Page 1

BRANDVÆSEN NR . 3 · April 2012

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Papirløst Det papirløse brandsyn er lige om hjørnet

Side 12-16


BRANDVÆSEN N R. 3 · April 2012 · 10. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet 3.200 eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN maj 2012 er 16. april 2012.

Indhold Leder: Kommunerne og lokal robusthed Af Søren Ipsen, bestyrelsesmedlem i FKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Navne: Tommy Sillemann stopper på Frederiksberg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Thostrup stopper på Fanø, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søren Rekly, ny BRC I Odder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forkert Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side side side side

4 4 5 5

Norge: Tågesprinkling med udvendige stigrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 På udveksling i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Budgetanalyse af redningsberedskabet: Sparekrav fra Staten på mindst 50 mio. kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommissoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Start forfra med analysearbejdet Af Bjarne Kjems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.200 mand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smartere og billigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 8 side 8 side 8 side 8 side 9

FKB: Førstehjælpsbeviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 CTIF ind under FKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 BRS: Uformel invitation fra BRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11 Personlig kontakt til styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11 Brandsyn: Dynamisk løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtidens brandsyn sker uden papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En drøm eller virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 brugere tilmeldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilmelding på www.fkbnet.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 12 side 12 side 15 side 16 side 16

FKB årsmøde 2012 Tilmelding til Brandpunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 17 Forebyggelsesstafet Vi har plads til flere gode ideer Af Jacob Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20 Ressourcedatabase Ressourceoversigt samlet i én database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beredskabsforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRS databasen er beregnet til planlægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det kniber med tilliden til BRS’ database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viden er den lokale database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falck har ikke behov for centralt overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINE kan give overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Skrydstrup øves planspil 365 dage om året . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F16 har egen beredskabsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 22 side 23 side 24 side 24 side 26 side 26 side 26 side 27 side 28

SINE: Ingen solstorm over SINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 29 Ungdomsbrandkorps: Ildfugle fra Slagelse er landets yngste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungdomsbrandkorps går til filmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disciplin giver bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 30 side 32 side 33 side 34


LE DE R

April 2012 · BRANDVÆSEN

Kommunerne og lokal robusthed Vi skal lære at inddrage almindelige borgere og styrke det rette samfundssind

F

oreningen af Kommunale Beredskabschefer involverer sig i en lang række samarbejdsrelationer, der har en beredskabsfaglig vinkel eller et tryghedsskabende aspekt. Samarbejdet med PRIMO Danmark er et eksempel herpå. PRIMO Danmark er en forening af kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder, der arbejder for at gøre risikoledelse til en naturlig del af kommuners og andre offentlige organisationers ledelsesgrundlag. PRIMO Danmark er stiftet af Kommunaldirektørforeningen i Danmark og har til formål at ruste kommunale og offentlige ledere til bedre og mere systematisk at håndtere kritiske risici.

Samfundssind er en vigtig styrke FKB har sæde i PRIMO Danmarks bestyrelse, og en samarbejdsaftale beskriver samarbejdsrelationen nærmere. Lige nu er de to foreninger fælles om et projekt med fokus på samfundets robusthed. Hypotesen i projektet er, at sårbarheden i samfundet over for ekstreme vejrsituationer og for den sags skyld terrorhandlinger fordrer inddragelse af borgere i beredskabet. I denne sammenhæng skal beredskab forstås i ordets bredeste forstand. Som led i projektet blev der den 1. marts holdt en konference på rådhuset i Høje-Taastrup med overskriften Kommunerne og lokal robusthed. En af pointerne fra konferencen er, at medborgerskab, frivillighed og samfundssind er nøgleord for at beskrive den platform, som kommunerne skal bygge samfundsberedskabet på i fremtiden. Civilsamfundet råder lokalt over uudnyttede ressourcer, der ikke hidtil

har været anvendt systematisk til at løse udfordringerne lokalt. Frivillige en vigtig ressource Selv om vi i de kommunale redningsberedskaber er vant til at integrere frivillige i opgaveløsningen, så er der typisk tale om organiserede frivillige, der er uddannet til at varetage nogle mere eller mindre forud definerede beredskabsopgaver. Projektet om samfundets robusthed handler i højere grad om at indtænke ressourcer blandt frivillige, der er organiseret uden for de kommunale redningsberedskaber, eller uorganiserede, spontant frivillige. I sidstnævnte tilfælde tænker jeg på almindelige borgere, der bliver vidne til en hændelse eller ligefrem er direkte berørt af en hændelse i nærområdet. Disse medborgere vil i et vist omfang føle trang til at afhjælpe hændelsen af medmenneskelige eller personlige årsager. Eksempelvis hjælpes naboen, der er sneet inde, med fornødenheder, eller kælderen tømmes for fugtigt inventar efter et skybrud. Uanset motiv, så udgør disse samfundsgrupper en værdifuld ressource i håndteringen af ekstraordinære hændelser. Vi vil være med at præge udviklingen Hændelserne sker i kommunerne og skal håndteres i kommunerne. Vi er nødt til at tænke i nye baner, hvis vi i kommunerne skal kunne tackle udfordringerne i fremtiden. Ikke mindst i lyset af den igangværende analyse af det samlede redningsberedskab i Danmark, der kan medføre ikke

ubetydelige besparelser og ændringer i samfundets robusthed. FKBs bestyrelse har således netop besluttet at fortsætte støtten til projektet for at være med til at præge udviklingen inden for kommunernes lokale robusthed.

Selv om vi i de kommunale redningsberedskaber er vant til at integrere frivillige i opgaveløsningen, så er der typisk tale om organiserede frivillige, der er uddannet til at varetage nogle mere eller mindre forud definerede beredskabsopgaver.

Af Søren Ipsen bestyrelsesmedlem i FKB

3

/BV_2012-03-april-1-3  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/03/BV_2012-03-april-1-3.pdf