Page 1

Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

1. Generelt ................................................................................................................. 2 2. Specifikationer ........................................................................................................ 4 2.1. Grundlag ............................................................................................................. 4 2.2. Funktionskrav ...................................................................................................... 5 2.3. Tekniske krav .................................................................................................... 10 2.4. Integration ........................................................................................................ 11 2.5. Dokumentation .................................................................................................. 11

Revision 0.1 1.0 1.1 1.2 1.3

Bem. Udkast til møde Middelfart Udkast efter møde Midelfart Diverse rettelser Div. rettelser Se revisionsark (rev 1.3)

Ini. hj hj hj hj hj

Side 1 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

1. Generelt FKB ønsker leveret et system der kan varetage og understøtte opgaven at føre brandsyn iht. brandsynsbekendtgørelsen fastsat i medfør af Beredskabsloven, herunder at føre register over administrative enheder og brandsynsobjekter, samt dokumenter i tilknytning hertil. Systemet skal endvidere kunne understøtte gennemførelsen af brandsyn digitalt fra start til slut, som nærmere beskrevet i nærværende kravspecifikation. Udgangspunkter er, at opgaven med planlægning og gennemførsel af brandsyn skal være NEMMERE og med FÆRREST mulige sagsgange. Nemmere skal forstås således at det skal være nemmere (mere naturlig/”nudge”) at benytte systemet, end de arbejdsgange/systemer der bruges i dag. Altså skal det eks. være nemmere/mere naturligt at benytte tablet ved brandsyn, end at bruge noteblok og blyant. Færrest mulige sagsgange skal forstås således, at alle funktioner som kan udføres automatisk skal gennemføres uden fysisk handling, eller med færrest mulige handlinger. Funktioner der kræver brugerhandlinger skal udføres med færrest mulige handlinger. Funktioner der kræver brugerhandlinger skal i videst mulige omfang understøttes af valgmuligheder med om muligt prævalgte mulige svar. Alle indtastninger/input skal i videst mulige omfang understøttes af indtastnings forslag, prævalgte input/inputmuligheder, Der skal være mindst mulig administration. Herunder administration af fysiske arkiver, dokumenter (digitaliserede og fysiske), journalisering i ESDH-system, vedligehold af stamdata/kontaktinformationer mv. Alle former dokumenter (tegninger, attester mv.) skal som udgangspunkt kunne modtages og arkiveres digitalt. Såfremt dokumenter modtages fysisk skal disse kunne lægges digitalt ind i systemet ved scanning. Administrationssystem for brandsyn med administrative enheder og tilknyttede objekter. Skal være database for brandsynsregister og indeholde alle tilknyttede oplysninger om enheder og objekter. Herunder stamdata, objektkategori, tjekliste (kontrolliste), tegninger, attester mv. Der skal være mindst mulig vedligehold af database. Data skal kunne vedligeholdes (fra) ET sted og om nødvendig distribueres fra det sted til evt. andre nødvendige systemer/databaser. Der skal være mulighed for integration til FKBs ejeres/brugeres e-mail og kalendersystem(er), samt ESDH system(er). Der skal være mulighed for at de enkelte ejere/brugere (kommuner) kan tilpasse design i forhold til egen design politik (farver, logo, kommunevåben mv.), samt at hver enkelt ejer/bruger (kommune) kan have tilknyttet egne dokumentskabeloner. Primært skal systemet kunne varetage følgende:  Register for administrative enheder og brandsynsregister  Administration af og arkiv for dokumenter tilknyttet brandsynsregisteret  Administration og kontrol af tilsynspligtige objekter (Hvornår er et objekt pligtigt til syn)  Administration af tjeklister for hvert enkelt objekt  Planlægning af brandsyn  Gennemførelse af brandsyn digitalt  Statistik  Mulighed for integration til GIS mv.

