Page 1

Pla docent - Criptografia

1 de 5

file:///C:/DOCUME~1/t130786/CONFIG~1/Temp/print(34).jsp

Assignatura

Codi

Crèdits

Criptografia

05.024

6

Professor responsable de l'assignatura: Jordi Herrera Joancomartí Consultors: Helena Rifà Pous, Eduard de Vidal Agell

Índex

Presentació Descripció Objectius Continguts Recursos Consulta dels materials de què disposa l'assignatura Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca Materials i eines de suport Bibliografia i fonts d'informació Metodologia Avaluació Consulta del model d'avaluació Avaluació continuada Dates clau

Presentació

Descripció L'assignatura de Criptografia pretén formar als alumnes en l'àmbit de la criptografia moderna. Els curs vol donar un enfocament pràctic d'aquesta ciència i és per aquest motiu que s'han inclòs els mòduls 7 (Infraestructures de clau pública - PKI) i 8 (Aplicacions de la criptografia) a més de la pràctica, que permetrà conèixer els problemes reals que sorgeixen en la implementació d'un criptosistema. Malgrat el vessant pràctic, serà necessària certa base teòrica prèvia per tal d'entendre les aplicacions que s'hi presenten. La criptografia és una disciplina que no està emmarcada en cap àrea de coneixement concreta i és per això que s'imparteix en diferents estudis, des de les llicenciatures de matemàtiques fins a les enginyeries informàtiques i de telecomunicacions. Per aquest motiu és difícil relacionar-la amb altres assignatures del pla d'estudis. Pel que fa a l'enginyeria tècnica informàtica, les assignatures que podríem considerar que hi estan relacionades són per una banda l'Àlgebra, ja que proveeix a l'alumne d'una base en aritmètica modular i, d'altra banda, tenint en compte que la pràctica que es proposa en aquesta assignatura és de programació, totes les assignatures d'aquesta disciplina.

Coneixements previs Per poder aprofitar l'estudi d'aquesta assignatura cal tenir uns coneixements genèrics de matemàtiques i saber programar en Java (s'ha de realitzar una pràctica obligatòria en aquest llenguatge). És per això que es recomana haver cursat prèviament l'assignatura d'Àlgebra i Fonaments de Programació II o Programació Orientada a l'Objecte.

Objectius

1. Assimilar la història, la terminologia i els supòsits de la criptografia. 3. Conèixer els fonaments teòrics de la criptografia moderna. 5. Adquirir els coneixements necessaris per implementar xifres tan de clau pública com de clau privada.

13/01/2006 4:43


Pla docent - Criptografia

2 de 5

file:///C:/DOCUME~1/t130786/CONFIG~1/Temp/print(34).jsp

7. Compendre els components i el funcionament d'una infrastructura de clau pública (PKI). 9. Entendre el funcionament de diferents protocols criptogràfics que s'utilitzen en l'actualitat.

Continguts

A continuació es detallen els continguts de l'assignatura agrupant en blocs temàtics els diferents mòduls dels que es composa. Bloc 1: Conceptes bàsics Crèdits: 0,9 S'estudiarà la terminologia bàsica així com l'evolució històrica de la criptografia. Es repassaran els criptosistemes històrics més rellevants. S'introduiran les idees fonamentals de la teoria de la informació així com els conceptes de secret perfecte i autenticitat perfecta. Aquest bloc inclou els mòduls 1 i 2. Mòdul 1: Introducció a la criptografia Mòdul 2: Fonaments de la criptologia Bloc 2: Xifres de clau compartida Crèdits: 1 S'estudiran les dues grans famílies de criptosistemes de clau compartida: xifratge de bloc i xifratge de flux. Caracterització de les seves propietats principals i estudi dels criptosistemes més rellevants. Aquest bloc inclou els mòduls 3 i 4. Mòdul 3: Xifres de clau compartida: xifres de flux Mòdul 4: Xifres de clau compartida: xifres de bloc Bloc 3: Xifres de clau pública Crèdits: 1,8 Es donarà la caracterització de les propietats més importants dels criptosistemes de clau pública (estudi de la matemàtica necessària per a la seva comprensió) i la utilització de la clau pública en els esquemes de signatura digital. S'estudiarà l'arquitectura i els protocols associats a les infraestructures de clau pública. Aquest bloc inclou els mòduls 5, 6 i 7. Mòdul 5: Xifres de clau pública Mòdul 6: Signatures digitals Mòdul 7: Infraestructures de clau pública (PKI) Bloc 4: Aplicacions criptogràfiques Crèdits: 0,8 Es descriuen les aplicacions criptogràfiques més rellevants. Aquest bloc inclou el mòdul 8. Mòdul 8: Aplicacions de la criptografia

