__MAIN_TEXT__

Page 1

PLANTEKULTUR

2019


INNHOLD GJØDSEL OG KALK

4

NPK-gjødsel 

7

Nitrogen gjødsel

8

Kali gjødsel

9

Norsk Naturgjødsel

10

Annen gjødsel

11

Bladgjødsling til friland

13

Kalksorter i sekk hos FKRA

15

Kalkentreprenører 16 ENSILERING 17 Bruk riktig ensileringsmiddel

18

JORDBRUKSFRØ 24 Rett sådybde er viktigere enn du tror

26

Standard frøblandinger til eng og beite

27

Økologiske frøblandinger til eng og beite

28

Gras til eng og beite

29

Engbelgvekster 32 Grønnfôrvekster 33 KORN 34 Såkorn 35 PLANTEVERN 38 Plantevern i grasmark

39

Plantevern i korn

41

LABORATORIET 42

-2-


VELKOMMEN TIL VEKSTSESONGEN 2019! Heldigvis kan vi se fram mot en ny vekstsesong med «blanke ark». To ekstremår på rad har påført mange bønder store økonomiske tap. Sesongen 2018 kan kort oppsummeres på følgende måte: Ekstremt lite nedbør, sterk nedsatte avlinger av både grovfôr og korn. Hardest rammet av tørkekrisen har vært bønder i agderfylkene. Det er uansett slik at bønder er optimistiske av natur – og forventningsfulle i forkant av en ny vår og en ny vekstsesong! Plantekulturkatalogen 2019 viser Felleskjøpet Rogaland Agder sitt utvalg av gjødsel, kalk, ensileringsmidler og såvarer. I tillegg har vi tatt med litt faginformasjon på noen utvalgte emner innen grovfôrproduksjon. I et eget kapittel har vi behandlet de mest aktuelle plantevernmidlene og bladgjødselproduktene som kan være aktuelle å bruke i flere kulturer.

gir oss grunnlag for å velge produkter og løsninger som gir best økonomisk resultat for våre kunder. Vi ønsker at katalogen skal være en god veiviser og til hjelp for dine valg av driftsmidler i sesongen 2019. Vi tar forbehold om at det kan bli gjort enkelte endringer i sortimentet i løpet av sesongen. Vi kan heller ikke garantere 100% leveringsdyktighet av alle produkter i hele sesongen. For å være mest mulig sikker på å skaffe deg de rette produktene, kan det være fornuftig å bestille i god tid. Dersom du trenger ytterligere råd og veiledning om produkter og løsninger, ta kontakt med en av våre fagansvarlige, se baksiden i katalogen. Vi ønsker deg ei god våronn og lykke til med årets vekstsesong!

Variasjonen i dyrkingsvilkårene i regionen er stor, og bredden i sortimentet er tilsvarende. FKRA bruker mye tid og ressurser på en kontinuerlig utvikling og fornying av sortimentet. Vi har et tett samarbeid med ledende forsknings- og veiledningsinstitusjoner i regionen. Resultater fra markforsøk og praktiske erfaringer fra dyktige bønder,

Jens Randby Sjef plantekultur Felleskjøpet Rogaland Agder

-3-


GJØDSEL OG KALK

-4-


Tilførte næringsstoffer fjernes med avlinga. Næringsstoffene må erstattes dersom en ønsker å oppnå stor avling av en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig som næringsstoffer forsvinner, skjer det en gradvis forsuring av all dyrkingsjord. Effekten av gjødsel er begrenset dersom lav pH forhindrer næringsopptak i plantene. Tilgjengeligheten av flere plantenæringsstoffer er direkte avhengig av pH. Gjødsling og kalking må derfor sees i sammenheng. Plantenes næringsstoffer deles normalt i to grupper avhengig av hvor stor mengde plantene forbruker. Makronæringsstoffer er grunnstoffer som årlig må tilføres i størrelsesorden kg/dekar (N,P,K,Ca,Mg og S) og mikronæringsstoffer som årlig trengs i mengder i størrelsesorden, g/dekar (Na,Fe,Mn,Zn,B,Cu,Mo og Cl). Planterøttene sine «arbeidsforhold» er avgjørende for hva plantene kan ta opp av vann og næring God utnyttelse av tilført plantenæring krever at jorda gir planterøttene gode «arbeidsforhold». God dyrkingsjord er/har: • God luftveksling • Optimal pH • Lite pakka • God drenering

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Basisk NITROGEN FOSFOR KALIUM SVOVEL KALSIUM MAGNESIUM JERN MANGAN BOR KOBBER OG SINK MOLYBDEN

Kilde: Fakta Ark: Kalk og kalking Grovfor 2020. Tabellen under viser at kulturplantene har litt ulik toleranse til lav pH. Dette kan brukes i vekstskiftesammenheng. Selv om tabellen sier at gras tåler lavere pH, vil kløver ha høy pH også for at Nitrogenfikseringen skal fungere godt. En pH mellom 6-6,5 passer for de fleste kulturplantene og gir samtidig god tilgjengelighet av næringsstoffene. Potet ligger ofte i den nedre delen av dette intervallet, mens kålvekster vil ha pH i overkant av 7.

LYS

JORDFORHOLD

KLOR

4,5

Surhetsgrad

KULTURVEKST Hvete og bygg Havre Timotei, engsvingel, engrapp og hundegras Raigras Rødkløver MANGAN

NITROGEN

KALIUM

SVOVEL

MAGNESIUM

NATRIUM

4,0

PH, INTERVALL 6,0 - 6,5 5,8 - 6,3 5,8 - 6,5 6,3 - 7,0 6,2 - 7,0

Laveste verdi for lett jord og/eller høyt innhold av organisk materiale. Kilde: Kalking til gras og korn, Bioforsk Tema nr 23, 2014.

JERN

ZINK

KOBBER VANN

FOSFOR

BOR KALSIUM

VARME

LUFT

«Liebigs minimumslov» For å oppnå best avlingsresultat må alle vekstfaktorer være til stede på optimalt nivå – enten det gjelder enkeltnæringsstoff, eller andre vekstfaktorer som f.eks jordstruktur. Dette kan lett illustreres med Liebig`s tønne. De enkelte stavene i tønna symboliserer en vekstfaktor, eller et næringsstoff. Når vannet når opp til den korteste staven, flyter karet over – noe som betyr at avlingsnivået ikke kan bli større. Omformulert kan det sies slik at dersom jordas yteevne er begrenset av at jorda er sterkt pakka (les: den korteste staven) har det liten, eller ingen effekt å øke tilførselen av N, P. eller K og forvente en avlingsøking.

Plantenæringsstoffene sin tilgjengelighet avhenger av pH Det er en direkte sammenheng mellom pH i mineraljord og næringsstoffenes tilgjengelighet. Illustrasjonen under viser hvordan tilgjengeligheten endrer seg med varierende pH. Gradvis bredere grønt felt viser at næringsstoffene blir lettere tilgjengelige.

-5-


Kalkprodukter – ferdig spredd og i sekk Kalkproduktene klassifiseres etter stofflig innhold, kalkverdi og oppløselighet. For hvert produkt oppgis en kalkverdi som angir produktet sin totale kalkverdi. Oppløseligheten forteller hvor raskt kalken løses opp i jorda. Ulike kalktyper har ulikt innhold av magnesium. Viser jordprøvene Mg-Al under 7-8 bør en bruke magnesiumholdig kalk (dolomitt) til beite og grasproduksjon. FKRA tilbyr ulike kalkprodukter i småsekk og storsekk. Sammen med Miljøkalk AS markedsføres i tillegg ulike kalkprodukter ferdig spredd. Kunden melder sin bestilling direkte til lokal kalk­ entreprenør (se oversikt på side 16 i katalogen) som har spredeavtale med Miljøkalk AS. Kunden mottar faktura fra FKRA på grunnlag av opplysninger om produkt og mengde, gitt av spredeentreprenør. Pris pr daa i kalkingsåret KALKTYPE AGRI AGRI AGRI DOL GROV VIE SKJELLSAND (12% MG) Kalkverdi 36/49 22/31 35/48 Behov kalk 555 / 408 909 /645 571 / 416 (i kg per daa) Pris pr tonn 615* 517* 714* ferdig spredd Pris pr daa 341/251 470/333 408/297 *Priser Rogaland ferdig spredd 2019. Kilde: Miljøkalk AS, Asbjørn Ramsli. Det er ikke alltid at det billigste produktet gir best lønnsomhet. I tabellen sammenligner vi tre av de mest brukte kalkproduktene som tilbys ferdig spredd fra Miljøkalk AS. Vi ser her at det rimeligste produktet, Agri Skjellsand, er det desidert dyreste i bruk når vi måler effekt og pris. Dersom det ikke er behov for magnesium tilførsel til jorda så vil en ned knust kalkstein gi mest igjen for utlegget til kalking.

Er derimot magnesiumtallet lavt (Mg-Al under 7-8), bør man bruke Agri Dol som inneholder naturlig ca. 11% magnesium. Da får man i samme sleng tilført Mg som er viktig for å holde melkekyr og sauer friske. Foruten Miljøkalk AS tilbys kalkprodukter i sekk fra Visnes Kalk AS og Breivik Kalkverk AS. Gjødselprodukter Yara er FKRA sin hovedleverandør av gjødsel. I tillegg importeres gjødsel fra østeuropeiske leverandører. Fjørfebasert Helgjødsel blir produsert av Norsk Naturgjødsel AS på Sele i Klepp. FKRA har et gjødsel- og kalksortiment tilpasset de fleste vekster under forskjellige dyrkingsvilkår. Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. Det kan være i perioder med rask plantevekst når røttene ikke har kapasitet til å ta opp nok næringsstoffer, eller det er forhold i jorda som gjør at enkelte næringsstoff er utilgjengelig for plantene (feil pH). Det kan også være i situasjoner med næringstap ved utvasking, eller i situasjoner hvor plantene er stresset av for eksempel tørke eller oksygenmangel. Salgskanaler for gjødsel og kalk FKRA har flere salgskanaler for gjødsel og kalk. For­uten FKRA sitt ordrekontor og egne butikker, tilbys FKRA sine produkter via et lokalt forhandlernett. Store volum leveres mest rasjonelt direkte fra hovedlager til bonde. Netthandel via fkra.no har etter hvert vist seg å bli en stadig mer interessant salgskanal - også på gjødsel og kalk.

-6-


NPK-GJØDSEL  FULLGJØDSEL® 8-5-19 MIKRO

FULLGJØDSEL® 22-2-12

YaraMila

®

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Tilsatt mikronæringsstoffer. Til potetdyrking på lettere jordarter, grønnsaker/bær og parkanlegg. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51092

YaraMila

®

Nitrogenrik Fullgjødsel® med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Mest aktuell på eng eller beite i kombinasjon med husdyrgjødsel. Prillet/granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51017

FULLGJØDSEL® 12-4-18 MIKRO YaraMila

FULLGJØDSEL® 22-3-10

Klorfattig Fullgjødsel® med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Tilsatt mikronæringsstoffer. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 54038 og 54030

Den mest brukte gjødseltypen til korn på Østlandet og deler av Agder. Også aktuell til gras/beite på middels næringsrik jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering i Rogaland. Varenummer: 54052

®

FULLGJØDSEL® 18-3-15

FULLGJØDSEL® 20-4-11

YaraMila

®

Kaliumrik Fullgjødsel® med moderat innhold av fosfor. Blir mye brukt på beite der en ikke bruker husdyrgjødsel. Også godt egnet til andre kulturer. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 51023 og 54020

FULLGJØDSEL® 25-2-6

YaraMila

®

YaraMila

Den mest fosforrike typen Fullgjødsel® til kornog oljevekster på mindre næringsrik jord. Spesielt egnet til vårgjødsling i kombinasjon av delgjødsling med nitrogengjødsel i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering i Rogaland. Varenummer: 55022

NPK 22-3-10 (2S)

YaraMila

®

Svovelrik Fullgjødsel® med høyt innhold av nitrogen. Mest brukt på eng som er kaliumrik i kombinasjon med husdyrgjødsel. Prillet/granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 51028

Gjødsel som kan brukes til korn, eng og beite der det ikke brukes husdyrgjødsel, eller moderate mengder. Blir mest brukt til beitegjødsling i vårt område. Produseres av Uralchem i Russland. Granulert vare i 600 kg sekk. Er pr mars måned ikke lagervare for 2019 sesongen. Muligens sensommer/høst. Varenummer: 51121

