Page 1:NdM‹Ă ċ¿ ‹¦ *MĵźĂ ŘżċÅ

ŀ

(Ă ó¦èĂĵ ‹¦ë Ō¦MŌĵÄ ¦ú ĂÊĂŌN +<9D :<  9 <-9

:< D(  <--: úMóMĵŌM ‹¦ 7ßźMĵĵĂ ‹ßĵßʦ ¦ë ¦ĻŌßŲMë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂĞ Ļ ĖMŌĵßóĂúßĂ ‹¦ë ĖMáĻĞ

(ßúM Ğ 9ËĵáÊŝ¦ź -ĵŌßź 9¦‹Mvvßăú ¬ ¨C£CÕãC gp .”ùCÕÕ®d g”“

Õp]ã®ÕC gp pÙã”òC SpÕ®“ C£pՔ]C¨® gp 4pCãÕ® gp ®ˆ®ãDd Ùp ٔp¨ãp ®Õˆì®ÙC gp C }”pÙãC Êìpd ›ì¨ã® C ì¨ ˆÕC¨ ˆÕì½® gp ãÕCSC›®d ½Õp“ ½CÕ¯ ½CÕC ®Ù ]®®£S”C¨®Ùà 2pÕD¨ g®Ù Ùp£C¨CÙd gp † C êû gp CSՔd g®¨gp C gC¨ùCd ®SÕCÙ ]”Õ]p¨ÙpÙd £ìٔ]CpÙd ]Dٔ]®Ù õ p ãpC“ ãÕ® gp ]Cp ‘CÕD¨ gp C ]”ì“ gCg ì¨ pÙ]p¨CՔ® ½CÕC p CÕãpà ϝ pÙã”òC pˆC C Ùì pg”“ ]”¯¨ ¨í£pÕ® µ† gp ì¨C £C“ ¨pÕC £ìõ pÙ½p]”CÜ ]®¨ ì¨C ½Õ®ˆÕC£C]”¯¨ £ìõ ]®£½C]ãC õ ½CÕC ã®g®Ù ®Ù ˆìÙã®ÙÐd g”]p ¨C !CÕã‘Cà > pÙ Êìpd gp ‘p]‘®d p p£C pÙãp C¬® pÙ Ñ4®g®Ù ãp¨p“ £®Ù Êìp òpÕÒà ÏÙ ì¨ pòp¨“ ã® p¨ p Êìp ã®g® p ½C•Ù òC C g”Ù}ÕìãCÕÐd C¨®ãCà  }pÙã”òC }ìp ¨®£SÕCg® p C¬® ½CÙCg® ]®£® .CãՔ“ £®¨”® gp C "C]”¯¨ õ ÙìÙ ®ÕˆC¨”ùCg®ÕpÙ gp]”g”pÕ®¨ pÙãCÕ C C CãìÕC gp pÙp Õp“ ]®¨®]”£”p¨ã®Ã ¨C£CÕãC ‘CSC gp CÙ ˆÕC¨gp٠ٮՓ ½ÕpÙCÙà ë ¦ĻŌĵ¦úĂ Ï pÙgp ‘C]p g®Ù C¬®Ù pٓ ãC£®Ù ãÕCSC›C¨g® pÙ ì¨ pٓ ½p]ãD]읮 gp ˆÕC¨ }®Õ£Cã® ]®¨ p g”Õp]ã®Õ ]®ÕpC¨® pp >®ì¨ 4Cpœd Êìp ãp¨“ gÕD †û ½pÕÙ®¨CÙ p¨ pÙ]p¨C õ ì¨C ®ÕÊìpÙãC ]®ÕpC¨C ãÕCg”]”®¨CÃ Ù ì¨ pÙãÕp¨® £ì¨g”C gp ì¨C òpÕٔ¯¨ gp Ñ ®gCÙ gp ÙC¨ˆÕpÒ ¿½”pùC pٓ ]ՔãC ½®Õ pgpՔ]® CÕ]•C ®Õ]CÀd Êìp pp ½Õp½CÕ¯ pٓ ½p]”C£p¨ãp ½CÕC p }pÙ㔓 òCÐÃ

(MĻ ¼ĵMĻ¦Ļ į(ĂĻ ¼¦ĻŌßŲMë¦Ļ ĻߦóĖĵ¦ ÙMú Ō¦úߋà ŝúM óMĵvM ¦ĻĖ¦vßMëĞ :¦ ĖĵĂvŝĵM ŌĵM¦ĵ ëĂ ó¦èĂĵ ‹¦ ëMĻ MĵŌ¦Ļ ¦Ļv§úßvMĻ

įë ë¦óM ‹¦¼ßú¦ Më ¦ĻŌßŲMë‚ ı<ËĂĻ Ō¦ú¦óĂĻ Ĩŝ¦ Ų¦ĵIJĞ Ļ ŝú ¦Ų¦úŌĂ ĖMĵM ŌËM ëM vßŝ‹M‹ ŵ ŌËĂĻ ëĂĻ ÊŝĻŌĂĻ

úMóMĵŌM ‹¦ 7ßźMĵĵĂ  9 <-9 :< D( 9-*9 +-

úMóMĵŌM ‹¦ 7ßźMĵĵÄ ‹ßĵ¦vŌĂĵM ‹¦ë ¦ĻŌßŲMë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂ ‹¦ <¦MŌĵĂ ‹¦ ĂÊĂŌNĞ -<-:‚ Ğ 79< >(9

(ĂĻ ‹MŌĂĻ ċĞ (ë¦Êă ëM ÙĂĵM

M‹M ‹ĂĻ MĀĂĻ Ļ¦ ŲßŲ¦ ëM ¼ß¦ĻŌM ‹¦ë ¦ĻŌßŲMë„ ‹ŝĵMúŌ¦ ¦Ļ¦ ëMĖĻĂ ‹¦ ŌߦóĖĂ Ļ¦ Ėĵ¦ĖMĵM Ļŝ ĖĵËŝvvßăú ĖMĵM ŌĵM¦ĵ ëĂ ó¦èĂĵ M ĂëĂódßMĞ

ŘĞ (M vß¼ĵM

¦Ļ¼ßë¦ ßúMŝÊŝĵMë ‹¦ë ¼¦ĻŌßŲMë ĵ¦MëßźM‹Ă ¦ú ¦ë ŘżċŘĞ 9  D-ň+

7MĵM ëĂĻ èăŲ¦ú¦Ļ Ï.CÕC ¨®Ù®ãÕ®Ù Ù®¨ ì¨ ½íS”]® £ìõ ”£½®ÕãC¨ãpà Cõ ì¨ pÙ½p]ãD]읮 ìÕSC“ ¨® gpg”]Cg® pÙ½p]”C£p¨“ ãp ½CÕC p®Ùd 4®®£“.Cœ gp Ù½C¬Cd Êìp p£½pC¨ ”¨Ù“ ãÕì£p¨ã®Ù Õp]”]CSpÙà .C“ ÕC pÙãp pÙ½p]ãD]읮 C ]®£“ ½C¬•C ãÕCSC›¯ ]®¨ 쨮٠£ì“ ]‘C]‘®Ù S®ˆ®ãC¨®Ù gp ‘”½ ‘®½Ðà (MĻ ĂdĵMĻ óNĻ d¦ëëMĻ ÏCõ £ì]‘CÙ ®SÕCÙ Sp“ CÙd ½®Õ p›p£½® ÑC ¨”¬C gp gÕCˆ¯¨Ò ¿½ìpÙãC p¨ pٓ

Múúŵ *ßvê¦ŵ„ ëM ¼ŝú‹M‹ĂĵM ‹¦ë ¦ĻŌßŲMë ÙMv¦ ċÅ MĀĂĻĞ 9  D-

ë MĖŝúŌ¦ (M ‹MúźM Ļ¦ĵN ĖĵĂŌMÊĂúßĻŌM ¬ ߦź vĂóĖMĀáMĻ ‹¦ ‹MúÝ

źM ‹¦ Ōĵ¦Ļ vĂúŌßú¦úŌ¦Ļ óĂĻŌĵMĵNú ëMĻ ¼ŝĻßĂú¦Ļ ¦úÝ Ōĵ¦ ¦ë dMßë¦ vëNĻßvĂ ŵ ¦ë vĂúÝ Ō¦óĖĂĵNú¦Ă„ ĵßŌóĂĻ §ŌúßÝ vĂĻ„ ŌĵM‹ßvßĂú¦Ļ ŵ vŝëŌŝĵMĻ ¦ú ¦ë ¦ĻŌßŲMë d¦ĵĂMó¦ĵßÝ vMúĂ ‹¦ <¦MŌĵĂĞ *ĂĻŌĵMĵN ĭëM ¼ŝ¦ĵźM ‹¦ĻÊMĵĵM‹ĂĵM ‹¦ë ¼ëMó¦úvÄ ¦ë óßĻŌßvßĻÝ óĂ ‹¦ ëĂĻ vMúŌĂĻ Ōßd¦ŌMÝ úĂĻ Ă ¦ë ¦ĵĂŌßĻóĂ ‹¦ë ŌMúÝ

