Page 1

f0roY£11<::rn studentn Vl1r stovnao

januar 1962 05 er sostatt komia vrel inn i annao starvsar sitt. 0lluru felagslimun er kunnugt endamal felagsins, un tao var ikki at 1'0 her. Tao hevur ilc."l(i verio siGuI'

or:; verour tao neyvan - at halda

limafundir, til tess bugva limirnir

ov spj

. 'rae dylst ti ikki yvir ilt KF. S. i eygc:num a felagsmonnum kann tykjast heldur e1111 deyttn felag, hoast nevndin 08 ra.oio kunnu havo, mangt og hv,:,;t a • OkkTh'Il tykir tao vera ov litio, io li:mirnir frffitta fra nevnd og raoi, at bl¢o til studningsu.:m.soknir, boo un at velja rao his

lysing i almennum bla8, sun litil

bera eyga vio. Tao er

fero

stjorn og limir. Retta hevur

at allir limirnir

ssa er

er t¢rvur verio nevndini

"LUU

fiyau­ aria og so onl<::ur

a

sambindingarlioi milIum , og a seinasta ra/:ls­

fundi

19. april legai hon uppskot fyri raoia, Ett send voru Hegin­ felagstioindi til limirnar aftem a rao via mahL'll, io til viogeroar hava verio s og ,11'l11a1'S tt io m~vndin heldU1:' tao ver[1 neyoini. Hev-D.clin crna ti f orD;'1l'lsins. Skrivari raosins setur sa~an fra~agnir raosf~'1dlill. 'rloindini ver,Ja send lOllum limum 11. S. o 00

pro­ fessara,

at hal de, nalcrar

1m

Harm ,j atta,oi at hcl.lda 5 hava seting,

estrar

a

universitetinum via flOroyskum evni.

estrar, og hava 4 longu verio

F¢roysk staoan¢"'i,'12, um 1cel ti ~nTa:liJi. Seim:;,sti estur,

lim

veroUT

7 upp i

um f¢royska 30.

Eftir felagsins~

hevur F¢roya Landsstyri jattau

og kr. 3.000 til at byta lit sum stuQul til stuttar lestrarferoir

burtur l annul' lond. At peningur er i

kr. 1.000 til rakstur

Oyggje"'i::)J.L"'N:

fl.

Fyribils hevur ne'lndin j

enn eru fleiri umsoknir, sum

1cr. 1. 400 i

stuali, men

ikki hevur havt hlOvi til at viogera.

Lagt kann vero2. :1ftur at, 9,t arari. 1~ figgjarlogini eru [lvsettar kr. 10.000

UIJ.l. kr.

2.000

figgj­

uppskoti Heginfela.gsins til

styrkir til uilendskar studentar, io vilja ko:m.a til lignr ra.nnsolcnir.

hevur verio lyst

til hetta

(1t gera visinda­


-2­ Landsstyrio hevur givia :felo,gnumlyfti

stuoul tilsaIllc:'1ns kr. 5.000 tiJ

UJ]l

studentafund i F¢roYU1!1 um 61avs¢kuna. Skipafelagia F0royar hovur

norr¢nan

synt vrelvild via at hava givio niiJursettar ferair. 18. 111'1rs voru innbjoaingar sendar Danske Studerendes Frellesrad, Suomen oppilaslmntien Liitto, Studentc,rao Haskol::t Islands, lIorsk Student

Of;

Sveriges Forenade StudentkE1ren. Sagt veraur i innbj ooingini, at vi t skulu

gjv~lda

feri5agjc~ldia

p::trt av feroal<::ostnaoi:c:u:n, so at

vera kr. 150.-, t6

b6)5ar

sj

fer at

6, IslendingU1!1 kr. 100.

