__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kornguiden 2020-2021

Gjeldende leveringsbetingelser produsentkorn


Kornguiden 2020-2021 2 Velkommen

5 Fôrkorn – kvalitetskrav 5 Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn

3 Kvalitetskrav – generelle 3 Basiskvalitet 3 Hygienisk kvalitet – minstekrav 3 Vanninnhold og trekk for tørking 4 Tørketabell 4 Hektolitervektregulering

6 Anlegg og levering 6 Pris basiskvalitet 6 Innmelding 6 Analysekostnader 6 Mottaksanlegg

8 Oppgjør og oppgjørsbetingelser 8 Produsentnummer 8 Omsetningsavgift 8 Avregningskostnader 8 Oppgjør 8 Reklamasjon 8 Driftskreditt 8 KSL

Velkommen til Felleskjøpet Rogaland Agder sine mottaksanlegg 2020 Felleskjøpet Rogaland Agder kjøper produsentkorn levert til fire mottaks­ anlegg: • Kvalaberg i Stavanger • Felleskjøpet Forsøksgard, Klepp • Vanse Mølle • Mjåvann ved Kristiansand

Rasjonelle mottak bidreg til å redusere driftskostnadane og gir grunnlag for å halda produsentprisen oppe. For å oppnå dette målet, tar vi i mot og betaler for matkorn og økologisk korn som vanleg fôrkorn. Kveite blir kjøpt til prisvilkåra for bygg.

Vi vil som i fjor legge til rette for at mindre parti korn i Aust-Agder kan bli henta med bil frå Mandal Bil og Transport. Du avtaler leveransen direkte med MBT (telefon 38 27 90 00).

Produsentar som eventuelt har avtale med ein kunde om å levera matkorn eller økologisk korn, kan ta kontakt med oss så vi kan vurdera om FKRA kan bidra til den handelen.

Både Mjåvann, Vanse Mølle og Felles­ kjøpet Forsøksgard på Klepp fungerer som mottak for produsentkorn i transitt til Kvalaberg i Stavanger. Direkte levering av produsentkorn til Kvalaberg er det naturlege valet for produsentar på NordJæren.

Hugs før levering

• Kornlasta skal dekkast med presenning for å unngå spreiing av floghavre, jamfør Forskrift om floghavre §§ 9 og 10 • Ved levering på Mjåvann, Vanse, Klepp og Kvalaberg: Hugs å vege kjøredoning både med full last og etter tøming av lasta • God kvalitet og låg fukt på kornet gir betre pris og grunnlag for eit godt fôr • Oppgi korrekt bankkontonummer for betaling av kornet som blir levert Geir Inge Auklend Innkjøpsdirektør

• Produsentnummer og produsentnamn må være likt det som er registrert i Produsentregisteret

Redaksjonen avsluttet 26. juni 2020. I redaksjonen: Geir Inge Auklend, Kristian Thunes og Anne Cathrin Storli. Produksjon: Tid&Rom Reklamebyrå AS. Med forbehold om trykkfeil og endringer.

2


Vilkår for kjøp av norsk korn fra produsent

Kvalitetskrav – generelle Basiskvalitet

Mykotoksiner

For korn og oljefrø gjelder følgende krav Bygg

Havre

Vann%

15,0

15,0

Hl-vekt

64

53

Protein% i mathvete

-

-

Falltall i matkorn

Hygienisk kvalitet – minstekrav

Kontroll og ansvar for kvalitet Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene til kvalitet. Kornleverandør er ansvarlig for kornpartiets kvalitet også om kornpartiet er tatt imot på anlegget. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfreds­ stiller minstekravene til hygienisk kvalitet kommer inn i beholdningene. Dersom et parti som ikke tilfredsstiller minstekrav til hygienisk kvalitet likevel kommer inn på et mottaksanlegg, og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. Produsenten kan heller ikke forvente å få varen tilbake.

Krav til hygienisk kvalitet Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Vare med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for hygienisk kvalitet omfatter: • Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak • Bakteriologisk kvalitet • Mykologisk kvalitet • Mykotoksiner (giftstoffer produsert av muggsopp) • Midd Leverandør av kornpartier som ikke tilfredsstiller krav til hygienisk kvalitet vil ikke motta oppgjør for partiet. Produsenten kan heller ikke forvente å få varen tilbake.

Mugg Felleskjøpet er ikke kjøper av korn med synlig mugg. Muggent korn skal avvises ved korn­ mottaket. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få tilbake kornet.