ÊĂ M§ĵ¦Ăĭ MĻá vĂóĂ ĭëĂĻ óĂŲßóߦúŌĂĻ MĵĵߦĻÊM‹ĂĻ ‹¦ ëM ‹MúźM vĂúŌ¦óĖĂĵNÝ ú¦Mĭ Ă ĭëM ¼ŝ¦ĵźM Múv¦ĻŌĵMë ‹¦ ëĂĻ ĵßŌóĂĻ M¼ĵßvMúĂĻĭ„ Ļ¦ÊŞú ëM ŝú‹Mvßăú <¦MÝ ŌĵĂ +MvßĂúMëĞ ë ĵ¦Ė¦ĵŌĂĵßĂ ¦ĻŌN vĂóĖŝ¦ĻŌĂ ĖĂĵ ĂdĵMĻ ‹¦ ĻŌM‹ĂĻ >úߋĂĻ„ +Ăĵŝ¦Ý ÊM„ §ëÊßvM„ ĻĖMĀM„ ĵÝ Ê¦úŌßúM„ Ăĵ¦M„ ĂëĂódßM ŵ <ŝĵĨŝáM„ ¦úŌĵ¦ ĂŌĵĂĻĞ

]p¨C ”¨}C¨ã” gp .pãpÕ à <”Ù®¨À Êìp ã”p¨p ã®gC C pÙãqã”]C ]‘”¨Cd £CՔ®¨pãCÙ ˆ”ˆC¨ãpÙd p¨ }”¨d pÙ £ìõ ”¨“ gCà 4C£S”q¨ pÙãD Ñ!ìÕ£ì“ ®ÙÒ gp C ¨”pãC gp ‘C՝pÙ

‘C½”¨d ;”]ã®Õ”C 4‘”p“ ÕÕqp“ ‘C½”¨ õ Ñ ®¨ÙCˆÕC“ ]”¯¨ gp C ½Õ”£CòpÕC ß ®“ g”¨ˆÒ gp 2‘p¨ <”d ì¨C ½ìpÙãC gp pÙ]p¨C gp gC¨ùC ]®¨ãp£½®ÕD¨pCÐà 9¦vĂĵ‹Mú‹Ă M Múúŵ Ï2”p£½Õp ‘Cõ ‘®£p¨C“ ›pÙ C pC ¿C¨¨õ !”]œpõd }ì¨gCg®ÕC gp pÙã”òCÀd

ĂóĖMĀáMĻ ‹¦ Ō¦MŌĵĂ ‹¦ Ř¿ ĖMáĻ¦Ļ ŌĵM¦ĵNú ĻŝĻ Ėŝ¦ĻŌMĻ ¦ú ¦Ļv¦úM Më ĖMáĻ„ ëĂ Ĩŝ¦ ßú‹ßvM ¦ë ĖĂĻßvßĂúMóߦúŌĂ Ĩŝ¦ ÙM ëĂÊĵM‹Ă ¦ë ¼¦ĻŌßŲMëĞ Ù”p£½Õp pÙãD ½ÕpÙp¨ãp p¨ p }pÙã”òC õ pÙãp C¬® ‘Cõ £ì]‘CÙ Ù®Õ½ÕpÙCÙ Êìp ½Õp“ }”pÕ® gp›CÕ C C pô½p]ãC㔓 òCÐà Ï® Êìp ٕ ½ìpg® ]®¨ãCÕ pÙ Êìp ãÕCp£®Ù ì¨ pÙ½p]ãD“ ]읮 gp ãC¨ˆ® CqÕp®d C ®SÕC Ñu]‘®Ò gp C ]®£½C¬•C Õp¨gC ¨ˆ”p pՔC C¨“ ]p gp Ոp¨ã”¨Cd õ pÙ ½pg”“ £®Ù Êìp ò”¨”pÕC¨ ]®¨ £íٔ“ ]C p¨ ò”ò® õ Êìp Cgp£DÙ ]C¨ãCÕC¨ 쨮 gp ®Ù ãC¨“ ˆ®Ù ½Õp}pՔg®Ù gp C¨¨õc "CÕC¨›® p¨ }®ÕÐÃ


¬

(MĻ ‹Ădë¦Ļ

(MĻ dĂë¦ŌMĻ

<Më¦úŌĂ ‹¦ M¼ŝ¦ĵM

ßúŌ¦ĵúMvßĂúMë¦Ļ ‹¦ …ú ĂdĵMĻ ĻMëM ÙMv¦ú ĖMĵŌ¦ ‹¦ë ¦ĻŌßŲMë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂĞ

‹ĨŝߦĵM ĻŝĻ ¦úŌĵM‹MĻ ¦ú ëMĻ ŌMĨŝßëëMĻ ‹¦ ëĂĻ Ō¦MŌĵĂĻ ŵ ¦ú ¼¦ĻŌßŲM닦Ō¦MŌĵĂĞvĂóĞvĂĞ

:NdM‹Ă ċ¿ ‹¦ *MĵźĂ ŘżċÅ79-9* /+ - 9:

*NÊßvĂ

-dĵM‚ (M D¦ĵßŌN 7MáĻ‚ :ŝßźM

MúźM

ŝóĂĵ

-dĵM‚ ¬vÙĂ 7MáĻ‚ ĵʦúŌßúM

-dĵM‚ ßĵvĂëĂĂĖ 7MáĻ‚ 7¦ĵŞ

(M ‹MúźM ŌĵM‹ßvßĂúMë ĖĂĵŌ¦ĀM Ļ¦ ŌĵMúĻ¼ĂĵóM vĂú dMßëMĵßú¦Ļ Ĩŝ¦ Ļ¦ óŝ¦Ų¦ú ĖĂĵ ¦ë Mßĵ¦ vĂú Mŵŝ‹M ‹¦ Mĵú¦Ļ¦ĻĞ >úM ĂĵÝ Ĩŝ¦ĻŌM ¦ú ŲßŲĂ ßúŌ¦ĵĖĵ¦ŌM ëM ¦Ļ¦úvßM ‹¦ë ŌMúÊĂ ŵ ëM óßëĂúÊM èŝúŌĂ M ĂŌĵĂĻ MĵÝ ŌßĻŌMĻĞ ¦ ĵ¦ú‹M úÊߦë ¦ĵßMë Múv¦ ĂóĖMúŵĞ

¬ <ĵ¦v¦ MĵŌßĻŌMĻ Ĩŝ¦ ‹¦ĻMÝ

>ú ÊĵŝĖĂ ‹¦ ĖMŵMĻĂĻ dŝĻvM M Ļŝ úŝ¦ŲĂ ßúŌ¦Ý ÊĵMúŌ¦ ¦ú ó¦‹ßĂ ‹¦ ÙŝÝ óĂĵ ŵ óŞĻßvM ¦ú ŲßŲĂĞ (M vĂóĖMĀáM (M <ĵĂĖM ‹¦ë ¦vëßĖĻ¦ ŌĵMŌM ‹¦ ĵ¦vŝĖ¦Ý ĵMĵ ëM ¦Ļvŝ¦ëM vëNĻßvM ‹¦ vßĵvĂĞ 7MĵĨŝ¦ +MvßĂúMë ‹¦ë ċż Më

¬

ĵĵĂëëMú Ļŝ ĂdĵM ¦ú ŌĂĵúĂ M ŝú Ō¦ëăú MdMú‹ĂúM‹Ă ¦ú ŝúM vMèM ‹¦ óM‹¦ĵM„ ¦Ļ ëĂ Ĩŝ¦ ÙMv¦ ëM ĂóĖMÊúßM ßúźß 7MĻvM ¦ú ¦ĻŌM Ėŝ¦ĻÝ ŌM ¦ú ¦Ļv¦úMĞ (M ĖߦźM ¦Ļ ŝúM ĂdĵM ‹¦ MĵŌ¦ ĖßúŌM‹M ĖĂĵ :MëŲM‹Ăĵ Mëá ¦ú ċûÅÅ ĖMĵM <ĵßĻŌNú ¦ ĻĂë‹MĞ

