Page 1

Ă…rsmelding og regnskap

2017


FKRA 2017 For vårt Felleskjøp blei 2017 eit år på det jamne, med oppnådde resultat over budsjett. Men for oss bønder ser det annleis ut. Året var særs krevjande, utan ein einaste lengre opphaldsperiode. Dette prega så godt som alt me dyrka. Ein del avling blei ståande uhausta, og det vanskelege fôråret auka behovet for kraftfôr til drøvtyggjarar. Det blir også mykje meirarbeid i slike år, men me kom gjennom det òg. Det økonomiske resultatet for FKRA gir også for 2017 grunnlag for utbetaling av bonus. Strategiplanen for 2015 – 2018 seier at me i 2018 skal ha eit årsresultat for konsernet på 100 millionar kroner. Budsjettet viser eit resultat svært nær dette, med 98 millionar. Me skal nå arbeida ut ny strategiplan for komande femårs periode, med mål å strekkja oss etter. Det blei ny rekord i samla sal av kraftfôr i 2017, det mangla svært lite på at me passerte 380 000 tonn. Auka sal av fjørfe- og drøvtyggjarfôr er viktigaste grunnen til dette. Salet av varer ut frå butikk auka med vel 3% i 2017, og her er det heilt klart eit potensiale for ytterlegare auke, særleg til kundar utanom landbruket. Det var godt sal innan i-mek og traktor/maskin i 2017, men nokre utfordringar i høve til oppfølginga frå DeLaval og frå John Deere. DeLaval har nå ordna opp i dette. Dette er viktig, me har jo ein marknadsandel på rundt 60% for til dømes mjølkerobotar. Når det gjeld John Deere, så ser me at oppfølginga blir betre. For andre produkt innan i-mek og maskin har utviklinga vore fin. FKRA si kjerneverksemd er samhandling med medlemmene innanfor landbruk. Så har me funne det rett å utvikla verksemder som ligg nær opptil kjerneverksemda, og der me kan nytta felles kompetanse og produksjonsutstyr, og auka den samla innteninga. Me legg mykje vekt på å ha kontroll med risikoen til ei kvar tid, og at me beheld fokus på kjerneverksemda. INNHOLD Årsberetning Regnskap Virksomheten Organisasjon og miljø

Foto: May-Linda Schjølberg

2 3 15 25

Selskapet AM Nutrition AS produserer protein frå erter. Etter oppgradering av produksjonslinja for eit par år sidan blei utbyttet av protein nær dobla, frå rundt 12 – 15% til mellom 25 og 30%. I år har det faktisk vore produsert parti med 30% utbytte. Råvareprisen på erter har gått ned, proteinprisen opp, og salet går svært godt. Utfordringa er å få selja stivelsen, men det plar ordna seg. Også i Fish4Dogs er utviklinga særs fin. Det er Storbritannia og Kina som er hovudmarknaden i dag. Overskota herfrå blir førebels nytta til å utvikla nye marknader. Arbeidet med den nye kraftfôrfabrikken er i rute. Det vil bli ein svært krevjande sommar, når alt kraftfôret skal produserast på den eine av dei to fabrikkane me har i dag, medan den nye skal installerast. Men når alt er på plass, aukar kapasiteten med 50% i høve til i dag. Me får sikrare produksjon og betre kvalitet i det som blir Nord-Europas mest moderne kraftfôrfabrikk. I 2017 er fullsortimentsbutikken i Klepp ferdigstilt, og tonnvarekonsulentane har flytta dit. Butikken er nr 20 i FKRA. Det vil ikkje stoppa der, me vurderer til ei kvar tid nye butikkar i nedslagsfeltet vårt. Butikken i Mandal er oppgradert og utvida.

Strukturutviklinga i jordbruket har gått raskt nok i lang tid. Eg håpar det vil bli teke meir omsyn til det me som bønder opplever, mellom anna at så vanskelege år som 2017 gir mykje meirarbeid. Mange bønder er på grensa av det dei toler arbeidsmessig, og i høve til psykisk helse. Ei viktig hending i FKRA ved årsskiftet var vaktskiftet for dagleg leiar. Etter nær 23 år som administrerande direktør, gjekk Ola Bekken over i pensjonistane sine rekker, og Per Harald Vabø tok over. Ola Bekken hadde solid bakgrunn med ni år i FKRA før han tok over som øvste sjef. Styret er særs takksame for den framifrå jobben, Ola Bekken, har gjort. Per Harald Vabø har hatt ein tilsvarande bakgrunn frå selskapet når han nå overtok, siste stillinga var som direktør landbruk. Me ynskjer han velkommen i stillinga og ser fram til godt samarbeid. Eg vil til slutt takka alle tilsette for god innsats også i 2017, og takka for godt samarbeid med administrasjonen og internt i styret.

Tillitsrepresentanter Årsmøterepresentanter Nøkkeltall

30 31 33


Styret MEDLEMSVALGTE REPRESENTANTER

Gabriel Joa Melk, storfekjøttprod., korn, slaktekylling

Marianne Nordhus

Arild Viken

Melk, sau

Eggprodusent, regnskapsfører for landbruk

Fjellberg

Grimstad

Roar Lima Grødeland

Anna Henriette V. Eikje

Gris, korn, gras

Melk, storfekjøttprod., sau

Orre

Tysværvåg

Jan Robert Krohn

Eldbjørg Vårli

Sten Ivar Skretting

Fagkons. logistikk

Lab. tekn.

Salgskonsulent

Sola

Marianne Storhaug Strøm Verpehøns, høy­prod. og stallplass for hest Kleppe ANSATTES REPRESENTANTER

ORDFØRAR ÅRMØTET

ADM. DIR

Jarle Refsnes Melk, storfekjøttprod. Farsund

Per Harald Vabø

1


Årsberetning

2 

Felleskjøpet Rogaland Agder er en samvirkebedrift som har til formål å styrke medlemmene sin økonomi på kort og lang sikt ved omsetning av driftsmidler til landbruket i Sunnhordland, Rogaland og Agder-fylkene. Vi skal være landbrukets mest attraktive og lønnsomme partner. Bedriften leverer fôr til 20% av den landbaserte matproduksjonen i landet. Dette gjør vi samtidig som vi bidrar til en bærekraftig matproduksjon i et globalt perspektiv. Konsernets samlede omsetning økte med kr 100 mill. Kraftfôrsalget økte med 3 442 tonn fra 2016 og endte på 379 895 tonn, hvilket er det høyeste vi noensinne har hatt. I datterselskapene ser vi en fin salgsutvikling i AM Nutrition og i Fish4Dogs. Bedriften er engasjert i forskningsog utviklingsarbeid på flere områder. Vi er deleier i Felleskjøpet Fôrutvikling AS, og vi har flere utviklingsprosjekt internt i konsernet, både innen kjæledyrfôr og råvareforedling. Bedriften venter fortsatt vekst i morselskapet og ser også lysere på utsiktene for datterselskapene AM Nutrition AS og Fish4Dogs Ltd. Konsernet har hatt en fin resultatfremgang på de fleste områder og i de fleste av datterselskapene. Styret i bedriften består av 9 personer. Av de 6 medlemsvalgte er 3 kvinner, mens en av de ansattvalgte er kvinne. Bedriftens ledergruppe består av 7 menn. Bedriften har en kvinneandel på 25,5% kvinner i konsernet. Selskapet har like vilkår for kvinner og menn og ønsker en fortsatt økning i kvinneandelen. Konsernet arbeider systematisk aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet arbeider også målrettet for å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Sykefraværet i morselskapet endte på 3,92% i 2017. Dette er noe høyere enn vår interne målsetting. H-verdien ble 3. Det er tett og godt samarbeid mellom ansattes organisasjoner og bedriftsledelsen. Det vises i den forbindelse til egen miljørapport i årsmeldingen. Vi har også i 2017 gjennomført undersøkelser omkring kundetilfredshet. Disse undersøkelsene er viktige grunnlag for arbeidet med å forbedre bedriften. I morselskapet økte salgsinntekter og andre driftsinntekter med kr 44 mill eller 1,7% fra 2016. Salgsinntektene endte på kr 2 698 mill mot kr 2 654 mill i 2016. For konsernet økte inntektene med kr 102 mill til kr 3 059 mill. Driftsresultatet for konsernet ble på kr 101,3 mill mot kr 111,2 mill i 2016. Konsernets årsresultat etter skatt ble kr 82,5 mill mot kr 255,7 mill i 2016. For morselskapet ble driftsresultatet kr 78,9 mill mot kr 97,2 mill i 2016. Årsresultatet etter skatt i morselskapet ble kr 63,0 mill mot kr 92,2 mill i 2016. I henhold til regnskapsloven bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet for 2017 er utarbeidet i samsvar med dette. Styret har forventninger om god lønnsomhet også i de nærmeste årene. Bedriften har fortsatt muligheter til effektivisering, samtidig som satsingen på nye markeder og forretningsområder skal gi positive bidrag. Det er styret sin oppfatning at den finansielle stillingen for FKRA er god. Egenkapitalandelen i morselskapet er på 42%, mens den for konsernet er 36%. Selskapet er i gang med en betydelig investering i produksjonen på Kvalaberg, og det er derfor meget tilfredsstillende at egenkapitalen er solid. Selskapet er i liten grad utsatt for finansiell risiko utover utviklingen i det norske rentenivået og valutakurs. Renter og valuta sikres i henhold til fastlagte strategier. Selskapet hadde ved årsskiftet ingen rentebytteavtaler.

Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Styret vurderer risikoen for tap på fordringer for lav. Resultatet etter skatt for FKRA på kr 63,0 mill foreslår styret disponert slik: • Kjøpsutbytte til medlemmene kr 32,0 mill • Avsatt til annen egenkapital kr 31,0 mill Bedriften er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008. Målet med å arbeide etter et slikt system er å kunne dokumentere den systematiske kvalitetsstyringen av alle ledd og prosesser i bedriften. Særlig viktig er gjennomføring og dokumentasjon av forbedringer. FKRA arbeider kontinuerlig med løsninger for å hindre forurensninger av miljøet. Styret viser i denne sammenheng til egen miljørapport i årsmeldingen. I løpet av året har vi arrangert 3 møter med årsmøteutsendingene og 18 medlemsmøter. Det er holdt 9 ordinære styremøter. Pr. 31.12.2017 er det 466 ansatte i konsernet, hvorav 397 er ansatt i morselskapet. Styret vil takke alle for en meget god innsats i 2017.

Stavanger, 22. februar 2018


Resultatregnskap Morselskap 2016 2017

Tall i mill. kr.

