Page 1

BRANDVÆSEN NR . 4 · Maj 2014

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Succes med nye metoder

– minimale følgeskader efter tagbrand Foto: Scanpix

Side 10-15


BRANDVÆSEN N R. 4 · Maj 2014 · 12. ÅRGANG ISSN 1603-0362 ISSN 2245-8913 (elektronisk udgave) UDGIVER Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB www.fkbnet.dk REDAKTION Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 40 13 47 52 E-mail: peter@0203.dk Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: 57 82 02 03 – mobil: 20 84 02 89 E-mail: erik@0203.dk EKSPEDITION Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: 57 82 02 03 E-mail: fkb@fkbnet.dk ANNONCER Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 77 47 – Fax: 44 44 67 47 E-mail: brand@annonce-service.dk OPLAG, PRIS OG UDGIVELSE Forventet trykt oplag: 2.500 Årdsabonnement 2014 i Danmark kr. 410,inkl. moms. Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 70,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli OFFENTLIGGØRELSE Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på www.infomedia.dk Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på www.fkbnet.dk BLADUDVALG Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen LAYOUT Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: 23 83 84 20, www.fingerprint.dk TRYK Rosendahls, Esbjerg Telefon: 76 10 11 12 · fax: 76 10 11 20 Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN juni 2014 er 20. maj 2014.

Indhold Leder: Robusthed i forreste række frem for besparelser Af Niels Christensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Hæder: Frivilligpris: De reddede minderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 FKB: Genvalg på Grønland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Folkemøde 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Struktur: RSU-rapporten forsinket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Forventninger til rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Hvad må redningsberedskabet koste? Af Ole Borch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 9 Indsats i Nyhavn: Med mindst muligt vand Af Frank Trier Mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Brug Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 Ny teknik, ny taktik, nyt fokus Af Frank Trier Mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 FKB Årsmøde 2014: Årsmøde 2014 i Herning . . . . . . . . . . . Indkaldelse til generalforsamling i FKB. Foreløbigt program . . . . . . . . . . . . . . . Program for ledsagere . . . . . . . . . . . . . Overnatningsmuligheder . . . . . . . . . . . Priser for hotelværelser . . . . . . . . . . . . Priser for deltagelse . . . . . . . . . . . . . . Tilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilmeldingsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Rigsrevisionen: Kritik fra Rigsrevisionen Af Niels Johan Juhl-Nielsen . . . . . . . . . . . . Citater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Er beredskabet godt nok? Af Niels Johan Juhl-Nielsen . . . . . . . . . . . . Bemærkninger til bemærkninger, møde i IDA . Erfaringer forsvinder Af Niels Johan Juhl-Nielsen . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

side 16 side 16 side 17 side 19 side 20 side 21 side 21 side 21 side 21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 25

12 års garanti i ny rammeaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26 Vagtcentraler: På kryds og tværs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vagtcentraler er operativt værktøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fælles vagtcentral vil være ren udgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandvæsnets vagtcentral tager sig ikke af brandbiler. . . . . . . . . . . . . . Fælles vagtcentral for brand giver ikke fuld besparelse . . . . . . . . . . . . . Advarsel mod hurtige ændringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Næstved og Roskilde er backup for hinanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 i København flytter til Valby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 27 side 27 side 28 side 29 side 30 side 31 side 32 side 33

Hvem sælger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34


LE DE R

Maj 2014 · BRANDVÆSEN

Robusthed i forreste række frem for besparelser Deloittes forslag spøger stadig, trods enorme beregningsfejl. Borgernes sikkerhed kan ikke sættes ned i et regneark

D

eloitte præsenterede i sin analyse af redningsberedskabet 16 effektiviseringsforslag med et af dem anslået besparelsespotentiale på 195,9 mio. kr. Der har sideløbende med arbejdet i Redningsberedskabet Strukturudvalg pågået et arbejde med at konsolidere de 16 effektiviseringsforslag. Dette arbejde, som KL, Beredskabsstyrelsen, Finansministeriet og Forsvarsministeriet har deltaget i, har ikke sandsynliggjort, at det nævnte besparelsespotentiale er til stede. Tværtimod har KL og Beredskabsstyrelsen kunne påpege beregningsfejl for små 100 mio. kr. Ydermere er der i de resterende beløb fra Deloitte tale om grove skøn, og der tages oftest ikke højde for kompleksiteten i redningsberedskabet. Med disse fejl og usikkerheder kan forslagene derfor ikke betegnes som konsoliderede, om end de fra tid til anden omtales som sådan af ministerierne.