ëĂųú

¬ >úM vĂó¦‹ßM ŲßĻŝMë ĖĵĂÝ

¬

ŌMÊĂúßźM‹M ĖĂĵ &¦êŵëë ŝú Ù¦ëM‹¦ĵĂ Ĩŝ¦ Ļŝ¼ĵ¦ ŝú MvÝ vߋ¦úŌ¦ vĂú ĻŝĻ ĵ¦v¦ŌMĻ ŵ ‹¦d¦ ¦ú¼ĵ¦úŌMĵĻ¦ M ŵ‹¦„ Ļŝ ĂĖŝ¦ĻŌÄ ¦Ļ ëM MĖŝ¦ĻŌM ĖMĵM ¦ë ¦ĻŌßŲMë ‹¦ 7MĂëĂ +Múß <¦MŌ¦ĵ ¦ú ‹Ăú‹¦ ¦ë èŝ¦ÊĂ ¦Ļ ¦ë ¦è¦ v¦úŌĵMë ‹¦ ëM ÙßĻŌĂĵßMĞ

ċÅ ‹¦ MdĵßëĞ

(MĻ ĂdĵMĻ ßóĖ¦ĵ‹ßdë¦Ļ ăú‹¦‚ 7MëMvßĂ ‹¦ ëĂĻ ‹¦ĖĂĵŌ¦Ļ ‹¦ë ċ¿ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ &Ăĵʦ ëߧv¦ĵ MßŌNú ‹¦ë û Më ċŎ ‹¦ Mdĵßë

&¦êŵëë ¦ë Ù¦ëM‹¦ĵĂ 7MáĻ‚ ßúMóMĵvM

ăú‹¦‚ 7ëMźM v¦úŌĵMë ‹¦ :ŝdM ċń ŵ ċŀ ‹¦ MdĵßëĞ

ĵMóM

¦Ļ‹¦ ëM vĂó¦‹ßM ÙMĻŌM ¦ë ‹ĵMóM ĖĵĂ¼ŝú‹Ă Ōߦú¦ú ŝú ¦ĻĖMvßĂ ¦ú ¦ë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂ ‹¦ <¦MŌĵĂĞ 9¦‹Mvvßăú ĂÊĂŌN

>ĵdMúĂ

¬ %SÕCÙ

gp ]”Õ]®d ]CSCÕpãd £ìٔ]CpÙd pÙ½p]ãD]읮٠gp ˆÕC¨ }®Õ£Cã®d gC¨ùCd ”¨“ }C¨ã”pÙd ]Dٔ]®Ùd Õp]®¨®]”“ g®Ù g”Õp]ã®ÕpÙd CÙ ˆÕC¨“ gpÙ ]®£½C¬•CÙd CÙ ½Õ®“ ½ìpÙãCÙ £DÙ ”¨¨®òCg®ÕCÙ õ £ì]‘® CÕãp ]CÕC]ãpՔùC¨ C pÙãC ¨ìpòC òpÕٔ¯¨ gp pÙã”òC gp 4pCãÕ®Ã êƒ ½C•ÙpÙ gp ®Ù ]”¨]® ]®¨ã”¨p¨ãpÙ pÙãCÕD¨ ½Õp“ Ùp¨ãpÙd p¨ãÕp p®Ù p£C“ ¨”Cd Ù½C¬Cd ®ÕpCd ‘”¨Cd .pÕíd Ոp¨ã”¨Cà Êì• C“ ˆì¨CÙ gp ÙìÙ ®SÕCÙÃ

-dĵM‚ 9¦vßvëMĵŌ 7MáĻ‚ ĻĖMĀM ë ŝĻĂ ‹¦ óMŌ¦ĵßMë¦Ļ úĂ vĂúŲ¦úvßĂúMë¦Ļ ĖMĵM ÙMÝ v¦ĵ óŞĻßvM ¦Ļ ¦ë ¦è¦ ‹¦ ëM vĂóĖMĀáM <ĂĂóÝ7MêĞ G ¦Ļ Ĩŝ¦ ¦ë ĵ¦vßvëMè¦ ŵ ëM ĵ¦ĻĖĂúÝ ĻMdßëߋM‹ ‹¦ ëĂĻ Ļ¦ĵ¦Ļ ÙŝÝ óMúĂĻ ÙMvßM ¦ë ó¦‹ßĂ MóÝ dߦúŌ¦ ¦Ļ ¦ë ‹ßĻvŝĵĻĂ Ĩŝ¦ óMú¦èM ¦ĻŌ¦ ÊĵŝĖĂ M ŌĵMÝ Ų§Ļ ‹¦ Ļŝ Ėŝ¦ĻŌM ¦ú ¦Ļv¦Ý úM Ļߦú‹Ă ëM Ė¦ĵvŝĻßăú ŵ ŌMódĂĵ¦Ļ Ļŝ óMŵĂĵ ¼ŝ¦ĵźM ¦ú ŌMĵßóMĞ Mú ĵ¦vĂĵĵߋà ¦ë óŝú‹Ă ŵ ĖMĵŌßvßĖM‹Ă ¦ú óŞëŌßĖë¦Ļ ¼¦ĻŌßŲMë¦Ļ ¦ú ë¦Ý óMúßM„ ĵ¦vßM„ &MĖăú„ (ßĻÝ dĂM ¦ ŌMëßMĞ ¬

>ú Mdĵ¦dĂvMĻ ‹¦ ëĂ Ĩŝ¦ Ļ¦ĵN ¦ë ¦ĻŌßŲMë ‹ßMĵßĂM‹úĞvĂ

ßĻŌĂĵßM

Ăó¦‹ßM

(M óŝ¦ĵŌ¦ ĻĂĵĖĵ¦ú‹ßă M ¦Ăĵʦ ŠvÙú¦ĵ Ļßú ÙMÝ d¦ĵ vĂúvëŝߋà ¦ĻŌM ĂdĵM Ĩŝ¦ Ļ¦ vĂúŲ¦ĵŌßĵáM ¦ú ëM óNĻ ĵ¦vĂúĂvߋM ŵ Ėŝ¦ĻŌM ¦ú ¦Ļv¦úM ‹¦ Ļŝ ĖĵËŝvÝ vßăúĞ *ŝvÙĂĻ„ MŝŌĂĵ¦Ļ„ ¦‹ßŌĂĵ¦Ļ ŵ ‹ßĵ¦vŌĂĵ¦Ļ ‹¦ Ō¦MŌĵĂ ÙMú ‹M‹Ă ‹ßŲ¦ĵĻMĻ Ų¦ĵĻßĂú¦Ļ ŵ ĻĂëŝvßĂú¦Ļ Më ¼ßúMë ‹¦ EĂŵź¦vêĞ ë <¦MÝ ŌĵĂ <ÙMëßM Ėĵ¦Ļ¦úŌM ëM Ų¦ĵÝ Ļßăú ¦ĻvĵßŌM ĖĂĵ Ăd EßëÝ ĻĂú„ vĂú óŞĻßvM ‹¦ <Ăó EMßŌĻ ŵ Ō¦ŴŌĂĻ ‹¦ 'MÝ ŌÙ릦ú ĵ¦úúMúĞ ¬

-<-:‚ 9  D- 79< >(9

ăú‹¦‚ 7MëMvßĂ ‹¦ ëĂĻ ¦ĖĂĵŌ¦ĻĞ ŝúvßĂú¦Ļ ¦ë ń ¿„ ń„ ŀ ŵ ¬ ‹¦ MdĵßëĞ

Dߋ¦Ă

-dĵM‚ EĂŵź¦vê 7MáĻ‚ ë¦óMúßM

ı(M êMëMdMźM ‹¦ 7ßĖĖMIJ„ ĂdĵM ßú¼MúŌßë ó¦ŴßvMúM Ĩŝ¦ Ļ¦ Ėĵ¦Ļ¦úŌMĵN ¦ú ¦ë <¦MŌĵĂ (ßdĵ¦ ‹¦ ÙMĖßú¦ĵÄ ‹¦ë Å Më ŀ ‹¦ MdĵßëĞ

7çŌßvĂ

ĂúŌ¦óĖĂĵNú¦Ă

ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ *MŵĂĵ &ŝëßĂ *MĵßĂ :MúŌËĂóßúÊĂ ‹¦ë ċċ Më ċÅ ‹¦ MdĵßëĞ

