekst av gjær og muggsopp.

GrasAAT® Feed (Korn) er et flytende, syre­ basert konserveringsmiddel til bruk i kornog fôr­pro­dukter der mugg og varmgang er et problem. Typiske bruksområder er konservering av rått fôrkorn, stabilisering av fullfôr til storfe og våtfôr til svin, og til biprodukter som mask, brødavfall osv. Noen bruker også GrasAAT® Korn som tilsetningsmiddel til nesten tørt høy. Produktet er en kombinasjon av syrer og salter (propionsyre, natriumpropionat og natrium­ benzoat). Det er minst like effektivt som ren propionsyre, men det langt mer bruksvennlig. Til konservering av rått korn i åpen lagring er do­seringen 3 – 15 liter pr. tonn, avhengig av la­g­ringstid (inntil 12 mnd.) og vanninnhold (15 - 30 %). Til stabilisering av fullfôr doseres først 3 liter pr tonn, for deretter eventuelt å redusere tilsetningen.

Fullfôrblandinger har ofte dårlig lagringstabilitet. Ved blanding av miksen tilføres det også store mengder luft, tilsetning av syre hjelper derfor til å hindre oppblomstring av mugg og gjærsopp. Spesielt kan gjærsopp nærmest få en eksplosiv tilvekst i den næringsrike massen. Kraftig vekst av gjær og mugg gir en rask nedbryting av fôret og kraftig varmgang. Varmgang fører til tap av næring og smakelighet, hvilket gir redusert fôrinntak og lavere produksjon. Anbefalt dosering 1,5-4 liter pr. tonn. Start med lavest dose og øk ved behov NB. Kan blandes med vann • 200 l fat og 1000 l IBC container. • Farge på strips: Brun

NB! Bruk GrasAAT® Feed som den er. Blanding med vannholdige væsker gir utfelling av salter/krystallisering.

Varenummer 200 liter fat: 410161 Varenummer 1000 liter IBC: 410165

Lagres frostfritt og ikke i sollys • • • •

Mange bruksområder. 200 l fat og 1000 l IBC container. Bruksvennlig, merket irriterende. Farge på strips: Brun

Varenummer 200 liter fat: 40433 Varenummer 1000 liter IBC: 40163

GrasAAT® TMR

GrasAAT® Feed Propionsyre, %

35-42

Propionsyre, %

47-55

Natriumbenzoat, %

12-16

Sorbinsyre, %

1.5-2.5

Natriumpropionat, %

10-12

Natriumpropionat, %

22-25

Volumvekt, kg/liter

1,115

Propylenglycol, %

1,5-2,5

Dosering, liter/tonn

2,0 - 20

Volumvekt, kg/liter

1,115

Irriterende

Dosering, liter/tonn

1.5-4

Fareklasse

Fareklasse

- 23 -

Irriterende


TAPPESLANGE FOR IBC/CONT

BAKTERIEPREPARAT

KOFASIL® DUO er et bakteriepreparat for å forbedre gjæring og aerob stabilitet. Brukes i ensilasje laget av forskjellige fôrvekster. KOFASIL® DUO inneholder de samme effektive bakteriestammene Lactobacillus plantarum som Kofasil LAC. I tillegg har produktet et innhold av Lactobacillus Buchneri, som produserer eddiksyre i tillegg til melkesyre, som i en naturlig gjæring vil virke hemmende mot mugg, og dermed dempe risikoen for varmgang. KOFASIL® DUO er brukervennlig, hverken etsende eller korroderende. Godkjent for økologisk produksjon. Kan anvendes i både rundballer og siloer.

DOSERING:

Løs opp posens innhold (50 gram) i 200 liter vann, løsningen rekker til 50 tonn gras (4 liter/ tonn gras). Det anbefales at produktet blandes opp ved f.eks. å bruke en shaker, før det fortynnes i fatet. Løsningen må brukes innen 48 timer.

Tappeslange som passer til IBC/CONT med kran og sikring

LAGRING/HOLDBARHET:

• 3 meter armert, klar slange. • 1 1/2” slange med syrefast kran og slangeklemmer, med låsbar sikring (for hengelås). • IBC kopling med ”S 60x6” gjenger på container, standard. • 1 1/2” 90 grader syrefast bend som passer i både 25 liter kanner og 200 liter fat.

Lagres tørt, kaldt og mørkt. Holdbarhet ved ubrutt forpakning: lagring i romtemperatur er 6 måneder fra produksjonsdag, i kjøleskap (+4 °C) ett år og i frys (-18 °C) tre år. Fortynnet kultur må brukes innen 48 timer.

EMBALLASJE KOFASIL® DUO:

5*50 gram emballasje til 5*50 tonn gras (1 gram/ tonn gras). Det anbefales at man finsnitter graset og at man klarer å fortørke til 30-35 % innen ca. 24 timer. Utfôringstiden bør heller ikke være for lang. Ellers bør man anvende kjemiske ensileringsmidler for et sikrere resultat.

ADVARSEL!

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler. Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

BESTILLING:

Varenummer: 49125

Ta kontakt med Ole Tjemsland på mail ole.tjemsland@fkra.no eller på 970 53 816.

- 24 -


Jordbruksfrø

- 25 -


Til fornying og reparasjon av eng og beite har FKRA et bredt sortiment av frø. Mellom 80 og 90% av alt frø selges som arts- og sortsblandinger. Blandingene justeres kontinuerlig ut fra en målsetting om at det skal produseres mye grovfôr av høg kvalitet. Innholdet i blandingene er basert på langvarige og omfattende forsøk og ikke minst - praktisk erfaring hos bønder. Norsk Landbruksrådgiving, NIBIO, frøfirma og aktive, dyktige bønder er våre viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med blandingene. FKRA prioriterer sorter som har vært prøvd ut i offisiell verdi­prøving under lokale vekstforhold. Gjennom kontrakter med dyktige frøavlere på Agder sikrer vi frø av norske kvalitetssorter. På Kvalaberg i Stavanger har FKRA sin egen såvare­avdeling som i tillegg til å administrere kontrakts­produksjon, står for import, rensing, blanding, pakking og utlevering av frø. Godt grovfôr er fundamentet for god lønnsomhet i mjølk- og kjøttproduksjon på drøvtyggere. Hva som

er ”godt grovfôr” vil variere etter driftsform fra gard til gard, men ved utvalg av sorter legger vi særlig vekt på egenskaper som overvintringsevne, smaklighet, avling og kvalitet. Avlingsnivå og kvalitet vil i mange tilfelle også være påvirket av gjennomført gjødslings- og dyrkingspraksis. FKRA markedsfører frø under merkenavnet SPIRE. Merkenavnet SPIRE står for kvalitet i produksjon og innkjøp, sammensetning, rådgiving, salg og utlevering. Våre såvarer er underlagt offentlige krav til bl.a. renhet og spireevne. Disse er regulert i lover og forskrifter, og blir kontrollert av Mattilsynet.