Recursos

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura

Material

Suport

CD de Java

Cd-Rom programari

Criptografia

paper

13/01/2006 4:43


Pla docent - Criptografia

3 de 5

Programari

file:///C:/DOCUME~1/t130786/CONFIG~1/Temp/print(34).jsp

Cd-Rom programari

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca (1992) .Contemporary cryptology : the science of information integrity / edited by Gustavus J. Simmons . New York (N.Y.) : The Institute of Electrical and Electronics Engineers , cop. 1992 . ISBN: 0-7803-5352-8 (2000) .Técnicas criptográficas de protección de datos / Amparo Fuster Sabater... [et al.] (2ª ed. rev. y actualiz. ) . Madrid : Ra-ma , 2000 . ISBN: 84-7897-421-0 Menezes , Alfred J. (1997) .Handbook of applied cryptography / Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone . Boca Raton (Fla.) [etc.] : CRC , cop. 1997 . ISBN: 0-8493-8523-7 Schneier , Bruce (1996) .Applied cryptography : protocols, algorithms, and source code in C / Bruce Schneier (2nd ed. ) . New York (N.Y.) [etc.] : John Wiley & Sons , cop. 1996 . ISBN: 0-471-12845-7 Stinson , Douglas R. (1995) .Cryptography : theory and practice / Douglas R. Stinson . Boca Raton (Fla.) [etc.] : CRC , cop. 1995 . ISBN: 0-8493-8521-0

Materials i eines de suport El material didàctic de l'assignatura es compon de 8 mòduls didàctics en format paper. Pel que fa referència a la pràctica, tractant-se d'una implementació en programari, caldrà la utilització d'un llenguatge de programació i per tant serà necessari l'ús d'algun del compiladors que hi ha per al llenguatge triat. En certs apartats de l'assignatura es proporcionarà material complementari d'especial interès, que l'alumne podrà trobar a l'espai de recursos de l'aula.

Bibliografia i fonts d'informació

"Técnicas criptográficas de protecció de datos". A. Fúster, D. de la Guía, L. Hernández, F. Montoya i J. Munyoz, Madrid: RA-MA, 1997. "Applied Cryptography (2nd Edition)". B. Schneier, New York: Wiley, 1996. "Contemporary Cryptology: The Science of Information Integrity". G.J. Simmons, New York: IEEE Press, 1992. "Handbook of Applied Cryptography", Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot i Scott A. Vanstone,CRC Press, 1999. http://cacr.math.uwaterloo.ca/hac/ "Fundamentals of Computer Security", Pieprzyk, J.; Hardjono, T.; Seberry, J., Springer, 2003

Metodologia

Els estudiants hauran d'estudiar els materials docents de l'assignatura (mòduls didàctics) donat que aquests, principalment, són els que pretenen exposar els continguts que són l'objectiu de la mateixa. A més, caldrà que realitzin la pràctica obligatòria que serà enunciada i detallada durant el curs i que complementa i consolida l'aprenentatge. A cada mòdul, l'estudiant trobarà un conjunt d'exercicis d'autoavaluació que pretenen que sigui el mateix estudiant qui pugui avaluar els coneixements adquirits. El seguiment actiu dels espais de l'aula (tauler, fòrum) és de primordial interès, donat que habitualment s'hi plantegen dubtes, s'hi donen respostes i s'hi tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi. Es important intentar realitzar un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts donat que aquesta és la via habitual d'assegurar l'èxit per a superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatges incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs. Per a facilitar l'aplicació pràctica dels continguts i el suport en la seva experimentació disposeu del laboratori de

13/01/2006 4:43


Pla docent - Criptografia

4 de 5

file:///C:/DOCUME~1/t130786/CONFIG~1/Temp/print(34).jsp

Criptografia. El consultor d'aquest laboratori us ajudarà en l'ús de les eines i les seves problemàtiques (i no tant en la resolució dels dubtes conceptuals sobre continguts, donat que aquesta feina és intrínseca del consultor de l'assignatura enlloc del de laboratori).

