Page 1

Fjell Høgre Tanker mot september 2011


Kjære Høgre medlemmer i Fjell Kommune! Høgre vil ha et samfunn med mulighet for alle. For å lykkes med det har Høgre 5 mål: 1.En kunnskapsskole der ingen elever blir hengende etter. 2.Et arbeidsliv der alle får bidra og der de som faller utenfor får en ny sjanse. 3.Et nyskapende næringsliv som utløser muligheter i hele landet. Innovasjon, forskning, teknologi og samferdsel er viktige satsningsområder. 4.Et offentlig velferdstilbud som sikrer oss hjelp når vi trenger det. 5.Et mangfoldig samfunn der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse. Det nærmer seg jul og nyttår - og dermed tid til ettertanke. Vår kjære ordfører Lars Lie døde brått og uventet 9. juni i år og våre tanker går til hans etterlatte. Eli Berland overtok rollen som ordfører – den første kvinnelige ordfører i Fjell Kommune. Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke ordføreren, kommunepolitikerne og medlemmene av styret i Fjell Høgre for god og viktig innsats i 2010. I tillegg vil jeg selvfølgelig takke nominasjonskomiteen for arbeidet de legger ned i nominasjonsprosessen som pågår nå. Nye og gamle medlemmer som ønsker å engasjere seg er det behov for. Meld din interesse til nominasjonskomiteen eller til undertegnede. Jeg vil på vegne av styret ønske hver og en av dere med familie en riktig trivelig jul og et fredelig nyttår!

Formannen har ordet Kari Sunnevåg Jeg har gleden av å introdusere deg for første utgave av internavisen til Fjell Høgre. Målet med avisen er å nå ut til deg som medlem med informasjon og forhåpentligvis bidra til å skape engasjement. I tillegg er målet med avisen å få inntekt til medlemskassen i form av annonser. Fjell Høgre trenger deg og ditt engasjement i tiden frem mot kommunevalget. Vi skal sammen bidra til at kommunen vår fører en god og trygg Høgre politikk som sikrer gode velferdsordninger, nyskaping og ett Sotrasamband vi kan være stolt av. Jeg vil benytte anledningen til å ønske nye medlemmer hjertelig velkommen til partiet og ser frem til et år med gode politiske diskusjoner og entusiasme. Målet er at innbyggerne i Fjell skal ha gleden av å bo i en Høgre-styrt kommune også etter lokalvalget i 2011. For å realisere målet er innsatsen fra partiets lokale folkevalgte, medlemmer og ildsjeler avgjørende. Høgre vektlegger å styre verdiskapningen slik at vi får flere arbeidsplasser og et trygt grunnlag for fremtidig velferd. Vi ønsker et samfunn der det er mulig for alle å lykkes. Lysten til å skape noe for deg selv, familien din og lokalsamfunnet vårt skal ikke reguleres vekk. I tillegg til offentlig og privat sektor har og de frivillige organisasjonene en viktig rolle i å bygge trygge lokalsamfunn, og Høgre vil sikre de gode vilkår.

2


Kjære Høgre venner!

Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har aldri vært bedre og vi har nå samarbeid på flere felt. Alt dette hadde vi ikke fått til uten en sterk og aktiv Høyre gruppe og det er mye mer som kunne vært tatt med. Den sittende kommunestyregruppen vil stå på i siste del av denne valgperioden og få gjennomført enda litt mer til beste for våre innbyggere. Til neste høst er det valg og vi er vel alle enige om at Høyre skal være den store vinneren. Aktiviteten i næringslivet er stigende så det er problemer både med å få medarbeidere med kompetanse og areal til utvidelse i næringsparkene våre. Jeg mener at Høyre må være det partiet som fører ann når det gjelder å tilrettelegge for videre utvikling. Det gjelder innenfor utviding/nye næringsområder og legge forholdene til rette slik at vi får beholde Høyskole tilbudet på Straume. Med flere arbeidsplasser trenger vi også flere boliger og mer variasjon i type bolig. Like viktig er det at infrastrukturen er på plass og at vi kan tilby våre innbygger di tjenester som blir krevd. Fjell Høgre skulle ikke med sine aktive og dyktige medlemmer ha problemer med å få på plass en gruppe som klarer å få gjennomført dette. Vi må stå på i den kommende valgkampen, få synliggjort hva vi vil og hva vi står for. Valget vinner vi i lag.