- 26 -


RETT SÅDYBDE ER VIKTIGERE ENN DU TROR I praksis vil det være umulig å så en frøblanding med både store og små frø slik at alt frø får optimal sådybde. I de fleste tilfelle vil det være riktig å ta hensyn til det frøet som skal såes grunnest. Vi kan vise et eksempel på hva som skjer med ei frøblanding når frøet blir sådd for djupt, eks: SPIRE Pluss 10. Denne blandinga består av både storfrøa arter (flerårig raigras) og en småfrøa art som timotei. Med en sådybde på 3 cm vil denne blandinga bli dominert av raigras. Sjøl om raigraset bare utgjør 10% i blandinga, vil kombinasjonen av redusert etablering av timotei og ekstra busking av raigraset gjøre at blandinga ser annerledes ut enn hva en skulle forvente ut i fra frøsammensetningen i blandinga.

Gode spireforhold – og rett sådybde er avgjørende for en vellykket etablering. SPIRE-frøsortimentet leveres med spiregaranti, men det er flere faktorer som må være på plass dersom vi skal få en tett og robust plantebestand.

VIKTIGE SPIREFAKTORER: • Fuktighet (spireråme) • Luft (luftveksling) • Varme

Frø med kime Varme Luft

Skudd med frøblad

PRAKTISK ANBEFALING FOR OPTIMAL SPIRING OG JEVN SÅDYBDE:

Buskingsknute

Anbefalt sådybde: 1 cm

Løs jord

Fuktig jord

Frørot

Engsvingel/Rødkløver

Raigras

Kronrøtter

For djup såing – og for grunn såing er de vanligste årsakene til dårlig etablering. For djup såing fører til at mye av opplagsnæringa i frøet går med til å få spiren over bakken og etableringa går seint. I verste fall kan spirekraften bli for liten til at spiren kan utvikle seg til en ny plante. For grunn såing gir dårlig kontakt med jorda og fare for uttørking dersom det ikke kommer kontinuerlig nedbør i hele spirefasen. Artene med størst frø har den høyeste etablerings­prosenten og blir minst påvirka av sådybde. Vi skiller engfrøartene etter frøstørrelse og vi deler de inn i småfrøa-, middels store- og storfrøa arter. Tabellen under viser sammenhengen mellom frøstørrelse og anbefalt sådybde.

70

Timotei/Engrapp

60 50 Spire %

Vann

40 30 20 10 0

1 cm

2 cm

4 cm

6 cm

Sådybde og spireprosent for utvalgte grasarter, fra Statens planteavlsforsøg, Danmark.

ANBEFALT SÅDYBDE FOR GRAS OG KLØVER FRØTYPE

TUSENFRØVEKT

SÅDYBDE

Småfrøa arter Engrapp, Timotei, Hvitkløver og Rødsvingel

0,5 - 1,0 g

Ikke dypere enn 1 cm

Middels storfrøa arter Rødkløver, Engsvingel, Hundegras og Diploid raigras

1,0 – 2,0 g

Ikke dypere enn 2 cm

Storfrøa arter Tetraploid raigras, Hybridraigras og Raisvingel

Over 2,1 g

Ikke dypere enn 3 cm

- 27 -


STANDARD FRØBLANDINGER TIL ENG OG BEITE INNHOLD SPIRE Surfôr Normal Varenummer 25 kg: 62231 SPIRE Surfôr Pluss 10 Varenummer 25 kg: 62221

SPIRE Surfôr Pluss 100 Varenummer 25 kg: 62244

SPIRE Surfôr Pluss 90 Varenummer 25 kg: 62239

SPIRE Surfôr Pluss 20 Varenummer 25 kg: 62268

SPIRE Beite Pluss 60 Sau/Ku Varenummer 25 kg: 62201

Spire Høy Varenummer 25 kg: 62260

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

Timotei Grindstad Engsvingel Vestar Strandsv. Barolex Engrapp Oxford Rødkløver Gandalf

65 % 10 % 10 % 10 % 5%

Engfrøblanding for de som ikke ønsker raigras i blandingen. Kan brukes i de fleste områder, opp til 400 moh Standard: Med rødkløver. Varighet: 3-4 år.

2,0 - 3,0 Kg/dekar

Timotei Grindstad Timotei Liljeros Raisvingel Hykor Engsvingel Senu Raigras Figgjo Raigras Mathilde (Kan også fåes med rødkløver)

60 % 10 % 10 % 10 % 5% 5%

Bør være førstevalget der en ønsker en yterik og allsidig sammensatt eng. Raigras gir god gjenvekstevne og er et viktig kvalitetstilskudd i enga uten at raigraset dominerer. Passer best til ensilering. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,5 Kg/dekar

Flerårig raigras 6-7 sorter som f.eks: -Figgjo -Calibra -Prana -Dunluce -Birger Hybridraigras Storm m/ProNitro

90 %

3,0 – 4,0 Kg/dekar

10 %

Allsidig blanding av de beste raigrassortene som gir et sikrere plantedekke under ulike drifts- og klimaforhold enn en raigrassort alene. Størst andel Figgjo, 35 %. Kombinerer topp fôrverdi med fornuftig trevleinnhold ved valg av rett slåttetid. Brukes også til reparasjon av vinterskader. Varighet: 2-3 år.

Flerårig raigras Figgjo Barmaxima sein Garbor Dunluce Ovambo Indicus Kvitkløver Edith

25 % 10 % 10 % 20 % 10 % 15 % 10 %

Til intensiv drift med vekt på høg fôrkvalitet. Flere sorter av raigras der hovedvekten er lagt på middels tidlige sorter. Høg fôrverdi og god struktur ved rett slåttetid. Innhold av kvitkløver og diploid raigras gjør at blandingen kan brukes både til surfôr og beiting. Varighet: 2-3 år.

3,0 – 4,0 Kg/dekar

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Engsvingel Senu Raigras Birger Raigras Barmaxima Kvitkløver Silvester

45 % 15 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Blandingen er beregnet til slått, og vil være tilpasset et intensivt driftsopplegg. Blandingen er komponert i samråd med rådgivere tilknyttet Fôrum Ku. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,5 Kg/dekar

Engrapp Oxford/Balin Raigras Barmaxima sein Raigras Dunluce Raigras Aston Energy Raigras Indicus Raigras Mara dip Kvitkløver Rivendel Rødsvingel Gondolin

15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 10 % 5%

Kombinasjonsblanding for slått/beite. Innslaget av engrapp og rødsvingel gir bedre tilpasning til beiting. Tetraploid og diploid raigras gir god beitekvalitet og god vekst utover høsten. Kvitkløver gir beitet allsidig fôrverdi med høgere proteininnhold. Varighet: 3-5 år.

