Page 1

   

Indsatser ved solcelleanlæg    Erfaringer                                    Nordsjællands Brandvæsen  2012 

1


INDHOLDSFORTEGNELSE

Baggrund .................................................................................................................................................. 3  Solcelleanlæg generelt .............................................................................................................................. 3  Definitioner .............................................................................................................................................. 4  Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring ......................................................................... 6  Typer af anlæg .......................................................................................................................................... 6  (Privat) Lille anlæg .................................................................................................................................... 6  (Industri) Stort anlæg ................................................................................................................................ 7  Indsats ...................................................................................................................................................... 7  Vurderinger ved ankomst – Brand ............................................................................................................ 8  SKAL gøres ved indsats ............................................................................................................................. 8  Må IKKE gøres ved indsats ........................................................................................................................ 8  Særlige farer ............................................................................................................................................. 8  Anbefalede sikkerhedsafstande for elektriske brande .............................................................................. 9  Ordforklaring ............................................................................................................................................ 9 

 

2


Baggrund Solcelleanlæg bliver mere og mere populære som energikilde hos virksomheder og husejere, bl.a. på grund af de  penge man som ejer af et sådant anlæg kan spare på sine strømudgifter. Der har i de seneste par år især været  udbredelse af disse solcelleanlæg i USA og Tyskland, men disse er nu altså også ved at vinde ind på det danske  marked  

Solcelleanlæg generelt  Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi. Omdannelse af lys til energi og dermed  grundlaget for processen, foregår i enkelte solceller som hver især producerer ubetydelig energi. For at opnå  tilstrækkelig energi, kræver det mange solcellepaneler, som er forbundet. De fleste solcelleanlæg er direkte tilsluttet  en omformer eller vekselretter (Inverter), som gør jævnstrømmen fra anlægget funktionelt for brug i sit hus. 

  Oversigt over hvordan anlægget typisk er sat op      1. Solcellerne eller solcellepanelet samler energi fra solen  og laver den om til jævnstrøm (via en DC‐konverter)  2. Vekselretter (Inverter/AC‐konverter) konverterer  jævnstrømmen til vekselstrøm.  3. Elmåler. Kører baglæns hvis der produceres mere strøm  end der bruges.  4. Huset bruger den strøm som solcelleanlægget  producerer.  5. Eventuel overskydende strøm ”lagres” på el‐nettet til  senere brug. 

         

3


Et solcelleanlæg er typisk samlet i sektioner med 3‐5 paneler i hver række samt at disse kan være  sammensat af flere forbundne rækker som vist nedenfor:  

               

Definitioner Herunder ses billeder af henholdsvis et privat og et industrianlæg  Privat 

Industri                  

Der er på nuværende tidspunkt 3 forskellige slags solanlæg til privat‐ og industribrug;   1. Et ”film”‐baseret solcelleanlæg som er bøjelig og til at forme rundt om kanter og buer.   2. Et tyndt statisk/rammebaseret solcelleanlæg, og  3. Et almindelig størrelse solcelleanlæg, som vist på billedet (næste side).  Solcelleanlæg er typisk at finde på private‐ såvel som industritage, samt opsat på vægge eller stående på fod, hvor  solcelleanlægget har størst mulighed for at  opsamle mest mulig energi i løbet af dagen.  Det 3. solcelleanlæg er det mest normale. Egenskaberne for de 3 anlæg er de samme. 

4


Et privat solcelleanlæg på et almindeligt parcelhus vejer typisk mellem 300 – 500 kg, hvor et industrianlæg  kan komme op på 10 gang denne vægt, eller mere, alt efter størrelsen af anlægget. Størrelsen på  solcelleanlægget defineres i denne vejledning af den ydelse i volt/ampere som solcelleanlægget, efter  jævnstrømmen (DC) er lavet til vekselstrøm (AC), yder. En vejledende oversigt kan ses herunder:    Privat solcelleanlæg yder typisk mellem 0.0 – 8.0 ampere / 0 – 400 volt  Industrielle solcelleanlæg yder typisk fra 0.0 – 10.0 ampere / 0 – 7‐800 volt    Man måler dog typisk, som på displayet herunder, på selve anlægget, i kW (kiloWatt) for at gøre det  nemmere for forbrugeren at se hvor meget den enkelte sparer på ”indkøb” af strøm fra el‐nettet.                      5


Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring  Det er ampere og ikke volt der er skadelig og som kan slå mennesker ihjel. Ved 25 – 100 mA (miliampere)  får man voldsomme smerter, bevidstløshed, stop af åndedrat. 0,1 – 3 A (ampere) forårsager hjerteflimmer  og forbrændinger samt varmeskader i vævet i huden. Over 3 A kommer der vævsskader på grund af  opvarmning, vedvarende sammentrækning af hjertemuskulaturen. Muskler og blodkar ”koges”, nerver af  isoleres eller ødelægges.     Jævnstrøm, strømmen der går fra solcelleanlægget og ind i Inverteren, er generelt set ikke farligt for  mennesker, men kan dog give elektriske brandskader ved berøring af blotlagte kabler (ved større anlæg  og mange sammensatte paneler). Det er først på ”den anden side af Inverteren”, når strømmen er  konverteret til vekselstrøm, at strømmen er særlig farlig for mandskabet. 