úúĂŲM‹Ăĵ -dĵM‚ >dŞ ŵ ëM vĂóßĻßăú ‹¦ ëM Ų¦ĵ‹M‹ 7MáĻ‚ :ŝ‹N¼ĵßvM ¬ ú >dŞ ŵ ëM vĂóßĻßăú ‹¦

ëM Ų¦ĵ‹M‹ Ļ¦ vĂódßúMú ‹ßÝ ¼¦ĵ¦úŌ¦Ļ Ō§vúßvMĻ ŵ ë¦úÊŝMÝ è¦Ļ Ō¦MŌĵMë¦Ļ„ vĂóĂ ŌáŌ¦Ý ĵ¦Ļ„ MvŌŝMvßăú ¦ú ŲßŲÄ óŞÝ ĻßvM„ MúßóMvßăú ŵ ‹ĂvŝÝ ó¦úŌMë ¦ Mú‹ĻĖĵßúÊ 7ŝÝ ĖĖ¦Ō ĂóĖMúŵĞ ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ +MvßĂúMë Múúŵ *ßê¦ŵ ‹¦ë ċń„ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ĂĵĖĻ ‹¦ EMëê 7MáĻ‚ +Ăĵŝ¦ÊM

ë >úM vĵáŌßvM M ëM MŝŌĂóMŌßÝ źMvßăú ‹¦ë óŝú‹Ă MvŌŝMë„ Ĩŝ¦ Ļ¦ ĵ¦Ėĵ¦Ļ¦úŌM ¦ú ŝú ¦ĻÝ Ė¦vŌNvŝëĂ ŲßĻŝMëó¦úŌ¦ ßóÝ Ėĵ¦ĻßĂúMúŌ¦ ëë¦úĂ ‹¦ óĂŲßÝ óߦúŌĂĻ vMĻß ÙßĖúăŌßvĂĻĞ Ļá ¦Ļ ëM ĂdĵM ‹¦ ëM vĂóĖMÝ ĀáM MĵŌ¦ ëMúvÙ¦ Ĩŝ¦ ëë¦Ý ÊM vĂú ŝúM ¼ŝ¦ĵŌ¦ ¦ŴĖĵ¦Ý Ļßăú ‹¦ ŲMúÊŝMĵ‹ßM ŵ vĵ¦MŌßÝ ŲߋM‹Ğ ăú‹¦‚ ¦úŌĵĂ ŝëŌŝĵMë EßëëßMó :ÙMê¦ĻĖ¦Mĵ¦ ‹¦ë ċċ Më ċŎ ‹¦ MdĵßëĞ

ú¼MúŌßë ı *NĻ Ė¦Ĩŝ¦ĀĂĻ Ĩŝ¦ ¦ë ŝÊʦúÙ¦ßóIJĞ *§ŴßvĂĞ ¬ >úM ĂdĵM ĻĂdĵ¦ ëM MóßĻŌM‹

ŵ ¦ë ¼ĵMvMĻĂ vĂú Ė¦ĵĻĂúMè¦Ļ Ĩŝ¦ M¼ĵĂúŌMú ŝúM ŲߋM Ĩŝ¦ úĂ ¦Ļ ¦ú ëĂ óNĻ óáúßóĂ ëĂ Ĩŝ¦ ¦ĻĖ¦ĵMdMúĞ :Ăú vŝMŌĵĂ MóßÝ ÊĂĻ ‹¦Ļ¦óĖë¦M‹ĂĻ Ĩŝ¦ M ŌĵMÝ Ų§Ļ ‹¦ë Ō¦MŌĵĂ dŝĻvMú MëßŲßMĵ Ļŝ ĻĂ릋M‹ ŵ ĖĂú¦ú ¦ú èŝ¦ÊĂ Ļŝ Ļŝ¦ĵŌ¦Ğ ăú‹¦‚ MĻM ‹¦ë <¦MŌĵĂ +MvßĂúMë ‹¦ë Å Më ń ‹¦ MdĵßëĞ

-dĵM‚ *ßĻĻßúÊĞ 7MáĻ‚ 9¦ßúĂ >úߋĂĞ ī8ŝ§ Ļŝv¦‹¦ vŝMú‹Ă Ļ¦ ¦ëßʦ úĂ ĵ¦vĂĵ‹Mĵĩ„ ¦Ļ ëM Ėĵ¦óßĻM ‹¦ *ßĻĻßúʄ ŝú ŲßMè¦ M ëĂ ĖĵĂ¼ŝú‹Ă ‹¦ ëM ĖĻßĨŝßĻ ‹¦ë Ļ¦ĵ ÙŝóMÝ úĂĞ (ßëŵ„ ëM ĖĵĂŌMÊĂúßĻŌM ‹¦ ¦ĻŌM ÙßĻŌĂĵßM„ ŲßŲ¦ ¦ú ŝú óŝú‹Ă ĵ¦ŌĂĵvߋà ‹¦ óŞëŌßĖë¦Ļ ߋßĂóMĻ ŵ óŞÝ ĻßvM ‹Ăú‹¦ ëMĻ ĻĂódĵMĻ dMßëMú ŵ ¦ë ĖMĻM‹Ă Ļ¦ vĂúÝ ŲߦĵŌ¦ ¦ú ¼ŝŌŝĵĂĞ ¬

¦vêĂ <Ù¦MŌĵ¦ ŌĵM¦ ŝú ¦ĻĖ¦vŌNvŝëĂ ŲßĻŝMë„ MŝÝ ‹Mź ŵ ĖçŌßvĂ Ĩŝ¦ ĖëMúÝ Ō¦M ëMĻ ‹ß¼ßvŝëŌM‹¦Ļ ‹¦ ¦ĻÝ vĂʦĵ ¦úŌĵ¦ ‹ĂĻ ëMdĂĵ¦Ļ„ ÊŝĻŌĂĻ„ ĖMĻßĂú¦Ļ Ă ú¦v¦Ý ĻߋM‹¦Ļ ¦ú ëM ŲߋMĞ (M vĂóĖMĀáM ŵM ¦ĻŌŝŲĂ ¦ú Řżċż ¦ú ¦ë d¦ĵĂMó¦ĵßvMÝ úĂ ‹¦ ĂÊĂŌN vĂú Ļŝ ĂdĵM ë MdĵßÊĂĞ ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ ‹¦ ¦ëëMĻ ĵŌ¦Ļ ‹¦ ĂÊĂŌN„ ‹¦ë ċ¿„ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ı (M ¼ŝúvßăú ĖĂĵ ÙMv¦ĵIJĞ 7MáĻ‚ ĻĖMĀM

>ú Ō¦MŌĵĂ Ļßú ¦Ļv¦úĂÊĵMÝ ¼áM„ óŝŵ v¦ĵvM Më ĖŞdëßvĂ ¦ú ‹Ăú‹¦ ëM ßëŝĻßăú ŵ ëM ĵ¦MëߋM‹ Ļ¦ vĂú¼ŝú‹¦ú ¦Ļ ëM ¦Ļ¦úvßM ‹¦ ¦ĻŌM ĂdĵM ‹¦ 'MóßêMź¦ ĖĵËŝvvßĂú¦Ļ Ĩŝ¦ ĵ¦vßdßă Ļß¦Ý Ō¦ Ėĵ¦óßĂĻ *MŴ ¦ú ŘżċċĞ :Ăú Ļ¦ßĻ Ė¦ĵĻĂúMè¦Ļ ¦ú dŝĻvM ‹¦ë MŝŌĂĵ ‹¦ 7ßĵMú‹¦ëëÄ ¦ĻŌĵ¦úMÝ ‹M ¦ú ċûŘċĞ ¬

ăú‹¦‚ ŝú‹Mvßăú ßëd¦ĵŌĂ ëźMŌ¦ Ų¦ú‹MĀĂ ‹¦ë Å Më ŀ ‹¦ MdĵßëĞ

ı(M úßĀM ‹¦ë ĵMÊăúIJ 7MáĻ‚ ÙßúMĞ 7Ăĵ vMŝĻM ‹¦ë óMë vĂóÝ ĖĂĵŌMóߦúŌĂ ÙŝóMúĂ ¦ë óŝú‹Ă ¦ĻŌŝŲĂ M ĖŝúŌĂ ‹¦ Ĩŝ¦‹MĵĻ¦ Ļßú MÊŝMĞ >ú ¦ĻÝ Ė¦vŌNvŝëĂ ‹¦ MvĵĂdMvßMĻ ŵ ¦¼¦vŌĂĻ ¦ĻĖ¦vßMë¦Ļ„ Ļßú ‹ßNÝ ëĂÊĂĻ„ Ĩŝ¦ vMŝŌßŲM Më ĖŞdëßÝ vĂ ‹¦Ļ‹¦ ëM Ėĵßó¦ĵM ¦Ļv¦Ý úMĞ ĵ¦Mvßăú ‹¦ ëM vĂóĖMÝ ĀáM Ùßú¦ĻĻ¦ Ùßë‹ĵ¦ú ĵŌĻ <Ù¦MŌĵ¦Ğ ¬

