Page 1


Osnovni podatki o Občini Bled ◦ Površina: 72,3 km2 ◦ Krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Rečica, Ribno, Zasip ◦ Število prebivalcev: 8.148 prebivalcev ◦ (podatek Ministrstvo za notranje zadeve – Centralni register prebivalstva 31/122008)


Odvajanje odpadnih voda 

Občina Bled je v letu 2002 sklenila s podjetjem WTE koncesijsko pogodbo o izgradnji kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanju javnih storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.


Centralna Ä?istilna naprava Bled


Centralna čistilna naprava Bled 

Centralna čistilna naprava Bled ima kapacitete 14.150 PE in je namenjena čiščenju odpadnih voda v občinah Bled in Gorje. Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2007, v letu 2008 je bilo zanjo pridobljeno uporabno dovoljenje.


Odvajanje odpadnih voda 

V občini Bled je trenutno zgrajenega cca 75.000 m kanalizacijskega sistema. Trenutna stopnja priključenosti stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem je 81% - 82%. V skladu s koncesijsko pogodbo je zaključku investicije predvidena 98% stopnja priključenosti.


Oskrba s pitno vodo 

izvajanje javne službe z oskrbo s pitno vodo: javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. kot upravljavec javnega vodovoda dolžina magistralnega omrežja je približno 8,5 km, primarnega omrežja je približno 83 km in sekundarnega 19 km vodovodni sistem Radovna oskrbuje s pitno vodo večino prebivalcev v občini Bled in občini Gorje. Vir naravne vode je podzemna voda – Ovčja jama. varovanje rezervnih vodnih virov ( Zmrzlek, Dobravca, Bohinjska Bela, Kupljenik, Obrne) odstotek priključenosti objektov na javno vodovodno omrežje sistem je 99,5%.


Ravnanje z odpadki

Zbirni center Bled  Občina Bled je za namen ločevanja komunalnih odpadkov zgradila Zbirni center  V letu 2010 je bilo za Zbirni center pridobljeno uporabno dovoljenje


Ravnanje z odpadki Namen ločevanja komunalnih odpadkov 

 

Zbiranje in ločevanje komunalnih odpadkov v Zbirnem centru in na 63 ekoloških otokih Prevzemanje odpadne plastične in kovinske embalaže od vrat do vrat se izvaja 2x mesečno po predhodno pripravljenem terminskem planu. Prevzemanje papirja in papirne embalaže od vrat do vrat se izvaja 1x mesečno Stekleno embalažo je možno oddati na eko-otokih in v zbirnem centru. Na nekaterih ekoloških otokih je možno oddati tudi tekstil. Gospodinjstva prejmejo letno po dva bona za odvoz kosovnih odpadkov (2 m3), s katerima lahko 2x letno naročijo brezplačen odvoz. Pod enakimi pogoji lahko gospodinjstva odlagajo tudi les, zeleni odpad in gradbeni material.


Ravnanje z odpadki Čistilne akcije  Turistična društva v občini  Ribiška družina Bled in Društvo za podvodne dejavnosti ter Društvo za varstvo okolja  Rafting klub  Osnovna šola Bled in podružnični šoli Ribno in Bohinjska Bela


Področje energetika Gradnja plinovodnega omrežja  Občina Bled je v letu 2001 sklenila s podjetjem Adriaplin Ljubljana koncesijsko pogodbo za graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v Občini Bled  Na območju občine je zgrajeno cca. 49km plinovodnega omrežja, kar predstavlja približno pokritost cca. 80 % celotnega območja občine.


Področje energetika Gradnja plinovodnega omrežja - cilji     

zaščita jezerske sklede zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje in ljudi preprečiti onesnaževanje okolja varovanje okolja dvigniti raven kakovosti življenja


Področje energetika Javna razsvetljava 

priprava projekta za razvoj javne razsvetljave v skladu z veljavno Uredbo energetsko varčen sistem upravljanja z javno razsvetljavo (zamenjava svetilk v skladu z Uredbo in namestitev varčnih žarnic) priprava predlogov za vgraditev sistema za reduciranje svetilnosti v nočnem času in posledično zmanjšanje porabe električne energije


Razvoj prometnih povezav  

južna razbremenilna cesta urejanje kolesarskih povezav ( priprava projektne dokumentacije za urejanje kolesarskih povezav v okviru Severne razbremenilne ceste in povezave Bled-Bohinj) severna razbremenilna cesta


Obveščanje javnosti za odgovorno ravnanje do okolja v Občini Bled  

preko spletnih strani Občine Bled preko lokalne TV (Alpski odmevi) in občinskega tednika na Radiu Triglav obveščanje občanov o tekočih okoljskih aktivnostih preko občinskega glasila Blejske novice prestavitve posameznih okoljskih projektov občanom po posameznih krajevnih skupnostih


Hvala za vašo pozornost Občina Bled župan Janez Fajfar

Profile for Fit media d.o.o.

Predstavitev občine Bled  

Predstavitev občine Bled na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Predstavitev občine Bled  

Predstavitev občine Bled na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Profile for fit_media
Advertisement