Note

Konsern 2017 2016

2 653,8

2 697,6

Salgsinntekter og andre driftsinntekter

1

3 058,6

2 956,8

1 970,4 296,9 34,8 0,0 254,5

2 015,8 305,5 37,7 0,0 259,7

Varekostnad Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivninger på varige driftsmidler Andre driftskostnader

7 2 3 3 2

2 251,7 347,3 49,6 0,0 308,7

2 173,2 334,2 46,8 1,7 289,7

97,2

78,9

Driftsresultat

101,3

111,2

1,1 102,4

40,5 151,7

20,4 117,6

1,0 79,9

Gevinst ved avgang anleggsmidler Resultat før finans

1,5 0,0 6,4 13,9 19,4 11,0 -8,6

1,1 0,2 2,3 0,0 7,2 2,6 -6,2

Inntekt på investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter

109,0

73,7

Ordinært resultat før skattekostnad

16,8

10,7

Skattekostnad på ordinært resultat

92,2

63,0

13

Ordinært resultat/Resultat før min.int

4,3 2,8 4,6 13,6 3,1 -5,0

4,3 6,7 149,8 35,8 11,6 113,4

97,4

265,1

14,9

9,4

82,5

255,7

32,0 50,5

43,0 212,7

82,5

255,7

0,0

0,0

82,6 -0,1

254,2 1,5

Anvendelse av årsresultatet: 43,0 49,2

32,0 31,0

Kjøpsutbytte til medlemmer Annen egenkapital

92,2

63,0

Sum anvendelse

61,9

15,0

Avgitt konsernbidrag tillagt investering i datterselskap Majoritetens andel av resultat Minoritetens andel av resultat

4 4

3


Balanse Morselskap 31.12.2016 31.12.2017

Eiendeler

Note

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lastebiler Sum varige driftsmidler

250,1 104,6 16,4 371,1

252,7 166,1 25,6 444,4

210,7 0,2 0,5 7,3

162,1 0,2 0,3 7,1

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Utlån og langsiktige fordringer

218,7

169,7

Sum finansielle anleggsmidler

589,8

614,1

Sum anleggsmidler

463,5

489,2

Omløpsmidler Varer

309,4 2,5 311,9

365,9 61,3 427,2

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

124,3

74,1

899,7

990,5

1 489,5

1 604,6

Konsern 31.12.2017 31.12.2016

3,8 3,8 3,8

451,8 191,1 26,1 669,0

448,2 127,7 16,7 592,6

5 5 6 9,1

0,0 27,9 16,9 7,2

0,0 23,8 2,2 7,4

52,0

33,4

721,0

626,0

7,8

553,7

531,0

8,10 10

413,5 3,9 417,4

335,1 9,0 344,1

11

109,4

45,4

Sum omløpsmidler

1 080,5

920,5

Sum eiendeler

1 801,5

1 546,5

Bankinnskudd, kontanter

Gabriel Joa Styrets leder

Marianne Nordhus Nestleder

Roar Lima Grødeland

Anna Henriette V. Eikje

Marianne Storhaug Strøm

Arild Viken

Eldbjørg Vårli

Sten Ivar Skretting

Jan Robert Krohn

4 


5

Morselskap 31.12.2016 31.12.2017

Egenkapital og gjeld

Note

Konsern 31.12.2017 31.12.2016

4,2 4,2

4,2 4,2

Innskutt egenkapital Andelskapital medlemmer Sum innskutt egenkapital

4

4,2 4,2

4,2 4,2

0,0 630,8 630,8

0,0 661,8 661,8

Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Fond Sum opptjent egenkapital

4 4

2,7 637,6 640,3

3,8 587,5 591,3

635,0

666,0

Sum egenkapital

644,5

595,5

9,4 9,4

3,9 3,9

190,3 8,0 198,3

236,3 5,0 241,3

207,7

245,2

152,0 346,2 9,4 58,9 33,0 349,8 949,3

13,0 244,9 17,3 36,7 44,5 349,4 705,8

Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

-1,0 -1,0

4,6 4,6

13

106,0 5,0 111,0

102,8 8,0 110,8

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

110,0

115,4

Sum langsiktig gjeld

0,0 223,7 3,4 36,4 43,0 438,0 744,5

0,0 310,0 1,6 60,1 32,0 419,5 823,2

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpsutbytte til medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

854,5

938,6

Sum gjeld

1 157,0

951,0

1 489,5

1 604,6

Sum egenkapital og gjeld

1 801,5

1 546,5

8

8,11 10 13

Stavanger 22. februar 2018

5 Per Harald Vabø

Frank Solheim

Adm. dir.

Øk. dir.


NOTER TIL REGNSKAPET

NOTER TIL REGNSKAPET

Generelt om regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Konsernregnskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

6 

Varelager Lagerbeholdningene av råvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet. Egenproduserte varer er

vurdert til variabel tilvirkningskost, med påslag for indirekte produksjonskostnader. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Lagerbeholdningene er justert for ukurans. Andre omløpsmidler Andre omløpsmidler er oppført til den laveste av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Kundefordringer er nedskrevet med risiko for tap. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Gjeld og fordringer i utenlandsk valuta er omregnet til kurs pr. 31.12. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført til historisk kostpris der lineære avskrivninger er trukket fra. Avskrivningene er beregnet med bakgrunn i driftsmidlenes antatte levetid. Ordinære avskrivninger er belastet driftsresultatet. Pensjonsytelser Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning og er tilsluttet AFP-ordningen. Det vises til note 2. Pensjonskostnadene er beregnet i samsvar med ”Norsk RegnskapsStandard” for pensjonskostnader. Aksjer Aksjer klassifisert som anleggsmidler er oppført til kostpris, med mindre forhold som ikke antas å være forbigående krever en nedskrivning. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.


1. Spesifikasjon over driftsinntekter Morselskap Tall i mill. kr. Kraftfôr

Konsern

2017

2016

2017

2016

1 427,1

1 402,4

1 427,1

1 402,4

Råvarer

18,7

23,5

141,3

113,3

Gjødsel

152,8

168,1

159,7

174,3

Såvarer Maskinvarer

27,2

29,5

27,2

29,5

902,0

866,0

902,0

866,0 274,3

Diverse varer

64,6

60,3

300,9

Øvrige driftsinntekter

105,2

104,0

100,4

97,0

2 697,6

2 653,8

3 058,6

2 956,8

Sum driftsinntekter Gevinst salg anleggsmidler Sum

1,0

20,4

1,1

40,5

2 698,6

2 674,2

3 059,7

2 997,3

2017

2016

2017

2016

245,4

236,5

275,8

268,3

7

2. Lønn og pensjon, ytelser til ledende personer etc Morselskap Tall i mill. kr. Lønn Folketrygd

Konsern

36,5

34,6

44,2

37,1

Pensjonskostnader

14,1

15,4

15,0

16,2

Andre ytelser

0,0

0,0

1,9

2,0

Andre personalkostnader

9,5

10,4

10,4

10,6

305,5

296,9

347,3

334,2

397

386

466

446

Sum lønnskostnader Antall fast ansatte pr. 31.12.

Administrerende direktør har fått lønnsgodtgjørelse på kr 1 786 595. I tillegg til dette har han fri bil og fri telefon. Administrerende direktør har rett til å gå over på avtalefestet pensjonsordning etter fylte 62 år. Ytelsen vil være 70% av pensjonsgrunnlaget. Administrerende direktør har rett til 12 måneders lønn dersom han blir oppsagt av styret. Premie til OTP for daglig leder utgjør kr 119 959. Styret har fått styrehonorar på kr 623 000.

Revisjonshonorar

Morselskap

Konsern

Lovpålagt revisjon

321 211

514 807

Andre attestasjonstjenester

82 900

153 575

Skatterådgivning Assistanse årsregnskap og ligningspapir Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer

0

0

60 767

161 611

0

0

464 878

829 993

Pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter loven om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

7


3. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Morselskap Tall i mill. kr

Driftsløsøre, inventar og lignende

Ansk.kost 01.01 Tilgang

Maskiner og anlegg

Forretningsbygg

Lastebiler

Øvrige bygg

Tomter

Totalt

105,5

590,8

63,4

3,3

416,0

29,6

1 208,6

14,8

81,6

1,4

0,0

13,1

0,1

111,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ansk.kost 31.12

Avgang

120,3

672,4

64,8

3,3

429,1

29,7

1 319,6

Akk. avskr. 31.12

98,0

506,3

61,0

3,3

206,6

0,0

875,2

Bokf.verdi 31.12

22,4

166,0

3,8

0,0

222,5

29,7

444,4

Årets avskrivning

4,5

19,9

2,2

0,0

11,1

0,0

37,7

Årets nedskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Økonomisk levetid i antall år Prosentsats avskrivning

3-5

5-10

5

33

33

20%-30%

10-20%

20%

1-3%

1-5%

0,8

-

8,3

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Konsern Tall i mill. kr Ansk.kost 01.01

Goodwill

Driftsløsøre, Maskiner og inventar ol. anlegg

Lastebiler

ForretningsØvrige bygg bygg

Tomter

Totalt

28,4

125,6

737,4

63,4

3,3

581,3

72,9

1 612,3

Tilgang

0,0

15,6

89,9

1,4

0,0

21,0

0,1

128,0

Avgang

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ansk.kost 31.12

28,4

141,2

827,3

64,8

3,3

602,3

73,0

1 740,3

Akk. Avskr/Nedskr. 31.12

28,4

115,0

640,1

61,0

3,3

223,5

0,0

1 071,3

Bokf.verdi 31.12

0,0

26,1

187,3

3,8

0,0

378,8

73,0

669,0

Årets avskrivning

0,0

6,2

23,9

2,2

0,0

17,3

0,0

49,6

Årets nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Økonomisk levetid i antall år Prosentsats avskrivning

5

3-5

5-10

5

33

33

20%

20%-30%

10-20%

20%

1-3%

1-5%

0,8

0,4

8,2

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

4. Egenkapital Morselskap Tall i mill kr

Andelskapital medlemmer

Annen egenkapital

Konsern Andelskapital medlemmer

Sum

Minoritetsinteresser

Annen egenkapital

Sum

Årets endring i egenkapital: Egenkapital pr 31.12.16

4,2

630,8

635,0

4,2

3,8

587,5

595,5

Egenkapital pr 01.01.17

4,2

630,8

635,0

4,2

3,8

587,5

595,5

-32,0

-32,0

-32,0

-32,0

0,0

0,0

63,0

63,0

-0,1

0,0

-1,0

Kjøpsutbytte til medlemmer Endring andelskapital

0,0

Fra årets resultat Utdeling til minoritet

0,0

Omregningsdifferanse Avgang minoriteter Egenkapital 31.12.17

8 

4,2

0,0

0,0

661,8

666,0

4,2

82,6

82,5

-0,5

-0,5

-1,0

0,0

0,0

0,0

2,7

637,6

644,5


5. Datterselskap og tilknyttede selskap i konsernet

Felleskjøpet Rogaland Agder SA er morselskapet i konsernet. Konsernet eier et underkonsern; Felleskjøpet AS. Det er ikke utarbeidet et eget konsernregnskap for Felleskjøpet AS. Felleskjøpet AS er 100% eid av Felleskjøpet Rogaland Agder SA, slik at alle indirekte eierandeler i underkonsernet tilsvarer underkonsernets mor, Felleskjøpet AS, eierandeler. AM Nutrition Denmark ApS

Datterselskap Tall i mill kr

Felleskjøpet AS

Vekstmiljø AS

Norsk Naturgjødsel AS

Flintegaten Eiendom AS

Marinpet AS

AM Nutrition AS

Hillevåg Næringspark AS

FKRA Eiendom AS

Fish4dogs Ltd

GBT AS

Anskaffelses­ tidspunkt

20.02. 2006

03.07. 2003

26.10. 2007

15.11. 2016

09.12. 1999

15.12. 2004

14.06. 2010

22.03. 2010

20052015

09.12. 2015

Forretnings­kontor

Stavanger Direkte eid

Sandnes Direkte eid

Klepp Indirekt eid

Eierandel

100%

50,2%

99,8%

100%

100%

100%

100,0%

100,0%

95,0%

100,0%

100,0%

Andel av stemmeberettiget kapital

100%

50,2%

99,8%

100%

100%

100%

100,0%

100,0%

95,0%

100,0%

100,0%

Egenkapital pr. 31.12.

