ОП ЗОП

Page 1


1. РОЗРОБЛЕНО робочою групою Калуського коледжу культури і мистецтв 2. ВНЕСЕНО цикловою комісією викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін 3. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради (протокол № 7 від 31 серпня 2020 р.) 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5. РОЗРОБНИКИ ЯЦІВ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ – голова групи, заступник директора з навчальної роботи КУЧЕРА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – член робочої групи, голова циклової комісії викладачів загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ЛИЦУР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – член робочої групи, методист коледжу

2


Загальні положення Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальностей «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (далі – Освітня програма) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року № 1132 (далі – Державний стандарт), наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 року № 570 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня», листа Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо розроблення, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 2020-2021 навчальний рік» та наказу МОН України від 19.02.2020 року № 246 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зміни до наказу № 945 від 09.07.2019 р.). Освітня програма окреслює підходи до планування й організації Калуським коледжем культури і мистецтв єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення студентами обов’язкових результатів навчання, визначених Типовою освітньою програмою профільної середньої освіти, а також набуття компетентностей, визначених в контексті вивчення профільних предметів і спеціальних курсів, які є невід’ємною частиною підготовки фахового молодшого бакалавра та відображають специфіку профілю навчання галузі знань 02 Культура і мистецтво відповідно до спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Освітня програма визначає: - загальний обсяг, структуру навчального навантаження, можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчального плану, складеного відповідно додатків 1, 2 Типової освітньої програми в редакції наказу МОН України від 01.06.2018 № 570; - очікувані результати навчання здобувачів освіти, передбачені навчальними програмами, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від

3


23.10.2017 р. № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти»; - пропонований зміст навчальних програм окремих предметів, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; - рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; - вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою. При складанні освітньої програми використані Додатки 1 та 2 Типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від 01.06.2018 року № 570. Загальний обсяг та структура навчального навантаження Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у частині профільної середньої освіти складає 2660 годин. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень відображено у навчальних планах спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Гранично допустиме тижневе навантаження на студента І-ІІ курсів у частині профільної середньої освіти складає до 30 годин, разом з циклом професійної та практичної підготовки – 36 годин. До гранично допустимого тижневого навантаження студента не входять навчальні години з предмету «Фізична культура». Освітня програма закладу освіти на основі Типової освітньої програми та відповідний навчальний план профільної середньої освіти розробляються відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» та Державного стандарту. Зміст профілю навчання реалізується системою базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів та спеціальних курсів, що конкретизується в навчальних планах спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». При складанні Освітньої програми та навчального плану переліки окремих предметів комбінуються з Додатку 1 та Додатку 2, визначених наказом МОН України № 570 від 01.06.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти». Перелік предметів з блоку вибірково-обов’язкових дисциплін та спеціальних курсів сформований з урахуванням галузі знань та спеціальностей, з яких 4


здійснюється підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у Калуському коледжі культури і мистецтв. Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Фізична культура», «Захист України», інтегрований курс «Природничі науки» (за модульним принципом: фізико-астрономічний, хімічний, біологічний, екологічний, географічний модулі), в якому розподіл годин між модулями здійснюється відповідно до навчальних та робочих програм. Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика», «Мистецтво», що будуть вивчатися на рівні стандарту та надалі інтегруватись у освітньопрофесійну програму підготовки фахового молодшого бакалавра. Рішення про розподіл годин для відповідного профілю навчання прийнято, враховуючи профіль закладу освіти, освітні потреби студентів. Курси за вибором, спеціальні курси у поєднанні із профільними предметами відображають специфіку коледжу культури і мистецтв та призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних і непрофільних предметів, містять додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм та в подальшому інтегруються (будуть зараховані окремі розділи, модулі чи весь обсяг курсу) у дисципліни циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (галузь знань 02 Культура і мистецтво). Для забезпечення профільного спрямування навчання використані «Додаткові години» із загального обсягу навчального навантаження, яке фінансується згідно Типової програми, затвердженої наказом МОН України № 570 від 01.06.2018 року. У ІІ – ІV семестрах з метою якісної підготовки студентів до складання ДПА у формі ЗНО планується проведення консультацій з української мови, математики, історії України. Предмети профільної середньої освіти «Громадянська освіта» інтегруються в нормативні дисципліни ОПП фахового молодшого бакалавра «Економічна теорія»*, «Основи правознавства»*, «Природничі науки (екологічний модуль)» - «Основи екології»*, «Історія України» - «Історичне регіональне краєзнавство»*. Предмети профільної середньої освіти «Іноземна мова», «Інформатика» інтегруються в нормативні дисципліни ОПП фахового молодшого бакалавра відповідно «Іноземна мова за професійним спрямуванням»**, «Технічні засоби, основи комп’ютерних технологій»**. 5


