Page 1

NAJBOLJ ZELENA MESTNA OBČINA 2010 V SLOVENIJI

17. november 2010

Andreja KATIČ, univ. dipl. prav. direktorica Uprave MOV


Projekt “Najbolj zelena občina leta 2010” Izhodišča: 1.) Za doseganje trajnostnega razvoja je bistveno okolju prijazno delovanje na regionalni in lokalni ravni = odgovorno, boljše organizirano in učinkovitejše izvajanje okoljske politike na lokalni in regionalni ravni.

2.) Upoštevanje temeljnih načel trajnostnega razvoja v socialno-gospodarskem razvoju.

3.) Kritično vrednotenje doseţenega na nekaterih ključnih okoljskih področjih.

5.) Pokazati na primere dobre prakse v Sloveniji, predvsem na lokalni ravni.


Anketni vprašalnik Okoljska vsebinska polja : -Ravnanje z odpadki in vodnimi viri, -energetika, -trajnostno ozaveščanje občank in občanov, -deleţ okoljskih investicij v občinskem proračunu, -upoštevanje okoljskih načel pri načrtovanju prostorskega razvoja, deleţu ekošol in drugimi.

Spletni vprašalnik


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ODPADKOV Ekološki otoki v Velenju 210 zbiralnic (ekološki otoki) na območju mestne občine Velenje za ločeno zbiranje odpadkov


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ODPADKOV Zbirni center v Velenju Občanke in občani mesta Velenje lahko odpadke (tudi kosovne) BREZPLAČNO pripeljejo v zbirni center (na lokacijo zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju).


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ODPADKOV

PIKO in Center ponovne uporabe (reuse centre) Posredovalnica rabljene Informacijsko Komunikacijske Opreme – PIKO Socialno podjetje, ki bo zaposlovalo, oz. usposabljalo brezposelne osebe, socialno šibkim prebivalcem naše občine pa bo omogočilo dostop do rabljene IKT opreme, ki bi v nasprotnem primeru končala v zasilnih skladiščih ali na odpadu.

Projekt PIKO bo predhodnik Centra ponovne uporabe ali »REUSE« centra, ki bo v prihodnosti prevzel večino aktivnosti Posredovalnice rabljene Informacijske Opreme


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ODPADKOV Projekt “ČISTO MOJE VELENJE” Projekt “Čisto moje Velenje” Mestna občina Velenje izvaja ţe od leta 2002. V sklopu projekta MOV nudi počitniško delo dijakom in študentom. Temeljni cilji projekta so: -skrb za urejeno in čisto okolje, -vzpodbujanje razvijanja medgeneracijskih vezi, -sklepanje novih prijateljskih vezi, -finančna pomoč mladim oz. njihovim druţinam, -krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega

bivalnega okolja, -pozitiven odnos do urbane opreme.

Projekt Čisto moje Velenje, za katerega zanimanje dijakov in študentov iz leta v leto narašča, je letos potekal od 28. junija do 30. septembra 2010. Udeleţenih 660 dijakov in študentov!


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ODPADKOV Pasji iztrebki: področje urejeno z Odlokom o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v MO Velenje, 2003

nadzor: redarji Medobčinskega inšpektorata Skupno 44 košev


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika MOV in “ekošola kot način ţivljenja”

4. Eko šole: ŠC Velenje (oţji izbor nominirancev za svetovno nagrado Energy Globe Award, 2010, za primer dobre prakse “Eco Generation”) OŠ Antona Aškerca OŠ Gustava Šiliha OŠ Šalek


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika MOV in “ekošola kot način ţivljenja”

ustvarjamo pogoje za usklajen razvoj:


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE VODA Javna vodooskrba v MOV: Začetek oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini sega v leto 1930 in sicer z izgradnjo vodovoda Bele Vode – Šoštanj. V preteklih 75 letih je vodovod v Šaleški dolini doţivel pravi razcvet, saj je od 7 kilometrov, kolikor je znašala njegova dolţina v začetku javne vodooskrbe v Šaleški dolini, narasel na več kot 600 kilometrov omreţja, ki danes zajema tudi mnoţico objektov in naprav. S ponosom lahko rečemo, da imamo na območju MO Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki sodobno urejeno oskrbo s pitno vodo.


