Page 1

Referat Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 15. november 2012 for alle medlemmer Mødested: Kalundborg Brand & Redning Rynkevangen 12 4400 Kalundborg

10.00 – 11.15 Velkomst og godkendelse af dagsorden Beslutning: Flemming Nygaard--Jørgensen bød velkommen. Dagsordenen godkendt. Gert Jürgensen orienterer om Kalundborg Brand & Redning Beslutning: 1/1-2007 2007 blev fem kommuner lagt sammen til Kalundborg Kommune. Kommunen har fire beredskabsstationer (Kalundborg 2½ slukningstog, Gørlev 1 slukningstog, slukningstog, Snertinge 1 slukningstog og Ruds Vedby 1 slukningstog) og tre hjælpestationer (Sejerø, Nekselø og Reersø), som alle har et godt samarbejde. Gert fortalte om kommunens organisationsplan og delegationsniveau. Information fra Formanden v/Flemming Nygaard-Jørgensen Nygaard Beslutning: A-medlemmer medlemmer har afholdt generalforsamling fra kl. 9 – 10. Den nye bestyrelsen består af Kredsformand Flemming Nygaard-Jørgensen, Nygaard Jørgensen, Næstformand Bjarne Noer Larsen, Kasserer Søren Lundhild og Suppleant Henrik Nilsson. Man havde en snak om FKB’s hjemmeside. Der Der opfordres til at bruge den. Digitale brandsyn og budgetanalyse har fyldt meget det sidste år. I sidste nummer af Brandvæsen har Erik Weinreich lavet artiklen ”Fælles brandvæsen på Sydsjælland?”. Artiklen er lidt lid på forkant med virkeligheden. Vordingborg ingborg har interesse i en fælles vagtcentral med udgangspunkt i Slagelse, da de ikke har råd til døgnbemandet vagtcentral. Teknikken beholdes hjemme. Der er nedsat et par arbejdsgrupper med repræsentanter fra interesserede kommuner og Region Sjælland. Falck Fa og Politi inddrages. Den lokale politikreds er positiv, hvor Rigspolitiet er mere tilbageholdende. tilbageholdende Der arbejdes på udnyttelse af materiel m og ressourcer. Information fra Bestyrelsen v/Sven Urban Hansen Beslutning: Budgetanalysen har fyldt meget. Der er indgivet fem punkter med mærkesager til Beredskabsforliget. Der har været afholdt to temadage om digitale brandsyn Tidsplanen ser ud til at holde, så de første brugere vil kunne tage programmet i brug i starten af det nye år. Der har været et møde om fælles rammeaftaler. Med baggrund i temadag nedsættes arbejdsgruppe om fælles indkøb med BRS. Advokat er inddraget. Arbejdsgruppen skal primo 2013 lave indstilling om rammeaftale. Studiedage for unge inspektører i de nordiske lande er forløbet succesfuldt. Det har dog knebet med at fylde pladserne.