Nevndin hevur

fingio inniv-ist fyri gest1L.'1UIIli F0I'oyn, F61:':o'h6,skula. i.cademi.C1ITL Fooroense viav. student:"cfund­

Nevndin hevur vent ser til ColI inurn..

frestin var uti 15. o'pril hevur bert I\T orsk StudentS'1:mbnnd svaraa a inn·­ bj ooing okknrn og hevur love)) at sendee 2 UIIlb Fr6,

Z. F.

, rioslimi ur

smenn. fineio uppskot til broyt,'"tn

hovur

av grein 9 i 16gunum. I broyting'1rupp tryggjC1. at ein minniluti :frer umboa i hV01l11. vC',lseoil k::mn

, c"t fyri

verour

,~ct

sknl nevnd.'\

krossur setC1.st'

og ikki SUIIl

:fyri upp til 9 vc,l Gvnum <1 • hevur havt uppskotio smb. grein 23, 2. ti

a

hevur

r<,,,tt C1.t broytn groin 9,

fundi, mon novndin

lUll

::lllir r:':;'o

til ::It ikki voreur

a:fto.n :i munnligar snmrf:aingn,T via Stovningarnovnd vit sou at

ma

tao

nusitandi rao var VC1.1t i okt. 1962,

e:ftir ootlC1.n

hnldr'~st

nu.

vera uttn.n ahu.ga P,t bro;;rto. greinil1Q

(R6,oio

at bieL:>.

SI11l'ld i

til

o

Fra JvIc,riusi 'I'homasen, stUd. net., hevur nevndin

J1. F. S. tykist ma:~r

loyvi eg

M. F. S. ger

Ie

og Y1'1'J C"

~'l':OVD.

~t

september).

. 1\J:t :tyrJ. ~ . 1e V1r

upps~\:ot:

solj

Nu

f0royingurrl uttc.,nl[mds

at korl[], via hesum upp S[1,IllfUl

mOnTI.ill~

via serkgnum m:J,nni ello,

sk[~

knll11.an av

:f0royingum utt::ml.::nlds. I viomerkingunum til uppskotio veronr

D.::1.

og-vuliga

Vitsk3.plig3. er bolkurin (gruppen) 12sD.udi ihug;?,verrlur. Viav. ger av s

bert

tuni

01

st

c,

i

uttanlendis

knnningarn'1r her i Dnnmark. l-I.:F? S.) sum hevur Ie deile sk[1,piligt arbeioi

leiobeining.

deils

best", viorareli, og viI

Nevndin lor:gur hetta uppskot :J,rbei6a vio",ri V1

uppskotio (Raoio

ti. vic Universitetets sociol

oi

iske institut um hetta

st¢oi undir sitt vit

).

1)1'1


hevur L

arbeitt

hesum

Fyri '1t fin betri snmbrmd cillum nevnd/rno og limir

nevndin hetta "!xppskot fr8.m

r.6i3io:

~1.F.S.

1

gevur lit

io nevndin ell:1 fyrst og fremst

Ti

ver011 stj

veroa

og goolcencbl' av

frnsctgt

[lULL

2. TD-o er

nevndini, t6 so at

11'1

s

(SaLltykt,

limirno,r.

fr:i raosfu:ndum og mal av

royndur lutUl'j ,':1,t tao of-tani eru

uni 1 ta ic studentur kermr nianr .:"t lesa. l'Jenldin sk,jytur tf upp fyri

at tao

ot:::cst

S1]]]

gj

0~

vegleioing fyri pisur. av riionuCl).

3. I februQr vendi f

Studentnfel

ve:rlQCt smr

via ymsum

vegna Devnd

Salr til

L:mds

til

viov. verndQrskyldu f0royskrcc hett:::c i skrivi

Hovnd

S tLuYi

.

~f e lJ ruc,r 1.

{>,r 7 og

9. mars.

br0v eru prentaoi Hi tt f0royslo or:rrk'l,ourin, c, t

a func.i, nen helt mlil HFS

a

so aVIIl3-rlmOULl fundi. Ih-3sULJ rQo:_ £ylgdi

skeyt ti

25. i hs.

til

4. At enda legoi

rnoia:

hetta uppskot

R50io heimilar

un'.

skip~cnina

(RabiG

i einQ fast3- legu ..:.