140,2

7,8

24,0

2,2

18,2

42,6

50,5

14,6

18,1

0,1

-8,8

Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Indirekte Indirekte Indirekte Indirekte Indirekte eid eid eid eid eid

Birmingham Indirekte eid

9

18.01 2016 Stavanger Danmark Indirekte Indirekte eid eid

Resultat i 2017

12,9

2,1

0,0

0,6

0,7

3,3

3,9

0,5

3,4

-0,1

-4,6

Bokført verdi i eierselskapet

159,1

2,9

17,6

23,0

12,1

44,4

42,6

17,6

0,5

2,6

0,0

Bokført verdi av goodwill 31.12.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mottatt konsernbidrag/ utbytte i 2017

15,0

0,0

0,8

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Tilknyttede selskap - direkte eid Tall i 1000 kr Formelle opplysninger

Bondevennen SA

Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Anskaffelsestidspunkt

27.08.1993

08.03.2012

Forretningskontor

Fjordkjøkken AS

Biogass Konsortium AS

14.12.2015

15.01.2015 Stavanger

Stavanger

Trondheim

Eierandel

33,3%

34%

20%

22%

Andel av stemmeberettiget kapital

33,3%

34%

20%

22%

Egenkapital pr. 31.12.2017

126 743

5 970

16 571

Resultat i 2017

399

1 355

18 545

0

Bokført verdi i morselskapet

225

25

18 200

1

Anskaffelseskost

225

25

18 200

660

Andel balanseført EK på anskaffelsestidspunkt

225

0

20 440

660

0

0

0

0

2 058

2 179

19 527

1

0

0

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret)

Goodwill på anskaffelsestidspunktet Bokført verdi i konsernregnskapet 01.01 herav uavskrevet goodwill + tilgang goodwill nyemisjon

0

0

3 709

0

- avskrevet goodwill

0

0

+/- eliminering av interngevinster

0

0

0

0

0

0

23 236

1

+/- andel årets resultat

+/-justeringer fra tidligere år

100

461

-168

+/- innbetalt/tilbakebetalt EK i perioden Bokført verdi i konsernregnskapet 31.12

1 990

2 640

9


6. Aksjer og andeler Tall i 1000 kr

Eierandel

Pålydende verdi

Bokført verdi

Nordic Garden AS

10,5%

1 500

1 500

Prima Protein AS

16,7%

15 000

15 000

Norwegian Cargoservey AS

8,0%

Andre aksjer og andeler Sum aksjer og andeler

120

120

250

250

16 870

16 870

7. Varebeholdninger Tall i mill kr.

Morselskap

Konsern

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

Råvarer

148,5

160,6

164,7

179,5

Handelsvarer

321,5

286,0

346,2

311,8

19,2

16,9

42,8

39,7

489,2

463,5

553,7

531,0

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

102,8

106,0

190,3

236,3

Kassekreditt

0,0

0,0

152,0

13,0

Beløp som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt

0,0

0,0

0,0

0,0

Morselskap

Konsern

Ferdigvarer Sum

8. Sikkerhetsstillelse gjeld Tall i mill kr. Pantelån og annen langsiktig lånegjeld

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:

Morselskap

Konsern

Maskiner og driftsløsøre

444,4

756,4

Kundefordringer

365,9

430,9

Varebeholdning Sum

489,2

553,7

1 299,5

1 741,0

9. Fordringer

Balanseført verdi av fordringer som forfaller senere enn ett år: Tall i mill kr.

Morselskap

Konsern

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

Traktorlån til kunder

5,6

1,9

5,6

31.12.2016 1,9

Andre lån

1,0

4,8

1,1

4,9

Lån til Landbrukssenteret

0,5

0,6

0,5

0,6

Sum

7,1

7,3

7,2

7,4

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

Marinpet AS

0,0

0,0

0,0

0,4

Vekstmiljø AS

1,1

1,5

0,0

0,0

Norsk Naturgjødsel AS

0,0

0,0

0,0

15,8

Hillevåg Næringspark AS

0,0

0,0

0,0

0,0

GBT AS

0,1

0,0

0,0

0,2

Felleskjøpet AS

60,0

0,0

65,0

59,0

Fish4Dogs Ltd

0,0

0,0

0,0

0,0

AM Nutrition AS

0,0

0,0

0,0

7,2

61,2

1,5

65,0

82,6

10. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Tall i mill kr.

Sum

10 

Fordringer

Gjeld 31.12.2016


11. Kontanter, bank, postgiro

Av totale bankinnskudd er kr 10,5 mill. bundet til skyldig skattetrekk. For konsernet er bankinnskudd på kr 11,5 mill bundet til skyldig skattetrekk.

12. Garantiforpliktelser

FKRA er medlem av driftskredittgarantiordningen for jordbruket. Det er tatt ubetydelige tap i denne sammenheng.

11

Selskapet har en kassekredittgrense på kr 500 mill.

Felleskjøpet AS har pr. 31.12.2017 et trekk på kassekreditt på kr 54,9 mill. FKRA har kausjonert for dette trekket.

I posten annen kortsiktig gjeld inngår innlån fra medlemmer. Dette utgjør kr 238,8 mill og har en rente på fra 1,3%-2,0%.

Selskapet har også følgende bankgarantier: Rogaland Fylkeskommune kr 0,7 mill

13. Behandling av skatt i regnskapet Tall i mill kr Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Avsatt kjøpsutbytte til medlemmer herav ikke fradragsberettiget Avgitt konsernbidrag SkatteFunn Nedskrivning av aksjer Regnskapsmessig gevinst aksjer Aksjeutbytte og gevinst avgang aksjer Endring midlertidige forskjeller* Grunnlag betalbar skatt Skatt 24%

Morselskap 31.12.2017 31.12.2016

Konsern 31.12.2017 31.12.2016

73,7 0,9 -32,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 -24,3 2,0 0,5

109,0 1,7 -43,0 0,0 -82,6 0,0 0,0 0,0 -1,4 25,8 9,5 2,4

Betalbar skatt på årets resultat

0,5

2,4

8,4

16,3

Betalbar formuesskatt Betalbar skatt fra tidligere år Balanseført betalbar skatt

1,0 0,0 1,5

1,0 0,0 3,4

1,0 0,0 9,4

1,0 0,0 17,3

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt Skatt på konsernbidrag For mye/lite betalt tidligere år Brutto endring utsatt skattefordel Endring utsatt skattefordel knyttet til implementering datter Årets totale skattekostnad

0,5 1,0 3,6 0,0 5,6 0,0 10,7

2,4 1,0 20,7 -0,9 -6,4 0,0 16,8

8,4 1,0 0,0 0,0 5,5 0,0 14,9

16,3 1,0 0,0 -0,8 -7,1 0,0 9,4

52,1 43,7 -35,8 -8,3 -23,7 0,0 -8,0 20,0 0,0 0,0 20,0

33,3 54,7 -35,2 -54,8 -45,0 0,0 -5,0 -52,0 0,0 47,9 -4,1

66,3 43,8 -35,8 -18,8 -26,8 0,0 -8,0 20,7 0,0 0,0 20,7

50,3 54,7 -35,2 -56,9 -47,6 -0,1 -5,0 -39,8 0,0 47,9 8,1

Utsatt skatt / (skattefordel) 23%/24% Bokført utsatt skatt/utsatt skattefordel

4,6 4,6

-1,0 -1,0

4,8 9,4

1,9 3,9

Utsatt skatt / (skattefordel) Bokført utsatt skatt/skattefordel

4,6 4,6

-1,0 -1,0

4,8 9,4

1,9 3,9

17,7 0,0 1,0 0,0

27,2 -0,9 1,0 0,0

-7,7 0,0 -0,5 0,2 10,7

-10,7 -0,3 0,1 0,4 16,8

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger Fordringsreserver Varer Andre forskjeller Netto pensjonsforpliktelse Sum midlertidige forskjeller Framførbare underskudd Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel Grunnlag utsatt skatt / (skattefordel)

Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 23%/24% av resultat før skatt For mye betalt tidligere år Formuesskatt Effekt av forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/ skattefordel Avsatt kjøpsutbytte medlemmer Effekt av permanente forskjeller knyttet til aksjer Effekt av endring skattesats 23%/24% Effekt av permanente forskjeller Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

11


Kontantstrømoppstilling Morselskap 31.12.2016 31.12.2017

12 

Konsern 31.12.2017 31.12.2016

109,0 -1,7 -20,4 34,8 0,0 27,6 -35,4 9,3 -29,8 3,0 40,9 137,3

73,7 -3,4 -1,2 37,7 0,0 -25,7 -56,5 86,3 0,2 3,0 14,3 128,4

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt for perioden Tap / gevinst ved salg av anleggsmidler og aksjer Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Inntektsføring fra tilknyttet selskap Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i utlån og mellomværende Endring pensjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter

30,8 -89,6 0,0 0,0 0,0 -58,8

1,1 -110,9 60,0 0,0 0,0 -49,8

-36,4 0,0 -29,5 0,0 -47,9 -113,8

-3,2 0,0 -43,0 0,0 -82,6 -128,8

-35,3

97,4 -17,3 -1,1 49,6 -4,3 -22,7 -78,4 101,3 0,2 3,0 29,6 157,3

265,1 -4,4 -171,3 48,5 -4,3 15,2 -56,0 28,1 1,4 3,0 42,6 167,9

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Tilbakebetaling av kapital fra datterselskaper/tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

1,2 -128,0 0,0 0,0 -15,0 -141,8

219,3 -179,8 0,0 0,0 0,0 39,5

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av lån Utbetalt kjøpsutbytte (avsatt forrige år) Netto endring i kassekreditt Avgitt netto konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-46,0 0,0 -44,5 139,0 0,0 48,5

-18,8 0,0 -31,0 -143,5 0,0 -193,3

-50,2

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

64,0

14,1

159,6

124,3

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

45,4

31,3

124,3

74,1

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

109,4

45,4


13

13


14 


VIRKSOMHETEN ET KREVENDE ÅR FOR VÅRE EIERE 2017 vil gå inn i historiebøkene som året med de mange nedbørsrekordene. Mye regn fordelt gjennom hele vekstsesongen, gav store utfordringer med hensyn til høsting av de fleste grøder. Svært mange av våre kunder har opplevd reduserte avlinger, samt redusert kvalitet på de samme avlingene. Omsetningen i FKRA viste en fin vekst for 2017, 1,7% for morselskapet, med et resultat på kr 73,7 mill. Dette er en tilbakegang fra forrige år på kr 35,3 mill. Tilbakegangen skyldes salgsgevinst på eiendom på kr 20,4 mill. samt planlagt lavere margin på kraftfôr i 2017. Vi hadde en tonnasjevekst på 0,9% på kraftfôr med ny volumrekord på hele 379 895 tonn kraftfôr. Fin fremgang for fôr til drøvtyggere og fjørfe, og en tilbakegang for svinefôr. Salg til plantekulturområdet med gjødsel og såvarer ble etter forholdene ganske bra. Salget av gjødsel gikk ned med 300 tonn eller 0,7%, salget av såfrø gikk tilbake 14,1% og salget av såkorn med 9,7%. Potensiale er stort for å ta dette igjen i 2018, dersom vi får en vår som muliggjør jordbearbeiding. Salget av ensileringsmidler økte med 7,8%. For maskinområdet økte omsetningen med kr 36 mill. Alle forretningsområdene hadde økning, og størst var traktor og redskap med kr 24 mill. Butikkene økte salget av butikkvarer med 3,1%. Størst økning var det for butikken i Mandal med en økning på 23,5%. Dette viser at det har vært en suksess med ny butikk her. Vi hadde ellers 776 016 handlende kunder i våre 20 butikker i 2017. Dette er en økning på 11 461 fra 2016. Arbeidet med å øke produktiviteten, Lean/TPM, viser også en fin utvikling i 2017. Vi registrerer nok et år med forbedringer fra alle våre forretningsområder, totalt 1840 forbedringer. Vi har startet arbeidet med å bygge ny kraftfôrfabrikk på Kvalaberget. Det er en krevende prosess å ha byggearbeid og full produksjon på samme industriområde. Byggearbeidet startet i

oktober 2017, og vil være ferdig i løpet av et år. Den mest krevende perioden vil være fra medio mai til september, hvor bare en av de to fabrikkene vil være i drift. Den ene fabrikken vil da produsere 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Det ble gjennomført en stresstest 14 dager i august/september 2017, for å avdekke flaskehalser/svakheter med et slikt produksjonsregime. Testen var nyttig og gir oss trygghet for den løsningen som er valgt. Konsernet viser en fin fremgang med et resultat på kr 97,4 mill. Datterselskapene bidrar med kr 23,7 mill. av det samlede konsernresultatet. Det er veldig gledelig at døtrene nå bidrar med en større andel av konsernresultatet. Det var i sin tid hele ideen bak satsningen på nye selskap; ”at vi skulle få flere bein å stå på”. Fish4Dogs viser en fin omsetningsvekst og har en omsetning på kr 161 mill. Vi introduserte varemerket for det amerikanske markedet i 2017, og har store forhåpninger til dette. Ellers ser vi at veksten er stor i Asia med Kina som den store motoren. Det kinesiske markedet står for ca. 40% av omsetningen i 2017. Resultatet for Fish4Dogs viser et resultat på kr 3,4 mill. Veksten i AM Nutrition AS viser også en fin fremgang. En omsetning på

kr 187 mill. med en vekst fra forrige år på 17,6%. Resultatutviklingen for prosesseringsbiten viser en fin resultatfremgang. Etterspørselen av protein er svært god og vi har langt på vei forhåndssolgt alt for 2018. Vi jobber ellers med å komme inn i nye markeder for de prosesserte produktene. Produksjonen av kjæledyrfôr viser negativt resultat. Dette må sees i sammenheng med resultatet i Fish4Dogs. Ved årsskiftet ble kjæledyrproduksjonen flyttet over i selskapet Marinpet. Dette selskapet vil ha samme ledelse og styre som Fish4Dogs. Dette blir gjort for å ta ut synergier mellom de to selskapene i alle prosesser fra innkjøp, produksjon, logistikk, salg og marked. Jeg har lyst til å takke alle ansatte for stor innsats i året som har gått, og for de gode resultatene som er produsert i 2017. Vi gleder oss til å ta fatt på 2018 med alle de positive utfordringene som ligger foran oss.