Felt- og lagersopper kan utvikle mykotoksiner som kan være giftige for dyr og mennesker. Toksiner som er dannet, lar seg normalt ikke fjerne ved etterbehandling. Korn med høye toksinverdier har redusert vareverdi.

mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan beslutte å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet.

Plantevernmidler Korn som er behandlet med plantevernmidler i strid med lov og forskrifter er ikke handelsvare og skal ikke brukes til mat eller fôr. Felleskjøpet kjøper ikke partier som er behandlet med plantevernmidler i strid med lov og forskrifter. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få tilbake kornet. Bruk av glyfosat i gulmodent bygg skal utføres i henhold til regelverk. Stikkprøver av enkelt­ partier av korn for måling av glyfosatinnhold vil rutinemessig bli gjennomført. Alle leveranser av korn skal i leveringsseddel deklareres for bruk/ ikke bruk av glyfosat i gulmodent bygg.

Beiset korn

!

Levering av beiset korn er forbudt. Felleskjøpet kjøper ikke kornpartier med innhold av beisede korn. Dersom slik vare likevel kommer inn på et mottaksanlegg vil oppgjør ikke bli utbetalt. Produsenten kan ikke forvente å få kornet tilbake.

Røykgasser Felleskjøpet kjøper ikke korn som er tørket på anlegg der røykgassen fra oljefyrte anlegg går gjennom kornet.

Kjemiske forurensninger og dårlig lukt Korn og andre råvarer skal ha frisk og sunn lukt. Kornet skal ikke være forurenset av kjemikalier eller ha dårlig lukt. Korn med dårlig lukt betraktes som lagerskadd vare. Korn med sur lukt, kjeller­ lukt, lukt av diesel, røyk, stinksot eller husdyr­ gjødsel/fjøs har dårlig lukt og betraktes som lagerskadd vare. Lagerskadde kornpartier vil få prisreduksjon. Partier med sterk lagerskade vil ikke motta oppgjør.

Fysisk kvalitet Det kreves at korn, oljefrø, erter og åkerbønner skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader, frossen vare og vare med

Vanninnhold og trekk for tørking Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørke­ kostnader. Analyseresultater for vanninnhold avrundes til nærmeste halve prosent i avregningen. Vann­ innhold som analyseres til 17,8 % blir avrundet til 18,0 %. Vanninnhold avlest til 17,7 % blir avrundet til 17,5 %. I oppgjørsbrevet blir innveid kvantum ved levering omregnet kvantum ved basis vanninnhold 15%.

Omregnet kvantum Levert kvantum x (100 - vann %) _____________________________ (100 - basis vann %)

Tillegg for tørr vare Alle tillegg og trekk i prisen blir beregnet på grunnlag av kvantum vare omregnet til basis vanninnhold. Partier som har vanninnhold under basis blir ikke omregnet. I stedet utbetaler Felleskjøpet et tillegg for tørr vare. Tillegget gjelder for bygg og havre med 14,5 % og 14,0 % vann. Partier som har vanninnhold under 14,0 %, blir betraktet som 14,0 % vare. Tilsvarende gjelder for oljefrø med 7,5 % og 7,0 % vann.

Pristillegget for tørr vare beregnes på følgende måte Noteringspris x (basis vann % - vann %) ___________________________________ (100 - basis vann %)

Tillegget tilsvarer ved 14 % vanninnhold ca. 1,2 % av kornprisen. Vare som har et høyere vanninnhold enn basis ved levering, blir trukket i oppgjøret for tørkekostnader. Korn lagret med for høyt vanninnhold kan nedsette den hygieniske kvaliteten. Tørketrekket økes etter 1. november for vare som leveres med høy vannprosent (16,5 % eller høyere). 3


Tørketabell 2020/21

Hektolitervektregulering

Korn

Hektolitervekt basiskvalitet

Havre

64

53

øre/kg t.o.m. 31. okt.

øre/kg f.o.m. 1. nov

15,0

0,00

0,00

15,5

3,20

3,20

Prisen på alt korn reguleres etter hektolitervekt. Hektolitervekten på et kornparti øker ved tørking.

16,0

4,30

4,30

Både målt og korrigert hektolitervekt oppgis i oppgjørsbrevet.

16,5

5,50

6,60

17,0

6,70

8,70

17,5

8,20

14,80

Det gis tillegg eller trekk på 0,25 % av kornprisen for hver kg/hl avviker fra basis hektolitervekt. Maksimalt tillegg er 1 % og maksimalt trekk er 1,5 %. Det tilsvarer korrigert hektolitervekt på henholdsvis 4 kg over basis og 6 kg under basis.

