__MAIN_TEXT__

Page 1

FĂ´ringsveileder til sau og lam


FORMEL tilpasset din produksjon FORMEL-sortimentet som Felleskjøpet har utviklet, er tilpasset alle fôringsbehov for sau og lam.

Uansett produksjonsform, har FORMEL et egnet kraftfôr for din produksjon!

Dette gjør at du finner FORMEL kraftfôr av høg kvalitet som passer til dine mål.

Ta kontakt med din fagkonsulent for å høre mer om dine muligheter.

FORMEL – sortiment til sau og lam FORMEL Sau Ekstra

Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før lamming til beiteslipp. Har et høgt protein (AAT)- og energiinnhold. Anbefales i besetninger med høge lammetall og ønske om høg mjølkeproduksjon/ høg lammetilvekst. Passer sammen med grovfôr av middels til lågt energiinnhold.

FORMEL Sau

Godt allround kraftfôr. For søyer og livlam fra innsett til beiteslipp. Kan også gis til slaktelam opp til 1 kg per lam og dag. Proteinnivået i produktet tilpasses dyras behov gjennom året. Passer sammen med grovfôr med middels til høgt energiinnhold.

FORMEL Sau Intensiv

Kraftfôr med høgt fiberinnhold. Aktuell i besetninger med lite grovfôr eller lite struktur i grovfôret. Til besetninger med intensiv kraftfôr tildeling/appetitt etter lamming. Kan benyttes i hele innefôringsperioden.

FORMEL Sau Grov

Unikt kraftfôr med ekstra grov pellets (12 mm) for minimalt fôrspill. Fôres direkte på bakken for å sikre energibehovet til søya i overgangen fra innefôring til beite. Sesongvare.

FORMEL Lam (vår)

Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god smakelighet og høgt innhold av AAT. Egner seg godt til kopplam/grillam og til lam på støttefôring mens de går sammen med mora og dier på beite.

FORMEL Lam (høst)

Kraftfôr til intensiv oppfôring av ikke slaktemodne lam. Har høgt fiberinnhold og et mineralinnhold som forebygger urinstein. Benyttes både på beite og innefôring.

FORMEL Mysli Start

Spesialfôr til unge drøvtyggere fra fødsel til 8 uker. Inneholder både pellets og varmebehandla valsa korn. Den unike produksjonen gir ekstra god smak som fremmer tidlig kraftfôropptak og sikrer god vomutvikling.

Natura – økologisk sortiment til sau og lam Natura Sau

Kraftfôr for søyer og livlam fra innsett til beiteslipp. Proteinnivået i produktet tilpasses dyras behov gjennom året.

Natura Drøv Start

Smakelig kraftfôr til unge drøvtyggere. Egnet til støttefôring av lam fra fødsel og til oppfôring av ikke slaktemodne lam om høsten.

-2-


Rett bruk av FORMEL til sau gir godt resultat! Mengden FORMEL Sau som skal tildeles er avhengig av grovfôrkvaliteten.

2,0

Godt grovfôr dekker energibehovet til ei søye med ett foster helt fram mot lamming. Bruk det beste grovfôret i perioden fra seks uker før lamming til beiteslipp.

1,5

1,0

0,5

Ved normalt grovfôr vil behovet til ei søye med to foster være 0,1 kg FORMEL Sau ved 6 uker før lamming. Behovet øker til 0,7 kg i de siste to ukene før lamming. Er grovfôret seint høsta, vil det være behov for supplering med FORMEL Sau gjennom hele vinterfôringsperioden.

Grovfôropptak

FEm per dag

Fram mot lamming øker fôrbehovet sterkt. For ei søye med to foster vil fôrbehovet i perioden fra lavdrektighet til fødsel dobles (figur 1).

-8

-7

-6 1 foster

Tidlig høsta

-5

-4

-3

2 foster

-2

-1

3 foster

Middels seint høsta

Seint høsta

Figur 1. Energibehov for ei voksen søye fra og med låg­drektighet til lamming (linjer) og mulig grovfôropptak (grønne felt).

