Page 1

Pfcsl

BALoKÁNY

^ B,lukanya helynév elsó alkáIÓnnal 1701' június 3án {oidul eló, !2t cs..kúii Ádo]l|ól' P<s város geykTri l& ]evéttá. anyalának szo.gos kubtójátó] fudjuk' A P{si Na rr tki gámábaD negjeren| €oD bTrn]gJ| a 1..ly. us,' cinú cikkében áz aláb .álkadtam vécchynek a bjakat i.j.: "NenÉg és Tl,9 iulajdon téznatá" és ezcn közletlén ira16y'jj1eEényáre É' s más kat',' sajnos' jelentoga Bjlmya Megyei lévéI.

közkó.háznál levÚ ]yásná] kezdijdót. nen1én teíül| e] és a noíani nagy kánáljsis n leí.ja h,tá.5Í'

júnjÚs 3.'n ÍeÉ'

!éte vecchy rótjét,iúnius Iccnct'il 330 Bjnli Ijnlon .z ámlr iúlpa.iján'

ro-

jesen cse.kúli kó'eményát vsgyunk ula]va. lékvó majonÁci hclyd, ü cikke jeléni nec á sajtó. k.wjálja Étét. ,, ' alait ls ban ésYeknék többséceaz cÉ ján enenódzheló volt ^z ellcnijPéékból aá a bnulságoi knete( lévonni, a hrzzáúúozó jnajorági iérjebbióvcdelt n.bq vacy .gm lTli ieljes' o'pis . k.pblan iurajdobliilt anyac hú .l pDnlos t me&iésérc 1ijrekedett. rny3ssal kapcsolalban és kó,r6cii hitelésn.kkell elfogad.unk E cikkben |olditásban kózőli teljc adTn'n}. lévélbólidózzük yek.i az 3lábbiakban,,,Én,dc vincens xelesz xljvc' r név il!Én h'm* ielanik.zik a tüök jós2ág ki!., felségc tény 6 csász' !éG Íáros pol6ilai kii7i lölva ó exceuen.iájának eld1t a !órök moschenál kézdód úri kóhid vizéné] (a úoslad nágykanálisnál) !ógzódik' ILnía jobb.ól a aá!!sbó' . n.Gd ntnelt le|oLJó viz áL*a, bat!Ú c}'óspüsFók íije! iedlcte kÁb,Á2 kazaalja' azaz kétszíz .nb.[ék ' lihcz adok ói.engrciájának s?ántóföld.t áz enniieli kőhidon túl' jobbra a sikl'jsi út nél. let! egy iágban haiYan holdat' ' ', relt Pó.séd' Pócról _ ás nini cscrkúti 1?01'jüdus 3-án ecy náJk.dó$ kd'i "'', 610 Újnai ro|inléI! eL sága tór]esztésekóppen kéh,íz kas,aárj. !ótjét é 5{ hord szánióIöldjét]A úL a vá!o.i

Íább.a n használlibm maFdt tgy rét eledá. ival kapc!.l!(bxn nják 1'53 novembe|16'án. hocy yoEs2édjl a réinek 'ab orient. clpjtul: ic |latun ejÚs dern cRFitÚri . ' '' Majd 1r'0' lnájus 2a é. egy a Mé dic Lacul Polá' j.gvzókdn'vben szóba Késóbben kijzokiaiási ücÉaiDán , BrlollMyi

. xDser .ie| szige!

epnemt

lcli küLvij|osinecpltól ]eíe?et Balukrn!]

túkó oldalád lDli

nevú tó és álatla ég

eg


ls.1}é vázlatTn a t]' szinb hozálimuL a bá]i.képén a p jérú anit kéóbbi térképekt A véc.hv félé ret Éullámfüldó kerefi keniése mellétt hú2ódott ószó. Nak a kórház tc.úmír nen léte'k' l.lén ármenó sákasát ledtik le, najd késóbb szükségk.ppen í.l kell velni ncveztek ez eserb.n Balu s:öv.ge arápján e Dévsak k;nymak? c*ikúlj Mindgzck lián

á'tláspontjJ lrelytá]ló. akko.

LJlliB drly. Balok.nyat

még

elüvor elj

ll]+]'

'&}!d'

éÍhctJuk vÁÍosi btIoí' qzei o$D bol ]ovó

..ttJ.

hogj J 5átr.!

Láczko.iB jdénbíh

ie.urckn s " idóbén hozlák való!2inúbbnck fol.ás vizénck

Jor h'djut

csk a krL v'rdehaborukozoh' az| beápitheló állapoiba' Ezit lálszj}' hocy nébcsak az egy duz2asztÁsávat

a Balok;na nev erimoloBr+Js mljc sem tel-

'é..L"t.-

b tarsat Nai! p jclú í:hNL mq"ÉJgi

^ T}

he]'ét'' meryd

á NaÁ.. n "l*Jó] k"pco|F d m{ vál6ho..3 ;"]".". Juls utr: srjno5 n(m lunleü í.l á veehj

iN'r* ."k, *kabszbnierkép. ;''.l

mljd késóbb kápialani bitok kőzepén leküd1? ?0'100 mólcmél nen le hétet kdzelebb kápialan Nasy lehghe, Jüggetrenü| Érjé né' vacy }índaiÁsz leheL't

larro|Á

mJlnara

lukÚ

hogy ]ehclréndk

naNobbák'

E a vssrürdóje lévez€ E vnáÍok mese|to| :*k-a malomLo]d€ r re a!Ókba c tc|ealáA még,hoEy a kJbszten Érkcp ÍeliüntetiJ bból ldüre|. minlÉgy 3oo néeyÉb láÉs a két ábrÁzolás

(fujoBáEa) uo]t !s ebból alaklll á budai külvárosi Balokán Anb] is loBlalkozott a kérdés 2öit úgy vélte. hTgy az á ba]aga, ba]ogá, ',bé]sái ániri ürülék'. j.léniésú Léneti_e1inológili

sátáB

utdl

kó!óbó] képzeil az egév iörökségbcn é]bI. jedt sá.m'ékai ólnek balcik. bJiq' balq= aáyag' sár jelenióssel t|demes Rliky zsig nond kd'ése (Iijld és Embel' 1930 p 329')' hoÉy BúGjenó melett van Balogln Brlo. kány dú]ó és éEy njla élnevaet víáó.]Tm ecy tijrök .Á' tó végében.T 'hélyilee igen é*ékes samsáe s?r5á utál' De núzeunjgz8a cyi'rgy mohási L1.Eyú ]evclób.n közólt $jái Émérdanyag2' mJ É n€ c bLalháb fu itL cLó sokácÓk Balok'di Bizony$, hogy Gak balálákjáb,n hóz.álják' lal ho'ható kapcsolatba.nert cz a terület alá

;


ís ka9á]ó .étekkél ''' cyémelikoÚób,n so]rat jáfum Inthád' iurc antiquo ad ciitD ha8 spectansrc pel E''' A kót háború linens, elga Liberlalis maeakészit.|i h.Iasbvat az egyik sek.']y. nak ', az ePík iskolaíáslm v2ú tóban aÉnylág .agy hah us Ma$lralualis zg], de .kkor nár a ió ellranylgoli áIapolban cui erian Teslinon inLnitbi. ie!$igDre Boniálés sub sicino léniiek alapján az vé]heló' hogy - legarábE vagyis: cLleo.ics Má.ton ke.Akedó. e vnlos ,hol osmán és gláv együtiélés is hé]yilee po]gဠés lakosa ázo. ajánlaíb volt |a.i.sa., a lörök tóból számazó elszlová. kosodolt álak. a Baltkáml vizes' sá.6 témt} eas Eló]jáúsághoz. hogy ő (adó)mcnlességjévek enenébena Bauukanyát, let i jerenther,melyen kivúl van ós kőZöNéEetn igy nevaik' $ját letkáhet' vagy létesítendóés á viznozanr függ' kíiszlitj. és egy idó vi'm.]oE is épii]hct' vényében ldié al*i|ja al.!l a bvrcská vizé! a van é5jog szé kább ázt ]á|sák lTmmk a Báücs félől érkezó' s év.e hasznávál és iémésé. zér wÓ]t hivatot! pótolni, bá. é vel az elóbb emütett Glegoi.s ioklására álenEedi€ t ik' de l í giBeti múLiávaljelentkezni el ne múl kűlvá ószeíotlalhatók á jsme.et€ i Ó]<, Hogy a BalÓk.m szóból ho. útusnak kezéhczvisszajuttatni l.ról . vÁms szóló gyán reft a núlt szizad násod leBétjów] enábt iEazolás is |datott neki. úey óíényesen Balokánj' áz Reu1e. caEnlT m.gáll.pitások* ]éhei ienni, Á2 eeyik, hogy a magya.áza' hoeY a magyar ny ho2tlláMk a határra! mEnak ére'le é9 njn! idópontjában, irreive Ezt alátámasztani ]ntsák Íé]éleceí elblEyb van] Ban*anyá' Áz is .yilvánvaló, hocy cF a' a bpaYtálai, hdgy 3z idege godcs várható linykedése ezt a te lebt ért+ gekben tovább á]t az a véEli 3 kcs.bbé fogjá tenni' kú]ijnben n pedis, h. ekko. a redkt a De a nai pési éItékű volt, clak mezógazda. hdrja' nem 3 s'geii külvárosi' hanefu . budai h$zlosithliadán Jö]dtól ]elret szó, ságilag kúlvárosiú gondol' ánná! is i.kább' nivel 3l'g 3ki ecyálta]án tud !lÉl, hogy va]aha a szige|i kü]vámsb nevú hdy' Pedig voltj de ham2.ább elenyéyÚt, nini á sokkal késóbben k€]erk várTsi, ne]y még É. n él' Méc kelclkézésúk menék is haso]nó vol| Iornis, vízgvújtó lét& siié!é' ]eváetó á.ok, behalasitás' íü.dóépilés Bár a klindD]&i á]ap eltóró vol! a kót be]yen, tclepí]aku. A sziceti külvá.olbán btm€zehs llt és lotiás vo]t az a1ap,níc . budai kü]vá. í!!' Nban nesle.ségésen j&i rét.e a hely 8 lgy íakászioltík a íofásokai

E

A nli' a budai külvárosi Balokány .eve elsójzbéncgk 1746' januá. 2&án jelenikezik jégyzókőnyvóben 2,' vám a]ati Ezéú ós b.rá]úa mi,n indrkolt é lo.. Ét eljes ecészében idé,nj' 'Mir.inus GregoriB Me.cltor Civts et Inhujus, insinuavit se cor.m AmpüssimoMaeisrafu' BrllutaDyu ex!.. Prtun BudeBém hábi|an' prys sunpribus, et exp.BÉ purgáF, et succ$u qdem evéhere velletimn

/\

ar'.Lílyhrn Úl!

épileí nzgyÍJió


csatomÁt is ást:k a lelolyó levezetésóle a Kóhldhoz'

,-":-;z -,,.,--.

kiÍoje2Íe. .j.mnlo$aiirne' M€ e gyzendó' hoey rindezek Jz árok' illel ve clalorfu ásÁya vonatkozó tétglekaz elszá külijnböző helyeken vészettmulkátat üánolidcie ncm sik

szó

külvárosi

Balokán'Ió]

égJ'

jéléntkÚik 17?0' júliu5 1e.án] stephánus Nagy studiÓsus in Balokányi submeGus an.orun 15' Nagy Istvá! ií áv.s Iánutó a Balokánybá fulladi, A kja]a kitott vízcyúj1ómedencénekézenelsó en]ité $ 1Egikus senónnyel kapcsolalos.de biz} ós ázt metelózóen ná. szá'

ülós r?77. június

a vá.os' hanem má3 t jelzi a tanácy

kijzijnsóges|ón!k cEÉo.i6ró] ezuu:. .epal2tiojáB 500 é8ett Téclák résTlvllt'tbk 1755 ben ]ánási halárca! 9*tnt e cEletnek jlvitisáÉl ismól r vá|os birtokában kellett ]ennie, dc ltivel i|t kút .üől ad.r az i.alokból na ke.ü]1 .ló' Még nyilván azon fo.Íásnál ké.ijbbens.n' pedig a !árcsi vánadások kó. ószaki padja Iölött 1oElaltak és nelynek ió fel. }ika B 1750, íeb.uár ?5 ike kijzótt jéréntós munkák.a vonatkozó kevís viZL oLvan munkák' melyeknek 'onás íág 'n$i is ada|ok sz€Epelnek elyégiésót. tanáGi háiá.ozat n.m rlulhaió a jégJzókijoyvekben A szám3dások Ye.ini 356 fóldmé!ó elkégiteilé. várcsi rang elnyéÉ$ éljából ölnyi claben.t. l6sa t ást]k tiryyálásokhü volí szükség Ez a tér folytlbrt jog.imei közótl ilyenekcl t.l kiínéléttlóte|ek kép Pé6étt sajnos nÁr régób ism**len' de Énert ánmk eEY égynec'.déE kisebbibt má tcreno ádjaccntibuE $l!ta. ndynék érededje áz o'*zágos Levél!áts der stádt w leyteD wékh. bey Ezi . té.képetucyancsak qo'

üjeko'i|3d

duciw lquae ad molsndinL'n Basa-Nblrn l.őhidnd n*a} nedrét a veze|t nxlon i|ányábá' 't jeleDlt' hTgy a nu.kállbk a büdli küeá' rosi ordabn rrlvtak nálatának esetü.kben ninc jeleí1óséce'llgyan 5 klaszikus laiiNágb.n árko| j.leni. dé a he]yi kony}alaiinságbáni.]enihéi á|kot' de jelenthet !án.ót is' Kii]önbén c5ák sáncot ást'k rkko'i b!n, aká| vizésáIoktól. akár temelói árTkó] néchaliroás: voLt yó, szercpet nóe .g' .Iossonbus canalis p.T délluxu aqü.e fluvia]h ad Ponten r.pjdeum defluéniisF.. praia et

néven:Ábbálikana'

alikana megjelé

néier' kelgti nyugali bal funlegy kéG,' i.ányú s#lesége pedie kórii]b nóict' Keleti olda|ához ille5zkedik egy !allmivel mgyobb, sa.]óveróeD élnyúlt teúlel' amélybén km.g.uhB, agyaEgödö. lcli.at van' A Balokány' kóvétkézó 173?' június 23 ál !órtébt ' Mauremeise. wolrgans dc. oiné| vor$adi unten ecbauten Mauthaus .''" RécknünEler IIks kóművcsmcí.r a budai külvá.Gbaí l BálTka. nyl 9]át lelépitettvámháznál légz.tt munüák.