Side 2 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

 

Brugeradgang for brandsynskunder

Systemet skal baseres på en central database med tilgang fra lokale arbejdsstationer og mobile enheder (tablets), samt fra car-pc. Simpel skitse for løsning

Der skal arbejdes med stadig udvikling systemet og de øvrige systemer som benyttes i forbindelse med brandsyn og redningsberedskabernes øvrige opgaver. Det er essentielt at systemet til stadighed serviceres og udbygges ud fra en fælles indstilling fra systemejerne/brugerne (kommunerne) til FKB. Mulige udviklingspotentialer kan være følgende:  Håndtering af digitale anmeldelser/ansøgninger (overnatning, fyrværkeri i detailleddet, anvendelse af fyrværkeri, orientering om Skt. Hans bål (festblus), indrapportering af vejarbejder/vejspærringer mv.).  Håndtering af GIS data til car-pc systemer.  Gensidig deling og udnyttelse af operative og forebyggende data (oplysninger fra brandsyn til brug for indsats og omvendt).  Operativ anvendelse - Udrykningsrapportering - indsatslederberetning  Operativ anvendelse - Træk af data på objekt/adresse (bygningstegninger, beredskabsplaner, mødeplaner, anlægsdata, kontaktpersoner, antal beboere på adresse mv.)  Operativ anvendelse - Actioncards (Uheld med farlige stoffer, el-biler/el-anlæg, fyrværkeri mv.)  Operativ anvendelse – FUH, oversigt over bilmodeller og muligheder for frigørelse.

Side 3 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

  

Operativ anvendelse - Opslagsværk for UN-/ farlige stoffer - kemikalieindsatskort Opslagsværk for brandsikringsanlæg (anlægsoversigt, brugsvejledninger til brandsikringsanlæg mv.) ”App til folket” (lig 112-puls) med oversigt over landets udrykninger. Vi ville som de eneste kunne vise samlet oversigt over alle udrykninger i hele landet.

FKB forbeholder sig ret til at indgå i samarbejder med andre leverandører omkring udvikling af disse systemer. Leverandøren af løsningen skal vederlagsfrit stille oplysninger mv. til rådighed for FKB´s brugere/systemejere og deres samarbejdspartnere på øvrige systemer i forbindelse med udvikling af produkterne. FKB har rettighederne til data om systemet, herunder systemopbygning, processer mv. FKB kan uden andre bindinger end normale kontraktlige opsigelsesvilkår opsige aftalen med leverandøren og lade et tilsvarende system udarbejde/stille til rådighed af anden leverandør. 2. Specifikationer 2.1. Grundlag                 

Nærværende beskrivelse Beredskabsloven Brandsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1444. af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 28. af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1557 af 11. december 2009 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet (ej indlagt i Retsinformation). Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 998 af 27. november 1996 om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 997 af 27. november 1996 om opbevaring af chlorater og perchlorater Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 996 af 27. november 1996 om opbevaring af visse former for nitrocellulose Statens Brandinspektions tekniske forskrifter (nr. 11050 i Retsinformation) af 1. februar 1990 for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag som ændret ved forskrift af 1. juli 1997 (findes ikke i

Side 4 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

           

Retsinformation eller på Forebyggelse's hjemmeside), forskrift af 17. juni 1998 (findes ikke i Retsinformation eller på Forebyggelse's hjemmeside), forskrift af 11. september 2000 (findes alene på Forebyggelse's hjemmeside), forskrift af 8. november 2002 (findes alene på Forebyggelse's hjemmeside) og forskrift af 27. juni 2003 (findes alene på Forebyggelse's hjemmeside). Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 614 af 3. december 1982 om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag som ændret ved bekendtgørelse nr. 37 af 6. februar 1984 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 23. februar 1981 om korn- og foderstofvirksomheder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 76 af 23. februar 1981 om plast Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 523 af 17. oktober 1978 om træbearbejdning og træoplag Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v. Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter. FOB Vejledning nr. 10 - Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 12 – Vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter Oversigt over deltagende kommuner Specifikationer for SINE certificering

2.2. Funktionskrav Følgende nedenstående funktioner forventes indeholdt i løsningen. Generelt  Systemet skal kunne opdeles i flere systemejere/brugere. Det skal således være muligt at lave en overordnet opdeling mellem ejerne/brugerne (kommunerne). Det skal være muligt at dele data mellem brugere/med andre brugere (ud fra givne adgangsniveauer).  Der skal for hver ejer/bruger kunne defineres forskellige brugere og herunder defineres rettigheder.  Opgave og ressourcestyring  Automatisk geokodning af kunder, administrative enheder og objekter ved oprettelse  Alle hændelse, aktiviteter, arbejdsgange og kvitteringer mv. skal logges i systemet. Der skal være mulighed for rapportering, statistisk opsamling og analyse af alle loggede hændelser.  Løsningen skal indeholde tilstrækkelig lagerkapacitet for logning af alle hændelser og tilknyttede data., således data kan opbevares i maksimal tid i henhold til gældende regler/standarder. Der skal være mulighed for udvidelse af lagerkapaciteten.  Systemet skal udføres således at arbejdsprocesser kan afvikles såvel on-line som offline. Såfremt systemet går off-line (ikke har forbindelse mellem server, lokale arbejdsstationer og/eller tablet) skal arbejdsprocesserne kunne gennemføres i videst mulige omfang og systemet skal automatisk opdatere ved genoprettelse af forbindelse mellem serveren og enhederne.  GIS-visning og geokodning skal understøttes af kortmateriale data fra KMS.  Brugertilpasning af brugerfladen.  Udformning af en intuitiv og nemt tilgængelig brugerflade(r)/betjeningsflade(r)  Systemet udformes så smidigt som muligt, med mindst mulig ventetid/søgetider.  Mest mulig optimering og automatisering af arbejdsprocesser.