3,0 – 4,0 Kg/dekar

Timotei Grindstad Engsvingel Vestar Engrapp Oxford

80 % 15 % 5%

Høyblanding uten kløver som gir stor avling. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,0 Kg/dekar

- 28 -


INNHOLD Spire Surfôr/Beite Vintersterk Varenummer 25 kg: 62191

SPIRE Surfôr/ Beite Normal Varenummer 25 kg: 62250

SPIRE Surfôr/ Beite Pluss 10 Varenummer 25 kg: 62181

SPIRE Surfôr Robust Varenummer 25 kg: 62181

SPIRE Strand-svingel Varenummer 25 kg: 62272

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

Timotei Grindstad Timotei Lidar Engsvingel Norild Engsvingel Fure Engrapp Knut Rødsvingel Gondolin Rødkløver Gandalf Kvitkløver Hebe

25 % 20 % 15 % 5% 20 % 5% 5% 5%

Kombinert surfôr og beiteblanding for høytliggende strøk i Sør-Norge. Innhold av sørnorsk og nordnorsk timotei og engsvingel gjør blandingen mer vintersterk. Allsidig blanding som bør foretrekkes i områder med et tøft vinterklima. Varighet: 4-7 år.

2,5 – 3,5 Kg/dekar

Timotei Grindstad Engsv. Vestar Engsv. Senu Engrapp Chester Engrapp Balin Kvitkløver Rivendel Kvitkløver Edith Rødsvingel Gondolin

45 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5% 5% 5%

Allsidig blanding til surfôr og beite i låglandet. Innhold av engrapp og kvitkløver gjør blandingen godt egnet for beite som skal vare lenger enn 3 år. Varighet: 4-7 år.

2,5 – 3,5 Kg/dekar

Timotei Grindstad Engsv. Fure/Minto Engrapp Balin Engrapp Oxford Raigras Barpasto Raigras Foxtrot Kvitkløver Silvester

42 % 23 % 10 % 5% 5% 5% 10 %

Surfôr- og beiteblanding for kystnære områder i Sør- og Midt-Norge. Med 10 % raigras og 15 % engrapp er blandingen godt egnet for de fleste områder der en tar første slåtten til surfôr og beiter gjenveksten. Varighet: 4-6 år.

3,0 – 4,0 Kg/dekar

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Strandsvingel Barolex Raisvingel Hykor Rødsvingel Gondolin Engrapp Oxford Raigras Calibra Kvitkløver Hebe Rødkløver Lea

25 % 10 % 15 % 10 % 5% 15 % 10 % 5% 5%

Surfôr og beiteblanding. Til langvarig eng. Tåler bedre tørkeperioder og oversvømmelse. Trevlerik blanding, noe redusert kvalitet. Varighet 6-8 år.

3,5 – 4,5 Kg/dekar

Strandsvingel Barolex Strandsvingel Swaj StrandsvingelSoftane Timotei Grindstad Raigras Calibra

45 % 10 % 20 % 15 % 10 %

Surfôrblanding til langvarig eng. Tørkesterk. Høg tørrstoffavling. Trevlerik, best til ammeku og som strukturfôr.

5 Kg/dekar

ØKOLOGISKE FRØBLANDINGER TIL ENG OG BEITE INNHOLD Natura Surfôr Normal FKRA Varenummer 25 kg: 62012

Timotei Grindstad Øko Engsv. Fure Øko Engrapp Oxford konv. Rødkløver Gandalf konv. Kvitkløver Hebe Øko

45 % 30 % 10 % 10 % 5%

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

Allsidig økologisk engfrøblanding for de som ikke ønsker raigras. Kan brukes i de fleste områder inntil 400 moh.

2,5 – 3,5 Kg/dekar

FKRA tilbyr også Natura Surfor/Beite Pluss 10 og Natura Surfôr Vintersterk, produsert av FK Agri.

- 29 -


GRAS TIL ENG OG BEITE De fleste arter og sorter som blir brukt i blandingene er også tilgjengelige som reinfrø. På den måten kan du selv komponere din egen «gårdsblanding», eller du kan «krydre» en standard SPIRE-blanding. Ved å dyrke grasartene i rein bestand, kan du få det maksimale ut av avlingspotensiale, fôrkvalitet og spesielle egenskaper hos arten. Vi gir her en omtale av arter og sorter som er aktuelle i rein bestand og/eller i blandinger. Her presenteres de mest aktuelle sortene innen hver art.

TIMOTEI

Timotei er et flerårig tuedannende strågras. Trives best på moldrik jord i god tilstand, men vokser og godt på lett til middels stiv leire og godt omdannet myr. Krever jevn og rikelig med vanntilgang for å gi stor avling. Timotei er vintersterk og tåler frost og snødekke. Egner seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest ei bedre eng. Timotei gir et smakelig fôr av god kvalitet og passer godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.

GRINDSTAD

Har vært hovedsort i Norge og i deler av Norden i en årrekke. Sørnorsk, vintersterk sort som både gir stor avling på første slått og seinere på sommeren. Velegna til høy og surfôr.

2,0 - 3,0 kg/dekar

LIDAR

Norsk sort for høgereliggende områder. Starter veksten seinere - og avslutter tidligere enn typisk sør-norske sorter.

I blanding

LILJEROS

Norsk timoteisort. Har vist gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Egenskaper mye likt Grindstad.

2,0 - 3,0 kg/dekar

Varenummer 25 kg: 62016

Varenummer 25 kg: 62021

ENGSVINGEL Engsvingel er et tuedannende bladgras. I ei blandingseng gjør engsvingelen lite av seg første året, men vil ta over etter hvert som andre grasarter tynnes ut. Tåler tidlig og ofte slått. Fôrkvalitet og smak blir fort redusert ved utsatt slått. Rask utvikling i forhold til timotei gjør at engsvingelen ofte er kommet langt ved normal høstetid for timoteien. Engsvingel passer godt til ensilering, men kan også brukes til høy.

NORILD

Vintersterk sort, inngår i SPIRE Surfôr/Beite Vintersterk.

I blanding

VESTAR

Ny norsk sort med høgt avlingsnivå.

3,0 – 4,0 kg/dekar

MINTO

Svensk sort med egenskaper nokså lik Fure.

I blanding

Varenummer 25 kg: 62296

BLADFAKS Bladfaks er et flerårig bladrikt strågras som er yterikt og varig på de fleste jordarter. På områder som er utsatte for tørke, gir bladfaks gode avlinger av verdifullt fôr selv om andre grasarter tørker helt bort. Bladfaks krever godt oppkalket jord, og trenger tid til etablering. I etableringsfasen tåler det lite tørke. Bladfaks formerer seg med utløperer til en tett bestand. Bruk gjerne en blanding med ca 3 kg bladfaks og 1 kg timotei til gjenlegget.

