Page 1

juni 2013


forebyg g elsesstafet

Juni 2013 · BRANDVÆSEN

Tværfagligt STAFET forebyggende samarbejde i Tønder FOREB YGGE SES

Positiv synergi ved at koordinere rådgivning og tilsyn af kommunale institutioner. Besøgene foretages af brandvæsnet. Målet er en kultur, hvor risikostyring er en naturlig del af dagligdagen Af Jacob Christensen, beredskabschef i Tønder

R

isikostyringsarbejdet i Tønder Kommune fastlægges af en styregruppe og beskæftiger sig med kommunens forsikringer, arbejdsskadeområdet samt risikostyringsprojektet. Der er et kommissorium, som sætter ramme og mål for risikostyringsindsatsen. Målet med risikostyrings- og skadeforebyggelsesarbejdet er at minimere det samlede antal skader samt at reducere udgifter til forsikringspræmier. Herudover skal omfanget af følgeskader og gener reduceres. Vi stræber efter at forankre risikostyringsbegrebet som en risikokultur blandt ledere og medarbejdere og lade den blive en naturlig del af dagligdagen. I styregruppen er direktøren for centralforvaltningen, fagchefen for Teknik og miljø, fagchefen for HR, IT og Borgerservice samt beredskabschefen repræsenteret. Vi samler flere tilsyn og rådgivning fra flere parter Et eksempel på et konkret initiativ er projektet om RABB-besøg (Risiko, Arbejdsmiljø, Brand og Bygning). Besøget gennemføres af en brandsynssagkyndig person fra brandvæsenet. Ideen til besøget er opstået i forbindelse med, at vi, når vi kommer på brandsyn i kommunale institutioner, ofte får spørgsmål til beslægtede myndighedsområder. Andre gange har vi kunne spore et lidt anstrengt udtryk fra

institutionernes ledere, fordi de senere skulle have besøg fra andre myndighedsafdelinger i kommunen.

Målet med risikostyrings- og skadeforebyggelsesarbejdet er at minimere det samlede antal skader samt at reducere udgifter til forsikringspræmier Hvert år bliver der indsamlet mange forskellige oplysninger, og der gennemføres forskellige tilsyn af institutioner og bygninger. Spørgsmålet var, om det er praktisk muligt, og om det giver god mening at koordinere disse arbejdsopgaver. Ideen blev drøftet i styregruppen, og det blev vedtaget at gennemføre et projekt. Styregruppen afsatte økonomiske midler til udvikling og gennemførelse af projektet, der blev forankret i risikostyringsgruppen og gennemføres af brandvæsenet. RABB-besøget Risikostyringsgruppen har valgt at prøve at samle en del af disse oplysninger i et såkaldt RABB-besøg. Det vil give et samlet, risikomæssigt billede af

kommunens arbejdspladser og ejendomme og samtidig lette arbejdet for den enkelte arbejdsplads. RABB-besøget i 2012 var et koordineret besøg, der havde til formål: • at orientere om generelle risiko- og forsikringsoplysninger • at udbrede kendskabet til kommunens Falck-abonnement • at indsamle ejendomsoplysninger til Teknisk Forvaltning • at indsamle oplysninger om og vurdere grundlæggende arbejdsmiljøforhold • at indsamle oplysninger vedr. evt. tyverisikringsanlæg • at vurdere brandmæssige forhold herunder foretage brandsyn, såfremt ejendommen er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen. Dialog og rapport Selve besøgets varighed varierer alt afhængig af bygningens og arbejdspladsens størrelse, og normalt vil det tage fra tre til seks timer – medregnet det eventuelle brandsyn. Besøget indledes med en orientering om forsikring og kommuneabonnement. Herefter følger et interview og dialog med udgangspunkt i et spørgeskema, som er fremsendt før besøget. På mødet forventes det, at arbejdspladsens leder, arbejdsmiljørepræsentant samt evt. teknisk serviceleder deltager. Efter den indledende dialog gennemgås bygningen sammen med en, der kender den.

31


forebyg g elsesstafet

Efter bygningsgennemgangen afsluttes besøget med opsummering og afrapportering sammen med lederen. Som opfølgning udarbejdes en rapport, der efterfølgende fremsendes pr. mail til besøgets deltagere. Rapporten sendes også til ansvarlige medarbejdere ved centralforvaltningen og teknisk forvaltning, der efterfølgende kontakter arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt med opfølgning. Hvis institutionen er et brandsynsobjekt bliver der naturligvis udarbejdet en særskilt brandsynsrapport.