Etter lamming øker både fôrbehov og fôropptakskapasiteten sterkt (figur 2). For ei søye med to lam, og lammetilvekst ca 350 g per lam, vil det med tidlig høsta grovfôr være behov for 0,8 kg FORMEL Sau. Med middels seint høsta grovfôr og ønsket tilvekst på ca. 350 gram per lam, vil behovet være ca.1,4 kg. Er grovfôret seint høsta og med lågt energiinnhold, kan FORMEL Sau Ekstra være et alternativ.

3,5

3

For å unngå sur vom og appetittsvikt må kraftfôrmengden økes gradvis fra to dager etter lamming. For eksempel med 0,2 kg per dag, og deles opp i porsjoner. Gi maks 0,4 kg per tildeling.

2

1,5

Grovfôropptak

FEm per dag

2,5

1

0,5 0 1 lam, 400 g per dag

Mindre arbeid og mer fleksibel fôring med FORMEL Sau Intensiv For å redusere arbeidsmengden etter lamminga og gjøre fôringa mer fleksibel, kan FORMEL Sau Intensiv være et alternativ. Erfaringer fra produsenter tilsier et kraftfôropptak på ca. 3 kg pr søye/dag. Fungerer både til ung og voksen sau. Husk fri tilgang til friskt vann.

Tidlig høsta

2 lam, 300 g per dag

2 lam, 350 g per dag Middels seint høsta

3 lam, 250 g per dag

3 lam, 300 g per dag Seint høsta

Figur 2. Fôrbehov for ei voksen søye etter lamming (søyler) og mulig grovfôropptak (grønne felt). Søya vil etter lamming mobilisere energi og protein for å bidra til å dekke det økte behovet for energi og protein til melkeproduksjon. En reduksjon i holdet til 2,5 kan tillates de to første ukene etter lamming.

-3-


Paring

For å sikre god fruktbarhet må søya være i normalt godt hold (holdklasse 3 – 3,5) - verken mer eller mindre. Opptil 0,5 kg FORMEL Sau fungerer som flushing om ønskelig. Før paring må væren tilvennes kraftfôr og være i normalt godt hold. Søye FORMEL Sau: 0,2 – 0,5 kg fra tre uker før paring til tre uker etter. Påsettlam FORMEL Sau: 0,5 – 0,7 kg for vekst. Vær FORMEL Sau: 0,4 – 0,8 kg for god prestasjon.

– året rundt, for suksess i produksjonen!

Etter sommerbeite

Nå legges grunnlaget for neste sesong. Det er nå søyas hold må justeres om det er nødvendig. Hvor mange av de befruktede eggene som fester seg og utvikles til lam, samt søyas immunforsvar og helse, avhenger av riktig fôring. Søye FORMEL Sau: Opptil 0,6 kg for vekst avhengig av alder og behov for holdøkning. Påsettlam FORMEL Sau: 0,5 – 0,7 kg for vekst. Vær FORMEL Sau: 0,1 – 0,4 kg for å øke holdet.

Ved kraftfôrmengder under 0,5 kg, gi Pluss Multitilskudd.

Sluttfôring

Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp enten på godt beite (f.eks. raps + hå), beite + kraftfôr eller på intensiv oppfôring inne. Er lamma mindre enn 35-36 kg ved sanking, vil det ofte bli vanskelig å få de slaktemodne på beite. En kort og intensiv periode med sluttfôring inne kan være fordelaktig for å oppnå god slaktevekt og klassifisering. Etter tilvenning kan FORMEL Lam gis etter appetitt, når det i tillegg alltid er tilgang på grovfôr og vann. Lam FORMEL Lam (høst) 0,4 kg – fri tilgang.

Pluss Bolus Sau er et alternativ for tildeling av mikromineraler på beite i de tilfellene det ikke er mulig å gi allsidige tilskuddsfôr.