Перелік предметів та кількість годин на їх вивчення наведено в додатках 1 – 7. Частина навчальних годин призначена для забезпечення профільного навчання, яке є невід’ємною часиною професійної підготовки фахового молодшого бакалавра. При складанні навчального плану кількість годин на вивчення базових предметів та спеціальних курсів збільшена за рахунок додаткових годин. Заняття з курсу «Захист України» можуть проводитися наприкінці навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр закладів освіти, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів тощо. Гранично допустиме навчальне навантаження студентів встановлено відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарногігієнічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності. Врахований поділ на підгрупи для проведення практичних занять з іноземної мови, інформатики, профільних предметів та спеціальних курсів. Рішення про розподіл годин для формування профілю навчання схвалено педагогічною радою. Термін здобуття повної загальної середньої освіти здобувачами фахового молодшого , які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, становить два роки. Завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання проводиться у четвертому семестрі другого року навчання. Очікувані результати навчання здобувачів освіти Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати викладач у кожній освітній галузі. Освітня програма укладена за такими освітніми галузями: - Мови і літератури; - Математика; - Природознавство; - Суспільствознавство; - Мистецтво; - Здоров’я і фізична культура. Очікувані результати навчання та зміст базових і вибірково-обов’язкових предметів реалізуються навчальними програмами, затвердженими Міністерством науки та освіти України. Результати навчання спеціальних курсів зараховуються в результатах навчання за освітньо-професійною програмою фахового молодшого бакалавра, обсяги яких визначаються у кредитах ЄКТС, а також входять у додаток до атестату та додаток до диплому. 6


Рівень вивчення навчальних програм відповідає рівню стандарту. Результати навчання подані у відповідності до галузевих освітніх вимог підготовки. Перелік та зміст освітніх галузей укладений за змістовими лініями. Логічна послідовність вивчення предметів, взаємозв’язки освітніх галузей, їх інтеграція розкривається у відповідних навчальних програмах. Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через навчальний матеріал, на підставі якого формуються результати навчання та ключові компетентності. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр. № Ключові Компоненти з/п компетентності 1 Спілкування Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; державною (і міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в рідною – у разі різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на відмінності) графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти мовами задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкування на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем. 2 Спілкування Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і іноземними ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; мовами розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 7


3

Математична компетентність

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти. Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації. Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

8


5

6

7

Інформаційноцифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів. Уміння вчитися Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й впродовж життя застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії. Ініціативність і Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, підприємливість аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

9


8

Соціальна і громадянська компетентності

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньоестетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва. Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціальноекономічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні й соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; 10


власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціальноекономічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються засобами окремих предметів та їх циклів. Ключові та загальнопредметні компетентності, окремі предмети та предметні цикли можуть інтегруватися, формуючи наскрізні лінії. Виокремлення у навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування у здобувачів освіти здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню у студентів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: - організацію освітнього середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; - окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей та змісту окремого предмета, від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою: - предмети за вибором; - роботу в проєктах; - позааудиторну роботу і роботу гуртків.

11


Здоров’я і безпека

Громадянська відповідальність

Екологічна безпека й сталий розвиток

Наскрізна лінія

Коротка характеристика Формування у здобувачів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. При цьому є можливим проведення занять на відкритому повітрі. Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в студентів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Викладач повинен сприяти формуванню у студентів толерантного ставлення до товаришів, порядності, чесності. Завданням наскрізної лінії є становлення студента як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага (wow) - ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

12


Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння студентами практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійну участь студентів у різних видах педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причиннонаслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес студентів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу та формування наукового світогляду. Студенти набувають досвіду застосування знань на практиці. Вимоги та форми здобуття профільної середньої освіти Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої освіти. Форми організації освітнього процесу здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у Калуському коледжі культури і мистецтв». Основними формами організації освітнього процесу та реалізації освітньої програми є такі, що формують компетентності, розвивають їх, оцінюють або перевіряють досягнення студентами компетентностей та, у разі потреби, піддають їх корекції. Це заняття різного типу, інтерактивні форми занять, навчальні заняття (навчально-практичні заняття), контрольні заходи, дослідницька робота. Зміст кожного окремого предмету містить свої особливі форми, серед яких є: мистецькі проєкти, сюжетно-рольові ігри, ситуаційні вправи, екскурсії, віртуальні подорожі, квести, ділові ігри, відеозаняття, конференції, заняття-семінари тощо.