Side 5 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

 Server/database Der skal leveres en central løsning til FKB, som de enkelte ejere/brugere (kommuner) kan tilgå fra eget netværk via ”sikker forbindelse”. Alle data der indtastes og anvendes i systemet af de enkelte sysmejeres/brugeres (kommuners) ejendom. Leverandøren må ikke foretage anvendelse af indtastede data og registre, til brug for egen og/eller anden virksomhed eller interesse, samt dele data med 3. part. Ved opstart af ny systemejer/bruger (kommune) skal eksisterende brandsynsdata fra ODIN eller Beredskab2000 overføres til databasen. Dokumenter indlægges i database/register af systemejer/bruger (kommune). Brandsynsregister Brandsynsregisteret skal opfylde de lovpligtige krav for kommunernes registreringspligt, samt følgende funktioner:  Registeret skal bygges op med administrative enheder og hertil tilknyttede objekter.  Registeret skal kunne tilknyttes stamdata for enheden, samt dokumenter og tegninger mv. som nærmere angivet i nærværende kravspecifikation  Oprettede enheder og objekter skal kunne nedlægges uden at blive slettet fra databasen  Godkendte dokumenter (attester, tegninger mv) skal tildeles unikt sagsnummer.  (forslag: Enhedsnummer + objektnummer + typenummer + fortløbende)  Enheder og objekter skal tildeles unikke enheds- og objektnummer  (Forslag.: Enhedsnummer = forløbende, objektnummer = enhedsnummer + objektkategori + fortløbende).  Hvert brandsyn skal tildeles unikt sagsnummer.  Brugerflader Brugerflader skal udføres således, at bruger i videst muligt omfang intuitivt kan benytte funktionerne. Brugerfladerne skal udformes ”med kendte generelle funktioner”. Brugerfladen skal indeholde en listevisning/træ-opstilling af enheder og objekter og visning af enheder og objekter på GIS. Af oversigten skal det visuelt fremgå hvilken status objektet har (synet (OK), synet (med mangler/påbud), kræver opfølgningssyn, udløbet attest, udløbet erklæring mv.). Visningerne skal kunne sorteres i enheder, objektkategorier, status, ud fra brandsynsdato, sidste syn mv., godkendt/ikke godkendt mv. Der skal være mulighed for brugertilpasning af brugerfladen. Brugerflader skal udføres i med et design, hvor grafiske virkemidler assisterer brugeren/giver brugeren overblik over de præsenterede data og/eller tjeklister mv. Eks. kan anvendes farver i tjeklisten ved svarmulighed for ”Ja” (grøn) og ”Nej” (rød). Der skal være stavekontrol i felter med indtastningsmulighed. Lokal arbejdsstation Fra den lokale arbejdsstation (pc) skal det være muligt at:  Software til lokal arbejdsstation skal kunne køre i citrix-miljø.  Alle former for software der skal installeres på systemejernes/brugernes (kommunernes) brugerflader skal kunne afvikles i et citrix miljø.

Side 6 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

       

Administrere og redigere i enheder og objekter, herunder stamdata, tjeklister, tegninger, attester mv. Planlægning af brandsyn (varslet/uvarslet) og tildele ressourcer. Sende varsel om brandsyn (mail og/eller post). Sende brandsynsrapporter, påbud, politianmeldelse mv. Genoptage afsluttet brandsyn. Trække på GIS og statistikmodul. Sende årsberetning til BRS for gennemførte brandsyn.