LEIF

Varenummer 10 kg: 64186

Norsk sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale.

- 30 -

4,0 – 5,0 kg/dekar


ENGRAPP Engrapp er et flerårig bladgras med krypende jordstengler. Arten er hardfør, men kravstor og krever godt oppkalket jord. Engrapp kan da gi en tett og varig eng, som er slitesterk og passer godt til beite. Engrapp har høyt næringsinnhold, men blir fort trevlerik ved sein slått. Bruk ekstra stor mengde med syre ved ensilering.

KNUT

Norsk sort med god overvintring.

I blanding

OXFORD

Varenummer 25 kg: 62036

Nederlandsk sort med god overvintringsevne. Yterik, spesielt på første slått.

2,0-3,0 kg/dekar

BALIN

Dansk sort, god til beiting.

I blanding

HUNDEGRAS Hundegras er et flerårig bladgras som tåler en del tørke og skygge, men trives ikke på skarp sandjord og lite omdannet myr. Varig under gode klimaforhold, men tåler lite isdekke og vårfrost. Hundegras konkurrerer lett ut andre grasarter i en blandingseng. Hundegras skyter veldig tidlig og kvaliteten blir fort dårlig ved utsatt høsting. Arten kan være lett mottakelig for soppsykdommer og virusangrep som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåtter i de tidligste områdene, kan en vente stor avling og brukbar fôrkvalitet.

LABAN

Varenummer 10 kg: 62114

Norsk hovedsort. Høyt avlingsnivå og god overvintringsevne.

3,0 – 4,0 kg/dekar

STRANDRØR Strandrør er et flerårig strågras som breier seg vegetativt med grove jordstengler, som kan armere jorda. Strandrør er med dette et spesialgras til langvarig eng på bæresvak myr, men det er svakt for kjøreskader. Tåler å stå under vann i kort tid og de dype røttene gjør det tørkesterkt. Strandrør er lite smakelig og kvaliteten går raskt ned ved utsatt slått.

LARA

Norsk velutprøvd sort.

2,0 – 3,0 kg/dekar

BAMSE

Svensk sort, egenskaper omtrent som Lara.

2-3 kg/ dekar

Varenummer 25 kg: 62156 Varenummer 10 kg: 62119

- 31 -


STRANDSVINGEL Strandsvingelsorter er mye brukt i blandinger i Sverige og Danmark. Tåler både tørre og fuktige forhold. Godt egnet som gjeldkufôr, ammekyr og kvigeoppdrett.

SWAJ

Svensk sort, gode overvintringsevner.

3,0 – 4,0 kg/ dekar

BAROLEX

Nederlandsk sort av mjukblada type.

4,0-6,0 kg/ dekar

SOFTANE

Dansk sort, mjukblada

I blanding

Varenummer 20 kg: 62120 Varenummer 25 kg: 62117

RAISVINGEL Raisvingel er et fellesnavn på krysninger mellom raigras/engsvingel og raigras/strandsvingel. Formålet er å kombinere raigraset sine gode avlinger og kvalitet med andre arter sin vinterstyrke. Arten trives best på næringsrik jord.

HYKOR

Varenummer 25 kg: 62128

Sein etablering og liten konkurransekraft i gjenlegget, senere god konkurranseevne. Svært god overvintringsevne. Rask utvikling frem mot skyting, slik at den passer dårlig i blanding med timotei.

3,0 - 4,0 kg/dekar

HIPAST

Ny dansk sort

3,0-4,0 kg/dekar

Varenummer 25 kg: 62283

FLERÅRIG RAIGRAS Raigrasdyrking har lange tradisjoner i Rogaland. Raigraset utmerker seg med rask etablering. Med normalt fire slåtter i de beste dyrkingssområdene er det ingen grasart som kan måle seg med raigras når det gjelder avling. Høgt innhold av sukker og protein gir fôr med høg fôrverdi. Raigraset er likevel noe mer utsatt for vinterskader enn andre grasarter. Flerårig raigras trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Raigras har lavt tørrstoffinnhold og kan med fordel fortørkes før ensilering. Ved tidlig slått er innholdet av trevler lavt, men ved sen slått blir fôrverdien redusert. Best overvintring oppnås ved forsiktig gjødsling seint i sesongen, og fornuftig avpussing i rimelig tid før vinteren. Raigras passer godt til ensilering, nullbeiting og beiting. Seine sorter passer best til beiting.

- 32 -


NYHET! HYBRIDRAIGRAS STORM MED PRONITRO

ProNitro er en ny coatningteknologi som legger en matpakke av gjødsel direkte utenpå frøet. Dermed sikres kimplantene en optimal forsyning av langtidsvirkende nitrogen, og etableringen blir vesentlig forbedret. Det er DLF Seeds i Danmark som har utvikla ProNitro, og gjennom forsøk og utprøving er det vist at metoden gir grasplanten en raskere og sikrere etablering. Vi tror at ProNitro særlig kan ha en betydning ved direktesåing/vedlikeholdssåing og reparasjonssåing, der det er veldig viktig at frøplanten har god konkurranseevne. Vi har derfor valgt å bruke ProNitro på hybridragras Storm i frøblandingen Spire Pluss 100, som er vår hovedblanding til direktesåing. Storm er i utgangspunktet sterk i konkurransen med de etablerte engplantene, og med ProNitro vil vi få enda raskere og sikrere vokst.

FIGGJO

Halvtidlig tetraploid. Norsk sort som FKRA har egen dyrking av. Har vært best i sortsforsøkene på Vestlandet de siste årene. Overvintringsevne omtrent som Calibra.

3,0 – 4,0 kg/dekar

CALIBRA

Halvtidlig tetraploid. Gir god avling med god kvalitet. Veletablert sort med høyt sukkerinnhold. God overvintringsevne.

3,0 – 4,0 kg/dekar

MATHILDE

Tidlig tetraploid sort. Tett voksemåte, dekker godt. Vokser godt på høsten, kan godt brukes til beite.

I blanding

DUNLUCE

Halvtidlig tetraploid nederlandsk sort som FKRA har enerett på i Norge. Utprøvd i samarbeid med NLR, har gitt stor avling i forsøk på Sør-Vestlandet. En mye brukt sort i Irland, til slått og beite.

I blanding

STORM HYBRID

Varenummer 25 kg: 62257

Halvtidlig hybridraigras – krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Høyt avlingspotensiale. Både slått og beite. NYHET! Coating med ProNitro

3,0 – 4,0 kg/dekar

PRANA

Tidlig, dansk sort, veletablert og godt utprøvd.