-7-

®


NITROGEN GJØDSEL KALKSALPETER™ (Tropicote)

NITRABOR™

Nitrogenet er hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter™ har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg CaO pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Granulert/prillet vare i 600 kg og 25 kg sekk. (Kan og være merket Tropicote, et annet varemerke for Yara). Varenummer: 52031 og 52012

Næringsinnhold som Kalksalpeter™, og tilsatt 0,3% bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer, for eksempel flere grønnsaks- og bærkulturer. Granulert vare i 600 kg og 25 kg sekk. Varenummer: 52034 og 52029

OPTI-KAS™ 27-0-0

UREA

Består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Granulert vare i 600 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 52036

Konsentrert nitrogengjødsel med 46% nitrogen. Består av amidnitrogen som via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten i ugunstige klimaforhold kan urea gi store nitrogentap. Prillet vare i 25 kg sekk. Varenummer: 52013

OPTI-KAS SKOG

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

OPT-KAS SKOG er en grovgranulert skoggjødsel med 0,2% bor. Aktuell for gjødsling med middels og gode boniteter av gran og furu (G11-G17 og F11-F17). Grovgranulert 4-8 mm vare i 600 kg storsekk. Varenummer: 56048

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, for å dekke svovelbehovet. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 52042

CAN N27

AMMONIUMNITRAT N-34%

Kalkamonsalpeter der nitrogenet består av like deler ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium. Den har en negativ kalkvirkning tilsvarende -0,5 kg CaO pr. kg tilført nitrogen. Aktuell til delgjødsling i gras og korn, i kombinasjon med annen mineralgjødsel eller husdyrgjødsel. Produseres av Achema i Litauen eller Uralchem i Russland. Granulert vare i 500 eller 600 kg sekk. Varenummer: 56040

Aktuell til delgjødsling i korn og gras, enten i kombinasjon med Fullgjødsel eller husdyr­ gjødsel. Negativ kalkvirkning tilsvarende -1,0 kg CaO pr. kg tilført nitrogen. Klassifisert som farlig gods. Holder en jevnt god kvalitet. Tilfredsstillende spredeegenskaper opptil 15 meter spredebredde. Produseres av Achema i Litauen eller Uralchem i Russland. Prillet vare i 500 kg sekk. Varenummer 56031

-8-


KALI GJØDSEL KALIUMKLORID 49%

PATENTKALI (KALIMAGNESIA)

Aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium til alle klortolerante vekster. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 55002

Klorfattig kaliumgjødsel (25% K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel. Spesielt egnet til klorømfintlige vekster som potet. Har positiv virkning på stivelseinnhold, lagringsdyktighet og smakelighet hos potet. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 25 kg sekk. Varenummer: 55019

POLYSULPHATE™

KALIUMSULFAT 41%

Polysulphate™ er et nytt produkt fra Yara med lavt klorinnhold tilpasset potet og grønnsaker. Produktet inneholder kalium, magnesium, svovel og kalsium, og gir i tillegg en kostnads­ effektiv svovelgjødsling til belgvekster og til økologisk engdyrking. Polysulphate™ er et grov­ kornet ”granulat” av mineralet polyhalitt som utvinnes i England. Mineralet består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold. Disse sulfatene er vannløselige og tas derfor lett opp av plantene. Produktet har en kornstørrelsesfordeling mellom 2-4 mm og har spredeevne opp til 36 m med sentrifugalspreder. Leveres i 750 kg sekk. Varenummer: 56049

Aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium, også til klorømfintlige vekster. Produseres av K+S Group i Tyskland. Granulert vare i 25 kg sekk. Varenummer: 55017

-9-


NORSK NATURGJØDSEL HELGJØDSEL 18-1-10

HELGJØDSEL 18-1-2 M/4 KG KOBOLT

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket, pelletert og tilsatt nitrogen i form av urea og kalium i form av kaliumklorid 49%. Er også tilsatt 50 gram Natriumselenat pr. tonn. Brukes på beiter til sau og storfe der en ønsker ekstra tilførsel av selèn. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51066

Samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18-1-2, men i tillegg tilsatt 4 kg koboltsulfat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51096

HELGJØDSEL 18-1-10 MED KOBOLT/SELEN

HELGJØDSEL 18-1-10 JULETRE

Samme gjødsel som vanlig HELgjødsel 18-1-10 men er i tillegg tilsatt 50 gram Natriumselenat pr. tonn. Brukes på beiter til sau og storfe der en ønsker ekstra tilførsel av selèn. Varenummer: 51135 Samme gjødsel som vanlig HELgjødsel 18-1-10 men i tillegg tilsatt 1 kg koboltsulfat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51067

18-1-10 med tilsatt magnesium, sink og bor. Magnesium gir en frisk og fin grønn farge til barnålene. Helgjødsel er basert på naturgjødsel som skaper en rikere bakterieflora i jorda og dermed bedre næringsgrunnlag i jorda. Helgjødsel kombinerer egenskapene til hønsegjødselen med styrken til mineralgjødselen. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 98003951131

HELGJØDSEL 18-1-10 M/2KG KOBOLT + SE

HØNSEGJØDSEL MARIHØNE (ØKO)

Samme gjødsel som HELgjødsel 18-1-10 m/ kobolt, men her er det tilsatt 2 kg koboltsulfat + 50 gram Natriumselenat pr. tonn. Brukes på beiter til sau der det er fare for koboltmangel i jorda og med ekstra tilførsel av selèn.Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51102

Fjørfegjødsel fra Jæren som er tørket og pelletert. Gjødsla er godkjent til økologisk produksjon. Ca NPK-innhold: N 4,5 P 1,5 K 2,2. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 53022

HELGJØDSEL 18-1-10 M/15 KG KOBBER (CU )

HØNSEGJØDSEL MARIHØNE PLUSS (ØKO)

HELgjødsel 18-1-10 som er tilsatt 15 kg kobber­ sulfat (Cu) pr. tonn vare. Brukes på eng og beiter der det er behov for kobbertilførsel i jorda. Varenummer: 51095 Kan også tilbys med 2 kg koboltsulfat pr. tonn i tillegg. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Pelletert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51094

Organisk gjødsel med kjøttbeinmjøl og vinasse. Gjødsla er godkjent til økologisk produksjon. NPK innhold: ca 8-4-5. Ved spredning på beite er det en sperrefrist på 21 dager. Produseres av Norsk Naturgjødsel på Sele. Granulert vare i 500 kg sekk. Varenummer: 51048

- 10 -


ANNEN GJØDSEL OPTI-START™ 12-23-0

OPTI-PK™ 0-11-21

Fosforrik, småkornet (1-3 mm) gjødseltype. Beregnet brukt om våren i korn og potet, spesielt på fosforfattig og kald jord. Vanlig dosering er ca. 4 kg pr.daa. Brukes sammen med en Full­gjødsel­­type hvor hoveddelen av N, P, K tilføres. Gjødsel­ typen krever at man har tilleggsutstyr til kombi­ maskin/setter for å få plassert den sammen med såkornet/ settepoteten og Fullgjødsel® separat i gjødsellabben. Granulert, småkornet 25 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 51127

Brukes på jord med ekstra stort fosfor og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter. Granulert vare i 750 kg sekk. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer: 53010

OPTI-NK™ 22-0-12 3S + Se

OPTI-P™ 0-20-0

Fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, kalsium, magnesium og svovel. Inneholder også 0,0015% Se. Aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til plantedyrking på svært fosforrik jord. Granulert vare i 600 kg sekk. Varenummer: 53049

Brukes på jord med ekstra stort fosfor og/ eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter. Granulert vare i 750 kg sekk. Varenummer: 53008

- 11 -


Innhold av plantenæringstoffer i prosent Reg.nr. N Mattilsynet total

N

N

NO3- NH4+

P

K

Ca Mg

S

B

Diverse

Klorfattig, 0,05%Cu, 0,1% Fe, 0,25% Mn, 0,04% Zn

(Typebetegnelse)

NPK-GJØDSEL FULLGJØDSEL® 8-5-19 mikro**

4856

8,0

2,6

5,4

5,0

19,0

0,0

2,5

11,7

0,05

FULLGJØDSEL® 12-4-18 mikro

2287

11,8

5,2

6,6

4,0

17,6

2,0

1,6

9,5

0,03 Klorfattig, 0,3% Mn, 0,03% Zn

FULLGJØDSEL® 20-4-11**

5292

19,6

8,8

10,8

3,6

10,6

1,9

1,0

2,2

0,02

616

17,6

8,3

9,3

2,6

14,6

1,3

1,5

3,8

0,02

4674

21,6

10,0

11,6

2,6

9,6

1,3

1,0

2,2

0,02

FULLGJØDSEL® 22-2-12

618

21,6

10,5

11,1

1,7

11,6

0,8

1,0

2,7

0,02

FULLGJØDSEL® 25-2-6

4673

24,6

10,9

13,7

1,6

5,6

0,8

1,0

3,8

0,02

577

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 m/kobolt

5620

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

1 kg koboltsulfat pr. tonn

HELgjødsel 18-1-10 m/2 kg kobolt*

5621

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

2 kg koboltsulfat pr. tonn 2 kg koboltsulfat og 50 gram Natriumselenat pr tonn 15 kg kobbersulfat og 2 kg koboltsulfat pr. tonn

FULLGJØDSEL® 18-3-15 FULLGJØDSEL® 22-3-10**

HELgjødsel 18-1-10

HELgjødsel 18-1-10 m/2 kg kobolt +Se HELgjødsel 18-1-10 + Cu og Co

5623

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 m/15 kg kobber

5622

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 m/selèn

7077

18,0

1,0

10,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-10 Juletre

7076

18,0

1,0

10,0

3,5

7,0

HELgjødsel 18-1-2*

5624

18,0

1,0

2,0

3,5

0,2

HELgjødsel 18-1-2 m/4 kg kobolt

7079

18,0

1,0

2,0

3,5

0,2

Hønsegjødsel Marihøne (øko)

1881

4,5

1,5

2,5

4,2

Hønsegjødsel Marihøne pluss (øko)

3275

8,0

4,0

5,0

6,0

NPK 22-3-10 (2S) Uralchem

7584

22,0

10,0

12,0

3,0

10,0

Kalksalpeter™ (Tropicote)

420

15,5

14,4

1,1

18,8

Nitrabor™ (Bor-Kalksalpeter)

492

15,4

14,2

1,2

18,5

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

3622

27,0

13,5

13,5

6,0

0,7

OPTI-KAS™ 27-0-0

2483

27,0

13,5

13,5

5,0

2,4

518

27,0

13,5

13,5

5,0

2,4

CAN 27% N (Achema)

7585

27,0

13,5

13,5

6,0

4,0

Ammoniumnitrat N34

958

34,4

17,2

17,2

Urea 46-0-0 (til landbruksformål)

563

46,0

15 kg kobbersulfat pr. tonn 50 gram Natriumselenat pr. tonn 1,00 1% Zn

4 kg koboltsulfat pr. tonn 576 mg/kg Mn, 494 mg/kg Zn, 0,005 804 mg/kg Fe Kjøttbeiinmjøl med vinasse-Kali 40%

0,5

2,0

(NPK-gjødsel med S)

N-GJØDSEL

OPTI-KAS™ SKOG**

(Kalsiumnitrat) 0,30

(Kalsiumnitrat med B) (Ammoniumnitrat med Ca, Mg og S)

3,7

(Kalkamonsalpeter) 0,20

(Kalkamonsalpeter) (Kalkamonsalpeter) (Ammoniumnitrat) Amidnitrogen

(Urea)

NP, NK, PK, P OG K-GJØDSEL OPTI-START™ NP 12-23-0**

1150

12,0

12,0

OPTI-NK™ 22-0-12 3S +Se

4672

22,0

OPTI-PK™ 0-11-21**

4675

11,0

OPTI-P™ 0-20-0

4358

20,0

9,9

23,0

12,1

Minigranul 11,6 21,0

0,0

750

25,0

Kaliumgjødsel 49% (60ER Kali)

749

49,8

Kaliumsulfat 41%

755

41,5

Polysulphate™ **

7572

11,6

All HELgjødsel + Marihønegjødsel har typebetegnelse (Organisk gjødsel).