eftdmónye' A 'e]s} uÉyanjstécllgyá.tásE alkalnál véczdt javiiáséIt kap pénÍ udhatja nióta' a A tó éléténék íontosabbáuomásáIól ad hiú léúlel nyugatj végéh leúéléséL hogy r llkoság iégla é5ráIyog i€é a kiivettczó ada!' nyél kiélé.Eíihesék'^z atyaAbánvászásaL ke 1739'okióber 23 án az 1222,sz ücyiralban be j.|enti a t3ná6nak: '.''' hatte sich geáu$éú let feté bsladbk' Ila á kijelőli ci'd kihe.ült' menétb új cöd.öt kezdtek Mikol DuplatE mae. indeó lon solcher 17?6ban a íélméÉ* wurde."' Közöl' ielzgt Ésr lolt soÚn' a lerün lekintve nyilván má| hoszabb idejt' le' hoEy a Blloklnya halástavat nem kivánja ie|jedését cZ csctbcn nyilván ncn jc .állitását, hj9en szemponijából é.deoes visz Balokányban a tó volt' ennél az újabb úcy lábzik négsa volt liiii

Yonak, hoey e]vegyékMelce| kedvéta ha]ar

az új iégbégétdt tájára. A zsolna' g'á.' n]ai lé táján PiaBek Anbl agydcEöd.ijl ós écebt tóglár, Miklós jdőslbbik fia' Ignic mai zsolnay Eyá. magja ]elt Hog]' milyén ]ehebt egy ilyen tég]á€]ádás E b$znált alyacgi'di'. kimc.úlésekr.,akkor nye.helünk képét' ha a iégta k&ziÉse évsz'.dig kisipari módsz!.ekkel ió ént' Az végezl.* az agyag íedv.sitó. lóáítal. möcóte Yaadt á nyÚstégla, Dljd ü .cdóhel!' ki;

'zuLin hoszabb ideie nem ielentkézikl Bx legrerjebb. nevétcEli lik tájékúódási be' me(épii€ t ték az oF yágúhak a HalÚ:.tó] keletle, Péc*áEd {elé vgzetószakaszáLFz már ktxzé.ü VonalveEtés gáI keve(en halÓabr 5e|. ! lehetó lege€ y enesebbE kcr vetyes asyassal n városlalat. egycn.sen átvágott ! városi kö, btjén byiást haeyvd. Eqd |ecelii 6zaki Észén és 3 Bálok]iny fóbb foná begyújloliák 1riécél sai fe]eft elha]adva vézététki á várcsból Mec

Ez az ecész .gyúttes az lóto a eódő| ki sáeoi nyújtó po frá. épitert volt' a tűzclés huzator kénény bizlosi.

^olnxy vilhos utcájá

nak hivják. mivel

jerzeri r2ms.ub.,l

asrrg

.\záki oldálin mn.adt gyá. vasúti mkodója nályén vln. hogy l kó'ckNdés a vasútiEkodó Mága a Bálrkány licel is jó mé|yenfekszik az út s'ntjé álát| ánnak elle!é hé.lékú'de jelentős a yinl.külónb!ég a Balokány|ól nyucaí2. a lé. út szintje közót|' Má. szen. áltípitani. hogy

rla.os iavitirnak

is két há|om égétés után

tigye|émb.véve tcljes.n ..thetó, hogy miéí kcllet oEgr.ics Mi.ion Eltakaftad a rens& teg hluldékot. szenete!. hogJ ott temó tshj De .Z b nyilvínvlló. hogy kibDi &éd, mcÍ Iébg húzódolt. Á2 anyag élÉlolitása uián e |y.ke! a rói elvtélt' dg pé]dául9áo1óíöld' óp. pcn vjzenyóséEemiait, nem lc


F, V)

i'ii,?,Í's. sh4t14@

9*]Í''./

izl

,l

m.lynek j.tyzókönyvébm l335.ósügv'lj: lóIe' ozt az e]Eo.dolásia kósóbbiekío€ j ák ará' úlésón, orvasharók: ,,cum laj : Ho!

,l

| Í.r? o'" " g j " g g .Ld . ' o rülé' gPolo.'.' h"'yj|'c (." 1.n'i\

"hd-'

n r',ko 'el Á ls^o odr'| Ío'á

rEL

bJa jPF/

'u

'Lr ánq otl' BJ'nkJay d'.|u"' qra -' p.orum' bJtrdlrc' cT lquÓl pén4l" dq '" ab mdtsF "{| ':

l; ' sote9 s€ n "b láakol r ; b r n ^ P r e b L . . , b . '/ . Ele l \-l- orc *mtiLnfu.' -. .**'."l cm

'

pr;.

Egd á!

", , prcj*torqF ámdább.l

mc",

.olIi'

lEÉsj á loúl 'Úrc.".'e| hjz \6fl\e enlere eleíendo vl' éi'. lcndci6k e t^n s.i."...*-;-kn' í"-|:: N^^. löd.;"ó| N-',.i]: "

' -.

")

."-""i

epht

á BJrkán{.

*"p*'u" ]"h.b..c." ,*{.1

'l o' prcb.lla\' !'

P.dg á-ldó e|6Fbladbva| s \ Jloá.o\ köve'ke.L.k kitfut á naElsááus 1322 jürius r5iki

A b'.ollág 'elJ6ireÉe B +kdáláL és 1s22l' kelL'é-e] beny!íotl. 'lÁbb|a. j.lcnftór: lna

I

II


Az A vaL jel,et{ mgy

Bo]okam térülete

die R.Éulirung dés éltávolitandófi'ld1öme! 1927 Bolokánya Téiches betreffend' Iauth PmthocolL kóbt'l és 12 köblib Schlu$ zllt t335 von JahE 1322. A létesitendócF csaioma hosya 33 öl' A ke' jelentéslordltása a kövgtresztcsálrfiáé pedig 55 iil' A T hid le]óL b.önló vadviz honokkaL és Tekintetes várcsi Tahás| a nagy Boloklntl qó.t on. Áz 1322'július l' én keltl 1B3'' sz' jetyzó' nan ki kell zárni, ' célból ecy 54 ól ho$zú' l őt szélésés 3/6 yiv]elni 'néli@bioí á Balokáryá nevú nJgy Hogy 2 s hidnÁ] bedn]ő v]dvi a mgy BoIo' viziárcló (deí grc*n was.. Beh;üte|) !gyét' fiely nemsak általános narhaitá1ókóot, hanenr n.l gáiat kell eFiteni és igy a Ivkanokatél keLl ieÍ'ln is szüksóces szolgáltJtás! teljesiti ezéd L T szrcs 4rckkal ki Lénche eumére is talária

teszik ezén szükséges iónak a szúksógcs nrétékig vaió he|yreítilását' Ezó.t helyvimPot készíbrotr r !áIosi mérnökkel, mely csliolbn található óJ terii]ét lónggét felvéve 'á' kóbiil ós 12 köblÁbnyi lőld kiemelése szükségcs ós a Eilip _ ahol a lclíG a kút, aho] a fólorrns van. nely áz egész ki'|. nyéknekadja a vizet' iEen letomlott állapot ban ran. tatiós áüapotba való ho'

Lótsitcndd - mrh,natóhoz (vieht.án}e) A c jelzésúkút' nely a környékbcLi hkos eléeiii ki' oly nélyén van, hTgy a jóvág ]ká. neg i5 lű.ödhet ben ne' Ezórt vkszintjéi 36 Az eg$z A Flú naly Bolok.nt a w termó gdsmaeNktGavjelúfu Ha a kicma]t fi)ldból az f 6ilipné! hiányzó bennc |evó bóvizű lolr:isok

^ tanács a jelentéí táIgydb. t'gy hd'orctt. hogy a jélentést mellék]eteivelegyutt áIküLdi ! választott Kijz vágát' A válaybtt Kijz 5ég1323,jánuá. z0 iki' 5{' sz' liszonyok kózőt js el kél. az álláspTnt.a helyezkedeit,hoAi ''' ut la lan9 íogadni á tervben negjelóIt elgondolá* brf hic rcpuryationis dicti lacus ad IeticiorR la tó) eEész hoszában 4 óI szóles' yéliében nÓndolt n' kitisái|isi nun niátta] eléc hoszü káit bo]dogabbidókD kell halasztani lgy m. viz lenne úgy na.haitiiás' mint tiuhijz váló .adt továbbo is a Ég| áldatlan hélyzei' Yáuitás céljábó] hozáláhetö' Ezen nrunk, kólb:Ee 960 li ww lénoe a kőnűve$ és j.s mun&a 3]5 íi rvw.ból lennc ledahdli .zjnúlé ul\an rdJzoll Hivatalrs jelcntésün}kclegyútth]gyrabecsü. lésünketküldjük a Tckinieles Tanácsnak ponlosággll mcg léholeti ismami a Balokánv Meuékeltóka mérnóki jelcnté*, mely téIké akkon álbpotát' só! núltl'á| is tiYtázni lcheés a té.képbóliz is leolvag kák kóltségvetósétta'tlm5zk alÁbbi.k Ve h{ó. áoi.e a jelenté nem tÁr| kj' P€].l{ul az, foüás' j]létvefoftásEoloí iÁpjálta' HoEy . B j.lzétii kn BarÓká.y renék. \ziltje magasabbLninl 9 nlgy BalokÁnyéjezéft voo de. licken otó' ttogy a vú táÓló létesiiósl'ko. éfthebi]eo naEy hibj| kő verai]asubg einer stácdijs.hén D.putation véttek eI, amiko. két sz.^nnyczóvdvúet is belccngedtekszükségiérénül' kényszeú várakozási 4"- r00 wigmér Klafte|' sin.on Novák siáedt lngénjéun A nagya.áAi mgy te.jedgrme hiátt z alábbiak sak a lányegéebb fuszeket taltal

Íénjezctt lfu néhezen is,

"".o"e"a"tt


A"zu,*

:z;-z :e,e;"

I ncFá|óstt

ú'jÁ.!I.éí kN.

l330.ból.

új tó születet1, viz sánára h'&i épile|t' A Nágy Balokánya aúi .E]'ben a Balokány íényko|átis jelentel nyugaii otdalán kilúl ]eíutó násik vadlizá.kot kiiktaltn a ióbúl és a lgvébjó árokba kötőtte' le' A vá.Ts bnáca bizonyos jövedcléhből a ]áko$ág mszére led& ^ ió 6zaki paÍíja íéretii k'vánt ad.i' hogy obból a kutat lonált' ivóvizet szolgáItató IoE]art rebdbehozalalához. kóbór védó. észki o]dálán is e]u|asiló áI Xö^ég ekkor rárst épit€il' véciil a NaEy Bar lásponh h.]yczkede1t. egy sz.bayozó ^i bdTt elÁondo]ásanel]elt. oflennüuet Már egósz Bá]okányt. v.zetó árkoi' xlecáJapilTlla á,okmk l rejtviszonyair is' Ezen ádatok figyel€mbe vélelévél élkészíieiie á ió és az árck t!. váI6 Jéliejézb1le a leNet 1336'ok'jber r7 én 26:l. 5u' ul váú Kama.ához 1av!l nini hárasbvat bérbd

De á ]eEnagJobb váIlozá* az okozta, aho. anyagot keelld kil.melt Megelósi1etle ve]e e egész Eár.éhdvert' neg. A tó kózé épiteite á hiá.yzó gái'ákászokat' n h6eú ás kb' 32 n s*lés ová]is a]akú ggetéi ópi1ett, nelyE á ke]eli iut'i. lgú' hogy .zeknek á hidaknak n.Eyobb Észe löldiö]tés ncg. ]ehetó!é tóvé

majd 1933' íebruá. ueJá.ca]< a xama.áhü inlézei| _ íeteLiesz A ió n€drenek mélységcrem volt egv{Tmi' |é!ükbénkédók a bó.beadási leltélelek jóvá hagyásái ^ kj.áIyi udvad i(amara ]333' július A7 óg*i részen íólölnyj, á 7+n jó'áh.gyb . mun}álaLok.ál lelme. 1 mólys.! 12éú á lóúszta1ó1 is r dél.yuea|i ré szen jeló]iék ki. Kósóbb, a bérló áLtal k.:szi. 3291 ít' 36 xr ww ieit lszoda FediE á déLkeleti részre kerü]i' Au TxzáErihjr a ró ézaki vóEéhÚ kodiubl olJcnmüll.| lcNa szinte mindcn elónyőset hosy iú2 lez.ttek. áheti i Novák 1élete.vból pedig L'rcn á jéghordók beiá.bssnak' 1ál á Nágy és Kis Balokányát egymáíól' De a hoey Ezzel a megoldással' vait Kx Balokányá Íe]et ]evó nidnál belépó az anyágo! a Jenálrról n.m ketle1! kibmelni a !óbbi résznól számazó anyágot a sziget ÚÉ a Kjs Bs]TkÁnya lásáre és a gábk nege.ósítésé De hogy .l ne íenny€zlrese ieft felhasznátni' . kó]bégek az el6z6 teÚhd éza]rkeleti sa.kfu llkadó n.cyhozanú íorráí tépés!lelÉF csijk]renrek' á vad kérzt€ z ódósnél, l.lélt.' cíopol. vi7ót' a