Tablet arbejdsstation Fra tablet skal det være muligt at:  Planlægning af brandsyn (varslet/uvarslet) og tildele ressourcer.  Sende varsel om brandsyn (mail og/eller post).  Sende brandsynsrapporter, påbud, politianmeldelse mv.  Gennemføre brandsyn jf. beskrivelsen nedenfor.  Genoptage afsluttet brandsyn.  Car-pc Fra car-pc skal det være muligt at: Mindste løsning  Der skal som minimum kunne foretages print via printer i bil. Enten direkte til printer eller via bilens car-pc.  Mellem-løsning Mindste løsning samt:  Integration til navigation/ruteplanlægning  Integration til GIS-visning af objekter  Stor løsning Mindste og mellem-løsning samt:  Ved løsning med lokal klient (eller anden adgang) på car-pc, skal der herfra være samme muligheder som på lokal arbejdsstation/pc.  Mulighed for deling af forebyggende data ved operative opgaver.  Dokumentskabeloner  Det skal være muligt for de enkelte systemejere (kommuner) at tilknytte egne skabeloner til systemet.  Hver af de enkelte brugere skal have tilknyttet signatur i digital format (.gif) som skal tilknyttes de dokumenter som signeres af brugeren. (underskrift på brev, godkendelse af attest mv.).  Systemet skal kunne genere alle de forskellige typer dokumenter som anvendes i forbindelse med gennemførelse af brandsyn (Varsel om brandsyn, Orientering om uvarslet brandsyn, Skrivelse om brandsyn + brandsynsrapport, Påbud + brandsynsrapport, Rykkerskrivelse, Politianmeldelse mv.)  Dokumenter genereret af systemet skal produceres som Adobe-fil (.pdf), samt skal kunne genereres i hver enkelt systemejers/brugers (kommunes) dokumentskabelon. Planlægning af brandsyn

Side 7 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

Planlægning af brandsyn skal kunne ske automatisk ud fra brandsynsterminer og sidst gennemførte brandsyn, både generelt for den enkelte systemejer/bruger (kommune) og for den enkelte bruger (sagsbehandler). Planlægning skal kunne tage højde for ferieafholdelse, ved at der kan indlægges uge/datoer, hvor systemet ikke kan planlægge brandsyn. Der skal frit kunne indlægges uger/datoer på systemejer-niveau (kommune/beredskab) og på systembruger-niveau (bruger-niveau). Når planlægning er accepteret (godkendt) skal der kunne ske automatisk udsendelse af varsel. Ved planlægning skal være integration til kalender/outlook-kalender, så der sendes aftale til driftsansvarlige og inspektør bookes i kalender. Brandsyn skal kunne planlægges som:  Planlagte brandsyn – varslet  Planlagte brandsyn – uvarslet Gennemførsel af brandsyn Brandsyn skal kunne gennemføres som:  Planlagte brandsyn - varslet  Planlagte brandsyn - uvarslet  Ikke planlagte brandsyn - uvarslet Simpel arbejdsgang for varslet brandsyn  Varsling  Brandsyn start  Bekendtgøres omkring partshøring/rettigheder  Kontrol stamdata  Brandsyn jf. tjekliste  Summering af brandsyn  Underskrift af driftsansvarlig (udpeget medarbejder) + Indtastning navn (forslag driftsansvarlig)  Underskrift inspektør (ligge i systemet)  Udlevering brandsynsrapport/e-mail.  Simpel arbejdsgang for uvarslet brandsyn  Brandsyn start  Bekendtgøres om rettigheder ved uvarslet brandsyn + underskrift (kvittering) herfor.  Bekendtgøres omkring partshøring/rettigheder  Kontrol stamdata  Brandsyn jf. tjekliste  Summering af brandsyn  Underskrift af driftsansvarlig (udpeget medarbejder) + Indtastning navn (forslag driftsansvarlig)  Underskrift inspektør (ligge i systemet)  Udlevering brandsynsrapport/e-mail.  Arbejdsgange for brandsyn er nærmere beskrevet på vedlagte processkema (ikke udarbejdet). Ved gennemførelse af brandsyn skal det være muligt at:  Tilsynet skal kunne ske som en flydende proces mellem hver enkelt type objekt/objektkategori.  Der skal være mulighed for at tilknytte foto/billede(r) med tablet til hver enkelt bemærkning. Desuden være muligt at tilknytte andre foto/billede(r) fra andre medier til brandsynsrapporten.