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE VODA V MOV 2 čistilni napravi (ČN): - obseg: med 50.000 in 100.000 (PE) in med 50 in 2.000 (PE) “CENTRALNA ČN ŠALEŠKE DOLINE ”

Mesti Velenje in Šoštanj sta bili v preteklosti zaradi premogovništva, energetike in industrije, ekološko zelo izpostavljene. Centralna čistilna naprava v Šoštanju zgrajena leta 1991, je le z 40% odstranitvijo onesnaţenih vod z mehanskim čiščenjem reki Paki, vrnila ţivljenje.


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE MOV na področju energetike izvaja vrsto projektov in aktivnosti:  Energetsko knjigovodstvo v 35 javnih zgradbah-Projekt Future Public Energy (2006)  Izgradnja treh mikro fotovoltaičnih elektrarn ( 1x 17.4 kW, 2x 94.68 kW)  Rekonstrukcija ogrevalnega sistema na OŠ Škale – uvedba kogeneracijske enote na zemeljski plin  V sodelovanju z lokalno energetsko agencijo KSSENA vsako leto izvajamo delavnice in seminarje za upravljavce in uporabnike javnih zgradb in tematske konference, npr: Konferenca o fotovoltaiki (2010)


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE Javna razsvetljava

Zamenjava dotrajanih svetil

Novogradnje

Energetsko varčna svetila

Načrti: uvedba Izgradnja sistema regulacije javne razsvetljave

LED svetil


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE Trajnostna mobilnost

Kolesarstvo: označevanje kolesarskih poti v okviru rednega vzdrţevanja

EU projekt BICY - Cities and Regions for cycling: • prenos dobrih praks iz kolesarsko razvitih evropskih mest • uvedba mestnega kolesarskega sistema • promocija kolesarstva kot trajnostne mobilnosti


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE Trajnostna mobilnost

Javni potniški promet LOKALC – brezplačni mestni prevoz: 5 prog, ki povezujejo mesto in okoliške kraje od septembra 2008 prepeljanih več kot 750 000 potnikov trend: uporaba LOKALCA je v porastu!


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE Trajnostna mobilnost EU projekt GUTS (Green Urban Transport Systems) izdelava naprednih institucionalnih, finančnih in tehnoloških smernic za uvedbo trajnostnega javnega potniškega prometa izdelava baze znanj o trajnostnem javnem potniškem prometu izdelava lokalnih načrtov uvedbe trajnostnega potniškega prometa


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE

MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji (natečaj portala energetika.net) – ZAKAJ?

Uspešno črpanje EU sredstev

Učinkovito energetsko knjigovodstvo

MOV

Daljinsko hlajenje, sončne elektrarne

Brezplačni mestni promet


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji – nekateri projekti: USTANOVITEV LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE KSSENA SANACIJA UPRAVNE STAVBE MOV SANACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE EKOLOŠKI INFORMACIJSKI SISTEM FUTURE PUBLIC ENERGY

EKOSAN IN EURESUN

DALJINSKO HLAJENJE


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika PODROČJE ENERGETIKE MO Velenje – energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji – primer daljinsko hlajenje:

Prvi sistem daljinskega hlajenja v Sloveniji

Izkoriščamo odpadno vročo vodo za proizvodnjo hladu z okolju prijaznim postopkom hlajenja, ki za hlajenje ne izrablja električne energije (absorpcijski hladilniki) Energetski prihranek – 20%


