Page 1

Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Mads Leffers Svendstrup Brandtekniker - Ingeniør e-mail: cfo@brs.dk

Høringssvar vedrørende arrangementer.

Aalborg den 25. april 2010

udkast til

vejledning om brandsikkerhed

ved

større

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har ved brev af 9. april 2010 modtaget udkast til vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer er anmodet om at fremsende bemærkninger til udkastene. Generelle bemærkninger Indledningsvis vil vi takke for vor inddragelse. Vi er bekendt med at kommunale repræsentanter har været med i udarbejdelsen af vejledningen og dermed har mange af kommunernes synspunkter med. Udkastet virker gennemarbejdet og vil være et løft for administrationen af området og dermed et løft for forebyggelse og sikkerhed.

Sammenfattende mener vi at kunne anbefale, at udkastet udsendes i en endelig udgave efter man har forholdt sig til vore få bemærkninger. Bemærkninger til bekendtgørelsen Udkast til vejledningen er gennemgået og enkelte rettelser bør ske ligesom tydeliggørelse af enkelte punkter er nødvendig efter vores opfattelse.

Afsnit

Oprindelig tekst

Forslag til ændringer/kommentarer Der kunne indledes med et afsnit der omtaler hvilke størrelsesmæssige krav der skal være opfyldt før denne vejledning træder i kraft, der er mange detaljer inde i selve teksten der i brede vendinger forklare de krav/begrænsninger der er, men det kræver at man læser det hele før man får en fornemmelse af hvornår det er nødvendigt at opfylde vejledningens hensigter.

1. Indledning

De brandforebyggende krav skal sikre frie flugtveje, der giver alle tilstedeværende personer mulighed for at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand. Indledningen bør understrege at vejledningen også nævner krav, som kan stilles af andre myndigheder end brandmyndigheden. Endvidere bør indledningen udpege målgruppen tydeligere.

De brandforebyggende krav skal sikre frie og tilstrækkelige flugtveje, der giver alle tilstedeværende personer mulighed for at bringe sig i sikkerhed i tilfælde af brand. Formålet med vejledningen et, at forklare hvilke krav, der stilles til musikarrangementer.


Her kunne evt. indføres en sætning om, at tilsvarende sikkerhedsniveau evt. kan opnås på anden, af brandmyndigheden godkendt vis ... 3. Arrangøren: enkeltperson eller organisation, definitioner der planlægger og styrer arrangementet. og forklaringer Flugtvej: Friområde, der giver personer mulighed for fra et givet punkt i et forsamlingstelt eller lukket område at flygte helt til det fri. Definitionen foreslås indføjet, da der af og til stilles krav om belyste flugtveje.

Pladsfordelingsplan

Arrangøren: enkeltperson eller organisation, der planlægger og styrer arrangementet og som tillige er juridisk ansvarlig. Flugtvej: Friområde, der giver personer mulighed for fra et givet punkt i et forsamlingstelt eller lukket eller indhegnet område at flygte helt til det fri. Belyste flugtveje: Flugtveje som i normalsituationen er belyste således, at man med sikkerhed kan færdes der. Ved strømsvigt skal belysningen virke som beskrevet i ”Panikbelysning”. Salgsbod: bygning med ydervægge af træ, stål, sandwichelementer m.v., der opstilles for midlertidig anvendelse som salgsfacilitet eller telt med master, barduner, stålrammer eller lign. som anvendes som salgssted. Tegning fjernes og der henvises i stedet til Beredskabsstyrelsens vejleding om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange af marts 2002. Vedr. definition af hvornår et materiale er brandmæssigt egnet kunne det være relevant, at skrive om hvorvidt en imprægnering vil kunne accepteres (her tænkes fx på Flamolbehandling af teltdug) Vedr. "Indbyrdes afstand mellem telte" står der, at denne regnes fra bardun til bardun. Bør det ikke være fra teltdug til teltdug, når vi taler om de 3 m’s afstand og evt. fra bardun til bardun, hvis der er tale om et flugtvejsareal?...ellers vil vi generelt få nogle uforholdsmæssigt store afstandskrav mellem teltene.

Politiet og kommunalbestyrelsen(redningsberedskabet) giver en foreløbig tilladelse under forudsætning af, at der senere fremsendes en endelig ansøgning bilagt en risikovurdering.

Politiet og kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) giver en betinget tilladelse under forudsætning af, at der senere fremsendes en endelig ansøgning bilagt en risikovurdering.

Der foreslås indført definition af hvad salgsbod er.

Afsnit 4.1


Afsnit 4.1

I forbindelse med ansøgningen er det afgørende, at der er én navngiven arrangør eller en af arrangøren udpeget leder, idet denne person kan gøres ansvarlig for, at TF overholdes. Den brandsikkerhedsmæssige vurdering bør indeholde en beskrivelse af hvilke forholdsregler arrangøren har truffet for at gøre brandsikkerhedsniveauet acceptabelt. Vurderingen bør beskrive brandværnsforanstaltningerne for pladsens enkelte områder: Områder med forsamlingstelte og selskabshuse. Campingområder. Salgsområder. Friområder Områder tilgængelige for publikum. Scener og bagområder.

Personalet skal ligeledes være orienteret om, hvordan brandvæsenet alarmeres. I forsamlingstelte og selskabshuse med plads til flere end 150 personer skal der på steder, hvor personalet færdes, opsættes en brandog evakueingsinstruks, der som minimum skal beskrive, hvordan alarmering af brandvæsenet foretages, hvordan personalet orienteres om den opståede nødsituation, og at personalet skal sørge for, at gæsterne kommer i sikkerhed. Personalet skal orienteres om indholdet af en sådan instruks. Afsnit 5

Dette gælder for såvel personer, som opholder sig indendørs i f.eks. telte og forsamlingshuse, som for personer, der opholder sig udendørs i afspærrede områder.