I blanding

ASTON ENERGY

Halvtidlig nederlandsk sort som er vel utprøvd i Norge. Har særlig god smaklighet og blir brukt i beiteblandinger.

I blanding

BARMAXIMA

Sein tetraploid nederlandsk sort. Høytytende sort til slått og beite.

I blanding

GARBOR

Ny dansk halvtidlig tetraploid sort. Høyt avlingsnivå, god fôrkvalitet.

I blanding

BIRGER

Velprøvd, halvtidlig svensk sort som har gjort det godt i sortsforsøk på Jæren. God overvintringsevne.

I blanding

MARA

Nederlandsk diploid sort. Tettvokst med godt avlingsnivå og god overvintringsevne. Passer svært godt til beite.

I blanding

INDICUS

Ny dansk diploid sort. Tettvokst med godt avlingsnivå og god overvintringsevne. Passer svært godt til beite.

I blanding

Varenummer 25 kg: 62118

Varenummer 25 kg: 62264

- 33 -


ENGBELGVEKSTER RØDKLØVER Rødkløver er kravstor og trives best på mold og leirholdig jord med god vanntilgang og pH mellom 6 og 7. Rødkløver hører til i eng når en nytter normal eller sein slåttetid. Ved svak gjødsling kan rødkløver dominere kraftig og tilføre nitrogen gjennom nitrogensamlede rhizobium-bakterier på røttene. Kløver gir et rikt tilskudd til fôrkvaliteten i enga. Den tåler godt flere gangers høsting, men tåler dårlig sein slått og beiting. Unngå å sprøyte bort kløveren i gjenlegget. Bruk ugrasmiddel som skåner kløveren.

LEA

Norsk sort som gir god avling og har gode overvintringsevner.

GANDALF

Ny norsk sort med god overvintringsevne. Lang varighet i enga.

KVITKLØVER Kvitkløver kan dyrkes på alle jordarter, men trives best på litt tung moldholdig jord med pH i overkant av 6. Mye brukt i danske slåtteblandinger. Kvitkløver kan bli utsatt for tørke. Kvitkløver lever i symbiose med rhizobium-bakterier som fikser nitrogen fra lufta. Kvitkløver trives spesielt godt under gode lysforhold, og kan lett ta over i svakt gjødsla eng som blir beita eller slått tidlig og ofte. Passer til beiting og nullbeiting. Kvitkløver har smått og tungt frø, som lett kan gi seperasjon i blanding med storfrøa grasarter som raigras.

EDTIH

Ny svensk sort med overvitringsevne og avlingspotensiale som Hebe.

RIVENDEL

Småblada dansk sort, passer godt til beiting.

SILVESTER

Lovende sort fra Danmark, storblada.

LUCERNE Næringskrevende vekst som krever djup moldholdig jord og pH over 6,0. Trives best i innlandsklima, og går lett ut i milde og ustabile vintre langs kysten. Lite brukt på Sør-Vestlandet. Mindre kvantum tilgjengelig. Såmengde i reinbestand: 2-2,5 kg/da.

LUDELIS

Ny dansk sort. Frøet er ferdig smitta med bakteriekultur.

- 34 -


GRØNNFÔRVEKSTER WESTERWOLDSK RAIGRAS 1-ÅRIG Ettårig raigras etablerer seg raskt og gir stor avling allerede tidlig på sommeren. Skal kvaliteten bli god må en høste ved begynnende skyting. Kan brukes som dekkvekst, men bruk ikke mer enn 0,5 kg pr. da. God til ensilering, også uten fortørking. Mange velger å blande 1-årig raigras med 2-årig raigras.

BARTIGRA CAREMO BARSUTRA

Tetraploide sorter egner seg til slått og ensilering. Veksten utover høsten er mindre enn for sorter av italiensk raigras.

3,5 -4,0 kg/dekar

ITALIENSK RAIGRAS 2-ÅRIG Italiensk raigras er en toårig plante, men blir som regel bare brukt i et år under våre forhold. Ved en ekstra mild vinter kan det tas en god avling tidlig andre året. Da går alle strå til skyting. I såingsåret er ikke tilveksten så rask som for ettårig raigras, men det vokser veldig bra utover høsten, og egner seg bedre til f.eks beiting og direkte hausting (0-beiting). De sortene vi har setter 10 til 15% strå første året. God til både stripebeiting og ensilering, men italiensk raigras må fortørkes.

BARPLUTO MONDORA BARMULTRA

Nederlandsk sort, ganske vintersterk. God gammel dansk sort. Ny nederlandsk sort.

3,5 - 4,0 kg/dekar

FÔRMAIS Mais er en varmekrevene plante. Under våre vekstforhold må man regne med svært varierende resultater av maisdyrking, alt etter værforholdene, både når det gjelder avling og kvalitet. Dyrkingsomfanget av fôrmais er derfor begrenset til de aller beste arealene.

AMBITION, WIZARD M.FL

Vi bruker sorter som har klart seg best i norske forsøk.

- 35 -

9 000-10 000 frø/da


FÔRERTER Erter krever god jord med pH over 6. Fôrert er en ettårig kultur som også kan brukes som dekkvekst ved gjenlegg. Høsting etter utvikling av belger gir et proteinrikt og energirikt. Dyrkingspause på helst 4 år, før en sår erter på nytt på samme skifte.

JAVLO

Halvt bladløs sort som har vært brukt i flere år.

Ca 15 kg/daa

ANDRE AKTUELLE GRØNFÔRVEKSTER GRØNFÔRNEPE

Sort: Marco

0,4 kg/daa ved 25 cm radavstand

FÔRRRAPS

Sort: Fontan

Ca 1 kg/daa ved 12,5 cm radavstand

FÔRMARGKÅL

Sort: Grüner Angeliter

0,8 kg/daa ved 25 cm radavstand

FORVIKKE

Sort: Jaga

10-14 kg/daa

BLOMSTERENG Tiltak som kan forbedrer forholdene for bier og andre insekter er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og andre vekster. De fleste arter vi dyrker til mat og fôr i landbruket i Norge er avhengig av pollinerende insekter, enten direkte for at vi skal få avling, eller indirekte slik at vi får frø å så. I noen fylker gis det tilskudd til skjøtsel og etablering av blomstereng. Disse ordningene kan du lese om hos fylkemannen.no, eller du kan spørre på det lokale landbrukskontoret. Det er liten tilgang på norsk frø til blomstereng. I Agder er det imidlertid nå startet en produksjon av frø basert på lokalt innsamlede planter, og småpakninger av disse er tilgjengelig i de fleste butikkene til FKRA i Agder. NIBIO er i gang med innsamling og oppformering av planter også i Rogaland. I løpet av 2022 vil vi kunne tilby lokalt frø også der.