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika OSVEŠČANJE OBČANOV IN OBČANK ZA ODGOVORNO RAVNANJE Z OKOLJEM Ločeno zbiranje odpadkov v MO Velenje: • Pravilno ravnaje z odpadki • Abecednik odpadkov

• Biološki odpadki, kompostiranje, Zbirni center • Zbiralnice in zbirni center


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika OSVEŠČANJE OBČANOV IN OBČANK ZA ODGOVORNO RAVNANJE Z OKOLJEM Diseminacijske in promocijske aktivnosti v EU projektih Primer: osveščanje upravljavcev in uporabnikov javnih zgradb v MOV (projekt FuturePublicEnergy)


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika OSTALA PODROČJA

Monitoring stanja okolja v MO Velenje Ekološki informacijski sistem za spremljanje kakovosti zraka (EIS) – v sodelovanju s TEŠ, sveţi podatki vedno dostopni na www.velenje.si


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika OSTALA PODROČJA

Monitoring stanja okolja v MO Velenje

Stalni monitoring kakovosti voda – v sodelovanju z inštitutom ERICO

Izdelava ihtiološke študije reke Pake: - študija trajnostnega razvoja reke Pake (vnos ţivalih in rastlinskih vrst) - pripomoček pri iskanju ravnovesja med stebri trajnostnega razvoja (gospodarskim, druţbenim in okoljskim) Rezultat: Nabor ukrepov za sanacijo škodljivih učinkov in izrabo pozitivnih učinkov


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika OSTALA PODROČJA Sprejeti programi varstva okolja na lokalni ravni: Lokalna agenda 21 za Mestno občino Velenje

“Program sonaravnega in trajnostnega razvoja” Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje: “Strategija razvoja do 2025” Lokalna razvojna strategija za Mestno občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki


OSTALA PODROČJA

ŠALEŠKA JEZERA (Škalsko, Družmirsko, Velenjsko in Turistično) SANACIJSKI PROGRAM ŠALEŠKIH JEZER - Šaleška jezera so bila v preteklosti močno onesnažena (premogovni pepel, organsko onesnaženje, poraba jezerske vode za potrebe Termoelektrarne Šoštanj). - 1993 l. pripravljen sanacijski program Vode občine Velenje, ki ţe v veliki meri uresničen. Rezultati vidni v celovitem izboljšanju jezer, predvsem pa je velik napredek opazen na področju zbiranja odpadnih voda v pojezerjih. TEMATSKE POTI (biodiverzitetna /rekreativna) NA OBMOČJU ŠALEŠKIH JEZER Namen: Predstaviti biotsko pestrost izbranih ţivalskih in rastlinskih skupin na območju šaleških jezer ter ustvariti privlačnejšo in prijaznejšo šaleško dolino.


OSTALA PODROČJA

ŠALEŠKA JEZERA (Škalsko, Druţmirsko in Velenjsko )

VELENJSKO JEZERO KOT RAZVOJNA MOŢNOST ZA ŠALEŠKO DOLINO! Zadnje desetletje se okolica jezer tako rekoč ni spremenila, z organiziranim pristopom in s kapitalskimi vloţki pa se začenja novo obdobje razvoja jezer in rekreacijsko-turistične ponudbe Šaleške doline.


VELENJE – NAJLEPŠE MESTO Napori in uspehi Velenjčank in Velenjčanov so zdruţeni v najlepšem mestu

V akciji Moja deţela - lepa in gostoljubna, Turistične zveze Slovenije, je letos Velenje ţe šestič, NAJLEPŠE MESTO!


Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika

HVALA ZA POZORNOST!

Andreja KATIČ, univ. dipl. prav.

direktorica Uprave MOV

Predstavitev pripravila: Špela Šeliga, Marko Govek

Profile for Fit media d.o.o.

Predstavitev občine Velenje  

Predstavitev občine Velenje na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Predstavitev občine Velenje  

Predstavitev občine Velenje na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Profile for fit_media
Advertisement