Page 1

Det talte ord gælder

Forsvarsminister Nick Hækkerup aflyste i sidste øjeblik sin deltagelse i FKBs årsmøde 2012. I stedet læste kontorchef for Beredskabskontoret, Pernille Langeberg, ministerens op. (torsdag den 23. august 2012, kl. 11.55 i Messe C i Fredericia) Indledning…. Som I kan se, læse og høre, så fylder forsvarsområdet rigtig meget i øjeblikket i pressen og inde i ministeriet. Det betyder ikke, at redningsberedskabet er glemt. Tværtimod, så har vi også stor fokus på det, bl.a. med analysen af det samlede redningsberedskab. Redningsberedskabet er bestemt ikke glemt – og det bliver det heller ikke. I, der arbejder i beredskabet, har et helt særligt ansvar. Borgerne skal til enhver tid kunne stole på, at redningsberedskabet er på pletten og rustet til at løse opgaven, når behovet opstår. Det kan man i Danmark - og det giver tryghed! Vigtigheden af redningsberedskabets arbejde, har jeg også som borger - ligesom alle andre - oplevet i hverdagen. Jeres arbejde er afgørende, når det brænder, når der er voldsomme skybrud, når der er sne i større mængder osv. Jeres arbejde drejer sig grundlæggende set om at redde liv og sikre vores samfundsværdier – et større ansvar kan man næppe påtage sig. Vi må heller ikke glemme det vigtige arbejde, der foregår i kulissen. Her tænker jeg blandt andet på det forebyggende arbejde, jeres tilsynsrolle og jeres rolle i forhold til krisestyring og beredskabsplanlægning samt ansvaret for at sikre et forsvarligt beredskab gennem den risikobaserede dimensionering. Disse mindre synlige roller må ikke negligeres – de er helt centrale for opretholdelsen af et robust samfund. De dele af jeres arbejde tænker den enkelte borger nok ikke så meget over i hverdagen – og det er jo i virkeligheden et tegn på tryghed. Den tryghed skal vi værne om! Når man arbejder med beredskabet bliver man i højere grad bevidst om, hvor afgørende et effektivt, forsvarligt og tidssvarende redningsberedskab er for hele Danmark. Det er helt centralt for borgernes sikkerhed - og for samfundsøkonomien for den sags skyld at vi kan opretholde de kritiske funktioner i samfundet i videst mulig forstand. Her spiller det samlede redningsberedskab – dvs. det kommunale og det statslige - en helt afgørende rolle. Jeres arbejde bliver ikke lettere i takt med udviklingen af nye store, komplekse bygninger og infrastrukturer og nye teknologier som metrolinjen eller højlagre. Det stiller krav om, at redningsberedskabet konstant udvikler sig. Samfundsudviklingen

Det talte ord gælder


Det talte ord gælder

betyder dog ikke, at de gamle, mere traditionelle opgaver bortfalder – der vil nok også opstå gårdbrande, oversvømmelser og ikke mindst blinde alarmer i fremtiden. Alt i alt betyder det, at det samlede redningsberedskab skal være i stand til at håndtere både de små dagligdagshændelser og de store, mere komplicerede omfattende og langvarige hændelser. Danmark kan nemlig – ligesom alle andre lande – også blive ramt af en katastrofe eller en terrorhandling. Det skal redningsberedskabet til stadighed være i stand til kunne håndtere. Vi skal med andre ord kunne håndtere en verden, hvor ikke alt er forudsigeligt. Et godt redningsberedskab kræver derfor stor spændvidde og fleksibilitet! De mange forskelligartede opgaver, som I er med til at løse, stiller både krav om personligt mod og om evnen til at samarbejde med mange andre aktører. Det er evner, det danske redningsberedskab besidder på bedste vis. --- o 0 o --Selv om opgaverne og samfundet bliver mere komplekse, er det vigtigt, at vi til stadighed anvender ressourcerne så effektivt som muligt – det skylder vi simpelthen borgerne. Vi må derfor nyttiggøre alle ressourcer bedst muligt. Vi må tænke kreativt, og vi må og skal være omstillingsparate. Som I ved, er der igangsat en analyse af det samlede redningsberedskab. Analysen er en del af forberedelserne af den kommende aftale om redningsberedskabet. Det er først og fremmest en aftale, der sætter rammerne for det statslige beredskab – altså Beredskabsstyrelsen. Men aftalen er også vigtig for jer, for Beredskabsstyrelsen varetager, som den statslige myndighed for beredskabsområdet, en lang række af opgaver, der har betydning for det kommunale redningsberedskab, fx tilsyns- og rådgivningsopgaver, uddannelse og operative opgaver og meget mere. Politikerne har besluttet, at analysen skal se på det samlede redningsberedskabs opgaveløsning og struktur. En grundig analyse af det statslige redningsberedskab giver bedst mening, hvis den ses i sammenhæng med det kommunale redningsberedskab. Det er generelt set værd at kigge på, hvordan vi totalt set får mest muligt ud af ressourcerne i det samlede redningsberedskab. Men det giver endnu mere mening netop nu set i lyset af de generelle besparelser, som den offentlige sektor gennemgår. Det er vigtigt for mig at fastslå, at analysen ikke skal ses som et udtryk for en opfattelse af, at redningsberedskabet i Danmark sløser med pengene, eller at der generelt er store problemer – tværtimod kan vi være stolte over vores redningsberedskab. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage og hvile på det gode arbejde og rygte. Det er altid vigtig at undersøge, om tingene kan gøres bedre og mere effektivt - ellers går udviklingen simpelthen i stå. Vi må derfor være åbne overfor, om der er andre metoder eller muligheder for at lave et endnu bedre redningsberedskab. Det talte ord gælder