AKTUELLE VEKSTER I BLOMSTERENG HONNINGURT

Ettårig, forholdsvis tidligblomstrende (6-8 uker). Dominernede. Setter frø som kan komme igjen året etter. Pakning: 1 kg.

BLODKLØVER

Ettårig. Kommer senere i blomst enn honningurt, men blomstrer lenge utover høsten. Pakning: 1 kg.

PERSERKLØVER

Ettårig. Noe mindre blomstring enn blodkløver. Pakning: 1 kg.

RØD- OG KVITKLØVER

Flerårige kløverarter. Blomstrer lite i såingsåret, mest aktuell der man ønsker en varig blomstereng. Pakning: 1 kg og 5 kg.

BLOMSTERENGBLANDINGER NIBIO

Friskeng og tørreng. Pakning: 10 gr.

TURFLINE BLOMSTERENG DLF

Dansk blanding. Ett- og flerårig. Pakning: 1 kg.

SPIRE INSEKTVENN

Ny blanding, aktuell til kantsoner m.v. Ett- og flerårig. Pakning: 1 kg og 5 kg.

2-3 kg/daa

PIONERBLANDING

Aktuell til jordforbedring og blomstereng i kantsoner. Ettårig. Pakning: 1 kg og 25 kg.

4-7 kg/daa

- 36 -


Korn

- 37 -


SÅKORN Såkornet legger grunnlaget for en effektiv- og lønnsom kornproduksjon. SPIRE såkorn er sertifisert såkorn, dyrka i samsvar med offentlige forskrifter. Det aller meste av såkornet er produsert på kontrakt av Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) sine egne såkorndyrkere på Jæren og Evje/ Hornnes.

FØLGENDE KVALITETSKRAV/MINIMUMSKRAV GJELDER FOR SERTIFISERT SÅKORN: Klasse

Innhold av annen kornart

Spireevne, %

Renhet, % av vekt

C2 (evt.C1)

14 stk pr kg

85

98

Art

BYGG, HAVRE OG VÅRHVETE

RETT SÅMENGDE Rett såmengde avhenger av kornstørrelse (TKV), spireprosent, såtid og jordart. Mengdene i tabellen under gjelder for sertifisert såkorn med spireevne ca 90 %, normalt godt såbed og lite flerårig ugras (kveke). Opplysninger om TKV og spireevne skal finnes på sekken. Ved 85 % eller 95 % spireevne kan mengdene i tabellen økes eller reduseres med 1 kg. Reduser såmengden med 2-3 kg/daa ved gjenlegg og på god moldjord.

FORMELEN FOR UTREGNING AV SÅMENGDE ER:

Såmengde (kg/daa) = (Ønsket plantetall per m2 x TKV, g) : (Spireprosent x10). Ønsket plantetall per m2

Kornart

Tidlig Før ca 25/4

Såtidspunkt Normal 25/4 10/5

Anbefalt Såmengde, Kg/Daa

Sein Etter 10/5

Tidlig Før ca 25/4 14

Såtidspunkt Normal 25/4 10/5 16

40 - 44

16

19

21

45 - 49

18

21

24

50 - 54

20

23

26

 Kornstørrelse (TKV, G) 35 - 39

BYGG

HAVRE VÅRHVETE

350

450

500

400

500

550

450

550

600

≥ 55

22

25

28

30 - 34

16

18

20

35 - 39

19

21

23

40 - 44

21

23

26

30 - 34

18

20

21

35 - 39

21

23

25

Kilde for tabell/veiledning om såmengder. Norsk Landbruksrådgiving Agder og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.

- 38 -

Sein Etter 10/5 19


VÅRKORN Bygg er den mest dyrkede kornarten hos oss. Avlinga brukes i hovedsak som fôrkorn. Bygg krever god kalk­tilstand. Ph bør ligge i området 6,0 – 6,5. 2-radsbygg er mer kravstor enn 6-rads. Til grønfôr/ dekkvekst anbefaler vi 6-radsbygg som er mer robust. Bygg trives dårlig på tett og dårlig grøfta jord. Vellykket resultat krever også at 2-radsbygg dyrkes på nærmest kvekefri jord. 2-radssortene skygger mindre enn 6-radssorter og havre. Mye lys gir kveka gode vekstbetingelser. 6-radssortene er noe mer utsatt for stråknekk og aksknekk enn 2-rads. Av kornartene setter havre minst krav til pH og jordstruktur. Anbefalte såmengder er basert på dyrkingsråd fra Østlandet. På Jæren anbefales lavere så­mengder, ­ gjerne 2-3 kg pr dekar under tilrådingene for Østlandet. Tidlig såing og en første vekstfase med låg temperatur, god jordfuktighet og mye lys gir gode vilkår for utvikling av mange buskingsskudd.

ARTS - OG SORTSVALG Heder er hovedsort av 6-rads bygg. I tillegg til Heder har vi tilgang på sorten Rødhette som også er regna som en god 6-rads sort, men noe senere enn Heder. Fairytale er hovedsort av 2-radsbygg. I tillegg har vi sorten Thermus som også har et høyt avlingspotensiale, og som i tillegg har god restens mot korn­ cystenematoder. Odal er hovedsort i havre, og vil være å foretrekke i Rogaland pga kortere veksttid.

OMTALE AV SORTER Her følger en presentasjon av FKRA sine markedssorter. For hver sort har vi oppgitt noen viktige egenskaper som grunnlag for ditt sortsvalg. Eksempelvis har vi angitt veksttid for sorten – antall dager til gulmodning. Veksttida vil variere noe avhengig av året, men veksttida er interessant når du vil sammenligne sortene. Såmengde avhenger av 1000-kornvekt. Denne er oppgitt på emballasjen.

6-RADS BYGG HEDER

Yterik og meget stråstiv, god stråkvalitet. Svært god resistens mot mjøldogg og middels sterk mot byggbrunflekk. Soppsprøyting og stråforkorting gir likevel økt avling under våre klimaforhold. Middels tidlig sort. Hovedsort 6-rad.

RØDHETTE

Sein seksradsbygg. Høgt avlingspotensiale. Langt strå, god stråstyrke. Sterk mot mjøldogg, noe svak for grå øyeflekk og fusarium.

2-RADS BYGG FAIRYTALE

Kort strå, stråstiv og yterik. Har gjort det bra i avlingsforsøk på Sør- og Vestlandet. Meget sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk. Veksttid som Helium. Hovedsort 2-rad.

THERMUS

Toradssort med høgt avlingspotensiale. Sein sort, omtrent som Fairytale. God stråstyrke, sterk mot sjukdommer. Resistent mot havrecystenematoder.

HAVRE ODAL

Meget yterik på Sør- og Vestlandet. God kornkvalitet og næringsverdi. Av de beste sortene mot fusarium. Litt tidligere enn Belinda. Hovedsort.

