Page 1

Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 19. april 2012 09.30 – 15.00 Mødested:

Næstved Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved

09.30 – 10.30

Velkomst og godkendelse af dagsorden Beslutning: Flemming Nygaard-Jørgensen bød velkommen til årets første møde. Dagsordenen godkendt.

Information fra Formanden v/Flemming Nygaard-Jørgensen Beslutning: Der har været afholdt kredsformandsmøde i Nyborg den 15. marts 2012. Søren Lundhild deltog og orienterede kort om uddrag af de mange punkter • Fastholdelse af betegnelsen KOOL • Strategi- og handlingsplan • Budgetanalyse for det samlede beredskab. Arbejdsgruppe er igangsat. • Nye kandidater til bestyrelsen. Kreds Sjælland har ikke fundet ny kandidat. Svend Urban Hansen tager to år mere. Herefter skal der findes ny kandidat. Kredsformandskabet og bestyrelsen er enige om udpegning af Marcello Francati, Københavns Brandvæsen som suppleant. • Medlemstallet er godt. Der er 367 A-medlemmer, 309 B-medlemmer, 64 Smedlemmer og 5 æresmedlemmer. • Budget og regnskab. Der forventes et overskud på 300.000 kr. • Webmaster i kreds 4 er Søren Lundhild. Det er svært at samle 6 webmastere i Danmark. Hjemmeside er ikke oppe at køre endnu. Der er udsendt forslag til dato for møde. Flemming Nygaard-Jørgensen orienterede om, at Vordingborg og Faxe har fokus på brug af tjenestebiler. Vi skal til at være mere opmærksomme på, at de ikke bruges til andet end det, de er godkendt til. Fagforeningen DOBL v/Michael Petersen er på sagen.FNJ følger sagen. Strandnummerering hænger. Hvordan går det? Lolland, Slagelse, Faxe og Ringsted er færdige. Kalundborg og Roskilde afventer. Alle andre er i gang. På Stevns sætter Miljøafdelingen skiltene op samtidig med opslag om vandkvalitet. Det er politiet der skal sørge for, at den enkelte kommune tilmeldes 1-1-2. Ikke alle mødedeltageres indbetaling af mødegebyr var registreret på foreningens konto. Alle opfordres til at kontrollere indbetalingen, og skulle enkelte mangle – hurtigst mulig indbetaling på konto 1551 - 10706416 eller CVR-nr: 33 53 89 44.

Information fra Bestyrelsen v/Sven Urban Hansen Beslutning: Svend Urban Hansen glædede sig over det store fremmøde, og orienterede om: • SOK Kystredningstjeneste får alle 1-1-2 alarmer, når det har noget med det våde element at gøre • Digitale brandsyn. Der var temadag den 9. marts. 56 kommuner er tilmeldt 1


med 141 licenser pr. 13/4. Vi skal over 180 licenser for at holde et fornuftigt prisniveau. Systemet er operativt pr. 1/1-2013. • Strategi- og handlingsplaner. Tovholder er udpeget. Senarier med 13 punkter. Evt. punkt på kredsmøde. • Budgetanalyse af det samlede redningsberedskab. Kommissorium ligger på hjemmeside. Der skal tilvejebringes besparelse på 50 mio. ud af 1,8 mia. Styregruppe nedsat – KL har 2 pladser. Projektgruppen består hovedsageligt af talfolk, kun tre med beredskabsfagligt kendskab. Skal være klar til august. 16 kommuner er udtaget til 2 dages eftersyn, herunder Næstved og Guldborgsund. Der sendes spørgeskema til kommunerne i løbet af de næste tre uger. Deloitte står for undersøgelsen. Sekretariatet har lavet oplæg til brev til Ministeriet vedr. bekymring. Flemming Nygaard-Jørgensen advarer mod at skabe en kamp mellem det statslige og de kommunale. Carsten Iversen er bange for, at vi bliver løbet over ende. Kredsformændene er dem man melder ud til i processen. • Rammeaftaler på køretøjer. Der søges at lave temadag om udbud, rammeaftaler og finansiering. En fælles indkøbsaftale vil give besparelse. • Faggruppe uddannelse. Der skal ske revision af holdlederuddannelsen. Uddannelseskontoret afventer nyt forlig. Der er brugerbetaling på ikke obligatoriske kurser. Frigørelse – let og tung – er ikke obligatoriske. Der er brugerbetaling på risikokurser og vedligeholdelseskurser. Jan Kristiansen spørger, om det er positivt med budgetanalyse. Det opfattes positivt.