- 12 -

3,0

0,1% Zn 0,0015% Se (NK-gjødsel)

0,0

1,6

(PK-gjødsel med S)

1,2

(P-gjødsel)

17,0

Klorfattig (K-gjødsel med Mg og S)

6,0

(K-gjødsel)

12,2

Varer merket * går ut, sluttselges. Varer merket ** er bestillingsvarer, ikke lagervarer. All FULLGJØDSEL® har typebetegnelse (NPK-gjødsel + innhold i tabell).

0,6

17,0

Patentkali (Kalimagnesia)

(NP-gjødsel)

3,6

18,0

Klorfattig

19,2

1,9% Na

(K-gjødsel med S) (uorganisk gjødsel)


YARA VITA® - BLADGJØDSLING TIL FRILAND YaraVita®-produktene er ferdig formulert, flytende (bortsett fra Croplift) gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland, ved sprøyting med åkersprøyte. YaraVita® kan blandes med de fleste plantevernmidler. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. YaraVita® er et registrert varemerke for Yara International ASA.

YaraVita® - produkter med hovedsakelig ett næringsemne BESKRIVELSE Bortrac

Mot bormangel i jord- og hagebruksvekster, primært frukt og grønnsaker. Innhold: 10,9 % bor (B) på vektbasis, tilsvarende 150 g B pr. liter. Dose 100-300 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 5 liter

Coptrac

Kobbergjødsel til bladgjødsling - og forrådsgjødsling ( jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling ( jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. Erstatter Granucop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute, 25 ml/daa. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Innhold: 33% kobber (Cu), tilsvarende 500 g Cu pr. liter. Dose 25 ml ved bladgjødsling. 500-2000 ml avhengig av behov ved forrådsgjødsling, og moldes ned umiddelbart. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

Ferritrac

Mot jernmangel i jord- og hagebruksvekster. Behandling kan starte så snart Flytende (Løsning) det er tilstrekkelig bladverk til opptak. Skal ikke brukes under blomstring. Pakning: 1 liter Behandlingen kan gjentas 3-8 ganger med 7-14 dagers intervall. Innhold: 7,6% jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 g Fe pr. liter. Dose 100 ml.

Magtrac

Mot magnesiummangel i jord- og hagebruksvekster. Innhold: 19,9 % magnesium (Mg) på vektbasis, tilsvarende 300 g Mg pr. liter. Dose 200-400 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 10 liter

Mantrac pro

Mot manganmangel i jord- og hagebruksvekster. Aktuelt i jord med høy pH og spesielt kål. I korn før ugrassprøyting til 1. leddknute synlig. I potet sammen med tørråtemidler uten mankozeb. Gjentas ved behov etter 10-14 dager. Innhold: 27,4 % mangan (Mn) på vektbasis, tilsvarende 500 g Mn pr. liter. Dose 50-200 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

Stopit

Mot kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser i hagebruksvekster. Innhold: 12 % kalsium (Ca) på vektbasis, tilsvarende 160 g Ca pr. liter. Dose 1000 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

Thiotrac

Mot svovelmangel i jord- og hagebruksvekster. Kan også være aktuell i eng. Brukes når behov for raskt opptak av nitrogen og svovel. Innhold: 15,2 % nitrogen (N) på vektbasis, tilsvarende 200 g N pr. liter, 22,8 % svovel (S) på vektbasis, tilsvarende 300 g S pr. liter. Dose 500 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

Zintrac

Mot sinkmangel i jord- og hagebruksvekster. Ved sterk mangel kan behandlingen gjentas etter 10-14 dager i korn, kløver og potet. Størst problem ved høy pH. Innhold: 40 % sink (Zn) på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn pr. liter. Dose 50-100 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 5 liter

- 13 -


YaraVita®-multinæringsprodukter og grødespesifikke produkter BESKRIVELSE Brassitrel Pro

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster. I oljevekster kan behandlingen starte fra stor bladrosett til begynnende blomstring. Unngå behandling under blomstring. I kål så tidlig som mulig når det er tilstrekkelig bladmasse (4-6 blad). Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dager. Innhold: 4,5 % nitrogen (N), 4,6 % magnesium (Mg), 5,8 % kalsium (Ca), 3,9 % bor (B), 4,6 % mangan (Mn), 0,3 % molybden (Mo). Dose 300 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 10 liter

Croplift

Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. NPK med S, Mg og mikronæring. For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov, f.eks. i starten av strekningsperioden i korn og oljefrø, eller ved den mest intense knolltilveksten i potet. Behandlingen kan gjentas med 10-14 dagers mellomrom. Lettløselig krystallinsk pulver. Innhold: 20 % nitrogen (N), 3,5 % fosfor (P), 11,6 % kalium (K), 5 % svovel (S), 1,2 % magnesium (Mg), 0,04 % bor (B), 0,2 % kopper (Cu), 0,02 % jern (Fe), 0,26 % mangan (Mn), 0,006 % molybden (Mo), 0,14 % sink (Zn). Dose 250-500 g.

Krystallinsk pulver Pakning: 10 kg

Gramitrel

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn. Kan også være aktuell i eng. Forebygger latente mangler som påvirker avlingspotensial og kvalitet. Kan brukes ved vanskelige vekstbetingelser hvor rotsystemet ikke fungerer optimalt, eller ved svært gode betingelser når kulturen er under kraftig utvikling – under busking eller strekning. Brukes forebyggende i den mest intensive vekstperioden, 200 ml/daa i begynnende strekning. Kan suppleres med 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å gi en god start, eller 100 ml når flaggbladet er under utvikling. Innhold: 3,9 % nitrogen (N), 9,1 % magnesium (Mg), 3,0 % kobber (Cu), 9,1 % mangan (Mn), 4,9 % sink (Zn). Dose 100-400 ml.

Flytende (Suspensjon) Pakning: 10 liter

Seniphos

Ferdig formulert bladgjødsel for fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær. Innhold: 3 % nitrogen (N), 10,3 % fosfor (P), 3 % kalsium (Ca). Dose 500-1500 ml.

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

Solatrel

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet, for å stimulere knollantall og knolltilvekst samt sikre god kvalitet. Kan også brukes i korn med redusert plantetilgjengelighet av næringsstoffer og strukturproblemer. Innhold: 13 % fosfor (P), 4,2 % kalium (K), 2,7 % magnesium (Mg), 0,7 % kalsium (Ca), 0,7 % mangan (Mn), 0,3 % sink (Zn). Dose 1000 ml. (korn 500 ml.).

Flytende (Løsning) Pakning: 10 liter

Lagring: All bladgjødsel må lagres frostfritt. Flytende bladgjødsel må ristes godt før de helles i sprøytetanken.

- 14 -


KALKSORTER I SEKK HOS FKRA AGRI DOL (GROVDOLOMITT)

VISNES GRANULERT KALK

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 38/50 +/- 3. Inneholder 11% magnesium. Leveres i 600 kg sekk. AGRI Dol er utvunnet fra Miljøkalk A/S sitt anlegg i Ballangen i Nordland. Den er fin, småkornet (sukkeraktig) og kan spres med sentrifugalspreder. Spredetips: Sett et plastrør, (dimensjon ca 10 cm) i midten under fylling og uttransport, og som fjernes ved start på spredning. AGRI Dol er godkjent av Debio til økologisk landbruk. Varenummer 42103

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 48/53 +/- 3. Inneholder ikke magnesium. Leveres i 600 kg sekk og 25 kg til hage. Granulert vare som kommer fra Visnes i Nordmøre som er tørket til et fuktnivå (2-3% vann) som gjør at den lett skal falle sammen (formendring) etter spredning. Visnes Granulert Kalk er en støvredusert kalk som er lett spredbar og et svært anvendelig kalkingsmiddel der jorda er uten behov for tilførsel av magnesium. Varenummer 42107

AGRI BRENT

AGRI DOL GRANULERT OMG

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 95/95 +/- 3. En lettbrent kalk (CaO) med høy reaktivitet. Leveres i 500 kg sekk. Kommer fra Miljøkalk A/S sitt anlegg på Hylla i Verdal. Kornstørrelse på 0-2 mm. Er godt egnet for å redusere angrep av klumprot på korsblomstra vekster. Bruk av AGRI Brent gir en rask pH-heving over 7,5 i 4-8 uker (brentkalkblaff). Planting bør utsettes til 2-4 dager etter kalking for å unngå å svi planterøtter og hindre frøspiring. Registrert i produktregisteret PRN 075232. Varenummer 42106

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 54/54 Inneholder 12% magnesium. Leveres i 600 kg sekk fra Glanshammar i Sverige. Bedrer vekstvilkår til kulturvekster og kan ha positiv effekt på produksjonssykdommer som graskrampe og melkefeber hos drøvtyggere som følge av magnesiuminnholdet i produktet. Fører til pH heving i jorda. Granulering gir gode spredningsegenskaper med sentrifugalspreder. Støver lite og den løser seg raskt opp. Bestillingsvare med en måneds levering. Varenummer 42109

AGRI MICRO (FINMALT KALKSTEINSMEL)

AGRI HYDRAT (HYDRATKALK)

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 55/55 +/- 3. Lik som AGRI Mel bare mer finmalt. Leveres i 500 og 25 kg sekk. AGRI Micro egner seg godt for pH stabilisering i gjødselkjellere for å oppnå høyere pH med redusering i lukt og korrosjonsskader. Samtidig tilfører det Ca til gjødsla, gir bedre homogenitet og flyteevne i husdyrgjødsla som gjør den enklere og utnytte. Ca 1% tilsettes i gjødselkjelleren noen dager før røring, eller fordelt gjennom hele året. 1 tonn Microkalk pr. 100 m3. Forsøk har vist en bedring i flyteevne på opptil 34%. Brukes også til oppkalking av vassdrag. Godkjent av Debio til økologisk landbruk. (Erstatter Agri Mel) Varenummer 42012 og 42010

Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 74/74 +/- 3. AGRI Hydrat er en hydratkalk (Ca(OH)2). Leveres i 20 kg sekk. Høy renhet og reaktivitet. Brukes til talle for uttørring og desinfisering. Samme formål på spaltegulv til sau. Kan også brukes i bekjempelse mot klumprot. Registrert i produktregisteret PRN 075233. Varenummer 40414

BREIVIK KALK SVART (ÅTEKALK) Kalkverdi: Etter 1 år og 5 år 41/51 +/- 3. Inneholder ikke magnesium. Leveres i 600 kg sekk. Leverandør er Breivik kalkverk. Den er fin, småkornet og kan spres med sentrifugalspreder. Breivik kalk svart, er vanlig jordbrukskalk tilsatt 2,0% Omnixon BL 2330 (svart farge). Varenummer 40404

- 15 -


KALKENTREPRENØRER KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 12%) Agri Grov Kalkverdi 36-42/49-51

AUST-AGDER Johnsen Transport AS Grantunveien 14, 4760 Birkeland Mobil: 918 46 710 Hele Aust-Agder

VEST-AGDER Aadne Ådneram Ådneram, 4443 Tjørhom Mobil: 900 71 811 Sirdal og Tonstad Alexander Skeibrok Dalevegen 9, 4540 Åseral Mobil: 952 48 049 Åseral, Øvre del av Marnadal og Audnedal, Vennesla, Evje og Hornes, Bygland, Valle og Bykle

Agri Skjellsand Forventa kalkverdi 19/28

Ole Kristian Rundevold Grøsfjellveien 61, 4376 Helleland Mobil: 476 60 128 Lund, Egersund og Sokndal Ramsland Pukk, Hellvik (kunder kan hente) Lager MKA/transport Røyslandsdalen 40, 4387 Bjerkreim Mobil: 977 41 980 Per Magne Asheim Nedrebøvn. 41, 4389 Vikeså Mobil: 970 18 434 Vikeså og Bjerkreim Gjesdal Maskinstasjon Sygnivollen, Gjesdal 116, 4330 Ålgård Mobil: 975 14 516 Gjesdal

Ove Martin Fjeld Gjelmestad, 4480 Kvinesdal Mobil: 906 40 899 Kvinesdal, Sirdal, Eiken, Hægebostad og Flekkefjord