18,0

9,60

17,30

18,5

11,30

21,50

19,0

12,90

25,80

19,5

14,50

29,00

20,0

16,10

37,20

20,5

17,80

21,0

Hektolitervekt (kg/hl)

Regulering av hektolitervekt etter vanninnhold Tabellen viser økning i hektolitervekt i kg etter omregning til basis vanninnhold. Et byggparti med hektolitervekt 65 kg og vanninnhold 18 % korrigeres i henhold til tabellen: 65 kg + 1 kg = 66 kg. 66 kg er 2 kg over basis hektolitervekt for bygg. Vannprosent

Bygg/Havre

40,60

15,5 – 16,0

-

19,50

44,00

16,5 – 17,0

+1

21,5

21,20

47,40

17,5 – 18,0

+1

22,0

22,90

50,80

18,5 – 19,0

+2

22,5

24,70

54,40

19,5 – 20,0

+2

23,0

26,50

58,00

20,5 – 21,0

+3

23,5

28,30

61,60

21,5 – 22,0

+3

24,0

30,10

65,20

22,5 – 23,0

+4

24,5

32,00

69,00

23,5 – 24,0

+4

25,0

33,80

72,60

24,5 – 25,0

+5

25,5

35,90

76,80

25,5 – 26,0

+5

26,0

38,00

81,00

+6

26,5

40,10

85,20

27,0

42,30

89,60

27,5

44,50

94,00

28,0

46,70

98,40

28,5

48,90

102,80

29,0

51,20

107,40

29,5

53,50

112,00

30,0

55,90

116,80

30,5 I avregningen fortsetter tørketrekket 31,0

4

Bygg

Vann%

For vare med vann % lavere enn 15 % reguleres hektolitervekt tilsvarende med motsatt fortegn.


Fôrkorn – kvalitetskrav For vare med vann % lavere enn 15 % reguleres hektoliter­ vekt tilsvarende med motsatt fortegn.

Trekk for kvalitetsfeil i fôrkorn Redusert vareverdi medfører reduksjon i kornpris. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, som forringer varens tekniske egenskaper eller gir lavere holdbarhet.

Skade i vekstperioden Værskade kan være forårsaket av sopp, insekter, bakterier, frost med mer. Skaden kan vises som groing, misfarging, oppsprekking, synlig sopp mm. Skadet korn som godtas levert til fôr, kan trekkes 3 % eller 6 % av fôrkornprisen avhengig av skadens omfang. Omfattende værskade kan redusere varekvaliteten til kornpartiet i en slik grad at minstekrav til hygienisk kvalitet ikke blir oppfylt.

Forurensning/dårlig renset vare I partier hvor det påvises mer enn 1 vektprosent fremmed­ bestanddeler etter rens, som f.eks. agner, snerp, andre plantedeler, jord eller sand, blir det for den overskytende prosentandelen trukket direkte i kornprisen. På mottaks­ anlegg med bilbruvekt, foretas rensing av prøven ved prisgradering. Avrens blir veid og andel beregnet. Antall kg levert vare blir redusert for avrens før omregning til basis vanninnhold og beregning av eventuelle tillegg og trekk.

Innblanding av andre arter Ved innblanding over 2 vektprosent, vil det for alt korn foretas trekk i oppgjør. Trekket utgjør 25 % av prisen for den arten avregningen gjelder og foretas på den prosent­ vise innblandingen som overstiger 2 %.

Lagerskade Lagerskadd korn som ikke er større enn at partiet kan godtas som fôrkorn, trekkes 10 % eller 20 % av kornprisen. Lagerskade forårsakes oftest av stor biologisk aktivitet med påfølgende varmgang når korn lagres med høyt vanninn­ hold.

Floghavre Inneholder avregningsprøven av partiet store mengder floghavre etter aspirasjonsrens, trekkes det i kornprisen etter følgende skala: >50 kjerner floghavre pr. kg korn – 50% trekk i kornpris.

Prisreduksjon ved høye DON-verdier i korn Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelses­ område og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôr­ produksjonen.