ăú‹¦‚ ĂëßĻ¦Ă ë MóĖáú ‹¦ë Å Më ¬ ‹¦ MdĵßëĞ


¬

(MĻ ‹Ădë¦Ļ

(MĻ dĂë¦ŌMĻ

<Më¦úŌĂ ‹¦ M¼ŝ¦ĵM

ßúŌ¦ĵúMvßĂúMë¦Ļ ‹¦ …ú ĂdĵMĻ ĻMëM ÙMv¦ú ĖMĵŌ¦ ‹¦ë ¦ĻŌßŲMë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂĞ

‹ĨŝߦĵM ĻŝĻ ¦úŌĵM‹MĻ ¦ú ëMĻ ŌMĨŝßëëMĻ ‹¦ ëĂĻ Ō¦MŌĵĂĻ ŵ ¦ú ¼¦ĻŌßŲM닦Ō¦MŌĵĂĞvĂóĞvĂĞ

:NdM‹Ă ċ¿ ‹¦ *MĵźĂ ŘżċÅ79-9* /+ - 9:

*NÊßvĂ

-dĵM‚ (M D¦ĵßŌN 7MáĻ‚ :ŝßźM

MúźM

ŝóĂĵ

-dĵM‚ ¬vÙĂ 7MáĻ‚ ĵʦúŌßúM

-dĵM‚ ßĵvĂëĂĂĖ 7MáĻ‚ 7¦ĵŞ

(M ‹MúźM ŌĵM‹ßvßĂúMë ĖĂĵŌ¦ĀM Ļ¦ ŌĵMúĻ¼ĂĵóM vĂú dMßëMĵßú¦Ļ Ĩŝ¦ Ļ¦ óŝ¦Ų¦ú ĖĂĵ ¦ë Mßĵ¦ vĂú Mŵŝ‹M ‹¦ Mĵú¦Ļ¦ĻĞ >úM ĂĵÝ Ĩŝ¦ĻŌM ¦ú ŲßŲĂ ßúŌ¦ĵĖĵ¦ŌM ëM ¦Ļ¦úvßM ‹¦ë ŌMúÊĂ ŵ ëM óßëĂúÊM èŝúŌĂ M ĂŌĵĂĻ MĵÝ ŌßĻŌMĻĞ ¦ ĵ¦ú‹M úÊߦë ¦ĵßMë Múv¦ ĂóĖMúŵĞ

¬ <ĵ¦v¦ MĵŌßĻŌMĻ Ĩŝ¦ ‹¦ĻMÝ

>ú ÊĵŝĖĂ ‹¦ ĖMŵMĻĂĻ dŝĻvM M Ļŝ úŝ¦ŲĂ ßúŌ¦Ý ÊĵMúŌ¦ ¦ú ó¦‹ßĂ ‹¦ ÙŝÝ óĂĵ ŵ óŞĻßvM ¦ú ŲßŲĂĞ (M vĂóĖMĀáM (M <ĵĂĖM ‹¦ë ¦vëßĖĻ¦ ŌĵMŌM ‹¦ ĵ¦vŝĖ¦Ý ĵMĵ ëM ¦Ļvŝ¦ëM vëNĻßvM ‹¦ vßĵvĂĞ 7MĵĨŝ¦ +MvßĂúMë ‹¦ë ċż Më

¬

ĵĵĂëëMú Ļŝ ĂdĵM ¦ú ŌĂĵúĂ M ŝú Ō¦ëăú MdMú‹ĂúM‹Ă ¦ú ŝúM vMèM ‹¦ óM‹¦ĵM„ ¦Ļ ëĂ Ĩŝ¦ ÙMv¦ ëM ĂóĖMÊúßM ßúźß 7MĻvM ¦ú ¦ĻŌM Ėŝ¦ĻÝ ŌM ¦ú ¦Ļv¦úMĞ (M ĖߦźM ¦Ļ ŝúM ĂdĵM ‹¦ MĵŌ¦ ĖßúŌM‹M ĖĂĵ :MëŲM‹Ăĵ Mëá ¦ú ċûÅÅ ĖMĵM <ĵßĻŌNú ¦ ĻĂë‹MĞ

ëĂųú

¬ >úM vĂó¦‹ßM ŲßĻŝMë ĖĵĂÝ

¬

ŌMÊĂúßźM‹M ĖĂĵ &¦êŵëë ŝú Ù¦ëM‹¦ĵĂ Ĩŝ¦ Ļŝ¼ĵ¦ ŝú MvÝ vߋ¦úŌ¦ vĂú ĻŝĻ ĵ¦v¦ŌMĻ ŵ ‹¦d¦ ¦ú¼ĵ¦úŌMĵĻ¦ M ŵ‹¦„ Ļŝ ĂĖŝ¦ĻŌÄ ¦Ļ ëM MĖŝ¦ĻŌM ĖMĵM ¦ë ¦ĻŌßŲMë ‹¦ 7MĂëĂ +Múß <¦MŌ¦ĵ ¦ú ‹Ăú‹¦ ¦ë èŝ¦ÊĂ ¦Ļ ¦ë ¦è¦ v¦úŌĵMë ‹¦ ëM ÙßĻŌĂĵßMĞ

ċÅ ‹¦ MdĵßëĞ

(MĻ ĂdĵMĻ ßóĖ¦ĵ‹ßdë¦Ļ ăú‹¦‚ 7MëMvßĂ ‹¦ ëĂĻ ‹¦ĖĂĵŌ¦Ļ ‹¦ë ċ¿ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ &Ăĵʦ ëߧv¦ĵ MßŌNú ‹¦ë û Më ċŎ ‹¦ Mdĵßë

&¦êŵëë ¦ë Ù¦ëM‹¦ĵĂ 7MáĻ‚ ßúMóMĵvM

ăú‹¦‚ 7ëMźM v¦úŌĵMë ‹¦ :ŝdM ċń ŵ ċŀ ‹¦ MdĵßëĞ

ĵMóM

¦Ļ‹¦ ëM vĂó¦‹ßM ÙMĻŌM ¦ë ‹ĵMóM ĖĵĂ¼ŝú‹Ă Ōߦú¦ú ŝú ¦ĻĖMvßĂ ¦ú ¦ë d¦ĵĂMó¦ĵßvMúĂ ‹¦ <¦MŌĵĂĞ 9¦‹Mvvßăú ĂÊĂŌN

>ĵdMúĂ

¬ %SÕCÙ

gp ]”Õ]®d ]CSCÕpãd £ìٔ]CpÙd pÙ½p]ãD]읮٠gp ˆÕC¨ }®Õ£Cã®d gC¨ùCd ”¨“ }C¨ã”pÙd ]Dٔ]®Ùd Õp]®¨®]”“ g®Ù g”Õp]ã®ÕpÙd CÙ ˆÕC¨“ gpÙ ]®£½C¬•CÙd CÙ ½Õ®“ ½ìpÙãCÙ £DÙ ”¨¨®òCg®ÕCÙ õ £ì]‘® CÕãp ]CÕC]ãpՔùC¨ C pÙãC ¨ìpòC òpÕٔ¯¨ gp pÙã”òC gp 4pCãÕ®Ã êƒ ½C•ÙpÙ gp ®Ù ]”¨]® ]®¨ã”¨p¨ãpÙ pÙãCÕD¨ ½Õp“ Ùp¨ãpÙd p¨ãÕp p®Ù p£C“ ¨”Cd Ù½C¬Cd ®ÕpCd ‘”¨Cd .pÕíd Ոp¨ã”¨Cà Êì• C“ ˆì¨CÙ gp ÙìÙ ®SÕCÙÃ