Alf Magne Haarr Stavnheimsvegen 80, 4362 Vigrestad Mobil: 959 23 639 Søra-Hå

Knut Kjøle Upsaker Upsakerveien 227, 4519 Holum Telefon: 38 26 72 46 Mobil: 917 87 464 Mandal, Søgne, Lindesnes, Audnedal, Marnardal og Songdalen

Nærland Maskin v/Ole Asbjørn Nærland Torlandsvn 272, 4365 Nærbø Mobil: 957 59 560 Nordre del av Hå og Time sør

Stanley Nilsen Skollevoll, 4563 Borhaug Mobil: 917 45 883 Farsund, Lista og Lyngdal Johnsen Transport AS Grantunveien 14, 4760 Birkeland Mobil: 918 46 710 Kristiansand

ROGALAND Trond Skretting Nyhet: Brentkalkspredning i hele Rogaland Dysjalandvn 143, 4360 Varhaug Mobil: 906 80 143 Hå kommune

Sven Orstad Myrsnipevn. 3, 4353 Klepp Stasjon Mobil: 901 19 951 Klepp stasjon, Time nord Leif Lende Transportør Lalandsvn. 198, 4353 Klepp stasjon Mobil: 932 69 700 Killingland Maskinstasjon Killinglandveien 188, 4312 Sandnes Mobil: 979 71 397 Randaberg, Sandnes, Sola, Klepp og Stavanger Lindanger Maskin AS Stoggdalsveien 20 4150 Rennesøy Mobil: 902 13 727 Rennesøy kommune, Finnøy og Talgje - 16 -

Sigurd Kleppa Viganeset Servicesenter AS Viganeset 76, 4130 Hjelmeland Mobil: 975 89 678 Hjelmeland, Strand, Forsand og Ombo Tor Arne Lund Liarvågvegen 991, 5560 Nedstrand Mobil: 417 72 007 Bokn, Tysvær og Vindafjord Sjur Helge Ramstad Hålandsvegen 6, 5590 Etne Mobil: 905 76 523 Ølen og Sandeid Karmøy Bygdeservice Bønesvegen 70, 4260 Torvastad Telefon: 52 84 67 84 Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Haugesund Ståle Førland Førlandsvegen 57, 4230 Sand Mobil: 971 96 336 Sand og Suldal Ola Magnar Birkeland Birkelandsvegen 38, 4200 Sauda Mobil: 951 74 908 Sauda

HORDALAND Oddmund Hjelmeland Hjelmelandsveien 46, 5464 Dimmelsvik Mobil: 414 16 184 Kvinnherad Sjur Helge Ramstad Hålandsvegen 6, 5590 Etne Mobil: 905 76 523 Etne ST Entreprenør AS v/ Kristian Skjerven Sonve 16, 5700 Voss Mobil: 404 70 025 Eidfjord


ENSILERING

- 17 -


60 40

80

) er or (sp re sy g ør in m ær n e s g j ie t e rd dr in ns ve take en n M re T• Beg AA opp ksjo ke fôr du • Ø ke pro • Ø e Øk

100

Relativ nytte av ensileringsmiddelet

BRUK RIKTIG ENSILERINGSMIDDEL

ng ga m r va gg ker re d mu uk Hin ngå ere s • Un ser v n • Ko •

20 0

TS-% i graset

15

20

25

30

35

40

45

50

55

GrasAAT® Lacto

Tårnsilo, plansilo og rundballer

GrasAAT® EC

Tårnsilo, plansilo og rundballer* Tårnsilo, plansilo og rundballer

GrasAAT® Plus

GrasAAT® SX KOFASIL® LP

60

Tårnsilo, plansilo og rundballer*

RundballerUltra og plansilo

Rundballer/plansilo

KOFASIL® Ultra

Mot varmgang i fullfôr/korn

GrasAAT® Korn

* Godkjent for økologisk

Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler

Retur tomme kanner

Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned. HMS datablad lastes ned fra: fkra.no

Tomme engangskanner leveres fritt til mottaksanlegg som har avtale med Grønt Punkt.

OBS:

Ved retur må kanner være tomme, drypptørre og uten kork!

Kofasil-midlene må ikke blandes med syrer da det gir kraftig gassutvikling. Skyll doseringsutstyr med vann etter bruk. Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter innlegging.

www.grontpunkt.no

- 18 -


FORTØRKA GRAS

DIREKTE HØSTA GRAS

GrasAAT®Lacto ensileringsmiddel til direkte høsta gras opptil 30% tørrstoff.

GrasAAT® Plus ensilerings­middel til fortørka gras i silo og rund­baller opp til ca. 45% tørrstoff.

GrasAAT® Lacto er et maursyremiddel med en viktig tilleggseffekt. Laktose hjelper melke­syrebakteriene godt i gang og dermed reduseres risiko for oppvekst av smørsyre­ bakterier.

GrasAAT® Plus er en kombinasjon av maursyre, propionsyre og benzosyre (og saltene av disse), er effektiv mot gjær- og muggsopp og forlenger stabiliteten mot varmgang etter åpning av siloen. I flere forsøk har GrasAAT® Plus vært det middelet som mest effektivt har konservert sukker i surfôret.

For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av natrium. Natriummengden passer godt med dyras behov for dette mineralet. • • • •

GrasAAT® Plus er også velegnet som topp­ dressing på siloen for å redusere risikoen for mugg, men kan ikke erstatte mangelfull tetting. For å redusere virkningen på hud er en del av maursyra bundet som salter ved hjelp av natrium.

Anbefalt tørrstoffnivå, TS%: 15 - 30. Dosering: 3 – 5 liter/tonn. Silotype: tårnsilo, plansilo og rundballer. Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container.

Natriummengden passer godt med dyras behov for dette mineralet. GrasAAT® Plus er klassifisert som ”irriterende” på hud.

Varenummer 25 liter kanne: 40146 Varenummer 200 liter fat: 40145 Varenummer 1000 liter IBC: 40147

• • • •

nbefalt tørrstoffnivå, TS%: 25 - 45. A Dosering: 3 – 5 liter/tonn. Silotype: tårnsilo, plansilo og rundballer. Forpakning: 25 l kanne, 200 l fat og 1000 l IBC container.

Varenummer 25 liter kanne: 40149 Varenummer 200 liter fat: 40148 Varenummer 1000 liter IBC: 40150

Maursyre, totalt, % Na-formiat, % Laktose, % Propionsyre, % Benzosyre, % Glycerol, % Volumvekt, kg/liter Dosering, liter/tonn Fareklasse

GrasAAT® Lacto 73 16,0 1,5 1,27 3-5 Irriterende

Maursyre, totalt, % Na-formiat, % Laktose, % Propionsyre, % Benzosyre, % Glycerol, % Volumvekt, kg/liter Dosering, liter/tonn Fareklasse

- 19 -

GrasAAT® Plus 58 20,4 12,0 1,5 1,0 1,26 3-5 Irriterende


VÅTT/FUKTIG GRAS

FORTØRKA GRAS

Ensilerings­middel til rundballer KOFASIL® LP opp til 35% tørrstoff.

KOFASIL® Ultra opp til 60% tørrstoff.

KOFASIL® LP har høyt innhold av de stoffene som virker mest effektivt mot bakterier og sporer i surfôret. I tillegg er det noe natriumbenzoat som begrenser oppvekst av gjær- og muggsopp. KOFASIL® LP er ikke like sterk mot gjær og mugg som KOFASIL® Ultra, men den er mer økonomisk i bruk der graset er lite fortørka.

KOFASIL® Ultra ensileringsmiddel til rundballer helt opp til 60% tørrstoff. KOFASIL® Ultra inneholder i tillegg til natrium­nitritt og hexamin, også natriumsalter av propion- og benzosyre. Dette øker effekten mot gjær- og muggsopp ved økende fortørking og stabiliserer fôret i utfôringsfasen. Det vil si at det tar lenger tid før det blir varmgang og muggvekst etter åpning av rundballer og plansilo.

Dosering: 2,0 – 3,5 liter/tonn (lavest dosering ved optimale forhold og 30-35% TS).

Dosering: 3,5 – 4,5 liter pr tonn (høyeste dosering i vått gras og i svært tørt gras).

• Forpakning: 25 l kanner, 200 l fat og 1000 l IBC. • Silotype: Rundballer og plansilo. • Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter ilegging.

• Forpakning: 25 l kanner, 200 l fat og 1000 l IBC. • Silotype: Rundballer og plansilo. • Surfôr tilsatt Kofasil-midler må ikke brukes før 4 uker etter ilegging.

KOFASIL® LP er verken etsende eller korroderende.

KOFASIL® Ultra er verken etsende eller korroderende. Varenummer 25 liter kanne: 40429 Varenummer 200 liter fat: 40430 Varenummer 1000 liter IBC: 40431

Natriumnitritt, %

Varenummer 25 liter kanne: 40405 Varenummer 200 liter fat: 40407 Varenummer 1000 liter IBC: 40139

KOFASIL® LP 19,0

Natriumnitritt, %

KOFASIL® Ultra 10,6

Hexamin, %

14,0

Hexamin, %

7,2

Na benzoat, %

 5,0

Na benzoat, %

13,0

Na propionat, %

-

Na propionat, %

 4,8

Kalium sorbat, %

-

Kalium sorbat, %

-

Propionsyre, %

-

Propionsyre, %

-

Volumvekt, kg/liter

1,20

Volumvekt, kg/liter

1,17

Dosering, liter/tonn

2,0 - 3,5

Dosering, liter/tonn

3,5 - 4,5

Fareklasse

Helseskadelig

Fareklasse

- 20 -

Helseskadelig


DIREKTE HØSTA GRAS

FORTØRKA GRAS

GrasAAT® EC Godkjent for økologisk.

GrasAAT SX® Godkjent for økologisk.

GrasAAT® EC er et ensileringsmiddel som er tilpasset kravene for økologisk grasproduksjon og passer optimalt til direkte høstet gras med opptil 30 % tørrstoff.

GrasAAT SX® er velegnet til gras med et høyt tørrstoffinnhold, opptil ca. 55 % tørrstoff. Bruksområdet til GrasAAT SX er derfor også noe større enn for GrasAAT Plus. I tillegg vil GrasAAT SX være et godt egnet ensileringsmiddel for helgrøde av korn.

Kombinasjonen av maursyre og natriumformiat fremmer de positive effektene av maursyra og gir en rask senkning av pH i engvekstene, i tillegg til at middelet er mildere å håndtere enn ren maursyre.

Kombinasjonen av maursyre, propionsyre og sorbinsyre gir en rask senkning av pH i engvekstene og samtidig en god beskyttelse mot gjær og muggsopp. Valg av ingredienser gjør det mulig å bruke GrasAAT SX både til konvensjonell og økologisk grasproduksjon.

Forpakning 200 l fat og 1000 l IBC. Varenummer 200 liter fat: 40438 Varenummer 1000 liter IBC: 40439

Forpakning 200 l fat og 1000 l IBC. Varenummer 200 liter fat: 40434 Varenummer 1000 liter IBC: 40436

Maursyre, totalt, % Natriumformiat, %

GrasAAT® EC 59-65 16-20

Maursyre (E236), %

GrasAAT SX® 34-40

Natriumformiat, %

20-24

Laktose, %

-

Propionsyre, %

16-20

Benzosyre, %

-

Sorbinsyre, %

0,5-1,5

Glycerol, %

-

Farge

E150 1,27

Vektvolum, kg /liter

1,27

Vektvolum, kg /liter

Dosering, liter/tonn

3,0-5,0

Dosering, liter/tonn

Fareklasse

Irriterende

Fareklasse

- 21 -

3,0-5,0 Helseskadelig


MOT VARMGANG I FULLFÔR/ KORN

TAPPESLANGE FOR IBC/CONT

GrasAAT® Korn konserveringsmiddel for fuktig fôrkorn og stabilisering av fullfôr til storfé og våtfôr til svin. GrasAAT® Korn er et flytende, syrebasert konserveringsmiddel til bruk i korn- og fôrprodukter der mugg og varmgang er et problem. Typiske bruksområder er konservering av rått fôrkorn, stabilisering av fullfôr til storfe og våtfôr til svin, og til biprodukter som mask, brødavfall osv. Noen bruker også GrasAAT® Korn som tilsetningsmiddel til nesten tørt høy. Produktet er en kombinasjon av syrer og salter (propionsyre, natriumpropionat og natriumbenzoat). Det er minst like effektivt som ren propionsyre, men det langt mer bruksvennlig. Til konservering av rått korn i åpen lagring er doseringen 3 – 15 liter pr tonn, avhengig av lagringstid (inntil 12 mnd) og vanninnhold (15 – 30%).