BRANDVÆSEN · Juni 2013

gå til udbedring af fejl i brandsektionsadskillelser. I samarbejde med Teknisk Forvaltning og ud fra de indsamlede oplysninger fra RABB har brandvæsnet udvalgt ti sektions-adskillelser, som der nu bliver indhentet tilbud til at udbedre. Der kan være tale om fejlkonstruktioner, rørgennemføringer, der ikke er tætnet, og lignende ting, som vi ikke har

Statistik I 2012 gennemførte vi 120 besøg. På risikostyringsområdet var 78% af de undersøgte forhold uden anmærkninger. På arbejdsmiljøområdet var 77% af de undersøgte forhold uden anmærkninger. På bygningsområdet var 62% af de undersøgte forhold uden anmærkninger. På brandområdet var 83% ad de undersøgte forhold uden anmærkninger. Erfaringer fra første år Selve projektet er blevet godt modtaget af arbejdspladserne. Langt de fleste steder synes man, det er positivt, at vi forsøger at koordinere de forskellige afdelingers informationsindsats og besøg. Ligeledes har der blandt de ansvarlige i administrationen været tilfredshed. De har fået værdifuld information, så de har mulighed for at målrette deres indsats. Selv om vi har indtryk af, at Tønder Kommunes arbejdspladser har godt styr på en række forhold, så blev der alligevel identificeret en række forhold, som de ansvarlige i administrationen nu kan målrette indsatsen imod. Fx har enkelte arbejdspladser efterfølgende fået rådgivning ift. udarbejdelse af APV. Andre steder opdagede vi køretøjer (havetraktorer), der ikke er dækket af kommunens generelle forsikring. Det kan give millionudgifter, hvis der sker personskade. Vi fik identificeret brandsektionsvægge, der ikke længere er funktionelle, osv. osv. Kommunens forsikringsselskab er koblet på projektet og har afsat midler til forbedring nsbygaf forskellige administratio kommunens af iftet en sk I ud forhold. anddør blevet nger er en br ev ni bl et D r. I 2013 skal ssificeret dø med en ukla øg, og nu disse penge et RABB-bes d ve opdaget ddør i. atter en bran kommer der 32

myndighed til at påtale ved brandsyn men kun kan indberette til bygningsmyndigheden. Nu kommer de med i RABB Økonomi Der kan anlægges forskellige betragtninger omkring de økonomiske konsekvenser. Det er primært brandvæsenet, der


Juni 2013 · BRANDVÆSEN

har anvendt ressourcer på at udvikle og gennemføre projektet. Disse er blevet finansieret af risikomidler. Vi har lavet en ganske enkel model, hvor brandvæsenet har fået godtgjort den tid, vi har brugt. I alt blev det ca. 140.000 kr. i 2012. Det er besluttet at fortsætte projektet de kommende år, hvor omkostningen forventes at blive ca. 100.000 kr. om året. Projektet er i bund og grund et forebyggelsesprojekt, og som med meget andet forebyggelsesarbejde er det svært at sætte tal på en gevinst. Men har man blot sparet én arbejdsulykke, fordi der nu er bedre styr på APV’en eller forsikringsforholdene, så er de penge jo godt givet ud. Især når kommunen er selvforsikret på det område. Omvendt kan projektet give afledte udgifter andre steder. Så snart, der afdækkes mangler – i hvert fald hvor det er lovmæssige ting – så medfører det udgifter andre steder i organisationen. Det kender vi jo fra vores brandsyn. Dyrk de tætte relationer I denne tid, hvor strukturen af beredskabet er under analyse, og mener mange, at alt er godt, bare vi slår os sammen i store fælleskommunale, nærmest semistatslige afdelinger. Her viser ovenstående projekt, Selv om vi har indtryk at der i hvert fald af, at Tønder Kommu- på det forebygnes arbejdspladser har gende område kan være store godt styr på en række fordele i at være organiseret relativt forhold, så blev der tæt sammen med alligevel identificeret kommunens øvrige en række forhold, administration. Hvis vi ellers er som de ansvarlige kompetente og i administrationen nu i stand til at få kan målrette indsatsen beredskabet positioneret i organiimod sationen og dyrker relationerne, så tror jeg, at der på forebyggelsesområdet er et meningsfuldt potentiale til at skabe effektiviseringer både i beredskabet og også samlet i kommunen. Det er klart, at når vi nu får mulighed for at komme ud til samtlige kommunale arbejdspladser, er det også med til at øge efterspørgsel på beredskabets øvrige ydelser som fx elementære brandkurser.

Stafet for forebyggelse I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet “sådan gør vi”. Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet.

50 års erfaring indenfor Skadebegrænsning & Fugtteknik

24 timers døgnvagt

70 11 00 44 Skadebegrænsning

Brand

Vand

Miljø

Indeklima

Yderligere information på www.polygon.dk

Polygon A/S • Rypevang 5 • DK-3450 Allerød Tlf. +45 4814 0555 • Fax +45 4814 0554 • www.polygon.dk Email: info@polygon.dk

33

2013 stafet juni  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/10/2013-stafet-juni.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you