-dĵM‚ 9¦vßvëMĵŌ 7MáĻ‚ ĻĖMĀM ë ŝĻĂ ‹¦ óMŌ¦ĵßMë¦Ļ úĂ vĂúŲ¦úvßĂúMë¦Ļ ĖMĵM ÙMÝ v¦ĵ óŞĻßvM ¦Ļ ¦ë ¦è¦ ‹¦ ëM vĂóĖMĀáM <ĂĂóÝ7MêĞ G ¦Ļ Ĩŝ¦ ¦ë ĵ¦vßvëMè¦ ŵ ëM ĵ¦ĻĖĂúÝ ĻMdßëߋM‹ ‹¦ ëĂĻ Ļ¦ĵ¦Ļ ÙŝÝ óMúĂĻ ÙMvßM ¦ë ó¦‹ßĂ MóÝ dߦúŌ¦ ¦Ļ ¦ë ‹ßĻvŝĵĻĂ Ĩŝ¦ óMú¦èM ¦ĻŌ¦ ÊĵŝĖĂ M ŌĵMÝ Ų§Ļ ‹¦ Ļŝ Ėŝ¦ĻŌM ¦ú ¦Ļv¦Ý úM Ļߦú‹Ă ëM Ė¦ĵvŝĻßăú ŵ ŌMódĂĵ¦Ļ Ļŝ óMŵĂĵ ¼ŝ¦ĵźM ¦ú ŌMĵßóMĞ Mú ĵ¦vĂĵĵߋà ¦ë óŝú‹Ă ŵ ĖMĵŌßvßĖM‹Ă ¦ú óŞëŌßĖë¦Ļ ¼¦ĻŌßŲMë¦Ļ ¦ú ë¦Ý óMúßM„ ĵ¦vßM„ &MĖăú„ (ßĻÝ dĂM ¦ ŌMëßMĞ ¬

>ú Mdĵ¦dĂvMĻ ‹¦ ëĂ Ĩŝ¦ Ļ¦ĵN ¦ë ¦ĻŌßŲMë ‹ßMĵßĂM‹úĞvĂ

ßĻŌĂĵßM

Ăó¦‹ßM

(M óŝ¦ĵŌ¦ ĻĂĵĖĵ¦ú‹ßă M ¦Ăĵʦ ŠvÙú¦ĵ Ļßú ÙMÝ d¦ĵ vĂúvëŝߋà ¦ĻŌM ĂdĵM Ĩŝ¦ Ļ¦ vĂúŲ¦ĵŌßĵáM ¦ú ëM óNĻ ĵ¦vĂúĂvߋM ŵ Ėŝ¦ĻŌM ¦ú ¦Ļv¦úM ‹¦ Ļŝ ĖĵËŝvÝ vßăúĞ *ŝvÙĂĻ„ MŝŌĂĵ¦Ļ„ ¦‹ßŌĂĵ¦Ļ ŵ ‹ßĵ¦vŌĂĵ¦Ļ ‹¦ Ō¦MŌĵĂ ÙMú ‹M‹Ă ‹ßŲ¦ĵĻMĻ Ų¦ĵĻßĂú¦Ļ ŵ ĻĂëŝvßĂú¦Ļ Më ¼ßúMë ‹¦ EĂŵź¦vêĞ ë <¦MÝ ŌĵĂ <ÙMëßM Ėĵ¦Ļ¦úŌM ëM Ų¦ĵÝ Ļßăú ¦ĻvĵßŌM ĖĂĵ Ăd EßëÝ ĻĂú„ vĂú óŞĻßvM ‹¦ <Ăó EMßŌĻ ŵ Ō¦ŴŌĂĻ ‹¦ 'MÝ ŌÙ릦ú ĵ¦úúMúĞ ¬

-<-:‚ 9  D- 79< >(9

ăú‹¦‚ 7MëMvßĂ ‹¦ ëĂĻ ¦ĖĂĵŌ¦ĻĞ ŝúvßĂú¦Ļ ¦ë ń ¿„ ń„ ŀ ŵ ¬ ‹¦ MdĵßëĞ

Dߋ¦Ă

-dĵM‚ EĂŵź¦vê 7MáĻ‚ ë¦óMúßM

ı(M êMëMdMźM ‹¦ 7ßĖĖMIJ„ ĂdĵM ßú¼MúŌßë ó¦ŴßvMúM Ĩŝ¦ Ļ¦ Ėĵ¦Ļ¦úŌMĵN ¦ú ¦ë <¦MŌĵĂ (ßdĵ¦ ‹¦ ÙMĖßú¦ĵÄ ‹¦ë Å Më ŀ ‹¦ MdĵßëĞ

7çŌßvĂ

ĂúŌ¦óĖĂĵNú¦Ă

ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ *MŵĂĵ &ŝëßĂ *MĵßĂ :MúŌËĂóßúÊĂ ‹¦ë ċċ Më ċÅ ‹¦ MdĵßëĞ

úúĂŲM‹Ăĵ -dĵM‚ >dŞ ŵ ëM vĂóßĻßăú ‹¦ ëM Ų¦ĵ‹M‹ 7MáĻ‚ :ŝ‹N¼ĵßvM ¬ ú >dŞ ŵ ëM vĂóßĻßăú ‹¦

ëM Ų¦ĵ‹M‹ Ļ¦ vĂódßúMú ‹ßÝ ¼¦ĵ¦úŌ¦Ļ Ō§vúßvMĻ ŵ ë¦úÊŝMÝ è¦Ļ Ō¦MŌĵMë¦Ļ„ vĂóĂ ŌáŌ¦Ý ĵ¦Ļ„ MvŌŝMvßăú ¦ú ŲßŲÄ óŞÝ ĻßvM„ MúßóMvßăú ŵ ‹ĂvŝÝ ó¦úŌMë ¦ Mú‹ĻĖĵßúÊ 7ŝÝ ĖĖ¦Ō ĂóĖMúŵĞ ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ +MvßĂúMë Múúŵ *ßê¦ŵ ‹¦ë ċń„ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ĂĵĖĻ ‹¦ EMëê 7MáĻ‚ +Ăĵŝ¦ÊM

ë >úM vĵáŌßvM M ëM MŝŌĂóMŌßÝ źMvßăú ‹¦ë óŝú‹Ă MvŌŝMë„ Ĩŝ¦ Ļ¦ ĵ¦Ėĵ¦Ļ¦úŌM ¦ú ŝú ¦ĻÝ Ė¦vŌNvŝëĂ ŲßĻŝMëó¦úŌ¦ ßóÝ Ėĵ¦ĻßĂúMúŌ¦ ëë¦úĂ ‹¦ óĂŲßÝ óߦúŌĂĻ vMĻß ÙßĖúăŌßvĂĻĞ Ļá ¦Ļ ëM ĂdĵM ‹¦ ëM vĂóĖMÝ ĀáM MĵŌ¦ ëMúvÙ¦ Ĩŝ¦ ëë¦Ý ÊM vĂú ŝúM ¼ŝ¦ĵŌ¦ ¦ŴĖĵ¦Ý Ļßăú ‹¦ ŲMúÊŝMĵ‹ßM ŵ vĵ¦MŌßÝ ŲߋM‹Ğ ăú‹¦‚ ¦úŌĵĂ ŝëŌŝĵMë EßëëßMó :ÙMê¦ĻĖ¦Mĵ¦ ‹¦ë ċċ Më ċŎ ‹¦ MdĵßëĞ

ú¼MúŌßë ı *NĻ Ė¦Ĩŝ¦ĀĂĻ Ĩŝ¦ ¦ë ŝÊʦúÙ¦ßóIJĞ *§ŴßvĂĞ ¬ >úM ĂdĵM ĻĂdĵ¦ ëM MóßĻŌM‹

ŵ ¦ë ¼ĵMvMĻĂ vĂú Ė¦ĵĻĂúMè¦Ļ Ĩŝ¦ M¼ĵĂúŌMú ŝúM ŲߋM Ĩŝ¦ úĂ ¦Ļ ¦ú ëĂ óNĻ óáúßóĂ ëĂ Ĩŝ¦ ¦ĻĖ¦ĵMdMúĞ :Ăú vŝMŌĵĂ MóßÝ ÊĂĻ ‹¦Ļ¦óĖë¦M‹ĂĻ Ĩŝ¦ M ŌĵMÝ Ų§Ļ ‹¦ë Ō¦MŌĵĂ dŝĻvMú MëßŲßMĵ Ļŝ ĻĂ릋M‹ ŵ ĖĂú¦ú ¦ú èŝ¦ÊĂ Ļŝ Ļŝ¦ĵŌ¦Ğ ăú‹¦‚ MĻM ‹¦ë <¦MŌĵĂ +MvßĂúMë ‹¦ë Å Më ń ‹¦ MdĵßëĞ