LKU møde om nyt materiel, pumper og dæmninger. Orientering om uniformsystemet. Der kommer ny hverdagsuniform i BRS regi, som er af bedre kvalitet. Det er et krav, at uniformen skal være at god kvalitet til en fornuftig pris, og det skal være nemt at bestille. Årsmøder har ikke været behandlet. Der er sket et stort fald i ledsager deltagelse. I december er kredsformænd indkaldt til møde om udformning af disse. Jan mener, at udstillere skal med på råd og evaluering. Der skal være tid til at besøge udstillerne. Årsmøde er for et lukket forum, hvorfor der ikke promoveres i landsdækkende presse. Ny suppleant i bestyrelsen er Flemming Nygaard-Jørgensen. Niels Mørup har gjort et kæmpe arbejde i projektgruppe. Information fra Beredskabsstyrelsen Sjælland v/Bo Poulsen Beslutning: Bo Poulsen orienterede om chef situationen, hvor Peter Wehler har fået en mindre hjerneblødning. Han er i god bedring, men talecenteret volder problemer. Der er ingen tidshorisont for raskmelding. Som midlertidig chef er Stig Hammershøj ansat pr. 16/11. Direktør fortalte den 14/11 om den nye politiske aftale for det statslige redningsberedskab. Budgetanalysen endnu ikke offentliggjort. Ved hjælp af udvikling og effektivisering er besparelser fundet, så der skal ikke ske nedskæringer. Aftale lægger vægt på samfundets krisestyrings kapacitet og styrket indsats om forebyggelse. Der skal findes 18 mio. kr. i besparelse i 2013 og 30 mio. kr. i 2014. Værnepligten ændres fra 6 til 9 måneder. Der indkaldes fire gange om året. Der sker nedgang i antallet fra ca. 700 værnepligtige til ca. 450 værnepligtige om året. Der sker reducering af værnepligtige på Bornholm. Det betyder, at vagthold er færdiguddannede i en længere del af perioden de er indkaldt. De tre måneder anses for et stort plus. Uddannelsesplaner er klar og den 1. februar starter første hold på 9 måneder. Det vil give større kvalitet og bedre uddannede værnepligtige. Støttepunkter lukkes 1/1-2013. Instruktørdel bortfalder i holdlederuddannelsen. Ressourcedatabasen nedlægges. Beredskabet på Bornholm tilpasses – mulig reducering af vagthold. Fælles indkøbsfunktion. Effektivisering af administrationen i styrelsen. I 2014 spares 7,3 mio. på ABA-alarmer. Katastrofeberedskabet styrkes med lægtvandsfartøjer, en redningskran og yderligere en HazMat-enhed i Hedehusene. Forbundet har fået penge til rekruttering og fastholdelse af frivillige og deltidsbrandmænd samt Ungdomsbrandkorps. Der skal fortsat være fokus på internationalt katastrofeberedskab. Det nordiske samarbejde intensiveres og videreudvikles. Implementeringsplan fra Forsvarsministeriet. Briefing ligger kun på BRS’s intranet. Det undersøges, om nogle ting kan lægges på styrelsens hjemmeside.

Information fra Falck v/Sean Bisgaard Beslutning: I uge 45 havde præhospitalt område besøg om kvalitetsstandarder. Det er en stor opgave af få beskrevet i detaljer, da der er 54 standarder med flere hundrede underpunkter for ambulancetjenesten. Region Sjælland er indstillet til akkreditering to dage før jul. Er certificeret på ny. Har fået ekstra station i St. Heddinge. Er i gang med udbud og effektivisering.


Vi er ikke gode til at udbrede vores serviceydelser over landegrænserne. I bl.a. Columbia er der stor efterspørgsel vedr. bl.a. plejehjem, Ved at indgå et offentligt – privat samarbejde med leverandører om udbud, kunne man skabe vækst i samfundet. Falck er de største i verden vedr. offshore uddannelse. Tom station i St. Heddinge er ikke ensbetydende med at samarbejde er ophørt. Stevns køber tre køretøjer af Falck.