Tappeslange som passer til IBC/CONT med kran og sikring

Til stabilisering av fullfôr doseres først 3 liter pr tonn, for deretter eventuelt å redusere tilsetningen.

• 3 meter armert, klar slange. • 1 1/2” slange med syrefast kran og slangeklemmer, med låsbar sikring (for hengelås). • IBC kopling med ”S 60x6” gjenger på container, standard. • 1 1/2” 90 grader syrefast bend som passer i både 25 liter kanner og 200 liter fat.

• Mange bruksområder. • 200 l fat og 1000 l IBC container. • Bruksvennlig, merket irriterende. Varenummer 200 liter fat: 40433 Varenummer 1000 liter IBC: 40163

Propionsyre, %

GrasAAT® Korn 37,0

Sorbinsyre, %

-

Natriumbenzoat, %

14,0

Natriumpropionat, %

11,0

Propylenglycol, %

Følg anvisninger på etiketten. Bruk alltid vifte som blåser frisk luft ned i siloen før du går ned.

-

Volumvekt, kg/liter

1,115

Dosering, liter/tonn

2,0 - 20

Fareklasse

Advarsel! Tenk sikkerhet ved håndtering og bruk av ensileringsmidler.

Varenummer 49125

Irriterende

- 22 -


BAKTERIEPREPARAT

BAKTERIEPREPARAT

KOFASIL® LAC KOFASIL® LAC er et bak­ teriepreparat som inneholder melkesyrebakterier for rask og sikker senkning av pH. Brukes i gras, kløver og helgrøde.

KOFASIL® DUO er et bakteriepreparat for å forbedre gjæring og aerob stabilitet. Brukes i ensilasje laget av forskjellige fôrvekster.

KOFASIL® LAC består av to spesielt utvalgte stammer av Lactobacillus plantarum. Med disse to stammene trengs det ikke flere typer melkesyrebakterier, dette skyldes at disse stammene dekker hele pH spekteret. Det vil si at den samme bakterien formeres hele tiden, selv når pH senkes, slik at det ikke blir noe opphold i melkesyreproduksjonen. KOFASIL® LAC er brukervennlig, hverken etsende eller korroderende. Godkjent for økologisk produksjon. Best egnet for rundballer.

KOFASIL® DUO inneholder de samme effektive bakteriestammene Lactobacillus plantarum som Kofasil LAC. I tillegg har produktet et innhold av Lactobacillus Buchneri, som produserer eddiksyre i tillegg til melkesyre, som i en naturlig gjæring vil virke hemmende mot mugg, og dermed dempe risikoen for varmgang. KOFASIL® DUO er brukervennlig, hverken etsende eller korroderende. Godkjent for økologisk produksjon. Kan anvendes i både rundballer og siloer.

Dosering: Løs opp posens innhold (50 gram) i 200 liter vann, løsningen rekker til 50 tonn gras (4 liter/ tonn gras). Det anbefales at produktet blandes opp ved f.eks. å bruke en shaker, før det fortynnes i fatet. Løsningen må brukes innen 48 timer.

Dosering: Løs opp posens innhold (50 gram) i 200 liter vann, løsningen rekker til 50 tonn gras (4 liter/ tonn gras). Det anbefales at produktet blandes opp ved f.eks. å bruke en shaker, før det fortynnes i fatet. Løsningen må brukes innen 48 timer.

Lagring/holdbarhet: Lagres tørt, kaldt og mørkt. Holdbarhet ved ubrutt forpakning: lagring i romtemperatur er 6 måneder fra produksjonsdag, i kjøleskap (+4 °C) ett år og i frys (-18 °C) tre år. Fortynnet kultur må brukes innen 48 timer.

Lagring/holdbarhet: Lagres tørt, kaldt og mørkt. Holdbarhet ved ubrutt forpakning: lagring i romtemperatur er 6 måneder fra produksjonsdag, i kjøleskap (+4 °C) ett år og i frys (-18 °C) tre år. Fortynnet kultur må brukes innen 48 timer.

Emballasje KOFASIL® LAC: 5*50 gram emballasje til 5*50 tonn gras (1 gram/ tonn gras).

Emballasje KOFASIL® DUO: 5*50 gram emballasje til 5*50 tonn gras (1 gram/ tonn gras).

Det anbefales at man finsnitter graset og at man klarer å fortørke til 30-35 % innen ca. 24 timer. Utfôringstiden bør heller ikke være for lang. Ellers bør man anvende kjemiske ensileringsmidler for et sikrere resultat).

Det anbefales at man finsnitter graset og at man klarer å fortørke til 30-35 % innen ca. 24 timer. Utfôringstiden bør heller ikke være for lang. Ellers bør man anvende kjemiske ensileringsmidler for et sikrere resultat.

Bestilling: Ta kontakt med Ole Tjemsland på mail ole.tjemsland@fkra.no eller på 970 53 816.

Bestilling: Ta kontakt med Ole Tjemsland på mail ole.tjemsland@fkra.no eller på 970 53 816.

- 23 -


JORDBRUKSFRØ

- 24 -


Til fornying og reparasjon av eng og beite har FKRA et bredt sortiment av frø. Mellom 80 og 90% av alt frø selges som arts- og sortsblandinger. Blandingene justeres kontinuerlig ut fra en målsetting om at det skal produseres mye grovfôr av høg kvalitet. Innholdet i blandingene er basert på langvarige og omfattende forsøk og ikke minst - praktisk erfaring hos bønder. Norsk Landbruksrådgiving, NIBIO, frøfirma og aktive, dyktige bønder er våre viktigste samarbeidspartnere i arbeidet med blandingene. FKRA prioriterer sorter som har vært prøvd ut i offisiell verdiprøving under lokale vekstforhold. Gjennom kontrakter med dyktige frøavlere på Agder sikrer vi frø av norske kvalitetssorter. På Kvalaberg i Stavanger har FKRA sin egen såvare­ avdeling som i tillegg til å administrere kontraktsproduksjon, står for import, rensing, pakking og utlever­ ing av frø. Godt grovfôr er fundamentet for god lønnsomhet i mjølk- og kjøttproduksjon på drøvtyggere. Hva som

er ”godt grovfôr” vil variere etter driftsform fra gard til gard, men ved utvalg av sorter legger vi særlig vekt på egenskaper som overvintringsevne, smaklighet, avling og kvalitet. Avlingsnivå og kvalitet vil i mange tilfelle også være påvirket av gjennomført gjødslingsog dyrkingspraksis. FKRA markedsfører frø under merkenavnet SPIRE. Merkenavnet SPIRE står for kvalitet i produksjon og innkjøp, sammensetning, rådgiving, salg og utlevering. Våre såvarer er underlagt offentlige krav til bl.a. renhet og spireevne. Disse er regulert i lover og forskrifter, og blir kontrollert av Mattilsynet.

- 25 -


RETT SÅDYBDE ER VIKTIGERE ENN DU TROR Gode spireforhold – og rett sådybde er avgjørende for en vellykket etablering. SPIRE-frøsortimentet leveres med spiregaranti, men det er flere faktorer som må være på plass dersom vi skal få en tett og robust plantebestand. Viktige spirefaktorer: • Fuktighet (spireråme) • Luft (luftveksling) • Varme

I praksis vil det være umulig å så en frøblanding med både store og små frø slik at alt frø får optimal sådybde. I de fleste tilfelle vil det være riktig å ta hensyn til det frøet som skal såes grunnest. Vi kan vise et eksempel på hva som skjer med ei frøblanding når frøet blir sådd for djupt, eks: SPIRE Pluss 10. Denne blandinga består av både storfrøa arter (flerårig raigras) og en småfrøa art som timotei. Med en sådybde på 3 cm vil denne blandinga bli dominert av raigras. Sjøl om raigraset bare utgjør 10% i blandinga, vil kombinasjonen av redusert etablering av timotei og ekstra busking av raigraset gjøre at blandinga ser annerledes ut enn hva en skulle forvente ut i fra frøsammensetningen i blandinga. Praktisk anbefaling for optimal spiring og jevn sådybde: • Anbefalt sådybde: 1 cm • Tromling før og etter såing

Raigras

Spire %

For djup såing – og for grunn såing er de vanligste årsakene til dårlig etablering. For djup såing fører til at mye av opplagsnæringa i frøet går med til å få spiren over bakken og etableringa går seint. I verste fall kan spirekraften bli for liten til at spiren kan utvikle seg til en ny plante. For grunn såing gir dårlig kontakt med jorda og fare for uttørking dersom det ikke kommer kontinuerlig nedbør i hele spirefasen. Artene med størst frø har den høyeste etableringsprosenten og blir minst påvirka av sådybde. Vi skiller engfrøartene etter frøstørrelse og vi deler de inn i småfrøa-, middels store- og storfrøa arter. Tabellen under viser sammenhengen mellom frøstørrelse og anbefalt sådybde.

Engsvingel/Rødkløver

Timotei/Engrapp

70 60 50 40 30 20 10 0

1 cm

2 cm

4 cm

6 cm

Sådybde og spireprosent for utvalgte grasarter, fra Statens planteavlsforsøg, Danmark.

Anbefalt sådybde for gras og kløver FRØTYPE

TUSENFRØVEKT

SÅDYBDE

Småfrøa arter Engrapp, Timotei, Hvitkløver og Rødsvingel

0,5-1,0 g

Ikke djupere enn 1 cm

Middels storfrøa arter Rødkløver, Engsvingel, Hundegras og Diploid raigras

1,0 – 2,0 g

Ikke djupere enn 2 cm

Storfrøa arter Tetraploid raigras, Hybridraigras og Raisvingel

Over 2,1 g

Ikke djupere enn 3 cm

- 26 -


STANDARD FRØBLANDINGER TIL ENG OG BEITE INNHOLD

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

SPIRE Surfôr Normal

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Engrapp Oxford Rødkløver Lea

65 % 20 % 5% 10 %

Engfrøblanding for de som ikke ønsker raigras i blandingen. Kan brukes i de fleste områder, opp til 400 moh Standard: Med rødkløver. Varighet: 3-4 år.

2,0 - 3,0 Kg/daa

SPIRE Surfôr Pluss 10

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Raigras Figgjo Raigras Birger (Kan også fåes med rødkløver)

70 % 20 % 5% 5%

Bør være førstevalget der en ønsker en yterik og allsidig sammensatt eng. Raigras gir god gjenvekstevne og er et viktig kvalitetstilskudd i enga uten at raigraset dominerer. Passer best til ensilering. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,5 Kg/daa

SPIRE Surfôr Pluss 100

Flerårig raigras 6-7 sorter som f.eks: -Figgjo -Calibra -Prana -Dunluce -Ovambo -Mathilde Hybridraigras

90%

Allsidig blanding av de beste raigrassortene som gir et sikrere plantedekke under ulike drifts- og klimaforhold enn en raigrassort alene. Størst andel Figgjo, 35%. Kombinerer topp fôrverdi med fornuftig trevleinnhold ved valg av rett slåttetid. Brukes også til reparasjon av vinterskader. Varighet: 2-3 år.

3,0 – 4,0 Kg/daa

15 % 10 % 5% 25 % 20 % 15 % 10 %

Til intensiv drift med vekt på høg fôrkvalitet. Flere sorter av raigras der hovedvekten er lagt på middels tidlige sorter. Høg fôrverdi og god struktur ved rett slåttetid. Innhold av kvitkløver og diploid raigras gjør at blandingen kan brukes både til surfôr og beiting. Varighet: 2-3 år.

3,0 – 4,0 Kg/daa

45% 25% 10% 10% 10%

Blandingen er beregnet til slått, og vil være tilpasset et intensivt driftsopplegg. Blandingen er komponert i samråd med rådgivere tilknyttet Fôrum Ku. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,5 Kg/daa

Kombinasjonsblanding for slått/beite. Innslaget av engrapp og rødsvingel gir bedre tilpasning til beiting. Tetraploid og diploid raigras gir god beitekvalitet og god vekst utover høsten. Kvitkløver gir beitet allsidig fôrverdi med høgere proteininnhold. Varighet: 3-5 år.