@

Még áz r365.ben mecjercnl elsó kll.szied ieE első kTniúrjaii 1űnteli rej. bé$eadási árlejtéstej' és se n.g' ami BeE is tórtént' 1333' deccmbel Bcnne . szigeiet az atkor ná. létezettEn. ,r-étra 3493'3z. baiármttal a város béüe ad' sel Adoll epltette fel kel] téte]ezni, hogy . ló ki a vaLósáEnak tavai esész kon|úrj.i Batokábya a No!ák és offennrüne| te.jedésáben'hogy abban hillkar brthason' szig.!:n, v.Ey kivü' éj szaki ré*én' az áli]]a iulajdon kölIségén fel. déli tijltóí egyen.senfolytatlá tó délnyuAxtlElé kissé kibó állitandó Epületben '. ' bft m égymásután köveikez6 Evlcodóe' 3zaz 1339' YüLt15 oil egy saroklképz']ddtt' Isned azonban Á'n]n hómp z{tól 2likéig .'',, á kőrc|kezó |.]|etelek méllo|t: las7lTit ltijzség azt kivánt., hogy P.dezzek az nzéí 1246/!343. .,4 a takoljág szábádon me.ilhet és bord r33& novembel

b). ! jég !ágálx és hotdása mindeokinék nak nev?it .s léíél IaBizolva ' '' b.nu1a|ja'''' c), a rovaknlk úvbiág

a kisabotl is j..

d). I'ogy a nlrlÍTáknak v!l{j ne.etel sefofu vín J]att m.g nc

néglzetcnkénrábrízolja'

ról hid vezer a ságetle fuely Íonbrn nen ovális' hlnem iökibb e)' bódó kőtelcl l ná| elültetet!és m.g ül- sított' Ietünleh Vizek árkát a szabílyozó zsilip tetcndó 'ák épslEórc !éii részónjcrcz Yalanri l.telíEényr. ot. ahol élsó bó ó. úYóiskolá! léi* A bé. l]3 íorjni peneóben' Á 11 it' bánl! n.m lehei' nogy mii áb.ápéüi a habdik év ulolsó neeyedóbenbeszí:o1' nre.t ].ginkább € e y wito.l a'vi1éz Jól. úvójsLo]x ]ehet' lnnek a 1ó .endbehoaiati üevnek van tűnik ki hog' xz o|Ien. azonbetr egy mgy hiányosága' Még]redjg az. Mi.den oti g.rcp]ó isnenúk' hÓgy c<ak l lrclyrcál]itási te!{é! bá. ]ehcls ké' lékifuény clkészü]l Ana, hdgy mind.n a lcrunck megfelélóen elk6zült, áni a teryben .lefei a igÍnék klvile]aésko|álak]ulbal nó a kósóbbi n.Tt! lny{ban ta]Á.]unk dosultak Ál enLiblt logblbtoft, 1333' de.cnbet 29 iki 3010 { jélÉnésmcly De tórkép, mT1J a'nunká bdcj} ullláRok't szerin1'' '' a Blll'okón'a Padjiit kóróskó|ül' zés. u1áni lllllpobt


bozó .é]t golgált' mini á ]ako nosóbe|'. laÍos koBik. ba lizhTrdás. a kl!ácT[ jég ..kodása stb' ezék ponijáün iódéntek és Dévélójnlézél (á siirt) eogedé birlut neh voli. A ]étesi1hc$en' 1ól' hogy a róban lijrdó ostolíi kőrii] MgyloDbú A bnács r$3' Ba]okáD'a róban úyóiskola ueyancsak lombos íák vétGk kórűl' Á tóban a meE, dc . tó mellcili füdózók 'iszkálbk' csónakok siklottak' Mind' nem éngedi lótésiesél (a M,)' !a$ . Ká. Kis Balokányi' kis 1.vat szá.nÉ (] sbck ház' M) melleíi váDsj keÍ ley ús't rerajá'rlofta e é].á Ez a rendclkc. tlk' sót, nin! lá!fuk a dt'.ók elc is |u.kálgatták. úyóiskol. lélesitése bélc az idiuikus képbe,só! min| ]tább k'túnik, más kélleneileo lénye'ók lóként való bó.búdá* Igáz viszont' hogy vi' j hJl sával Bak téz Íe.enc búleii idejóben UgyánisaB a.yae.k' r bét]e1iyeúődés|renlehetet találkozni Nyil. rz hó 25 én' l0í3!' v. ván heí is használb é.re a célra' Áz '2 hivatarnak,hogy a június aén vitéz leEncz sto$enden Dün' bé.lólel kőrói| sz.Izódés|égy (rágFle.akóhely) und dc. nahc uszodá.ak öIcs néreiú ee.ablacerung gelgcenen (dógnyúzóhe]y) schindangé. kipá.ol viióz maga ró]. De gása a ]cvcgót mágezi' Ezóú: l') A tláEya l.rakása a BolikÚyi ió kózélé' ' ]óúsz(alrií otl 3 kii4]buD _ nács ehhez 1339' 2') á víz ftgúr5sa a tóban ecy mgtleleló 946 sz' hatá.mtában hTzzi ó és a üj 5abá. i5 járult a,,al a félbb]lel. hl viiéz a KÉ Bl. lokányábln nedé.cétásat e 3) ! 'elhnlm3zódolt contok és bDlládékTka ló|tént' Am .ém múködijit sokáiE' nelt anini !z 134l' júliÚs '5'én kélr. 152a'sz' üeyirat ta- budai kü]váDsban lévó dógnyúóhcly kiizc]é Dftitja' a rakcsáE disznai úgY öszetú|ták' ben n.grebló nélységbén elásandók' mi.denJéle dc leg inkáb

clóg jövedclmet vitán.k' ttvább adb albé.lelbe Tanúsitjarr a m261s12 9 ügyi.Í Jiivedelmezóbb]ehetet|vitéz másik beruházág A gigetén (jn dér Pdjge| INel) épiiletet cmel|, anelybén égy nilcbren 6 ecy bilriá.d a bé|reftel ecyüttjáró borkinéísi jogn' szániihatoi! is a jdved.l meó'égre, De úgy tátsák á bglaháásnáL túl. 339' május l én a táncnulatsáe voll. riatt. áz engedél}4a vá június 3-án kapb azt meg l!öv.ikezblt. vjt€z eután sendes idószk lé.énc uián a kijvetkéz6 hat évle schúd@ Farkasokhoz cifrzett vendégíocadó |ulájdTnös' _ bérelb a bvar' IiÍájd '.z 1351' áp.ilis 2!t6l !35?. ápdlis 24'ig térjedó idóiárbma a bé.16' Dé ó ná| iet| évent.' nyilvád Jz í]ialános áuacromlás ^' cddigieket áilekinfué az derúl ki' hogy a sokféle & ér6senkülón

Bo|kán\ ko.nyekL refu]et A terűlelet haznositani kenene' A hulladékok eltemetóséréá vámÍól lávollbb kell hclye| kijélöld' M.jd az 13b5 ctjÁiás véeéii ázá1' Lukric v' úémőköt a véblére és leadására

hocY

balokÁnynak ham.béóe adását' vagy ódjk ámni eladásátn.ckisérerjE"' Hogy mikor és Í'iként hájloi!ák véETe renti ha minden neg is tij.1€nt

a

itziasági ós kö?ogásaéEúgyi p.oblénákat' úint az majd a későbbiekben kideful' I{ube| bárléb m57 bvaszán lejált' Fl*or '3labi zökkfuó táedt' nc.t az új bér]et negk.i!ése nem kőv€|kePti bé o]y áuiTmlti. kusan, nint cddig' Emek okl Ú voll hogy ' sznbén fokozoilább isény! ké! iánas?,tott, Eoly.ket eki ke biftokába. lg)retglt kieréÉeni'


ÁZ á.lejtési jegyzőkÚnw rogadnunk lnsel 13 án a várcshoz inldel! beldványll' nin! hiler6 adarot tbben 3zt irja, ho 15 MárZ d' F' sb1tcerunde.e Baloklnyaer Téiches wuIde dexélbe den Hedn

c' neürer, |' witt, s.húlz

hende űb.rla$en,,'. Á Ba]Tkányi ió ádeÉse Reuler c'' wii| !,' scr'u]2 urak és áz én ja vamra ióválBgyalolt' Mivel seEmiféle válto. zásnj] n.m rö.iénjk enlíÉs' íeI kell lételanj. t áz éIózó évekhez haso]nóan |ij.bnt' De hoey váltüás készúIódótt' azt jél. lvitt ferelc

ós Eo€el

Adol{ nájus 30ain kgrt

lÉt.sí1ésccárjá|l s.k

isy k.pbarjik

kófuxogják'

fi.rl

iö]eybó] éFíi meg a, egósze|ésa Yiz leleíi !észi5 óvénkénljó oIaj A le]|i. s2erjnt át.dolt epc. és nrás íák.1 usztulók hélyére ^z északiord]lon le!ó ]óúsztatókjó árrapot. A lako$áEnak joga Yal edéoyekbenvizet á Iákosságnak rélen a jee kiternelósól és el!7állitását megeng€d.i' de Íel lzáhíhat }osjnként 2 |t, cMl, Kóteles bé.]ó a taval az iszJptól tisztán ta|. Pécs'1353'já!uá! r én. azonban ezue] nem zálult geu ódés i9 élt. kózól!' A prob]ónÁi úgy ol doták nreg.hrgy iá.uár 6 án ez utóbbihoz eEJ

az ot| levő többi foÍásl is éEybefogják' Kérik . váfus hozzájárulásáí' nz ücybcn nár jú.ius lén jcrenté* ádÓtt obs. káú nen Tkoz' a vállalkozók.ak Podig s?üksóges' mcy &]okana.há]' á ÍonisnÁ] nngl má| korábbaa nagyobb he]yet meElisztito$ és pi]ó'íkkal ncóhe]yet dakitot ki' A 1epézett nubkáknák akadályát lem lít A nár eú]it€tt geptember r3.iki beadvá nyában Engel Adoll azi is beje]entetb a vÁ. bó.rótácak neD váxálják * uszodaépitós kijltségli| és vjssalépbk o .zon ban egymagában is vánalja' Kéd . !áfu{óL a E.húzódó' iircyalások uÍán vé$e ncgtöújnt a szeuódésk6tés .z a]ábbiak szerini Pécs váru kijzijNége l Balokahya t:vai 1358' I. ].'ól 137'' x[.ig 1..jédó idó be adja Enael Adotf pé.si ]akosmk 1]0 í.rs évi bé. éü s0 bé.rő .? épi|endó köLts€es lét€sitnónyeket a r5 év reterte után jó áx!' po1ba., diita]anur ábngedi á várB kdzónsé ve|kaó

nyáron a hideg íü.dó használatb. ke

& álblános úszóíú.dó3' . kabillüfdó 12 xr

Bérle|iszerződésÍugg.Iék' ^ vglNi t5ná6 .s Engel ^do]l bérló kdziilt' Bér]ó kijle]a az 135' máEius l4én, 199,1' sz' alatt veüódésilégkib.'!ll Ba]o}ány ilvon: 1') úMóiskolát és bideg fúrdő'pté,e|o| lé|esi. td á sjái költsécéd'a2 ópitési hjvatal álta] jóvábgyot! teÍek szerint' b') azt tiszta ánlpotbn laíani és B xé!1 !áI99, va$ úszó IüIdőt' 12 xÉrt k'bin fürdói c') 5z ecés^éeügyi ás rendóri követ.lfré.ye j) ) l.öteles a kövdkÚó icsiiményt jó kdbán laitani, eai]in binden kjl.rédtési igény né]kül l város közönsécének 3') Á !á.os közón$ga 15 évq 1357' okt' 24 tó] ]373,okt' 24ig á ko.ábban negátbp|loit óvi 110 lt os bélleti dijbó]' áz briási kőltli'g.kát ká.pói]ásu eléhged é csak 20 l, BFt kél] fiPtni 4,) Tiszia Jüdóviz ny.Ése áldekébén bérló jTgosul! a lelsó, úcy névezet! Kis Barokányá lo.rás vizét feLb4zdálni' án áz itbni' a la5') köt.lcs

M arsó fir.Á9 hé]le't mosóhdyet

és a félépitné.}t ötéven}ént oraj{c*ókkd Az 1353' úájus 2liki

t3!ácsülsbór.

újn


jlJt' ma E.n .*nodés me]|elt lckJik eg' ]Jet EnEé| ^ddt ji'ni vÁUa]Eozó LeÍ]észtcÚbe Ertáutc Ploject uebEr d,e Erbiuia ÁD4llr und s.hp'hmschÚ|e két

a benyúÍoli a ieB'cket

i*

ng

r.koNt.uáloi

;l|**".e

B"d''Í...

dnekJLf.Wss.