-dĵM‚ *ßĻĻßúÊĞ 7MáĻ‚ 9¦ßúĂ >úߋĂĞ ī8ŝ§ Ļŝv¦‹¦ vŝMú‹Ă Ļ¦ ¦ëßʦ úĂ ĵ¦vĂĵ‹Mĵĩ„ ¦Ļ ëM Ėĵ¦óßĻM ‹¦ *ßĻĻßúʄ ŝú ŲßMè¦ M ëĂ ĖĵĂ¼ŝú‹Ă ‹¦ ëM ĖĻßĨŝßĻ ‹¦ë Ļ¦ĵ ÙŝóMÝ úĂĞ (ßëŵ„ ëM ĖĵĂŌMÊĂúßĻŌM ‹¦ ¦ĻŌM ÙßĻŌĂĵßM„ ŲßŲ¦ ¦ú ŝú óŝú‹Ă ĵ¦ŌĂĵvߋà ‹¦ óŞëŌßĖë¦Ļ ߋßĂóMĻ ŵ óŞÝ ĻßvM ‹Ăú‹¦ ëMĻ ĻĂódĵMĻ dMßëMú ŵ ¦ë ĖMĻM‹Ă Ļ¦ vĂúÝ ŲߦĵŌ¦ ¦ú ¼ŝŌŝĵĂĞ ¬

¦vêĂ <Ù¦MŌĵ¦ ŌĵM¦ ŝú ¦ĻĖ¦vŌNvŝëĂ ŲßĻŝMë„ MŝÝ ‹Mź ŵ ĖçŌßvĂ Ĩŝ¦ ĖëMúÝ Ō¦M ëMĻ ‹ß¼ßvŝëŌM‹¦Ļ ‹¦ ¦ĻÝ vĂʦĵ ¦úŌĵ¦ ‹ĂĻ ëMdĂĵ¦Ļ„ ÊŝĻŌĂĻ„ ĖMĻßĂú¦Ļ Ă ú¦v¦Ý ĻߋM‹¦Ļ ¦ú ëM ŲߋMĞ (M vĂóĖMĀáM ŵM ¦ĻŌŝŲĂ ¦ú Řżċż ¦ú ¦ë d¦ĵĂMó¦ĵßvMÝ úĂ ‹¦ ĂÊĂŌN vĂú Ļŝ ĂdĵM ë MdĵßÊĂĞ ăú‹¦‚ <¦MŌĵĂ ‹¦ ¦ëëMĻ ĵŌ¦Ļ ‹¦ ĂÊĂŌN„ ‹¦ë ċ¿„ Më ċû ‹¦ MdĵßëĞ

ı (M ¼ŝúvßăú ĖĂĵ ÙMv¦ĵIJĞ 7MáĻ‚ ĻĖMĀM

>ú Ō¦MŌĵĂ Ļßú ¦Ļv¦úĂÊĵMÝ ¼áM„ óŝŵ v¦ĵvM Më ĖŞdëßvĂ ¦ú ‹Ăú‹¦ ëM ßëŝĻßăú ŵ ëM ĵ¦MëߋM‹ Ļ¦ vĂú¼ŝú‹¦ú ¦Ļ ëM ¦Ļ¦úvßM ‹¦ ¦ĻŌM ĂdĵM ‹¦ 'MóßêMź¦ ĖĵËŝvvßĂú¦Ļ Ĩŝ¦ ĵ¦vßdßă Ļß¦Ý Ō¦ Ėĵ¦óßĂĻ *MŴ ¦ú ŘżċċĞ :Ăú Ļ¦ßĻ Ė¦ĵĻĂúMè¦Ļ ¦ú dŝĻvM ‹¦ë MŝŌĂĵ ‹¦ 7ßĵMú‹¦ëëÄ ¦ĻŌĵ¦úMÝ ‹M ¦ú ċûŘċĞ ¬

ăú‹¦‚ ŝú‹Mvßăú ßëd¦ĵŌĂ ëźMŌ¦ Ų¦ú‹MĀĂ ‹¦ë Å Më ŀ ‹¦ MdĵßëĞ

ı(M úßĀM ‹¦ë ĵMÊăúIJ 7MáĻ‚ ÙßúMĞ 7Ăĵ vMŝĻM ‹¦ë óMë vĂóÝ ĖĂĵŌMóߦúŌĂ ÙŝóMúĂ ¦ë óŝú‹Ă ¦ĻŌŝŲĂ M ĖŝúŌĂ ‹¦ Ĩŝ¦‹MĵĻ¦ Ļßú MÊŝMĞ >ú ¦ĻÝ Ė¦vŌNvŝëĂ ‹¦ MvĵĂdMvßMĻ ŵ ¦¼¦vŌĂĻ ¦ĻĖ¦vßMë¦Ļ„ Ļßú ‹ßNÝ ëĂÊĂĻ„ Ĩŝ¦ vMŝŌßŲM Më ĖŞdëßÝ vĂ ‹¦Ļ‹¦ ëM Ėĵßó¦ĵM ¦Ļv¦Ý úMĞ ĵ¦Mvßăú ‹¦ ëM vĂóĖMÝ ĀáM Ùßú¦ĻĻ¦ Ùßë‹ĵ¦ú ĵŌĻ <Ù¦MŌĵ¦Ğ ¬

ăú‹¦‚ ĂëßĻ¦Ă ë MóĖáú ‹¦ë Å Më ¬ ‹¦ MdĵßëĞ


ċż

:NdM‹Ă ċ¿ ‹¦ *MĵźĂ ŘżċÅ

Ļv¦úM ‹¦ ıë DߦúŌĵ¦ ‹¦ ëM dMëë¦úMIJ„ ‹¦ë <¦MŌĵĂ +MvßĂúMë ŵ ¦ë <¦MŌĵĂ 7¦ŌĵMĞ ßĵßʦ MdßĂ 9ŝdßMúĂĞıDMúßŌMĻ (ßd¦ëëŝóIJ„ ‹¦ ëM vĂóĖMĀáM (M 8ŝßúŌM ‹¦ë (ĂdĂĞ Mĵó¦ú ßë ‹ßĵßʦ ¦ë óĂúŌMè¦Ğ -<-:‚ Ğ 79< >(9

Ėŝ¦ĻŌM vĂëĂódßMúM ¦ú ëM ¼ß¦ĻŌM ‹¦ë Ō¦MŌĵĂ

ë ĖMáĻ Mú¼ßŌĵßăú ¦ĻŌMĵN ĵ¦Ėĵ¦Ļ¦úŌM‹Ă ĖĂĵ Ŏń ÊĵŝĖĂĻ Ĩŝ¦ óĂĻŌĵMĵNú ¦ë ĖĵĂÊĵ¦ĻĂ ‹¦ ëMĻ MĵŌ¦Ļ ¦Ļv§úßvMĻ úMvßĂúMë¦Ļ vĂú ŝúM ĵßvM Ă¼¦ĵŌMĞ 9¦‹Mvvßăú ĂÊĂŌN

p † C êû gp CSՔ ‘C“ SÕD åÞ ˆÕì½®Ù Õp½ÕpÙp¨ãC¨“ ãpÙ gp ®®£S”C p¨ C pg”“ ]”¯¨ µ† gp pÙã”òC SpÕ®“ C£pՔ]C¨® gp 4pCãծà Ùp pÙ p ÕpÙìãCg® gp pÙ}ìpՓ ù® ½CÕC ]®¨òpÕã”Õ C ®ˆ®ãD p¨ p½”]p¨ãÕ® gp CÙ CÕãpÙ pÙ]q¨”]CÙ gp £ì¨g®Ã  pÙã”òC ‘®õ pÙ ì¨ £®“ ã®Õ ½CÕC ì¨C ¨ìpòC ˆp¨pÕC“ ]”¯¨ gp ]ÕpCg®ÕpÙd Êìp Ùì“ £Cg®Ù C ˆÕì½®Ù £ìõ ãÕCg”“ ]”®¨CpÙ gp ½C•Ù ]®¨}®Õ“ £C¨ C ½Õ®½ìpÙãC ]®®£“ S”C¨C Êìp ½®gÕD C½Õp]”CՓ Ùp p¨ g”}pÕp¨ãpÙ pÙ½C]”®Ù gp C ]”ìgCgà ÙãC pg”]”¯¨ gp SpÕ®“ C£pՔ]C¨® ]®”¨]”gp ]®¨ p £®£p¨ã® gp pS읝”]”¯¨ Êìp pÙãD ò”ò”p¨g® p ãpCãÕ® ]®®£S”C¨®Ã ÏCõ ì¨C ¨ìp“ òC ˆp¨pÕC]”¯¨ Êìp Ùp ò”¨® ]®¨ ã®g®ÃÃà 4CÕgp ® ãp£½ÕC“ ¨® ‘CSՕC Êìp ‘C]pÕ ì¨ }pٓ ã”òC g®¨gp p ½C•Ù ”¨ò”ãCg® ÙpC ®®£S”CÍd CÙpˆìÕC !C¨®® %՛ìpCd 쨮 gp ®Ù £”p£SÕ®Ù gp ]®£”ãq CÕã•Ù“ ã”]® gp }pÙã”òCÃ

