__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANATOMIJA ZDJELICE – kosti, zglobovi, mišići

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


KOSTI ZDJELICE

Kostur zdjelice čine: • 2 zdjelične kosti (ossa coxae) koje imaju 3 dijela: - os pubis - os ilium - os ischii • Križna kost (os sacrum) • Trtična kost (os coccygis)

OS COXAE

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


Preponska kost (os pubis) dijeli se na:  Corpus osis pubis  Ramus superior omeđuju foramen obturatum  Ramus inferior sprijeda i dolje

Na gornjem dijelu nalazi se medijalno usmjerena ploha facies symphisialis i tuberculum pubicum od kojeg se prema medijalno nastavlja crista pubica a lateralno pecten osis pubis koji seže do linea arcuata ossis ilii. Na prijelazu ramus superior osis pubis u os ilium uzdiže se eminentia iliopubica.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


Crijevna kost (os ilium) dijeli se na:  Corpus ossis ilii  Ala ossis ilii Corpus sudjeluje u izgradnji acetabuluma, omeđuju ga izvana sulcus supraacetabularis a iznutra linea arcuata. Na vanjskoj strani ala ossis ilii nalazi se facies glutea a na unutrašnjoj fossa iliaca. Iza ilijakalne jame nalaze se facies sacropelvina i tuberositas iliaca te facies auricularis. Crista iliaca započinje naprijed sa spina iliaca anterior superior (SIAS) i nastavlja se u 2 usne, labium externum i labium internum. Labium externum se izbočuje prema lateralno i tvori tuberculum iliacum. Crista iliaca završava sa spina iliaca posterior superior (SIPS) ispod koje se nalazi spina iliaca posterior inferior (SIPI). Ispod SIAS se nalazi spina iliaca anterior inferior. Na facies glutea se nalaze 3 koštane pruge: linea glutea inferior, anterior i posterior te razni otvori za krvne žile.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


Sjedna kost (os ischii) dijeli se na:  Corpus ossis ischii  Ramus ossis ischi - zajedno sa ramus inferior preponske kosti omeđuje obturatorni otvor s donje strane Na sjednoj kosti se nalazi spina ischiadica koja odjeljuje 2 ureza, incisura ischiadica major i minor. Veliki ishiadični urez oblikuje dijelom os ischii i dijelom os ilii te seže do donjeg dijela facies auricularis. Sjedna kvrga, tuber ischiadicum, nastavlja se u ramus ossis ischii.

Sva 3 dijela zdjelične kosti sinostotički su spojena u limbus acetabuli koji omeđuje acetabulum i fossu acetabuli. Fossa acetabuli je okružena sa facies lunata. Na donjoj strani acetabuluma se nalazi otvor, incisura acetabuli.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


Anatomija-skripta Maja KranjÄ?ec


Anatomija-skripta Maja KranjÄ?ec


SVEZE ZDJELIČNIH KOSTIJU

SIMFIZA- symphysis pubica -spoj između zdjeličnih kostiju. Spojne plohe:  Facies symphysialis ossis pubis sin. et dex.  Discus articularis

Sveze:  Lig. pubicum superius  Lig. arcuatum pubis  Lig. transversum perinei Anatomija-skripta Maja Kranjčec


ARTICULATIO SACROILIACA Zglobne plohe: • Facies auricularis ossis sacri et ossis ilei Sveze: • Ligg. sacroiliaca ventralia, interossea i dorsalia • Lig. iliolumbale Kretnje: • Nutacija (baza naprijed, vrh gore) • Kontranutacija (baza nazad, vrh dolje)

ZDJELIČNE SVEZE 

Membrana obturatoria

Lig. Sacrospinale, Lig. Sacrotuberale

Lig. Iliolumbale

Lig. Inguinale

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


IZGLED ZDJELICE Zdjelica ima 2 dijela: veliku zdjelicu (pelvis major) i malu zdjelicu (pelvis minor) koje odjeljuje linea terminalis. Linea terminalis: promontorium, linea arcuata, eminentia iliopubica, pecten ossis pubis i gornji rub simfize. Anatomija-skripta Maja KranjÄ?ec