Per Harald Vabø Adm.dir.

15


Nesten 380 000 tonn kraftfôr solgt i 2017 er ny rekord. Samtidig har plantekulturområdet levert som forventet. Maskindivisjonen passerte 1 milliard i omsetning og har gjennomført mange salgsaktiviteter. Mye spennende skjer med øvrige virksomheter.

KRAFTFÔR OG TILSKUDDSFÔR FORMEL Til drøvtyggere hadde vi en oppgang på 3,1%. Størstedelen av økningen kom siste kvartal, som følge av et krevende grovfôrår. Det har vært økning i salg av grovfôrerstattere, samt at flere øker mengde av eksisterende kraftfôrblanding, for å kompensere for dårlig kvalitet og mengde grovfôr. Det har også vært en sterk økning i bruken av Formel Lam Haust for å få tilvekst nok på lam før slakting. FORMAT Vi har hatt en nedgang i salg av fôr til svin på 2,8%. Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang på antall bedekkede purker pga. overproduksjon av svinekjøtt. Vi har lansert Format Trivsel i svinebesetninger. KROMAT Vi har hatt en økning på salg av fjørfefôr på 2,9%. Det er kyllingfôr som øker mest med en ny blanding kalt, FK Kylling Tarmhelse, som har blitt en av våre største blandinger. Gode produksjonsresultater har bidratt til at flere ønsker å prøve vårt sortiment, samtidig som flere nye kyllinghus er startet opp i løpet av året. I eggproduksjon er det også en økning i antall kunder som bruker KROMAT sortimentet.

2016

165 311

4 925

3,1

FORMAT

118 229

114 936

-3 293

-2,8

KROMAT

92 368

95 061

2 693

2,9

Champion

2 015

1 922

-93

-4,6

Pelsdyr

2 821

2 091

-730

-25,9

Annet

634

574

-60

-9,5

376 453

379 895

3 442

0,9

Sum

CHAMPION OG ANNET FÔR Vi har hatt en nedgang på 16,1% i denne gruppen. Her er det salg til pelsdyr som drar ned volumet kraftig. PLUSS TILSKUDDSFÔR Salg av tilskuddsfôr og strø har en stigning på 4,6% beregnet i tonn. Den største økningen gjelder strø av typen AJ Kross, som er varmebehandlet raps med hele 27,7% auke. Salg av slikkesteiner og melkeerstatninger har økt med 1,5%. Summen av andre produkter i denne gruppen har hatt en nedgang på 5,1%.

3000 2500 2000 1500 1000 500

16 

Formel Lam Haust.

2015

Endring %

160 386

3500

2014

Endring tonn

FORMEL

4000

0

2017

2016

2017

KRAFTFÔRPRODUKSJON I 2017 har produksjonsanlegget på Kvalaberg tøyd grensene. Salgsvolumet ble på hele 379 895 tonn, dette er det største volumet noen gang. Det store volumet i kombinasjon med høy aktivitet i forbindelse med ombyggingen av fabrikken, som skal ferdigstilles høsten 2018, har vært utfordrende. På et relativt trangt industriområde med flere heisekraner og anleggsmaskiner, har dette ført til en hel del logistikkutfordringer med å få blant annet kraftfôrbilene gjennom anlegget. I slutten av august ble det gjennomført en 14 dagers stresstest på fabrikken. Blant målene med testen var å kartlegge kapasitet og flaskehalser, med drift 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Dette var en viktig og lærerik stresstest av anlegget, hvor vi fikk kartlagt mange forbedringsmuligheter, som vil gi oss et viktig løft i kapasiteten og styrket driftssikkerhet når vi skal inn i hovedstoppen i mai.


LABORATORIET I løpet av 2017 har laboratoriet redusert bemanningen med 1,3 årsverk gjennom naturlig avgang. Med stadig fokus på TPM og kontinuerlig forbedring har dette gått veldig bra. Et resultat av dette arbeidet var å ta i bruk et nytt analyseapparat for analyse av mineraler, Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES). Dette gjør at vi kan bruke tiden til andre oppgaver og ana-

VAREGRUPPE Gjødsel, kalk, såvarer og ensilering

lyser på laboratoriet. MP-AES reduserer også bruken av gass betraktelig, da dette apparatet går på nitrogen som utvinnes fra luften ved hjelp av en nitrogengenerator. Grovfôrsesongen har gått veldig bra, og vi har hatt god leveringstid på analyse­resultater. Antallet prøver med analyse for hygienisk kvalitet har økt betraktelig i 2017, etter økt fokus på smørsyresporer i grovfôr.

Ant. båtanløp 18

Tonn båt

Ant. bil/cont.

40 093

227

12 272

52 365

166

90

1 883

1 883

106

506

37 348

370 078

1 103

6 553

16

40 080

89

470 959

1 481

Innkjøpte salgart. fôr og tilskuddsfôr Råvarer til kraftfôrprod og emballasje

135

Jordsesongen er preget av mange prøver som kommer inn på kort tid. Vi har i 2017, jobbet aktivt med TPM som verktøy, for å få analysert jordprøvene mer effektivt. Vi ser allerede gode resultater med å bruke MP-AES til analyse av jordprøvene, men vi jobber stadig med forbedringer, for å bli mer effektive.

332 730

Tonn bil/cont.

Erter og erteprodukter fra AMN Erter til AMN Totalsum

12

40 080

164

412 902

Innkjøp av råvarer utgjorde i alt 1,481 milliarder kroner.

823

51 504

Tonn, sum

Mill NOK

17


RÅVAREMARKEDET Norsk korn utgjorde 49% av i alt 382 000 tonn råvarer brukt i kraftfôrproduksjonen til FKRA kalenderåret 2017. Samla kornavling 2016 var på 1 246 000 tonn, 11% over gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016. Tilgangen på fôrkorn etter avlinga høsten 2016, var stor nok til å dekke behovet for bygg, havre og dels fôrkveite fram til høsten 2017. Den nye kornavlinga 2017 ble like stor som året

før, og sammen med nær 50 000 tonn korn som var overlagra fra 2016 ble total tilgang på fôrkorn i Norge historisk høyt. Importkvotene for 2017-18 ble i november satt til 206 000 tonn, en betydelig reduksjon fra 329 000 tonn i kornåret 2016-17. FKRA la i 2017 opp til et forbruk av norsk korn som svarte til vår andel av kraftfôrmarkedet. Lågt nivå av protein i norsk korn sammen med avgrensa til-

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

2014

2015

Lagmannsholmen Mjåvann

18 

Mottak av produsentkorn til FKRA, tonn.

2016

Vanse Varhaug

Bryne Klepp

2017

Kvalaberg

gang på soyamel med høyt proteininnhold, bidro likevel til å skape utfordringer i å bruke så mye norsk korn som ønskelig i 2017. FKRA er aktiv i å benytte ordningen med tollfri import av råvarer fra de minst utviklede land. For å sikre kvaliteten på palmekjerneekspeller, har FKRA arbeidet tett opp mot produsentene. Av praktiske årsaker har FKRA besluttet å etablere et eget datterselskap i Elfenbeinkysten, som samordner de økonomiske aktivitetene i Vest-Afrika. Selskapet ble etablert i løpet av høsten 2017, og vil være operativt i 2018. For fjerde år på rad steg i 2017 de samlede avlingene av korn i verden. Overgangslagrene etter 2017/18-sesongen vil ligge nær 500 millioner tonn, som tilsvarer en fjerdedel av samlet forbruk av korn. For kveite har lagrene steget fem år på rad, og tilsvarer nå en tredjedel av årsproduksjonen. Prisene på verdensmarkedet har derfor gått ned i løpet av 2017. Liten import av korn har derimot gjort at lav pris i verdensmarkedet på korn ikke har slått ut på varekost for FKRA.


Prisene på alle fettkilder nådde en topp i 4. kvartal 2016. Fra starten av 2017 og utgangen av 2017, falt prisene ganske mye. Men nedgangen i NOK ble mindre, spesielt da NOK svekket seg utover i 4. kvartal. Vi har hatt 100% dekning med animalsk fett til svin- og fjørfefôr. Fraktmarkedet var stabilt fram til oktober. På dette tidspunktet økte frakt­ene i EUR, en svak norsk krone var med på å ytterlige forverre dette bildet for oss. Prisene på mineraler og aminosyrer har vært rimelig stabile i 2017. I november 2017 hadde BASF en eksplosjon på fabrikken i Ludwigshafen som produserer vitaminer. Denne fabrikken står for ca. 30% av verdens vitaminproduksjon (vitamin A, E og D3). En såpass brå mangel­situasjon har ført til en 4-5dobling av prisen på disse vitaminene, og store utfordringer med å få tak i nok mengde til vår produksjon. Denne mangelsituasjonen vil vare ut første kvartal i 2018. EGNE KORNMOTTAK Svakere salg av såkorn våren 2017 ga tidlig varsel om at arealet til korndyrking ville gå ned. Den regntunge sommeren fortsatte inn i en enda våtere høst, og førte til at mye av kornarealet ikke kunne høstes. Samla mottak falt 1500 tonn fra året før og kom så vidt over 9 000 tonn. LOGISTIKK Andelen bestilling av tonnvarer gjennom våre selvbetjeningsløsninger på www.

fkra.no fortsetter å øke. I 2017 ble 47% av alle bestillinger foretatt via netthandel. Netthandel øker sikkerheten for korrekte leveranser gjennom at kundene selv legger inn sine bestillinger i datasystemene våre. I retur får kundene en ordrebekreftelse på e-post, samt en e-bestillingsrabatt for å bidra til effektivisering av FKRA. Samtidig har vi stor respekt for at noen kunder fortsatt foretrekker å snakke med en av våre kundebehandlere ved bestillinger. Vi vil derfor fortsatt ha en høy servi-

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

2014

2015

Redusert svinn i kraftfôrproduksjonen i prosent.

2016

2017

cegrad på telefonbestillinger via vårt nye telefonnummer for bestilling av tonnvarer 994 30 640. 38,2% av alt kraftfôr i bulk ble i 2017 distribuert på egeneide biler. Det har siden 2015 vært en nedgang i prosentandel distribuert på egeneid bilpark. Nedgangen er håndtert gjennom naturlig avgang og reduksjon i antall biler. Det har gjennom de siste to årene vært jobbet med et dataverktøy for effektivisering av transportplanlegging og distribusjon. Etter en del utsettelser er dataverktøyet nå på plass og klart til idriftsettelse. Verktøyet vil i første omgang benyttes på egeneide bulkbiler, med planer om utvidelse til kontrakterende bulkdistribusjon og egendistribusjon av stykkgods etter hvert. Emballert kraftfôr viser en økning på 7% i 2017. Dette skyldes nok delvis den vanskelige grovfôrsituasjonen vi har hatt i 2017. Andel emballert kraftfôr ligger fortsatt i størrelsesorden 5% av totalvolum på kraftfôr. Kraftfôrproduksjon og distribusjon har vært, og er preget av korte ledetider på leveranser, ikke sjeldent ned på 0-1 dager. Det er i 2017 igangsatt et arbeid for å se på muligheten for noe økning i ledetider på enkelte områder. Dette som bidrag til ytterlige effektivisering av produksjon, lager og transport.