DON-verdi µg pr. kg (målt verdi -10%)

Prisreduksjon øre pr. kg

0 – 1999

0 øre pr. kg

2 000 – 4 999

-10 øre pr. kg

5 000 – 7 999

-16 øre pr. kg

8 000 – 11 999

-29 øre pr. kg

12 000 – 14 999

-45 øre pr. kg

≥ 15 000

-100 øre pr. kg

5


Anlegg og levering Pris basiskvalitet Pris for basiskvalitet for de forskjellige kornartene på målprisstedene, settes ukentlig av Norske Felleskjøp. Denne prisen offentliggjøres løpende på Norske Felleskjøps nettside fk.no og i Bondebladet. Felleskjøpet Rogaland Agder fastsetter egne priser på korn av basiskvalitet ved levering til sine anlegg. Kornprisene publiseres på fkra.no.

Innmelding Kornart og kvantum som ønskes levert skal oppgis. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas opp med betjeningen på mottaks­ anlegget. For å oppnå representativ prøve av partiet kan partiet ikke være over 40 tonn. For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer korn å dekke lasset med presenning og å benytte tette transportmidler. jfr Forskrift om floghavre. Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal den som tar imot kornet kontrollere lasset før innveiing. For å gjøre denne kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, opp­ fordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering. Felleskjøpet Rogaland Agder sine kornmottak har åpent for ordinært mottak ut uke 40 i 2020. Etter dette, og hvis behov, må avtale gjøres med det enkelte anlegg.

Analysekostnader Krav til hvilke analyser og metoder som skal brukes på produsentkorn er fastsatt i retningslinjene for markeds­ ordningen. Analysekostnadene vil som tidligere bli trukket i kornoppgjøret med en sum pr. avregnet parti.

Mottaksanlegg i Felleskjøpet Rogaland Agder Kvalaberg kornmottak Sandvikvn. 33, 4016 Stavanger Telefon 954 64 664

Mjåvann kornmottak

Oversikt over analyser og kostnader pr. levert parti I oppgjørsbrev vises sum av avregningskostnad kr 70,- og analysekostnad.

Kristiansand Jan G. Liebermann, tlf. 915 24 275 Per Try, vakttelefon 414 98 908

Vanse Mølle AS Analysekostnad pr. parti

4560 Vanse Leif Byremo, Telefon 901 92 122

Bygg

115,-

Felleskjøpet forsøksgard

Havre

285,-

4353 Klepp Stasjon Olaus Kvål, telefon 915 77 117

Kornart

6

Grunnanalyse

DON


Knowledge grows

Alt for jorda vår – i hvert korn

Valborg Alhaug på Hegsvold i Stange driver etter prinsippet om å skjøtte gården så den er i minst like god eller bedre stand enn da de overtok. “Vi forvalter et jordbrukslandskap som har vært dyrket i uminnelige tider”. PÅ LAG MED DEN NORSKE BONDEN I GENERASJONER:

FULLGJØDSEL® har vært den norske bondens førstevalg i snart 100 år. Gjødsla har gjort det mulig for bonden å drive et sunt og effektivt landbruk som kommende generasjoner også vil høste frukter av. Sammen med bonden og alle gode krefter i norsk landbruk vil vi fortsette å jobbe for jorda vår – og videreutvikle det som har blitt hele Norges YaraMila® Fullgjødsel-sortiment. Les mer på yara.no


Returadresse: Felleskjøpet Agri, Kundetjenesten, Pb 469 Sentrum, 0105 OSLO

Oppgjør og oppgjørsbetingelser Produsentnummer Organisasjonsnummer For å kunne gjennomføre rett oppgjørsrutine er det påkrevd at riktig produsentnummer foreligger ved levering. Kornoppgjør vil ikke bli utført før gyldig produsentnummer er registrert.

Omsetningsavgift Kostnader knyttet til markedsregulering og avsetningstiltak for norsk korn finansieres gjennom en omsetningsavgift for korn og fastsettes av Omsetningsrådet. Omsetnings­ avgiften blir for sesongen 2020/2021 fastsatt 25. august. Avregning av korn skjer først når avgift er fastsatt.

Avregningskostnader Hvert kornparti belastes med kr 70,- i avregningskostnader. Beløpet inngår på oppgjørsbrevet i sum for avregnings- og analysekostnader.