3,0 – 4,0 Kg/daa

SPIRE Surfôr Pluss 90

Flerårig raigras Figgjo Barmaxima sein Barkamaz Dunluce Ovambo Abosan dip Kvitkløver Hebe

SPIRE Surfôr Pluss 20

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Raigras Birger Raigras Barmaxima Kvitkløver Silvester

SPIRE Beite Pluss 60 Sau/Ku

Engrapp Oxford/Balin Raigras Barmaxima sein Raigras Dunluce Raigras Aston Energy Raigras Ovambo Raigras Abosan dip Raigras Mara dip Kvitkløver Rivendel Rødsvingel Gondolin

10%

15 % 5% 20 % 20 % 5% 5% 15 % 10 % 5%

- 27 -


INNHOLD

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

Spire Høy

Timotei Grindstad Engsvingel Fure Engrapp Oxford

80% 15% 5%

Høyblanding uten kløver som gir stor avling. Varighet: 3-4 år.

2,5 – 3,0 Kg/daa

Spire Surfôr/Beite Vintersterk

Timotei Grindstad Timotei Lidar Engsvingel Norild Engsvingel Fure Engrapp Monopoly Engrapp Knut Rødsvingel Gondolin Rødkløver Yngve Kvitkløver Hebe

25 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5% 5% 5%

Kombinert surfôr og beiteblanding for høytliggende strøk i Sør-Norge. Innhold av sørnorsk og nordnorsk timotei og engsvingel gjør blandingen mer vintersterk. Allsidig blanding som bør foretrekkes i områder med et tøft vinterklima. Varighet: 4-7 år.

2,5 – 3,5 Kg/daa

SPIRE Surfôr/Beite Normal

Timotei Grindstad Engsvingel Fure Engrapp Oxford Engrapp Balin Kvitkløver Silvester Kvitkløver Hebe Rødsvingel Gondolin

42 % 23 % 10 % 10 % 5% 5% 5%

Allsidig blanding til surfôr og beite i låglandet. Innhold av engrapp og kvitkløver gjør blandingen godt egnet for beite som skal vare lenger enn 3 år. Varighet: 4-7 år.

2,5 – 3,5 Kg/ daa

SPIRE Surfôr/Beite Pluss 10

Timotei Grindstad Engsv. Fure/Minto Engrapp Balin Engrapp Oxford Raigras Barpasto Raigras Foxtrot Kvitkløver Silvester

42 % 23 % 10 % 5% 5% 5% 10 %

Surfôr- og beiteblanding for kystnære områder i Sør- og Midt-Norge. Med 10% raigras og 15% engrapp er blandingen godt egnet for de fleste områder der en tar første slåtten til surfôr og beiter gjenveksten. Varighet: 4-6 år.

3,0 – 4,0 Kg/daa

SPIRE Surfôr Robust

Timotei Grindstad Engsvingel Minto Strandsvingel Barolex Raisvingel Hykor Rødsvingel Gondolin Engrapp Oxford Raigras Calibra Kvitkløver Hebe Rødkløver Lea

25 % 10 % 15 % 10 % 5% 15 % 10 % 5% 5%

Surfôr og beiteblanding. Til langvarig eng. Tåler bedre tørkeperioder og oversvømmelse. Trevlerik blanding, noe redusert kvalitet. Varighet 6-8 år

3,5 – 4,5 Kg/daa

ØKOLOGISKE FRØBLANDINGER TIL ENG OG BEITE INNHOLD

Natura Surfôr Normal FKRA

Timotei Grindstad Øko Engsv. Fure Øko Engrapp Oxford konv Rødkløver Lea konv Kvitkløver Hebe Øko

45 % 30 % 10 % 10 % 5%

BRUKSOMRÅDE

SÅMENGDE

Allsidig økologisk engfrøblanding for de som ikke ønsker raigras. Kan brukes i de fleste områder inntil 400 moh.

2,5 – 3,5 Kg/daa

FKRA kan i tillegg tilby Natura Surfor/Beite Pluss 10 og Natura Surfor/Beite Vintersterk, produsert av FK Agri.

- 28 -


GRAS TIL ENG OG BEITE De fleste arter og sorter som blir brukt i blandingene er også tilgjengelige som reinfrø. På den måten kan du selv komponere din egen «gårdsblanding», eller du kan «krydre» en standard SPIRE-blanding. Ved å dyrke grasartene i rein bestand, kan du få det maksimale ut av avlingspotensiale, fôrkvalitet og spesielle egenskaper hos arten. Vi gir her en omtale av arter og sorter som er aktuelle i rein bestand og/eller i blandinger. Her presenteres de mest aktuelle sortene innen hver art.

TIMOTEI Timotei er et flerårig tuedannende strågras. Trives best på moldrik jord i god tilstand, men vokser og godt på lett til middels stiv leire og godt omdannet myr. Krever jevn og rikelig med vanntilgang for å gi stor avling. Timotei er vintersterk og tåler frost og snødekke. Egner seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasarter og belgvekster gir som oftest ei bedre eng. Timotei gir et smakelig fôr av god kvalitet og passer godt til høy og ensilering. Tidlig og ofte slått gjør at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og høst.

Grindstad

Har vært hovedsort i Norge og i deler av Norden i en årrekke. Sørnorsk, vintersterk sort som både gir stor avling på første slått og seinere på sommeren. Velegna til høy og surfôr.

2,0 - 3,0 kg/daa

Lidar

Norsk sort for høgereliggende områder. Starter veksten seinere – og avslutter tidligere enn typisk sør-norske sorter.

I blanding

Liljeros

Ny norsk timoteisort. Har vist gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Egenskaper mye likt Grindstad.

2,0 - 3,0 kg/daa

ENGSVINGEL Engsvingel er et tuedannende bladgras. I ei blandingseng gjør engsvingelen lite av seg første året, men vil ta over etter hvert som andre grasarter tynnes ut. Tåler tidlig og ofte slått. Fôrkvalitet og smak blir fort redusert ved utsatt slått. Rask utvikling i forhold til timotei gjør at engsvingelen ofte er kommet langt ved normal høstetid for timoteien. Engsvingel passer godt til ensilering, men kan også brukes til høy.

Norild

Vintersterk sort, inngår i SPIRE Surfôr/Beite Vintersterk.

I blanding

Fure

Vestnorsk sort tilpasset låglandet i Sør-Norge.

3,0 – 4,0 kg/dekar

Minto

Ny svensk sort med egenskaper nokså lik Fure.

I blanding

ENGRAPP Engrapp er et flerårig bladgras med krypende jordstengler. Arten er hardfør, men kravstor og krever godt oppkalket jord. Engrapp kan da gi en tett og varig eng, som er slitesterk og passer godt til beite. Engrapp har høyt næringsinnhold, men blir fort trevlerik ved sein slått. Bruk ekstra stor mengde med syre ved ensilering.

Knut

Norsk sort med god overvintring.

I blanding

Oxford

Nederlandsk sort med god overvintringsevne. Yterik, spesielt på første slått.

I blanding

Balin

Dansk sort, god til beiting.

I blanding

Monopoly

Vintersterk, Nederlandsk sort med god vekstevne. Norskdyrka frø.

I blanding

- 29 -


BLADFAKS Bladfaks er et flerårig bladrikt strågras som er yterikt og varig på de fleste jordarter. På områder som er utsatte for tørke, gir bladfaks gode avlinger av verdifullt fôr selv om andre grasarter tørker helt bort. Bladfaks krever godt oppkalket jord, og trenger tid til etablering. I etableringsfasen tåler det lite tørke. Bladfaks formerer seg med utløperer til en tett bestand. Bruk gjerne en blanding med ca 3 kg bladfaks og 1 kg timotei til gjenlegget.

Leif

Norsk sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale.

4,0 – 5,0 kg/dekar

HUNDEGRAS Hundegras er et flerårig bladgras som tåler en del tørke og skygge, men trives ikke på skarp sandjord og lite omdannet myr. Varig under gode klimaforhold, men tåler lite isdekke og vårfrost. Hundegras konkurrerer lett ut andre grasarter i en blandingseng. Hundegras skyter veldig tidlig og kvaliteten blir fort dårlig ved utsatt høsting. Arten kan være lett mottakelig for soppsykdommer og virusangrep som går ut over kvaliteten. Med minst tre og opp til fem slåtter i de tidligste områdene, kan en vente stor avling og brukbar fôrkvalitet.

Laban

Ny norsk hovedsort. Høyt avlingsnivå og god overvintringsevne.

3,0 – 4,0 kg/dekar

STRANDRØR

Strandrør er et flerårig strågras som breier seg vegetativt med grove jordstengler, som kan armere jorda. Strandrør er med dette et spesialgras til langvarig eng på bæresvak myr, men det er svakt for kjøreskader. Tåler å stå under vann i kort tid og de dype røttene gjør det tørkesterkt. Strandrør er lite smakelig og kvaliteten går raskt ned ved utsatt slått.

Lara

Norsk velutprøvd sort.

2,0 – 3,0 kg/dekar

Bamse

Svensk sort, egenskaper omtrent som Lara.

2-3 kg/dekar

STRANDSVINGEL

Strandsvingelsorter er mye brukt i blandinger i Sverige og Danmark. Tåler både tørre og fuktige forhold. Godt egnet som gjeldkufôr, ammekyr og kvigeoppdrett.

Swaj

Svensk sort, gode overvintringsevner.

3,0 – 4,0 kg/da

Barolex

Nederlandsk sort av mjukblada type.

4,0-6,0 kg/da

RAISVINGEL

Raisvingel er et fellesnavn på krysninger mellom raigras x engsvingel og raigras x strandsvingel. Formålet er å kombinere raigraset sine gode avlinger og kvalitet med andre arter sin vinterstyrke. Arten trives best på næringsrik jord. Vi har kun tilgang på sorten Hykor.

Hykor

Sein etablering og liten konkurransekraft i gjenlegget, senere god konkurranseevne. Svært god overvintringsevne. Rask utvikling frem mot skyting, slik at den passer dårlig i blanding med timotei.

- 30 -

3,0 - 4,0 kg/daa


FLERÅRIG RAIGRAS

Raigrasdyrking har lange tradisjoner i Rogaland. Raigraset utmerker seg med rask etablering. Med normalt fire slåtter i de beste dyrkingssområdene er det ingen grasart som kan måle seg med raigras når det gjelder avling. Høgt innhold av sukker og protein gir fôr med høg fôrverdi. Raigraset er likevel noe mer utsatt for vinterskader enn andre grasarter. Flerårig raigras trives best på næringsrik jord med jevn tilgang på vann. Raigras har lavt tørrstoffinnhold og kan med fordel fortørkes før ensilering. Ved tidlig slått er innholdet av trevler lavt, men ved sen slått blir fôrverdien redusert. Best overvintring oppnås ved forsiktig gjødsling seint i sesongen, og fornuftig avpussing i rimelig tid før vinteren. Raigras passer godt til ensilering, nullbeiting og beiting. Seine sorter passer best til beiting.

Figgjo

Halvtidlig tetraploid. Norsk sort som FKRA har egen dyrking av. Har vært best i sortsforsøkene på Vestlandet de siste årene. Overvintringsevne omtrent som Calibra

3,0 – 4,0 kg/daa

Barkamaz

Ny nederlandsk sort utvikla i Øst-Europa. Halvtidleg til sein tetraploid. Tørketolerant. God overvintringsevne.

3,0 – 4,0 kg/daa

Calibra

Halvtidlig tetraploid. Gir god avling med god kvalitet. Veletablert sort med høyt sukkerinnhold. God overvintringsevne.

3,0 – 4,0 kg/daa

Mathilde

Tidlig tetraploid sort. Tett voksemåte, dekker godt. Vokser godt på høsten, kan godt brukes til beite

I blanding

Dunluce

Halvtidlig tetraploid nederlandsk sort som FKRA har enerett på i Norge. Utprøvd i samarbeid med NLR, har gitt stor avling i forsøk på Sør-Vestlandet. En mye brukt sort i Irland, til slått og beite.

I blanding

Tetragraze

Halvtidlig hybridraigras – krysning mellom flerårig raigras og italiensk raigras. Høyt avlingspotensiale. Både slått og beite.