VINGER

Ny sort. Veksttid omtrent som Odal. God stråstyrke. God mot fusarium, både DON og HT2+T2

Sortimentet kan endres i løpet av sesongen.

- 39 -


HØSTKORN Generelt har høstkorn større avlingspotensial enn vårkorn. Det er i første rekke høsthvete, høstrug og rughvete som er aktuelle for norsk høstkorndyrking. Høstrug er generelt sett mer robust og klarer seg bedre enn andre kornarter på tørkesvak jord. Det er noe forskjell i overvintringsevne mellom høsthvetesortene.

HØSTHVETE ELLVIS

Middels tidlig og bra mot mjøldogg. Høyt avlingsnivå. Stråstyrken er god, lite legde.

RUG Sortsutvalget vil variere, men vi prøver å ha inne både hybridsorter og beite-/ grønfôrsorter.

Sortimentet kan endres i løpet av sesongen.

- 40 -


Plantevern

- 41 -


I plantevernkatalogen og på våre nettsider vil du finne en fullstendig oversikt over plantevernmiddel ved bruk i kulturer som ikke er nevnt her. Spør etter katalogen hos FKRA eller forhandleren din. Les alltid bruksrettledningen nøye. Det er krav om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel. HMS-datablad finner du på www.fkra.no.

PLANTEVERN I GRASMARK ENG OG BEITE UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Løvetann, soleie, tistel, lyssiv

Store rosetter, synlige blomsterknopper

Nufarm MCPA Duplosan Super

0,1-0,2 l 0,25-0,5 l

Høymol(1), m.m.

Store rosetter

Nufarm Mekoprop Gratil(4) Banvel Tomahawk 200/Cleave Duplosan Super Banvel(2) Cleave+ Nufarm Mcpa Express SX( 5)/ Trimmer Tomahawk 200/ Cleave Nufarm Mekoprop + Nufarm Mcpa Duplosan Super Nufarm Mekoprop Harmony WSB Duplosan Super Glyfosat Tomahawk 200

0,1 - 0,2 l 5-8 g 0,2 l 0,15-0,2 1 0,25-0,5 l 0,1 l 0,15 l+0,15L 1,0 g 0,15.0,20 l 0,1-0,15 l 0,1-0,15 l 0,25-0,5 l 0,1-0,2 l 2-2,5 g 0,4- 0,5 l 0,3- 0,6 l 0,3- 0,4 l

Sommer

Glyfosat(3)

0,3 l

Tidl. vår Etter avbeiting

Mosefjerner Glyfosat(3)

Fullt utsprungne blad

Gratil /Glyfosat(3)

25- 40 kg 120 ml/l vatn, 10 ml væske pr. tue 5-8 g 0,3 l

Allsidig ugrasflora inkludert høymol og landøyda

Stornesle(1) Hundekjeks

20-25 cm høge Store rosetter

Bjørnebær, bringebær, nyperose, berberis, selsnepe, hegg, ask, eik, bøk, hyll Gråor, bjørk, vier, selje, rogn, hassel, osp Engmose Sølvbunke

Sommer

Enstape

1) Gjentatt behandling kan være nødvendig 2) Spesialmiddel mot høymol 3) Dreper all vekster. Må så grasfrø etter behandling

4) Effektiv mot høymol og engsoleie, skånsom mot kløver 5) Kun tillatt i beite

- 42 -


GRASGJENLEGG MED KLØVER MED OG UTEN KORN SOM DEKKVEKST UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Allsidig

Når kløverplantene har dannet 1-2 trekobla blad

Nufarm MCPA(1) Express SX/Trimmer + NufarmMCPA(1) Gratil WG + Nufarm MCPA Lentagran+MCPA Basagran SG+MCPA

0,1 l 1g + 50 ml 2-3 g + 50 ml 150 g + 50 ml 2-3 g + 50 ml

1) Bare i rødkløver. Nufarm MCPA alene er svak mot mange ugrasartar Merk at Nufarm MCPA er godkjent for rotugras.

GRASGJENLEGG UTEN KLØVER, MED OG UTEN KORN SOM DEKKVEKST OG RAIGRAS TIL ETTÅRIG BRUK UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Allsidig ugrasflora

Senest når ugraset har 2-4 blad

Ariane S Express SX/Trimmer (1) Express SX/Trimmer + Tomahawk 200

0,2-0,3 l 1-2 g 1g + 60 ml

1) Tilsett 25 ml. Biowet Klebe pr. 100 l vann. Kan gi forbigående gulning Anbefalt vannmengde er ca 20l/da ved vanlig åkersprøyte

KONSENTRASJON I RYGGSPRØYTE DOSE/DAA

10 LITERES SPRØYTE

15 LITERS SPRØYTE

TÅKESPRØYTE 10 LITER

500 ml

100 ml

150 ml

320 ml

400 ml

80 ml

120 ml

250 ml

300 ml

60 ml

90 ml

200 ml

200 ml

40 ml

60 ml

125 ml

150 ml

30 ml

45 ml

95 ml

100 ml

20 ml

30 ml

65 ml

5g

1g

1,5 g

3g

Tabellen viser anbefalte mengder i ryggsprøyte. Forutsetningene som gjelder er sprøyting til avrenning (avrenning regner vi med skjer ved ca. 50 l/daa). For ryggtåkesprøyte er dose satt opp ut fra 10-15 l vann pr. daa. Tallene er veiledende. For tuesprøyting med glyfosat, se sprøyteplan i varig eng og beite.

- 43 -


PLANTEVERN I KORN GRASGJENLEGG MED KORN SOM DEKKVEKST UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

a)  Allsidig ugrasflora, men svak mot tungras, linbendel og stemorsblom

Best virkning når ugraset har 2-4 varige blad

Express/Trimmer Nufarm MCPA Ariane S (1) Starane XL/Cleave(1)

1 g +70-100 ml

b)  Allsidig ugrasflora også linbendel. Svak mot klenge­ maure, stemorsblom, jordrøyk

Best virkning når ugraset har 2-4 varige blad

Express SX(2)/Trimmer Express SX/Trimmer + Starane XL/Cleave (1)

1-2 g 1-2 g 35 - 40 ml

c)  Mot tunrapp og knereve­ rumpe i bygg og kveite

Frem til 1. blad på ugras

Hussar OD + Renol

6-10 ml 50 ml

d)  Mot floghavre i bygg og kveite

Når kornet har 2 blad

Puma Ekstra Axial

0,1-0,12l 70-90 ml

1) Virker mot tungras og klengemaure

150-225 ml 80 ml

2) Tilsett 50 ml Biowet pr. 100 l vatn

Det er nye midler for 2021 sesongen som ikke er med i tabellene her. For mer informasjon, se plantevernkatalogen.