19


Fra v.: Maria Bøe Orstad , Tadas Laurinaitis, Gedeminas Teresevicius, Robertas Bandza, Tone R. Rosnes, Ole Gunnar Fuglestad er ansatte i Norsk Naturgjødsel AS på Sele.

PLANTEKULTUR GJØDSEL OG KALK Salget var på nivå med 2016, i underkant av 47 000 tonn. 2017 kommer til å bli husket som et av de verste «i manns minne» for plantevekst og innhøsting. Areal av flere kulturer (gras, potet og gulrot) lot seg ikke høste pga. blaute innhøstingsforhold. Mange grovfôrdyrkere har både for lite grovfôr og fôr av redusert kvalitet. Det internasjonale gjødselmarkedet har i flere år vært preget av store prissvingninger og liten forutsigbarhet. I norsk marked ser vi en økende tendens til at prisavtalene med gjødselprodusentene blir av kortere varighet. I løpet av få år har vi gått fra prisavtaler med ett års varighet til avtaler fra 1-6 måneders varighet. En stadig svakere norsk krone har bidratt til prisøkning på gjødsel det siste halvåret i 2017. SÅVARER Frøsalg og såkornsalg gikk ned med i underkant av 100 tonn sammenlignet med 2016. Tidsvinduet for gjennom­ føring av jordarbeiding og våronn var begrenset pga. mye nedbør. Inn mot sesongen 2018 ser vi et stort behov for fornying og reparasjon av kjøreskadd eng.

20 

FÔRKONSERVERING Salget av ensileringsmidlene GrasAAT® og Kofasil® produkter økte med i over-

kant av 200 tonn sammenlignet med salget i 2016. Stadig flere grovfôrdyrkere erfarer at bruk av ensileringsmidler gir en god forsikring mot feilgjæring, energitap og sporeproblemer. Høsting av mye bløtt gras i 2017 økte behovet for ensileringsmidler. Kontainere og bulkleveranser står for ca. 70% av totalsalget av ensileringsmidler i FKRA. STAMSÆDGARDEN Oppformering av Odal havre på 76 da, sådd 4. mai, oppnådd avling 500 kg (15% vanninnhold) pr. da. Et middels godt avlingsår for gras. Regn og dårlige høsteforhold ga ikke optimal surfôrkvalitet. Spesielt 3. slåtten ble svært krevende. Aktiviteten i fjøs- og grishus er knyttet opp til forsøksaktiviteter i FK Fôrutvikling i Trondheim. Grasdemo før slåtten samler mye folk. Gjennom året var det ulike aktiviteter på gården – ulike opplæringstiltak for skoleklasser, for kunder og div. intern opplæring. Garden var vertskap for sosiale aktiviteter i forbindelse med Norway Chess. Verdens beste sjakkspillere med Magnus Carlsen i spissen koblet av fra intense sjakkpartier med ulike landbruksrelaterte konkurranser, eks. mjølk­ ing og traktorkjøring. Etter vedtak om nedleggelse av Bryne Mølle, ble «Klepp Kornmottak» etablert

på garden i 2016. I 2017 ble det levert ca 2600 tonn på mottaket på Klepp. NORSK NATURGJØDSEL AS Selskapet har dette året mottatt omtrent like mye fjørfegjødsel som i 2016. Mottatt mengde frigjør ca. 12 200 dekar spredeareal. (Kilde: NLR Rogaland). Bedriften mottar nå ca 50% av det totale spredearealet som NLR Rogaland formidler. Frigjøring av spredeareal er en forutsetning for vekst og utvikling av husdyrproduksjonen i Rogaland. I samarbeid med bl.a FKRA og NLR utvikles det kontinuerlig nye helgjødselprodukter tilpasset et vidt spekter av vekster. Helgjødsel tilsatt selèn ble lansert før sesongen 2017. Etterspørselen av det nye produktet kommer fra hele landet og så langt er produktet en ubetinget suksess. Selskapet har i 2016-2017 gjennomført en betydelig oppgradering av produksjonsutstyr og bygg.


Mars 2017 åpnet det nye FK-senteret i Klepp.

BUTIKK

TRAKTOR / REDSKAP

Nok et godt driftsår er tilbakelagt for FK butikkene og det endte med en salgsøkning på ca. 2% (totalomsetning på kr 584 millioner). Økningen ble aller størst på butikkvarene der store deler av sortimentet er rettet mot forbrukerkunden, men vi hadde også en god vekst på mange produkter rettet mot landbruk. 2017 ble et meget aktivt år med svært mange tiltak. Vi åpnet en ny og flott butikk på Klepp, vi hadde også stor utvidelse og modernisering av våre avdelinger i Mandal og Årdal. Begge disse butikkene har hatt fin utvikling med stor salgsøkning og økning av kunder. Vi satset ekstra mye på markedsføring i 2017 med trykk på mange kampanjer og aktiviteter, også reklamebrosjyren vår som innstikk i noen aviser ga økt oppmerksomhet, som den også gjorde i 2016. Landbrukskatalogen fungerer svært bra og gir stor respons. På innkjøpsmessen i november ble butikken i Stavanger kåret til årets butikk, blant alle våre 20 butikker, det var en svært fortjent seier. Bakgrunnen for dette er stor kompetanse hos de ansatte og ikke minst flotte resultater og tilbakemeldinger fra kunder. Årets butikksjef i 2017, ble Rune Olsen, fra FK butikken Tvedestrand. Vi hadde i 2017 hele 776 000 handlende kunder i våre butikker, det ble en økning på 12 000 kunder.

Vi kan vise til et driftsår med en god omsetningsvekst på 12%. Noen utfordringer har vi vært gjennom, men med fokus på løsninger har vi kommet gjennom på en god måte. Vi mangler litt på markedsandeler, men når John Deere sine nye modeller kommer opp på leveringstakten, så skal vi ta igjen noe av det tapte. Det er gledelig å se at Cat maskinene har solgt bra. Vi har solgt over budsjett på gravemaskiner og hjullastere.

På redskap ser vi en fin økning på de fleste områdene i ordreinngangen. Førsesongsalget gikk meget bra, og vi har en historisk høy ordrereserve med oss inn i 2018. Gledelig var det også å signere kontrakt med Pel-Tuote OY på Kiwi Pekka steinsamlere. Dette har vært et hull i sortimentet, og det er nå tettet med et meget bra produkt. Vi skal levere de første maskinene våren 2018. Ellers er året preget av stor aktivitet med demonstrasjoner og deltagelse på mange messer i distriktet.

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Sta van

ge r

0 H

g au

esu

nd

Etn San e dn Gri es ms tad B Tve ryne de str an d Va rha u g Kvi nn he rad L Sør yngd lan al dsp Kri arken sti an san d Ma nd al Sto r Ege d rsu nd Ård al Evj Fle e kke fjo rd Vik Kle eså pp bu tik k

10.000

Omsetning per butikk.

21


Thomas Brådli, FKRA mottok pris fra DeLaval for å ha solgt flest VMS melkeroboter i 2017. 12 stk. solgte VMS melkeroboter ble også ny norgesrekord.

22 

INNENDØRSMEKANISERING

ETTERMARKED

Innendørsmekanisering kan vise til et meget bra år. Det er spesielt på melk at aktiviteten er høy, og det ble ferdigstilt mange nye komplette fjøs. På storfekjøtt er det også en fin økning. Felleskjøpet introduserte et helt nytt sortiment i 2017. Dette har vi lykkes veldig godt med og tatt betydelige markedsandeler. På gris er det spesielt nye fôringssystemer som har gitt volumvekst. På fjørfe har det første halvår vært stor aktivitet på kylling, men dette stoppet helt opp siste halvår. På egg er det stor aktivitet i ombygging fra miljøbur til aviar. Det er et stort utskiftingsmarked på kraftfôrtanker, og vi har hatt stor suksess med de forbedringene som her er gjort på MAFA tankene. Også i 2017 arrangerte vi flere ”Åpne fjøs” i samarbeid med DeLaval. På de fleste arrangementene deltok også Nortura, private slakterier og Tine. Dette trekker veldig mye folk, uansett hvor det arrangeres, og det er en fin måte å markedsføre våre produkter på. Samtidig har vi gjennomført flere kundeturer til Sverige, Danmark og Nederland.

2017 var et år med god aktivitet for service, traktorverksted og i-mek, samt salg av reservedeler. Med ekstremvær og mye nedbør, så vi tidlig at året kom til å bli et meget krevende år, og vi iverksatte da flere tiltak for å kunne nå budsjett for inneværende år. Med dette klarte vi å holde fokus på effektivitet og salg, noe som har gitt gode resultater. Salg av reservedeler og verkstedtjenester fikk en økning på kr 2,6 mill., delesalg utgjør rundt 50% av økningen. Totalsalget for ettermarked ble kr 86,6 mill. mot kr 84,2 mill. i 2016. Internsalg er og en stor del av vår virksomhet, og tar vi med dette salget så ble totalsalget på kr 102 mill. for 2017. Det er gjort en kjempeinnsats fra alle ved våre avdelinger og stab, som virkelig har gitt alt for å kunne skape gode resultater for hele ettermarked. Vi har et stort fokus på kvalitet ved våre verksteder, og ikke minst å ha fornøyde kunder. Vår kundeundersøkelse viste at vi fikk enda flere fornøyde kunder i 2017, enn vi hadde i 2016. Vi hadde 388 kunder som svarte på vår kundeundersøkelse i 2017, mot 409 besvarelser i 2016. Resultatet er særdeles godt, da vi går opp på alle våre målinger for 2017.

Opplæring er noe vi bruker mye tid på ved våre avdelinger, da vi stadig får inn nye maskiner med nye funksjoner, som skal læres av våre serviceteknikere. Opplæring og kursing av personell er noe vi prøver å gjøre i løpet av vinteren, da det er den tiden med minst aktivitet ved våre verksteder. I 2017 gjennomførte vi kurs for kunder og ansatte på flere typer maskiner og utstyr. Det ble ikke registrert noen alvorlige skader i 2017. Vi høster nå resultater av flere års bevisst satsing på HMS og forebyggende tiltak for å hindre skader og ulykker.