3,0 – 4,0 kg/daa

Prana

Tidlig, dansk sort, veletablert og godt utprøvd.

I blanding

Aston Energy

Halvtidlig nederlandsk sort som er vel utprøvd i Norge. Har særlig god smaklighet og blir brukt i beiteblandinger

I blanding

Barmaxima

Sein tetraploid nederlandsk sort. Høytytende sort til slått og beite.

I blanding

Ovambo

Ny dansk halvtidlig tetraploid sort. Høyt avlingsnivå, hurtig gjenvekst etter slått, god overvintringsevne.

I blanding

Abosan

Ny dansk halvtidlig diploid sort. Godt avlingsnivå, høy fordøyelighet, god overvintringsevne.

I blanding

Mara

Nederlandsk diploid sort. Tettvokst med godt avlingsnivå og god overvintringsevne. Passer svært godt til beite.

I blanding

Bovini

Ny dansk sein diploid sort. Tettvokst med godt avlingsnivå og god overvintringsevne. Passer svært godt til beite.

I blanding

- 31 -


ENGBELGVEKSTER RØDKLØVER Rødkløver er kravstor og trives best på mold og leirholdig jord med god vanntilgang og pH mellom 6 og 7. Rødkløver hører til i eng når en nytter normal eller sein slåttetid. Ved svak gjødsling kan rødkløver dominere kraftig og tilføre nitrogen gjennom nitrogensamlede rhizobium-bakterier på røttene. Kløver gir et rikt tilskudd til fôrkvaliteten i enga. Den tåler godt flere gangers høsting, men tåler dårlig sein slått og beiting. Unngå å sprøyte bort kløveren i gjenlegget. Bruk ugrasmiddel som skåner kløveren.

Lea

Norsk sort som gir god avling og har gode overvintringsevner.

Yngve

Tidlig svensk sort med god overvintringsevne. For dyrking i indre områder.

KVITKLØVER Kvitkløver kan dyrkes på alle jordarter, men trives best på litt tung moldholdig jord med pH i overkant av 6. Mye brukt i danske slåtteblandinger. Kvitkløver kan bli utsatt for tørke. Kvitkløver lever i symbiose med rhizobium-bakterier som fikser nitrogen fra lufta. Kvitkløver trives spesielt godt under gode lysforhold, og kan lett ta over i svakt gjødsla eng som blir beita eller slått tidlig og ofte. Passer til beiting og nullbeiting. Kvitkløver har smått og tungt frø, som lett kan gi seperasjon i blanding med storfrøa grasarter som raigras.

Hebe

Svensk sort med overvitringsevne og avlingspotensiale som Milkanova.

Rivendel

Ny småblada dansk sort, passer godt til beiting.

Silvester

Ny lovende sort fra Danmark, storblada.

LUCERNE Næringskrevende vekst som krever djup moldholdig jord og pH over 6,0. Trives best i innlandsklima, og går lett ut i milde og ustabile vintre langs kysten. Lite brukt på Sør-Vestlandet. Mindre kvantum tilgjengelig. Såmengde i reinbestand: 2-2,5 kg/da.

Live

Norsk sort. Frøet er ferdig smitta med bakteriekultur.

- 32 -


ANDRE FLERÅRIGE ENGVEKSTER SIKORI Sikori blir brukt som beiteplante, særlig til sluttfôring av lam. Flerårig urt i korgplantefamilien. Sikori har høyt mineral-, protein- og energiinnhold og skal i tillegg ha en viss virkning mot innvollssnyltere. Såmengde i reinbestand: 0,6 kg pr da., i frøblanding 25 % av total frømengde.

Puna II

Breiblada sort fra New Zealand. Bra avlingsnivå og god varighet i norske forsøk.

GRØNNFÔRVEKSTER WESTERWOLDSK RAIGRAS 1-ÅRIG Ettårig raigras etablerer seg raskt og gir stor avling allerede tidlig på sommeren. Skal kvaliteten bli god må en høste ved begynnende skyting. Kan brukes som dekkvekst, men bruk ikke mer enn 0,5 kg pr. da. God til ensilering, også uten fortørking. Mange velger å blande 1-årig raigras med 2-årig raigras.

Bartigra Caremo

Tetraploide sorter egner seg til slått og ensilering. Veksten utover høsten er mindre enn for sorter av italiensk raigras.

3,5 -4,0 kg/daa

Jivet Grazer Nova

ITALIENSK RAIGRAS 2-ÅRIG Italiensk raigras er en toårig plante, men blir som regel bare brukt i et år under våre forhold. Ved en ekstra mild vinter kan det tas en god avling tidlig andre året. Da går alle strå til skyting. I såingsåret er ikke tilveksten så rask som for ettårig raigras, men det vokser veldig bra utover høsten, og egner seg bedre til f.eks beiting og direkte hausting (0-beiting). De sortene vi har setter 10 til 15% strå første året. God til både stripebeiting og ensilering, men italiensk raigras må fortørkes.

Barpluto Mondora

Velprøvde og gode sorter for vårt område.

Barmultra

Ny nederlandsk sort

3,5 - 4,0 kg/daa

FÔRERTER Fôrert til helgrøde har de siste årene fått en større plass i grovfôret i vårt distrikt. Erter krever god jord med pH over 6. Fôrert er en ettårig kultur som også kan brukes som dekkvekst ved gjenlegg. Høsting etter utvikling av belger gir et proteinrikt og energirikt. Dyrkingspause på helst 4 år, før en sår erter på nytt på samme skifte. Interessen for ertedyrking har vært jevnt stigende de siste åra.

Javlo

Halvt bladløs sort som har vært brukt i flere år.

- 33 -

Ca 15 kg/da


KORN

- 34 -


SÅKORN Såkornet legger grunnlaget for en effektiv- og lønnsom kornproduksjon. SPIRE såkorn er sertifisert såkorn, dyrka i samsvar med offentlige forskrifter. Det aller meste av såkornet er produsert på kontrakt av Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) sine egne såkorndyrkere på Jæren og Evje/Hornnes. Følgende kvalitetskrav/minimumskrav gjelder for sertifisert såkorn: Art

Bygg, havre og vårhvete

Klasse

Innhold av annen kornart

Spireevne, %

Renhet, % av vekt

C2 (evt.C1)

14 stk pr kg

85

98

RETT SÅMENGDE Tørken i 2018 har ført til at kornstørrelsen på såkornet i år er mindre enn normalt. Såmengdene blir derfor også mindre enn normalt dette året. Rett såmengde avhenger av kornstørrelse (TKV), spireprosent, såtid og jordart. Mengdene i tabellen under gjelder for sertifisert såkorn med spireevne ca 90 %, normalt godt såbed og lite flerårig ugras (kveke). Opplysninger om TKV og spireevne skal finnes på sekken. Ved 85 % eller 95 % spireevne kan mengdene i tabellen økes eller reduseres med 1 kg. Reduser såmengden med 2-3 kg/daa ved gjenlegg og på god moldjord. Formelen for utregning av såmengde er: Såmengde (kg/daa) = (Ønsket plantetall per m2 x TKV, g) : (Spireprosent x10). Ønsket plantetall per m2

Anbefalt Såmengde, Kg/Daa

Såtidspunkt Kornart

Bygg

Tidlig Før ca 25/4

350

Havre

450

Vårhvete

500

Normal 25/4 - 10/5

400

500

550

Sein Etter 10/5

450

550

600

 Kornstørrelse (TKV, G)

Tidlig Normal Før ca 25/4 25/4 - 10/5

Sein Etter 10/5

35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 ≥ 55

14 16 18 20 22

16 19 21 23 25

19 21 24 26 28

30 - 34

16

18

20

35 - 39

19

21

23

40 - 44

21

23

26

30 - 34 35 - 39

18 21

20 23

21 25

Kilde for tabell/veiledning om såmengder. Norsk Landbruksrådgiving Agder og Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.

- 35 -

Såtidspunkt


VÅRKORN Bygg er den mest dyrkede kornarten hos oss. Avlinga brukes i hovedsak som fôrkorn. Bygg krever god kalk­ tilstand. Ph bør ligge i området 6,0 – 6,5. 2-radsbygg er mer kravstor enn 6-rads. Til grønfôr/dekkvekst anbefaler vi 6-radsbygg som er mer robust. Bygg trives dårlig på tett og dårlig grøfta jord. Vellykket resultat krever også at 2-radsbygg dyrkes på nærmest kvekefri jord. 2-radssortene skygger mindre enn 6-radssorter og havre. Mye lys gir kveka gode vekstbetingelser. 6-radssortene er noe mer utsatt for stråknekk og aksknekk enn 2-rads. Av kornartene setter havre minst krav til pH og jordstruktur. Anbefalte såmengder er basert på dyrkingsråd fra Østlandet. På Jæren anbefales lavere så­mengder, g ­ jerne 2-3 kg pr dekar under tilrådingene for Østlandet. Tidlig såing og en første vekstfase med låg temperatur, god jordfuktighet og mye lys gir gode vilkår for utvikling av mange buskingsskudd.

ARTS - OG SORTSVALG Heder er hovedsort av 6-rads bygg. I tillegg til Heder har vi tilgang på den nye sorten Rødhette som også er regna som en god 6-rads sort. Fairytale har overtatt som hovedsort av 2-radsbygg. I tillegg har vi sorten Thermus som også har et høyt avlingspotensiale, og som i tillegg har god restens mot korncystenematoder. Odal er hovedsort i havre, og vil være å foretrekke i Rogaland pga kortere veksttid. Sortimentet av havre er noe redusert i 2019, på grunn av tørken i fjor.

OMTALE AV SORTER Her følger en presentasjon av FKRA sine markedssorter. For hver sort har vi oppgitt noen viktige egenskaper som grunnlag for ditt sortsvalg. Eksempelvis har vi angitt veksttid for sorten – antall dager til gulmodning. Veksttida vil variere noe avhengig av året, men veksttida er interessant når du vil sammenligne sortene. Såmengde avhenger av 1000-kornvekt. Denne er oppgitt på emballasjen.

- 36 -


6-RADS BYGG Heder

Yterik og meget stråstiv, god stråkvalitet. Svært god resistens mot mjøldogg og middels sterk mot byggbrunflekk. Soppsprøyting og stråforkorting gir likevel økt avling under våre klimaforhold. Middels tidlig sort. Hovedsort 6-rad.

Rødhette

Ny, sein seksradsbygg. Høgt avlingspotensiale. Langt strå, god stråstyrke. Sterk mot mjøldogg, noe svak for grå øyeflekk og fusarium.

2-RADS BYGG Fairytale

Kort strå, stråstiv og yterik. Har gjort det bra i avlingsforsøk på Sør- og Vestlandet. Meget sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk. Veksttid som Helium. Hovedsort 2-rad.

Thermus

Ny toradssort med høgt avlingspotensiale. Sein sort, omtrent som Fairytale. God stråstyrke, sterk mot sjukdommer. Resistent mot havrecystenematoder.

HAVRE Odal

Meget yterik på Sør- og Vestlandet. God kornkvalitet og næringsverdi. Av de beste sortene mot fusarium. Litt tidligere enn Belinda. Hovedsort.

VÅRHVETE Zebra

Meget høyt avlingsnivå. Langt strå, men likevel meget stråstiv. Sterk mot mjøldogg. Lang veksttid.

HØSTKORN Generelt har høstkorn større avlingspotensial enn vårkorn. Det er i første rekke høsthvete, høstrug og rughvete som er aktuelle for norsk høstkorndyrking. Høstrug er generelt sett mer robust og klarer seg bedre enn andre kornarter på tørkesvak jord. Det er noe forskjell i overvintringsevne mellom høsthvetesortene. Av høstkorn har vi de siste år hatt ELLVIS høsthvete og PALAZZO hybridrug.

HØSTHVETE Ellvis

Middels tidlig og bra mot mjøldogg. Høyt avlingsnivå. Stråstyrken er god, lite legde.

Jantarka

Fôrhvetesort med lavt proteininnhold. Meget høyt avlingsnivå. Noe dårligere stråstyrke.

HYBRIDRUG Palazzo

God stråstyrke og høyt avlingspotensiale. Til grønfôr/beite og til modning.

Magnifico

Hybridrug i småsekk. Egenskaper omtrent som Palazzo.

Livado

Hybridrug. Til grønfôr/beite og til modning.