Typer af anlæg  Solcelleanlægget er forsynet med en sikkerhedsafbryder som sidder tæt på Inverteren (som det ses  herunder).  

(Privat) Lille anlæg      ‐ DC‐Konverter 

Sikkerhedsafbryder:

          ‐ Sikkerhedsafbryder         ‐ Inverter/AC‐Konverter   

  6


(Industri) Stort anlæg    Sikkerhedsafbryder 

Inverter/ AC‐Konverter 

                     

Indsats Hvis solcelleanlægget er beskadiget eller der er brand i den pågældende bygning hvor solcelleanlægget er placeret,  kan det give problemer for Beredskabets indsats. Da solcelleanlægget er strømførende, kan dette være med til at  besværliggøre indsatsen, da der er installationer, der først skal slås fra. Derfor:   

Slår man Hovedsikringen (Gravstenen) ude ved vejen, Sikkerhedsafbryderen og HPFI/HFI relæet på  elmåleren fra (eller kapper ledningen med en økse), skulle al strøm fra solcelleanlægget være afbrudt.     Herunder ses en Hovedsikringen og et HFI relæ (industri):   

Hovedsikring  

HFI‐relæ

 

7


Vurderinger ved ankomst – Brand    Der indsættes ifølge almindelig gældende indsats. Der er dog nogle forholdsregler, beskrevet herunder. 

SKAL gøres ved indsats  ‐ Afbryd Hovedsikringen (Gravstenen) ude ved vejen, eller på HPFI/HFI relæet på elmåleren. Herefter skulle al strøm  fra solcelleanlægget være afbrudt. Er dette ikke muligt gøres følgende:    ‐ Undersøg hvor tekniske (sikkerhedsafbryder, DC‐konverter, Inverter, AC‐Konverter) enheder er placeret og afbryd  disse.  ‐ Sluk alle ventilationsanlæg (vær opmærksom på strømledende materialer).  ‐ Igangsæt personredning samt at sikre berørte områder.  ‐ Brug Tågestråle, da en samlet vandstråle giver en stærkere krybestrøm, og kan ramme personen, der står med  strålerøret.  ‐ Bær altid fuldt indsatsbeklædning og åndedrætsbeskyttelse ved brand.  ‐ Hvis normal tagventilation ikke er mulig, kan krydsventilation (gavl til gavl) overvejes – husk sikringsslanger! 

‐ Foretag afspærring.  ‐ Hav altid en tæt radiokontakt med indsatte røgdykkerhold.   ‐ Overvej brug af termisk kamera til vurdering af brandforløb, både indvendigt og udenfor. 

Må IKKE gøres ved indsats  Kan Hovedafbryderen ikke slås fra, skal mandskabet være opmærksom på:    ‐ Solcelleanlæg/solpaneler og områder under vand: Hold god afstand og tilkald elektriker/specialist.  ‐ En dækning med kraftigt mørkt klæde/ presenning over panelerne kan nedsætte spændingseffekt, men det vil ikke  altid blokere for alt sollys, hvorfor panelet fortsat kan genererer spænding.  ‐ En dækning med skum har ringe/ingen effekt, da sollys stadig kan trænge igennem. 

Særlige farer  ‐ Der må ikke skæres i solcelleanlæg, da materialet på bagsiden kan ”trevle” og få materiel (skærer/sav) til at sidde  fast, hvilket er problematisk da solcelleanlægget kan være strømførende. At skære hul i et solcelleanlæg er desuden  tidskrævende for indsatsen.  ‐ Vær særligt opmærksom på indsættelse af røgdykkere, i områder omkring og under solcelleanlæg, grundet  panelets vægt der kan medføre en eventuel svækkelse af tagkonstruktionen.   

8


Anbefalede sikkerhedsafstande for elektriske brande   (Privat) Lille anlæg 

‐ Lavspænding:  0.0 – 8.0 A   

min. 1 meter 

(Industri) Stort anlæg 

‐ Højspænding:  0.0 – 16.0 A   

min. 5 meter  

Ordforklaring   Sikkerhedsafbryder:  

Hovedafbryder for strøm fra solcelleanlæg. 

Elmåler:

Måleinstrument til afregning af elektrisk energi. 

  

Inverter:

Vekselretter, elektronisk kredsløb der omsætter jævnstrøm til vekselstrømsenergi. 

DC‐konverter:    

Jævnspændings omformer (Direct Current) 

AC‐konverter:    

Vekselspændings omformer (Alternating current) 

Ampere:

  

Målenhed for elektrisk strømstyrke  

Volt:

  

Målenhed for elektrisk spænding 

Hovedafbryder/Gravsten:

El‐skab, typisk placeret ude ved vejen. Kan være hovedafbryder for en kolonne (1‐6  huse sat sammen) eller en boligblok. 

   

     

            9


I samarbejde med:    Jess Milner, Beredskabsfaglig Konsulent   Ivan Katíc, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut  Pernille Flach Hasle og Christian Hansen Kronborg,   Katastrofe‐ og Risikomanager uddannelsen     

10

Indsats-ved-solcelleanlæg  
Indsats-ved-solcelleanlæg  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/09/Indsats-ved-solcelleanlæg.pdf

Advertisement