-"i -r"r. e*rtt

Hohei Beh'den Tgúc

Pranén(r slk Bc'rJe€ n )

mch

bPi|jgendcn

dé. áu$é.én Unflieduns von 2. (3,30 n' an seit. 3, o'0 m)' íIei blcibt. An dér obeE schfulcn seib we.den 3. (á.70 m) lang' 1. (1'00 n) breit mgelee1erbáli 13 ceschlNene c.bine jede 1' (l's0 m) lans, a' G26 m.) bEit u.d au$erdem 2 ].kaüláten' jéde 2. (3'30 m) lánc, 1" 3' (2'3a fr') breit lű| die casa und das AulsichtpeEoE] Dié clbinen sowoh] als auch dér rjngs un das g.béndéconmunicalionsgang werden mit BPtten g.diélt Die s& pa.atbáde. und Eesch]Ts*rc. cabincn c.ha.tlen éin mit BEtk. lcdecktes FIug solbsl wjd nii einem Ge]ándéraus Ta.nen olz mi1 .ichénens.u]en eingela$í Théil des Tei.hes wird iü. in |eg| und wénn es AÍ agen vePj*t un jed€ Ün..iÍj]ichkeii ober'

bis jctzt an diese. sblle befindli.hé Plérd' De ouéllen' ve]clrc das Bd$'n 7JÍúU.n h3 'i' K|átl€ Í hen lL€ c én dÚ QL€]k trt 16r. (f!I D- w".*''p"gd FúnfkÍ.hen,an 61. Jánneí r35& m') húhe. 3]s de. des Teich{áser sp'egeL5 Adolph Engel '.; di.*lb"" ti.I"* b"i d"- jetágen w]seF als Unterehmer' *ande nach nehrfachen wes .sec) k'ndén 93o cub,, (0'01693m]:0.001.lll Fenti nnszaki leirás lehetól.g szöveghú foC rup) dúe| tn e'nen TJge r? 9/]0 cub. 1l2r 9 n DLe oueL|en s]nd lU| . néÍ Ila ouid.átk|aÍk. l] ] 3.l m) zelt eey PóGet| épitendó hidegvizü p"'." 'L4.Lán*' y BLSL! 0í l ...*'ii.d6intézeiós úsÉiskÓlához' wss{N) EAamíéll. 13. (0'4l ú) nit lhPn jÉénya váiosbán eÉv hjdeEvízú Az általános ' n srroef und \on ds aus

ri-h,*;

t"

"**.dl.hi deÍ B:de Aníalt geleikt B*"" ;'F"*" zrm schutze segen

oue]l€ b J$ln 5uwie ,'n PIUncn dl. n té|st l{o]Ich|Jübcn be íe5iigt *erden ceÍhlojcn' D"' !"d9 ""1 dem oberhrlb seleqenen dt"..R"'*s^ 3" (1á'2 m) Lá.ee vÓn z0. l3?'9 n). cine B€ j b einEe. nii Piloténdáúén i";. !thb' *i.d n!önén . né ncfc z r 1 {0'a0 m)' bei dcm rP'u]ií Í'i.d. ain. Ticle von 6, (1'90 n,), und rl;n dahÚ in ciíá 4 (2) Taeen mit va$er .eilill| w.de.' De Bod.n erhári na.hd.m das _Br*i" r." S"Nr-R' hi 9" í2l 2{ cm) hobc Ki6anscbuitungl velche íeslg.danpli wird' Dls 3an2 Bad wird mii einer 6. o'so m) hohén Erél ."z*i."he."'*

Iűrdtjinté?i és úszóisko]a létesiréséB' a.ra az á magas hatósáEok jó. gsgté., r{hagyása hogy á budai külváIosban rior (2 db menékret) é5 éngedelmükkel ^ lorrások' melyek ' médEt feltöl!ölté*

1{:

Iénélésezek a jelenlegivizállás m.rkt 0.00141l térúlétenvan. mll' Á Íotrfuok €cy 113.7 nle nak suéGzófla. de egy l5r'r naé médencé ben ]esz óségyúJeq vÍztúkrük0.'|7mjel i.l lcsz emeLvq najd onnrn esyen vizáróan tömítet| médéncéjébe Yezetve' A tlsziá anságok ellgn védélBük, íor.Ásmedence. na Jacáva.Ttkal rógzitéii pallóktal lesz fedvé' A fúldó és úszónédene á s'gei ós a leLette l.vó gár közöti oly módon lesz élhé]yezve.hogy az .zén 1é6ég kőzepén legyen. A neden.é 33 n' hosai és 1' n' íélos bé]nérettel cöli'pg' takkil lesz kőrüláda & gÓndosan inHztetl


A. Aib".L Iő'n..,,.g.ö| n"/.z"L.

rr.

a

.b!r.Jzi

|ei!ís. il.pjín j& r.lrnbrukció

pauókkal burkolva' A nedence mélységea be. f90 m A nedéncé kb. l oap (Évé!' 6 náp. 3 és l] óla) áIaÚ tclik meg vize]. A fenék, az iszapnak a nedencóbó] való crjes kitaka tá$ uún. olyEódon hogy ! 2 hosszoldllon l medence és a külsó ke tés kózijlt3'30mnyiköz'ázalsókeskento]dalon lon lesz ? t.ljésen ?áIt különfü.dó 5.70 nr' széles kabinTkkd' Az elül!ő mindegyik r'90 ú ho$zú ós 1'26 m, v']lés. Ezclen kivül 1.5z Eég kó'.bTlutó kij'ekedó

lolyosó

!&ziící

Íütdó i|aíi EGz.é he|yeznók Pécs'l3íB' janufu 6-in

llget Adolf

bé.leti veaódét június r0 én. 6'3 sz' alátt f elte.jevtette jóváhagyásm hÚ (Án die hmhbbri.he Fü.fkÚchon) páíoló sorok ná| júl'is 19 én jóváha gyását nee is ádla. De a fürdó nár jz énge dc|y elnye.éseeldlt kóycn volt, Ezt bizonyiij! Engel Adollmk június kól e'lblámájái e]navolj!' nelt r l.vezetó í.ok mága.

zái. kábinÓk dészkából lél'éiót kapojk. A nre dence iőlgyodopos feoyóko.láltal lesz beke |6,e Iéz l iónak és hl a kij| len.é, fóként á fü!d6 leletti és z eddic ott

október 24én árú1 éÍesülünk' hoev a Balo 'nun}ái.. Jz '.tejÉtr úeg' ébben hilycn münkák loglal tatak' arejl fulzletesebb adatok ncn áunák


rcndc]kc?.{ré. De a2 bizo.yos, hoey az alaP bnTnyitÍk .lj.

sót, késóbb a

. 9ükséE*nél ncyan.

int.'et mcgvdósulr kődőt is' n1. bib.yíia, hoc' az t359bcn xi adolt FrTpagánda denczébene].bbi nyár dka]náVa] 13_19" R. js e]érf.a ví7 hóméBéklele. lzér1 mfu 1358 júnils 13 án újabb b.ad!ány nyaL jelgntkec!! a vá.c.ál: lEf léfosíendótornainIézei!€ r e i váI6okban, pl' |e]lét.lek nellelt: 1) á lakarakedésemme]]éit]evó 40x40 öles. je]en]egszenéttel bo.ito1t, használaton kívüli 2)' oEÍgút Eeuc1!' ]évó nct tá8yával és tömelékkel bo.i'olr ' lelek álengedéséé.t' azt sajá1 köllsógemc. kcnena sébhélyer'étedtek ^ béIletnenteshasznllátba kapolt lel.k búsz év mÚlvx dijtf,llhul vj$zasá]] a városra a Tor. .áintézcltc] egyült' Mi.den jornál tanuló havi 20x.cM {izet' ^ tanu]óknak _ a lanlelűgye!ó

rn8.l Adolr Az ügy éÜn1ézéseként csak egy násolat, vagy sze.zódós Pécs szb' kir váÚs ú. llábbiakban állapodoit neg: ' r') Engel Ádoll úr a balokÁnyi gigeien ioL úin1ézetetléresités azi nind.n. á iomá,áshTz 2.) 4z újúság Tkbiására Engcr ÁdolÍ roma tánárt alkalmáz s{ját költsóÁén' 3') 14 év húlva Azköz| enmrcuáltátás né]kül árenged á vá. {) Á tahács a fuEY és kis ?€loka.yá k.'öttj terket dijmcatesen áiengédi lnge] Adolf úF 5.) E.ge] Addll

ú. ennet elenébén beü]teti

E szé'6dés1359 októbeÉt.n ]óp ó]etbe. Ezm iratotkal €cyiitt étóke.ült ésy Iv nagy. á légkűlőnbözóbb tornaye B* áb.áival' de *jnc 'mjnden kisé.6szövec

nélkül' csak annyi derü]t ki' hogy a Bjzok.t tomabnár készit€tte' ksTák@úk .Eymás frellélt' De arF sgn ub] séml, hogy em kelüt

lelár.

A to@inié,ett.l

kapGolatban a vá.osltj] ka. sén ná.adi e]. Ezt onnan tudjukl bogy má. 13'3.b!n a Péc vá.osj De]ecá]t Bi.óság erólt lll 5,19A35a' sán alat per jo]yl ETge] Áddf és zso]nay lenácz között. EoEe] a ba]oká.yi nunkákhoz sáry! fi'ldet hor' datoti ',a kijze]bó:l ecy dnt 336 kocii (55 kóból (á r0 k.'' lhgeL ve IiDt n 3]l'' kőbijlnyi! 05, ko€i) eEy s4zonr5 szóló íürdójegy eue.ében' Bámel'iküknek is ló]d.e 'o]| lngelnek

szükPge' hocy a Balo' Fndeu&ijk llán b$ Engélnck konolyan is kel lét vennje .u ü€Ycr, ÍeÍ} ni 1a59 ben n€E jelent proP38anda fuz!ében írja:,'1353. éV' rtre.' melynek 1.só áug' e intézet {emóbb en. gedé]ynélfogla ALBERT G' k' lr'HERczEc 1359'ben je]eni nég fé]iv n.gyságú' 7 oldálas nagyar és nén€i nydvú !.ogTamlii2ete !z in' tézehék, nbben fókánt az útás és toma hasz. nos és az eg':sáégle elóryós vo]tát ismerteti. á lű.dózéshez egéysóEiiayi ós óval.sági bnácsG kal ad. A budai t. neral conmando íür U.lám 'gzoljá' hogy a í]bl

Péett

al}a]mazoti új s a leRmagasabb 8lismgrest nytl.e el' |éyben megkösón1q hogy Á íüzer észletésen isneL jdón át a bs]o]ráíyi üj és úszoda é]ele esenénytelén vTlt' neI1 az iralokban nen lijíénik enlités ró]uk' Mégis Luk.it Ienácz !áIosi némökEk eeY 1362' náÉius 24én foü, 1765' sz je]entése egy .ddic isme red@' új iényte nutai rá' Jcle nagy bolikány bvának Fr.ja u elrhadt dDs.Láli kijYetkezlében a, víz kúoly re hogi tó vÍzbélkül mÉdjon' szük' ségesnek vé]eh, et nie]öbb her'niga'ád' Úcy ginb a' bo]TkÁny távÁÚr. n'aÉátti É szén ]d6 vld vjz árka ljol ag leme *i tiszd' lz ányiból o]csó eljáIás

negreper6' me|t éddig ' eÁtát' védélné.6r ami nen sá nm eseit' Á jele.ü:s .ed.


!pro6romur IP,Z|]ERIl:|G TL,BfiL(]HT 5óoi'ílúóll.'

|lÜ!g!

)vr

.'ó.g'E 9gs63i't

Illcslust0ltA. lf.\l t, I Al\Ull Ltr l1ll./-LlllrrL

'

,/','

t,-1-..j.-Í-lJ"

l. l]nTü\|,|.Yl]|t

Balokanyjnál épittendővxúi vob!]ba esó Íák felvé|elé.ól'.' n keleli .észben1 db nyái 2 Bst-b.n oqJ.r..a

b.d'iry

ciarrejr.

ncDnye] iád' Ap.ilis nég igy t igen na' arat jeLenielb' hogy á Mgybolikány aljában annak bel'cénye 6 levó básapolt sáncz vont őló! 19 xr új pénzéÍ naÉ' voli' A2'épitó váLlalat kitisá;tbb Majd július 21.énkel! 4299. sz. ekrt B|achie. c'sartóL me3leti egY honok' Flentében l.rÁljuk' ogy ,,A 3'3/1,?6í,jkvi bányái és a mgytónecú an'atri égy ideig]e' vámn jelenten' boÉy a NaÉy Balokánya neg' nes szárnyvTml épitésévél oldotla n€ Dé éz ronsál' Fa.tjainak ki iga'iásái Engé] ÁdTlí Ucyanjs nem egészen óí. i lzi sajái költ külij.}ó26 haiórág.k elleníuá. M' kir' héfuöki hjvatll le. szepleóbe. 30-án Bubreg nen jád iblbérási jogEal á várcs a tó nyu' Miháry polgáú!'5ter}tz' melyb.. kijzli, hocy a $li oldalánál' nacyjából Ttil ahol nost a 43 as 'Pécs.ba.csi vasútáBasÁe honoksúnii&.aa vendéglótépittetc! mE mobám varasdi áIamút pádkájá.a ideislcnes épiténi, amile encedélyt E csendes évek után alapveió változás kij dacáB ',. a lefolyl vetkezeí bq ba nem is á füld héi végén' ' ' a vámMz és áz Eva szobo. kijzti ai''ási TÁsa!ág úL.akaszon a padkákat 1áíyleg clkezd!ék meg' saját cóljáE má. elóbb Eegópit A váltslkozó Eyo.gn dolgo. nelynek vásútállonása októb.. 24 én' 6'10' sz a]lit Üszógön vTlt. A ncgépúlt p.* ba.csi vásúl I2nmer bntiddrk jelcnii hosy ... p&. von'] végállonása barei usútépi1ótáEu]at á]bl állíóla! kaús. 9ar D kéi állom]isl é.thc1ő okokból ós7e ki igeabban honok :' kófuyebb szálitbinsa alatti reEpviszrnyok hé!óleg ninél Ésakabb.a k.rűljón és ezé.t a szárny vTnal e]lcn, halokányi tó egy .ósát íe] keuet| áLdozni' kedés biztoEági A g,?dasági bizlos 1367.jú|iu!6 án jelentetie épitkaós loly! |ovább és áz úszöc-barcsi vo' Bla| 1363'nájus &ón átadták a fo€ l ronn.k'