Ordføreren har ordet Eli Årdal Berland Høyre har nå ledet Fjell kommune i 3 år. Sammen med KrF og FrP har vi styrt skuta med stø hand og fått til mye. Vi starta opp med å fjerne eiendomsskatten, noe som Arbeiderpartiet mente kom til å føre kommunen ut i elendighet. Så har ikke skjedd, vi har fortsatt god økonomi. Så til noen av prosjektene vi har fått til og som er av stor betydning: Fått i gang bygging av nytt helsesenter på Ågotnes, utvida helsetilbud på Straume og et enda tettere samarbeid med Helse Bergen. Samla sett gir dette innbyggerne i hele Fjell et bedre helsetilbud. Vi er komt i gang med bygging av en flerbrukshall i Straume Idrettspark. Denne hallen skal være for hele kommunen og til flere aktiviteter en idrett. Næringslivet på Sotra kan også få komme til her med forskjellige arrangement. Det er lagt ned mye arbeid i å få til en god plan for den videre utviklingen av Straume og resultatet er blitt godt. Planene for utviklingen av Ågotnes er vi også snart komt i mål med. Fjell Høgre har i mange år stått på barrikadene for å få på plass en kultursjef. Endelig er vi komt i mål og det har ført til at det er blitt større aktivitet på kulturfronten. Her vil jeg trekke frem satsingen vi nå gjør innenfor turisme/reiseliv. Samarbeidet mellom kommunene

Ser frem til fortsatt godt samarbeid! Eli Å. Berland Ordfører

3


Glad i Fjell! Generalsekretæren har ordet Lars Arne Ryssdal lige arbeid, ikke minst med breddefotball og musikk. Jeg besøkte igjen Fjell på forsommeren for å ta farvel med en ordfører som hadde viet mye av sitt voksne liv på folkevalgt arbeid i kommunen. Det var en tung dag for alle som kjente Lars Lie. Men Fjell Høyre skal nå ta fatt med et nytt mannskap, og be om ny og forsterket tillit fra velgerne. Eli Årdal Berland er den første kvinnelige ordføreren i kommunen. Det bærer også bud om en spennende fornyelse. Høyre skal arbeide for at den fremgangen vi opplever på nasjonale meningsmålinger også skal avspeiles i et godt valgresultat i Fjell. Høyres sterkeste fremgang det siste året har vi opplevd nettopp på Vestlandet. Fordi vestlendingenes lynne er verdikonservativt: Vi skal ha et samfunn med likeverd og små forskjeller, men der innsats også belønnes. Mange vestpå deler Høyres syn på at den beste veien til et bedre velferdssamfunn er å gi flere anledning til å stå på egne bein, og satse på utvikling av næringsliv og gründere. Fremtidens utfordringer med synkende skatteinntekter fra olje og gass kan IKKE løses med økte skatter. Høyre skal vinne velgernes tillit med et program for kvalitet i omsorgen, bedre samferdsel, kunnskap i skolen og trygge lokalsamfunn. Fjell Høyre skal vinne valget fordi vi er Glad i Fjell!

Jeg besøkte Fjell for to år siden sammen med mine godt voksne foreldre og mine barn. Det var en fantastisk sommerdag da badetemperaturen i Kårtveitpollen minnet mer om Middelhavet enn Nordsjøen. Men det var også historieoverlevering fra bestemors oppvekst til barnebarn. Om en tid da Fjell var virkelig strileland; grisgrendt, bare ferjeforbindelse mot Bergen. Og krig i landet. Min morfar var prest i Fjell, ble tatt av tyskerne, og kom aldri tilbake fra krigsfangenskapet. Sotra og Fjell har utviklet seg dramatisk siden den gang. Gode forbindelser mot bysamfunnet, kamp for bedre samferdsel med behov for ny bro. Sterk utvikling i folketallet som gir behov for Høyre-folkevalgte som balanserer ut fra hensyn til at det skal Forandres for å bevare. Behov for en ja-politikk som gir familier og bedrifter mulighet til å utvikle seg innen fornuftige rammer. Behov for en god skole som gir fremtidsmuligheter for barn og unge. Fjell har en viktig andel i Norges viktigste næring, med en rekke arbeidsplasser knyttet til olje og gass. Fjell har betydelig satsing innenfor frivil-

Høyre skal arbeide for at den fremgangen vi opplever på nasjonale meningsmålinger også skal avspeiles i et godt valgresultat i Fjell. Lars Arne Ryssdal

4


SmĂĽlonane 7 Straume NĂŚringspark 5353 Straume Telefon: +47 56 32 74 70 Fax: +47 56 33 29 62 Epost: firmapost@karlsen-sonn.no

5


Det må settes grenser for politikk!