11.15 – 12.00 Budgetanalysen og forventninger til fremtiden Sven Urban Hansen orienterede om FKB’s holdning. Niels har lavet pressemeddelelse. Der må ikke refereres fra budgetanalysen. FKB har fået medtaget mærkesager: • National sårbarhedsanalyse • Forskning, udvikling og vidensdeling • Samlet, national brandforebyggelsesstrategi Holdlederuddannelsen er revideret. Instruktørdelen er taget ud. Instruktørdelen tages ekstra som overbygning på holdlederuddannelsen. Besparelsesbeløb i budgetanalysen holder ikke. Strukturanalysen udarbejdet af Deloitte kan ikke bruges som grundlag. En besparelse på 11 mio. kr. på støttepunkter giver merudgift til kommunerne. Fælles indkøbsfunktion på materiel og mundering skal give besparelse på 6,8 mio. kr. Analyse af sikkerhedsmæssige aspekter ved automatiske brandalarmeringsanlæg skal gennemføres. Antallet af alarmer skal nedsættes. En øgning af gebyr vil give øgede udgifter for private og kommunale anlæg. Forældede anlæg bør udskiftes. En besparelse på 25 mio.kr. i 2013-2014 er til at have med at gøre, hvis det fordeles mellem kommunerne i bloktilskud. Udvalgsarbejde om beredskabets struktur skal være færdigt primo 2014. Deloitte har udarbejdet en 1000 sider lang budgetanalyse. Det vides ikke, hvornår den offentliggøres. Ministerier og styrelser skal udarbejde risk assessment. Hvilke hændelser skal beskrives i en national sårbarhedsanalyse. Paradigma i EU-regi. Tilfredshed med, at mærkesager er inddraget. Større gruppe kan søge enhedstimebetaling, da Ungdomsbrandkorps er inddraget. Opgaver for frivillige når støttepunkter ophører, har været behandlet på workshops. Undersøges. Der kan max. ske udbetaling for 100 frivillige pr. kommune. Der er 22 ungdomsbrandkorps. Der er luft til ansøgning om enhedstimebetaling indtil brug af frivillige er afgjort. FKB sekretariatet suppleres med professionel hjælp på fuld tid. Der er givet grønt lys. Klaus, Køge oplyste, at der har været møde i onsdags om FRIDA. Man er langt fremme med godkendelsen. Forsøg køres i december. Man mangler fire kunder i at få prisen ned, så der opfordres til tilmelding. 12.45 – 14.30 Hvad skal vi med kredsen og arbejdsgrupperne Beslutning: Søren bad hvert bord om at drøfte deres forslag til kredsmødernes antal og udformning og notere ned på det omdelte ark. Der var ønske om to kredsmøder incl. generalforsamling om året og gerne som heldagsmøder. Tre ud af fem borde har ønske om temadage, max. to dage eller ad hoc. Der blev udtrykt ønske om afholdelse af møderne et centralt sted, da der er meget lang køretur for nogle medlemmer. Af emner man ønsker sat fokus på: Udbud – indkøbsaftaler Beredskabsfaglig uddannelse – DBI Metropol Bliv brandmand nu – generelle problemer med rekruttering.


Risikobaseret dimensionering – Beredskabsplan (kommunal) Brandforebyggelseskampagner Budgetforlig Beredskabernes forskellighed Beredskabsplan Frivillig aftaler (Falck/BRF) Læringspunkt ved opstart af nyt brandvæsen Operativt overblik/Teknisk beskrivelse – Kategorisering – køretøjer m.v. Orientering om nye produkter – ikke salgsmøder Krisestyring – Kriseledelse Orientering fra faggrupper / ERFA Generel ledelse – personaleledelse Beredskabernes forskellighed Alle ønsker studieture på tre til fem dage, som gerne må gå ind over en weekend. Nogen ønsker et fagligt indhold, for at kunne få lov at deltage, mens en enkelt gruppe har ønsket tur til oktoberfest uden fagligt indhold. Søren uddelte herefter nyt ark om Faggruppernes sammensætning og indhold. Er der interesse for de nuværende grupper, og hvad bør aktivitetsniveauet være: En gruppe mente, at der kun skal være ét medlem fra hver kommune. En anden gruppe mente, at faggrupperne skal revideres. De er relevante, såfremt der holdes møder og laves fyldige referater til medlemmerne. Der er ønske om relevante grupper. De der aldrig har været aktive nedlægges. Der trænger til en gennemgang af antal af medlemmer og struktur. Mødeaktivitet afhænger af medlemmer og emnerelevans. Der er også ønske om ad hoc grupper om f.eks. forebyggelse/uddannelse, Beredskabsforlig, Vagtcentral og Nødbehandlere. Der er ønske om blog til vidensdeling. Der skal udpeges repræsentanter til FKBarbejdsgrupper. Sven meddeler, at der skal vælges en repræsentant for hvert område, som er bindeled opad i systemet. Bestyrelsen samler op. Repræsentation i diverse udvalg m.v. skal være relevant. Kredsens repræsentant i hovedbestyrelsen skulle have været valgt. Sven fortsætter to år. Hvem vil overtage Kreds 4 i hovedbestyrelsen? Overvejelser skal påbegyndes, da det skal være klarlagt til kreds- og generalforsamlingsmøde i 2013. Peter opfordrer til, at kandidater melder ud hurtigst muligt til evt. aflastning for Sven de næste to år. Hvilken rolle kan/vil seniorerne spille: Leif Jensen var eneste senior til stede. Leif oplyste, at seniorklubben, der blev stiftet 22/8-12 i Fredericia, har ca. 60 medlemmer. Alle som har været A-medlem i FKB kan blive medlem af seniorklubben. Hvis nogen kender kandidater til klubben, bedes de oplyse det. Vedtægten ændres eventuelt, således at også tidligere A-medlemmer der undervejs har ændret status til B-medlemmer kan optages. Man kan tilmelde sig på FKB’s hjemmeside og det koster 200,- kr. årligt. Klubben har en ordning med FKB om deltagelse i årsmøde uden betaling af deltagergebyr. Seniorerne har ikke været inviteret til kredsmøde i de andre kredse. Vedtægter er udarbejdet og behandles på 1. bestyrelsesmøde sidst på måneden. Medio april arrangeres udflugtstur til Frøslev lejren med koner. Der bliver også et besøg på Vagtcentral i Flensborg. FKB’s bestyrelse giver et beløb på 15.000 kr. Foreningens formålsparagraf er møder og sammenkomster for at fremme det sociale samvær og formidle oplysninger til medlemmerne og kan udføre funktioner, som FKB finder relevant for seniorer. Peter, Guldborgsund foreslog, at de evt. kunne deltage i arrangering af studieture, da de nok har mange kontakter og tiden til det. Videregives til formanden for seniorklubben. Knud Åge har været en stor hjælp for FKB. Knud Åge holder snart op, hvorfor FKB søger ny senior til bistand med foreningsarbejde. Det blev præciseret, at kun de med ledende stillinger og direkte reference til beredskabschef kan være A-medlem. 14.30 – 15.00