- 37 -


PLANTEVERN

- 38 -


I plantevernkatalogen og på våre nettsider vil du finne en fullstendig oversikt over plantevernmiddel ved bruk i kulturer som ikke er nevnt her. Spør etter katalogen hos FKRA eller forhandleren din. Les alltid bruksrettledningen nøye. Det er krav om autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel. HMS-datablad finner du på www.fkra.no.

PLANTEVERN I GRASMARK Eng og beite UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Løvetann, soleie, tistel, lyssiv

Store rosetter, synlige blomsterknopper

Nufarm MCPA

0,1-0,2 l

Høymol(1), m.m.

Store rosetter

Nufarm Mekoprop Gratil(4) Banvel Tomahawk 200/ Cleave Banvel(2) Cleave+ Nufarm Mcpa Express SX( 5)/ Trimmer Tomahawk 200/ Cleave Nufarm Mekoprop + Nufarm Mcpa Nufarm Mekoprop Harmony WSB Glyfosat Tomahawk 200

0,1 - 0,2 l 5-8 g 0,2 l 0,15-0,2 1

Allsidig ugrasflora inkludert høymol og landøyda

20-25 cm høge Store rosetter Sommer

0,1 l 0,15 l+0,15L 1,0 g 0,15.0,20 l 0,1-0,15 l 0,1-0,15 l 0,1-0,2 l 2-2,5 g 0,3- 0,6 l 0,3- 0,4 l

Stornesle(1) Hundekjeks Bjørnebær, bringebær, nyperose, berberis, selsnepe, hegg, ask, eik, bøk, hyll Gråor, bjørk, vier, selje, rogn, hassel, osp Engmose Sølvbunke

Sommer

Glyfosat(3)

0,3 l

Tidl. vår Etter avbeiting

Mosefjerner Glyfosat(3)

Enstape

Fullt utsprungne blad

Gratil /Glyfosat(3)

25- 40 kg 120 ml/l vatn, 10 ml væske pr. tue 5-8 g 0,3 l

1) Gjentatt behandling kan være nødvendig 2) Spesialmiddel mot høymol 3) Dreper all vekster. Må så grasfrø etter behandling

4) Effektiv mot høymol og engsoleie, skånsom mot kløver 5) Kun tillatt i beite

- 39 -


Grasgjenlegg med kløver med og uten korn som dekkvekst UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Allsidig

Når kløverplantene har dannet 1-2 trekobla blad

Nufarm MCPA(1) Express SX/Trimmer NufarmMCPA(1) Gratil WG + Nufarm MCPA Lentagran+MCPA

0,1 l 1 g. + 50 ml 2-3 g + 50 ml 150 g + 50 ml

Balderbrå, klengemaure, gullkrage, hønsegras, tunbalderbrå, linbendel, vassarve, krossblomstra ugras

Frå kløverplantene er på spadebladstadiet til de har dannet 1-2 trekobla blad

Basagran m75) (2)

0,4 l

1) Bare i rødkløver. Nufarm MCPA alene er svak mot mange ugrasartar 2) Temp. min. 15ºC Merk at Nufarm MCPA er godkjent for rotugras.

Grasgjenlegg uten kløver, med og uten korn som dekkvekst og raigras til ettårig bruk UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Allsidig ugrasflora

Senest når ugraset har 2-4 blad

Ariane S Express SX/Trimmer (1) Express SX/Trimmer + Tomahawk 200

0,2-0,3 l 1-2 g 1g + 60 ml

1) Tilsett 25 ml. Biowet Klebe pr. 100 l vann. Kan gi forbigående gulning Anbefalt vannmengde er ca 20l/da ved vanlig åkersprøyte

Konsentrasjon i ryggsprøyte DOSE/DAA

10 LITERES SPRØYTE

15 LITERS SPRØYTE

TÅKESPRØYTE 10 LITER

500 ml

100 ml

150 ml

320 ml

400 ml

80 ml

120 ml

250 ml

300 ml

60 ml

90 ml

200 ml

200 ml

40 ml

60 ml

125 ml

150 ml

30 ml

45 ml

95 ml

100 ml

20 ml

30 ml

65 ml

5g

1g

1,5 g

3g

Tabellen viser anbefalte mengder i ryggsprøyte. Forutsetningene som gjelder er sprøyting til avrenning (avrenning regner vi med skjer ved ca. 50 l/daa). For ryggtåkesprøyte er dose satt opp ut fra 10-15 l vann pr. daa. Tallene er veiledende. For tuesprøyting med glyfosat, se sprøyteplan i varig eng og beite.

- 40 -


PLANTEVERN I KORN Grasgjenlegg med korn som dekkvekst UGRAS

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

a)  Allsidig ugrasflora, men svak mot tungras, linbendel og stemorsblom

Best virkning når ugraset har 2-4 varige blad

1 g +70-100 ml

b)  Allsidig ugrasflora også linbendel. Svak mot klenge­ maure, stemorsblom, jordrøyk

Best virkning når ugraset har 2-4 varige blad

Express/Trimmer Nufarm MCPA Ariane S (1) Starane XL/Cleave(1) Express SX(2)/Trimmer Express SX/Trimmer + Starane XL/Cleave (1)

c)  Mot tunrapp og knereve­ rumpe i bygg og kveite

Frem til 1. blad på ugras

Hussar Plus OD + Renol

6-10 ml 50 ml

d)  Mot floghavre i bygg og kveite

Når kornet har 2 blad

Puma Ekstra Axial

0,1-0,12l 70-90 ml

1) Virker mot tungras og klengemaure

150-225 ml 80 ml 1-2 g 1-2 g 35 - 40 ml

2) Tilsett 50 ml Biowet pr. 100 l vatn

Det er nye midler for 2019 sesongen som ikke er med i tabellene her. For mer informasjon, se plantevernkatalogen.

SKADEDYR

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Havrebladlus Kornbladlus

Ved angrep, eller ved varsling

Bladminer-flue

Ved sterke angrep

Karate Biscaya Mavrik Vita Mavrik Vita Karate Biscaya

15-30 g 12,5ml 10-30 ml 25-30 ml 20-30 g 30-40 ml

SOPPSJUKDOMMER

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Mjøldogg, rust, grå øyeflekk

Ved begynnende angrep

Proline Delaro+ Proline Delaro

40-60 ml 50 ml + 20 ml 40-80 ml

Byggbrun flekk, snerpesopp

Ved begynnende angrep

Proline Delaro Delaro + Proline

40-60 ml 50 ml + 20 ml 40-80 ml

VEKSTREG.

SPRØYTETID

HANDELSPREP.

MENGDE PR. DA

Havre

Korn 4-5 blad

Bygg

Flaggblad Før flaggblad

CCC 750 Moddus Start Trimaxx Cerone Moddus Start Trimaxx

130-160 ml 15-30 ml 15-40 ml 20-50 ml 15-30 ml 15-40 ml

Cleave 5,0l Express gold 250 g Tomahawk 200 Trimmer 50 SG

Samme som Starane XL Samme som CDQ Samme som Flurostar 200 Samme som Express SX

Nye preparater Delan Pro Elatus Era Delaro Plus Trimmer 50 SG

Skurvmiddel eple/pære Soppmiddel korn Soppmiddel korn Samme som Express SX

Utgående midler Acrobat Salg 2019 og siste bruk 2020 Betanal Salg 2019 og siste bruk 2020 Bumper Siste salg og bruk 2019 Consento Siste salgsdato 14.05.19, siste bruksdato 14.11.19 Fastac Sluttselges kan brukes ut 2020 Forbel 750 Salg 2019 og siste bruk 2020 Reglone Siste salgsdato 04.05.19, siste bruksdato 04.02.20 Sencor Salg 2019 og siste bruk 2020

- 41 -


LABORATORIET Felleskjøpet Rogaland Agder har eget driftslaboratorium med lokasjon på kraftfôrfabrikken i Stavanger. På laboratoriet sikres kvaliteten på kraftfôr og råvarer gjennom en rekke analyser. En stor fordel med å ha eget driftslaboratorium er at vi kan levere analyser kjapt slik at kraftfôret er kvalitetssikret før det er levert til kunden. I tillegg til analyse av kraftfôr og råvarer analyserer vi også grovfôr og jordprøver.

Grovfôranalyser En grovfôranalyse hjelper deg å velge rett kraftfôr­ blanding til grovfôret ditt. Mye av lønnsomheten ligger i å tilby dyra en balansert fôrrasjon. Analysen gir også en pekepinn på om hvordan du lykkes med grovfôrdyrkinga på garden. Det gjelder bla. valg av frøblanding, høstetid, bruk av ensileringsmiddel og gjødsling. Følgende egenskaper ved grovfôret kan du få svar på i en grovfôranalyse:

• Næringsinnhold (energi, protein, fiber) • Gjæringskvalitet (smørsyreinnhold, pH, totalinnhold av syrer) • Hygienisk kvalitet (innhold av mugg og gjær, smørsyresporer) Fôropptaket hos dyra påvirkes sterkt av surfôrkvaliteten, og det påvirker derfor også direkte det økono­ miske resultatet i produksjonen. Kunnskap om de ulike tapsfaktorene som kan oppstå er vesentlig. De mest vanlige tapspostene er: Energitap (ånding, varmgang, tap i pressaft, for sterk gjæring), feil­ gjæring (smørsyre), proteinnedbrytning og mugg.

- 42 - 42 - -


Kjemiske jordanalyser FKRA sitt laboratorium analyserer jord for å finne jordas innhold av ulike næringsstoffer. Nærings­ innholdet i jorda sammen med pH gir et godt grunnlag for å tilføre de rette mengdene av gjødsel. Jordprøver analyseres vanligvis for surhetsgrad (pH), lettløselig fosfor, kalium og magnesium (P-Al), (K-Al) og (Mg-Al). Fosfor og kalium er stoffer plantene trenger mye av (makronæringsstoffer). Ca-Al vil sammen med pH være en bedre rettesnor for kalking til myrjord enn pH alene. Jordprøver analyseres vanligvis ikke for nitrogen, som er et annet makronæringsstoff. Nytten av en nitrogenanalyse er begrenset pga at nitrogeninnholdet i jorda vil variere mye over tid, eksempelvis fra

vår til høst. Nitrogengjødslinga bestemmes derfor først og fremst i forhold til forventa avlingsstørrelse, jordas moldinnhold, prognose for plantetilgjengelig nitrogen i jorda, forgrødeeffekter og hvilke vekster som dyrkes. Tilførsel av gjødsel etter balansegjødslingsprinsippet betyr at det er samsvar mellom de næringsstof­ fene som tilføres, og den mengde næringsstoffer som bortføres med forventa avling. Uten å vite noe om næringsinnholdet i jorda, vil det være umulig å treffe med både valg av gjødseltype- og med mengden næringsstoff som skal tilføres. Spesielt på nydyrka jord kan det være aktuelt å analysere for ulike mikronæringsstoffer. Kobber­ analyser kan ellers være aktuelle å ta på nærings­ fattig sand- og siltjord samt myrjord.

Bestilling av prøver Bestillingsskjema, veiledning og informasjon finner du på fkra.no under Plantekultur.

- 43 -


Returadresse: Felleskjøpet Rogaland Agder PB 208, sentrum 4001 Stavanger

Jens Randby Sjef plantekultur Tlf 976 84 900 jens.randby@fkra.no

Geir Paulsen Avdelingssjef såvarer Tlf 959 78 083 geir.paulsen@fkra.no

Ingvar Hobberstad Kategorisjef plantevern Tlf 958 73 883 ingvar.hobberstad@fkra.no

Frank Morten Levang Kategoriansvarlig gjødsel og kalk Tlf 970 53 822 levang@fkra.no

Ole Tjemsland Kategoriansvarlig ensileringsmidler Kontorsted: Sirevåg Tlf 970 53 816 ole.tjemsland@fkra.no

John Sigurd Håland Laboratoriesjef Tlf 922 18 434 johnsigurd.haland@fkra.no ORDRETELEFON 994 30 640 FKRA.NO

Poduksjon: Bondevennen SA - Trykk: Kai Hansen AS Foto: May-Linda Schjølberg

KONTAKT OSS FOR FAGLIGE RÅD

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Plantekulturkatalogen 2019  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Plantekulturkatalogen 2019  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Profile for fkra