Page 1

Videnskonference om afdækning af sammenhæng mellem brandbekæmpelse og kræft

Arbejdstilsynets regler og tilsynspraksis

Landstingssalen, Christiansborg - 22. januar 2013 Jens Skovgaard Lauritsen, kontorchef - Arbejdstilsynet


Sådan beskytter reglerne Grundprincip i dansk arbejdsmiljølovgivning, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet • Planlægges, • Tilrettelægges og • Udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Grundlaget er, at arbejdsmiljøproblemer skal forebygges


Hvem er forpligtet Arbejdsgiver skal sikre • at de ansatte får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Samt sikre, at der • føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiver har hovedansvar efter loven, men pligten gælder også andre ledere i en virksomhed


Hvem er forpligtet En Arbejdsleder skal medvirke til, at arbejdsforholdene inden for det arbejdsområde, som denne leder er fuldt forsvarlige

Arbejdslederen skal påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Ved fare for ulykker eller sygdom, skal arbejdsleder afværge faren hvis muligt, samt straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.


Princip i reglerne • Både i arbejdsmiljøloven og dens bekendtgørelser er kravene som hovedregel angivet i form af det beskyttelsesniveau, der skal være.

• Krav normalt angivet som generelle foranstaltninger, som gælder for alt arbejde, uanset branche o.l. • Fx "...tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer.... "


Relevante regler for brandslukning Arbejdets udførelse: Udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV) Instruktion, oplæring og tilsyn Undgå unødig påvirkning

Arbejde med stoffer og materialer Udarbejde særlig kemisk APV


Relevante regler for brandslukning Brug af værnemidler Egnede værnemidler, bruges i hele arbejdets udstrækning Arbejdsmiljøorganisation Samarbejde om risikovurdering, opfølgning, mv. Skiftende og faste arbejdssteder Bad, vask og hygiejne


Tilsyn med området • Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på alle virksomheder med mere end én ansat. Også brandstationer og øvelsesstationer. • Der føres mest tilsyn på de virksomheder med flest arbejdsmiljøproblemer. • Ved tilsyn undersøges alle relevante arbejdsmiljøområder, også psykisk arbejdsmiljø, tunge løft mv.


Tilsyn med området Ved tilsyn undersøges om de procedurer, der skal sikre at planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet, er tilstrækkelige og effektive

Også tilsyn med om det nødvendige udstyr er til rådighed. Herunder om der er systematik omkring hvordan det bruges, ved akutopgaver og øvelser Centralt ved tilsynet, at disse elementer er i orden, så indsatslederne og brandmændene præcist ved, hvad de skal gøre, når alarmen går.


Tilsyn med området Der spørges på tilsyn ind til hvordan arbejdet planlægges og udføres, hos både arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen samt andre ansatte AT har traditionelt ikke ført tilsyn med slukning eller på konkrete brandøvelser. Det er fokusområde fremover pba. af oplysninger om risikable øvelsessituationer, og at der slukkes og efterslukkes brand, uden brug af åndedrætsværn


Opsamling Det er arbejdsgivers pligt i praksis at sikre, at arbejdet både bliver planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder også at reglerne efterleves i dagligdagen.

Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med at arbejdsgiver overholder disse pligter.

Oplæg-fra-Arbejdstilsynet  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/03/Oplæg-fra-Arbejdstilsynet.pdf