Page 1

3 ส. ประกวดออกแบบตราสั ญลักษณ์ คณะกรรมการความร่ วมมือด้ านวิชาการเอเชียตะวันออก โดย นายเด่ นชัย อภิสมาจารกุล เสนอ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

รายการชิ้นนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา ARTI 3319 เทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบนิเทศศิลป์ ปี การศึกษา 3/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


ส.1 – สืบค้น ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่าง ประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปิ นส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อ เดือน ก .ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ ดาเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่ อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มี การแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2510 หลังจากการลงนาม ในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่ รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วม ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย 1.นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย 2.ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มาเลเซีย 3.นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ 4.นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ 5.พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย


หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 ส.ค.2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมเป็นระยะ ตามลาดับได้แก่ -บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527 -สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538 -สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540 -สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540 -ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่ง เสถียรภาพทางการเมือง และความ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม และเมื่อการค้าระห ว่างประเทศ ในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทา ให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์ หลักที่กาหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร 4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุง มาตรฐานการดารงชีวิต 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ


ส.2 – สมมติฐาน หลักเกณฑ์ในการประกวด 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศอาเซียนบวก 3 หรือภูมิภาค เอเชียตะวันออก 2.ต้องมีอักษรย่อภาษาอังกฤษของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (EACC) ปรากฏในตรา สัญลักษณ์ 3. ต้องมีสีของตราสัญลักษณ์อาเซียน 4 สี ได้แก่ แดง น้าเงิน เหลือง ขาว ปรากฏในตราสัญลักษณ์ เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ อิเล็คทรอนิกส์ 4. ต้องเป็นผลงานที่จัดทาขึ้นเองไม่ลอกผลงานของผู้ใด ไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เคยเผยแพร่ หรือไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก โดย สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนาไปใช้งานได้จริง 6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนไม่ว่าในกรณีใด ถ้านาหลักเกณฑ์ในการประกวดต่างๆมาวิเคราะห์จะพบว่าสิ่งที่ต้องมีในการออกแบบโลโก้นี้คือ  เรื่องที่ตราสัญลักษณ์ที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึง “เครือข่าย”  จะต้องมีคาว่า “EACC”ในตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ  เรื่องการจากัดสีที่ต้องมีในตราสัญลักษณ์ได้แก่ แดง น้าเงิน เหลือง ขาว


ภาพร่างของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ


ส. 3 – สรุป

Concept แนวคิดตราสัญลักษณ์นี้คือ ผมเปรียบหนังสือทั้งสีแดงและสีเหลืองเป็นความรู้และ กลุ่มคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสีที่แสดงนั้นสื่อ ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความแข็งแกร่ง ส่วนด้านล่างของตราสัญลักษณ์นั้นคือคลื่นน้าสี ฟูาและสีน้าเงินซึ่งเปรียบเป็นกลุ่มคนประชากรที่อยู่ในกลุ่มประเทศของความร่วมมือด้าน วิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เอาน้ามาเป็นสัญลักษณ์แทนกลุ่มคนนั้นเพราะว่าน้า เป็นของเหลวเมื่อมีสิ่งใดสัมผัสหรือกระทบกับน้า น้าจะทาการดูดกลืนสิ่งเหล่านั้นลงไป เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่ใฝุรู้ใฝุเรียนเมื่อมีความรู้ใดจะทาการศึกษาให้รู้แท้ และวงคลื่นใน ตราสัญลักษณ์นั้นสื่อถึงความรู้ด้านวิชาการที่กระจายไปรอบๆเหมือนกับเครือข่าย การศึกษา

3 ส.-ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก  

3 ส.-ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you