13


Форми контролю: поточний, тематичний, пiдсумковий, семестровий. Перевiрка та/або оцiнювання досягнення компетентностей, крiм заняття, може здiйснюватись у формi контрольного навчально-практичного заняття, контрольної роботи, тестування, спiвбесiди, залiку тощо. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибiр форм i методiв навчання кожен викладач визначає самостiйно, враховуючи конкретнi умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очiкуваних результатiв, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти Внутрішня система забезпечення якості складається з наступних компонентів: - кадрового забезпечення освітньої діяльності; - навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності; - матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності; - якості проведення навчальних занять; - моніторингу досягнення студентами результатів навчання (компетентностей). Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: - оновлення методичної бази освітньої діяльності; - контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок студентів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; - моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища коледжу; - створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності в коледжі: - забезпечує повне виконання Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти в частині повної загальної середньої освіти здобувачами фахового молодшого бакалавра; - відповідає встановленим Державним критеріям і вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Контролюючі заходи у коледжі проводяться систематично та послідовно. Мета їх проведення — виявлення та усунення недоліків освітнього процесу, зміцнення дисципліни, посилення відповідальності викладачів та студентів за якість теоретичної та практичної підготовки. 14


Наслідки контролю аналізуються на засіданнях педагогічних та адміністративних рад, циклових комісій. Контроль якості освітнього процесу здійснюють всі члени адміністрації коледжу шляхом перевірки: відповідності виконання навчальних планів та робочих програм з предметів, забезпечення виконання Державного стандарту повної загальної середньої освіти; відвідування занять викладачів протягом навчального року з охопленням всіх видів навчальної роботи (лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, консультації тощо); навчально-методичного забезпечення кожного предмету; виконання контрольних заходів та обговорення результатів поточного контролю; дотримання вимог до оформлення навчальної документації; рівня навчальних досягнень студентів шляхом проведення адміністративного контролю (моніторингові та директорські контрольні роботи, зрізи, експертнодіагностична оцінка рівня практичної підготовки тощо). Освітня програма профільної середньої освіти закладу передбачає досягнення студентами результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

15


Додаток 1 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

204

12

Основи композиції

75

13

Основи кольорознавства

74

14

Технології і матеріалознавство

55

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

15

Інформатика

113

16

Мистецтво

116

Додаткові години

575

18

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується 16

575 2660


Додаток 2 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 024 «Хореографія» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

97

12

Музична грамота

34

13

Композиція і постановка танцю

63

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

14

Інформатика

113

15

Мистецтво

116

Додаткові години

682

16

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

17

682 2660


Додаток 3 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

110

Теорія музики

110

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

13

Інформатика

113

14

Мистецтво

116

Додаткові години

669

12

15

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

18

669 2660


Додаток 4 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

110

Теорія музики

110

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

13

Інформатика

113

14

Мистецтво

116

1

Додаткові години

669

15

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

12

19

669 2660


Додаток 5 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

110

Теорія музики

110

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

13

Інформатика

113

14

Мистецтво

116

Додаткові години

669

12

15

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

20

669 2660


Додаток 6 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» Навчальні предмети

№ з/п

Кількість годин

Базові предмети

1652

1

Українська мова

145

2

Українська література

145

3

Зарубіжна література

76

4

Іноземна мова

150

5

Історія України

150

6

Всесвітня історія

74

7

Громадянська освіта

74

8

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

226

9

Природничі науки (інтегрований курс)

283

10

Фізична культура

224

11

Захист України

105

Спеціальні курси

164

12

Режисура театралізованих заходів

130

13

Музична грамота і сольфеджіо

34

Вибірково-обов’язкові дисципліни

229

14

Інформатика

113

15

Мистецтво

116

Додаткові години

615

16

Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

21

615 2660


Додаток 7 Перелік предметів профільної середньої освіти для підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Навчальні предмети

Кількість годин

Базові предмети Українська мова Українська література Зарубіжна література Іноземна мова Історія України Всесвітня історія Громадянська освіта Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Природничі науки (інтегрований курс) Фізична культура Захист України Спеціальні курси Історія книги Вступ до спеціальності Соціальні комунікації Палітурна справа Навчальна практика Вибірково-обов’язкові дисципліни Інформатика Мистецтво Додаткові години Поділ на групи, факультативні курси, консультації, індивідуальні заняття Всього фінансується

1652 145 145 76 150 150 74 74 226 283 224 105 210 34 34 34 32 76 229 113 116 569

22

569 2660