EzzeraÉEybálokányi Bár tir8iylagosán szem]élve a d naEy eljedelmű éte. szélegköE kijrülv4lmimárariEvolr ión.k nevezhe!ó'Á '.süli löliés meeápitése]evágt. . ló déri .é mi.i az ábnán lálbató s2tr a tó EéEtéhez képsi

lijek

kóróFsi

lehetósége íecszúnt' A JüIdó pangó vLÍelüle! álakult ki'

iáplálta' de ádták póllást a fénekénlakadó kis íonások is' Min! má. láiiuk' fukad! éEy jLyéL Mivel a ^ilip .s a nyugali égfnányú áIamlfi váll ]ehe lóvé' m.]ynek s.besége csak a beérkezóvjz hogy ez a vizme.!Í*ég vol' eleEendó az őnfisduláshoz üdi!ó áltapo|ban ahogy áz1 ! lakTság hasz..li. r2crkztább Ií sze mindenkor . lü|dó naÉd 2é1rbe á ]eg{óbb Az ógaki olda]on l.vó íorásnáI épliétb neg Ínge] az új mTsóhervet De ezekné]sokkal fu$29b bakró] ad hir1 Ja.écék .' ko.csna bérrójón.kt37o május 10'én,3335' sz' aí á po]cámgstcn hiv.b üszlevele' xbbén kéd jóiakamtú i.tézked6ét.hocy '.' '' das verunIejnigen dcs Bolokányéi wa<hé von Háule' und vers.hiedenenleblosen Tierc hin.jhsérjeng

álla] ]mndó kii'vtilisa

iránt i'

asnl :dja, hosy miulán E.cer Adolí bér]ó zódós éfulmób.n kijl€]es ugya úk kitníitását le]jésiienj'_ de áz idó' hoty jniko. köt.ls azt télni sábs|osan negbatá |ozva ninccn' cnnéllogv. évéról ez j.án'ban in1ezked6neniételet.,, uEFn nem a B..]okánJ. július 23'án . cboler, jár. qb.i.gédés ió. lént és ebból neghaIt 52. A 62.ból csak 9 voli pécj' Am a Ba]okánJá tó á]láFoiánál lnnak jdvedernezőségejobban ..dekelte a !áí0sr' Usyanis lnEel Adoll Tktóbe| hó 2'l':' rejáli' eéí .2 áuguszius 27' án br1.1i közÉJűl.ásgn a jészteilésajÁi véleménye kisér János pési llkosnak' az úcJnevezel! Balok'' nya ión levó Ú5zodá és eg'éb nellékhelyisé geknek bé.Ieie tálcyában ret aÉlna|áE ve nalkozó jelen1ését'KóZbévelóIeg érdemes nee .m]i1eni' hoEy Engel. úgy látzik kásóbb nem kivánt az uszodával toElalko:ni és szt albéts iEen c]óryijs ajá.I.rol 1éü vállA]b' hogy évi 400 ít, bárt lizet' a vá.osnak. saját kijlkécén zuhá.}{üdó!, e dói' 30 új örrőzőszobát épiteni. az uszodát eél szerúen és tart'hah javilmi. ellrijlijnitet! ]óúszlaió! épiteni' 3 k.' lenne ljzetendó' Ebn.k ellenében üvoni kőlelezil maEát az eEész Ba. ü 9ükségs ki hogy ió éjsaki oldalát a.okkal beEé'.ó!Íiéni' sáI beöÍnése megakadályo} kivúL béc más' kisebb köle

tonian' Mer| ő' hint bAr!ő,csa v'lámit keresni, A búz o]yan sámánrá lólcEz.tvétel l'jl,l .vi jaluár 27iki közgyúlésto'ább úF gyarb á balokánÍ égészsélielenós

hagynj' áni pedig az ó íó s7ol mit' A bnácsülás ki is adb iányi hivatalnak jöíiével 1.gycn vi^Eálalot .z irínt' hogy ne.y. nÍbén jTgG jeren káNóny 1o]yamodóv'I kő. intézkedések bizonyá.a nen' mér| 9z 1313.jÚ. sáli tig úr kórdés! lány úlhoz hogy a nár elis?aposodot|és bű íolyLín a kózegészség:'eáú.L tón.k' á7 éré kötéIésbédó

(]) aiÁn]áláE] szenben. végiil nég azt is akar tik' hoEy a város ál!a] adandó 65 000 iég]a fet. lraYnáJásávat saját kij'Lségé! éliEe át enén1 |c]hasz.á1ásával az úszónedeocét' az ésáki pilótíkat saiíl pad biztsit]isÁhoz szükíg6 kórbég.Ániémelje ki & szál]i1sa a mun]<ahe]y" nátius 23'iki közEy:lésnek !01|2442' 9z ^laÍ| kénytclén vT]t jelen1eni, hoEy Glndc.la vinc* l iett ajáblatát vjssavonjá. Kőzbcn' a decmbe! 3.ild közcyűlésen, 432/10'3sl,sz álal| Piacek Józsel mint á Éá} dsági és jTgi búdlmányok elnöke és t.cbftr Gyula t3nácnok, hini . szépésze|ibizoit3ág e].óke je]entdek. bTcy az eddjgi bér]6'E.cd


Ádoú ú. ! hárnas sakbizotlság lágj'i elóÉ !i jerentétle' niszerj.i a balokárya lón levó ugc dÁ| és az egégzbé|]eti idó alat| ioliPsitett be roh'ásokat és melléképülelek igé.yró] való ]emondfuné]!e!t'Péc *ab' kit, ákdni kész' de n\égis{el' tót]enül lrikijti' hogy á váIos k uszodát, bindén kátpótlísi l.fro.üs net]ett, igényróli veszi és ó! ninden további lelelóség terhe 5]ól !az' Á ki'zgyúlésfentieke! jóváhagyó]ac htdo az élismerés f.gáInazisílal Áidlnger János 1ójegyzó|bizta heg' ^ máeius 2xiki kózgyúléscncunde.]a vin'

ilnsen'

j

jebnregi Á]IapoLiban e3' éwe nyilaá.

A kiua

vilmos vámsi

árok lá*zik okvetlenúl szülGég.s ]cend a bilokj'nyi iónak 3 ]áb üé]ység|ekiásatísa ós a melléL.ll j2b]n é]ótún. lclcll sáb.lyoZásl és s lőltcndd ló rs:éknéL |e]használása'A naey iú Iilipjc tég]all]8}tból ]]atokányánakút jnelletti Észéa jelénlégi ugo. Jjkka] kipilótázandó' }a]a. patjái r3&nu ltjtóvcr hel!lciüiiándók leiáráj teryeztc'i{ .zTn $ kiíőD kijí.'tilr

bi.j.nxk,

clrosadra. De tudomlsul Az uszodl jóbljái bizonyos kisebb' ha]as'há. btl.n javilásokai el kcll véEeztetni' A b!lo}á. tniután az jclentékeny ]eti kúthól Jóv{] Icl.sleg v'.t' továbbá a kút kijltség.| leoné igé.ybe a e nr 7etni nrely Yiznennyisóg 21 óú.kónt . hozá. tón* teíczcl| átal.kÍ!ásafo]ytá. náEis a ki' lolyás ntnnrjséEé12b00 kijb]ábbal (?3,9nj) lasztatikj midón a Yéc]ecesbóI minteey ?000 kijbrnir (220,3 a közcyűl& ha1ározni,és gnid d| nÜnyi$g'] liz n íe]hrvnálxndó lenne' a jöPndó bé.lónek kötele$égévé tételhétik. Mrr az ápriLis z3 án k.tott kőzgyúlésenj!. iiiására egy vjzszúró us2oda medencéje 30'000 kijbl'b (s16'5 fu:) város áNcrés és ád ájánlati i ]negt5]tésé.e í.rt.lmúra ie'Tezle1ik] nelJnek ne. J&sel és cundruh igy Gak két és lél nap szükségeltetnék' véEiil leges vá]IaU{ozók át.r '3?4' Május hó Liól az uszoda jóvedelTezóséEc r3?5' M.jLF hó ljg számitandó idól:úaúü ]Em tckinleiÉbólnagán Íütdó helyiségekíel. ]]3z it bé' igéÍéict ós kú.iák ^z á\€ É s elej nényéi hélybénhae'ahi' Még ajánlja' Továbbá r00 ö11ij2ő szobának leláLljtásái tetl tégld járdán.k le..kását a vizÍedcncz.. 52olgáló és újonnal lrészitendóáIok, Y.rlminl az uszodlin jerantékenyebb j.vitások íognak nek pcdie vizhal]an po.t]andnrgszélléendókij.lldálba' Á, u9oda crikén1i eszkö:Iésbevétet.i' A kózE'úlés ezeket jóvj. h3gyb méch azal' hoty a kdlkógek a 7'4 1t' A víms t'ánácla lonti jlv.slatot illetóleE telaet e]logadandónak vóli g é7éDl]elyiség jijvedelnüós.ge tkinbtébór x tó paúján lcvó kőzgyűlósenkóvdkuet| jllét!éeg'distsépűlot be' Addig ' 'j!ak csak ! dóli' a 9jgel csú. j.visTlja cmclós!! cáic te.jedó .észetúnt cl a vasúlópitósköv.t vécúl az uszo{ta és nénékhelyiségeinek felépi kdnényekónt, lgaz, hoey l ió közepét á la' ka.áko*ígbóL építet!ságet már e]ózólog c]. lBére bó''l.li !ál'ázato1 vÉl hi|dct.ndőnck TlJ ópíkczés kó]iségeinek lede. áe Álta] ezen á közgyülésen beteljeszt.tt |éÚ Gindli vÉgül is A kö,gyülés a bcmu1álot| iz égyko.i nacy t]ból kjs vizmédÉncát' aá rátbatlD&. Igáz íiszTnt' dc a zslnáy gyá.ból kifo]yó me]Wt rupjoinkbrn is 'ize| YeEyéysiileg vizscá]já]r mgg ésannak bi|. lrocy .z a tcí' 6ak sok hlavona uLin !.ló. lTkáLán log dijnteni' Á s2épés'é!ibiaH5át a su]t meg' nzó.t is a tcrjcdctem Lchctó csök. nint cddig is ró.tónt' a Jóíéúök kőzba'jó1iévc] készit1e$enÉszletes lalamint a béIbeadástüzctes ós vona.]rÓzó ücJiHtoknak Eak lényegés réyei kdltsógvetést,


kimedtó lellóteleit dolgozzaki .js mié]őbbhej:'' benhagyfuvégettie.jes*e bc'

má.cius 3l ig JánilsPk Gyó|gy pési komsmá.

Az újjáépítirc vtsxárkúó $nr jéIétrlkuett' Ezéd a ki'gy jó!áhagyÁsával a koresúát. Balokány t8vát és a me]lei|e münkjk d nem ac4. ápdlt Janicsék cyö'lynck hdók ezed riy+oln Ít.ét bé.be adtík' hámm évle' évi 30o 1 tól le'jedó idólc 'nvÚis uL]an pedig \íenz á ]rozzá ta.tozó taTe] AZ üszodát ]ovah3g)ták Uc\]ne?en ha;a"b{be ucyansak I-ipór veite bé.be' és soh| Ee.nát "dxdk bEoibág bejelenii' r z.o|nJy gyarból ri h'4 9.kérU| .!n.' rá.o5 évcnic 300 lt édákú iavíási munklt ''*t ."k

í"ln

nl' UcyJnJkkÚ

né7ve kii Az eeyik nag).bb .s 4611

ÍeLvet fe' esá c'o

ü!:ndol Jd]a' kólls'9;' .Pn. rese J<l' A kö.c'UIc5 uIF'tott jogugyi bEotEág3! ég1uLE Jz u5?oda ú tu á(ll:kit;V e esc vefueAri Íckp Íellebletét kLdolgoz} nJ\ ÉyÁ.bil] kL{olvd tiDaszta]ando eredmin)re végL annJk jdPiúr be. k.ar'n.h* '"!.t1 .;" " D., '"-.

i;"*-

kijzigazgaÉsibizoi|ság jiv.solt] 13?7' a kóztyúlésnek' hogy 3 Ba má. a jövő idányre kiépiitesék,rzéí ubsiibtoti a Tanáci boey ez ügjben YállalkozókkJl lárgyalion és áz ered mény|! kózEyúrósnekjelenbe gyalások nefr vczcitek eÉdnányrc' sem a va]. Á

július 22.én azl vo]i tényteléna ki'gyúléÍ nek jérenbni' hogy ! kotbad! ulzodár DEe' fcleLó íódon és gydsn jávib 2el kapcsolllbh u óvi kőliség !úllópték' Ez nen TtozhaL meglQétéí. hisrel lngel Adolf áz uszodát már húsz éve épitetb. '!ég psdi! nyil'án eondosané! jó\ hogt em}i

javas]atúgyóbennen halá.ozort, nfivél á város vgetőséce néa nindig m. ^ kozB úlis maus cyobb súlJ! belyeFt! a minél nacasabb bó.. tePezet elfogrdta .s meg_ reii dij bovezeréséIé' nint végE cgy jó uszodát . vá.G kóZotrégénlk'lovább hllocalta ldíi j.Ledkezó rárb0:o?nl az épitkeást ós fregkisóÉbe. az kózEyú]és h@zájárult, hogy eÁye^éget szándékozókkal ét.dnányt vég]egeshe]yben ]ragyás végett i€.. 1.1irl szánito1t újabb cyórgy bérelje a koÉsfrái éVi 40l lté.t' lz pedjg 1001 lt.á*' De lontogbb vo]t az uyocánÁl' a szé!ítésibizothág azr is kimondta, hfu"; c"'dé.|" hatálraiil5g teN ós kőlt3écleiés sze.int Íég a benutatott ebben rz évben a város kózőÚ a ári ájá.]aii táreya]ásll egybékötöt nyilvános álréjÉí nec kell táita hololt az t9oda 3 jelenrég'ka Imrc éPíréi .i Mljd május 24:']n Kö.ó.ztós 9.l klos vona|k@ó 3jánlaiát élfocadták'Az U9oda Mnthoglpédlc 'deig !áI.Ikozó nem lernI. közgyú.]ós 1333' áp.ilü 1 tól J'íitsek to!ábbi áÚÍ évE neghosabbi|otta .n szükséghe J mu|halé 1233 Iléfr bérleiót óvi cyólgy lenled uszodat új uyoda épi' kö!:ssel' hrgy ha a várcs ált kéoér knru|Nan - évÍó]évE mindaddig ten páry' 5 mig b*b. ká.pótlás a béI]et Eindén iésc Endellelik el. d"i ád*"É."|k'i "dja lesz' sor' nem Áb eÍe nen ke.iiLt ér€ d ményé néu{ü] melszi:nik. abak A7, rs7s' évj márcus kérdééve]loElalko'a u báso]9P fudÓmdsul vetb, hogy a Bál^kányi {ü!dó hTgy a nár e <':szilett tefle| vizsgálta$a cso| *;;, ';"d.t é hozá bdoz. 306 négysziÉJl fe]üt, az 6euég 31 ig nárcius főldrsz]etet ápri]i3 1 lól 1377' 'dTii am js, hoEy kiitó. t2zo l'ed shin€ Í Béda 'été bár5e ^ Br]niis gondja rgÉ'€n arB. hogy a varódi szeE.' hny ió cs korcsma


rürdő hgryisáe ájljon .rkir. Kijreledvén 'zonban á bérIeti idő rcjáI1ánJk jdóponlja, 1336'április ekéje. 26 án negbfut közgyúlés. li].dó lgyéve] is sz' a]at! ésme!állapi1oL Íoglalkoaoii124]10333, ia. hoEy a bár igen .ssz á]]ápotban ]evó' evenkéni300 Í! kőltsóget Jélé katában rár neg sgnr tú.hcló dáük újjá épirésea várc anyaei ó.dek.ben is sürEósnek isnefuivén' utasi hiva1ál, hoEy a válaszhányi javásra| íiEy+ lembe véle]ével és az épités2élibizo1bÁe ulÍ' idijben készits. a teí'ezetei e], bogy az ópitkgzésiűgy a 14'éE kitúzi'r( közEyúlé. s étdenjlgg clintÉzhetó ]egyen' lcn 'árE]ahan' .jeylet

