Page 1

BRANDVÆSEN NR . 1 0 · December 2012

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Brandbilers blå blink:

Hvor mange? Hvor? Hvem? Side 4-27


H oll a nd

BRANDVÆSEN · December 2012

Processen om robusthed slutter aldrig Holland er midt i en total omlægning af beredskabet. Fokus på national sammenhængskraft Af Søren Ipsen, beredskabschef i Kolding og bestyrelsesmedlem i FKB og Niels Johan Juhl-Nielsen, projektleder i PRIMO Danmark

R

obusthed og sikkerhed gælder ikke kun dagligdags hændelser. Robusthed kan også ses i forhold til globale hændelser, landets økonomi eller mangel på basale ressourcer. Det er tankegangen bag en fuldstændig nyfortolkning af det hollandske beredskab, der begyndte for fem år siden. Scenarier til robustheden er tænkt oppefra og understøttet af 25 sikkerhedsregioner, der disponerer små og store indsatser. Tilbage har kommunerne fortsat dimensionering og ejerskab til det lokale beredskab. Den store omstilling Forenklet sagt gav de seneste 20 års større hændelser i 2007 den hollandske

Den robuste kommune Netværket ”Den Robuste Kommune” består af deltagere i to konferencer holdt den 1. marts og den 6. september 2012. Netværket er senest suppleret med deltagerne til den i artiklen omtalte studietur. Netværket består af repræsentanter fra PRIMO Danmark, FKB, Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, politi, forskermiljøet, private organisationer m.m.

30

regering anledning til at nytænke hele strukturen og indholdet af beredskabet. Med udgangspunkt i en identifikation af nationens vitale interesser, i en national risikovurdering og i et ønske om at styrke robustheden blev hele det hollandske samfunds sikkerhed og beredskab omlagt pr. 1. oktober 2010. Samtidig blev ansvaret flyttet fra det daværende Indenrigsministerium til Ministeriet for Sikkerhed og Justits. En hjørnesten i den nye struktur var etableringen af 25 sikkerhedsregioner for brand og sundhed og med hver sin 112-alarm- og vagtcentral. Holland har over 400 kommuner, og sikkerhedsregionerne omfatter derfor i gennemsnit 16 kommuner. Den nok vigtigste ændring er, at robusthed nu anskues som et nationalt anliggende og ”oppefra”. Global udvikling kan give lokale risici Ikke mindst som følge af Hollands stærke involvering i det internationale samfund vurderede man, at den nationale risikovurdering også skulle tage højde for såvel kortsigtede som langsigtede udviklingstendenser ude i verden. Den nationale sikkerhedsanalyse tager således udgangspunkt i territorial, økonomisk og økologisk sikkerhed, samfundets fysiske sikkerhed og tryghed, samt den sociale og politiske stabilitet. Herfra har hollænderne udviklet scenarier, der er beskrevet med hver deres konsekvenser og sandsynligheder, fx:  vordan vil benzinpriserne udvikle sig •H om 10-20 år? Og hvilken betydning vil det få?  vordan vil politiske ændringer i fjerne •H lande påvirke Holland?

Hændelser i 4 kategorier Sikkerhedsregionerne i Holland opererer med fire niveauer inden for koordinering af hændelser (GRIP 1-4). I kategorierne GRIP 1-3 er den lokale borgmester ansvarlig for indsatsen. Ved GRIP 4, som er defineret som en hændelse, der går på tværs af en eller flere kommunegrænser, er borgmesteren i sikkerhedsregionens største kommune ansvarlig for håndtering af hændelsen, også selv om hændelsen alene foregår i to andre kommuner. Officielt findes der ikke aftaler om, hvem der er ansvarlig for en hændelse, der går på tværs af to eller flere sikkerhedsregioners grænser.

•K  an Holland beskytte sig mod ekstreme klimaforandringer eller naturkatastrofer rundt på kloden? Den nationale sikkerhedsanalyse danner også grundlag for organisering af det samlede beredskab. Det handler om samfundets integritet eller sammenhængskraft


H o ll a nd

December 2012 · BRANDVÆSEN

Studieturen omfattede også et besøg i kontrolcentret for Rotterdams internationale havn, der naturligt har sin særlige plads i landets risikoprofil. Havnen er Europas største. ud i en uvis fremtid, som man må forholde sig til, mener hollænderne. Klar dig selv I 1980’erne nedlagde Holland, hvad der svarer til Beredskabsforbundet i Danmark. Til gengæld gælder et 72 timers klar dig selv bekendtgørelse i tilfælde af en større hændelse (husk batteriradio, fortæring, varme, lygter mv.). I tilfælde af oversvømmelse skal hollænderne kunne foretage vertikal evakuering, dvs. søge højere op i den pågældende bygning. Jo bedre befolkningen er til at klare sig selv under kriser, desto færre traumer skal behandles efterfølgende. En nyttig erfaring. Løbende proces Robusthed er en løbende proces, der aldrig slutter. Sikkerhedsregionerne skal således følge op på de nationale risikoscenarier og indberette deres forebyggende tiltag. Overordnet har beredskabet ændret sit fokus fra et responsberedskab til at omhandle samfundets robusthed, hvor man tænker forebyggende på en helt ny måde. Beredskabet har været gennem de største ændringer, men alle er enige om, at der er plads til forbedringer ud fra at samtænke samfundets

samlede robusthed med redningsberedskabets respons. De 25 sikkerhedsregioner vil i fortsættelse heraf sandsynligvis gennemgå yderligere reformer for til sidst at matche Hollands ti politidistrikter. Allerede nu samarbejder beredskabsmyndighederne om at sammenlægge de kombinerede alarm- og vagtcentraler i større enheder. Øjenåbner Netværket Den robuste Kommune har på studietur til Haag og Rotterdam hentet god inspiration til den hjemlige beredskabsdebat Her fik vi et indtryk af, hvorfor og hvorledes det hollandske samfund har valgt at omorganisere sit beredskab, så der kommer større fokus på landets vitale interesser, en national risikovurdering og samfundets robusthed. I Danmark har vi gennemført risikobaseret dimensionering i kommunerne, men vi mangler risiko- og sårbarhedsanalyser i overensstemmelse med EUs anbefaling. Det vil sige en risikovurdering på det regionale og der nationale niveau for at opnå en sammenhæng i beredskabsplanlægning og håndtering af nationale, regionale og lokale risici.

Sikkerhedsregioner Sikkerhedsregionerne i Holland udarbejder risikoprofil og beredskabspolitik, samt en kriseplan, der bl.a. beskriver, hvordan større hændelser koordineres mellem beredskabsaktørerne. Uddannelse og øvelser er ligeledes opgaver, der ligger i sikkerhedsregionerne.

Når politikernes skal beslutte, hvorledes det danske beredskab skal omstilles fra 2015, vil tankegangen i den hollandske model kunne give væsentlige input til at gøre samfundet mere robust.

Link: Præsentationer fra studieturen ligger på: www.fkbnet.dk og www.primodanmark.dk

31

BV-2012-10-dec-30-31  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2012/12/BV-2012-10-dec-30-31.pdf