ØVRIG VIRKSOMHET AM NUTRITION AS Selskapet er 100% eid av FKRA og har i 2017 videreutviklet virksomheten innen sine to hovedområder; produksjon av kjæledyrfôr samt fraksjonering og salg av råvarer. Produksjonen skjer i egne fabrikker samlokalisert med morselskapet på Kvalaberg. Produksjonen av kjæledyrfôr har i 2017 bestått av å forsyne konsernet med dets egneeide varemerker LABB og Fish4Dogs, samt produksjon av egne varemerke for et spansk og et tysk selskap. LABB leveres til FKRA sine egne butikker. Fish4Dogs leveres til datterselskapet i England med samme navn. Leveransene til Fish4Dogs selges i betydelig grad til det asiatiske markedet, som stiller spesielt høye krav til kvalitet både hva angår fôr og emballasje. Fraksjonering av råvarer, i 2017 erter, gir produktene protein, stivelse og fiber. Produksjonen har foregått jevnt over året og utgjør i 2017 41.000 tonn. Bedriften har gjort betydelig forbedringer hva angår utbytte av proteinfraksjonen. En har videreutviklet salget internasjonalt spesielt protein- og stivelsesproduktene. Mens salget av erteproduktene i Norge primært er som råvare til forskjellige typer fôr, mens det internasjonale går som råvare til petfood eller ingredienser til næringsmidler. AM Nutrition AS produserer og selger også Salmopet, tilskuddsfôr for hund og katt, fra sin avdeling på Hjelmeland i Ryfylke. Bedriften produserer her også tilskuddsfôr til sitt søsterselskap Fish4Dogs. AM NUTRITION DENMARK APS Selskapet er 100% eid av AM Nutrition AS og besitter produksjonsrettigheter til ekstruderte produkter hos Nakskov Mill Foods A/S ved deres fabrikk på Lolland i Danmark. Produksjonen av ekstruderte erteprodukter derfra selges utelukkende som ingredienser til næringsmidler. FISH4DOGS (F4D) Bedriften omsatte i 2017 for £ 15,1 mill., kr 161 mill. som er en økning på 17,7% i forhold til året før. Bedriften har hatt en vekst i internettsalg på hjemmemarkedet i England på 13,6%. Salget på hjemmemarkedet utgjorde i 2017 30% av

bedriftens totale omsetning. Et fortsatt godt salg til Asia og flere land i Europa bidrar til den totale salgsøkningen på 17,7%. Bedriften satser betydelig på salg via internett for sine produkter og har også i 2017 videreutviklet internettsalget i Norge og BeNeLux som et ledd i en overordnet strategi for nettsalg. F4D ble lansert i markedet i USA i april 2017. Alt fullfôr som selges av F4D med unntak av det kinesiske markedet produseres av AM Nutrition AS i ekstruderfabrikken på FKRA sitt anlegg på Kvaleberg. FKRA eier 95% av F4D. Bedriften, lokalisert i Worcester (Midlands i UK) ble tildelt «Her Majesty The Queens Award» for fremragende eksport i 2017. VEKSTMILJØ FKRA eier 50,2% av aksjene i selskapet Vekstmiljø AS. Selskapet har et solid rotfeste i Rogaland og Vest-Agder. Som lokal leverandør av driftsmidler til gartneri og hagebruk, søker selskapet å vokse i takt med kundene. For oss er det viktig å tilpasse produktspekter og tjenester i tråd med markedsbehov. Gjennom fokus på effektivitet og skreddersydde løsninger på kundens pre-

misser, har vi skapt et unikt vekst- og kompetansehus. Vår filosofi er å satse sikkert i alle ledd, på kvalitet fremfor billige løsninger. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på kr 52,6 mill og et årsresultat etter skatt på kr 2,1 mill.

23


Felleskjøpet Rogaland Agder

Direkte eide selskap

Felleskjøpet AS (100%)

Kjæledyrfôr/Ertefraksjonering - AM Nutrition AS (100%) - AM Nutrition Denmark ApS (100%) - Marinpet AS (100%) - Fish4Dogs Ltd (95,0%)

Vekstmiljø AS (50,2%)

Bondevennen SA (33,3%)

Eiendom - Hillevåg Næringspark AS (100%) - FKRA Eiendom AS (100%) - GBT AS (100%) - Flintegaten Eiendom AS (100%)

Felleskjøpet Fôrutvikling AS (34%)

Andre selskap - Norsk Naturgjødsel AS (99,8%) - Biogass Konsortium AS (22%) - Fjordkjøkken AS (20%) - Prima Protein AS (16,7%) - Nordic Garden AS (10,5%)

EIENDOM Arbeidet med eiendommene utenfor kjernevirksomheten er videreført i tråd med selskapets strategier. HILLEVÅG NÆRINGSPARK AS – STAVANGER SØR Hillevåg Næringspark AS har planer om 11 forretningsbygg i en næringspark som markedsføres under navnet Stavanger Sør. Bruttoarealet utgjør 96.000 kvm pluss parkering etc. under bakkenivå. Stavanger Sør profilerer sentrumsnære arbeidsplasser med god kollektiv­ dekning spesielt rettet mot kompetanseintensive virksomheter. Med bakgrunn i et labert marked for næringseiendom har en tilpasset utviklingsaktiviteten i selskapet til dette. I 2017 har selskapet fokusert på god drift i eksisterende bygningsmasse.

24 

FKRA EIENDOM Selskapet eier eiendommen på Sele hvor Norsk Naturgjødsel leier og driver sin produksjon. Videre eier og forvalter selskapet eiendommer i Sandvikjo i Kvinnherad, i Etne og på Vikeså i Bjerk­ reim. Disse eiendommene benyttes av FKRA til butikkvirksomhet.

GBT AS Selskapet eier en tomt på Håland i Time kommune som er ervervet i 2015 med henblikk på videreutvikling av kjernevirksomheten i jærområdet.

FLINTEGATA EIENDOM AS Selskapet eier 7 dekar eiendom med bygningsmasse tilstøtende Hillevåg Næringspark AS sine eiendommer. Her har vi fokus på utleie og drift av eksisterende bygninger. Våren 2017 var det nyåpning av FK butikken i Mandal.


Organisasjon og miljø Vår virksomhet skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne ansatte og samfunnet ellers.

ANSATTE Morselskapet hadde ved årsskifte 397 fast ansatte, dette er en økning på 11 ansatte fra forrige årsskifte. I tillegg har morselskapet 34 deltidsansatte med inntil 20% stilling. Konsernet hadde ved utgangen av 2017 i alt 466 ansatte. Det er 20 flere enn for et år siden. Våre ledere skal bidra til medarbeidernes personlige utvikling for å oppnå bedriftens mål. I løpet av 2017 har bedriften hatt 13 personer på arbeidspraksis via NAV/ Videregående skole.

LÆRLINGER Ved utgangen av 2017 har FKRA 16 lærlinger, hvorav 3 jenter. Dette er 1 lærling mindre enn ved forrige årsskifte. 6 lærlinger har tatt fagbrev, mens 5 nye lærlinger er ansatt. Det er hyggelig også å konstatere at flere av de som har tatt fagbrev kan tilbys jobb etter avlagt fagprøve. I 2017 har vi hatt lærlinger på verksted, butikk, lager, laboratoriet, teknisk avdeling, kraftfôrfabrikken og transport. Det å ha lærlinger utgjør en del av bedriftens rekrutteringsarbeid, dette for å sikre bedriften faglært arbeidskraft.

LIKESTILLING I konsernet er det ansatt i alt 119 kvinner, hvilket gir en kvinneandel på 25,5%. Dette er en økning på 1,7%-poeng fra forrige årsskifte. Konsernet ønsker fortsatt å øke kvinneandelen. I FKRA morselskapet er det i alt 91 kvinner. For morselskapet gir dette en kvinneandel på 22,9%, hvilket er en økning på 1,4%-poeng fra 2016. FKRAs styre består av 6 personer valgt av eierne og 3 personer valgt blant de ansatte. I styret er det 3 kvinner valgt av eierne (50%) og 1 (33%) kvinnelig ansattrepresentant. Det er ingen kvinner i selskapets ledergruppe.

Felleskjøpet hadde et tett samarbeid med Magnus Carlsen i 2017 og var sponsor av årets utgave av Norway Chess der «Bonde for en dag» inngikk som en viktig del av pakken. Arrangementet foregikk på forsøks- og stamsædgården til FKRA på Klepp. Olaus Kvål og Magnus Carlsen fant tonen.

25


MILJØRAPPORT FKRAs visjon og hovedmål er også selskapets kvalitetsmål. Det er bedriftens målsetting aktivt å legge forholdene til rette for å utvikle og oppnå, trivsel og trygghet på arbeidsplassen for den enkelte, og for at bedriften skal kunne oppnå maksimal effektivitet. FKRAs virksomhet skal ikke forårsake ulykker, skader eller tap. FKRA skal ivareta HMS for egne ansatte, samt redusere miljøbelastningen for innkjøpte og egenproduserte varer, slik at våre kunder kan fremstå som miljøbevisste. KVALITETS- OG STYRINGSSYSTEMER Kvalitets- og styringssystemet er et styringsverktøy for å sikre og forbedre kvaliteten i vår bedrift i henhold til våre verdier. PEN: Pålitelig – Effektiv – Nyskapende og resultatmål. Vi har obligatorisk opplæring for alle ansatte i FKRA. Kvalitetsstyringssystemet (KSS) i FKRA er under kontinuerlig utvikling der den enkelte ansatte bidrar til forbedring og utvikling av systemet ved aktivt å bruke det. Bedriften har derfor vektlagt opplæring i bruk av systemet. Kvalitetsstyringssystemet er en del av det kontinuerlig forbedringsarbeidet som allerede foregår i bedriften. Ser mer under TPM . ANSVAR Ledere på alle nivåer har totalansvaret for HMS innenfor sine respektive ansvarsområder. Alle ansatte har ansvar for å skape et sikkert indre arbeidsmiljø, beskytte det ytre miljø og ivareta selskapets ressurser og utstyr. Alle ansatte er ansvarlige for egen HMS-situasjon, og skal bidra til et sikkert og sunt arbeidsmiljø basert på bedriftens mål og forpliktelser. Vi samarbeider med bedriftshelsetjenestene i bedriftens HMS-arbeid. Det har i 2017 vært fokus på: Alle ansatte skal vise jobbadferd, som setter gode eksempler og sikrer positive holdninger til HMS. –– Bruk av avvik-/forbedringssystem –– Risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner –– Nærværsarbeid

26 

SYKEFRAVÆR OG TURNOVER Sykefraværet gir oss en indikasjon på trivsel og turnover. For 2017 endte sykefraværet på 3,92%. Vi vektlegger at ledere med personalansvar har god og tett god dialog med den sykemeldte ansatte fra første fraværsdag. Nærmeste leder har sammen med den ansatte de beste forutsetningene for å finne gode og konstruktive løsninger knyttet til tilrettelegging av arbeid, for å få den ansatte raskere tilbake til jobb. Andelen langtidsykemeldte har vært forholdsvis høy og i den sammenheng har vi særlig fokus på ordningen ”Raskere tilbake”. SKADER OG NESTENULYKKER Vi har fokus på uønskede hendelser som skader og nestenulykker. Vi har en tett oppfølging av rapporterte hendelser både i internt avvikssystem og gjennomgang i AMU/BU. Farer skal identifiseres og vurderes før arbeidet utføres og korrigerende tiltak iverksettes, både ute hos kunde og på egne avdelinger. Vi ser at ansatte er blitt bedre til å rapportere uønskede hendelser. I 2017 er det rapportert 46 nestenulykker og 23 skader. Vi har mål for både H-verdi og F-verdi, som sier noe om antall skader pr. år og antall sykefraværsdager pga. skade pr. år.

H-verdien for 2017 endte på 3. F -verdien for 2017 ble 75. HJEM JOBB HJEM Bedriften deltar i prøveprosjektet HJEM JOBB HJEM til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Prosjektet har som mål å øke bruken av kollektive transportmidler, en av synergiene er økt hverdagsaktivitet. Ansatte som benyttet seg av ordningen får rabatt på kollektiv reiser og tilgang på el sykler. ARBEIDSMILJØ – FYSISKE AKTIVITETER Vi har fokus på fysisk aktivitet. FKRA sitt bedriftsidrettslag som har mange forskjellige aktiviteter og har inngått rabatterte treningsavtaler med flere ulike treningssenter, som flere av våre ansatte benytter seg av. Det er gjennomført flere aktiviteter i 2017 og det er høy aktivitet blant ansatte innenfor løping, ski og sykkel. Ansatte har deltatt på ulike sykkelritt, ulike skiløp og løp. Ansatte deltok og fullførte Skarverennet, mange deltok på Nordsjørittet. Bedriftsidrettslaget har lag i Gokart og lag i Curling der vi deltar i bedriftsserien.

5

4

3

2

1

0

2014

Sykefravær i prosent.

2015

2016

2017


Per Harald Vabø Adm. dir.

Produksjon Arne Norland

Stabsfunksjoner Frank Solheim

Innkjøp Geir Inge Auklend

Landbruk Aasne Aasland (fung.)

