FJF Memòria 2007

Page 1

MEMĂ’RIA 2007

www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. +34 93 317 01 81 F. +34 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org N.I.F.: G63.369.755 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya #1966

MEMĂ’RIA 2007


www.fjubertfigueras.org


FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT FIGUERAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------Entitat sense ànim de lucre, independent i aconfessional, de tipus assistencial La Fundació Jubert Figueras fou creada el 16 de desembre de 2003, i fou inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el # 1.966, amb data 28 d’abril de 2004. Classificada com a Fundació de tipus assistencial i declarada d’utilitat pública. DESTINATARIS PRIORITARIS -------------------------------------------------Les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per acompanyar el malalt. PRIORITAT GEOGRÀFICA -------------------------------------------------Actuació a l’àrea de Barcelona per ser la zona que concentra el major nombre de centres hospitalaris de referència. PRIORITAT D’ATENCIÓ -------------------------------------------------Indiferent PATRONAT ------------------------------------------------presidenta: Paola Jubert i Montaperto vicepresidenta: Cecília Hernández Buñuel secretari: Xavier Armangué i Caralps vocal: Rosa Mª Pujol i Galobart vocal: Isabel Jubert Montaperto vocal: Elena Montobbio de Balanzó vocal: Annabella Montaperto Uberti vocal: Josep Maria Coll Talleda COMISSIÓ EXECUTIVA ------------------------------------------------directora: Paola Jubert àrea de projectes: Odila Pin Niebla àrea de projectes: Isabel Herrera àrea de comunicació: Giovanni Jubert VOLUNTARIAT ADMINISTRATIU ------------------------------------------------àrea de projectes: Mònica Polo assessoria jurídica: Xavier Armangué àrea de gestió i comptabilitat: Montse Plà àrea de gestió i comptabilitat: Núria Nicolàs àrea de comunicació: Mercé Isart àrea de comunicació: Javier Rodero àrea de captació de recursos: Magda Amorós àrea de captació de recursos: María José Olano àrea de captació de recursos: Victoria Moreno àrea de captació de recursos: Mar Moya-Angeler VOLUNTARIAT SOCIAL ------------------------------------------------Ramon Bonfill Ferran Escalada Josep Mª Figueras Eugenia Garnica Miguel Layunta Xavier Manyoses Anna Navarro Judith Palos Montse Plaça

www.fjubertfigueras.org

05


NOTA ------------------------------------------------Aquesta memòria està disponible en versió castellana a través de la web. www.fjubertfigueras.org CREDITS ------------------------------------------------Aquesta memòria ha comptat amb l'ajut inestimable dels següents fotografs i amics de la FJF. Coberta i pàgines 08, 22, 26, 32 | Lenard Smith, del seu projecte "Interiors: Public | Private" Pàgina 4 | Javier Rodero fotografia de Javier a l'Institut Guttman, durant la seva estada al 2006. Tambè fotografià la imatge de portada de la memòria del any 2006. Gràcies. Pàgina 14 | Pasqual Gorriz fotografia a un familiar allotjat al pis del carrer Londres, durant la seva estada al 2007 Pàgines 24 i 25 | Imatges cedides per Novartis, dels familiars i malalts allotjats als pisos del Carrer Còrsega, Barcelona.

www.fjubertfigueras.org


FJF | ÍNDEX DE CONTINGUTS MEMÒRIA 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTACIÓ 09 ----------------------------------------------------------------------ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 10 ----------------------------------------------------------------------COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS 12 ----------------------------------------------------------------------PROGRAMA D'ALLOTJAMENT 15 ----------------------------------------------------------------------→ PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA 19 ----------------------------------------------------------------------→ DADES ESTADÍSTIQUES 21 ----------------------------------------------------------------------ACOMPANYEM I SUPORT A LES FAMÍLIES 23 ----------------------------------------------------------------------CAPTACIÓ DE RECURSOS 27 ----------------------------------------------------------------------→ DADES ECOÒMIQUES: INGRESSOS 29 ----------------------------------------------------------------------→ DADES ECOÒMIQUES: DESPESES 31 ----------------------------------------------------------------------COL·LABORADORS 33 -----------------------------------------------------------------------

www.fjubertfigueras.org

07


www.fjubertfigueras.org


PRESENTACIÓ

L’any 2007 ha estat per a nosaltres un any d’enfortiment i de consolidació de tots els programes, i de la Fundació Jubert Figueras per si mateixa. El Programa d’Allotjament no només va celebrar la família número 100 a mitjan agost de 2007, sinó que va acabar l’any havent acollit 71 famílies. Durant el 2007 hem rebut 200 sol·licituds per acollir famílies, xifra també molt important que ens dóna idea de la magnitud del problema i ens indica cap a on anar. El Programa ACOMPANYEM també s’ha desenvolupat durant 2007. Ha estat l’any en què els voluntaris han començat a acompanyar les famílies i també l’any d’incorporar-los a l’entitat, de portar a terme la seva formació i, en definitiva, de desenvolupar el programa. Durant l’any 2007 hem signat el primer conveni de cessió d’un dels pisos d’acollida. Així doncs, el cinquè pis per acollir famílies serà un pis cedit per l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Fins ara tots els pisos eren pisos que la FJF lloga al mercat immobiliari, i aquest fet, juntament amb la situació actual, havia obligat a alentir el procés d’obertura de pisos. Gràcies a la divulgació de la problemàtica de les famílies dels malalts que vénen de lluny, i a la feina feta fins ara, hem generat la confiança necessària per a rebre pisos en cessió. Esperem que aquest sigui només el principi. En aquesta Memòria hi trobareu l’activitat de la FJF durant l'any 2007. Hem intentat reflectir tot el que hem fet. Espero que la seva lectura us doni la informació que busqueu i us convido a que us poseu en contacte amb nosaltres per ampliar-la, per aportar els vostres suggeriments, per conèixer més de prop la nostra tasca. Així podrem fer-la i difondre-la millor. Tota aquesta activitat no hagués estat possible sense el suport de moltes persones, empreses i institucions, que han dedicat el seu temps, el seus recursos i el seu compromís, i així han fet créixer els nostres programes. Tots ells han cregut en la nostra tasca, i ho han traduït donant-nos el seu suport. A tots, moltíssimes gràcies!