A nck ]liki

(helyeebben 12e. hadlt]k íéI'M) kJbin s á, uvod. bejántá. nál egy égtaé.ú, de á aéluk negfelelő két nagábán loglaló ó!űlét, n€rynek helyiségei

nzetr uszodától éjszakm lele akkNa (hely6en ncEy.dakkora. M.) u. n. ingyenes uszoda, nyerenme' e'rítva' teN és c'iébe a viz a kis Ba]okányi |oÍásból. relv

gcrt az ópitésEd szakbizotkágnat adalik ki oly nbsílás ne]let!, hoey rekete Mjhály, (indl iíi' scholcz Anlal, dr' schwáXz !.igves tisa ,ása

^ bemut.tott leN YFj.t é!i'téli.k l je' egy ]0 ől szélcs, z0 ö] bo$zú' 1eIlit a íüIdó medencze' a jelenlegi kabinok hé])ére

llac csi'v.k úiján' údínj hatisa s jijvs

uyodák1ól kelet.e getgs sétá.nyá arakittatik, néIott, al uszoda kÜ.úl ]evó 1é. pa.kilc lisztili!|ik s ahEk 'ejlós ponrjái becyepesilédenében is tégyen javasraft nieróbb' telnek' az omzág ú1 neuelti naEas lejt6 sets jókkel ültetbtik t.ná6 a bizolkÁg jelentéót egyeléúósé árapjában virárd, kinyilvánitása nellet' a7 r$6' lebruár 1é$eIvébtik ködl kij€yúlós.ek nyüjtotla bc, az álábbiak

meg!édetik] hogy Tekint€|es Bizoísági KózgyúlÉs! múlh!futlanul *ijkséss' hogy a ]óúsztltó js iulajdonát képgó s BeGs begblása lÓlytáí a' újoman épitgn leÍ eei hc]yéú] a váG l vásúii donb1ól délÉ íekvő |édlete iéé dó BalokÁnyj uszoda' ibgyenes lürdó een fe. ték át, neft nic lül az emek kijmyékón róbsitendó ligci és folinl épülei éaéjéi úgy * e Mlr,.'. hocy csakis 100 ÉseéynéIúny bl jóme ióbbe, nnnt amak a jéte.regi h* ginén is béhaió iárgya]ás a]í vévén,elsó sor. ]yéni elkÁgiÉse: addig más Észt a2 uszodÁk Ees' miÉ nézve a tek' é5 a ló é.|éke gália] ig.n sok ég iiytán tál.va kiizgyúlés kéto]ye is ná. réE eloszro||, hogy az ifjúságngk hrrEásús á! l'dikáz5s álbt kél. ti' 3 jelenleci usada e idó sberini nár iár| )enes szóEkT?ást nyújtana s igen szép jt've há|atlan s b2gnirhatatlan' s hogy éEY új, dermd haj1ám' mÁsészi a tó és kómyékének a nodem kivánalmakuk 'ennbrtÁsl is kánnyebben eszkt'dltethetnék' őnomodó izlósnclr nert kevcsebb kéá.osit.snak volna kitóve. nen csak közeéószségűcyj s c]odázbaathn szúkségleiéiképez' de só! an' üjonmn áz igén!.ekmk tékintélból is íólőfre e]ó.píendó' neí a j.lcnlegi nyits.ek hondh.l. Eír a legszükségéebb követeLnényeket sem g.. o]y skra{ánsan lyilvánvaró közóblj clég képes kieléaiteni' Enc vom1kozólae t.Nü.k galtiát nyúÍamj hogy az uszTda nindar\or a reáíordiihaió ijszee iókéjééÉdús EyijnöL á.on egy szép' nodcm épúletetn'c.helnj' 'mek e]órebo$ájlásÁvál végúl á venélyebb néposztályáltal b$} pfugún .IiFján Lüoftlig á]bl begiinapibti a lóúsztátó mellé volna hL' BereNás sándo| ll.odfoémök ú. áIá] kido]gE


-+l

r ll: AZ É'&d 'nrd6 belyón 133üban épí!l. új tü.dd

javalaiunk ulán Áíéfle nosi nár ] rencsénk jerenteni íikáni (reszrebzós), ke.ű|ne az ecésznunká]ai 3l'r$ ft {3 x. Errc vF .atkT'órag alázatosjavsrabrnk oda b.jed' m! kéni jgl7 ugfan, hogy 31']'3 '! *ép öszeg' de ezen sokoldalú elijnyöke1 kjadásáva1etédnk úgJ ezen szénpontból vóvc ki ne Melt égészséEúgyi iudná' ho€ y PéGet! si.cs, mely áz egés^ég ményeincktelje.énnegíele]jen u9oda hivatva van e hglgol ieljasen belól. is kóztudomásúdolog, hogy a Bálol.ábyi 1ó és kö.'yéke éddiga ]eg ságoÍúbb .endó.i l.]űgyele! Íe]btr sen voli hogr á kó:éttakók ab ba. ójnék idején h sEne|et bclé ne szória.ak' riá]i]l é szemétben lévó szefuB á.yagok vesz:Iylyel fenyegetiék a kömyékén lrkók egós^éEi állapo1ár _ Dig e]lenbén a feíli teN ke.esztijl vi1.le eseÉn a zörd csc.jé] lom. kisUgáúTit ál|a] boáb állapot énelésére

ar'abs szo]gái A gazdaságivárasztnány Fek.t Mihá]y

eél ge{űnek bláIt bNcet a kiviblre elloeadratik, 5égr€ i és verint icénylendó3l.rb:] fi 13 xr a .ende]1clik' Ée]y töI5 'ókéból a]ólegezbhi előlet visszaté.it€sére a nyeEndő évi bérból Jzrn öszeg lesz íolditándó, nely a jelenLégi lási költség ]evonása után vissanarad. édekébeoáu, hÜcy az új usbda az ü évi lúrdó idósákra mfu el

á komány hat''sáEi eosédélykievkd'ésc ián' súryósen inÉzkedjék's addig is a munkála. ióváhaEyás eseién azo} nál lendó mégkedzhetóséÉé érdekébenl nyjlés ád ljdnlíi iálgyalÁ$ak vános á.léjtésnék mgEtadásaebendeltetik,, Áz á|IeÍési hi.deinényi Midótr tehát az uglrdámk a brv ós kijlEég. naÉ1us hó 6'án ki is ád|ák. A Nasym. n. k. a tekin|e. ve!és éúélnóben]eendó lelépitését bcadvány a Balokány.á vo@rkeján újái ném r€ m elceebbeD ljúnrani bá nyújr' De ó.d.mes kiemelni bel6le a Mada.áY a szükséges öszée m| féle lúrdórc vonatkozó kénii fed*ésáÉ nézve odá ie.jed áráatos 'é leményún!, hocy jővedel Éuendó, a tózslóke pedig az us7oda igén használt vo1t; ' ' ' a aMdáúsz iae szinlén Íébó\ r€ámitva náI mzant u'oda alázalos leme évról évre visszatéritendó'eMly


tÚ jsoí kú{ból lüIeü'jn feküdvén' viuéi ' nygri, nely tahj viz büTny.ra len jó ninó5é' gú, s na8Y bal Yolt eddrg is' hoEy hc{enkélt kenvén tiszlogatni' az uszoda s viÉl neéiölthetó, ni Álta] á ÍöIdó közönséc a haszní]atbanigen Á belúgyminiszte| tott tcN és kólbégveiés áripjá kijzlékédési nioisztó|jun bnáe eLóir|a a szüksóges nedgnczei Ens4ki IalvasiaEságokdi' a]ább 5 cm' vlstag po.tland vas szinú tokkal való si-

i, mi lat . szi résztn tó ésakke a lóG'ta{ól r:s a nosóhe]yet déli oldalára. Emek kd. nreema|adt Észe z]v]fu]m' ná vál| és pa.rjait lózsefonás hclyett gyépesiiÉni léhetatt' AZ úszónédenceterüleiéi majd mecndvetie, a kabinok váBát is negemexe, 9 bejáralot a nyugali o1 dal.a, az eCykori &zaki oldalához neeyed' dijmentes fúMótcsatdrl' is kisebbek leÍek. Nen ak l Inrdó kó7vctlcn JkisBalokánytÉpa.kosi NIai kirejezEsel

9ázódaéké

enéIte' Tulajdonkóp!.D q bá. áz idök lo-

jóváha8yása késeÚ. nggked!:k' A váualkúój lódtclr' Lóny€ges változís cak 1933 bh tó. jű'ius 9"én hagyiák jóvá' Esze tón!, amikor az új ^ teÚnek vdórá'áLtága azoíban nen volt zókkénónent.s vizmedencé.6l nószélosen az új épitóanyag' ! emen! 'élhasz. nárása eleneedhétellen !olt' De hazánkban aZ elsó' a beosini cpiil| lehát a még rcn állbk kenó iapxl:talato\ rcndc]ke

Mint láttuk' a 1ijnkrenéntEngo] i.le uszod. pótl'sára létcsitendó új lürdóhóz két le'a n ivlmos ós Berctvás sándo. kivánb elhélyezni. medenuétáhoL '

ércdéti

?'$ jól lükrózik

bizdbáe 1336' jú. szeblójón BeblvásEé.nók uszoda medcmzójén.k kót ho$zfala' nidljD belEjldi A Lardi íal újjáépnásÁtdé (órósziós h!j|andó. n$! s,áinlé ' behlj]ís otá a rallk

nak idej.n 1igye]nezteitg, Bi:oiEáe úgy hatá alapjában véve az & épiieedó kijzépleji.ókkll dának csak anyacái seélte ki' A lát léglára' meg ]esunektámasztva' Ha ennck cuené.eto' Helyét és mé.eteit meEtnltotia, sak aZ crcdc vábbi behajlás lesz, a faLak újtg építendók'A bejáralot ós a maeÁnfürdó-

Áz uvoda kÉt o]d]lán é5 tó' l. détE mágfráÉdt. pan}ó viZkkó váli ió volnaÁ!jé9*i Tldálán jobbán kibóútelté ú9btáíá és vizbordás.a ván! Égt' iEy 7 ió nedencából a]ig Iéy, de ez sén ]éí voln! néntésé ! fokEoti de elkeúlhctó szénnyezódéstól. á' új' a meg valósitás.J kcrü]r Íen ugyanc

ú| e]óadja' hoey a vizei a médenúébólle. éresdvénja íenéken kéGztul sziváÉoÍtviz 't'sztö! Jóséf J,t Állilja, hosy a bljon segltoni eseee e]ó laeMk tijmj' BizoüsáE úeÍ dönt, hogy a lenék és a íar édntkePsé.él . c,enent beón' végül . b'otÍság novenbe. z' ón a vóezeli


]ás!ká

r válb]kozóka!

külónbcn hanal iönkrencgy Májd 27.én, ]33/]0'3'9 su. 5]át ti1e né€ jeléúásé' ^ Balokányi üjL

áz lóúszlj!áshoz vezetó vá]yúk elké'ü]ván e]kószűlt objektunok némi rénvegl€lc.' .s lz i]Iet6 Yáüa]kozók ál1.l póilandó ószrevéte]ek ncuel! dtvéhetókvolnak' Kü]önös súlyt né]yezet a bjzottsáE: 1' Á fonásház.a' m.ly _ nin| ]nnak id€ j én a tek, KóztJl:]éshez már Jcjtérjésziebt _ a bnbevéllnél va]amivel iácosbl azt a Iöldmlnták te]jesitéseko. íekzökeuó loP ráso} eBb.loElalása h5z már huzanos idó ób kisér]elképl ]eheló legbag$abb vizá.]Iásig te]ve hagYal.tt, s a bi zotlság anó] EY6zödód 2' Kü]öbös íigyelen tárEyává 1él.téti n'nd' két Uvoda 1ü.dón.dcncz']je belyek a leEna Easább Jizáxásig iölivé bfutb a bizottsác ut tápá&|all.' hog {enék'mini ü olda]la]akis, á Úgy Ugodáná' ]]'5í0 héct'nii$ víz nyonásá.ak tTljesen enen á]lnak' ÍásÉ.zl á kis uszoda En a ]ronvódség á]lal ná. hasááru lévón desen neEíe].li s .ajb ]eg6ekét &'e]he!ó, Á nacy riszómedence ké! ho$zfanémi _ sabad szfrnel áüg 'áinaió s csak nébáhy ceniiméten bnedó beh'jlás coBbnin|hogy zonba! g ú ofubi ingG lábloti !ányB blaj.ár erke.ülhef arig vol| s 'z uszG d! basznÁ.]ha1óságám felügyétóbizo|tság jebn áratját az esész 1é]e! allr nén vá]tú tárja _ acgál}n legcsekélJ.bb okTt sem ád, 3' !ébáió kig.letet téttek a zuh.nyokk.] is' valaninl nelyekn.k úEy vizbr.ónedenczáje. ]rádjai és vezetéke' de mága a athany is njn den ki|oaáson kiYűlinek s terjéén czérirányos }]áE.á !]n nég készitése,a 1epbé veii vendé me]yekól nak idején kéEsztij]vive legYenek bnácsa Eo.d6kTdni fog.

hoEy án.

nsz€rint v.j!.e neEo]dódott tesíÉ.érek problénájá is, mery eddis a lúrdó

é: a lápla]ó ío.á! közóiii lis sá.iküIónbség miat! len volt vjlnos álbr relájá.lot' u ó M]éEn ]évó lorásbóL számüó _ napi íin vjzfe]éleg íelhaszná!ág €tte ]eheióvé En. nck E!úÍónedencéje a gyá. ted]etén vo]t. áhonnan árt sóvezetéken dób.n kell6 mgaságban épilett lakádakba, Az 1em, j$uá. 3"iki ]txt úEy h]iározTl! v' 1' x. 3l jc térjédójdó€ Álendégróósápa|kPlk€zült

bArbe a&ndó

en e]égvilágos, mért n Párk ]étesilésének nég az elókévülekj jédóidőre'

n9Tdát &.