Det talte ord gælder

Der er to centrale aspekter i analysen. Det ene aspekt omhandler omkostningseffektivitet - der på dansk betyder, at der er tale om en budgetanalyse med fokus på effektiviseringer indenfor det nuværende redningsberedskab. Det andet aspekt drejer sig om at sikre, at vi også fremover skal have et robust, fleksibelt og tidssvarende redningsberedskab. Det betyder, at redningsberedskabet også fortsat skal kunne håndtere den ekstraordinære hændelse ved siden af alle dagligs hændelserne. De to aspekter – altså omkostningseffektivitet og robusthed - peger ikke nødvendigvis i samme retning på alle områder. Derfor skal konsulentfirmaet, der gennemfører budgetanalysen, bl.a. også opstille alternative modeller for strukturen i redningsberedskabet. Vi har vægtet, at analysen skal være solidt fagligt funderet og have fokus på, at vi fortsat skal have et forsvarligt redningsberedskab. Det er helt afgørende, at danskerne forsat kan være trygge ved redningsberedskabet. Jeg har stor forståelse for, at I efterspørger resultaterne af analysen. Men som I nok ved, så er analysen endnu ikke færdigbehandlet, så vi må væbne os med tålmodighed. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle - og kommunerne som helhed - for jeres positive indstilling til analysearbejdet og for jeres samarbejdsvillighed. Den er afgørende for, at analysen kan give et retvisende billede af hele redningsberedskabet og dermed udgøre det bedst mulige beslutningsgrundlag for vores politikere. --- o 0 o --Men hvad vil det egentlig sige at have et effektivt, forsvarligt og tidssvarende beredskab? Det er et beredskab, der er i stand til at håndtere de nye udfordringer og risici på effektiv vis. Det gælder både i forhold til det daglige forebyggende arbejde, og når der opstår konkrete hændelser. Det er et beredskab, hvor vi nyttiggør alle ressourcer, så samfundet bliver så robust som muligt. Skal man opnå det på effektiv vis, kræver det, at den enkelte borger hjælper til og tager ansvar for sin egen sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat har fokus på at støtte borgernes selvhjulpenhed. Her er det forebyggende arbejde med brandalarmkampagner et rigtig godt eksempel. Det er et beredskab, hvor vi inddrager de frivillige. De har et helt utroligt engagement og er parate til at bruge deres fritid på at hjælpe andre. Jeg har efterhånden mødt mange frivillige og jeg er fuld af beundring over deres engagement – de går op i Det talte ord gælder