)

hett£', upp

1e

.

Via tao at tiain hevur verio so

at gevn

felagstioindum, (tey slnuu VGrn l\:OrJin lit i

til at

), hevur ikki b

via

eru settn:::.' :L klombur

fundi, men flestu

l snrnrio via

:1'

sfor:rnannin.

NeVTld ]vfEGINF:8LLGS

J

HGndril<;:

vi.

P

Poul Ol;:;en

sen

0000000

nett;:::. br83V

Lands

VOT

Hitt

t

student,::;,

1

Lcmds s

ois., nt

i


-4­ 6tt hann hevur meldno seg til hjn f61knyvirli tinum, iYl_"l­

:r

kallaC5ur

donsku verjuna.

:r

frest eiri tvey nl'

og

tn io

ssa st0 ~;r

sent

ilnnn endurnyggj a ums 6knin£~. Tao ulllbcrst E;:]d 1 at

Gru lioin,

henda

h':\,Dll

:r

lestrinum.

hent, Ll,t ungir f'0roying:>"r, tn ic) t svario nftur, ret tci::r v6r-a fiZir

t?))

duo D0TIi cru

2~t

U ' ,,)

0,0' o

menn ern kOnL"liI' i

::w hesillll. hayu yorn·­

hovur

Tc)j

senn,

o

og bi

foreld:;.'UD i F0Yoyum eru f0dd

i

,

U7:1

eru busi

bert f orel

i

?

3. JEtlLtr

o vio

Vit vona, at o~;:kum

grei

tosi

1

ott

so r..t toir 10

seg til. KeYPL1.D,nn::o,hrwn 27. febI'. f. T:1. F. S.

J 6hc.ll

~Iondrilc

f. lIFS .

IV. P oul s en f

form.

o:r~m..

Poul Olsen,

9•

Llal'S

:1

f e ]dc

27. f. 1':1.. heyur

sett Lands

l1c-vn verr1.dr11'­

ymsc,r

s!:yldu i SUL~

tj6oveld­

kun:1ugt '"

l

og

}zrO'Tur 1 o,t

1954)

"t,TC;1'"

uskyldu. f

011r

fJ I? 2. stk. i 1

hvat Gildi

204 av 11. j lr:li

broytt Boleiois, at

L:mds

:r

111'.

j:

"1

6,lefsg~ur tlOl'.21UIQ,

J21'.

;::>

Oy

7.

1957

:SCl

c~ftur

1

SllLl 81"ll

Hese:

de

hstt{l,

1962:

~,f

0::1

J

,~

l:,cd de

~,

~J..

j

o,.t f orn,n­

ill1.i


-5­ g81dende

teriet i skrivelse 1 senE,st af 5. :],pril (713/

er, har st8,t

609)1 udbedt sig en udtalelse over sagen fra indenrigsministeriet. I denne anledning skal man under henvisninc til tidligeT0 bTevveksling ud­ tale 1 at der ikke ved loven

a~(

1954 har vffiret tilsigtet nO:3en principiel 8n­

i de hidtil gffildende reeler am f8ring8rs pligt til ECt fremstille sig for session og aftjene vffirnepligt, idet vffirnepligten bade f0r og efter 1954 har vffiret betinget af, at de pagceldende

fast boprel i deIL'10 del af riget. iV'".J:m

er icicUertid o]JIIlfBrks om pa, at den i 1957 indfiOrte ordning, hvorefter optag­ else i lregdsrullen sker ved folkeregistrenes foranstaltning, mens den hidtil beroede pa de v8rnepligtiges eget initiativ, rent boende f8ringer, sam

sk hal' medf0rt, at her­

Grund af opholdets midlertidige kZJrakter havde Dent

at ktmne Ulldlade at melde

til lregdsrullerr of, derved

1ig0re sig for Vffirne­

pligten, nu automatisk optages i lregdsrullen or; indkaldes pa session. De pa­ greldende vil 1rod",r henvi b

