Page 1

13. december 2012

Sagsnr.: 2012/027857 Sagsbehandler: BMW

Retningslinjer for håndtering af indsatspåklædning Beredskabsstyrelsen har tidligere udsendt BAR transport og engros’ vejledning ”Personligt beskyttelsesudrustning til brug ved brand og redningsindsatser”, http://www.bartransportogengros.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Personligtbeskyttelsesudstyr_2012.pdf. Disse retningslinjer supplerer bestemmelserne i ovenstående branchevejledning. Det fremgår af vejledningens s. 8, at ”…indsatsbeklædningen aftages inden hjemkørsel og anbringes i et rum uden for mandskabskabinen eller i tætsluttende plastposer.” Det skyldes, jf. vejledningen, at de stoffer der er almindeligt forekommende i brandrøg kan være sundhedsskadelige, og at de kan sidde i indsatsdragtens stof. Samtidig henledes opmærksomheden på, at forurenede indsatsdragter ikke bør opbevares i opholds- og sovelokaler. Med henvisning til BAR-vejledningen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet følgende fælles retningslinjer for håndtering af forurenet indsatspåklædning. Retningslinjerne skal betragtes som minimumsregler: 

  

Indsatspåklædning pakkes efter indsats eller øvelse, hvor den er forurenet med brandrøg eller lignende, i aflukkede poser og opbevares så vidt muligt uden for mandskabskabinen. Røgdykkerudstyr, støvler og hjelm mv., som er placeret i mandskabskabinen, rengøres nødtørftigt efter brug. Ved hjemkomst byttes forurenet indsatspåklædning med ren og anvendt materiel retableres. Forurenet indsatspåklædning må ikke opbevares i opholdsrum eller soverum eller medtages i spiselokaler. Indsatspåklædning, der anvendes til den daglige røgdykkeruddannelse, kan opbevares i dertil egnede lokaliteter, enten under halvtag i det fri eller i lukkede rum, hvor der kun er midlertidigt ophold. Indsatspåklædning, der anvendes til uddannelsesmæssige formål, bør vaskes løbende og efter behov. Ved håndtering på depoter mv. skal indsatspåklædning, der er forurenet med brandrøg som udgangspunkt betragtes som en sundhedsmæssig risiko og skal derfor behandles herefter. Ansatte på depoter mv., der er i kontakt med forurenet indsatsbeklædning, skal anvende en filtrerende ansigtsmaske (min. FFP2) og skal samtidig tilse, at forurenede beklædningsgenstande ikke kommer i kontakt med rene.

Retningslinjer for håndtering af indsatspåklædning

Retningslinjer-for-håndtering-af-indsatspåklædning  
Retningslinjer-for-håndtering-af-indsatspåklædning  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/01/Retningslinjer-for-håndtering-af-indsatspåklædning.pdf

Advertisement