_ x. 31'ig t€r' vend

niáti áz .l!evő bizo1tság optiminug mb jgazotódort' Bereivás sándo. váDsi bámók nár 1337' május 3.án jel€nt€tle 5694 yám Tékiítetés Táiács! Kerszts Józseí bálokányi lszoda válla&G zója a kelló idóbcn le]szólii1.tolt' ]rogY u részbén teljéÍi.tte aanbán n.m' jeY á djjíenles lgodl

neden.

pedt'ezenbLiányt nedenee kéÉnit járdája.'. oly áM'É hul lámatos, hogy az 6óviz a 6atomÁba nen lolyhat ' ' ' a ]dveze'ó Étoma la!: hiány6 kj. készÍt.s niárt íé8repédt' A íürdóidény bdéjézt.vél való kijávÍtlátás é. á végélgámo]& addig varó hrásztását java. $ljá' Majd nrvébb* 1,-én kert 13'005 Y' je. letésében írj8, hogv á BalokÁryi uvodánál a hiányGsÁgotíoküódbk, jálitja' Izé.i javxolaj á vÁxa]tüófuk a j'. v{tásn *ró rérgnftásái a bá mn t.riesi1, úgy 1e.héE bá. vár]a]kozóvál á buntái er kcll rü]tti,de'méden.ékrTn]ás kiin'újk Muncáari íónémt'k 6?99 3z 13s2' jelentéséból, Íájus 1t+n tett nery gédnt e nédéÚájénet le.ekén ás uszoda EEy és kis o]da]ain a beáloti újabb sűlyedélek folyiá. Epedések s váko]at Leví. iások i,ámldbk' ](óbe. ezék javí|fuát négk@dték' Jclmti ázt is, hocy a té]en á zsolnay Íorrdsból jövó veP F'úán á kisebb javitást és a úgyobb rcn. a vás ]ások köveü']k gg}bá.q níg v€ijl


radikÁligbb beava1koásokn szÁnta el nacÁt' Bizonyáá az is nouájárurt ehn múltávál a Ment felh39ná]&l jobban e]ter' jedr ':s iijölbk' hogy beton nélkül a pEblú. negszúnni' 'z jeléntk*ik a kózgyúlés1390'ápnls 8iki. 9310.721sz' haLá o,atábanj nel' ve.int á balokáryi uszoda és kolr]Ma 3550 ft 45 k.. keEtú fe]újilási mun tá]aiain Eisne| Dóoi és Kifut] Fe.éncz kapott megöl7&t. A lényegesebbnubkák: Á nedgn. aék ierekémk 10 's old]ll.lainak 1' cn.es betonréfeggelváló éróít.se' Új lép*ók készi. hsc' Á járdáék kérami! burko]alának lekzs alá és a kabiíTk elko.hadt dt lelakása' Tranbulin áuvány és lépc\ó ké vásból' A korMdt f!|. & 1333'évj '673' és11'90]sZ' üEyjfutok 9e ópülete is e]ké'ült a ten€k yerint' sót egy nyád helyisógg 'itve, ^ mu.]<, októ6g| 27.énát lelt véve' Ii1 ke]l mégenliteni'bog' a lasút mecépii+ p neb *k sökke.teté a Ba]okány te[ilét.l' hnéd nóvekedést js e.edmény áz 1322betr kéziteli Novák léle té.len Iá1. a kis Balokány közé ! déli oldllon beék3lődöttl báró ske|letz tulajdonát képezóÉ!' Ugyanezi az állapo té''képÉazza]akú tijnbséggel' hogy nrár ben .ét, hánén' Íclpar ellázott szán'jlőldék jelentkeznakott' nzgket á vsúlépiÉsuEyanGak átvágla ^ ?336' h.sz plrcella t.ljH egészében, a 133?' és 7435' hL\z pame]rákpédig .észben! vasúli iöltll ószati oldaláÉ kerültek' Fzéket a vátos hggvásárolLa * 'Ey nye.te a Balokány a dél nes vo.alú határát' álial készitettteNén is jelentkazik' vég.e a palk ]él4iiésé.e Novohszky A' .s lia cóe r$3' júliusábxDké Yfteti ieNé szg.jnt ?4o da.ab s je és boko. keúl beültstcs.e Ezcn kivül á1. últei még 50 fenyói ós szohoúrúzt A 1.Üen podig cyep.síj' Á te|' '*iéi l í]nás jóvá b.gyh és 1930' nráIcjLg a 9éüódést l90s T . it é.t!:kben'De 5to'' szánú ]evelóben. l3s9ip.ilis 30 án NovotfYky bejelcnij . i,nás nak, hocy a létésibndó palk tenletlnek ké! ]ljtalaj kóvénhanú' s5ljk. Eudrokben vJn. aho\J u ro leliöltés és az idó he.r lorbk krpcsek errun!€ l D esr kod llslaescNovobdzky syusJn c !c_ géne muntáját és 1332' s. jelentése szerinr l

bibitác

június

kimutatni' hoEy a Balokány dai növénFereben ni na..di Befej-ődván

2

mun]<Áht.k a

kóvetk*ó

bosájtoták ki 1l'3?3 szÁm ilaÚ áz újJbb á*erés htrdetménJt,me]! 5é int r BJlukanJ u5uodrt kT.6mát novémbe. ].'ól kgzdYe 3 év.e évi taná6 bé.bc adji. Az ár Yerest októbe. 5.én &.'Íoiiák m ávi 2330 ftát hiron áu idótarbmrJ spÍzét Jakab' U]]mam rajo: s Ho[ósi Ádo]f nye|b feltétélek:A bé|lel tá.gya á korcna' ] tó és a uszodábáDninden.lYéntól 3 kr szedhetó,Dé]yé.ta b..]ó lüIdóruh;t kL de nlivád lkLmk roti .aját rürdóruhája xúlönben mié let! vo].a Á köv.iké,j idósálr.a' r l'jl 1393. október 31'ig' lz uszodál Jakobü Hoxósi Adol! ós U]lúlnD rajos bérelteévi 55l iu:ú' U€ y ljbzk hTgj kóletkezó bcno likobovlG Adolf a 6 e\É. ]aog. október 3l ig bÍó idós?ain 2 e!é.u l]alokinJét ná| c$k l3oo lodniÓi riáet event.' Hozzájá.ulhatotl chhg2 az állandó Da' ne t]i .ká J n',m mgy $ökk.nésé !ri!tt. ugys7ólvánbnszmvéhétetlené ieszil de a július ?rr]l'46l sz h.táIüa|ával adoti helyl nivel ' Meg]nripitották, hoEY 9 alatt mestctik r.tjessn. N3gyobb vizbóséEaz élózó évekbensem laDasz' taliaittt' rzen kívol a zsoley forás is .endel. kézés.eál]' ^ kö?4yűló5 .zen hx'ároalit N1unczb!.t Géá h fóhóoók jeréniéséreü. przta Ügyads Munoh..t július 27iki iélen iósébenmlgállapitolta' hogy á balokÁnvi lo.I'pelc váA9is 6636 ]/óIa' ^ nac]aszTda köblaful!ú á beőnló ca' szinl jéig néBe 1.0ó3'?00libr iEy 't 6 nap és 1' óE me&önén'' A zsobay fon.Álból "btt.lghd llogy a íonis hoama v.gy a yigorcdó égéVséeijg'wie]óí|Ások nriatti gyakoribb vizcere volt az Tk. azt m5 nrá. nÉ De az iény' hogy a


,..,.r,

i{jygegry,3 -"i*i *,..t-"..T;ff

g&'ft

_=,

,ro1'''?" ;:tt ,,.' l,t ': {.<i:'i {'

. . " ...'.#.;"í;.. fu'='lui.o.. ]". ': '' ).;1,.'. ."i. ,'t"1 r,$,'!t'.. l.r"{'

i_

í'.

.i - ]:.i ';fro '

, !ii{

I !t ;]!

:1"';;l.' """

.LÍÍ

]!l|n'(.iiL

l

.Ji

r!3;r ju,ntr r3,i, ill

kivjl|'réL

,\Z úi


sák kö.úr De' hogy u eEyko nd| kis diszbvaskát h.rün 6 nennyi v'zel íooák ellÁini' hoEy vjzé liszia és úde narad jon, aüól nen esclt szó' Ezéd az Bég na is béka' fé]idéá két éwázad emlókét nczllc, oda ren 1áItozó lensés vjzével, . beledobárt'

ozeknek a parcelláknak !ágb, Á l*áEott résakét _ mé]yeknek ijú' nyomó IésE az ErEth 6!lád tulajdondi kópÚ. zsolnay vilmos. Min! a fijldtriiLet bútok9g' l íakaszblt vizekle zso]nay ! vasúi1áEasáEnak is szüksége volt' A kt'áiik zajlott vitáru lonaikozó eló' De lehelóég .Jil! l zso]my eyár irail.i Mbdl másolatot verezni á vitá| lézÁróEeyez sÉEtől'sajns az okmánJon 5émkél{ezés' sem

vé8iglcki.lvé áz eddig e]nondo1takon neg. Á]]apitható, hogy á íertá roÍások alapján 9. keúli 1eljes képei kiallkibni Ietkczéséní].á léte lolyamán békijvetke,et lé nyc€Bebb vijlozásokú], maid minden esetbén 1 3 3 á u t á o k e ] i , d v e l á otokról' Láthatóvá vemponijábó] ugy árbkinth€tósége jéléniőségéa péai latoság szenibbnek lákzik vámám'Ny'vánv]ró'hocynécvámhran neryeket nem jcsy.ztek a ráreiövetel!ór

erk.

he]yé1ké]eű oldalán a Basamalomi úi hatá.

']áfurajdonos,

Lctsés,.

zso]nay ivlmos pécsi ]akos nás|ósz.ór pedi8 a kir yab'

cslk késóbb lreleike2ti: sesteEéges határa a Balokányn.k' uv5rs'j] moí a zso]nay 4yáÍ rákrdó vágán'a és mk. tá€yában köttetett u' n' tá.ai állnak' Pedig ez a tPrülei sze.k.,etilee pé6 b.r6i !ású| zsol 1 szij.' Á ki. szab' ós nén nélkü]őznin. űszi'Eh pécsj vasúti vc den j.ren6sétet' A te]j6ség kedvééd ezt a te r!'lei.i is mec kelL vizsgá]ni ós amennyiben re' sok vizeinek h&áind$.! vTmikT:ó joe4ulL het, képét.dni mÚrijárór' Már az rmols ]re]bzésr1DUlI.lre lé.képen Yasúttáxaság l á]bl eüsne|i nówel jerölt ierülgt, jogosultságádá] íoE!a' zso]my vizhaszná]ati tehá! áz a lésze az agyaggődőmek' nely akko| k jogosiiva recnd' a vasúti múvelés alatt állott' tú]nyúIlk a nai BasamaIo' tlogy meddig művelték, nem s .z e2á]bl nyér! v' 1udjuk' De 5 lchebéE6 reckósóbbi idópon. áz $áll.lepére bev4eid' nivelekkorazoBzÁsiiép. lése ná| negkczdődölt' mí. léteúelt vizi núvek, áká| pediE nás, habár te.més vágúLba v.]ó beto.kTná$ újékán iodult' A" nának, kótele a üságút|al együt| épí.il.* m3e a Basamalo Eány déli oldalátr müll8. tó.kéFón lá1b!tó' 1ó]iélen Yaetctt' Áz nennjisógét ]egalJbb óránként 12 kÜb'néteÍe ki.góYitcni, s ehcz képesíDúszakilagoly nó' úcy r.&ik ncn lcjÚódijtt be. neú l pánnon a\5d'lJiá!anul szolgíxlt nen é'1ékel' De néd sok Nányrctt hüzá' Ée.r az ügdei ánomáshú ve táNais á]fu1k.' zétö vasú| épitésekor túpráLófonásoka.nyjm mólyiielt 'abváryá.okkal ná! le]tárLik a viz kiapadnának'hoEy ' &olnl! ivlmos úmák ki'. ve2e1,öréte,étés 1.lczctt ó.ánkénti 12 kőbmé|e| vizzel 1cléIó Á2 oxzágút négépirése és . telekkijny! n.nnyisógc| sen szoleáliainá, a ]350ban 1ő.téni élelbc lépésekdzóll el|cli fll egykofi aEYaggijdó. n:sz is mÜógazdtrági núvelés $zes nyért viz. pa(eL]ák.i lz l.i'llkuli 2040-.4r' kőnyv ot h.ly.ljzi szíhok 7366 7370' 73?5-l3'3{s


' szii.' Hadjánt' ávaey ménn\'ben a lakség Ug} kivánjJ saját lon a bBság hd^ vqd Íelblsználni még pd zsoln:y v lmos ut e miat ho

lo€ o $NJ

s k'árLag

uL észJkl oldáLan fukadó

Zsonav

zeió á.kát élen&ént ]egalább négysDr hszb. esÍákidd forásk vz ' hogv másE?t 162l er né ducllj:Mk sabad lgÍolv*t nyÜjen ? szé! Á \ásufuÉaság belegyezésé| ádia abba. hog! zsr|nay lümc P&.