Beite

Et bra vårbeite vil generere god tilvekst. Om grasveksten ikke er tilstrekkelig må det støttefôres. Bruk FORMEL Sau Grov, som kan fôres direkte på bakken til søyene. FORMEL Lam til lamma. Tidlig beiteslipp reduserer smittepresset inne. På beite er mineralnæring og salt viktig. Mineralnæring kan gis enten i form av Pluss Sau Appetitt i Microfeeder, Pluss Mineralstein Sau, Pluss VM-blokk Sau eller Pluss Bolus Sau.

-4-


Juster mengden av FORMEL Sau etter hold og vekstbehov. Er lammetallet høgt, eller det er normalt til seint høsta grovfôr, anbefales FORMEL Sau Ekstra.

Lågdrektighet

Begynn kraftfôrtilvenningen innen 6 uker før lamming slik at vomma venner seg til det, og utnytter fôret fullt ut. Ei drektig søye som får for lite energi, vil kunne få problemer med fostertilveksten. Målet med fôringa i drektighetstida, er søyer i godt hold og tvillinglam med fødselsvekt på 4,5 – 5,0 kg. Søye FORMEL Sau: Begynn gradvis opptrapping av kraftfôret innen 6 uker før lamming. Para lam FORMEL Sau: 0,5 – 0,7 kg for vekst.

Høgdrektighet

Søyas fôropptakskapasitet avtar noe samtidig som behovet for energi og protein øker. Kraftfôrmengden trappes opp avhengig av antall foster. Vær forsiktig med sterk fôring til årringer, slik at lammingsvansker unngås. Normalt godt grovfôr krever 0,7 kg FORMEL Sau per dag for ei voksen søye med to foster de to siste ukene før lamming. Er grovfôret dårligere og søya har flere lam må det gis mer, da anbefales FORMEL Sau Ekstra. Søye FORMEL Sau eller FORMEL Sau Ekstra: 0,3 – 1,2 kg avhengig av grovfôrkvalitet og antall foster. Gi maks 0,4 kg kraftfôr per fôring. Para lam FORMEL Sau: 0,5 – 0,7 kg for vekst og fosterproduksjon

Lamming

Søyas fôrbehov øker sterkt etter lamming. Balanser behovet med FORMEL Sau eller FORMEL Sau Ekstra. Råmjølk er avgjørende for lamma sin utvikling. Sørg for at alle får i seg det de skal ha rett etter fødselen. Lamma sin vomutvikling og videre tilvekst sikres ved å gi FORMEL Lam, eller FORMEL Mysli Start, gjerne fra første dag. Søye FORMEL Sau eller FORMEL Sau Ekstra: Økes gradvis med for eksempel 0,2 kg per dag fra to dager etter lamming. Gi maks 0,4 kg kraftfôr per tildeling. Lam Husk råmjølk: minst 2 dl innen 4 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet.

Dieperiode og vekst

Søyas næringsbehov er nå på sitt høgeste. Med FORMEL Sau eller FORMEL Sau Ekstra sikres nok energi og riktig protein-, mineral- og vitaminsammensetning for høg mjølkeproduksjon og god helsetilstand. Maksimum nedgang i hold til klasse 2. Lam som får rikelig med FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start, har best forutsetninger for høg vekst. Søye FORMEL Sau: Ved normalt godt grovfôr opptil 0,5 til 1,5 kg avhengig av antall lam. Ved høgt lammetall og dårligere grovfôr anbefales FORMEL Sau Ekstra. Lam FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start: Fri tilgang i lammegjømme.

Fri tilgang på FORMEL Lam (høst) gir rask tilvekst og god økonomi. -5-


Pluss mjølkeerstatning til kopplam Strategi for avvenning etter fire uker Ved hjelp av planmessing fôring med mjølk, rett tilvenning og tidlig opptak av kraftfôr er det mulig å avvenne kopplam allerede fra fire ukers alder. Lønnsomheten i kopplamfôringa er avhengig av tidlig avvening fra mjølkeerstatning, tidlig utvikling av drøvtyggerfunksjonen og godt grovfôr eller beite. Viktig! Det må gis minst 2 dl råmelk innen 4 timer og 2 dl per kg levendevekt det første døgnet. Dette hjelper mot infeksjoner og kuldesjokk.