Hordaland Unge Høyres kandidat til fylkestinget Hans Nyvold Kjellby som igjen vil føre til at de kan treffe færre beslutninger selv. Her må Høyre sette grenser for politikk. Enkeltindividet vet selv bedre hva han vil bruke pengene på enn politikerne. Et annet tema som med jevne mellomrom kommer opp i kommunestyrene er spørsmålet om skjenketider. Igjen blir spørsmålet; hvem vet best når jeg burde dra hjem fra byen? Meg selv, eller kommunestyrerepresentantene? Meg selv, så klart. Et annet eksempel er fra fylkestinget. For senest to uker siden skrev en av Aps fremtredende listekandidater at Arbeiderpartiet går til valg på å fjerne elevenes rett til å selv velge hvilken videregående skole de skal gå på. Begrunnelsen var at hvis politikerne fikk bestemme, ville det bli likere for alle. Sosialdemokraten har rett i en ting. Folk blir likere hvis politikerne tar beslutninger på vegne av folk. Han overser imidlertid en vesentlig ting. Prisen for at alle blir likere er at ingen blir frie. For hvis politikerne skal ta beslutningen om hvilken videregående skole elevene i Hordaland skal gå på, betyr det enkelt å greit at elevene ikke får bestemme selv. Så blir spørsmålet; hvem vet best, eleven eller fylkestingsrepresentantene? For en konservativ er svaret åpenbart: elevene vet selv sitt eget beste, ikke politikerne.

Den viktigste beslutningen en politiker treffer, er beslutningen om å ikke treffe beslutningen. Nei, dette innlegget er ikke et forsvar for politikere uten ryggrad. Tvert i mot. Det er et innlegg om prinsippet som går til kjernen av enhver høyrepersons ryggrad. Som ligger som et fundament for all vår politikk. Nemlig at det skal settes grenser for hva som skal være politikk. Konsekvensen av prinsippet er at politikerne burde sette grenser for sin egen virksomhet, og la individene, organisasjonene og familiene få utfolde seg friere enn hva de gjør i dag. For de aller fleste beslutninger blir faktisk bedre hvis de treffes rundt familiebordet, i organisasjonen, eller i enkeltindividets hode, istedenfor i kommunestyret, på fylkesting eller stortinget. Så er spørsmålet; gjelder ikke dette bare for de større beslutningene som tas på Stortinget? Nei. I kommunestyrene og på fylkestinget kommer det til stadighet opp spørsmål som går til kjernen av prinsippet. Eiendomsskatten er et typisk eksempel på dette. Hvis man innfører eiendomsskatten vil politikerne få et større budsjett, som de igjen kan bevilge til gode formål. Problemet er at det er noen som må betale for dette, nemlig alle huseierne i kommunen. Den ekstra utgiften vil føre til at de får dårligere råd,

6


Lokaldemokrati og respekt for privat eiendomsrett

miljøet videreutvikles samtidig som det sies ja og gis armslag til både næringsliv og folk flest. Men de folkevalgte stoppes av byråkratiet. Det rammer mange kommuner, det rammer Fjell kommune som vil legge til rette for bolig- og næringsutvikling. Men hvor Fylkesmannen har satt ned foten p.g.a 100-meters beltet. Arbeidsplassser og boliger går tapt fordi man forholder seg til strandsonen på samme måte på Vestlandet som i Oslo. Høyre vil bevare allemannsretten til fri ferdsel i utmark og sikre adgangen til naturområdene. Men Høyre ønsker ikke ytterligere innstramning i kommunenes muligheter til å gi dispensasjon fra byggeforbudet. En kommunebyråkrat skulle forklare hvordan den nye regionsreformen fungerte, og ga uttrykk for at der var en grei arbeidsdeling: ”Fylkesmannen reiser innsigelser på det som er innenfor hundremetersbeltet, og fylkeskommunen reiser innsigelse på det som er utenfor hundremetersbeltet.” Høyres innsigelse er at vi har gitt fylkesmannen og fylkeskommunen for mye makt til å stikke kjepper i hjulene for våre lokale folkevalgte. En stemme til Høyre er en stemme for en ja-holdning til lokal utvikling.

Partileder i Høyre Erna Solberg

En av grunnene til at vi er glade i dette landet er generasjoners forvaltning av natur og lokalsamfunn. Lokalsamfunn hvor innbyggerne i århundrer har forvaltet naturens verdier opplever nå at de vernes. Det er litt av et paradoks. For hvis ikke innbyggerne hadde forvaltet godt så er det jo ikke noe å verne i utgangspunktet. Mulighet for naturopplevelser er viktig for folks naturforståelse og miljøengasjement. Sikring av naturområder er derfor viktig. Høyre mener at private eiendomsrett best sikrer en forsvarlig forvaltning av naturområder. Ikke minst har Høyre tillit til at private grunneiere har personlig interesse av å forvalte sin eiendom i et langsiktig perspektiv slik at verdiene holdes i hevd gjennom hele livsløpet og kan overlates til neste generasjon i minst like god stand som i dag. Lokaldemokrati og eiendomsretten er grunnleggende verdier for Høyre og forankret i både stortingsvalgprogram, prinsipprogram og formålsparagraf. Høyre vil være forsiktig med inngrep i den private eiendomsrett som reduserer grunneiernes bruksrett. Vern må ikke hindre næringsvirksomhet som ikke belaster naturen. Lokaldemokrati og eiendomsretten er grunnleggende Høyres lokale folkevalverdier for Høyre gte vil gjerne selv ta ansvar Erna Solberg for å sørge for at lokal-

7


Nominasjonsarbeidet i Fjell Høgre!