Information fra Beredskabsstyrelsen Sjælland v/Bo Poulsen Beslutning: Analyse rører sig også i Beredskabsstyrelsen. Forventer mange spørgsmål, når analysen går i gang. Den 26. april kommer Forsvarsudvalget på besøg. Lørdag den 28. april kl. 11 holdes auktion over 48-timer beredskabets materiel og køretøjer. Kan ses på hjemmesiden under brs.dk – beredskab – beredskabet i Danmark. Øvelsessekretariatet og Midt- og Vestsjællands politi har gennemført dilemma øvelse med kommune. Gav stof til forbedring. Besparelse gennemført ved at justere vagthold fra 15 til 11 menige. I Stenlille er pumper solgt. 30 pumper og 10 slanger kan rekvireres fra andre beredskaber indenfor 24 timer. Besøgsturne på 2-årig periode hos Redningsberedskaber vedr. øvelser og uddannelsestilbud. Tre sagsbehandlere har fordelt opgave ud på politikredse. Bo har Sydsjælland og Lolland/Falsters Politi samt Midt- og Vestsjællands politi.

Information fra Falck v/Sean Bisgaard Beslutning: Sean Bisgaard orienterede om: • I 90 % af alle tilfælde afgås indenfor 5 min. • Rekruttering af mandskab – fælles løft og fokus. • 3. drifts år med ambulancer. Respons tid overholdt – under 7½ min. Fokus på vagtplan og set-up. Fokus på kompetencer på skadested. Der er ikke så mange læger mere, og også for få paramedicinere. Ressource fordeling er en udfordring. Sundhedsvæsen og ambulancetjeneste skal akkrediteres hver for sig. Uge 45 skal alle medarbejdere være orienteret, så alle ved, hvordan der skal reageres i en konkret situation. • Falck ekspanderer. Er større i udlandet end i Danmark, både med ambulance tjeneste og brand/redning. Medarbejdere rejser rundt i verden vedr. ambulancetjeneste, bl.a. i Indien. 2


10.45 – 11.15

Organisatoriske udfordringer. Ledelse og samarbejde med Direktion og lederkolleger internt og eksternt. Kommunaldirektør Ole Møller fra Faxe Kommune vil give hans bud på de organisatoriske og uddannelsesmæssige udfordringer han ser der er i forhold til beredskabschefens samarbejde med Direktionen i kommunen og med interne og eksterne lederkolleger.

Beslutning: Ole Møller orienterede om opgavens hjemtagelse fra Falck, som er vel overstået og landet godt. Der er oprettet to nye stationer med nyt materiel. Rekruttering er en opgave, som skal løses på tværs. Beredskabet er på mange måder noget specielt, da der er tale om kerneydelser. Beredskabet skal altid stå til rådighed, og der er tale om direkte liv og død. Der er tale om nogle af de offentlige ydelser, der går længst tilbage i tiden også globalt set. Byrådet stiller kvalitetskrav og krav om effektivt samarbejde. Rammevilkår: • Nye metoder og teknologier • Effektivitet og samarbejde i større enheder (indsatsleder samarbejde/materiel) • Internt samarbejde i kommunen for udnyttelse af ressourcer (madlevering, hjælpemidler, førstehjælpskurser) • Ledelse - Forståelse for faget og at det er i bevægelse - Styring. Økonomistyring – fokus på økonomi, effektivisering og ressourceudnyttelse - Personaleledelse. Anerkendelse/tillid til personalet. Faste, tydelige rammer og mål - Forståelse for det politiske system. - Samarbejdets kunst skal forstås, Der skal opbygges relationer og skabes tillid. Søren Lundhild spurgte hvordan Ole ser en beredskabschef i organisationen. Ole ser gerne en chef med driftsopgaver under sig f.eks. vejdrift. En chef skal have fagkendskab, men skal ikke være sagsbehandler. Han skal have strategisk indblik. Kommunerne kan med fordel skabe samarbejde med store enheder, og en politisk fordeling af opgaver. Kerneydelser bevares i kommunerne. Ved samarbejde kan man hindre at staten griber ind og bestemmer. Regionale enheder har ikke været drøftet. 5-6 kommuner i regionen går sammen om fælles lønadministration. Stevns og Faxe har samarbejde om forsikring, udbud og håndtering. Opgaven ligger i Faxe. Giver god synergi og økonomisk fordel. STIKORD UDSENDES SAMMEN MED REFERATET

11.30 – 12.00

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i de kommunale redningsberedskaber v/Bo R. Dalager, Holbæk Kommune – Byg og Beredskab Seks kommuner i vores kreds har indledt et formaliseret samarbejde om kvalitetssikring (KS) af bl.a. den kommunale byggesagsbehandling. Angiveligt er der i enkelte kommuner et ønske om at implementerer et KS system inden for beredskabernes sagsbehandling. Bo R. Dalager vil orientere om hvilke tanker, der arbejdes med i en arbejdsgruppe.