til ,3.t deres

kun er cidlertidigt, kunne

udscettelse savel med hensyn til sessionsbehandlinGcn son med hensyn til

aftj

af v@rnepligt, men dn

pra~diseringen?f

elser hal' voldt vanskelighed, hal'

reglerne all disse Uds8tt­

teriet, fortlnlediget af lcg­

tingets henvendelse til

, optaget sp0rgsm,net om en

disse regler til nrermere overvej

se

ering 1'1f

hlw herefter besluttet freetidig at

Iffigge f01genc.e regler til grund: Fffiringer, hvis ophold i

denne del

hvadenten dct skyldes uddcmnelse

D,f

riget

81'

nf Fidlertidig lcc,rakter 1

er and.re hensyn, er berettiget til at

s0ge udsrettolse med illfDde P2, session, eller bTis de h:T undlacIt dette, med indImldelse til

8.£ v@rneplicten. Strffikker opholdet hernede

- ned eller uden ::lfbrydelse - oD del' Grundlo,g [1,£ de konkrete

forl~.old

s,

over 3

er tale am uddan'"'1else, OLi

opholdet fortsat kart opfattes som

Didlertidigt. Efter nfslutning [1,f en uddannclse - forudsat at donne or genneD­ f0rt pa. norg,:,-l tid - viI del' kunne gives ydorligere udssttelse i 2 ar til sup­ plering af uddaY1-.nels8n med prcJdiske

. Yderlicore uds@ttelse k:m for­

ventes, hvor de ].;:onkrete fo1'hold tc'"'Ller der:for. Indenrigsministeriet vil forcrnledige, P,t del' i de publikationer, sam udsen­ des til de

, llF0r sos

onen 11

EItel' 8es

onen", bliver optaget

en benrerkning am de for freringernes v8rnepligt greldende regler, vil instruere udskrivningsm,y-.adighederne nerom.

11

Viovikjcmdi spnrnin3inum ura hV0rjir erUJ.t skilja sura tal[1, verour

UTI

som TIl13.n

, tli io

vernd:uskyldu sigur statsministeriio i skrivi til Landsstyrio

22. april 1960: HHvor der foran or talt am. del' or f¢dt

, er del' i fJ21rste 1'@kke tm:nld pa sadcnme,

, og sam hal' boet

df:)l~

i hele deres barndom, men regl­

erne grelder lige fuldt for dem, deT niHte "lTffire f0dt hernede af f8T¢ske fo1'­ mldre, nar de i0vrigt hal' haft deres barndonshjem pa 1i'rer0erne.


St00an er eftir hesu..I:l hon, at meoo.,n f0royingc.r eftir § 1, 2.

.

i 16gini

um verjuskyldu fro' 1912, sum hon vara broytt i 1937, ikki h0vdu verjuskyldu solein,Si, Fde ikke erhvervede f'o.st hjem i den 0vrige del e,f (ten dZ:1llske stat", so eru teir

formelt undir verjuskyldu,

teir f'lyta til

elt ikki, ti trer nyggju reglurnar verca praktiseraoar gildi, bert

viokoDandi greioa fra ors¢kunum

DfL:n.:~l.rkar,

SUIIL DIu

, at hann

men re­

tffir gonlu voru i heldur

vera undir verjuskyldu. oalio burtur um via

Lagt skal veroa aftrat, at Landsstyrio ikki hevur

broyting i 16ggavuni at faa samSVar rrillUB tffir formellu og t8r reellu reglur­ nar.

Djurlmus

10gmaaur.

I

J. Djurhuus.

o 0 0 000 0 000 0

r:lINNT lIERBUR .K

at peningur er

t~kur

o~t senda til nevndina

til stuoul til stytt

vi

lestrarferoir.

okrir veroa

Negin:felngsslc:6vc,r::', Poul Olsen, S01vgc,de 15, K.

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 1  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 1

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 1  

Meginfelagstíðindi - Árgangur 1 - Nr. 1

Advertisement