Maskin Hallvard Vikeså

TPM I FKRA Bedriften er stadig i utvikling. Ny teknologi, krav til kvalitet og kvantitet på tjenester og varer, internt og eksternt, gjør at vi har fokus på kultur, kunnskap og kapasitet knyttet til arbeidsprosessene i selskapet. TPM er en systematisk forbedringsprosess med målsetting om å øke kapasitet, kvalitet, lønnsomhet og bedre HMS. TPM er og vil være et verktøy som skal brukes for å øke fokus på HMSarbeidet i bedriften. I 2017 har vi fått et team med bedriftsinterne TPM koordinatorer. De skal bidra til å sikre en kultur, der kontinuerlig endring blir en del av hverdagen hos alle ansatte. Alle divisjonene i selskapet bruker denne arbeidsmetodikken. 1841 forbedringer er gjennomført i Felleskjøpet Rogaland Agder i 2017.

AMU/BU Arbeidsmiljø- og bedriftsutvalget består nå av 5 representanter fra ledelsen og 5 representanter fra ansatte i FKRA. AMU/BU har hatt 6 møter og behandlet 52 saker i 2017. AVVIK OG KONTINUERLIG FORBEDRING FKRA har en elektronisk avviksdata­base hvor alle avvik og observasjoner registreres. Dette er ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring. Rapport viser at brudd på avvik mot eksternt regelverk og at bedriftens egne rutiner ikke blir fulgt, er de to årsakene som det er registrert flest avvik på. Bedriften ble ISO revidert i 2017 og hadde ingen avvik. Det ble gjennomført 42 interne revisjoner. Det interne revisjonsteamet består av representanter fra produksjon,

landbruk, maskin og stab. Dette for å sikre en helhet knyttet til kontinuerlig forbedring og kvalitet i bedriften. SIKKERHETSDATABLAD – STOFFKARTOTEK FKRA har to databaser som inneholder sikkerhetsdatablad. Den ene omfatter sikkerhetsdatablad for klassifiseringspliktige stoffer som omsettes for salg i våre butikker. Disse er tilgjengelige på fkra.no. Sikkerhetsdatablad er viktig lesestoff og skal ikke bare skrives ut og lagres fordi det er et krav i KSL. Der heter det at; ”Sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig der kjemikaliene brukes. Det skal gis opplæring i bruk av sikkerhetsdatablad, samt informasjon og opplæring om farene ved bruk av kjemikaliene, nødvendige vernetiltak og riktig bruk av verneutstyr.”

2 000

MILJØPOLITIKK

1 800

FKRA skal bidra til en bærekraftig matproduksjon. FKRA skal ha fokus på å redusere miljøbelastningen for innkjøpte og egenproduserte varer. Vår virksomhet skal ivareta helse, miljø og sikkerhet for egne ansatte og samfunnet ellers.

1 600 1 400 Antall forbedringer

Øvrig virksomhet Roar Feedt

1 200 1 000 800 600 400 200 0

TPM forbedringer

2014

2015

2016

2017

27


Den andre databasen er vårt eget stoffkartotek. Her finner vi, i tillegg til de sikkerhetsdatabladene som ligger på nettet, en oversikt over kjemikalier vi bruker selv. Det være seg i laboratorier, verksteder, produksjonsanlegg, biler, renhold osv. Stoffkartoteket er oppsplittet i en rekke lokasjoner som blir risikovurdert enkeltvis. Her blir hvert kjemikalie risikovurdert med

utgangspunkt i helse- brann- og miljø­ fare. Bruksmåte, årlig forbruk og lagerbeholdning blir notert og vektlagt etter en fastsatt norm. Med base i disse opplysningene får vi for hver lokasjon en god oversikt over spesifikk faregrad. Sikkerhetsdatablad i begge databasene blir automatisk oppdatert når det foreligger endringer.

Storsekk Folie Storsekk imp. Kanner

28 

Retur fra FKRA emballasjetyper 2017 Grønt Punkt.

GRØNT PUNKT Alle som importerer emballerte varer må være med i en returordning. Felleskjøpet Rogaland Agder har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. For emballasjen er dette regulert i direktiv og avtale med myndighetene. Fkra er medlem i Grønt Punkt Norge for å bidra til et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Grønt Punkt er et non-profit selskap og tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.


SAMFUNNSANSVAR FKRAs strategiplan for 2015 – 2018 peker på at FKRA er et lokalt selskap, men opererer internasjonalt gjennom sine innkjøp. Hovedmål 1 i strategiplanen har som overskrift «Vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon i globalt perspektiv» og som totalleverandør av varer og tjenester til landbruket er det viktig å tenke leverandørkjede når dette ansvaret skal følges opp. Arbeidet med å knytte samfunnsansvaret mot leverandørkjeden er forankret gjennom medlemskap i organisasjonen Initiativ for Etisk Handel og de verktøyene og den kompetansen som denne organisasjonen sitter inne med. FKRA har forpliktet seg til å arbeide for at leverandørene ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Denne forpliktelsen er nedfelt i FKRAs «Etiske Retningslinjer for handel med FKRA» og er videreført i forsyningskjeden ved at våre leverandører bekrefter at de etiske retningslinjene er lest og godtatt. Etikk er i løpet av 2017 blitt et fast punkt i leverandørmøter, og i alle kvalitetsrevisjoner. I 2017 har vi også utarbeidet «Etiske retningslinjer for transport».

Fôrbransjen har i 2017 fortsatt samarbeidet om etiske og miljømessige problemstillinger. FKRA har kjøpt sertifikater fra småbønder i Asia som produserer bærekraftig palmeolje. Antall sertifikater tilsvarer palmeoljeinnslaget i fôrprodukter som FKRA har kjøpt inn også i 2017. Alt soyamjøl vi kjøper fra Brasil, kommer fra bærekraftsertifiserte soyabønner. Noe av soyamjølet stammer også fra soyabønner dyrka i Kanada.

Kjelde: Roundtable on Sustainable Palm Oil.

FKRA bidrar aktivt i det næringspolitiske arbeidet som, NHO Mat og Drikke, fører innenfor samfunnsansvar. FKRA støtter NHO Mat og Drikke sitt initiativ til bærekraftig bruk av palmeolje, og vi har bidratt til en revidert policy som kraftfôrbransjen følger. Det fagpolitiske arbeidet gjennom, NHO Mat og Drikke, sikrer også at FKRA aktivt følger opp aktuelle problemstillinger som vår aktivitet har på samfunnet.

29


TILLITSREPRESENTANTER

STYRET 2017 Leder Gabriel Joa, Sandnesvegen 20, 4051 Sola,

10*

Nestleder Marianne Nordhus, Fjelbergv. 58, 5459 Fjelberg

16*

Region Agder Arild Viken, Reddal 133, 4886 Grimstad

11*

Region Sør-Rogaland Marianne Storhaug Strøm, Jærveien 801, 4352 Kleppe Roar Lima Grødeland, Grødelandsvegen 292, 4343 Orre

10* 17

Region Nord Anna Henriette V. Eikje , Eikje 9, 5565 Tysværvåg

11

Ansattes representanter Jan Robert Krohn Sten Ivar Skretting Eldbjørg Vårli

14* 14* 14*

Faste medlemmer uten stemmerett Per Harald Vabø (adm.dir.) Jarle Refsnes, Hanangerveien 195, 4550 Farsund

16*

VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTE 2018 Region Agder Gry Heidi Omland Honnemyr, Buråsvn. 23, 4514 Mandal Leder Åge Gyland, Gylandsvegen 316, 4436 Gyland

16 15*

Region Sør-Rogaland Brigt Åge Høiland, Timevegen 506, 4347 Lye Gerd Svensen, Stokkavn. 46, 4313 Sandnes Alf Torstein Pettersen, Rekeland, 4380 Hauge i Dalane Nestleder May Ann Mikkelsen Levik, Nedre Rossavik 44, 4110 Forsand

Vararepresentanter

1. Sven Reiersen, Tveitvegen 2, 4737 Hornnes 2. Valborg Sør-Reime Søyland, Gjesdalsv. 373, 4330 Ålgård

16* 16*

3. Torleif Stople, Nedre Austreimsvegen 80, 5574 Skjold

16*

Elisabeth Tindeland Olaug Myklebust Olsen Østen Bergøy

16* 14* 16*

1. Lars Nedrebø, Njåvegen 32, 4346 Bryne 2. Tor Erik Leland, Leland, 4529 Byremo 3. Silje Sværen, Skifttun 2, 4146 Skiftun

16* 16* 17*

Anne Lise Kindingstad, Kindingstadv. 53, 4160 Finnøy

16*

May Sissel Nodland, Nodlandsveien 645, 4372 Egersund

16*

15* 17 17 16*

Region Nord Tore Sigurd Fitjar, Fitjargardsvegen 15, 5419 Fitjar Roald Apeland, Haukakvamsvegen 161, 5585 Sandeid

16 17

ORDFØRAR FOR ÅRSMØTET Jarle Refsnes, Hanangerveien 195, 4550 Farsund

16*

KONTROLLKOMITEEN 2017 Leder Knut Olimstad, Otterlandsvegen 64, 4849 Arendal 12* Nestleder Olav Bjarte Nese, Nesevegen 151, 4352 Kleppe 12* Geir Apeland,Tysværv. 664, 5570 Aksdal 14

Årstall bak navnet angir året en første gang ble valgt til tillitsvervet.* på valg 2018. Vervet som leder og nestleder på valg hvert år.

30 


ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Tall i første kolonne viser nummer for årsmøterepresentantene som møter i årsmøtet. Vararepresentanter er i nummerorden pr. krets og har en funksjonstid på 1 år. Tal etter navnet = valgt første gang. * På valg 2018