Foto: Vestnytt

Kåre Dyrøy Leder nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen er glad for å kunne informere Høyres medlemmer om at det er stor interesse fra medlemmene om å stå på Høyres liste til kommunevalget 2011. Vi har i dag over 40 medlemmer til de 45 plassene som listen vil ha. I tillegg har vi over 10 medlemmer som sier de står til komiteens rådighet om det skulle være behov for det, for å stille med 45 kandidater. Videre har vi 18 medlemmer som ønsker å stå på kumulert plass. De fleste av dem er i dag medlemmer eller vara til kommunestyret. Veiledningen fra Høyre sier at det ikke bør kumuleres mer enn ¼ av det antall man kan regne med å få innvalgt. Høyres tanke med denne anbefalingen er at velgerne vil få større innflytelse på de som blir valgt. D.v.s. bedre demokratisk prosess. Det blir interessant å erfare, på nominasjonsmøte, medlemmene i Fjell Høyre sin demokratiske legning. Det kunne vært ønskelig med flere damer under 40 år som ville engasjere

seg politisk, men hensynet til egne barn veier tyngre enn politiske kveldsmøter. Forslaget til liste blir skrevet første uke i januar. Vi ser fram til et godt nominasjonsmøte mandag 7. februar. Nominasjonskomiteen ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår.

Ågotnes, 09.12. 2010

Det blir interessant å erfare, på nominasjonsmøte, medlemmene i Fjell Høgre sin demokratiske legning. Kåre Dyrøy

8


MEDLEMSNYTT DESEMBER 2010 Viktige datoer:

Klar for 2011! Kjære Høgrevenner!

Medlemsmøte Onsdag 12. januar kl. 1800 på Fjell Rådhus.

Vi er nå på full fart inn i et spennende valgår og vi jobber for at Høgre igjen skal bli Fjell’s største parti. Vi trenger flest mulig aktive medlemmer og håper derfor at du vil delta på de møtene som blir arrangert utover våren. Dersom du har innspill eller saker du ønsker å ta opp ta gjerne kontakt med en av oss i styret. Vi vil også benytte anledningen til å ønske deg og dine God Jul og et Godt Nytt Valgår!

Tema: Utvikling av skulen i Fjell Nominasjonsmøte Mandag 7. februar kl. 1800 på Fjell Rådhus. Årsmøte med årsfest fredag 18. februar kl. 1800 på Vindenes, Notaloftet. Informasjon via e-mail: Fjell Høgre vil i fremtiden i størst mulig grad gå over til å sende ut informasjon til medlemmene via e-post. Vi vil derfor ta kontakt med alle medlemmene for å oppdatere E-post listene våre.

Med hilsen Styret i Fjell Høgre

9


10


ANKER & KJETTING

En av Verdens største grossister av anker og kjetting, med ca. 10 000 tonn nye og brukte anker og kjettinger ved anlegg i Norge, Skottland, Nederland og Kina.

11


Kobbeltveit Golf og Naturpark 9 hulls slopet bane Kobbeltveit Golf og Naturpark - kravGolf til Golfkortet Kobbeltveit og Naturpark

9 hulls slopet bane

9 hulls Pitch & Put-bane hulls bane - 9krav tilslopet Golfkortet - uten krav Golfkortet - krav til til Golfkortet

9 hulls Pitch & Put-bane -Driving uten krav til Golfkortet 20 utslag 9 hulls range Pitch &– Put-bane

–- uten 270 m - åpen hele året Driving range 20 utslag krav til–Golfkortet 270 mgolfinstruktør- åpen hele året Egen og– dyktig i sesongen Egen og dyktig nstruktøri sesongen Drivinggolfi range – 20 utslag

komplett golfanlegg på Kolltveit Sotra – 270 m - åpen hele året -- Sotra EtEtkomplett golfanlegg på Kolltveit

Egen og dyktig golfinstruktør- i sesongen Et komplett golfanlegg på Kolltveit - Sotra

Bergalia 5, 5360 Kolltveit Tlf. 415 41 084 – 913 30 548 o-evang@online.no – www.sotragk.no Bergalia 5, 5360 Kolltveit Tlf. 415 41 084 – 913 30 548 o-evang@online.no – www.sotragk.no

Tanker mot september 2011  

Fjell Høgre - Tanker mot september 2011