pÙgp pÙC ½pÕÙ½p]ã”òCd Ùp ½®gÕD¨ òpÕ ®Ù ãÕCSC›®Ù gp ˆÕì½®Ù ]®£® C !Cg”“ ãC ;C¨”gCgd Êìp ½ÕpÙp¨ãC“ ÕD CÙ ½”pùCÙ !®Õ”Õ gp C£®Õ õ !CãC¨g® p ã”p£½® ¿p¨ ]®½Õ®gì]]”¯¨ ]®¨ p }pÙã”òCÀÜ ô””Cêd ]®¨ ½pٓ ãC õ ;®ù ¿®ãÕC ]®½Õ®gì]“ ]”¯¨ÀÜ .pãÕ® .Õ®gì]]”®¨pÙ õ Ùì òpÕٔ¯¨ gp  ®Ù®d gp

‘q›®ò ¿C]ãìC£p¨ãp p¨

(MĻ ĂdĵMĻ vĂëĂódßMúMĻ ¦ú   ¬

ıDĂźIJ ¦Ļ vĂĖĵËŝvvßăú ¦úŌĵ¦ ¦ë ¦ĻŌßŲMë ŵ ŴßëßM Ř Ō¦MŌĵĂĞ ßĵßʦ DávŌĂĵ 8ŝ¦ĻM‹M ŵ ĖMĵŌßvßĖMú ĵ¦vĂúĂvߋĂĻ MvŌĂĵ¦Ļ ‹¦ ëM ¦Ļv¦úM úMvßĂúMëĞ

ë MĖŝúŌ¦ <¦MŌĵĂ ßú¼MúŌßë

¬ ú ¦ĻŌM ¦‹ßvßăú ‹¦ë ¼¦ĻŌßÝ

ŲMë„ ¦ë <¦MŌĵĂ ßëĂĻ *NÊßÝ vĂĻ Ō¦ú‹ĵN ŝúM ĖĵĂÊĵMóMÝ vßăú vMĻß ‹ßMĵßM vĂú ĻŝĻ ĖĵĂĖßMĻ ĖĵËŝvvßĂú¦ĻĞ ë ÊĵŝĖÄ Ĩŝ¦ ŌĵMdMèM vĂú óMĵßĂú¦ŌMĻ„ Ėĵ¦Ļ¦úŌMĵN

ĖߦźMĻ vĂóĂ Ĵ ŝ¦úŌĂĻ ŵ ĵ¦Ý vŝ¦úŌĂĻ ‹¦ óM¦Ļ¦ 7¦‹ĵĂĴ„ Ĵë ĖĵßúvßĖßŌĂĴ„ Ĵë ĖMŌßŌĂ ¼¦ĂĴ ŵ Ĵë Ō¦ĻĂĵĂ ‹¦ë ĂĵMÝ ‹ĂĴ„ ¦úŌĵ¦ ĂŌĵMĻĞ úŌĵ¦ ŌMúŌÄ (M (ßd§ëŝëM ĂĵM‹M Ėĵ¦Ļ¦úŌMĵN ĂdĵMĻ

ĖĵĂĖßMĻ ‹¦ Ļŝ ĖĵĂĖßĂ ĵ¦Ė¦ĵÝ ŌĂĵßĂ ŵ MdĵßĵN ĻŝĻ Ėŝ¦ĵŌMĻ M ĂŌĵMĻ vĂóĖMĀáMĻ ‹¦ Ō¦MÝ ŌĵĂ ßú¼MúŌßë ŵ ŌáŌ¦ĵ¦ĻĞ 9¦vĂÝ ó¦ú‹M‹ĂĻ‚ ıĻ¦ vÙßŲĂ ¦Ļ ĖŝĵĂ vŝ¦úŌĂIJ ŵ ıë ‹ŝëv¦ ¦úÝ vMúŌĂ ‹¦ ëM ĻëM vĵMvßMIJĞ

ãp£½®ÕCgCÀd õ p ]®p]ã”ò® ”¨gp½p¨g”p¨ãp .íÕ½ìÕC

ÕpC]ã”ò®d Êìp ½ÕpÙp¨ãCÕD ;ß p¨ ÙãÕpCà 4C£S”q¨ ‘Cõ pÙ½C]”® ½C“ ÕC ˆÕC¨gpÙ Õp}pÕp¨ãpÙ gp C pÙ]p¨C ¨C]”®¨Cd ]®£® p 4pCãÕ® ”SÕpd Êìp p¨ Ùì Ùpgp gp ‘C½”¨pÕ® ½®¨gÕD p¨ pÙ]p¨C Ùì òpÕٔ¯¨ gp C %ÕpÙã•CgCd gp ÙÊ씝®d SC›®

C g”Õp]]”¯¨ gp 0”]CÕg® C“ £C]‘® 4pCãÕ® .pãÕC pÙ]p¨”}”]C“ ÕD Ùì £DÙ Õp]”p¨ãp pÙãÕp“ ¨®d ѝ ò”p¨ãÕp gp C SCp“ ¨CÒd ì¨C ½Õ®½ìpÙãC gp C“ S”® 0ìS”C¨®Ã > ¨ÙC£SC“ ›p 4pCãÕ®d ˆÕì½® }ì¨gCg® ½®Õ !”ÙCp 4®ÕÕpÙ õ Êìp pٓ ãD ]ppSÕC¨g® ÙìÙ åû C¬®Ùd ½ÕpÙp¨ãCÕD Ñ”Ùã®Õ”C gp }”¨ gp £ì¨g®Òd gp ;•]ã®Õ ;”ò”pÙ]CÙà "”]®DÙ !®¨ãpÕ®d Êì”p¨ ãC£S”q¨ ‘C]p ½CÕãp gp ]®“ £”ãq CÕã•Ùã”]®d gpÙãC]C pٓ ]p¨CՔ®Ù ]®£® p 4pCãÕ® 0µûµ õ CÙC d Êìp ãp¨“ gÕD¨ ÙìÙ ½Õ®½”CÙ ½Õ®gì]“ ]”®¨pÙd Cgp£DÙ gp CÙ gp ®ãÕ®Ù ˆÕì½®Ùà  0µûµd ½®Õ p›p£½®d pٓ ãÕp¨CÕD %ٔã®Ù gp ˆ®£Cd ì¨C ®SÕC gp p”½p ®ãpÕ® g”Õ”ˆ”gC ½®Õ pÕ¨C¨g® .C“ ÕÕC õ 0C£ÙqÙ 0C£®Ùà gp“ £DÙd p¨ pÙãp ãpCãÕ® Ùp ½Õp“ Ùp¨ãCÕD¨ .íÕ½ìÕC ÕpC]㔓 ò®d  ¨‘p® gp 2C£¯¨d

‘C¨ˆìC 4pCãÕ® õ p ˆÕì“ ½® C ®ó£½C¬•CÃ

CÙC d C Ùì òpùd ãp¨gÕD ì¨C C¨ã®®ˆ•C ]®¨ CÙ £p›®“ ÕpÙ ½”pùCÙ gp £”]Õ®ãpCãÕ® Êìp Ùp ½ÕpÙp¨ãCÕ®¨ p C¬® ½CÙCg® p¨ 6¨ ]ìCÕã® ½CÕC CÙ Ýà gp£DÙ ãp¨gÕD ®SÕCÙ ]®£® !”ÙÙ 읔Cd 0p“ ãÕCã® ”¨ò®ì¨ãCՔ® gp 씈” .”ÕC¨gp®d CٜC õ ®®“ Ê씮 gp ®Ù ½pÕÕ®ÙÃ

Diario ADN  

Lo mejor del teatro, en Bogotá

Diario ADN  

Lo mejor del teatro, en Bogotá

Advertisement