Avaluació

Consulta del model d'avaluació Model d´avaluació Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació continuada, qualificació que es combina amb una qualificació de pràctiques per obtenir la qualificació final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr Model de creuament pràctiques i avaluació continuada Qualif.teòrica

Q u a li f. p r à c t i c a

A

B

C+

C-

D

N

A

A

A

B

C+

D

D

B

B

B

B

C+

D

D

C+

B

C+

C+

C+

D

D

C-

C+

C+

C-

C-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

N

D

D

D

D

D

N

Model de qualificacions finals a partir de l'avaluació continuada Q. Av. continuada Qualif. final

F

A

B

C+

C-

D

N

M/EX

NO

A

SU

SU

NP

M/EX

Matrícula d'Honor o Excel.lent

NO

Notable

A

Aprovat

SU

Suspès

NP

No presentat

Avaluació continuada L'avaluació d'aquesta assignatura es farà exclusivament a través de l'avaluació continuada que consta de: 1. Tres PACs sobre el contingut dels 8 mòduls de l'assignatura. Les PACs consistiran en una o dues preguntes referents als mòduls corresponents que han de permetre a l'estudiant reflexionar sobre els conceptes que s'han donat en els mòduls. El professor consultor de l'assignatura publicarà i recollirà les proves en els terminis establerts. Activitat PAC-1

Mòduls als que fa referència Mòduls 1 i 2

Valoració a C 1/3

13/01/2006 4:43


Pla docent - Criptografia

5 de 5

file:///C:/DOCUME~1/t130786/CONFIG~1/Temp/print(34).jsp

PAC-2 PAC-3

Mòduls 3, 4 i 5 Mòduls 6, 7 i 8

1/3 1/3

3. Una pràctica d'implementació d'un sistema criptogràfic. La pràctica estarà dividida en 3 entregues que s'hauran de realitzar abans d'unes dates fixades. Activitat Prac-1 Prac-2

Mòduls als que fa referència Mòduls 1, 2 i 3 Mòduls 4, 5, 6, 7 i 8

Valoració a P 35% 65%

Per tal de poder obtenir una nota final d'avaluació continuada, i per tant una nota de l'assignatura, és imprescindible que: 1. s'entreguin totes 3 proves d'avaluació continuada. En el cas excepcional que una d'elles no s'entregui, també es podrà obtenir nota d'avaluació continuada ja que es considerarà com una D la nota de la PAC que no s'ha entregat. 2. s'entregui la pràctica. L'entrega de la pràctica és obligatòria en qualsevol cas ja que forma part del procés d'avaluació de l'assignatura. La nota final de l'AC, que serà la mateixa que la de l'assignatura, es determinarà en funció de les qualificacions obtingues parcialment, la participació de l'estudiant al fòrum i haver demostrat un domini suficient en els aspectes fonamentals de l'assignatura durant el semestre. El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent. En cas de que no sigui així, l'avaluació continuada i/o les pràctiques s'avaluaran amb una D. Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromis pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Dates clau

Títol

Inici / Enunciat

Lliurament

PAC 1

23/09/2005

04/10/2005

Pràctica 1

28/09/2005

18/10/2005

PAC 2

28/10/2005

15/11/2005

Pràctica 2

21/10/2005

19/12/2005

PAC 3

02/12/2005

23/12/2005

Títol

Solució

Qualificació

06/10/2005

17/11/2005

25/12/2005

Tipus

Data

Mòdul 1. Introducció a la criptografia

Mòdul

14/09/2005

Mòdul 2. Fonaments de criptografia

Mòdul

21/09/2005

Mòdul 3. Xifres de clau compartida: xifres de flux

Mòdul

05/10/2005

Mòdul 4. Xifres de clau compartida: Xifres de bloc

Mòdul

19/10/2005

Mòdul 5. Xifres de clau pública

Mòdul

02/11/2005

Mòdul 6. Signatures digitals

Mòdul

16/11/2005

Mòdul 7. Infraestructura de clau pública

Mòdul

30/11/2005

Mòdul 8. Aplicacions de la criptografia

Mòdul

14/12/2005

13/01/2006 4:43

pla  
pla  

docenbt fg fg

Advertisement