Y'

kir' váfus vi'i

I€ n {ádaí

á!ágy

szJb

kónyvéb. bev.2tk

pés_baGi

o s7e. A viz paá.]ás Jából kTlple' mgat

meE*adályoása

czeL

északi oldalán takdaó' |álamin viá múvéit táp]áió nan'k hosy ' szukséc|e|€ i nem fedeznék ' á 6 be]eeqJaési' JdjJ ibbJ ú. s]át telkén' v:gyts a .g..ytó| ';i aknái. iüe&e szivóá.kot vilnTs

azÓn részéi, nely

ú. kijéIenti' hogv az é'en nyeÍendó íi2 menny$e ó.á.kén! 15 k6bnéteú óée átengédi' céljaiá

nyert viz mennÍsée 11 ;Í s2zódésben

.rányábán

zsolnáy vi|mü váIalt

k"odt ^ "ib." .-bEy ;D""tá 'Fé"vbc ..i hk

a sYlr iPa.i vitrBYas.rs!a van lbpozva' A fiÍásokiá -ób"|i 1500 köbmebmF vj*t v&ÍoF.fuok h@Jmábó|' HoE'

" háhimk' lna

terület.n ez a legbóvizúbb,a ]egmgyobb hoamú Íorrá*sopod' tákodón, majd oman ishéretlenmódon a ÍéL EbbóL kápb v'zet n\ozoF s' Efre 9oga]tátás arJpj3 az J 54r} dÁ

lolt

dme|!*

alatt' 13a6. április 20.án kótölt

. tá.gYban'

lasut d b'

vasú1i vizéi Nkis ellátni' s a !ye1. áróval hogy éÉyúlt.l. gélÓk.a feihasznál.i, kijelenlvén péosi állosásE vasúii a rÓirísok vize Glkis a l€ bevaetbeló'

sdl zsolÉy

a viz ,bban sábadon rolyi a éyár rakodójá' mk t.dletóÉ' sajnos 3én eEn étyBcgj sÚ más késóbbi okiBt nen taúlnaz ádatok.t aF

a EÚnkálatok

úÍ k'jeLenÜ NjsT

kőie]ezétbég€knek á]t.l okozotl káni

'Éhétóbbé bszi ieniieke| á helJvin te' Á !,sútt]iMság úáÍ.ontjáiór, tenge]yloElan méde ].lÉ' a DJya déli o|dJIán dá|onUg).rcfrk@dódú ?és]i;árokme]y

a ]éé nett.l' ismere á vasút

Me\ cEyÍeszró| tulaidonosm'ht Íortrblfukos más.Észr.Lps die Fecs 52 kr' v'rs kooNegé mint Iú.dó. tuiájdonG kóáit fui á1u1i.| . alati no8kótebsj - u'n' ző ícltété]ek m 1' zÁolfuy v'lmos megengediezeÚeL' ópitendó úgy^éverlt ,balrkányi., uszoda vi'. n.k táDláLisá.a - 5 tulajconát képezó s a pé. 6i $ol Y' tikvben relveii 605'á12 helyyinÉ lési szám alaiti télkén' a várcs saját kőlségén cEY vizbÉályi Gescfloir) - n ro?oh kikötis menétt késznteihesenj hogy an. készűabályo'j Ésálblékke] éswit elóbb neki bcíubib$ék z$1' ra eló'l.'g helybenhácy*sék, _ !Én nayi\4mosúráliá] szedni készíbndó |c |ulájdonát képaendi' ban' há mvaett sÁrfulajdtno bámely köfuImé.y Egy adása' áblakiiig Ío]y{in . víz további baszná]á felnondáú' jogábao árllnd a v a {elmondál véblétó] sá itandó két hóMp illel,óalajt onnéi sájái költsésén eliivoliEni' iédlé&i s a .endc]keznij les azaL szbadon nelÍ euén' vi3ubelyadi é*bbi álbpoliba élt.l|évél a tár-lály. kÉt hónap keó eseLbcn a zsolnay nélkül ká.póilás ninden fe]széÉlés jocutóda iurájdonába s bt ú|. irbtólcg virnos 2 Fennde,ét n3.ful5jdonor frint a Ífr' iebb b.iv2|korclt te]ek 6 a vasútvom] közijlt éIfuió lo..ÁsviznékkÓrlá an é


jószántából oegfigedj iTváb. 1ula]donát kélaó bárokán' gen rorrásvizból a sájÁl uyuod! czÁjaiÉ gnkségléén íölü1i írFásüzt nódraiok s ov Íel. korü án iu hogy téié]nel]el! hág.áhás*, joóa a fomás és a'uk .endelkdési lajdoni és ko.lÁdánul é sértoue !ül Íe'rllmÉdjon. _ Á lonás tu]ájdonÓsmk 6 sgmni kij.üImények ene jogá bhát shá kö7-ijtt .en el ncn bidokolható básná]ati etcarom jTg ner sarezbeió, _ En' Ék lo]ytán a foEÁsbi.t.kos jT€6ll,vá l&én a h.ffálatn őn}éoi ábDaedett l Mt h.sz',álatá| báfuikor 6 minden indokolás nélkü íéLaondanj, azt d'ámi és á várN h.Y. !á].úbó]ismé!vissávémi. 3' Dén to.látlan 6 sabadhasználaii jogának e]ise..éséül Pécs 9, kir' válos ki'öBi{e minden év bÁjü }Bva €rején ] db. évokái á2 €ey daÉb s' ki. annya kdéE bÉr €yanáni rebnni' .&hJ.jdoncÉk a fé.ti és szúk. 4' Áienged6 zso]Éy viln6 hásáálatát is cslt sée]eténlelüli íoEÁsiaet u éjjeri óákú engédi át, _ ':3 pedig ojy n'i don' }ogy gját gépé* 'ogja ' ét€ri ó.ákban a lö1ij6 v'e! á vize]z-Áró készűlék n4nyitisa nlg á]b] az épiteldó brályba bebGájlá!'i' pnenben a Éggel beÁ.liáur isméi grzálja' 5' áz épibndó taÍ|áy tarbah & tjgtánbE iáÁj kölk€ei a város közöÉéeét. nin1 fü.dó. tulájdono* il]el.ndi' _ reE!ülijnben a jelen kiádások szeEódésel ecybekőujt! nindémMü

]ajdonog psz1.

6' PL:6 sáb' kir vÁrcs ki'óEége a lénti ki' mindenbén erro$dja, Mkai egaz kóL96el€t el&óer| t€rjedelnükben köl.luól.íek íe]otYaslá|ván hindkél Me]y euód6 Pé.&t! 1336' Áp.ilis hó 20' Fenti @Pjdést áz 1836. júljus zLán t.rl1.tt tii4yúré" jóváb.gJóbg fudonÁsul vette' Majd r3g0' áp.iris uan engedób.t adotr a ipaNá!ányá}oz

gyÁn déli kapujÁtól a pÁlya'

Mgyi

át

EyújlijnedencÉlje

.yomják a ferkerúr, ahonfun gó,s'%tyúk A |úüo]yÁq varanint a nár Íe]hAsaált viz és itt a End* urcai árrkba óni'lvén elío]yit'" vasúi sbványárkáA vár6 á !és-barci ban cred6 ú n ''Balokányi" lonásviEklcl 'iá kap6oláiG Egdél't t90{' auguszlus 0.én' ,lÍ0/1!04 sám aralt ádb neg' ',Üek 3' 5. '' !on|j, sarint a ''''''óld8rairi2ádcóvezgték'.'aEJáíépü ]et€i al.tt &; a j'Pá.]Ja.ut.a'. k e.niteft uta oldalárkaibá és 'ok úlj,í á !!].jdonát l.eFe' ..lékét. Iigeien,, áiíolyó nyil1 eio.oÁb 9 e) ponlja szlint ',áz eqédér kólis退i bel€adó nyil''árck l'ó \arb'nbdási Péé sz ki. vá. hz való hozájáru]ás einln ros péEtárába r0 k. áru í2 kT.ona ii6s2eet óven}ént befizétni',' A xrv. kéi b' kii kul. rúmémöki hjvabl ugyanBak hozáÉruh a '. ''a lelés]eg6 és íelbÁshlri r lekeb ligeten

üzeknek'''

Á' isnét€lien énli|étt' á .ékét. li€éten átlolyó nyilt áÚk jó] lál-blió a Novot.62ky á]t.l kéziblt pa.kGitási bwen' A Pálya ub dáü árkátór indul 5 a mgy uszodá ,6aki végéhez szorgúró sbÍúba' majd Mn 'ís az atnjl dél. ré épIt€t' v6úti át.resze! Át ju! ki a Bltokán' A lennékbén ijmefubti érjÁ*sbh á b,re kányi uszoda 2uh.nyainok €ett sá' Dé nilván a olMy E'ári átép. a barotáEn ftldói ahá' nyok vizé]látáí .endsF!ének ábpibsé€ kélt ..g.délÉ Pés sz' kjr vÁG kőzőfuégs' anit 1004' április 22-én,02?3/1904s kapoli. A véchltászat *rjn! Pé6 sz' ki.' vá rcs ébgedél't .yér' .' . . . á Péc_bansi vsút vrfu]fuk Pé6'üszóghi ' sábvány á.kábaD credó '. ' ú€ y .évaétr ó.in16évc1 a 1u]ajdoná! képezó balTkányi usz&

keny vasvágán'oka| ," A vé2élék á mkliÉ! eie}éi ratóházt épith6Én' Á2 új n'il| v'gyújt,ó á.olt nyugá'i 'égé. lévó, : utGvoM] m.nÉn se[ De a leÉkandó slnÁen Ekis kézi t.latú zsolnay cól vizhasáálalához b.!ozó iszplogó akm nFgatj o]dalfa]ából indul ki, áhol egy kTeik - u' L ',kuiyák" kózlekedhehek' 1m1, szepi.nbeében épiési engédélyi kéÉ zso]my b3l5ó YÍzh.sznób! E!il9eén€& átép| 16 kóbn.é{.. befogadókópési iéséÉ ^ Éto]t teryek é núsaki 'eiés sF lo]yik a abból iidul á , s' c' |arij]yba 3i1 vlséó.váéték , ' ' 3{ véaén pont *iint íöldá].iij árck 2d7 nét€f hTszbán, Emck.FEati ''a nétcr hcgbá. a zsol.ay vilm6 pé6i .'ég 1u. annban' áhol . vaétékAaki


mkodóudváL' l0 méb| lajdonát képezó közdűlö út és folyb1ó. Basamloni hNzban a vá!o5 iu. az engednénys hÓ$zban ll€ 136 m fuM' ví. 2043/1 és 73a6' ,01,' képÚó k;dÓ.át nok rlatt íekvó, úgynevezit Fekérüceien kersztül a ba]okányi lszodÁig brjed; ösYes bosá 236 mérer' belvilisa 33 nn áh^érőve] bí.,,Á d' pont szérint ',''. kót dllab henge! koz]ekedij' égyenk.nt 3 m.

.a hozáférhé'óvé tenni, anjéri hÁ.lís kószőnÉ

Befejezásül néc fe] kel hivnunk . ligyelmet egv eddig isnéEtlen belynév lélbukkanásáta. Ez a Tekote ljEet élnevÜB. Áz elóbbiekben letsomlt ]relynjá gánok alápján kótsóg!| kizáró módon bizonyit.lt, hogy á Fekeb ]iget a Balo' kány ligell€l zo.os' A 2042' be' a Kis Balo' kábyt, a 20$/r' hÉz' ! Nagy Barokány1 jelen ti' A ?3a6' hEz' pedig úr ! bÁmmszőg alakú És '.| teúlétet' ne]y délúl nyúük be a két Balokány enEedeL!*ü csové4Ek vcsponLiá levágott egy magán' kőzé' ndyét a vsübpit€s gérin| ,'Engedó- káben volt i.$t]anból é. .ne] béil''','ráesithet,ó. Á 4' $' után meEvásÁrlva á Balokány ligerhu csatolt, l J s j o g o í Ú a v a n ' ' ' á l u r d ó l d é n yE Í i m J a m€ n nynlJet 43 köbúé|éL Fe]nerüL aanban á kérdés' miért lett aLa$ náponkcnt levezetni a Balokáíy ligeiból fekete bároká.9i ugodához A lurajdonjog mJEyarÁátot nen laüIílnk rá' mint lelhrsznárnj'" liget' Más nyÓk liplálásála á népiés nevei a várN lakói hdsz. kötel$ ho8y z! min| lejében eliseÉse 3z 20 kolon;s' PkoNtlukciója idején' eey d5r5b náriák 2 Balokáíy ligei !!enkent céghék meri ánn2r<á bizottságúk, né] balokánJi térüléten az új _ ás 1904' az t336' A lentiekbén isÉeri.bit tásl az egész l.rületet egységbe loglalvr kél. évek közóíi jdós2kr. vomlkoz güít e]óbb ]aitat kalso]atos üE'1'ek int és rajz lnyagát a ]enes zij|dl€rúleiét hozoti léte Mihály volt' láfruk veze'ójé lek.te zsolnay Eyát vaet6sége vo]t

Balokány története  

Balokány Liget, Pécs zöld szívének a története

Balokány története  

Balokány Liget, Pécs zöld szívének a története

Advertisement