Plan for avvenning etter 4 ukers alder Pluss mjølkeerstatning

FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start

Grovfôr

Uke 1

Fri tilgang

Fri tilgang

Høy, fri tilgang

Uke 2

Fri tilgang

Fri tilgang

Høy, fri tilgang

Uke 3

0,5 liter Pluss mjølkeerstatning to ganger per dag

Fri tilgang

Høy, fri tilgang

Uke 4

0,5 liter Pluss mjølkeerstatning en gang per dag

Fri tilgang

Høy, fri tilgang

Uke 5

Ingen mjølkefôring

Fri tilgang

Godt grovfôr eller beite

Fôringsråd med bruk av Pluss mjølkeerstatning • Begynn fôring med Pluss mjølkeerstatning etter at mjølkeperioden er ferdig. • Pass på at alle lamma i bingen har tilgang til smokk samtidig. • Gi aldri mer enn 0,5 liter Pluss mjølkeerstatning om gangen ved porsjonsfôring. Tilgang til mjølkeautomaten fjernes mellom fôringene. • Gi kopplamma fri tilgang på friskt vann, høy og FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start fra dag en. Skift ut hver dag. • Lamma som avvennes bør veie minst 10 kg og ta minst 0,1 kg FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start per dag. • Fra uke 7 kan tilgangen til FORMEL Lam eller FORMEL Mysli Start avpasses etter beitekvaliteten.

Godt renhold av mjølkefôrings­­utstyr er viktig.

-6-

Viktig i kopp for å lykke lampr s oduks • Tet jon

t li • Trek ggeunderla kf g • Tørt ritt • Tem per (romt atur empe ratur)


Sluttfôring med FORMEL Lam høst For høg tilvekst og god økonomi FORMEL Lam høst minimerer faren for urinstein Urinstein kan oppstå hos lam i høg vekst. Det kommer av ubalanse i mineralfôringa. FORMEL Lam høst er sammen­ satt slik at faren for urinstein er minimal. Lamma må ha fri tilgang på friskt vann av god kvalitet. For å lykkes med sluttfôringa bør lamma parasittbehandles. Snakk med dyrlegen. Dyrlegen kan også vaksinere mot sjukdommen pulpanyre som kan komme med brå overgang til næringsrikt fôr.

Sett inn de små lamma Lam som er under 35-36 kg ved sanking, vil ha problemer med å bli slaktemodne på høstbeite. Ved å sette inn lamma umiddelbart etter sanking, utnytter en ledig fjøskapasitet før de voksne skal inn for vinteren. Gradvis tilvenning av fôret Kraftfôret må gradvis tilvennes lamma, og de må få rikelig tilgang på vann og grovfôr. Grovfôret som brukes må ha god smakelighet og godt med fiber slik at vomma fungerer best mulig. Ved fri tilgang på FORMEL Lam høst kan en forvente 10-12 kg tilvekst på en måned. Lamma må alltid ha tilgang på kraftfôr når de er tilvendt appetittfôring. Følg opp fôropptak og tilvekst. Det anbefales å klippe dyra som skal være over 4 uker i fjøset. Det er også viktig å skille søyelam og værlam under oppfôring. Holdvurderings klasser Holdvurder søya jevnlig gjennom vinteren for å kontrollere fôringa.

Torntapp

Sadel Fettlag Tverrutvekst

Holdvurdering ved å kjenne på torntappene og tverrutvekstene.

Holdklasse 1

«mager» Holdklasse 2

«tynn» Holdklasse 3

«god-normal» Holdklasse 4

«feit» Holdklasse 5

«veldig feit»

Torntappene og tverrutveksten er skarpe. Lett å kjenne under tverrutveksten. Sadelen er tynn og uten fett.

Torntappene og tverrutvekstene er mjuke og avrunda. Mulig å kjenne under tverrutvekstene. Sadelen er middels stor og med et tynt fettlag.