Konsekvensen vil være, at der skal nedlægges i stribevis af brandstationer og afskediges personale i et uhørt omfang. Borgerne vil skulle vente markant længere tid på hjælp Indkøbsaftaler og rammeaftaler er i øvrigt ikke et nyt fænomen i kommunerne, lige som kommunerabat og flådeejerrabat har eksisteret i mange år. Hvordan det så skal være muligt at hente yderligere 5 mio. kr., ligner en fuldsætning udokumenteret påstand.

ENDNU KUN FORSLAG Det er derfor vigtigt at understrege, at effektiviseringsforslagene er forslag til politisk drøftelse og forhandlinger mellem KL og Finansministeriet. Der er ikke besluttet noget endnu, så lad os håbe, at forhandlingerne munder ud i en konstatering af, at vi har et omkostningseffektivt redningsberedskab i Danmark, hvor der hver dag disponeres økonomisk forsvarligt uden ekstravagance.

UREALISTISK På personaleområdet ville Deloitte spare ikke mindre end 124,6 mio. kr. ved at udnytte arbejdstiden for døgnvagterne mere effektivt og med flere vagtdøgn samt omfattende omlægninger af døgnvagtsstillinger til deltidsstillinger – altså overenskomststof, som aftales mellem arbejdsmarkedets parter. For døgnvagtsstillingerne gælder, at det er helt urealistisk, at deltidsansatte kan forlade deres primære arbejdsplads igen og igen, hvis de skal køre i samme omfang som det fuldtidsansatte mandskab.

HER HAR VI SPARET Eksempelvis er indkøbsområdet blevet fremhævet som et område, hvor der kan effektiviseres. I beredskabsforliget for 2013-2014 blev der gennemført en DUT-regulering, hvor kommunerne blev modregnet, og sandsynligheden for, at der kan hentes yderligere på indkøb, må vi tage et solidt forbehold overfor.

SIKKERHED KOMMER FØRST Også bemandingen af brandkøretøjerne har været underkastet en analyse, hvor der i besparelsesøjemed pilles alvorligt ved kommunernes ret og pligt til at gennemføre en risikobaseret dimensionering ud fra lokale risici. Vi kan heller ikke acceptere, at arbejdsmiljøregler og basale regler om

skadestedes sikkerhedsmæssige indretning tilsidesættes for at frembringe et provenu på 9,4 mio. kr. Sådan kunne vi fortsætte med at kommentere på alle forslagene, men hvis der skal findes et provenu på mindst 200 mio. kr. og måske endda mere, som Deloitte har lagt op til, vil det få mærkbare konsekvenser for den service og det sikkerhedsniveau, som vi kan levere til borgerne. Konsekvensen vil være, at der skal nedlægges i stribevis af brandstationer og afskediges personale i et uhørt omfang. Borgerne vil skulle vente markant længere tid på hjælp. I tyndt befolkede egne af landet lever vi med udrykningstider på 15-20 minutter, men fjerner vi blot nogle få brandstationer, bliver vi nødt til at acceptere udrykningstider på op imod 30-40 minutter. Kan vi byde borgerne det? Det kan man måske, hvis vi behandler alt ved hjælp af regneark, men den risikobaserede dimensionering er et langt bedre værktøj, hvor kommunalbestyrelserne fastlægger et differentieret serviceniveau ud fra lokale risici, der sikrer borgerne hjælp hurtigt, effektivt og kvalificeret.

Af Niels Christensen, næstformand i FKB

3

Bv 2014 04 side 1 31  
Bv 2014 04 side 1 31  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2014/05/BV-2014-04-side-1-31.pdf

Advertisement