Page 1

april 2011


Stafet fra Aalborg Beredskabscenter Aalborg har ansvaret for den denne forebyggelsesstafet, skrevet af Carsten Randa, der er afdelingsleder for den nye afdeling Brand & Sikkerhed

FOREB YGGE SES S

Forebyggelse lagt sammen med operativt område

TAFET

Det handler om at planlægge, at udnytte ressourcerne bedre og samtidig at skabe mere ejerskab til opgaverne Af Carsten M. Randa, afdelingsleder for Brand & Sikkerhed, Beredskabscenter Aalborg

Et 360º eftersyn af operativt område har afdækket nye muligheder for samspil med forebyggelsesområdet. Resultatet er, at vi i efteråret 2010 lagde forebyggelsesområdet sammen med det operative område med det hovedformål at skabe fornuftig sammenhæng og gensidig erfaringsudveksling mellem to af vore kerneområder. Vores nye afdeling har vi givet det mundrette navn Brand & Sikkerhed, som i bred

forstand beskriver, hvad vi arbejder med. Vi har i Aalborg en lang tradition for at løse serviceopgaver med personale på kryds og tværs af vores organisation og set ud fra et logistisk og forretningsmæssigt perspektiv. Det har vi gjort med stor succes! Det operationelle personale har også tidligere løst serviceopgaver, der naturligt ligger i forlængelse af det

Over 300 medarbejdere Beredskabscenter Aalborg har ca. 150 medarbejdere ansat på fuld tid. Hertil ca. 100 med deltidsansættelse i beredskabet, samt 90 med kontrakt til det frivillige beredskab.

beredskabsmæssige, eksempelvis servicering af trykluftapparater, håndildslukkere, undervisning etc., eller med servicering af kommunens køretøjer på autoværkstedet. Ligeledes har det operationelle personale løst en række beredskabsrelaterede opgaver indenfor myndighedsområdet,

med bl.a. sikkerhedsvagter og undervisning m.v. TEAMARBEJDE I FORHOLD TIL OPGAVEN I vores nye organisation har vi valgt at udbygge denne model, så medarbejderne på tværs af afdelingen løser opgaverne i teams, der

Beredskabsassistent Steffen Hansen har som noget nyt lært at lave brandmødeplaner, oversigtskort med adgangsveje og placere brandhaner på kort i AutoCad. Han har vagt samtidig, så det er alt sammen noget, han umiddelbart kan løbe fra, når alarmen lyder.

8

BRANDVÆSEN


Beredskabsmester Gert Krogh kontrollere adgangsveje, brandtekniske installationer m.m. ud fra AutoCad tegningen.

det er vigtigt at give plads til begge disse modeller.

sammensættes ud fra de enkelte medarbejderes faglige kompetencer. Det er blevet til ret mange teams, som har ansvar for at løse kan og skal opgaver, der tidligere alene hørte under Forebyggende afdeling. Vi har bl.a. sammensat teams for fyrværkeri, byggesagsbehandling, brandsyn, risikovirksomheder, lejlighedstilladelser, taktisk forebyggelse m.fl. I alle teams har en tovholder det faglige ansvar for, at opgaven løses inden for de rammer, der ledelsesmæssigt er aftalt. Vi har også et team, der står for alt omkring sagsbehandling, tilslutning og implementering af krævede og frivillige automatiske brandsikringsanlæg. Teamet består af en inspektør, en mester og en brandmand. Som eksempel arbejder dette team således: ARBEJDSGANGEN Tovholderen er den funktionsansvarlige inspektør, som

overtager opgaven fra byggesagsbehandleren. Denne har i sin sagsbehandling typisk stillet krav om et aktivt brandsikringsanlæg. Inspektøren forestår selve sagsbehandlingen af anlægget, godkender tilslutningen til vagtcentralen og aftaler placering af og adgangsveje til brandcentral m.v. Det er også inspektøren, der står for korrespondancen med ansøger, brugerens kontaktpersoner og øvrige relevante. Mesteren foretager kontrol af adgangsveje, nøgleboks, signalering og skiltning på stedet og følger op på, at mødeplaner indsættes/udskiftes i ildløskøretøjer. Brandmanden udfører mødeplan i AutoCad på grundlag af ansøgers tegningsmateriale, bykort m.v. hvor bygning, centralskab, tilkørselsveje, brandhaner, nøglebokse m.v. vises. Til tegneopgaven er der to brandmænd med særlige

it-kompetancer og -interesser uddannet til at arbejde med AutoCad. MERE EJERSKAB Dette tiltag er blevet taget overordentligt godt imod blandt medarbejderne og flere har ytret, at det er godt for samarbejdet og er med til at give ejerskab på opgaverne. Vi mødte dog en vis skepsis i starten primært pga. ukendskab til snitfladerne og omfanget af opgaverne, og netop dér havde vi en ledelsesmæssig udfordring i at synliggøre mål og midler i projektet og få forklaret, hvordan og hvor i processen, vi havde tænkt de enkelte medarbejdere ind. Nogle medarbejdere arbejder bedst med at få ”serveret”, hvordan opgaven skal gribes an, og andre arbejder bedst indenfor nogle afstukne rammer, hvori der gives en vis frihedsgrad til metodevalg, planlægning m.v., og

Stafet for forebyggelse I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet “sådan gør vi” Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet.

VI TROR PÅ STØRRE RESPEKT FOR HINANDENS ARBEJDE I bund og grund handler det om at udnytte de ressourcer, vi råder over på en sund og fornuftig måde, og opnå en værdiskabende arbejdsplads, der giver afkast i flere retninger. Det gælder ikke mindst på de indre linjer i form af tilfredshed, engagement og medejerskab. Det er naturligvis også et mål at skabe bedre udnyttelse af de høje, faglige kompetencer, forebyggende medarbejdere besidder, således at de ikke drukner i administrative og manuelle opgaver. Vi har selvsagt endnu ikke høstet de store erfaringer med, om den tiltænkte aflastning frigiver de ønskede ressourcer, idet alle opstartsprocesser ret beset kræver endnu flere ressourcer i form af oplæring og omlægning m.v. Men vi tror på projektet, og at vi er på vej i den rigtige retning, hvor medarbejdere oplever inddragelse på tværs af organisationen, og at dette også afføder en gensidig respekt for hinandens arbejde pga. den større indsigt.

Næste gang STAFET Gentofte

FOREB YGGE SES

Carsten Randa sender forebyggelses-stafetten videre til Niels Christian Bøgvad, viceberedskabschef i Gentofte, der griber den i maj-nummeret.

BRANDVÆSEN

9

2011 03 april stafet  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2013/10/2011-03-april-stafet-.pdf