Det talte ord gælder

arbejdet med liv og sjæl. En sådan unik ressource skal vi sørge for at anvende bedst muligt. Som nævnt er redningsberedskabet særligt udfordret af at skulle kunne håndtere både små hændelser og store katastrofer, som vi heldigvis ikke har så mange af. Udfordringen er at sammensætte et redningsberedskab, der kan håndtere det hele effektivt. Med andre ord nytter det ikke, at vi kun dimensionerer redningsberedskabet efter de små, ofte forekommende hændelser. Vi skal til enhver tid kunne håndtere den uventede store katastrofe. Her er det vigtigt, at vi også i fremtiden samarbejder om en faglig og ressourcemæssig fornuftig opgavefordeling mellem statslige og kommunale redningsberedskab – alt andet vil være samfundsøkonomisk uansvarligt. Et effektivt, forsvarligt og tidssvarende redningsberedskab er derfor også et beredskab, som har fokus på at udvikle samarbejdsrelationerne både internt, mellem stat og kommune og med eksterne aktører. Jeg mener, vi har en pligt til at tænke ud af boksen og være åbne over for nye ideer, der kan sikre en optimal udnyttelse af alle ressourcer. Det skylder vi borgerne. --- o 0 o --Et af de områder, der kræver redningsberedskabets indsats, er de naturskabte katastrofer. Set i forhold til mange andre lande, der døjer med jordskælv, jordskred, skovbrande, tyfoner osv., er vi umiddelbart godt stillet. Men også i Danmark har vi en udfordring i forhold til, at vejret bliver voldsommere. Vi har i de seneste år mærket sne, storme og ikke mindst skybrud i rigelige mængder. Det skal vi vænne os til, for man forudser, at vi får et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. ”Vænne os til”, betyder ikke, at vi skal lade stå til. Vi skal derimod sikre, at driften i samfundet kan opretholdes i videst mulige omfang. Og det er et område, vi skal tage alvorligt. Det understregede det historiske skybrud i københavnsområdet den 2. juli 2011, hvilket vi bl.a. blev påmindet om under skybruddet på Fyn og omegn den 28. juli her i år. Derfor ser Forsvarsministeriet positivt på de nye forebyggende og afhjælpende initiativer, der er iværksat i den seneste tid. Vi skal selvfølgelig først og fremmest tage det alvorligt, fordi det kan udgøre en fare for befolkningen, men også fordi det rent samfundsøkonomisk giver mening – regningen fra skybruddet i københavnsområdet (ca. 4,5 mia. kr.) kan jo ikke ligefrem kaldes lille. Foruden vejret, er der et andet område, som i særlig grad kræver vores opmærksomhed. Nemlig evnen til at koordinere vores indsatser - særligt når der opstår flere samtidig hændelser, eller når den enkelte hændelse er kompleks. Denne evne er helt afgørende ved et terrorangreb, som de tragiske begivenheder i Norge den 22. juli 2011 vidner om. Her indtraf flere hændelser næsten samtidigt, og det komplicerede en i forvejen kompleks situation. Det talte ord gælder


Det talte ord gælder

Et terrorangreb med flere samtidig angreb er et scenarie, mange bekymrer sig om. Der er dog mange andre situationer, hvor det kræves, at vi er i stand til at koordinere indsatserne med mange aktører. Et andet eksempel var den meget alvorlige ulykke i Nordsjælland, som involverede en personbil og bus med børnehavebørn, der indtraf i januar i år, hvor der desværre døde 1 person og 12 personer blev kvæstede. Børnene kom fra en udflytterbørnehave på Østerbro i København og var på vej hjem fra Hundested. Omfanget af ulykken krævede derfor koordinering på tværs af kommunegrænserne og med samarbejdspartnere. Koordinering er et helt væsentligt element i krisestyringen, og det er – som direktøren [for Beredskabsstyrelsen] også understregede - et område, der altid er brug for at træne. Det er helt centralt, at vi udvikler samarbejdet med hinanden og med andre beredskabsaktører – ikke kun under konkrete hændelser og øvelser, men også i det daglige arbejde med forebyggelse og beredskabsplanlægning – og i forhold til det evaluerende og opfølgende arbejde. Vigtigheden af at udvikle samarbejdet gør sig gældende på alle plan. Forsvarsministeriet har bl.a. fokus på krisestyringsøvelser, som vi ser som et vigtigt element i forhold til at sikre, at beredskabets mange aktører kan håndtere alvorlige hændelser. --- o 0 o --Her til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for et godt, konstruktivt og positivt og personligt samarbejde. Dette samarbejde mellem stat og kommune lægger vi stor vægt på i ministeriet, og jeg ser frem til en rigtig god dialog om videreudviklingen af redningsberedskabet i de kommende år. Jeg vil også gerne sige tak for jeres arbejde i de enkelte redningsberedskaber. I skaber tryghed for den enkelte borger og i samfundet som helhed. I har en myndighedsrolle med et særligt ansvar. Beredskabsloven giver jer bemyndigelse til at gøre det nødvendige, når I står ude i det virkelige liv. Det er en myndighedsrolle, der skal værnes om. Tak for ordet og fortsat godt årsmøde.

Det talte ord gælder

Ministerens-tale-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/Ministerens-tale-2012.pdf

Ministerens-tale-2012  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/Ministerens-tale-2012.pdf

Advertisement