Beslutning: Søren Toft Nielsen orienterede om erfaringer fra KS på miljø- og naturområdet. 3


Kvalitetsstyringslov på miljø- og naturområdet skal sikre faglig bæredygtighed og kompetencer i kommunerne, herunder faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Loven skal sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Baggrund for 5 kommune samarbejdet på miljø- og naturområdet. Ringsted var initiativtager i samarbejde med DS juni 2008. Samarbejdsorganisation opbygget med DS som rådgiver. Certificering af alle 5 inden udgangen af 2009 og købe D4 system. Procedure for amternes tidligere opgaver var udarbejdet af KL og Miljøstyrelsen, men skulle tilrettes lokalt. Procedurer udarbejdet. Hvad gjorde vi?: Styregruppe nedsat med DS som sekretariat. Samarbejdsgrupper nedsat indenfor forskellige områder for at vurdere procedurer og prioritere forslag til til styregruppens godkendelse. Tidshorisont var 4 måneder. Der blev udarbejdet ca. 5 procedurer pr. faggruppe. Procedurer blev udarbejdet på Ringsteds D4 site og senere overført til de enkelte kommuner. Områderne igangsat på forskellige tidspunkter. Præsentation af D4. Kan ses på hjemmeside: www.holbaek.d4.dk brugernavn: gaest kodeord: gaest

Erfaringer: • Samarbejdet var en styrke i fremdriften mod certificering. Alle var presset af tiden. • Der blev produceret rigtig meget på kort tid • Samarbejde gav anledning til erfa-udveksling og netværksdannelse. • Udveksling af interne auditorer – en gensidig styrke • Arbejder vi så mere effektivt, kvalitativt og ensartet? - Alle fem kommuner blev certificeret - Fokus på arbejdsgange - Brugerundersøgelser - Fokus på bemærkninger fra intern audit - Signalværdi til omgivelserne (brugerne) Ved samarbejde sker en fordeling af fællesudgifterne. D4 er købt af hver kommune og betalt særskilt. Myndighedsbehandling kan gøres ensartet via fælles D4 system. Digitale brandsyn giver ensartethed i kommunerne. Miljøvagtordning har ikke været diskuteret i D4 samarbejde.

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.20

Revision af kommunernes risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet – set fra Beredskabsstyrelsens perspektiv Mads Ecklon, Jan Petersen og Bent B. Jørgensen fra Beredskabsstyrelsen, CSB vil orientere om hvordan de oplever processen med kommunernes revision af den risikobaserede dimensionering, og hvilke tendenser de ser ud fra de reviderede planer, de har modtaget indtil nu. Er der nogen faldgruber/læringspunkter som vi kan/skal være opmærksomme på?

Beslutning: Bent B. Jørgensen startede med at opfordre til, at alle kontrollerer deres hjemmeside, da nogle stadig henviser til kriseinfo.dk, som blev lukket pr. 1/1-2012 i f.m. bred politisk aftale om redningsberedskabet for 2012. Kriseinformation fra myndighederne efter 1/1-2012 skal søges på myndighedernes egne hjemmesider eller www.politi.dk Myndighedernes information til befolkningen via beredskabsmeddelelser bringes fortsat i DR og TV2. Der er 93 kommunale beredskabschefer i Danmark, 87 operative beredskaber og 87 4


dimensioneringsplaner. Kun 1/3 af planerne er indkommet her ca. halvvejs i valgperioden. I hht. Beredskabslovens §12, skal de kommunale beredskab kunne yde en, i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende, afhjælpende indsats. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje og evakuere i nødstilfælde. Kommunalbestyrelsen fastlægger serviceniveauet. Dimensioneringsprocessen: • Fastlæggelse af risikoprofil • Fastlæggelse af serviceniveau • Fastlæggelse af dimensionering m.v. af beredskabet på baggrund af infrastruktur, brandfarlige virksomheder m.v. Risikoprofil, serviceniveau og dimensionering skal beskrives i plan. Procesforløb: • Planforslag godkendes af Beredskabskommissionen • Forslag indsendes til BRS til udtalelse • BRS afgiver en udtalelse efter intern høring, som tager 4-6 uger • Plan vedtages af Kommunalbestyrelsen ved møde • Den vedtagne plan indsendes til BRS • Implementering Centralt fastsatte krav: • Første udrykning skal sammensættes efter alarmmelding • Førsteudrykning skal bestå af Holdleder og nødvendigt mandskab • Afgå indenfor 5 minutter • Varetagelse af teknisk ledelse FORSLAG TIL DISPOTITIONSFORALG UDDELT Den tekniske ledelse af indsatsen: - Reduktion i ISL-vagten - HL som teknisk leder - Brædstrup sagen - Udmelding til Udvalget for Operativt Beredskab og Beredskabsplanlægning - Artikel i Brandvæsen - HL’s placering i udrykningen - Henvendelse fra beredskabschefen i Rebild - Notat om fortolkning af Beredskabsloven, specielt § 12, stk. 1 Der skal være en beskrivelse af opgaver for Redningsberedskabet og hvad der er entreprenøropgaver. Hvis der laves § 13 aftaler, hvor nærmeste station/beredskab rykker ud, skal aftalen med naboberedskabet indgå i den risikobaserede dimensionering. Aftaler efter Beredskabslovens § 18 skal også indskrives i den risikobaserede dimensionering. Der kan laves aftaler om gensidig vederlagsfri assistance. Vandforsyning til brandslukning: - Vejledning om vandforsyning til brandslukning oktober 1999 kan ses på hjemmesiden - Udtalelse fra By- og Landskabsstyrelsen om betaling VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PLAN FOR VANDFORSYNING TIL BRANDSLUTNING UDSENDES MED REFERATET. Der var en snak om blinde alarmer, som er jævnt stigende. Forudsætning for opkrævning af gebyr ved blinde alarmer er, bl.a at der er automatisk udkald i hht. Gebyrbekendtgørelsen. Notat om definitioner og eksempler kan findes på hjemmeside. Der er ønske om samme definition i notat og Odin. Gebyrbekendtgørelsen er ikke opdateret.