Torntappene og tverrutvekstene er mjuke og avrunda. Knoklene kjennes ved trykk. Sadelen er velutvikla og dekt med et middels fettlag.

Torntappene og tverrutvekstene er mjuke og avrunda. Ryggraden synlig bare som en linje. Tverrutvekstene kan ikke kjennes. Sadelen er velutvikla og med et tykt fettlag. Torntappen kjennes ikke, selv med trykk. Ryggen virker flat og det er en dump i midten hvor torntappen er. Sadelen er velutvikla og fettlaget veldig tykt.

-7-


– produkter til sau og lam

Pluss Sau

• Pelletert • Allsidig tilskuddsfôr • Ikke tilsatt kopper • God smakelighet • Vekt 25 kg

Pluss E-konsentrat

Pluss Sau ­Appetitt

Pluss VM-blokk sau

Pluss Mineralstein Natura Minovit sau sau • Allsidig tilskuddsfôr som stein • Ikke tilsatt kopper • Tilpasset fri tilgang • Vekt 15 kg

• Økologisk allsidig tilskuddsfôr • Pulver • Ikke tilsatt kopper • Vekt 20 kg

Pluss Saltslikkestein, hvit og rød

Pluss Energi­­ balanse Tørr

Pluss Ulla

Pluss Maia

Pluss Lambert

Pluss Saltbalanse

• Pulver • Allsidig tilskuddsfôr • Ikke tilsatt kopper • Tilpasset fri tilgang • Anbefales gitt i Micro­feeder­ fôrings­­­ automat til sau • Vekt 25 kg

• Allsidig tilskuddsfôr som stein i bøtte • Ikke tilsatt kopper • Tilpasset fri tilgang • Vekt 22,5 kg

Pluss Bolus Sau

• Mikromineraltildeling på beite når det ikke er mulig å tildele allsidig tilskuddsfôr. • Til sau over 45 kg

• Mjølkeerstatning til lam og kje som inneholder mjølkeråvarer fra Norge • Testet ut av norske lammeprodusenter med gode resultater • Rimelig basisprodukt • Gir god tilvekst på lamma, er lett å blande ut og holder seg stabil i løsning • Vekt 25 kg

• Mjølkeerstatning og Pluss Diakur til lam og kje • Diettfôr - forebygger • 24% protein, 24% fett og behandler for­døy• Høg tilvekst og elsesforstyrrelser gode utblandingshos lam. egenskaper i • Brukes i perioder utprøving i norsk med, eller ved besetning rekonvalesens fra • Produsert i Norge diaré • Kun norske melkeråvarer • Vekt 25 kg

Pluss Amigo

• Høgenergipulver til svakfødtelam • Kan ikke erstatte råmjølk, men kan være et supplement ved lite råmjølk og svakfødte lam

fkra.no - Ordretelefon 994 30 640

Poduksjon: Bondevennen SA - Trykk: Kai Hansen AS

• Mjølkeerstatning til lam og kje • Inneholder 15 000 • Begrenser risiko • 24% protein, 24% fett mg E-vit/kg for ketose • Høg tilvekst • Spesielt aktuelt siste • Energirikt • Samme produsent og 6-8 uker før lamming tilskuddsfôr produktegenskaper • 25 gram/søye/dag • Anbefales å gis som tidligere Pluss de siste 6 ukene sammen med Pontus, men med anbefales til søyer kraftfôret en viss andel norsk med tre eller flere • 50 gram daglig fra 6 lam uker før lamming til 3 melkeråvarer og til betydelig lavere pris • Vekt 20 kg uker etter lamming • Vekt 25 kg • Vekt 25 kg

Hvit: ikke tilstatt kobber • Anbefales til sau der det er fare for kopperforgiftning Rød: tilsatt kobber • kan brukes til sau i områder med for lite kobber • Vekt 2 og 10 kg

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Fôringsveileder til sau og lam  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Fôringsveileder til sau og lam  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Profile for fkra