Side 8 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

        

Tjekliste skal præsenteres i ”overskrifter” (kategorier af tjekpunkter, eks, flugtveje, brandmateriel mv.) og udfoldes med tjeklistepunkterne. Tjeklistepunkterne skal der overordnes kunne vælges på systemejer-niveau (kommune/beredskab) og på systembruger-niveau (bruger-niveau) hvilken default– værdi tjeklistepunkterne skal have (intet valgt, forvalg Ja, forvalg Nej) Der skal være mulighed for karaktergivning af brandsynet. Der skal være mulighed for udskydelse af brandsyn. Et brandsyn skal kunne afbrydes og genoptages, samt startes og/eller videreføres på alle platforme (lokal pc, tablet mv.) Brandsynsrapport skal afhængigt af tilsynet udformes som ”Skrivelse med brandsynsrapport” (ved ingen anmærkninger) eller som ”Påbud” ved anmærkninger. Systemet skal på baggrund af brandsyn og efterfølgende påbud kunne producere en ”Rykkerskrivelse” eller ”Politianmeldelse”. Tilknyttede dokumenter, tegninger, attester mv. skal kunne hentes fra server og præsenteres i forbindelse med et brandsyn. Det skal være muligt at hente historik på enheden/objekterne ved gennemførsel af brandsyn. Bemærkninger ved sidste brandsyn skal præsentæres i tjeklisten under det enkelte tjeklistepunkt, og dermed sikre opfølgning på påtalen.

 Administration af dokumenter Tegninger, herunder brandplaner, belægningsplaner, opstillingsplaner mv. Tegninger skal registreres med godkendelsesdato (evt. udløbsdata) og relevante data for de enkelte dokument (eks. antal personer på belægningsplaner), samt med den enkelte ejer/brugers (kommunes) ”godkendelsesstempel” og signatur fra sagsbehandler. (Dokumentet skal digitalt påføres ”godkendelsesstempel” og signatur ved godkendelse). Attester og instrukser (El-sikkerhedsattester, el-attester, oplagsattester, instruks for nød- og panikbelysning mv.). Attester skal registreres med godkendelsesdato og udløbsdato, samt med den enkelte ejer/brugers (kommunes) ”godkendelsesstempel” og signatur fra sagsbehandler. Ved godkendelse af attester, tegninger eller andet, skal dokumentet påføres godkendelesdato, et ”stempel” og signatur fra henholdsvis den enkelte systemejer (kommune) og bruger (sagsbehandler). Systemet skal registrere godkendelses-datoer og holde øje med udløbsdato for den enkelte attest. Ved udløb af attest skal komme påmindelse om udløbet til sagsbehandler/gruppe og driftsansvarlig/ejer. Som udgangspunkt skal systemet kunne modtage dokumenter i Adobe (.pdf). Tjeklister Der skal være tilknyttet standard-/stam-tjeklister for de enkelte brandsynskategorier. Tjeklisten skal kunne tilpasses for det enkelte objekt. Tjeklistepunkter skal på de enkelte objekter fremgå som aktive eller deaktiverede, og skal kunne genaktiveres ved behov. De enkelte tjeklistepunkter skal udføres med standardtekster som bemærkninger ved brandsyn. Standardbemærkningerne skal kunne tilpasses af den enkelte systemejer (kommune). Der skal være mulighed for at tilknytte egne punkter på tjekliste/udforme egen tjekliste (eks. ved funktionsbaseret byggeri). Når der tilføjes nye tjeklistepunkter skal det være muligt at vælge om tjeklistepunktet kun skal oprettes for det enkelte objekt, om punktet skal oprettes