5


Revision af kommunernes risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet – set fra en leverandørs perspektiv Sean Bisgaard fra Falck vil orientere om hvordan Falck som leverandør på området oplever processen rundt omkring i kommunerne med revisionen af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Hvilke udfordringer oplever Falck i processen?

Beslutning: Sean Bisgaard orienterede om, at Falck gennem de seneste år har været igennem mindre og større tilpasning. Kommunernes risikobaserede dimensionering har medført meget forskellige og individuelle kontrakter og aftaler, med deraf følgende behov for øget fokus på ledelses- og driftsmæssig fokus. - Konkurrencesituationen skærpet – flere aktører m.m. - Kommuner konkurrenceudsætter brandvæsenerne i højere grad, dels ved annoncering dels udbud. - Falck medvirker gerne som rådgiver under revison af plan. - Fire år efter indførelse af risikobaserede dimensionering råder Falck over en stor mængde viden og data i sin kvalitetsdatabase. VI står over for en stor fælles udfordring. Personale: - Ændringer i virke. Arbejde og fritid hænger ofte ikke sammen - IT- og andre teknologiske løsninger erstatter ikke en brandmand - Rum til motivationsfremmende foranstaltninger understøttet af økonomi. Forebyggelse: - Forebyggelse og branduddannelse bør være et af flere tiltag. Det er en udfordring af skabe højere faglighed og lavere omkostninger. Hvordan skabes plads til innovative løsninger i krisetider. Det er vigtigt af sikre vidensindsamling også fra andre lande. I fremtiden skal der være fokus på økonomi, samarbejde og innovation.

14.00 – 14.30

Medlemmerne har ordet Herefter fulgte en debat om medicinsk ilt behandling og brug af halskrave. En nødbehandler må kun anvende sin kompetence i tunnelen. Bruges den udenfor, brydes loven. Kompetencen må altså ikke bruges som brandmand. Nogle har derfor valgt at fjerne alt iltudstyr og halskraver fra køretøjer. Der var undren over, at et kort kursus til nødbehandler på øer kan give kompetence til at praktisere iltbehandling. Arbejdsgruppe i FKB regi om Uddannelse, Viden og Kompetence, så status og indflydelse kan bibeholdes. Antal af indsatsledere behandles i faggruppe eller kredsmøde. Beredskabschefens overlevelse, dog ikke antal. 1,8 mia. kr. burde kunne bruges bedre til f.eks. uddannelse. Den 22/8 er der årsmøde. Der laves golfturnering for øvede og nybegyndere. Skal konceptet for årsmøde ændres? Der er færre og færre ledsagere som deltager. Sag på Møn om beredskabshjælp til ambulancetjeneste. Udenfor fare zonen er det ambulance tjenesten. Spørgsmål om hvem der skal samle op ved personpåkørsel af tog. Hvis det er frit tilgængeligt udenfor fareområde er det ambulancetjeneste. Hvis ikke vi samarbejder på tværs, risikerer vi direktiv oppefra. Varetagelse af yderligere opgaver bør overvejes. 6


Skal næste møde være et 12/12 møde, eller dagsmøde når generalforsamling afholdes? Der er generalforsamling i efteråret. Skal det være bus til Hamburg og møde næste dag? Dette kræver ekstra tilrettelæggelse. Hvor meget vil man betale? Der satses på afprøvning af 2-dages arrangement.

7

/Referat-af-møde-1_19_4-2012-FKB-Kreds-Sjælland  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/11/Referat-af-møde-1_19_4-2012-FKB-Kreds-Sjælland.doc