Paola Jubert

MISSIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------------La FJF es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, que degut a l’ingrés hospitalari o a un tractament que requereix al pacient viure prop de l’hospital, es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual. VISIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------------La creixent especialització dels centres sanitaris, conseqüència d’una distribució planificada de recursos d’alta tecnologia, fa que alguns tractaments o tècniques es puguin realitzar únicament en centres molt concrets, de referència. L’augment de l’esperança de vida i la socialització de la medicina han fet que s’ofereixin tractaments complexes a un major nombre de població, no limitant-los per l’edat del pacient ni per motius econòmics. Aquestes dues realitats   fan que arribin a l’àrea de Barcelona nombrosos pacients des de tot Catalunya, altres Comunitats Autònomes i altres països. La sanitat pública es fa càrrec del pacient però no de la família. L’estat actual del mercat immobiliari dificulta l’accés a una vivenda a nombrosos col·lectius. L’èxit turístic de la ciutat de Barcelona ha fet que, a dia d’avui, les pensions més barates s’anunciin a 40€ la nit Per tot això, hi ha moltes famílies, amb pocs recursos econòmics, que malviuen durant el temps que acompanyen el seu familiar-malalt. VALORS INSTITUCIONALS --------------------------------------------------------------------------------------------------SER HOSPITALARIS: volem exercir l’hospitalitat entesa com l’acollida del que està lluny de casa. DEFENSA DE LA JUSTÍCIA SOCIAL: cercant l’equitat — la igualtat d’oportunitats — en la rebuda de l’assistència afectiva que només la família pot donar al malalt. SER OBERTS I ACCESSIBLES: oberts a qualsevol tipus de malaltia i a malalts de qualsevol edat sense posar límits. TRANSPARÈNCIA: tot gestionant els projectes amb criteris d’eficàcia i eficiència, especialment pel que fa a l’ús dels recursos econòmics i informant de les activitats de la fundació mitjançant comunicacions periòdiques.

Presidenta

www.fjubertfigueras.org

09


REUNIONS DEL PATRONAT --------------------------------------------------------------------------------------------------Durant l’any 2007 el Patronat ha mantingut tres reunions. No s’han produït canvis en la seva composició durant aquest any. INCORPORACIÓ DE VOLUNTARIAT --------------------------------------------------------------------------------------------------Més endavant, en l’explicació en detall del Programa ACOMPANYEM, podreu descobrir, amb més profunditat, tota la feina feta pels voluntaris socials durant l’any. Tanmateix, aprofitem aquest espai per fer esment de tota la tasca del voluntariat tant en la gestió de l’entitat—comptabilitat, comunicació, correcció de textos, posada en marxa del nou pis, manteniment dels pisos d’acollida—com en la captació de fons—organització d’actes—i ens els programes socials o l’atenció directe amb les famílies. És important destacar la riquesa que suposa per a la FJF la diversitat en els perfils dels voluntaris, amb gent de diferents edats i interessos, fet que enriqueix la tasca de tots. TRASLLAT A NOVA SEU --------------------------------------------------------------------------------------------------El desembre del 2007 la FJF ha estrenat noves oficines. Es va traslladar des del despatx de la plaça Bonsuccés a un nou local, molt més espaiós, situat als baixos del numero 32 de la Rambla de Catalunya. Us convidem a venir a visitar-nos, ara que disposem de lloc per rebre-us. Passeig de Gràcia

Rambla de Catalunya

c / d'Aragò

c / Diputació

10

c / Consell de Cent Rambla de Catalunya

c / Consell de Cent

32

Passeig de Gràcia

Carrer de Balmes

Carrer d'Enric Granados

c / d'Aragò

c / València

c / Diputació

CONVENIS I TREBALL EN XARXA La FJF ha comptat, durant aquest any, amb la primera alumna en pràc· tiques de Treball Social, dins d’un conveni amb la Universitat de Bar· celona, en el qual la FJF s’ha incorporat al programa de Practicum. Des del mes de setembre de 2007 i fins a finals de gener, la Monsalud Benítez Martín va realitzar les pràctiques de tercer curs de Treball Soci· al amb nosaltres. Ha resultat una experiència molt positiva per a totes dues bandes. CONVENI AMB SIDORME Sidorme Hotels és una cadena hotelera jove, amb hotels nous, confor· tables i econòmics. Sidorme Hotels és un nou concepte hoteler desen· volupat per Hotel Bisnet, S.A. Neix amb un marcat compromís social. Durant l’any 2007, Sidorme ha signat un conveni de col·laboració amb la FJF, gràcies al qual les famílies de la FJF poden disposar de 40 nits/ habitació durant un any. Aquest acord és molt interessant sobretot per a famílies amb estades curtes, per fer revisions i també mentre esperen tenir lliure una habitació en un dels nostres pisos. XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ La Fundació Un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya, en col· laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Ge· neralitat de Catalunya, ha iniciat una línia d’actuació per afavorir l’accés a un habitatge digne als col·lectius en risc d’exclusió social. L’objectiu és incrementar l’oferta d’habitatges tutelats, gestionats per serveis soci· als municipals o entitats sense ànim de lucre, per atendre persones que requereixin una atenció especial. Aquest any, els pisos gestionats per la Fundació Jubert Figueras han entrat a formar part de la Xarxa d’Habi· tatges d’Inclusió (XHI). Pertànyer a la XHI permet a la FJF l’accés a ajuts econòmics per fer front al lloguer i també a ajuts per a la rehabilitació de nous pisos que es vagin incorporant, a més de formar part d’una xarxa d’entitats que es donen suport i intercanvien informació. CONVENI AMB ADAA Un any més la FJF ha signat un conveni de col·laboració amb ADAA, l’Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del malalt de les illes Balears. Són nombroses les famílies que procedeixen de les illes Balears per a rebre tractaments que actualment no s’ofereixen als seus hospitals. ADAA és una entitat benèfica, assistencial, que té per objectiu donar informació i facilitar les gestions i la recerca de recursos per a les famílies de les illes Balears que han de desplaçar-se per una malaltia greu. Gràcies a aquest conveni, la FJF rep un ajut econòmic per a les famílies que allotja.

www.fjubertfigueras.org


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

CONVENI AMB AECC Al desembre de 2007, i després de diverses negociacions, la presidenta de la Junta Provincial de Barcelona de l’Asociación Española Contra el Cán· cer, Sra. Dolores de Oya, i la presidenta de la FJF varen signar el conveni de cessió d’un pis, situat al carrer Creu dels Molers, per als propers deu anys. Es tracta d’un pis que l’AECC va rebre fruit d’una herència. Actual· ment s’estan realitzant els treballs de reformes. Aviat serà incorporat a la xarxa de pisos de la FJF i hi haurà disponibles dues habitacions més per acollir-hi famílies. COACHING AMB SECOT SECOT és una Associació sense ànim de lucre -declarada d’utilitat públi· ca- formada per executius jubilats que, de forma voluntària i altruïs· ta, ofereixen la seva experiència i coneixements en gestió empresarial. Assessoren diversos col·lectius i persones que no poden accedir a una assessoria comercial, com són els joves emprenedors, les Pymes i ONG's amb recursos econòmics escassos. Durant l’any 2007 la FJF ha comptat amb l’assessorament de dos membres de SECOT — Sr. A. Calatayud i Sr. F. Jornet — que han donat consells molt valuosos per a millorar la ges· tió de l’entitat. COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ COMTAL La Fundació Comtal, entitat sense ànim de lucre, té un programa, APRÈN I TREBALLA, per a la inserció laboral de joves. Durant l’any 2007 un grup estava aprenent a posar parquet i necessitaven espais on poder posar en pràctica els ensenyaments teòrics i de taller.

FORMACIÓ --------------------------------------------------------------------------------------------------Al llarg de 2007 part l’equip humà de la Fundació ha realitzat diversos cursos de formació, relacionats amb el funcionament, la gestió de l’entitat i l’atenció a les famílies. -------------------------------------------------PAOLA JUBERT Curs de Funció Gerencial en les ong’s ESADE - 8è edición Nou Reglament de Subvencions - II Seminari Coordinadora Catalana de Fundacions Abril 2007 -------------------------------------------------ODILA PIN Curso Práctico de Captación de Fondos Fundación Arsis, Gener-Febrer 2007 Curso Liderazgo y Voluntariado Fundación Arsis, Març 2007 I Jornadas de Trabajo Social con Familias en Cuidados Paliativos. Madrid, Març 2007 -------------------------------------------------MONTSE PLÀ 12ª Jornada de Treball , Llei 5/20001, Pla de Comptabiliatt de les Fundacions Privades de Catalunya (Decret 43/2003), Llei 49/2002 i reial Decret 1270/2003, Coordinadora Catalana de Fundacions. Nou Pla General Comptable, Jornada Informativa Coordinadora Catalana de Fundacions. Novembre 2007.

El pis de la FJF a Badalona és un pis en molt bon estat, llogat des de fa gairebé dos anys, però durant aquest temps s’havia detectat un proble· ma: tres habitacions tenien al terra moqueta i aquesta s’embrutia molt ràpidament. Es va sol·licitar permís al propietari per poder canviar-ho i posar parquet. Durant el mes de maig, la FJF va posar el material necessari, les famílies allotjades varen col·laborar tot patint les incomoditats que suposa dei· xar les habitacions 4 dies, i els nois i monitors de la Fundació Comtal varen col·locar el parquet. Ha estat una gran millora per al pis, que les famílies han agraït ràpidament.

www.fjubertfigueras.org

11


PUBLICACIONS PRÒPIES 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDAMENTS (BULTLLETI SEMESTRAL) ------------------------------------------------#6 --- 1.800 exemplars enviats #7 --- 1.800 exemplars enviats MEMÒRIA 2006

------------------------------------------------500 exemplars editats

PUBLICACIONS ALIENES 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------

APARICIONS EN PREMSA

------------------------------------------------CATALUNYA CRISTIANA (setmanal), del 22 de febrer del 2007, hi ha un article que explica la tasca de la FJF, amb una crida al Voluntariat. REVISTA COMPARTIR, publicació de la Fundació Espriu dedicada a temes de cooperativisme sanitari, va sortir al número del segon trimestre del 2007 un anunci de la FJF a la contraportada.

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ A les memòries dels anys 2005 i 2006 s’explicava que una de les tasques de la FJF és donar a conèixer a la societat la problemàtica i les dificultats que troben les famílies de malalts quan estan des· plaçades del seu domicili habitual. En aquesta memòria quedaran reflectits els fruits d’aquesta tasca, que des de la FJF es valoren com a molt positius. Per una banda les 200 sol·licituds d’acollida que han arribat a la FJF permeten constatar una sensibilitat especial i creixent per part de les treballadores socials per poder allotjar a les famílies que, sinó, passaran els dies pels passadissos dels hospitals. Per altra banda els convenis signats durant l’any també permeten constatar el major coneixement per part de moltes entitats de la feina que realitza la FJF.

REVISTA TEMPS DE VIURE, revista dedicada a la gent gran, al número del maig 2007, hi ha una crida al voluntariat de la FJF. LA VANGUARDIA, secció VIVIR, (pàgines roses), del dia 21 de juliol del 2007, article sobre el programa d’acollida de la FJF. SERVEI D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL, Revista del Col·legi de Metges de Barcelona, al número de Setembre 2007, a la secció de la Oficina de Cooperació, hi ha publicat un articles sobre la tasca de la FJF.

APARICIONS EN RADIO

------------------------------------------------RÀDIO SANTA COLOMA, el 16 de març en el programa Salud en Sintonia, va estar dedicat a la tasca de la FJF i a la problemàtica de les famíllies de malalts.

APARICIONS EN TELEVISIÓ

------------------------------------------------TV LOCALIA, El mes de maig, en un dels informatius del vespre es va parlar de la tasca de la FJF.

12

www.fjubertfigueras.org


COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE RECURSOS

FUNDACIÓ CASATEVA Durant aquest any, la FJF ha participat activament en el procés de creació d’una nova entitat, la Fundació Casateva -Hotel de paci· ents-. Es un projecte liderat per quatre institucions hospitalàries de Barcelona amb el suport de les fundacions i associacions que acollim malalts, tant pediàtrics com adults. Neix del gran dèficit que encara existeix a la ciutat, malgrat el creixement continu de les entitats que ofereixen allotjament. Compta, també, amb el suport de més de 40 entitats socials. L’objectiu és crear una gran casa, on els nens i adolescents ma· lalts i les seves famílies, desplaçades, hi trobaran allotjament i un ambient molt diferent al de l’hospital. Està concebut com un gran edifici, amb unes 60 habitacions entre les de curta estada i les de llarga estada (mini apartaments), amb uns serveis comuns i zones d’esbarjo. Es basa en l’experiència i el model de moltes institucions estrangeres, on aquest servei és àmpliament utilitzat i desenvolupat. Està pensat, no només per a les famílies dels nens i adolescents malalts, sinó també per evitar ingressos innecessaris de molts nens per realitzar diagnòstics i tractaments que serien abordables en règim d’hospital de dia o règim ambulatori, però que actual· ment ingressen per la llunyania del seu domicili. Durant l’any 2007, les entitats promotores hem treballat per de· senvolupar el projecte, per fer-lo possible i per buscar suports. Queda molta feina per fer, però ja comptem amb el compromís de l’Ajuntament de Barcelona que ha cedit pel projecte un solar ampli i molt ben comunicat amb dos dels hospitals que atenen major volum de pacients pediàtrics: l’hospital de Sant Joan de Déu i l’hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón.

ACTES DE SENSIBILITZACIÓ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SANT JORDI 2007

-------------------------------------------------Durant l’any 2007 varem tornar a sortir al carrer per Sant Jordi, amb novetats però. Per primer cop varem oferir a despatxos i empreses la possibilitat d’adquirir les roses que els serien lliurades directament a l’empresa. Va ser tot un èxit, amb més de 1100 roses distribuïdes. Per altra banda, aquest any varem tenir dues taules venent roses al carrer. Una d’elles a la Rambla del Raval, en una Fira d’Entitats organitzada per la Fundació Tot Raval, i l’altre a mig camí entre la Plaça Bonsuccés i la Plaça Vicenç Martorell. Varen servir per donar a conèixer la feina de la Fundació a tots aquells que s’hi van apropar. Una vegada més comptarem amb la col.laboració d’Alegre Decoració Floral.

CAMPIONAT DE GOLF

-------------------------------------------------El passat 20 de setembre, el Reial Club de Golf “El Prat” va cedir les seves instal·lacions per celebrar el I Torneig Solidari de Golf a benefici de la Fundació Privada Jubert Figueras. El torneig va ser un èxit, tant pel nombre de participants com pels patrocinadors, abocats en el projecte, fet que va permetre comptar amb nombrosos premis, i que es realitzés al final un important sorteig de regals. Agraïm la col·laboració dels organitzadors i dinamitzadors del Torneig per la seva dedicació.

CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA

--------------------------------------------------

El passat 22 de novembre va tenir lloc a la Sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana el segon concert a benefici de la FJF. Va estar dedicat a la Música Barroca, amb el títol El plaer de les muses: la música i la dansa, a càrrec del conjunt Diatessaron amb Anna Romaní i Mercedes Hernández. Va ser un èxit de participació i varem comptar un any més amb el patrocini de Fundació Renta.

www.fjubertfigueras.org

13


“La vivenda és un bé, que al ser habitat es converteix en llar, convertint-se en una cosa personal i íntima que passa a formar part de la vida social…” Luis Cortés Alcalà

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMAD’ALLOTJAMENT

L’objectiu del Programa d’allotjament és que les famílies amb pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de la seva llar. Una llar és molt més que un lloc on dormir. És l’espai a través del qual establim la nostra vida i les nostres referències socials, és el lloc de la família i la socialització. 15


ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PER HOSPITALS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOSPITALS SOL.LICITUDS ACOLLIDES NO DERIVADES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospital Clínic 43 19 17 08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. de la Vall d’Hebron 62 23 24 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospital de Sant Pau 07 02 04 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. de Sant Joan de Déu 09 04 03 02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institut Guttmann 24 11 13 00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HUGTiP 18 08 09 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altres Entitats 25 04 20 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duran i Reynals 05 00 03 02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospital de Mar 02 00 02 00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Puigcerdà 01 00 01 00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Parc Taulí 01 00 01 00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hospital Olot 01 00 00 01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Navarra 01 00 01 00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 200 71 98 31

16

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

PROGRAMA D’ALLOTJAMENT Durant l’any 2007, la FJF ha rebut un total de 200 sol·licituds. De totes elles, han trobat allotjament 71 famílies, 31 famílies han estat derivades a d'altres entitats i 98 famílies no han pogut ser allotjades per manca de plaça. També ha rebut quatre sol·licituds, que han estat ateses, per a famíli· es que han utilitzat els pisos com a suport a la seva estada a l’hospital, sense necessitar una habitació per a dormir, però si un espai on dut· xar-se, rentar la roba i poder cuinar.

--------------------------------------------PISOS DISPONIBLES 04 --------------------------------------------SOL.LICITUDS REBUDES 200 --------------------------------------------FAMILÌES ALLOTJADES 71 --------------------------------------------SOL.LICITUDS DERIVADES 31 --------------------------------------------SOL.LICITUDS NO ATESES 98 --------------------------------------------MITJANA D'ESTADA (DIES) 53,20 --------------------------------------------PERNOCTACIONS 5.184 ---------------------------------------------

De les 200 sol·licituds, predominen les que provenen dels hospitals amb qui la FJF treballa habitualment, per tenir un dels pisos situat a prop. Cal destacar, però, que cada vegada és més freqüent que sol· licitin una plaça serveis de treball social dels hospitals derivants, o d’associacions de suport al malalt amb seu a les localitats d’origen. Les famílies estan allotjades una mitjana de 53 dies, amb una variació que va des dels 2 fins als 367 dies. Comptant les persones que han dor· mit cada nit a cadascun dels pisos, la FJF ha ofert 5.184 pernoctacions. Als quadres adjunts podreu veure la classificació per malaltia, també molt variada. Quan la classificació és per tipus de tractament, es pot veure que un 30% son malalties oncològiques i que també han estat acollits molts malalts amb malalties congènites, i molts pacients pen· dents o havent rebut un trasplantament. Aquest fet reforça la missió de la FJF, que no discrimina les famílies per malaltia. El fet d’haver allotjat 71 famílies es tradueix en una entrada i sorti· da cada 5 dies. Això afavoreix un desgast considerable en les instal· lacions, fet que ha suposat durant l’any 2007 que a cada pis s’han hagut d’efectuar arranjaments diversos (4 vegades de mitjana), amb la intervenció de diferents operaris (el de la rentadora, el de l’escalfador, el lampista…). Estem a punt d’obrir el cinquè pis d’acollida. El dia 4 de desembre es va signar un conveni de cessió amb l’Asociación Española Contra el Cáncer, del que serà el cinquè pis per acollir famílies. Per part de la FJF, i gràcies a la col·laboració voluntària de Mª José Olano, es va presentar un projecte de reforma del pis, que va ser acceptat i es varen sol·licitar tres pressupostos. Un cop signat el conveni, es varen co· mençar immediatament les obres. Molt probablement el pis es podrà obrir a l’abril de 2008 i tindrà capacitat per acollir-hi dues famílies.

www.fjubertfigueras.org

17


1%

4%

3%

1% 4%

3%

43%

1% 1%

3%

10%

3% 4%

1%

6%

18

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA ------------------------------------------------------------Catalunya 31 ------------------------------I.Balears 07 ------------------------------I.Canàries 04 ------------------------------Euskadi 02 ------------------------------País Valencià 01 ------------------------------Castella-Lleó 03 ------------------------------Galícia 01 ------------------------------Astúries 01 ------------------------------Castella La Manxa 02 ------------------------------Andalusia 03 ------------------------------Múrcia 02 ------------------------------Aragó 02 ------------------------------Madrid 01 ------------------------------Ceuta 01 ------------------------------Marroc 01 ------------------------------Andorra 03 ------------------------------Altres països 06 ------------------------------------------------------------TOTAL 71

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMAD’ALLOTJAMENT

Vilamalla

GIRONA LLEIDA

Olot

Roses

Porqueres

Bagà

L’Escala Bescanó

Oliana

Salt Girona Cassà de la Selva

Alfarràs Navàs Balaguer

Arbúcies El Pont de Vilanova

Albatàrrec Lleida

BARCELONA

Valls

Reus El Vendrell Tarragona

TARRAGONA

Els Muntells

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA DE FAMÍLIES CATALANES ---------------------------------------------------------------------

Lleida 04 ------------------------------Girona 03 ------------------------------Bagà 02 ------------------------------Reus 02 ------------------------------Albatàrrec 01 ------------------------------Alfarràs 01 ------------------------------Arbúcies 01 ------------------------------Balaguer 01 ------------------------------Bescanó 01 ------------------------------Cassà de la Selva 01 ------------------------------El Vendrell 01 ------------------------------El Pont de Vilomara 01 ------------------------------Els Muntells 01 ------------------------------L’Escala 01 ------------------------------Navàs 01 ------------------------------Oliana 01 ------------------------------Olot 01 ------------------------------Porqueres 01 ------------------------------Roses 01 ------------------------------Salt 01 ------------------------------Tarragona 01 ------------------------------Valls 01 ------------------------------Vilamalla 01

--------------------------------------------------------------------TOTAL 31

www.fjubertfigueras.org

19


FAMÍLIES ACOLLIDES A CADA PIS ------------------------------------------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 15 ---------------------------------------C/ Còrsega 11 ---------------------------------------C/ Londres 24 ---------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija, (Bdlna) 18 ---------------------------------------La Rotllana 02 ---------------------------------------Hotel Sidorme 01 ---------------------------------------TIPUS DE PACIENTS --------------------------------------------------------------------------------Adults 51 ----------------------------------------Pediàtric 20 ----------------------------------------VINCLE PACIENT — ACOMPANYANT --------------------------------------------------------------------------------Esposa 16 ----------------------------------------Marit 12 ----------------------------------------Mare 25 ----------------------------------------Pare 09 ----------------------------------------Filla 01 ----------------------------------------Germanes 03 ----------------------------------------Altres 05 ----------------------------------------PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------------------------------------Transplantament 10 ----------------------------------------Malaltia Oncològica 20 ----------------------------------------Malaltia Congènita 12 ----------------------------------------Altres 29 ----------------------------------------PATOLOGIES DELS PACIENTS --------------------------------------------------------------------------------Malaltia Pulmonar 05 ----------------------------------------Malaltia Cor 09 ----------------------------------------Malaltia Digestiu 12 ----------------------------------------Malaltia Renal 03 ----------------------------------------Malaltia Hematològica 14 ----------------------------------------Malaltia Neurològica 06 ----------------------------------------Grans Cremats 03 ----------------------------------------Traumatismes 11 ----------------------------------------Altres 08 ----------------------------------------20

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA D’ALLOTJAMENT

MITJANA D’ESTADA EN DIES ------------------------------------------------------------------------------< 07 11 ---------------------------------------08  —  15 12 ---------------------------------------15  —  45 25 ---------------------------------------46  —  99 15 ---------------------------------------> 100 08 ----------------------------------------

OCUPACIÓ DELS PISOS EN % ------------------------------------------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 68,90% ---------------------------------------C/ Còrsega 63,70% ---------------------------------------C/ Londres 65,80% ---------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija 79,19% ---------------------------------------La Rotllana 7,80% ---------------------------------------Hotel Sidorme 20,06% ---------------------------------------Els % són el resultat de: {Pernocts/pis ÷ Dies any × #llits/pis} × 100

PERNOCTACIONS ------------------------------------------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 1.006 ---------------------------------------C/ Còrsega 930 ---------------------------------------C/ Londres 1.441 ---------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija 1.734 ---------------------------------------La Rotllana 57 ---------------------------------------Hotel Sidorme 16 ----------------------------------------

MITJANA D’ESTADA EN DIES) ------------------------------------------------------------------------------Plaça Joan Cornudella 45,60 ---------------------------------------C/ Còrsega 69,18 ---------------------------------------C/ Londres 51,60 ---------------------------------------C/ Alcalde Mtz. Écija 57,60 ---------------------------------------La Rotllana 25,00 ---------------------------------------Hotel Sidorme 04,00 ---------------------------------------desviació des de 2 dies fins a 367

www.fjubertfigueras.org

21


22 10

La soledat i el sentiment de no ser estimat ĂŠs la pobresa mĂŠs terrible. Teresa de Calcuta www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM I SUPORT A LES FAMÍLIES

Com a entitat d’acció social, creiem fermament en els beneficis del voluntariat. La FJF necessita aquesta col·laboració per assolir els programes i poder beneficiar un nombre cada cop més elevat de persones. El voluntari és una persona que dóna part del seu temps d’una forma altruista, lliure i voluntària. El voluntariat suposa, dins de les entitats sense ànim de lucre, un valor afegit, tot aportant un plus de qualitat. www.fjubertfigueras.org

23 11


SUPORT D’ALTRES ENTITATS

------------------------------------------------------------------------------------------------Tot sovint les famílies ens han plantejat necessitats que l’entitat no podia cobrir. Hem buscat el suport en altres entitats que poden oferir diferents tipus de recursos i amb l’ajuda d’aquestes la FJF ha pogut oferir una millor cobertura de les necessitats de les famílies allotjades.

--------------------------------------------INSTITUTO SALESA va proporcionar una protèsi auditiva digital.

--------------------------------------------FUNDACIÓ COTTET-MOR, va fer donació d’unes ulleres graduades.

--------------------------------------------L’ENTITAT L’HORA DE DÉU va facilitar aliments a una de les famílies durant tres mesos.

---------------------------------------------

FUNDACIÓ SOMNI DELS NENS que va facilitar entrades per diferents actes lúdics, material audiovisual d’un cantant, un ordinador totalment adaptat, equipació d’un equip de fútbol.

--------------------------------------------FUNDACIÓN HOSPITALIDAD NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, facilita entrades per partits de Fútbol de primera divisió.

--------------------------------------------- FUNDACIÓ ÀNIMA facilita un ordinador portàtil a una de les famílies.

24

PROGRAMA ACOMPANYEM I SUPORT A LES FAMÍLIES El 2007 ha estat l’any de posada en marxa del programa Acompanyem. Durant el 2006 vàrem dissenyar i definir el programa, vam formular el que preteníem i els objectius del programa de voluntariat. Durant aquest any hem rebut les ofertes, per mail o per telèfon, de tots aquells que volien conèixer el programa ACOMPANYEM. Tots ells han assistit a una primera reunió de presentació de la FJF, en la qual se’ls ha explicat el programa. A partir d’aquest moment s’inicien un seguit d’entrevistes i visites als pisos i a les famílies, per tal de compli· mentar el procés d’acolliment i incorporació a l’entitat. Al llarg de 2007 es van incorporar al nou equip de voluntaris un total de 6 persones, i a hores d’ara continuem creixent. El grup de volunta· ris de la FJF està format per persones d’edats, professions i perfils molt diversos, donant un valor afegit important a l’equip humà que forma la Fundació. Els voluntaris acompanyen una família durant la seva estada en els pisos, realitzant visites setmanals i activitats diverses, com pot ser es· coltar, xerrar, llegir, passejar o conèixer diferents indrets de la ciutat de Barcelona. En alguns casos, en què al pis hi ha menors en edat escolar, realitzen activitats educatives per intentar pal·liar el fet de no poder assistir amb regularitat a classe.

www.fjubertfigueras.org


PROGRAMA ACOMPANYEM I SUPORT A LES FAMÍLIES

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Les famílies acullen molt bé aquest acompanyament, ja que els per· met durant una estona interactuar amb altres persones i realitzar ac· tivitats que en la seva nova rutina diària a Barcelona no els és possible dur a terme amb normalitat. Al llarg del procés d’acolliment i d’incorporació dels voluntaris hi ha una part molt important què és la Formació, amb la qual poden ad· quirir els coneixements teòrics que els permetran realitzar les activi· tats de voluntariat amb major seguretat i coneixement de la situació que viuen les famílies acollides en el pisos de la Fundació. Les activitats que realitzen els voluntaris amb les famílies són molt diverses i depèn del perfil i les necessitats de cada família, en cada mo· ment del procés en què es troben. Moltes vegades amb una mateixa família es poden realitzar diferents activitats, segons la seva situació particular. Hi haurà dies en què el familiar necessitarà parlar per po· der expressar i manifestar els seus sentiments, i d’altres serà més bene· ficiós realitzar una passejada o alguna activitat lúdica que els permeti esbargir-se una estona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------La formació dels voluntaris s’ha realitzat gràcies a d’altres entitats que tenen més experiència i una trajectòria més àmplia en l’àmbit del voluntariat, fet que els permet oferir una acurada preparació.

---------------------------------------------

CURS INICIACIÓ VOLUNTARIAT Organitzat per Cáritas; Gener-Febrer 2007

--------------------------------------------CURS INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT SOCIAL Federació Catalana Voluntariat Social; Novembre 2007

--------------------------------------------JORNADES DE VOLUNTARIAT SOCIAL HOSPITALARI I SOCIOSANITARI. Federació Catalana Voluntariat Social, Març 2007

--------------------------------------------CURS DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA. Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer, Maig 2007.

--------------------------------------------3ª JORNADA VOLUNTARIAT SOCIAL HOSPITALARI I SOCIOSANITARI; Federació Catalana Voluntariat Social-Hospital Bellvitge; 28 Setembre 2007

--------------------------------------------TALLER L’AVENTURA D’ESCOLTAR, Federació Catalana Voluntariat Social. Desembre 2007

---------------------------------------------

www.fjubertfigueras.org

25


26 10

www.fjubertfigueras.org


CAPTACIÓ DE RECURSOS

La captació de recursos, ja siguin econòmics, humans o materials, permet a la Fundació la consecució dels seus objectius i, amb això, la materialització del seu compromís fundacional: acollir famílies amb pocs recursos que es troben temporalment desplaçades a causa de la malaltia d’un familiar. www.fjubertfigueras.org

27 11


INGRESSOS --------------------------------------------------------------------------------FONS PROPIS 57% ----------------------------------------Herències i Llegats 24% ----------------------------------------Ingressos Extraordinaris 15% ----------------------------------------Aportacions Periòdiques 10% ----------------------------------------Aportacions Puntuals 08% ----------------------------------------FONS ALIENS 43% ----------------------------------------Subvencions Entitats Financeres 14% ----------------------------------------Subvencions Oficials 13% ----------------------------------------Patrocinadors 09% ----------------------------------------Aport. Fundacions Privades 05% ----------------------------------------Conv. Prest. de Serveis (ADAA) 02% -----------------------------------------

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONS PROPIS € % --------------------------------------------------------------Aportacions Periòdiques 21.685,00 10 --------------------------------------------------------------Aportacions Puntuals 17.759,95 08 --------------------------------------------------------------Herencies i Llegats 50.000,00 24 --------------------------------------------------------------Ingressos Extraordinaris 30.961,67 15 --------------------------------------------------------------→ Roses Solidàries 7.701,67 04 --------------------------------------------------------------→ Torneig de Golf 4.950,00 02 --------------------------------------------------------------→ Concert al Palau 18.310,00 09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL 120.406,62 57

FONS ALIENS € % --------------------------------------------------------------Subvencions Oficials 27.500,00 13 --------------------------------------------------------------Subvencions Entitas Financeres 30.541,00 14 --------------------------------------------------------------Patrocinadors 18.000,00 09 --------------------------------------------------------------Aports. Fundacions Privades 10.000,00 05 --------------------------------------------------------------Conveni Prestació Serveis (ADAA) 4.560,00 02 --------------------------------------------------------------Ingresos Financers 24,69 00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL 90.625,69 43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 211,032.31 € 100%

28

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS La fundació es nodreix de diverses fonts de finançament. La més im· portant segueix essent les donacions de particulars, ja sigui de forma periòdica o bé mitjançant esdeveniments de captació de fons que la fundació organitza. Aquest any, han estat tres actes: Campionat de Golf, Concert al Palau de la Música i venda de roses de Sant Jordi. La captació de recursos, ja siguin econòmics, humans o materials, permet a la Fundació la consecució dels seus objectius i, amb això, la materialització del seu compromís fundacional: acollir famílies amb pocs recursos que es troben temporalment desplaçades a causa de la malaltia d’un familiar. Les subvencions, tant d’organismes públics com d’entitats financeres privades han anat augmentant també, i és objectiu prioritari de la Fundació anar obrint noves vies de col·laboració amb nous finança· dors i patrocinadors.

DADES ECONÒMIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------Complint amb el principi de transparència informativa, presentem la memòria econòmica del darrer exercici (2007). Aquest any els comptes estan essent voluntàriament auditats per ASEPYME BCN S.A., properament us en enviarem l’informe. Encara que les xifres de subvencions no ens hi obliguen, varem decidir encetar aquesta via per a complir amb els principis de transparència i bones pràctiques en la gestió de les ONG's.

15% 22% 3% 19%

A finals de l’any 2007, la FJF ha rebut per primer cop un llegat tes· tamentari, que serà destinada, segons es va decidir a la darrera reu· nió de Patronat, a despeses extraordinàries derivades de les activitats pròpies de la Fundació (com per exemple reformes o moblament pis acollida, etc).

34% 7%

La cessió per deu anys d’un pis per part de l’AECC també suposa un ingrés important per a la FJF, encara que no imputable als comptes, atès que suposa un estalvi d’aproximadament 10.000 euros anuals que és el que estem actualment pagant de lloguer per un pis d’aquestes característiques. També volem fer un esment especial de la importància econòmica que té l’aportació desinteressada de treball personal per part dels voluntaris de la fundació, la qual malauradament desapareix en la comptabilitat oficial de les entitats sense finalitat de lucre.

www.fjubertfigueras.org

29


DESPESES --------------------------------------------------------------------------------Programa Allotjament 43% ----------------------------------------Personal 40% ----------------------------------------Publicitat i RRPP 10% ----------------------------------------Administració 05% ----------------------------------------Amortitzacions 02% ----------------------------------------Programa Acompanyem 01% ----------------------------------------Altres 00% -----------------------------------------

DESPESES GENERALS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONAL 50.127,16 € 40% ------------------------------------------------------------Sous i Salaris 38.521,97 € 31% ------------------------------------------------------------SS (a càrrec Fundació) 11.527,39 € 09% -------------------------------------------------------------

AMORTITZACIONS 2.455,37 € 02% ------------------------------------------------------------Immobilitzat Immaterial 276,12 € 00% ------------------------------------------------------------Immobilitzat Material 2.179,25 € 02% -------------------------------------------------------------

PROG. ALLOTJAMENT 53.661,38 € 43% ------------------------------------------------------------Arrendaments 44.307,73 € 35% ------------------------------------------------------------Electricitat, Aigua, Gas 4.110,96 € 03% ------------------------------------------------------------Reparacions i Conservació Pisos 2.292,41 € 02% ------------------------------------------------------------Assegurances (2007) 651,13 € 01% ------------------------------------------------------------Altres 2.299,15 € 02% -------------------------------------------------------------

ADMINISTRACIÓ 5.862,09 € 05% ------------------------------------------------------------Serveis Professionals 1.012,45 € 01% ------------------------------------------------------------Transports 1.198,90 € 01% ------------------------------------------------------------Material i altres despeses 3.168,13 € 03% ------------------------------------------------------------Despeses financeres 0,72 € 00% -------------------------------------------------------------

PUBLICITAT I RRPP 12.017,10 € 10% ------------------------------------------------------------Roses Solidàries 2.474,45 € 02% ------------------------------------------------------------Torneig Golf 1.339,06 € 01% ------------------------------------------------------------Concert Palau 7.108,79 € 06% ------------------------------------------------------------Altres Despeses 1.094,80 € 01% -------------------------------------------------------------

PROGRAMA ACOMPANYEM 754,10 € 01% ------------------------------------------------------------Asseg.voluntaris 77,80 € 00% ------------------------------------------------------------Cursos Formació 306,00 € 00% ------------------------------------------------------------Altres Despeses 370,30 € 00% -------------------------------------------------------------

ALTRES ------------------------------------------------------------Rebuts impagats 110,00 € 00% -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 124.909,40 € 100%

30

www.fjubertfigueras.org


DADES ECONÒMIQUES

DESPESES Les dues principals partides en quant a despeses són les de personal i les corresponents als lloguers de les vivendes per allotjar-hi famílies (43.129€). Amb la via que acabem d’encetar de cessió de pisos, podem intentar que aquesta última partida no segueixi augmentant a mida augmentem les places disponibles. Dins de les despeses també s’ha incrementat la partida corresponent a la seu social. Degut al progressiu creixement de la nostra activitat i per la manca d’espai físic a l’anterior seu, ens hem vist obligats a traslladarnos de local perdent així les avantatjoses condicions econòmiques de que gaudíem a la Plaça Bonsuccés (on només assumíem despeses te· lefòniques). Actualment paguem un lloguer (a un preu molt especial, per deferència de l’arrendadora, ateses les seves dimensions i ubica· ció) i les despeses de consum, però disposem d’un excel·lent local a la Rambla Catalunya que ens facilita la feina de gestió.

DADES ECONÒMIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------Complint amb el principi de transparència informativa, presentem la memòria econòmica del darrer exercici (2007). Aquest any els comptes estan essent voluntàriament auditats per ASEPYME BCN S.A., properament us en enviarem l’informe. Encara que les xifres de subvencions no ens hi obliguen, varem decidir encetar aquesta via per a complir amb els principis de transparència i bones pràctiques en la gestió de les ONG's.

Aprofitem les pàgines d’aquesta Memòria per agrair totes les aportaci· ons, tant puntuals com periòdiques, que tan importants són per a la Fundació Jubert Figueras i per a les famílies que es troben en aquesta difícil situació.

www.fjubertfigueras.org

31


30

www.fjubertfigueras.org


COL·LABORADORS

A la FJF tenim una estreta relació de col.laboració amb empreses, entitats financieres, fundacions i institucions privades que es comprometen amb els nostres valors i els nostres objectius. Aquest vincle genera un benefici mutu perquè permet materialitzar l’acció social i la fa responsabilitat a l’entorn de moltes empreses i alhora fa que la nostra tasca es pugui estendre a més persones. FUNDACIONS PRIVADES

FUNDACIONS PRIVADES

-------------------------------------Fundació Cottet- Mor Fundación San Joaquin Fundació A. Serra Santamans Fundación Renta Corporación Obra Social Caja Madrid Fundació Ma Francisca de Roviralta F. Cottet- Mor F. San Joaquin Fundación Renta Obra Social Fundació La Caixa Fundació Un Sol Món, Caixa Catalunya ADAA

FUNDACIÓ PRIVADA

COTTET-MOR

can

EMPRESES

-------------------------------------Novartis Llibreria Catalònia Alegre Decoració Floral Leicrom ASEPYME

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

--------------------------------------

ENTITATS COL.LABORADORES

Generalitat de Catalunya: Departament de Salut Departament de Benestar i Família (DGAIA) Departament de Governació Generalitat de Catalunya: Departament de Salut Generalitat de Catalunya: Departament de Acció Social i Ciutadania; Direcció general d’atenció a la Infancia i a l’Adolescència (DGAIA), Institut Català de Serveis Socials (ICASS).

Generalitat de Catalunya: Dept. de Governació i Administracions Públiques

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

26 www.fjubertfigueras.org

33


www.fjubertfigueras.org


www.fjubertfigueras.org


Rmbla. de Catalunya 32, baixos 08007 Barcelona T. 93 317 01 81 F. 93 272 59 11 fundacio@fjubertfigueras.org www.fjubertfigueras.org

www.fjubertfigueras.org