Eventuelt Bent, BRS spurgte, om man har modtaget DSB Redningsfolder. Den er udsendt til beredskabscentre. Folderen er ikke modtaget i kommunerne. Den er svær at huske.


Bent, BRS spurgte, om ikke UfOBoB arbejdsgruppe er berettiget til at få punkter på dagsordenen. Der er mulighed for input fra andre til grupperne. Der afholdes workshop om FKB forandring. Repræsentanter skal melde tilbage i systemet. I forbindelse med forliget er BRS blevet beskåret med 400.000,- kr. i basisbevilling. Der er givet 1. mio. kr. til projekt om rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandmænd. Mange stopper, da de efter 30 uger på dagpenge ellers kommer på kontanthjælp. Der skal arbejdes på fastholdelse af aktive frivillige, når støttepunkter nedlægges. Enhedstimebetaling ikke bestemt. Der er styregruppemøde om 14 dage. ”Bliv brandmand nu” kampagne 1/12 om fastholdelse af deltidsbrandmænd. Pjece udarbejdes. Afsluttende pjece omkring 1/1-2013. Jan Funk, Greve: Forebyggelses folk er uddannet. Greve ønsker at byde ind. Der gives 1 mio. kr. til forebyggelse. Evt. input fra kommuner. Flemming Nygaard mener, at borgere bør inddrages, så de får et medansvar. Lasse oplyser, at der holdes møde i december. Jan, Stevns sidder i udvalg i Justitsministeriet om større arrangementer. Store teltholdere skal behandles ens. Beredskaberne skal gøre ansøger opmærksom på, at der også skal søges hos Politi og præhospital leder. Der arbejdes på typegodkendelse af telte af byggemyndighed. Oppustelige teltes opstilling skal godkendes af byggemyndighed. Den ny bestyrelse mødes inden jul. Jan deltager gerne i arbejdsgruppe vedrørende Årsmøder.

FKB4-Referat-kredsm%C3%B8de-15-11-20122  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/11/FKB4-Referat-kredsm%C3%B8de-15-11-20122.pdf

Advertisement