Afsnit 5.1

Beskrivelse og kortmateriale Kortmaterialet skal bestå af mindst et oversigtskort over hele pladsen (se fig. 3) samt detailkort over delområder, placeringen af forsamlingstelte og forsamlingshuse til flere end 150 personer, salgsområder, campingområder (herunder teltområder og

I forbindelse med ansøgningen er det afgørende, at der er én navngiven arrangør eller en af arrangøren udpeget leder, idet denne person kan gøres ansvarlig for, at de vilkår som stilles i tilladelsen overholdes. Den brandsikkerhedsmæssige vurdering bør indeholde en beskrivelse af hvilke forholdsregler arrangøren har truffet for at gøre brandsikkerhedsniveauet acceptabelt. Vurderingen bør beskrive brandværnsforanstaltningerne for såvel pladsens enkelte områder som for denne som helhed: Områder med forsamlingstelte og selskabshuse. Campingområder. Salgsområder. Friområder Områder tilgængelige for publikum. Scener og bagområder. Arrangementsområdet som helhed. Personalet skal ligeledes være instrueret om, hvordan brandvæsenet alarmeres. I forsamlingstelte og selskabshuse med plads til flere end 150 personer skal der på steder, hvor personalet færdes, opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal beskrive, hvordan alarmering af brandvæsenet foretages, hvordan personalet orienteres om den opståede nødsituation, og at personalet skal sørge for, at gæsterne kommer i sikkerhed. Personalet skal instrueres i indholdet af en sådan instruks. Dette gælder for såvel personer, som opholder sig indendørs i f.eks. telte og selskabshuse, som for personer, der opholder sig udendørs i afspærrede områder. Beskrivelse og tegningsmateriale Tegningsmaterialet skal bestå af mindst en situationsplan som viser hele pladsen (se fig. 3) samt detailplaner over delområder, placeringen af forsamlingstelte og forsamlingshuse, salgsområder, campingområder (herunder teltområder og


Afsnit 5.3 (første afsnit)

caravanområder), parkeringsområder, scener, bagområder samt serviceområder.

caravanområder), parkeringsområder, scener, bagområder samt serviceområder.

Oversigtskortet skal vise følgende: Tilkørselsveje til pladsen. Arealer til redning og slukning, herunder friområder. De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder. Depoter for flaskegas (F-gas), der skal anvendes til madlavning eller opvarmning mv. Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering.

Oversigtskortet skal minimum vise følgende: Tilkørselsveje til pladsen. Arealer til redning og slukning, herunder friområder. De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder. Depoter for flaskegas (F-gas), der skal anvendes til madlavning eller opvarmning mv. Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning etc. Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. Instruktion.

Instruering

Her burde man måske først i teksten henvise til "TF for forsamlingstelte.." i sin helhed I teksten står bl.a. "I et telt hvor der er 2 udgange på hver 2 m bredde, må der maksimalt gives adgang til 400 personer unde hensyn til indretningen" - Det må siges at være OK i f.t. allerede godkendte telte, men burde man ikke ved nye telte overveje en harmonisering i f.t. Eksempelsamlingen (ekstra flugtvejsdøre pr. 200 ekstra personer) ? I f.m. opstilling af affaldscontainere kunne man evt. henvise til BTV 29 ? Afsnit 5.4

Tilkørselsforholdene til campingområderne skal tilpasses således, at redningsberedskabets køretøjer henset til deres bredde og højde og svingradier kan komme uhindret frem til de enkelte områder.

Tilkørselsforholdene til campingområderne skal tilpasses således, at redningsberedskabets køretøjer kan komme uhindret frem til de enkelte områder. Således skal der ved udformningen af


Afsnit 5.5

Salgsområder med boder, hvor der tilberedes mad, skal endvidere adskilles fra publikum, da der i disse områder er en større mængde brandbart papiraffald.

Afsnit 9

Elinstallationer skal overholde bestemmelserne angivet i stærkstrømsbekendtgørelsen, og gasinstallationerne skal overholde bestemmelserne i Gasreglementet.

Afsnit 10

tilkørselsveje tages hensyn til højde, bredde, vægt samt svingradier af redningsberedskabets køretøjer. Bagområder ved salgsboder, hvor der tillige tilberedes mad, skal endvidere adskilles fra publikum, da der i disse områder ofte er en større mængde brandbart affald. Elinstallationer skal overholde bestemmelserne angivet i stærkstrømsbekendtgørelsen, og gasinstallationerne skal overholde bestemmelserne i Gasreglementet samt Sikkerhedsstyrelsens anvisninger. Følgende punkter ses at have relevans ved anvendelsen af sportsarenaer til arrangementer: Risikoanalyse/beredskabsplan: Det må påregnes at der til arrangementet skal laves en beredskabsplan/risikoanalyse. Yderligere kan det være nødvendigt at overveje kontakt til Regionen med henblik på etablering af præhospital indsats. Myndigheder kan forlange beregningsmæssig eftervisning af om flugtvejsforholdene er tilstrækkelige.

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vor høringssvar kan rettes til Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg. Tlf. 70 11 55 11, mob. 40 53 39 01. Vi fremsender vore bemærkninger på mail Venlig hilsen

Jørgen Pedersen Bestyrelsesmedlem FKB

2010_04_25_Brandsik.V.Storre_Arr  
2010_04_25_Brandsik.V.Storre_Arr  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/08/2010_04_25_Brandsik.V.Storre_Arr.pdf

Advertisement