Page 1

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Aalborg den 3. maj 2010

Høringssvar vedrørende nye Bidragsværdier (B-værdier) for støv og kemiske stoffer

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har ved brev af 7. april 2010 modtaget udkast til tre nye B-værdier fra Miljøstyrelsen. De nye B-værdier er lavet efter principperne i vejledning om “Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på beskyttelse af sundheden”. Foreningen af Kommunale Beredskabschefer er anmodet om at fremsende bemærkninger til udkastene. Generelle bemærkninger Indledningsvis vil vi takke for vor inddragelse. Sammenfattende mener vi at kunne anbefale, at udkastet udsendes i en endelig udgave. Med beredskabsfaglige baggrund ser vi ikke problemer i ændringerne og efter at have indhentet råd hos en kommunens miljømyndighed opfattes ændringen som en reduktion af tilladte grænseværdier. Umiddelbart ser vi derfor ikke at forslaget har negative konsekvenser. Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til vor høringssvar kan rettes til Jørgen Pedersen, Beredskabscenter Aalborg. Tlf. 70 11 55 11, mob. 40 53 39 01. Vi fremsender vore bemærkninger på mail Venlig hilsen

Jørgen Pedersen Bestyrelsesmedlem FKB

[Title will be auto-generated]  

http://www.fkbnet.dk/wp-content/uploads/2011/08/2010_05_03_Stov_Og_Kemiske_Stoffer.pdf

Advertisement