REGION NORD Årsmøterepresentanter

Vararepresentanter

1. Nils Magne Jakobsen, Nordre Ådlandsvei 20, 4270 Åkrehamn-15

1. Torbjørn Larsen, Gullv. 914, 5550 Sveio

-11

2. Kristen Bergmål, Tveita 54, 5550 Sveio

-08*

2. Torbjørn Svinelid, Hundsnesvn. 1443, 5567 Skjoldastraumen

-17

3. Jon Helgeland Qvale, Spannavegen 671, 5512 Røyksund

-13

3. Svein Ståle Kolstø, Melandsv. 36, 4265 Håvik

-15

4. Håvard Helgeland, Vassendvikvegen 771, 5560 Nedstrand -15

4. Solvor Kringeland Sundfør, Våg 40, 5570 Aksdal

-16

5. Erik Øvrebø, Vågavegen 324, 5561 Bokn

-14*

5. Inger Margrethe Eidesen, Haglandsvegen 139, 5514 Haugesund

-17

6. Magnar S. Fjeldheim, Fjellheimsvegen 84, 5574 Skjold

-17

1. Kjell Thomas Kirketeig, Sandeidvegen 321, 5580 Ølen

-17

7. Cecilie Tønnesen, Nygårdsvegen 29, 5584 Bjoa

-10*

2. Svein Ramsnes, Saudavn. 319, 4208 Saudasjøen

-12

8. Torleif Stople, Nedre Austreimvegen 80, 5574 Skjold

-09

3. Lars A. Lien, Bjoavegen 1154, 5584 Bjoa

-12

9. Hans Ilstad, Ølmedalsvegen 282, 5583 Vikedal

-16*

4. Oddvar Kjærland, Risangervegen 81, 5574 Skjold

-12

10. Leif Bjarte Halleland, Sande, 5590 Etne

-12*

1. Ingvar Hammersland, Fossavegen 223, 5590 Etne

-14

11. Olav B. Hus, Dalarsteig, 5780 Kinsarvik

-11

1. Jan Harald Alpen, Børvevegen 7, 5773 Hovland

-12

12. Sverre Leo Handegard, Handegard, 5627 Jondal

-09

2. Oddgeir Kvestad, Nå, 5776 Nå

-13

13. Henrik Emmerhoff Jr., Sæbøvikvn. 217, 5454 Sæbøvik

-16*

3. Bjarne J. Berge, Bringedalsvegen 30, 5462 Herøysund

-16

14. Erik Willgohs, 321 Sørhuglo, 5413 Huglo

-16*

1. Lillian Hovstad, Hofstø, 5419 Fitjar

-10

15. Jens Marcussen, Gullingvegen 22, 4230 Sand

-16*

1. Kjetil Fjetland, Hebnesvegen 668, 4235 Hebnes

-14

16. Kristine Lekander, Fossmorkvn. 883, 4110 Forsand

-17

1. Eli Margrethe R. Nygård, Espedalsvegen. 450, 4110 Forsand

-17

17. Jarle Mjølhus, Ryfylkevegen 6542, 4130 Hjelmeland

-16*

2. Joar Hauge, 4139 Fister

-17

18. Andreas Nedrebø, Aubø, 4170 Sjernarøy

-14*

1. Ivar Opsal, Fogn, 4164 Fogn

-17

19. Odd Bergøy, Hauskjevegen 9, 4160 Finnøy

-17

2. Elin Mjølsnes Hesby, Lauvsnes 409, 4160 Finnøy

-17

20. Dag Galta, Galtavn. 119, 4150 Rennesøy

-11

1. Olav Dysjaland, Dysjalandsvn. 61, 4156 Mosterøy

-10

21. Torleiv Jansen Bru, Lomberveien 8, 4158 Bru

-14*

2. Tore Wølstad, Krossbergvn. 80 B, 4047 Hafrsfjord

-10

22. Karl Anders Nilsen, Ullandhaugl. 35, 4019 Stavanger

-04*

3. Kjell Galta, Galtavn. 124, 4150 Rennesøy

-11

23. Odd Sande, Tungenesvn. 114, 4070 Randaberg

-12*

4. Bent Ove Byberg, Bybergvn. 45, 4354 Voll

-12

24. Trond Joa, Austerheimvn. 16, 4055 Sola

-10*

5. Jan Steinar Bø, Bøveien 210, 4070 Randaberg

-12

25. Magnus Folkvord, Jutlandsvegen 64, 4312 Sandnes

-13

REGION SØR-ROGALAND

1. Hilde Hommeland, Søredalen 1555, 4308 Sandnes

-16

26. Stein Ove Byberg, Hommersåkvn. 414, 4311 Hommersåk -13

2. Geir Oluf Hareland, Hareland, 4330 Ålgård

-13

27. Gerd Svensen, Stokkav. 44, 4313 Sandnes

-14*

3. Gunnleif Åreskjold, Søredal 437, 4308 Sandnes

-14

28. Bent Eirik Brunes, Brunesvn. 93, 4322 Sandnes

-06*

4. Trond Bårseth, Nevlandsheia 286, 4330 Ålgård

-16

29. Bernt Palle Nærland, Prestegårdsvei 6, 4325 Sandnes

-16*

5. Eldar Melbøe Kyllestø, Kyllesv. 61, 4338 Sandnes

-17

30. Valborg Sør-Reime Søyland, Gjesdalsvegen 373, 4330 Ålgård -11

6. Espen Egeland, Fløysvik, 4308 Sandnes

-13

31. Børge Tillung, Dirdalsstranda 29, 4335 Dirdal

7. Tor Arvid Tjessem, Tjessheimsvn. 386, 4332 Figgjo

-13

-12*

31


32. Leif Harbo, Fjogstadvn. 105, 4352 Kleppe

-13

1. Solveig Høyland, Salteskogen 30, 4343 Orre

-10

33. Morten Bilstad, Nordsjøvn. 1261, 4343 Orre

-17

2. Lars Braut, Brautvn. 11, 4341 Bryne

-14

34. Randi Terese Nese, Nesevn. 167, 4352 Kleppe

-14*

3. Ola Sunde, Nordsjøvegen 1257, 4343 Orre

-17

35. Odd Sele, Selevn. 81, 4354 Voll

-04*

4. Asle Jakobsen, Engelsvollvn. 152, 4353 Klepp St.

-17

36. Arthur Salte, Saltevn. 165, 4340 Bryne

-12*

5. Anne Skasheim, Skasvegen 183, 4354 Voll

-14

37. Torbjørn Haugland, Njølstadvn 283, 4346 Bryne

-13

1. Jone Lende, Timevegen 503, 4347 Lye

-10

38. Rune Haugland, Rimestadvegen 289, 4346 Bryne

-17

2. Asgaut Søyland, Ånestadvegen 251, 4355 Kvernaland

-17

39. Tarald Magne Oma, Garborgsvn. 326, 4346 Bryne

-14*

3. Oddveig Undheim, Sælandsvegen 163, 4342 Undheim

-17

-17

40. Pål Ånund Tveiten, Litla Undheimsvegen 135, 4342 Undheim -14*

32 

41. Kristian Vinningland, Timevegen 73, 4346 Bryne

-08*

42. Norodd Reime, Bernervegen 271, 4365 Nærbø

-15

1. Ove Ånestad, Ånestadvn. 202, 4360 Varhaug

43. Tormod Gudmestad, Njølstad 10, 4365 Nærbø

-15

2. Leif Gausland, Vålandsvn. 76, 4365 Nærbø

-14

44. Ragnvald Engelsvoll, Indrebøvegen 113, 4365 Nærbø

-14*

3. Rolf H. Haugstad, Aniksdalvegen 99, 4362 Vigrestad

-16

45. Olaf Varhaug, Nord Varhaugvegen 60, 4360 Varhaug

-15

4. Jan Erik Reime Ueland, Auda Motland 121, 4365 Nærbø

-09

46. Kurt Herredssvela, Heresvela 191, 4363 Brusand

-16*

5. Roy Helge Kverme, Sandve 22, 4363 Brusand

-13

47. Espen Jellestad, Stavnheimsvegen 78, 4362 Vigrestad

-15

6. Svein Arne Nærland, Nærland 145, 4365 Nærbø

-15

48. Paul Kenneth Lutsi, Ualand 75, 4360 Varhaug

-14*

49. Per Ellingson Hårr, Hårrvegen 166, 4362 Vigrestad

-15

50. Håvard Nevland, Steinsland 68, 4387 Bjerkreim

-11

1. Ivar Tore Hetland Storhaug, Eiaveien 260, 4376 Helleland

-16

51. Janne Sleveland Søyland, Slevelandsveien 42, 4372 Egersund -15

2. Svein Arne Hamre, Sætra Gard, 4462 Hovsherad

-14

52. Brigt Slettebø, Heiavn. 555 A, 4387 Bjerkreim

-12*

3. Svein Erik Ørsland, Sokndalsvn. 530, 4372 Egersund

-12

53. Torger Birkeland, Birkelandsvn. 52, 4376 Helleland

-16*

4. Bjørn J. Hatleskog, 4380 Hauge i Dalane

-11

54. Alf Torstein Pettersen, Rekeland, 4380 Hauge i Dalane -11

5. Arne Austdal, Odlandsvn. 22, 4387 Bjerkreim

-07

55. Ståle Ueland, Ualandsvegen 51, 4463 Ualand

-14*

6. Turid Egeland Gystøl, Dybingvn. 17, 4376 Helleland

-16

REGION AGDER 56. Odd Åsbjørn Ousdal, Bjørneborgvei 6, 4440 Tonstad

-15

1. Ståle Haukelid, Tonstadvegen 106, 4436 Gyland

-15

57. Ole Helle, Helle, 4480 Kvinesdal

-16*

2. Arne Spilde, Møskelandsvn. 120, 4580 Lyngdal

-15

58. Sigbjørn Vik, Lygnavn. 1847, 4596 Eiken

-15

3. Eilef Netland, Netland, 4480 Kvinesdal

-14

59. Birger Reve, Kviljo, 4550 Farsund

-16*

4. Leiv Kvaavik, Kvavik, 4580 Lyngdal

-11

60. Trond Hennestad, Lølandsvn. 234, 4520 Lindesnes

-14*

1. Odd Arild Eikeland, Strislandsveien 26, 4525 Konsmo

61. Jan Øyvind Åvik, Sagavegen 8, 4517 Mandal

-09

2. Søren Seland, Selandsdalsvn. 542, 4529 Byremo

-17

62. Mari Eidså, Førelandsvn. 2, 4715 Øvrebø

-17

3. Gunn Elise Helle, Helle, 4525 Konsmo

-14

63. Trond Steinar Løvdal, Tjomsåsvegen 36, 4715 Øvrebø

-16*

4. John Frigstad, Sogndalsv. 854, 4646 Songdalen

-17

64. Tor Morten Evje, Evjekilen 14, 4735 Evje

-15

1. Ole Espen Honnemyr, Ivelandsveien 205, 4724 Iveland

-15

65. Knut Erik Ulltveit, Ulltveit 3, 4980 Gjerstad

-14*

1. Solveig Ottersland Granås, Otterlandvn. 38, 4849 Arnedal

-17

66. Erik Fløystad, Fløystadvn. 37, 4849 Arendal

-13

2. Knut Helmer Feltstykket, Skjerkholtvn. 114, 4900 Tvedestrand

-14

67. Halvor Øiestad, Rykenevn. 864, 4821 Rykene

-15

-09


Nøkkeltall FKRA Nøkkeltall FKRA-konsern Driftsinntekter Årsresultat før skatt Egenkapital i kroner Egenkapital i %

2017 Kr 3 058,9 mill Kr 97,3 mill Kr 644,5 mill 35,8%

2016 Kr 2 956,8 mill Kr   265,1 mill Kr 595,5 mill 38,5%

2015 Kr 2 757,4 mill Kr   81,1 mill Kr 384,2 mill 27,6%

2017 Kr 2 697,6 mill Kr 73,7 mill Kr 666,0 mill 41,5% 379 895 tonn 46 602 tonn 1 151 tonn 8 458 397

2016 Kr 2 653,8 mill Kr 109,0 mill Kr 635,0 mill 42,6% 376 453 tonn 46 494 tonn 1 228 tonn 8 255 386

2015 Kr 2 555,3 mill Kr 72,9 mill Kr 585,8 mill 43,1% 373 750 tonn 49 766 tonn     1 136 tonn 8 116 377

Nøkkeltall FKRA morselskap Driftsinntekter Årsresultat før skatt Egenkapital i kroner Egenkapital i % Kraftfôr Gjødsel og kalk Såvarer Medlemmer Ansatte

OMSETNING OG RESULTAT Morselskapets driftsinntekter økte med 1,7% fra kr 2 654 mill i 2016 til kr 2 698 mill i 2017. Konsernets driftsinntekter økte med 3,4% til kr 3 059 mill.

Ordinært resultat før skattekostnad i morselskapet utgjør i 2017 kr 73,7 mill. Egenkapitalen i morselskapet utgjør kr 666 mill, hvilket gir en egenkapital på

120,0

300,0

100,0

250,0

80,0

200,0

60,0

150,0

40,0

100,0

20,0

50,0

41,5%. Konsernet har en egenkapital på kr 644 mill, hvilket utgjør 35,8%.

2014

2015

2016

2017

Resultat før skatt morselskap i mill. kroner.

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Resultat før skatt konsern i mill. kroner.

700,0

700,0

600,0

600,0

500,0

500,0

400,0

400,0

300,0

300,0

200,0

200,0

100,0

100,0

0 2014

2015

2016

Egenkapital i morselskap i mill. kroner.

2017

2014

2015

Egenkapital konsern i mill. kroner.


LANDBRUKETS MEST LØNNSOMME OG ATTRAKTIVE PARTNER

BONDEVENNEN SA - TRYKK: KAI HANSEN AS FOTO: MAY-LINDA SCHJØLBERG

For å leve opp til formålet om økt lønnsomhet for bonden er vår visjon:

Profile for Felleskjøpet Rogaland Agder

Årsmelding og regnskap 2017  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Årsmelding og regnskap 2017  

Felleskjøpet Rogaland Agder

Profile for fkra