Side 9 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

generelt for objektkategorien og i standard-/stam-tjeklisten for objektkategorien eller i alle objektkategorier og standard-/stamtjeklister. Tjeklister skal kunne udvides med overordnede kategorier for kontrol og eftersyn af brandmateriel og sikkerhed/sikringsgennemgang af bygningen. Herunder skal være tilknyttet standard tjeklister for disse kategorier, samt mulighed for at tilknytte egne punkter på tjekliste/udforme egen tjekliste. I forbindelse med ændringer, revision eller udstedelse af nye lovtekster, bekendtgørelser, forskrifter mv. skal leverandøren sikre sig at tilknyttede funktioner og tekster mv. revideres. Brugeradgang hjemmeside Der skal være brugeradgang til systemet (brandsynskunder/driftsansvarlige/bygningsejere), hvor brugeren kan servicere sig selv. Brugeradgang skal ske på central hjemmeside med link fra FKBs hjemmeside, og de enkelte systemejeres (kommuners) hjemmeside(r) eller integreret i systemejernes (kommunernes) hjemmeside(r). En evt. central hjemmeside skal kunne tilpasses i farve, logo mv. for den enkelte systemejer/bruger (kommune). På hjemmesiden skal det være muligt at:  Log-in via nem-id (det fælles offentlige log-in), engangs-adgangskode eller anden sikker adgang (brugeren skal kunne identificeres entydigt og der skal sikres mod uretmæssig brug af systemet).  Se status for objekter  Se status på attester  Se godkendte planer (pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv.)  Se næste planlagte brandsyn  Anmode om flytning af brandsynsdato  Indberette erklæring  Indberette nye attester  Vedligeholde stamdata  Se referencer til lovgivning, vejledninger og andre henvisninger  Endeligt skal på hjemmesiden være mulighed for dokumentation og information som angivet under 2.5 Dokumentation. Statistik Det skal i systemet være muligt at genere statistik over brandsyn, herunder:  Den lovpligtige indberetning til Beredskabsstyrelsen  Liste over objekter pligtige til syn i perioden fra dato til dato  Statistikerne skal så vidt muligt kunne sorteres ud fra dato (sidst synet, næste syn, oprettelsesdato, nedlæggelsesdato, mv.), objektkategori, påtaler, påbud, politianmeldelser, status (synet (OK), synet (med mangler/påbud), kræver opfølgningssyn, udløbet attest, udløbet erklæring mv., samt en kombination heraf. 2.3. Tekniske krav Følgende tekniske krav og løsninger forventes indeholdt i løsningen:  Modtagelse og afgivelse af data mellem enheder og server via opkobling til internettet.  Evt. data/software der skal ligge lokalt hos den enkelte systemejer/bruger (kommune) skal kunne hostes i virtuelt server-miljø og systemet skal kunne afvikles i citrix-miljø  Modtagelse og afgivelse af data til mobile enheder (bærbare tablet og car-pc) via GSM/GPRS (SIM-kort).

Side 10 af 11


Udkast til kravspecifikation for digitale brandsyn

  

Alternativt kan FKB tilbyde at modtagelse og afgivelse af data til mobile enheder (bærbare tablet og car-pc) kan ske via SINE. Leverandøren skal sikre sig at systemet og tilknyttede enheder er, eller bliver, SINE certificeret. Løsningen skal kunne anvendes på et bredt udvalg af bærbare tablets, herunder tablet med forskellige styresystemer (iPad og xxxxx baserede tablets), samt med skærmstørrelser xxxx mellem xxx tommer og xxxx tommer.

2.4. Integration Databaser skal udføres så der kan foretages SQL-forespørgsler, samt etablering af XMLbaseret integration, databaserne imellem, med de øvrige systemer FKB/Systemejerne (kommunerne) måtte ønske at integrere med løsningen. SQL databaser skal være min. SQL 2008. Integrationen skal sikre interface mellem databaser og informationsudvekslinger systemerne imellem. Det skal herunder være muligt at foretage SQL-forespørgsler databaserne imellem, samt øvrige systemer som FKB/Systemejerne (kommunerne) måtte ønske at integrere. En sådan integration kunne være mellem brandsynssystemet og et system til operativ anvendelse, således informationer ved brandsyn kan stilles til rådighed i forbindelse med indsats på et objekt. Og ligeledes kan operative data stilles til rådighed i forbindelse med gennemførsel af brandsyn. 2.5. Dokumentation Inden systemet kan betragtes som værende afleveret og i drift skal leveres fuld dokumentation på systemet, samt dets funktioner. Til systemet skal leveres brugervejledning (+ pixi-udgave) for brug af systemet og for administration af system (systemejere/brugere/brugerrettigheder mv.). Brugervejledninger skal afleveres i digital format. Til systemet skal på central hjemmeside findes, udbygges og vedligeholdes en FAQ (Freqently Asked Questions – Ofte stillede spørgsmål). Ligeledes skal leveres brugervejledning, hjælpetekster og FAQ for brandsynskunder. Dokumentationen skal være tilrettet efter udførelsen og betegnelser mv. skal være entydige i alle delarbejder. Endeligt skal der på den centrale hjemmeside findes mulighed for at indberette fejl i systemet, samt en ris/ros funktion, hvor også udviklingsforslag kan indsamles.

Side 11 af 11

/Kravspecifikation-Digitale-brandsyn-FKB-1.31  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/02/Kravspecifikation-Digitale-brandsyn-FKB-1.31.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you