Oppgjør Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til avregning blir sendt. I sesongen (august og september) må en regne noe lengre oppgjørs­ tid, og første oppgjøret i sesongen blir vanligvis kjørt etter 25. august. Oppgjøret overføres bankkonto 2 dager etter at oppgjørsbrevet er sendt. Hvis feil i opplysninger fra produsenten fører til at urettmessig kornoppgjør blir utbetalt, eller dersom produsenten ved en feil fra vår side får utbetalt for stort beløp, vil differansen bli krevd tilbakebetalt eller avkortet i senere oppgjør. Blir beløpet etter skriftlig påkrav ikke tilbakebetalt, kommer Lov om rente ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) (lov nr. 100, 1976) til anvendelse. Mange av våre kornprodusenter får tilsendt oppgjørsbrevet på e-post. Det innrømmes en reduksjon i avregningskostnaden på kr 15,pr. parti. Produsenter som ønsker oppgjørs­ brevet på e-post, ta kontakt med FKRA, tlf. 924 57 525 eller sara.aarseth@fkra.no. Når oppgjøret utbetales mer enn 21 dager etter

at kornet er levert og produsenten ikke kan lastes for forsinkelsen, blir det godskrevet rente. I tillegg til alle priser og prisjusteringer kommer 25 % merverdiavgift.

Reklamasjon Reklamasjon på kornoppgjør rettes til det telefonnummer som står oppgitt nederst på oppgjørsbrevet. Dette må gjøres innen 14 dager etter at oppgjør eller beskjed om avvisning er mottatt. Klage på vekt må framsettes til betjeningen på kornmottaket umiddelbart etter levering. Ved reklamasjon på kvalitetsavregning blir prøven(e) analysert på nytt. Viser den nye analysen verdier som ligger utenfor normalt analyseavvik, endres oppgjøret tilsvarende. Denne korrigeringen gjøres begge veier. Viser ny analyse at den første analysen var korrekt, kan analysekostnaden bli belastet produsent. Produsenten vil få skriftlig beskjed om utfallet av reklamasjonen. Avgjørelsen i en reklamasjons­ sak kan ankes til Reklamasjonsnemnda for korn. Saksomkostninger må påregnes. Anken må framsettes skriftlig til kornkjøper innen 3 uker etter mottatt svar på reklamasjon. Ved reklamasjoner gjelder følgende regler for analyseavvik Vanninnhold

±3 % relativt avvik fra opprinnelig målt vanninnhold

Hektolitervekt

±2 kg fra opprinnelig målt verdi

Innblanding andre arter

±2 % enheter fra opprinnelig målt verdi

Dersom nye analyser ved reklamasjon viser mindre avvik fra første analyse enn i regler for analyseavvik, vil oppgjør ikke bli endret.

Driftskreditt Felleskjøpet er medlem av den samvirkebaserte driftskredittordningen. Innenfor gjeldende regelverk for ordningen kan Felleskjøpet gi garanti for driftskreditt basert på historiske eller framtidige kornleveranser.

Tilbudet om driftskreditt gjelder for produsenter som ønsker å levere til anlegg der Felleskjøpet er kornkjøper. Ved spørsmål om ordningen kan kornprodusenten henvende seg til sin bankfor­ bindelse eller til Felleskjøpet.

KSL - kvalitetssystem i landbruket KSL er landbrukets kvalitetssystem og felles løsning for dokumentert kvalitetsproduksjon. Kraftfôr- og mølleindustrien stiller til sine råvareleverandører krav om en dokumentert produksjon. Industrien vektlegger, i tillegg til varekvalitetsegenskaper, at produksjonen foregår miljøvennlig og at elementer knyttet til helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Brann­ sikkerhet på gården under tørking av korn og sikring av gode hygieniske forhold under lagring av korn, er viktige deler av et kvalitetssystem for kornproduksjon. Kornbransjen er avhengige av friske produsenter med helsa i behold. Alt dette er elementer som er ivaretatt av KSL-standarden, og gir korn­ produsenten en enkel huskeliste for hva som skal følges opp gjennom kornsesongen. Oppfølging av de aktuelle sjekklistepunktene for kornproduksjonen i KSL er også nøkkelen til en god produsentøkonomi. Etablert KSL betinger minst én egenrevisjon hver 12. måned inkludert lukking av aktuelle avvik etter eksterne KSL-revisjoner.

!

Ved manglende etablert eller vedlikeholdt KSL-status foretas pristrekk 10 øre pr. kg korn. Matkorn sorteres til fôrkvalitet og blir priset som fôrkorn med pristrekk 10 øre pr. kg korn.

Egenrevisjon med aktuelle tiltaksplaner utføreres gjennom nettsiden matmerk.no. Innmeldt egenrevisjon/avvikslukking blir via KSL-databasen oppdatert hvert døgn hos mottaksanleggene. Spørsmål om KSL-status rettes til Matmerk på ksl@matmerk.no eller tlf 24 14 83 00.

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Kornguiden 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded