Issuu on Google+

PĂŚre Posten

Februar 2012 nr. 26 - 8. Ă…rgang Medlemsblad for Fjordhestens Venner


/ af Bjarne Lambrecht Sørensen Så har Pæreposten ski et redaktør og lad mig være den første l at sende en stor tak l Kim Sjøholm, for hans flo)e arbejde med at være redaktør på Pæreposten lige siden medlemsblad nr. 1 så dagens lys i september 2005. Denne udgave af Pæreposten, er således mit første bekendtskab med at udgive medlemsblad, men mon ikke det nok skal gå, Kim har i hvert fald lovet at være behjælpelig, hvis behovet skulle opstå. Der er stadig en del medlemmer, der ikke har lavet en præsenta on på medlemssiden endnu. I er meget velkomne l at sende noget tekst og et billede l mig, så skal jeg nok opdatere listen.

Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

Mail: bjarne@=ordhestens-venner.dk tlf.: 20922075

Stof l næste blad som udkommer i maj, bedes afleveret senest d. 15/4 2012 l: Indhold: 3

Formanden har ordet

4

Indkaldelse l generalforsamling

5

Foreningen ski er navn i 2012

6

Quiz

7

Sæsonstart på banen

8

Alle 5 heste havde bændelorm

10

Begræns ormesmi)en

11

Konfliktadfærd, hvad er det ?

12

Besøg De Kongelige Stalde, ruinerne af Absalons Bispeborg og ruinerne af Københavns Slot

13

Køb, salg og by)e. Tips og idéer

14

Info vedr. ride- og kørebanen

Forsidefoto: Hestene har det sjovt på folden trods mudder og regn i denne ”grønne vinter” Foto: Klaus Wunsch 2


/ af Lone Wunsch De)e nr. af Pære Posten vil jeg indlede med at takke vores dligere redaktør Kim Sjøholm for mere end 20 udgivelser af bladet Pære Posten og de mange mers arbejde, Kim har brugt med fotos og tekster l bladet. Jeg er sikker på, at vores medlemmer har sat pris på det fine blad, som Kim har lavet gennem årene. Tak l Kim for godt samarbejde med bestyrelsen. Dernæst velkommen l vores nye redaktør Bjarne Lambrecht Sørensen, som også sidder i bestyrelsen og har været kasserer for foreningen siden foreningens start i 2005. Bjarne kender således næsten alle arbejdsgange i forbindelse med Pære Posten. Den tekniske del i udarbejdelsen af Pære Posten vil heller ikke indeholde nyt stof for Bjarne idet, det også er Bjarne, der står for foreningens hjemmeside. Kort sagt: Bjarne står med mange opgaver, hvilket bringer mig videre l det næste emne, som er foreningens generalforsamling, hvor Bjarne er på valg. Derfor vil jeg opfordre l at møde op på generalforsamlingen onsdag d. 29. februar og stemme på Bjarne, som heldigvis modtager genvalg. Et andet vig gt punkt på den kommende generalforsamling vil være at finde et nyt navn l foreningen. Det nuværende navn Fjordhestens Venner har givet anledning l misforståelser, derfor beslu)ede man på generalforsamlingen i 2011 at ændre navnet. Den endelige navneændring kan dog først gennemføres ved den kommende generalforsamling d. 29/2-12, idet 2/3 af foreningens medlemmer ikke var l stede ved generalforsamlingen i 2011. Indkaldelsen l generalforsamlingen findes på side 4. Foreningens første arrangement bliver rundvisning i De Kongelige Stalde samt et besøg på ruinerne af Absalons Bispeborg. De Kongelige Stalde er for nylig bygget om i forbindelse med de nye regler om hold af heste. E er rundvisningen i De Kongelige Stalde bliver vi guidet ned under Chris ansborg Slot, hvor vi får mulighed for at se resterne af Absalons Bispeborg, som er fra 1100-tallet. Arrangementet aGoldes lørdag d. 31. marts. Læse mere på side 12. Vedlagte girokort/indbetalingskort er medlemskon ngent for 2012. Kon ngentet dækker trykning og forsendelse af bladet Pære Posten, dri en af foreningens hjemmeside, foreningens ansvarsforsikring i forbindelse med vores arrangementer og indkøb af rosé)er l arrangementerne. Det er mange ng for kun 100 kr. Mød op ved generalforsamlingen og giv din mening l kende. Kom med forslag l arrangementer, som du kunne tænke dig at deltage i, og kom endelig med forslag og kommentarer l den planlagte navneændring.

Lone Wunsch Ordrupvej 80, 4370 Store Merløse

Mail: lw@kwplan.dk tlf.: 5781 1718 bedst e er kl. 17:00

3


Indkaldelse l generalforsamling onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00 Adresse: Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Godkendelse af det reviderede regnskab Fastsæ)else af kon ngent Nuværende kon ngent er 100 kr. om året, som dækker udgi erne l hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten, foreningens ansvarsforsikring og indkøb af rosé)er l arrangementerne. Indkomne forslag 5A: nyt navn l foreningen På sidste års generalforsamling blev det vedtaget ved et flertal af de fremmødte at ski e navn for foreningen. (Se referatet af generalforsamling af 11/2-2011 punkt 5). Da der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer, kunne forslaget om navneændringen ikke vedtages ifølge vores vedtægter, men forslaget kan vedtages på en ny generalforsamling, hvor mindst 2/3 af DE FREMMØDTE medlemmer skal stemme for forslaget. Generalforsamlingen d. 29/2-12 er således "en ny generalforsamling", hvor forslaget kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Forslag l nyt navn skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2012 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter På valg l bestyrelsen er Bjarne Sørensen og Lone Wunsch (begge modtager genvalg) På valg l bestyrelsessuppleanter er Karen Sjøholm (modtager ikke genvalg) og Verner Muhlig (modtager genvalg) Valg af bilagskontrollør Ak vitetsplan for 2012 Eventuelt

Forslag (punkt 5) skal indgives l et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. E er gennemgang af dagsordenen giver formanden islagkage, the og kaffe. Vel mødt! Bestyrelsen Vejforklaring: Ordrup ligger ca. 4 km sydvest fra St. Merløse. Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, here er køres gennem Ordrup By ud l skoven = ca. 1.8 km i alt. Ordruplund = Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd lige e er skoven. (Kører man e er Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsa)e side af skoven.)

4


Fjordhestens Venner er s et af =ordhestefolk, derfor er navnet Fjordhestens Venner. Navnet har dog givet anledning l misforståelser. Alle hesteracer er velkomne i foreningen. Ved generalforsamlingen i 2011 blev det ved et flertal af de fremmødte medlemmer beslu)et at ændre navnet. Ved den kommende generalforsamling onsdag d. 29. februar bliver foreningens nye navn beslu)et. Har du et godt forslag l et nyt navn, så send forslaget l bestyrelsen senest d. 15. februar.

Brug hovedet, rid med hjelm

Illustra on: M. Jerenberg, Israel

5


Hvem får flest rig ge svar ? Spørgsmål 1

En dameskjorte har som regel knapperne i ? 1: højre X: venstre 2: begge sider

2

Sorthat er en by på ? 1: Bornholm X: Falster

3

På hvilken side gemmer hunden sig ? 1: lige side nr. X: ulige side nr. 2: kan ikke finde den dumme hund

4

Hvem har skrevet bogen ”Hobi)en” ? 1: S. Meyer X: J.R.R. Tolkien 2: J.K Rowling

5

Har Bruce Springsteen meldt sin ankomst l de)e års Roskilde fes val ? 1: Nej X: Ja 2: Hvem er Bruce Springsteen

6

Chokoladebaren ”Twix” hed dligere ? 1: Yankiebar X: Raider 2: Milkyway

7

Troldepus har en bedstefar der bor i ? 1: Sverige X: Norge 2: Finland

8

Hvad er det laveste tal som både en snes og et dusin går op i ? 1: 40 X: 50 2: 60

9

Hvor hur gt kan en gepard løbe under jagt ? 1: ca. 90 km/t X: ca. 105 km/t 2: ca. 114 km/t

10

En kænguru kan ikke gå baglæns, og det kan en … heller ikke ? 1: Giraf X: Emu 2: Krokodille

11

Hvornår havde Elvis Aron Presley fødselsdag ? 1: 8. januar X: 10 Juni 2: 16. august

12

De)e logo lhører : 1: Google X: Wikipedia

13

Tallet PI med 10 decimaler er ? 1: 3,1415826535 X: 3,1415926335

2: Læsø

2: Gallup 2: 3,1415926535

Konkurrencen er også at finde på hjemmesiden under punktet konkurrence. www.=ordhestens-venner.dk/konkurrence) Løsningen kan sendes l redaktøren via mail, sms eller pr. brev. Sidste frist for at deltage er 15.04.2012. Der trækkes lod blandt de korrekte svar og præmien er æren og re)en l at hovere. Vinderen vil blive offentliggjort i næste nummer af Pære posten samt på hjemmesiden. 6

Svar


Sæsonen for træning på banen i Sdr. Jernløse starter torsdag d. 5. april 2012. Det er i påsken, og det er Skærtorsdag. Derfor mødes vi allerede kl. 13.00. Der vil være ops llet dressurbane og keglebane i dsrummet kl. 13.00 l 16.00. Medbring madpakken, e ermiddagskaffen og evt. en klapstol og få et par hyggelige mer med eller uden hest. Varm påklædning anbefales, da vi kun kan lbyde tørvejr under vores telt-pavillon. Alle kan få lov l at bruge banen på denne dag, uanset om man har købt banekort for 2012 eller ej. Resten af året gælder brugerbetalingen, som er beskrevet på side 14. Arrangementet er med forbehold for vejret. I lfælde af snevejr vil arrangementet blive aflyst. Hold øje med vejret og med hjemmesiden. Vel mødt l ny sæson Skærtorsdag d. 5. april kl. 13 - 16 Øvrige træningsdatoer for resten af året er som følger: Torsdag d. 5. april 2012

Kl. 13-16 - Første træningsdag efter vinterpause.

Torsdag d. 3. maj 2012

Kl. 18-20

Torsdag d. 7. juni 2012

Kl. 18-20

Torsdag d. 5. juli 2012

Kl. 18-20

Torsdag d. 2. august 2012

Kl. 18-20

Torsdag d. 6. september 2012

Kl. 18-20

Torsdag d. 4. oktober 2012

Kl. 18-20 - Sidste træningsaften inden vinterpause.

Der tages forbehold for ændringer, så hold jer orienteret på vores hjemmeside: www.=ordhestens-venner.dk/bane/datoer.asp

Billede fra åbningen af banen 20. august 2010 7


/ af Pia Petersen Det hele startede, da jeg læste Lones ar kel i Pære Posten nr. 24. Ar klen hed ”Hestene havde bændelorm trods nega v gødningsprøve”. Jeg kom l at tænke på, hvor nemt man kan komme l at overse sådan et problem. Vores heste gik og tabte sig, og de manglede energi. Hestene havde ikke lyst l at lave noget, og så fik de lmed pelsproblemer. De blev hvide i bunden af hårlaget og fik knopper og sår. Pelsproblemerne har været lbagevendende hen over et par vintre. Problemerne med pelsen kom al d i e eråret, og vi mente, det havde noget at gøre med, at de fik dækken på, og at de derfor ikke kunne komme af med den varme og fugt, der kan danne sig under et dækken. Hestene blev behandlet med penicillinpulver og penicillinsprøjter i flere måneder. I år startede knopperne hos hoppen allerede i august måned, og det er inden dækkensæsonen begynder. Altså kunne pelsproblemerne ikke være startet på grund af dækkenet. Vi snakkede med andre hestefolk om hudproblemerne og blev anbefalet Hippolyt´s ”Micro Vital”, som er en kur ( lskudsfoder/vitaminer), der kan hjælpe på bl.a. hudproblemer. Vi købte 10 kg og startede kuren. Sam dig fik vi lavet en foderplan med foder fra Hippolyt og startede med at fodre i en overgang med ½ af hver. Vi syntes ikke, det gav noget resultat ang. energien, men det hvide i bunden af pelsen blev hur gt bedre, imens hoppens knopper ikke forandrede sig ret meget. Vi tænkte på, om det var på grund af foderski et, men 1 måned e er start så det ikke meget bedre ud.

Foto: Benny Petersen Here er snakkede vi med dyrlægen, som foreslog at få lavet gødningsprøver, men vi syntes, det var bedre med en blodprøve (grundet Lones ar kel i Pære Posten), så kunne vi være sikre på at få det hele med. Det blev hermed gjort, og blodprøverne blev sendt l England for at blive tjekket for bændelorm osv. 14 dage e er kom resultatet: Tal lige fra 329 (moderat) l 979 (meget højt). Tal over 600 = omgående behandling. Pastaen ”Pramox” blev hentet omgående og givet l hestene, hvore er den næste uge gik med ”lind” mave hos de 2 hårdeste ramte.

8


Endelig gik det fremad! E er en måned var de oppe på fuld energi igen. Hoppens hudproblem ville ikke ændre sig, så vi beslu)ede at prøve at klippe hende, så man kunne komme i bund med speciel shampoo. Hun er stadig på ”Micro Vital” kuren bare på ½ dosis, og det ser ud l at fungere. Den af vores heste, der var mest angrebet af bændelorm, har fået yderligere en ormekur ifølge a ale med dyrlægen.

Foto: Benny Petersen Uddrag fra ar klen ”Hestene havde bændelorm trods nega v gødningsprøve” ”…..fik et p af dyrlæge Maria Mannfalk under vores besøg hos Hestedoktoren. Da vi nåede l emnet ormestrategi, fortalte Maria, at det forholder sig sådan med bændelorm, at de kun forekommer sporadisk i gødningen. Det vil sige, at de kun udskilles af og l, selv om de er i hestemaven hele den. Maria fortalte også, at bændelormen kan være svær at komme på sporet af, fordi symptomerne hos hestene forekommer ret forskelligt. Nogle heste er bare ma)e i pelsen og er ellers friske, imens andre heste virke lidt energiforladte, nogle har bare dårligt immunforsvar, og nogle får måske lidt kolikag ge symptomer….”

Benny og Pia Petersen har fellponyer og haflingerheste. Her ses Pia med en af fellponyerne for vognen. Foto: Klaus Wunsch

9


/ af Lone Wunsch Ved at =erne hestepærerne fra folden begrænser man udviklingen og den videre smi)e med forskellige indvoldsorm hos hestene. Ormenes æg og larver udskilles i hestepærerne og i løbet af ca. 1 uge, vil friske, nye larver kravle lidt væk fra hestepærerne og kravle op og sæ)e sig øverst på græsstråene for her at vente på, at en hest kommer forbi og æder græsset. Hermed er cyklus slu)et, og ormene fortsæ)er deres videre næringsvej i hestens mave for senere at formere sig via hestepærerne igen. Det er sådan i store træk, at de fleste indvoldsorm hos heste opfører sig. Der er selvfølgelig afvigelser blandt de forskellige typer af orm. Bændelormen formerer sig f.eks. via en mellemvært. Bændelormen opholder sig således ski evis hos hesten og hos den lille pansermide. Pansermiden findes over alt i jorden. Bændelormen er derfor svær at undgå. Bændelormen er bogstaveligt talt et kapitel for sig selv. Selvfølgelig er det et større arbejde at holde græsfolden ren for pærer, men tager man fat på opgaven ved sæsonstart og indkører en ru ne med at muge dagligt, så kan man muligvis overkomme opgaven, hvis hesteholdet ikke er alt for stort. Hvis man ikke tør tænke på det store arbejde, det kan være at skulle folden rundt med møggreben, så kan det være en fordel at ltrække fuglene ved at blande hele kerner i hestenes foder. Ormene har ikke så godt af at blive udtørret, derfor skal vi være glade for de fugle, der spreder pærerne, så solen og vinden bedre kan udtørre krummerne/resterne af hestepæren. Maskinsta onen glemte os. Vores nabo, som er landmand, ville gerne have hestepærerne spredt på sin mark, men der er regler for, hvornår man må sprede møg, og marken skal selvfølgelig være høstet, så det er e erår, da bunken skal spredes. Der var bare lige den detalje, at maskinsta onen glemte vores bes lling om at køre ud og sprede bunken ud på marken. Maskinerne var ikke længere i vores område, og i maskinel sammenhæng, er bunken en ret lille, bi)e opgave, så der var kun den tunge udvej …… at tage fat på møggreben og trillebøren og køre ud på marken l fods. Fak sk er det ikke særlig varmt, da billedet bliver taget. Det er bare mig, der holder varmen så udmærket. Fjern hestepærerne eller ski: l en ren fold, hvis der lige er givet ormekur. Hvis man lige har givet hesten en ormekur, vil div. orm, larver og æg blive udskilt i hestepærerne hen over de næste 1-4 dage. Desværre er det ikke sådan, at alle disse orm, æg og larver er ”sat ud af spillet”. Mange orm, æg og larver kan fortsat udvikle sig via hestepærerne og inficere hesten igen, og hvor effek v virkede så den ormekur? Hvis hesten stadig går og græsser rundt om de ormeinficerede hestepærer. 10


Når vi taler om træningsmetoder og velfærd, støder vi o e på ordet konfliktadfærd, men hvad betyder det omsat l alm. praksis? Konfliktadfærd er en samlet betegnelse for forskellige typer af adfærd, som hesten kan vise, når den forhindres i at gøre noget, som den meget gerne vil, eller er spli)et mellem at gøre to forskellige ng. Kon���iktadfærd har under naturlige omstændigheder udviklet sig for at føre hesten l den ul ma ve belønning - nemlig frihed for ubehag. Under frie forhold er heste sjældent i konflikt i længere d ad gangen, fordi de her kan løse deres problemer ved at følge deres ins nkter. De kan flygte fra skræmmende situa oner, de kan opsøge græs eller andet at æde hvis de er sultne, eller de kan true eller angribe en anden hest hvis de er bange for at miste posi on. Men hos en hest, som ikke kan genvinde sin frihed er konflikten destruk v. Konfliktadfærd er hestens forsøg på at kommunikere, at den føler ubehag ved den situa on som den befinder sig i. Forbliver hesten i en situa on, hvor den ikke kan komme af med ubehaget, eller befinder den sig gentagne gange i den samme ubehagelige situa on, kan det give langvarige eller kroniske men. Konfliktadfærden vil l at starte med intensiveres og blive voldsommere. På længere sigt kan det føre l øget kor sol (stresshormon), mavesår, ændringer i appe t, kolik og adfærdsændringer. De)e kan i sidste ende føre l det som kaldes llært hjælpeløshed: hesten holder op med at reagere og kæmpe, den bliver passiv, sløv og uengageret i sine omgivelser. Hesten har lært ikke at reagere på smerte og ubehag, fordi dens erfaring er, at uanset hvad den gør, så kan den ikke forhindre ubehagelige ng i at ske. Konfliktadfærd er en samlet betegnelse for forskellige typer af adfærd, som hesten kan vise, når den forhindres i at gøre noget, som den meget gerne vil, eller er spli et mellem at gøre to forskellige ng. Kilde: Dyrenes Besky)else / 2012. 11


Lørdag d. 31. marts 2012 Deltagerpris: voksne 80 kr., børn fra 7 - 14 år 60 kr., børn under 7 år gra s. Tilmelding senest d. 26/3 l Kris an Wunsch på tlf.: 2133 1381 (først l mølle-princip) (Der er desværre kun plads l 30 deltagere, dels fordi der ikke særlig god plads i ruinerne under Chris ansborg, og guiden kan ikke høres, hvis selskabet overs ger 30 personer) Vi mødes kl. 11.30 ved indgangen l De Kongelige Stalde, hvor vi betaler entré og spiser den medbragte håndmad. Dere er begynder rundvisningen i De Kongelige Stalde, som for nylig er blevet bygget om i henhold l den nye lovgivning om opstaldning af heste. Den gamle s l i stalden er bevaret, og ombygningen er imponerende flot. Vi får sikkert lov at klappe de flo)e, hvide kladruber heste i stalden og høre, hvordan den daglige træning af hestene er lre)elagt. E er ca. 1 me i De Kongelige Stalde bliver vi guidet ned under Chris ansborg Slot, hvor ruinerne af Absalons Bispeborg og resterne af Københavns Slot findes. Begge blev revet ned i 1731, da man påbegyndte byggeriet af det 1. Chris ansborg Slot. I gamle dage rev man ikke bygningerne ned på samme måde, som man gør nu om dage. Man byggede de nye bygninger oven på resterne af de gamle. Det 1. Chris ansborg Slot brændte helt ned i 1794, og det 2. Chris ansborg Slot blev indviet i 1828, men det nedbrændte i 1884 lige med undtagelse af slotskirken, som står der endnu. Det nuværende Chris ansborg Slot, som er det 3., er opført 1907 – 1928. Ridebaneanlægget er det eneste bevarede fra det 1. Chris ansborg Slot. Ridebaneanlægget stod færdigt i 1749.

Køreforeningerne holdt Top Cup finalen 2008 på Chris ansborg Ridebane. Her ses Lone Wunsch med=ordhesten Mille ved finalekørslen. Foto: Jørgen Lamborg 12


Har du gode idéer eller stald ps, der kan være l gavn for andre? Du har måske noget at sælge evt. by)e eller købe? Den eneste begrænsning er, at det kun må omhandle noget, der har med hest at gøre. Send det l: Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

Mail: bjarne@=ordhestens-venner.dk tlf.: 20922075

Så kommer det med i Pære Posten. Prisen for denne ydelse er gra s for medlemmer.

Sulky l salg Jeg har skåret ned på mit ponyhold og har fået en sulky i overskud. Den kan købes for 1000.- kr. Henvendelse skal ske l nedenstående: Tage Pedersen tlf. 4082 0162

13


Priser for brug af ride- og kørebane : Hvis man er medlem af foreningen Fjordhestens Venner koster det 100 kr. årlig for et banekort. Det vil sige, at man må beny)e banen frit hele året for kun 100 kr. Hvis der er undervisning på banen, som man deltager ved, skal man således ikke betale ekstra for at beny)e banen. Medlemmer af foreningen kan købe et familiebanekort for 150 kr. om året. De øvrige i familien behøver ikke være medlem af foreningen, men de skal bo på samme adresse som indehaveren af familiebanekortet Hvis man ikke er medlem hos Fjordhestens Venner og ønsker at beny)e banen, betaler man 35 kr. hver gang. Hvis man er medlem hos Fjordhestens Venner, men ikke har købt det årlige banekort, betaler man 20 kr. hver gang. Hvis andre klubber, foreninger eller privatpersoner ønsker at låne banen, koster det 250 kr. for 1 dag. Indbetaling skal ske l konto 9883-0000170043 mærket ”Bane” samt indbetalers navn, hvore er der vil blive opre)et et banekort, som bliver sendt/udleveret af opsynsmanden. Yderligere info og spørgsmål bedes re)et l opsynsmand Per Ipsen tlf.: 2072 2091

14


Sådan når du os Thorskovgaard Bukkerupvej 195 II 4360 Kirke Eskilstrup Telefon 59 16 21 60 Telefax 59 16 22 60 Telefontid alle hverdage 8:00 - 9:00 Tidsbestilling alle hverdage 9:00 - 12:00 Akut vagt efter kl. 16:00 og i weekenden

E-mail

maria@hestedoktoren.dk karen@hestedoktoren.dk nanna@hestedoktoren.dk Telefontid for dyrlæger:

Sådan finder du os

Hjemmeside www.hestedoktoren.dk

15


Formand: Lone Wunsch Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk tlf. 5781 1718 bedst e er kl.17:00

Næs\ormand: Jesper Knudsen Ulstrup Mosevej 11, 4171 Glumsø

summerside@email.dk tlf. 2970 6355

Kasserer, redaktør og hjemmeside: Bjarne L. Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@=ordhestens-venner.dk tlf. 2092 2075

Sekretær: Kris an Wunsch Gyvelvej 2, 4690 Haslev

kwunsch@s-tog.dsb.dk tlf. 2133 1381

Øvrige bestyrelse: Inge Keldebæk Holløsevej 11, 4420 Regstrup

ringo2010@hotmail.dk tlf. 4076 7351

Suppleanter: Verner Muhlig Gl. Skovvej 85, Søby, 4300 Holbæk

lindely.hest@mail.dk tlf. 5918 3671 / 4081 3671

Karen Sjøholm Sdr. Jernløsevej 12D, 4420 Regstrup

karen-loke@mail.dk tlf. 2057 4256

Baneopsynsmand: Per Ipsen Holløsevej 15, 4420 Regstrup

ringo2010@hotmail.dk tlf. 2072 2091

Ak vitetskalender februar, marts, april 2012 29. februar 2012 - Generalforsamling 31. marts 2012– Besøg De Kongelige Stalde 5. april 2012 - Første træningsdag e er vinterpausen. Årlig kon ngent: 100,00 kr. pr. år. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden.

www.=ordhestens-venner.dk (link for mobiltelefon)

Stof l bladet sendes l: Bjarne Lambrecht Sørensen Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@=ordhestens-venner.dk tlf. 2092 2075 16


Pæreposten nr. 26