MIŠIĆI ZDJELICE S obzirom na zdjeličnu kost mišići zdjelice dijele se na: a) unutrašnje b) vanjske

a) UNUTRAŠNJI MIŠIĆI ZDJELICE 1. M. iliopsoas a) M. psoas major P: površinski dio polazi s lateralnih strana trupova Th 12 i L1-L4, odgovarajučih i.v. diskusa te poprečnih nastavaka L1-4. b) M. iliacus P: gornje 2/3 fosse ilijake. Niti m. iliacusa i m. psoasa majora se skupljaju( vlakna iliacusa se nalaze ispod vlakana m. psoasa majora) i formiraju zajedničku tetivu. H: stražnja strana malog trohantera. Djelovanje (m. iliopsoas): • Fleksor i vanjski rot. natkoljenice , sinergist pri addukciji . • Njegova funkcija dolazi do izražaja kod podizanja trupa iz ležećeg položaja, pri hodu.Ima važnu funkciju u održavanju lumb. lordoze. Palpacija : tetiva psoasa majora se palpira ispod preponske sveze s medijalne strane sartoriusa.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


b) VANJSKI MIŠIĆI ZDJELICE • • • •

POVRŠNI SLOJ M. gluteus maximus M. tensor fasciae latae M. gluteus medius

• • • • • •

DUBOKI SLOJ M. gluteus minimus M. piriformis M. gemellus superior et inferior M. obturatorius internus et externus M. quadratus femoris

POVRŠNI SLOJ: 1) M. gluteus maximus Najpovršniji i najsnažniji u svojoj skupini. P: stražnji rub krila bočne kosti (facies glutealis os illi - iza linea glutealis posterior ), os sacrum i os coccygis te lig. sacrotuberale. H: duboki sloj se hvata za tuberositas glutea na femuru. Površinski dio s tetivom m. tensor fasciae latae tvori tractus iliotibialis.

Djelovanje: • Glavni ekstenzor natkoljenice, rotator natkoljenice prema van. • Važan je kod uspinjanja stubama i spuštanja tijela u sjedeći položaj.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


2) M. tensor fasciae latae P: vanjski dio cristae iliacae i SIAS. U razini velikog trohantera prelazi u tractus iliotibialis.

TRACTUS ILIOTIBIJALIS Završna tetiva m. tensora fasciae latae i površnog sloja m. gluteus maximusa. H: lateralni conydil tibiae.

Djelovanje:

tensor fasciae latae

• Zateže lateralni dio široke fascije bedra. • Fleksor i abduktor natkoljenice , rotira nogu prema unutra i učvršćuje koljeno u ekstenziji. Palpacija: anterolateralni gornji dio natkoljenice gdje tensor. f. l. prelazi u tractus iliotib.

tractus iliotibijalis

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


3) M. gluteus medius P: vanjska strana krila bočne kosti (facies glutealis os ilii - između lineae gluteae ant. i post.) H: vanjska strana trohanter major. Djelovanje: Abduktor natkoljenice, učvršćuje zdjelicu uz nogu na kojoj se stoji i sprječava spuštanje zdjelice na suprotnu stranu. Slabost tog mišića uzrokuje patkast hod (Trendelenburgov znak). Palpacija: lateralna strana kuka iznad velikog trohantera.

DUBOKI SLOJ: 1) M. gluteus minimus P: vanjska ploha bočne kosti (facies glutealis os ilii - između lineae gluteae ant. i inf.), ispod m. gluteus mediusa. H: prednja strana trohantera majora. Djelovanje: Abduktor i unutarnji rotator natkoljenice. Palpacija: neposredno iznad trohantera majora.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


ZDJELIČNO-TROHANTERIČNA SKUPINA MIŠIĆA: M. piriformis, M. obturatorius internus et externus, M. gemellus superior et inferior, M. quadratus femoris. Polaze sa zdjeličnog obruča, hvataju se za veliki trohanter. Zajedničko djelovanje – rotacija natkoljenice prema van.

obt. eksternus

Anatomija-skripta Maja Kranjčec


gemellus superior m. piriformis gemellus inferior

obt. internus

quad. femoris

2) M. piriformis P: os sacrum. H: gornji rub trohanter major. Dijeli veliki ishijadični otvor na dva dijela: foramen supra- et infrapiriforme. 3) M. obturatorius internus et externus P: externus – vanjska ploha zdjelične kosti oko foramena obturatuma i membrana obturatoria, internus – unutarnja ploha i membrana obturatoria. H: trochanter major. 4) M. gemellus superior et inferior P: superior – spina ishiadica, inferior – tuber ishiadicum. H: trochanter major. 5. M. quadratus femoris P: tuber ishiadicum. H: crista intertrochanterica. FASCIJE ZDJELIČNIH MIŠIĆA • fascia iliaca-omata m. iliopsoas • glutealna fascija-oblaže gluteus max.

Anatomija-skripta Maja Kranjčec

Profile for Maja Maja

Anatomija zdjelice  

kosti, zglobovi, mišići

Anatomija zdjelice  

kosti, zglobovi, mišići