SKADEDYR

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Havrebladlus Kornbladlus

Ved angrep, eller ved varsling

Karate Biscaya Mavrik Vita

15-30 g 12,5ml 10-30 ml

Bladminer-flue

Ved sterke angrep

Mavrik Vita Karate Biscaya

25-30 ml 20-30 g 30-40 ml

SOPPSJUKDOMMER

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Mjøldogg, rust, grå øyeflekk

Ved begynnende angrep

Proline Delaro+ Proline Delaro

40-60 ml 50 ml + 20 ml 40-80 ml

Byggbrun flekk, snerpesopp

Ved begynnende angrep

Proline Delaro Delaro + Proline

40-60 ml 40-80 ml 50 ml + 20 ml

VEKSTREG.

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Havre

Korn 4-5 blad

CCC 750 Moddus Start Trimaxx

130-160 ml 15-30 ml 15-40 ml

Bygg

Flaggblad Før flaggblad

Cerone Moddus Start Trimaxx

20-50 ml 15-30 ml 15-40 ml

Cleave 5,0l, Samme som Starane XL Express gold 250 g, Samme som CDQ Tomahawk 200, Samme som Flurostar 200 Trimmer 50 SG, Samme som Express SX

ENDRINGER

NYE PREPARATER

Acrobat: Sluttselges 2021 Hussar OD: Vare tilgjengelig i 2021 Sencor: Sluttselges og siste bruk 2022, ikke varetilgang Ridomil MZ Pepite: Siste salgs og bruksår 2021 Topsin: Sluttselges, ikke varetilgang Confidor: Siste salgsdato 01.06.21 siste bruk 01.06.22 Envidor: Siste salgsår 2021 siste bruksår 2022 Vertimec: Siste salg 2021 siste bruksår 2022

Duplosan Super: Allsidig ugras eng og beite Cabrio Duo: Soppmiddel løk Proxanil: Tørråte potet Spotlight plus: Vekstavslutning og ugrasmiddel potet Sencor SC: Flytende Gozai

Moddus M: Endres til 5 liter Goltix: Endres til 5 kg

UTGÅENDE MIDLER

- 44 -


Laboratoriet

- 45 -


Felleskjøpet Rogaland Agder har eget driftslaboratorium med lokasjon på kraftfôr­ fabrikken i Stavanger. På laboratoriet sikres kvaliteten på kraftfôr og råvarer gjennom en rekke analyser. En stor fordel med å ha eget driftslaboratorium er at vi kan levere analyser kjapt slik at kraftfôret er kvalitetssikret før det er levert til kunden. I tillegg til analyse av kraftfôr og råvarer analyserer vi også grovfôr og jordprøver.

GROVFÔRANALYSER En grovfôranalyse hjelper deg å velge rett kraftfôr­ blanding til grovfôret ditt. Mye av lønnsomheten ligger i å tilby dyra en balansert fôrrasjon. Analysen gir også en pekepinn på om hvordan du lykkes med grovfôrdyrkinga på garden. Det gjelder bla. valg av frøblanding, høstetid, bruk av ensileringsmiddel og gjødsling. Følgende egenskaper ved grovfôret kan du få svar på i en grovfôranalyse: • Næringsinnhold (energi, protein, fiber) • Gjæringskvalitet (smørsyreinnhold, pH, totalinnhold av syrer) • Hygienisk kvalitet (innhold av mugg og gjær, smørsyresporer) Fôropptaket hos dyra påvirkes sterkt av surfôrkvaliteten, og det påvirker derfor også direkte det økono­miske resultatet i produksjonen. Kunnskap om de ulike tapsfaktorene som kan oppstå er vesentlig. De mest vanlige tapspostene er: Energitap (ånding, varmgang, tap i pressaft, for sterk gjæring), feil­gjæring (smørsyre), proteinnedbrytning og mugg.

KJEMISKE JORDANALYSER FKRA sitt laboratorium analyserer jord for å finne jordas innhold av ulike næringsstoffer. Nærings­ innholdet i jorda sammen med pH gir et godt grunnlag for å tilføre de rette mengdene av gjødsel. Jordprøver analyseres vanligvis for surhetsgrad (pH), lettløselig fosfor (P-AL), kalium (KAL), magnesium (Mg-AL) og kalsium (Ca-AL). Fosfor og kalium er stoffer plantene trenger mye av (makronæringsstoffer). Ca-Al vil sammen med pH være en bedre rettesnor for kalking til myrjord enn pH alene. Jordprøver analyseres vanligvis ikke for nitrogen, som er et annet makronæringsstoff. Nytten av en nitrogenanalyse er begrenset pga at nitrogen­ innholdet i jorda vil variere mye over tid, eksempelvis fra vår til høst. Nitrogengjødslinga bestemmes

derfor først og fremst i forhold til forventa avlingsstørrelse, jordas moldinnhold, prognose for plante­ tilgjengelig nitrogen i jorda, forgrødeeffekter og hvilke vekster som dyrkes. Tilførsel av gjødsel etter balansegjødslingsprinsippet betyr at det er samsvar mellom de næringsstof­fene som tilføres, og den mengde næringsstoffer som bortføres med forventa avling. Uten å vite noe om næringsinnholdet i jorda, vil det være umulig å treffe med både valg av gjødseltypeog med mengden næringsstoff som skal tilføres. Da kan det være aktuelt å analysere for ulike mikro­ næringsstoffer. Kobber­analyser kan ellers være aktuelle å ta på nærings­fattig sand- og siltjord samt myrjord.

BESTILLING AV PRØVER Bestillingsskjema, veiledning og informasjon finner du på fkra.no under Plantekultur.

- 46 -


KONTAKT OSS FOR FAGLIGE RÅD

Jens Randby Sjef plantekultur Tlf. 976 84 900 jens.randby@fkra.no

Ingvar Hobberstad Kategorisjef plantevern Tlf. 958 73 883 ingvar.hobberstad@fkra.no

Frank Morten Levang Kategoriansvarlig gjødsel og kalk Tlf. 970 53 822 levang@fkra.no

Ole Tjemsland Kategoriansvarlig ensileringsmidler Tlf. 970 53 816 ole.tjemsland@fkra.no

Geir Paulsen Avdelingssjef såvarer Tlf. 959 78 083 geir.paulsen@fkra.no

John Sigurd Håland Laboratoriesjef Tlf. 922 18 434 johnsigurd.haland@fkra.no

ORDRETELEFON 994 30 640 FKRA.NO

- 47 -


Returadresse: Felleskjøpet Rogaland Agder PB 208, sentrum 4001 Stavanger

Grafisk: Bondevennen SA - Trykk: Kai Hansen AS

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Plantekulturkatalogen 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded