Page 1

Helena Čebulin, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Glede na to, da prihajam s Štajerske, me je pot na FIŠ zanesla čisto slučajno, ob brskanju interneta. Takrat sem malo oklevala z odločitvijo, a me je misel prijateljice (»Ni važno, kaj se naučiš, temveč kako in koliko.«) spodbudila k temu koraku. Danes lahko rečem, da odločitve nikakor ne obžalujem in da sem tukaj dobila potrditev njenih besed: odnos med študenti in profesorji je odličen; najbolj pomembno mi je, da za njih nismo le številke, v času študija pa pridobivamo znanja z različnih področij, s katerimi se bomo dobro znašli v sodobnem poslovnem svetu.

Rok Kopina, študent 2. letnika univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Za FIŠ sem slišal prek radijskega oglasa, in ker sem bil s takratno fakulteto precej nezadovoljen, je oglas zbudil mojo pozornost. Na spletni strani sem si ogledal predmetnik in se na podlagi prebranega jeseni vpisal. Na FIŠ se počutim več kot le številka, saj s profesorji in asistenti razvijamo tiste pristne odnose, ki bi jih od fakultete pričakoval. Pozna se, da se vodstvo trudi za študente, kar se odraža na obštudijskih projektih in strokovni ekskurziji. Veliko ljudi je še vedno skeptičnih glede tega, kaj novomeška fakulteta lahko nudi, vendar FIŠ v javnosti čedalje bolj pridobiva na prepoznavnosti. Načrti so veliki in verjamem, da bomo podrli stereotipe ter da bo FIŠ postal nekaj velikega.

Marija Plesničar, študentka 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Prvič sem za FIŠ slišala med pogovorom s sodelavci v podjetju. Ker sem imela že končano višjo šolo, sem se vpisala v drugi letnik, opraviti moram še štiri diferencialne izpite za prvi letnik. Sedaj sem uspešno opravila pogoje za vpis v tretji letnik, kar me zelo veseli, saj je morda nam, ki nismo več tako mladi, le nekoliko teže. Vesela sem, da se ob težavah vedno lahko obrnem na svoje sošolce, s katerimi sem zelo zadovoljna. Vsi smo izredni študenti in imamo izreden čut drug do drugega, saj si zelo pomagamo med sabo in se spodbujamo. Pravijo, da se učiš celo življenje, in jaz bi se rada naučila še veliko – FIŠ mi to prav gotovo omogoča. Veliko je poudarka na informatiki, čeprav je tudi kar nekaj drugih zelo zanimivih in predvsem zelo koristnih predmetov. Največje zadovoljstvo pa je, ko lahko znanje, ki si ga pridobil na predavanjih, uporabiš pri svojim delu in zaradi tega tvoje delo postane lažje in bolj zanimivo, ti pa uspešnejši in vedno boljši pri tem, kar počneš.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2010/2011 visokošolski strokovni študijski program univerzitetni študijski program magistrski študijski program doktorski program


Fakulteta za informacijske študije Novi trg 5 SI–8000 Novo mesto Referat Elektronski naslov: referat@fis.unm.si Telefon: 07 373 78 84 , fax: 07 373 78 80 Uradne ure: v torek in sredo od 9. do 11. ure, v četrtek od 14. do 16. ure Kontaktna oseba: Marjana Miškovič http://fis.unm.si

Kolofon Pripravili in uredili: Klavdija Macedoni, Marjana Miškovič Lektoriranje: Nina Štampohar Oblikovanje: Jurij Kocuvan, Studio 300 Fotografije: Boštjan Pucelj, arhiv FIŠ Založila: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu Naklada: 1000 izvodov Januar, 2010


ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2010/2011

O fakulteti

3

Zakaj na FIŠ?

5

Študijski programi 2010/2011

8

Visokošolski strokovni študijski program

10

Univerzitetni študijski program

18

Magistrski študijski program

25

Doktorski študijski program

30

Za nami je uspešno leto

39

Tudi v 2010 bo pestro

46


Fakulteta za informacijske študije je mlada fakulteta, a je že po slabih dveh letih od ustanovitve trdno uvrščena v omrežje središč znanja s področja informacijsko komunikacijske tehnologije. Z izvajanjem domačih in mednarodnih konferenc, zimskih in poletnih šol, raziskovalnim in razvojnim delom za domače in tuje naročnike ter z vključevanjem znanstvenikov in strokovnjakov iz ožjega in širšega okolja v naš študijski proces delujemo usklajeno s svojim poslanstvom: ustvarjanje novega znanja s področja informacijskih študij in nenehna izmenjava vsega znanja med profesorji, študenti in organizacijami iz širšega okolja fakultete. Verjamemo, da s svojim delom dvigujemo raven znanja v družbi in tako dekan Fakultete za informacijske študije

doc. dr.

Janez Povh

močno prispevamo k višji kakovosti življenja. Fakulteta je odgovor na zelo jasne potrebe po diplomantih, ki bodo poleg dobrega poznavanja informacijsko komunikacijske tehnologije tudi dobri poznavalci družbenih in organizacijskih okvirjev, v katere je treba vpeti to tehnologijo. Diplomanti študijskih programov Informatika v sodobni družbi bodo povezovali oddelke za informatiko z ostalimi oddelki, da bo organizacija s pomočjo informacijske tehnologije hitreje dosegla svoje cilje. V študijskem letu 2010/2011 bo fakulteta začela izvajati doktorski študij Informacijska družba. Z vpisovanjem doktorskih študentov bomo vsi skupaj pridobivali dodaten adrenalin, s katerim bomo laže sledili svoji viziji: v petih letih postati najboljša fakulteta v Sloveniji s področja informacijskih študij, v desetih pa biti vodilni evropski center znanja in stroke s tega področja. Zavedamo se, da sledenje našemu poslanstvu in viziji zahteva tudi nenehno dvigovanje kakovosti lastnega pedagoškega in raziskovalnega dela ter veliko prizadevnost, da iz študentov, ki se vpišejo v naše programe, ustvarjamo prepoznavne strokovnjake in znanstvenike. Ker imamo jasne cilje, nam ti napori ne bodo pretežki. Verjamemo pa tudi, da s svojim trudom krepimo cel visokošolski prostor v regiji in s tem odločilno soustvarjamo novo univerzo jugovzhodne Slovenije.

2


O fakulteti

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je prva javna fakulteta izven okvira slovenskih univerz in je hkrati tudi prva fakulteta v Novem mestu. Študij je zato za redno vpisane študente brezplačen (redni študent je lahko tudi, kdor je zaposlen). V študijskem letu 2009/10 smo vpisali drugo generacijo študentov. Na dodiplomski stopnji imamo 100 redno in 29 izredno vpisanih študentov, na podiplomski stopnji pa 58 rednih in 8 izrednih študentov.

Poslanstvo

Smo sooblikovalci znanosti in stroke na področju informacijskih študij. Z nenehno izmenjavo in s prenosom znanja dvigujemo raven znanja v družbi; naš cilj pa je višja kakovost življenja in konkurenčnost na ravni regije, države in Evrope.

Vizija

V petih letih bomo postali najboljši slovenski, v desetih letih pa eden vodilnih evropskih središč znanosti in stroke na področju informacijskih študij.

3


V prvem letu delovanja smo na FIŠ vzpostavili trdne temelje za sistem vodenja kakovosti, kar pomeni, da smo z gradniki kakovosti odločilno prepletli celoten nastajajoč model vodenja fakultete ter s tem prispevali k izboljšanju njegove kakovosti. prodekan za kakovost

doc. dr.

Boris Bukovec

S timskim pristopom smo na podlagi t. i. benchmarkinga oblikovali vse temeljne akte naše fakultete, redno potekajo timi kakovosti dekana, oblikovali smo inovativen model strateškega in letnega načrtovanja, zastavili smo množico internih projektov, naredili smo prvo anketiranje zadovoljstva naših študentov … V prihajajočem študijskem letu bomo z uporabo lastnega inovativnega modela samoocenili oziroma presodili naše procese, oblikovali poslovnik kakovosti fakultete ter istočasno z upoštevanjem procesnega pristopa poenostavili sistem vodenja. Prepričani smo, da bodo vse te dejavnosti vodile tudi k izboljšanju kakovosti našega pedagoškega in raziskovalnega dela ter predvsem, da se bo še izboljšalo zadovoljstvo naših odjemalcev – študentov in naročnikov projektov.

4


Zakaj na FIŠ?

Obstaja vsaj 5 razlogov, da se že letos vpišete na FIŠ.

i. FIŠ je javna fakulteta

To pomeni, da je ustanovitelj Republika Slovenija, ki financira izvajanje študija. Študij je tako za redne študente brezplačen. Pri tem je zelo pomembno, da lahko kot redni študent študirate, tudi če ste zaposleni. Na FIŠ lahko kot redni študent študirate na visokošolskem, univerzitetnem in magistrskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi.

ii. Izviren interdisciplinaren študij Informatika v sodobni družbi

Fakulteta je odgovor na zelo jasne potrebe po diplomantih, ki bodo poleg dobrega poznavanja informacijsko komunikacijske tehnologije tudi dobri poznavalci družbenih in organizacijskih okvirjev, v katere je treba vpeti to tehnologijo. Diplomanti študijskih programov Informatika v sodobni družbi bodo v organizacijah povezovali oddelke za informatiko z ostalimi oddelki, zato da bo s pomočjo informacijske tehnologije organizacija hitreje dosegla svoje cilje.

Informacijske študije in znanja so danes osnova vsakdanjega osebnega, poklicnega in poslovnega življenja ter nudijo mladim dostojno prihodnost in uspešno vključevanje v družbo. Na Fakulteti za informacijske študije si prizadevamo ustvariti sodobno izobraževanje na visoki univerzitetni ravni, ki temelji na teoretičnem in uporabnem znanju. Za območje Dolenjske, ki ima uspešno industrijo in proizvajalce, je skrajni čas za ustanovitev univerze, ki bo vzgajala visoko strokovne kadre za svoje okolje in vključevanje v mednarodno znanstvenoraziskovalno delo. Napredka osebne blaginje posameznika in ugleda Dolenjske v svetu si brez tega danes ne moremo niti predstavljati. redni profesor dr. Peter Šuhel

5


»Kdor se neha učiti, je star, pa naj bo to pri dvajsetih ali osemdesetih. Kdor pa vztraja pri učenju, ostane mlad. Najpomembnejše v življenju je, da ohranimo mlad um.« Henry Ford

prodekanja za izobraževanje

doc. dr.

Nadja Damij

Ne verjamem, da želite ostareti že v teh mladih letih. Vsak, prav vsak od vas nosi v sebi neizkoriščen potencial. Slej ko prej ga boste našli in dovolite nam, da vam pri tem pomagamo. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je po stažu mlada inštitucija, imamo pa zagon, voljo in moč, da študijski proces sproti prilagajamo potrebam študentov in regije, ki vas bo nekaj let kasneje uspešno zaposlovala. V študijski proces že skoraj po pravilu vključujemo strokovnjake iz prakse, takšne, ki dihajo, delajo in živijo v in za IT okolje. Že v drugem letu našega pozicioniranja na akademski in znanstveni zemljevid Slovenije smo študijski proces nadgradili s projektnim delom za gospodarstvo, z zimsko in poletno šolo, študente pa podprli tudi z razvojem tutorskega sistema, ki omogoča hitrejše in lažje vključevanje novih študentov v študijsko življenje ter razreševanje tako študijskih kot tudi življenjskih problemov v celotnem času študija. Ne zadovoljite se s povprečnostjo, ne ostarite mladi, izkoristite svoj potencial!

6


ZAKAJ NA FIŠ?

iii. Izvajanje študija prilagajamo vsem skupinam

Ker je med rednimi študenti na vseh treh programih precej zaposlenih, je urnik narejen tako, da lahko zaposleni študenti obiskujejo velik delež predavanj in vaj. Študij je podprt z virtualnimi spletnimi učilnicami, zato lahko študenti od kjer koli spremljajo potek dela pri predmetih in se prek forumov vključejo v razprave.

iv. Usmerjenost v kakovost

Za kakovost vsake fakultete je ključnega pomena, da predavajo profesorji, ki so resnično strokovnjaki na svojem področju ter so do študentov spoštljivi, a ambiciozni. Na fakulteti stremimo k vrhunski profesorski zasedbi, ki bo študentom dala veliko znanja in ga veliko tudi zahtevala. FIŠ je med prvimi, če ne celo prva fakulteta v Sloveniji, ki ima prodekana, zadolženega za kakovost. Pomemben kratkoročen cilj fakultete je biti najbolje organizirana in informatizirana fakulteta.

v. Vpetost v mednarodno okolje

Izvajalci predavanj in vaj so s pedagoškim, še bolj pa z raziskovalnim delom izrazito vpeti v mednarodno okolje, kar omogoča, da ohranjajo stik z novostmi in pogosto tudi oblikujejo te novosti.

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP), ki združuje že prek 120 članov, pretežno doktorjev znanosti z Dolenjske in iz Bele krajine, vsestransko podpira celotno pedagoško in raziskovalno dejavnost Fakultete za informacijske študije, naše prve državne dolenjske fakultete. Poglobljeni študiji in nove raziskave na zelo pestrem področju računalništva in informatike so danes v razvitem svetu ključnega pomena. Za mlade in ustvarjalne ljudi in nove strokovnjake iz naše regije, Slovenije in razvitega sveta predstavljata informatika in računalništvo velik izziv in zagotavljata nešteto možnosti pri novih zaposlitvah in delovnih mestih na vseh področjih našega gospodarstva, obrti in družbenih dejavnosti. predsednik društva DAP, prof. dr. Miha Japelj

7


Študijski programi 2010/2011 Fakulteta za informacijske študije bo v študijskem letu 2010/11 izvajala dodiplomske in podiplomske študijske programe, ki so pripravljeni v skladu s pravili in načeli bolonjske deklaracije. Vsi programi so interdisciplinarni in uporabno naravnani.

Dodiplomska študijska programa •  visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi (VS), •  univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi (UN).

Podiplomska študijska programa •  magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi, •  doktorski program Informacijska družba.

8


ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Profil

Diplomanti dodiplomskega študijskega programa bodo imeli temeljna znanja s

diplomanta

področja informacijske tehnologije, raziskovalnih metod in družboslovja. Poznali bodo informacijske sisteme, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih, poleg tega pa tudi koncept poslovnih procesov in metode za njihovo informacijsko podprtje. S širokim naborom raziskovalnih metod bodo lahko obvladovali velike količine podatkov in iz njih pridobivali koristne informacije. Bogat nabor vsebin s področja organizacije, sociologije, ekonomije, politologije jim bo dal širok pogled na dogajanje v sodobni družbi in jim omogočal, da bodo znali vpenjati informacijske tehnnologije v poljubne družbene in organizacijske okvirje. Diplomanti se bodo lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces ali pa nadaljevali študij na drugi in kasneje na tretji stopnji. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa bodo temeljno znanje s prve stopnje nadgradili z novimi znanji s področja informacijske tehnnologije, raziskovalnih metod in družboslovja. Natančneje bodo študirali procesne načine delovanja organizacije in postopke za informacijsko podprtje teh procesov. Študirali bodo rešitve in metode za varno elektronsko poslovanje, za upravljanje IKT, za revizijo informacijskih sistemov, za izvajanje IKT projektov. Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode jim bodo omogočile reševanje kompleksnih raziskovalnih problemov, nova sociološka znanja pa jim bodo širila poglede na družbo in jim omogočala, da bodo v praksi premoščali prepade med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter uporabniki te tehnologije. S svojim širokim interdisciplinarnim znanjem se bodo lahko enostavno vključili v kreativni delovni proces v različnih organizacijah ali pa nadaljevali študij na tretji stopnji.

Zaposlitvene

Zaključen študij na Fakulteti za informacijske študije bo nudil zelo široke zaposlitvene

možnosti

možnosti v okviru regije pa tudi drugod po Sloveniji in v tujini, posebno zaradi kombinacije obsežnega nabora znanj s področja informacijsko komunikacijske tehnologije z raziskovalnimi metodami in širokega družboslovnega znanja. Diplomanti se bodo lahko zaposlili v: • oddelkih za področje informatike, • vseh organizacijah, kjer nimajo posebnega oddelka za informacijsko tehnologijo in je treba poleg dela na področju IKT opravljati še druge poslovne naloge, • organizacijah, v katerih je treba zajeti in statistično obdelati veliko količino podatkov: prodaja, trženje, stiki z javnostmi, • vseh oddelkih podjetij s področja informacijsko komunikacijskih tehologij (IKT), • javnih ustanovah, v katerih preučujejo in nadzirajo povezave med IKT in družbo.

9


Dodiplomski študijski program I. stopnje

Visokošolski strokovni študijski program Informatika v sodobni družbi

Stopnja:

I. stopnja

Trajanje programa:

3 leta (6 semestrov), 180 kreditnih točk (KT)

Način izvajanja:

redni, izredni

Kraj izvajanja študija: Novo mesto Strokovni naslov:

diplomirani družboslovni informatik (VS)

diplomirana družboslovna informatičarka (VS)

skrajšano dipl. družb. inf. (VS)

Med študijem po tem študijskem programu bodo študenti pridobili širok nabor s področja informacijsko komunikacijske tehnologije, raziskovalnih metod, sociologije, organizacije, ekonomije, podjetništva in politologije, kar jim bo dalo širok pogled na dogajanje v sodobni družbi in jim omogočalo, da bodo znali graditi mostove med informacijsko tehnologijo in potrebami v sodobni družbi.

Študijski program

• pridobitev poglobljenega strokovnega znanja s področja IKT

bo študentom

(informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih,

omogočil:

informatizacija poslovnih procesov, eletronske storitve), • bogato metodološko znanje: kvantitativne (statistične) in kvalitativne raziskovalne metode, • široko znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi ter interakcijah med IKT in sodobno družbo. V ta okvir spadajo znanja iz sociologije, organizacije, ekonomije, podjetništva, politologije, komunikacije ...

»Everything you can imagine is real.« Pablo Picasso

10


I.  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Diplomanti programa bodo usposobljeni za samostojno iskanje novih virov znanja in uporabo raziskovalnih metod. Znali se bodo sporazumevati v stroki in – zaradi naraščajočih potreb po interdisciplinarnih profilih in pristopih k reševanju problemov – tudi med strokami. Diplomante bodo odlikovali strokovna kritičnost in odgovornost ter iniciativnost in samostojnost pri izvajanju zahtevnih strokovnih del. S svojim znanjem bodo diplomanti vezni členi med tistimi osebami (službami), ki skrbijo za tehnologijo v ožjem pomenu besede (sistemski inženirji, programerji ...), in službami, ki tehnologijo potrebujejo za izvajanje svojih nalog (proizvodnja, prodaja, nabava, vodenje ...).

Redni in

Na Fakulteti za informacijske študije spodbujamo, da se tudi redno zaposleni

izredni študij

vpišejo v redni študij, če le izpolnjujejo pogoje za vpis. Redni študij tako prilagodimo redno zaposlenim rednim študentom, kar v praksi pomeni, da je velika večina predavanj v popoldanskem času in ob sobotah zjutraj, prav tako je v popoldanskem času vsaj en termin vaj za vsak predmet. Če je izrednih študentov malo, so pri študijskem procesu zaradi načina izvajanja rednega študija pridruženi rednim študentom. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo usvojili temeljna znanja iz družbenih ved (sociologije in politologije) ter temeljna in aplikativna znanja iz informatike. V manjši meri, a še vedno v zadostnem obsegu za oblikovanje širokega in uporabnega strokovnega profila, pa bodo usvojili tudi znanja s področja prava, poslovnih in upravnih ved. Veliko pozornosti bo posvečene matematiki, statistiki ter kvalitativnim in kvantitativnim metodam raziskovanja v družboslovju.

Vpisni pogoji

V prvi letnik se lahko vpiše: • kdor je opravil maturo, • kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v katerem koli srednješolskem programu, • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati izbrani glede na splošni učni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi (60 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

11


Neposredno v

• kdor je uspešno končal višješolski strokovni program, sprejet po 1. 1. 1994,

drugi letnik se

če izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Pogoj za vpis

lahko vpiše:

v drugi letnik je opravljena diploma višjega strokovnega študija. Vpisani študenti morajo do vpisa v tretji letnik opraviti diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Diferencialne izpite predpiše na podlagi pisne prošnje za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ FIŠ; • kandidati, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do vpisa v tretji letnik.

Neposredno v

• kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 1. 1. 1994. Prehod je

tretji letnik se

možen v primeru, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v visokošolski strokovni

lahko vpiše:

program. Pogoj za vpis v tretji letnik je diploma višješolskega študija. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma: • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT;

Večja prednost Fakultete za informacijske študije kot mlade fakultete je vsekakor njena majhnost, saj lahko na tak način s študenti gradimo pristen in bolj povezan odnos. »Moji« študenti se lahko pri meni oglasijo na govorilnih urah, kadarkoli želijo, saj menim, da na tak način dobijo občutek, da smo tu zaradi njih. Pri samih vajah potujemo skozi snov pregledno in postopoma, po razlagi posameznega sklopa imajo študenti dovolj časa, da o njem najprej sami premislijo, nato pa ga predelamo še enkrat skupaj. Menim, da študentom samostojni premislek o snovi pomaga pri njenem celovitem razumevanju. Vsekakor lahko brez zadržkov postavijo vprašanja že na samih vajah, če pa so bolj sramežljivi, pa je za to na voljo spletna učilnica Moodle ali elektronska pošta. Matija Vidiček, asistent na Fakulteti za informacijske študije

12


I.  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

• če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT. Vpišejo se lahko tudi diplomanti katerega koli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma: • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 6 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki so zaključili dva letnika na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

»FIŠ – zelo dobra riba!« grafit v Novem mestu

13


Predmetnik

Program tvorijo skupni obvezni predmeti (1., 2., 3. letnik) in izbirni predmeti (2. in 3. letnik). Prvi trije semestri predstavljajo osnovo študija, t. i. studium generale, v katerem študent usvoji ključna teoretska in metodološka znanja s področja družbenih ved ter osnovna znanja iz informatike in programiranja. V četrtem in petem semestru študent poleg dveh obveznih metodoloških in enega aplikativnega obveznega predmeta poglobi znanja s področja informatike s poudarkom na informacijskih sistemih, bazah podatkov in e–poslovanju. V četrtem in petem semestru je študentu omogočena tudi zunanja izbirnost. V šestem semestru študent opravi dva izbirna predmeta, prakso in diplomsko nalogo. To lahko opravi tako na FIŠ kot tudi na partnerski ustanovi v Sloveniji ali tujini. Študenti v času študija opravijo 26 predmetov in študij zaključijo z zaključnim projektom oziroma diplomsko nalogo.

Kreditno vrednotenje študijskega programa po letnikih

1. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester

01.

Razvoj slovenske družbe

30

45

5

5

02.

Metode raziskovanja

30

30

15

6

6

03.

Osnove informacijske tehnologije

30

0

45

6

6

04.

Matematične metode 1

30

30

6

6

05.

Statistične metode 1

30

30

6

6

06.

Temelji organizacije

30

45

6

6

07.

Temelji delovanja gospodarstva

30

45

6

6

08.

Matematične metode 2

30

45

6

6

09.

Statistične metode 2

30

30

15

6

6

10.

Osnove programiranja

30

0

45

7

7

Skupaj

29 150 165 60

31

60

15

150 150 75

KT

P

V

LV

KT

KT

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

»If at first you don’t succeed; call it version 1.0« unknown

14


I.  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

2. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester

01.

Uvod v družbeno teorijo

30

45

6

6

02.

Politični sistemi in javnopolitične analize

30

45

6

6

03.

Informacijski sistemi

30

45

6

5

04.

Uvod v multivariatno analizo

30

30

15

7

7

05.

Baze podatkov in analize podatkov

30

0

45

6

6

06.

Metode analize omrežij

30

0

45

6

6

07.

Informacijska družba

30

0

45

5

6

08.

Oblikovanje in programiranje spletnih strani

30

0

45

6

6

09.

Izbirni predmet 1

30

15

30

6

6

10.

Izbirni predmet 2

30

15

30

6

Skupaj

150 165 60

KT

P

V

LV

KT

KT

31 150 30 195 29

6 60

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

3. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester KT

P

01.

Uvod v družbeno teorijo

30

45

6

6

01.

Informacijska podpora poslovnih procesov

30

0

45

6

6

02.

Osnove podjetništva

30

30

15

6

6

03.

Menedžment projektov

30

30

15

6

6

04.

Poslovanje v elektronski dobi

30

0

45

6

6

05.

Ekonomika organizacije

30

45

06.

Delovna praksa

LV

KT

07.

Diplomska naloga

12

12

SKUPAJ

30

60

6

150 105 120 30

0

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

15

V

KT

0

0

18

6 18


Izbirni predmeti

Učne enote

Org. študijsko delo

P

1.

Metode evalvacije

30

45

6

2.

Metode kvalitativne analize

30

45

6

3.

Poslovna etika

30

45

6

4.

Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti

30

45

6

5.

Organizacijsko komuniciranje

30

45

6

6.

Vodenje organizacij in procesov

30

45

6

7.

Iskanje zaposlitve

30

45

6

8.

Fundraising

15

45

15

6

9.

Komunikacijski trening

30

45

6

10.

Ekonomska sociologija

30

45

6

11.

Menedžment v javnem in neprofitnem sektorju

30

45

6

12.

Modeli procesov v organizaciji z UML

30

0

45

6

13.

Vpliv informacijske tehnologije pri e–poslovanju

30

15

30

6

14.

Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem

30

15

30

6

15.

Odkrivanje zakonitosti o podatkih

30

15

30

6

16.

Operacijski sistemi

30

15

30

6

17.

Komunikacijska omrežja

30

15

30

6

18.

Razvoj programskih rešitev za mala podjetja

30

15

30

6

19.

Poslovanje s paketi z odprto kodo

30

15

30

6

20.

Osnove dokumentnih sistemov

30

0

45

6

Zap. št.

V

KT

LV

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

»I love deadlines. I like the whooshing sound they make as they fly by.« Douglas Adams

16


I.  VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Pogoji za

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS

napredovanje

iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in doseči najmanj 45 ECTS iz drugega letnika. Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Pogoji za

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti,

dokončanje

predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

študija

Študent, ki se vpiše v drugi letnik po zaključenem študiju na višješolskem strokovnem programu, sprejetem po 1. 1.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega in tretjega letnika v obsegu najmanj 120 KT. Če se študent vpiše v tretji letnik po zaključenem študiju na visokošolskem strokovnem programu oz. višješolskem programu, sprejetem pred 1. 1.1994, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT. Študij se zaključi s pripravo in z ustnim zagovorom diplomske naloge.

V Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine izvajamo številne dejavnosti, s katerimi soustvarjamo poslovne priložnosti za prihodnost. Pri svojem delu sledimo viziji biti najboljša regija. Imamo odlična podjetja, ki že danes dosegajo nadpovprečne rezultate, a verjamemo, da smo sposobni še več. Razvoj visokega šolstva v regiji podpiramo, saj ga vidimo kot enega ključnih dejavnikov prihodnjega razvoja. Od visokega šolstva pričakujemo kakovost, usmerjenost v programe, ki jih tukajšnje gospodarstvo potrebuje, sodelovanje v razvojno raziskovalnih projektih in mednarodno primerljivost z najuspešnejšimi tujimi šolami. Naj izpostavim, da je področje informatike eden najpomembnejših dejavnikov konkurenčnega spleta in kot takšen dejavnik, ki ga bodo v prihodnosti podjetja še bolj upoštevala. Franci Bratkovič, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK)

17


Dodiplomski študijski program I. stopnje

Univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi

Stopnja:

I. stopnja

Trajanje programa:

3 leta (6 semestrov), 180 kreditnih točk (KT)

Način izvajanja:

redni

Kraj izvajanja študija: Novo mesto Strokovni naslov:

diplomirani družboslovni informatik (UN)

diplomirana družboslovna informatičarka (UN)

skrajšano dipl. družb. inf. (UN)

Med študijem po tem študijskem programu bodo študenti tako kot na visokošolskem strokovnem programu pridobili širok nabor s področja informacijsko komunikacijske tehnologije, raziskovalnih metod, sociologije, organizacije, ekonomije, podjetništva in politologije, kar jim bo dalo širok pogled na dogajanje v sodobni družbi in jim omogočalo, da bodo znali graditi mostove med informacijsko tehnologijo in potrebami v sodobni družbi.

Študijski program

• pridobitev poglobljenega teoretičnega in praktičnega znanja s področja

bo študentom

IKT (informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih

omogočil:

okoljih, informatizacija poslovnih procesov, eletronske storitve), • bogato teoretično in praktično metodološko znanje: matematika, kvantitativne (statistične) in kvalitativne raziskovalne metode, metode za analizo omrežij, • široko, a vendar poglobljeno znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi in o interakcijah med IKT in sodobno družbo. V ta okvir spadajo znanja iz sociologije, organizacije, ekonomije, podjetništva, politologije, komunikacij ...

18


II.  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

• Diplomanti programa bodo usposobljeni za samostojno iskanje novih virov znanja in uporabo raziskovalnih metod pri reševanju kompleksnih nalog in problemov. Znali se bodo sporazumevati v stroki in – zaradi naraščajočih potreb po interdisciplinarnih profilih in pristopih k reševanju problemov – tudi med strokami. Diplomante bodo odlikovali strokovna kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnih del s širšega področja informacijsko komunikacijske tehnologije (izvajanje novih projektov, optimizacija in informatizacija poslovnih procesov, izkoriščanje obstoječe IKT za boljše poslovanje). S svojim znanjem bodo diplomanti vodilni vezni členi med tistimi osebami (službami), ki skrbijo za tehnologijo v ožjem pomenu besede (sistemski inženirji, programerji ...), in službami, ki tehnologijo potrebujejo za izvajanje svojih nalog (proizvodnja, prodaja, nabava, vodenje ...). Čeprav se bodo diplomanti lahko takoj po prvi stopnji vključili v kreativni delovni proces, pričakujemo, da jih bo večina nadaljevala študij na drugi bolonjski stopnji in mogoče kasneje še na tretji stopnji.

Vpisni pogoji

V prvi letnik se lahko vpiše: • kdor je opravil maturo, • kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi) , • kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program. Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. Pri omejitvi vpisa so kandidati izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40 % točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicni maturi (60 % točk) oz. glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 % točk).

»Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.« Albert Einstein

19


Neposredno v

kandidati, ki so zaključili prvi letnik na drugem univerzitetnem študijskem

drugi letnik se

programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu

lahko vpišejo:

predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do vpisa v tretji letnik.

Neposredno v tretji letnik se lahko vpišejo:

• diplomanti katerega koli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program; • skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se lahko diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, ki se je vpisal brez mature, vključi v štu­dijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe v tretji letnik, če je zaključil študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s povprečno oceno najmanj 8.0. Vsi kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi ugotovljenih razlik med programoma: • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz sorodnih strokovnih področij (računalništvo in informatika), mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 6 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT; • če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 KT. Vloge za prehode obravnava pristojni organ FIŠ individualno na podlagi prošnje za prehod in ustrezne dokumentacije. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki so zaključili dva letnika na drugem univerzitetnem študijskem programu. Pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih mora opraviti do prijave teme diplomske naloge. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

20


II.  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Predmetnik

Program tvorijo skupni obvezni predmeti (1., 2., 3. letnik) in izbirni predmeti (2. in 3. letnik). Prvi trije semestri predstavljajo osnovo študija, t. i. studium generale, v katerem študent usvoji ključna teoretska in metodološka znanja s področja informatike, družbenih, poslovnih in organizacijskih ved. V četrtem in petem semestru študent poglobi znanja s področja informatike s poudarkom na informacijskih sistemih, bazah podatkov, inormatizaciji poslovnih procesov in e–poslovanju. V četrtem in petem semestru je študentu omogočena tudi zunanja izbirnost. V šestem semestru študent opravi tri izbirne predmete in diplomsko nalogo. To lahko opravi tako na FIŠ kot tudi na partnerski ustanovi v Sloveniji ali tujini. Študenti v času študija opravijo 28 predmetov in študij zaključijo z zaključnim projektom oziroma diplomsko nalogo.

Kreditno vrednotenje študijskega programa po letnikih

1. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester

01.

Struktura slovenske družbe

30

45

5

5

02.

Družboslovna raziskovalna metodologija

30

30

15

6

6

03.

Uvod v informatiko

30

0

45

6

6

04.

Matematika 1

30

45

6

6

05.

Statistika 1

30

30

6

06.

Teorija organizacije

30

45

6

6

07.

Temelji ekonomije

30

45

6

6

08.

Matematika 2

30

45

6

6

09.

Statistika 2

30

30

15

6

6

10.

Uvod v programiranje

30

0

45

7

7

Skupaj

29 150 165 60

31

60

15

150 150 75

KT

P

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

21

V

LV

KT

KT

6


2. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester

1.

Družbena teorija

30

45

6

6

2.

Politične ureditve in analiza politik

30

45

6

6

3.

Informacijski sistemi

30

45

6

5

4.

Multivariatna analiza

30

30

15

7

7

5.

Baze podatkov in analize podatkov

30

0

45

6

6

6.

Analiza omrežij

30

0

45

6

6

7.

Teorije informacijske družbe

30

0

45

5

6

8.

Spletno programiranje

30

0

45

6

6

9.

Izbirni predmet 1

30

15

30

6

6

10.

Izbirni predmet 2

30

15

30

6

Skupaj

150 165 60

KT

P

V

LV

KT

KT

31 150 30 195 29

6 60

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

3. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester

2. semester

P

V

LV

KT

1.

Raziskovalni praktikum

15

30

30

6

6

2.

Informatizacija poslovnih procesov

30

0

45

6

6

3.

Podjetništvo

30

30

15

6

6

4.

E–poslovanje

30

0

45

6

6

5.

Projektni menedžment

30

15

30

6

6

6.

Izbirni predmet 3

30

15

30

6

6

7.

Izbirni predmet 4

30

15

30

6

6

8.

Izbirni predmet 5

30

15

30

6

6

9.

Diplomska naloga

12

12

Skupaj

30

60

135 75 165 30

P

90

V

45

LV

KT

90

KT

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

22


II.  UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Izbirni predmeti

Učne enote

Org. študijsko delo

P

1.

Metode evalvacije

30

45

6

2.

Metode kvalitativne analize

30

45

6

3.

Poslovna etika

30

45

6

4.

Menedžment kakovosti in poslovne odličnosti

30

45

6

5.

Organizacijsko komuniciranje

30

45

6

6.

Vodenje organizacij in procesov

30

45

6

7.

Iskanje zaposlitve

30

45

6

8.

Fundraising

15

45

15

6

9.

Komunikacijski trening

15

60

6

10.

Ekonomska sociologija

30

45

6

11.

Menedžment v javnem in neprofitnem sektorju

30

45

6

12.

Modeliranje poslovnih procesov

30

0

45

6

13.

Tehnologije e–poslovanja

30

15

30

6

14.

Administracija podatkovnih baz

30

0

45

6

15.

Upravljanje z informacijami in znanjem

30

15

30

6

16.

Operacijski sistemi

30

15

30

6

17.

Komunikacijska omrežja

30

15

30

6

18.

Informatizacija malih podjetij

30

15

30

6

19.

Odprtokodne rešitve

30

15

30

6

20.

Osnove dokumentnih sistemov

30

0

45

6

Zap. št.

V

KT

LV

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

Ena izmed odlik pedagoškega procesa Fakultete za informacijske študije je zasledovanje načela individualnega pristopa, ki se neposredno zrcali v pristnejših odnosih med študenti in visokošolskimi učitelji oziroma sodelavci ter v transparentnejšem zaznavanju potreb in želja študentov. Ta pristop je epohalnega pomena pri osvajanju novih znanj in spretnosti, saj študentom omogoča neposredno komunikacijo tako z asistenti kot tudi s predavatelji ter pripomore k uspešnejšemu študiju in zadovoljstvu študentov. Urša Šinkovec, asistentka na Fakulteti za informacijske študije

23


Pogoji za

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 ECTS

napredovanje

iz prvega letnika. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in doseči najmanj 45 ECTS iz drugega letnika. Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Pogoji za

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti,

dokončanje

predpisane s študijskim programom, v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS.

študija

Če se študent vključi v tretji letnik po zaključenem študiju na visokošolskem strokovnem programu, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti tretjega letnika v obsegu najmanj 60 KT. Študij se zaključi s pripravo in z ustnim zagovorom diplomske naloge.

V zadnjih 50 letih nas je informacijska tehnologija pripeljala že daleč naprej, a še zdaleč ne na zadnjo točko. IBM je danes podjetje znanja. Z inovacijami soustvarjamo modrejši planet. Zaradi tehnologije, ki je na voljo, lahko na primer modreje ravnamo z energijo, zmanjšamo prometne zastoje v mestih in omejimo izpuste toplogrednih plinov v okolje ali pa očitno skrajšamo čakalne vrste pred zdravstvenimi ambulantami. Zaposleni v IBM imamo priložnost dejavno sodelovati pri ustvarjanju modrih rešitev, ki so pomembni za IBM in svet. Ključno pri tem je znanje! Prav zaradi znanja je študij na Fakulteti za informacijske študije izrednega pomena. Danes praktično ni področja življenja, ki ne bi bil prežet z vsebinami, ki jih študentom ponuja ta fakulteta. Odgovornost profesorjev in mentorjev je velika. Širijo namreč znanje in vzgajajo mlad intelektualni potencial, brez katerega si upam reči, da bi življenje vseh nas, vsaj za kratek čas, popolnoma zastalo. Gospodarstvo danes za svoje okrevanje, razvoj in poslovno uspešnost bolj kot kdaj koli prej potrebuje ljudi, ki bodo znali znanje oziroma informatiko integrirati v poslovanje. Strokovnjaki informatike so nosilci sprememb. Tisti, ki imajo glavno vlogo pri zagotavljanju inovativnosti, zlasti na področju poslovnih modelov, hitrosti in prilagodljivosti organizacije ter pozitivne poslovne rasti. Ravno zaradi znanja svojih ljudi je IBM danes tisti, ki lahko podjetjem pomaga preseči gospodarsko težko obdobje. Neprecenljiva je vrednost znanja. To daje nove priložnosti. Takšen je tudi študij na Fakulteti za informacijske študije, ki ga velja zgrabiti z obema rokama. Roman Koritnik, generalni direktor IBM Slovenija

24


Podiplomski študijski program II. stopnje

Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi

Stopnja:

II. stopnja

Trajanje programa:

2 leti (4 semestre), 120 kreditnih točk (KT)

Način in kraj

Novo mesto (redni, izredni)

izvajanja študija:

Ljubljana (izredni)

Strokovni naslov:

magister družboslovne informatike

magistrica družboslovne informatike

Študenti na magistrskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi utrdijo svoj interdisciplinaren profil. Na področju informacijsko komunikacijske tehnologije nadgrajujejo temeljno znanje, ki so ga pridobili na prvi stopnji ali prek diferencialnih izpitov, s kompleksnim znanjem o varnosti elektronskega poslovanja, o vseh vidikih informatizacije organizacije, o izvajanju projektov s področja IKT (razvoj in/ali uvajanje novih tehnologij in/ali novih metod dela), o informacijskih sistemih ipd. S tem znanjem bodo znali kritično presojati raven trenutne IKT podpore v organizaciji in voditi projekte posodabljanja oz. razvoja novih oblik IKT podpore poslovanju. Metodološko znanje, pridobljeno na prvi stopnji študija, zaokrožijo s celovitim naborom kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod. Z njimi se neposredno usposobijo za pisanje magistrske naloge, v praksi pa za reševanje kompleksnih problemov, pri katerih je nujna kombinacija več metod za rešitev raziskovalnega problema. Vso to znanje bo oplemeniteno s študijem najsodobnejših družbenih konceptov, kar bo študentom širilo pogled na dogajanje v okolici in jih vodilo do kritičnega razmišljanja ter poglobljenega razumevanja pomena in uporabe IKT v sodobni družbi. Na osnovi dobrega poznavanja vseh zmožnosti uporabe IKT bodo lahko vodili razvoj novih postopkov in storitev. Diplomanti magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi bodo v praksi premoščali prepade med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter uporabniki te tehnologije.

25


Redni in izredni

Na Fakulteti za informacijske študije spodbujamo, da se tudi redno zaposleni

študij

vpišejo v redni študij, če le izpolnjujejo pogoje za vpis. Redni študij tako prilagodimo redno zaposlenim rednim študentom, kar v praksi pomeni, da je velika večina predavanj v popoldanskem času in ob sobotah zjutraj. Če je izrednih študentov malo, so pri študijskem procesu zaradi načina izvajanja rednega študija pridruženi rednim študentom.

Vpisni pogoji

V prvi letnik se poleg diplomantov programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi lahko vpiše: • kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in informatike ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu); • kdor je končal študijski program prve stopnje s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter je dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu); • kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij (po bolonjskem sistemu), ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 18 KT; • kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 24 KT. Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov pred bolonjskim sistemom se smiselno uporabljajo določila za diplomante I. stopnje po bolonjskem sistemu. V drugi letnik magistrskega študijskega programa se poleg študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi lahko vpiše: • kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s študijskih področij računalništva in informatike (pred bolonjskim sistemom). Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 6 KT; • kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede (pred bolonjskim sistemom). Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 KT;

26


III.  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

• kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede (pred bolonjskim sistemom). Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 KT; • kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ostalih študijskih področij (pred bolonjskim sistemom). Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 45 KT. Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija. Vloge za prehode med ostalimi programi, programi specialističnih študijev, programi znanstvenih magistrskih študijev (pred bolonjskim sistemom) in bolonjskih magistrskih študijev obravnava pristojni organ FIŠ individualno na podlagi prošnje za prehod in ustrezne dokumentacije.

Predmetnik

Program vsebuje petnajst predmetov, od katerih jih je enajst obveznih in štirje izbirni. Zaključi se z izdelavo magistrske naloge.

Kreditno vrednotenje študijskega programa po letnikih

1. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

LV

2. semester

1.

Sodobne družbene teorije

30

15

6

6

2.

Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah

30

30

6

6

3.

Metode kvantitativne analize

30

30

7

7

4.

Menedžerski informacijski sistemi

30

30

6

6

5.

Družbeni vidiki uporabe informacijsko

30

5

5

komunikacijskih tehnologij

6.

Projekti informacijskih tehnologij

30

10

20

7

7

7.

Varnost elektronskega poslovanja

30

10

20

6

6

8.

Informatizacija organizacije

30

10

20

7

7

9.

Izbirni predmet 1

30

10

10

5

5

10.

Izbirni predmet 2

30

10

10

5

5

Skupaj

30 150 50

80

30

60

10

150 55

60

KT

P

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

27

V

LV

KT KT


2. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

V

1.

Magistrski raziskovalni seminar

15

30

8

8

2.

Upravljanje informacijsko

30

20

10

6

6

komunikacijske tehnologije

3.

Preizkušanje, evalvacija in

30

10

10

6

6

revidiranje informacijskih sistemov

4.

Izbirni predmet 3

30

10

10

5

5

5.

Izbirni predmet 4

30

10

10

5

5

6.

Magistrska naloga*

10

20

30

Skupaj

30

30

60

60

20

KT

P

60

V

20

LV

KT

75

LV

2. semester

20

KT

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS. *Študent v tretjem semestru izbere mentorja magistrske naloge, s katerim skozi konzultacije izdelata osnutek/predlog magistrske naloge. Ko tega mentor oceni kot pozitivnega, pridobi 10 KT. V drugem semestru študent opravi dva izbirna predmeta in izdela ter zagovarja magistrsko nalogo. Magistrska naloga je tako skupaj z osnutkom/predlogom vredna 30 KT.

Izbirni predmeti

Zap. št.

Učne enote

Org. študijsko delo

KT

P

V

LV

1.

Kakovost informacij

30

10

10

5

2.

Multimedijski sistemi

30

10

10

5

3.

Raziskovanje interneta

30

10

10

5

4.

Anketno raziskovanje

30

10

10

5

5.

Medkulturno izobraževanje in kompetence

30

20

5

6.

Komuniciranje v medkulturnem okolju

30

20

5

7.

Strategije evropskega povezovanja

30

20

5

8.

Menedžment medkulturnih razlik

30

20

5

9.

Lobiranje in pogajanja v EU

30

20

5

10.

Podatkovno rudarjenje

30

20

5

11.

Sistemi ePoslovanja B2C in B2B

30

20

5

12.

Odločitveni modeli, sistemi za podporo odločanju

30

20

5

13.

Menedžment znanja

30

10

10

5

14.

Procesi in dokumentni sistemi

30

10

10

5

Pomen kratic:  P – predavanja;  V – vaje;  LV – laboratorijske vaje;  KT – kreditne točke po ECTS.

28


III.  MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Pogoji za

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent

napredovanje

doseči najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. Fakulteta lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah.

Pogoji za dokončanje

Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom

študija

predpisane študijske obveznosti ter priprava in uspešen zagovor magistrske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 120 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

Our world is filled with information opportunities and challenges. Consider the case of global innovation systems; these infrastructures rely of effective and efficient mechanisms to leverage information across various sectors and pockets in global economies. Similarly, to eradicate poverty we need to find ways to share knowledge across societies and build learning capacities. If one is to address information challenges of this magnitude it is vital that one take an inter–disciplinary view of information studies. The Faculty of Information Studies in Novo mesto is primed to do just this. With the entire faculty dedicated to the study of information problems and solutions, I am confident to say that the FIS can incubate and develop innovative solutions to address global challenges. Being a new institution, I hope that FIS will not be restricted to traditional ways of thinking and structures, which unfortunately limit creativity at the established institutions. Being young and nimble will hopefully give FIS an ability to tackle challenges that others ignore, and even make unique contributions at a faster rate compared to larger institutions. Overall, I am thrilled to have gotten to know the faculty and students at FIS. dr. Kevin De Souza, Univerza v Washingtonu (ZDA)

29


Podiplomski študijski program III. stopnje

Doktorski študijski program Informacijska družba

Stopnja:

III. stopnja

Trajanje programa:

3 leta (6 semestov), 180 kreditnih točk (KT)

Način in kraj

Novo mesto (redni, izredni)

izvajanja študija: Znanstveni naslov:

doktor znanosti

doktorica znanosti

okrajšava dr. pred imenom in priimkom

V doktorsko diplomo se kot znanstveno področje, s katerega

je naslov pridobljen, vpiše: s področja informacijske družbe.

Temeljni cilj doktorskega študija Informacijska družba je izobraziti doktorande za raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo: informacijsko komunikacijska tehnologija, medorganizacijsko poslovanje, uporaba IKT v političnih in upravnih sistemih in družbeni fenomeni uporabe IKT. V sklopu doktorskega študija študent osvoji zahtevno raziskovalno metodologijo, ki nadgradi parcialne metode iz 1. in 2. bolonjske stopnje, nato se seznani z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih informacijske družbe. Po izbiri lastnega raziskovalnega problema začne študent z individualnim raziskovalnim delom, ki ga sproti predstavlja v sklopu seminarja za dispozicijo in kasneje seminarja za disertacijo. Kakovost znanstvenega doprinosa se dodatno preverja pred zagovorom doktorata z objavo glavnih rezultatov v dobrih revijah z ustreznega raziskovalnega področja.

»Prostornost, svetloba in red so za človekovo življenje enako potrebni kot hrana ali postelja« Le Corbusier

30


IV.  DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Vpisni pogoji

V doktorski program Informacijska družba se lahko vpiše, kdor je končal: • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij), • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, • najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznih strokovnih področij, ki so: • družboslovna ali poslovna informatika, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede in računalništvo in informatika, ter izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami. Natančnejša merila za presojo uspehov pri raziskovalnem ali strokovnem delu sprejme Senat FIŠ; • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, mora pa opraviti dodatne študijske obveznosti. Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu Informacijska družba skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije. Skladno z drugo alinejo 16. člena istega zakona morajo diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, do vpisa v drugi letnik doktorskega študijskega programa opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu od 30 do 45 kreditnih točk iz študijskega programa 2. stopnje Informatika v sodobni družbi, ki jih predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi dosedanje študijske poti kandidata. V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno in skladno s pravili fakultete. Obveznosti, ki jih je študent že opravil, se primerjajo z zahtevanimi obveznostmi na FIŠ tako po vsebini kot obsegu v ECTS in se lahko študentu priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu. Za manjkajoče vsebine se študentu predpišejo dodatne obveznosti. O tem odloča pristojni organ FIŠ.

31


Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti Prvi semester je namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. Drugi semester je namenjen delu na dispoziciji za doktorsko disertacijo. Tretji in četrti semester sta namenjena individualnem delu na doktorski disertaciji ob pomoči mentorja in morebitnega somentorja. To se v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo disertacijo, v okviru katerega kandidati predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje izpopolnitve, tako da lahko delo zaključijo do konca šestega semestra. Program se po objavi ustreznih znanstvenih člankov zaključi z izdelavo doktorske naloge.

1. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester

P

V

1.

Metoda triangulacije

10

30

15

15

2.

Izbirni teoretski predmet

10

30

15

15

3.

Seminar za dispozicijo

25

15

15

4.

Priprava doktorske disertacije

15

15

Skupaj

30

60

60

KT

30

P

5 5

V

LV

KT

20

LV

2. semester

25

KT

2. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester P

LV

1.

Priprava dispozicije doktorske disertacije

30

30

60

Skupaj

30

30

60

KT

P

KT

P

V

LV

KT

V

2. semester

KT

3. letnik

Zap. št.

Učne enote

1. semester

P

V

LV

1.

Seminar za disertacijo

2.

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Skupaj

30

60

2. semester V

LV

KT KT

15 15

30

15

30

45

30

60

32


IV.  DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Izbirni predmeti

Zap. št.

Učne enote

KT

P

S

V

1.

Novi pristopi k uporabi IKT v politično upravnih sistemih sistemih

10

30

15

2.

Medorganizacijsko poslovanje

20

20

15

3.

Nove paradigme informacijske družbe

10

30

15

4.

Informacijske tehnologije

10

30

15

Pomen kratic:  KT = število kreditnih točk;  P = predavanja;  S = seminar oziroma seminarski način dela;  V = vaje ali laboratorijske vaje (ni predvideno).

Pogoji za

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 30 ECTS iz

napredovanje

prvega letnika, izbrati mentorja in morebitnega somentorja, ki ju potrdi senat FIŠ,

po programu

ter oddati dispozicijo doktorske disertacije, ki mora biti ocenjena kot ustrezna. Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT in opravljeno individualno delo drugega letnika v obsegu 60 KT. Opravljene obveznosti drugega letnika se ugotavljajo na podlagi mnenja mentorja, ki na podlagi individualnih razgovorov s študentom in materialov, ki jih ta predloži, oceni predhodne rezultate njegovega individualnega dela. Senat FIŠ lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študenta mora v tem primeru predložiti ustrezna dokazila.

Pogoji za

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane

dokončanje študija

študijske obveznosti, objava enega znanstvenega članka v reviji s seznama SCI, SSCI/SCIE ali A&HCI, ali dveh znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah s seznamov IBSS, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstract, CSA PAIS International, International Political Science Abstract, LISA, STMA, SCOPUS, COMPENDEX oziroma v revijah v drugih enakovrednih mednarodnih bazah, ki so pomembne za področja, ki jih razvija fakulteta, in sicer s področja teme doktorske disertacije (znanstveni članek mora biti objavljen v enem izmed tujih jezikov), ter priprava in uspešen zagovor doktorske naloge. Študent dokonča študij, ko zbere vseh 180 kreditnih točk, predvidenih s študijskim programom.

33


Prijavni roki in vpis Prijavni roki za vpis v prvi letnik dodiplomskega študijskega programa 1. prijavni rok od 10. 2. 2010 do 8. 3. 2010 Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/1) s priporočeno pošiljko na naslov: Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, najkasneje do 8. 3. 2010. Prijavo lahko oddajo tudi na spletni strani  www.vpis.uni–lj.si. 2. prijavni rok od 20. 8. 2010 do 28. 8. 2010 Podatki o še prostih vpisnih mestih bodo 20. 8. 2010 objavljeni na spletni strani Visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Ljubljani in na fakulteti. V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik bo na voljo od 20. 8. 2010 dalje. Kandidati ga pošljejo najkasneje do 28. 8. 2010 s priporočeno pošiljko na naslov: Visokošolska prijavno–informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, Prijavo lahko oddajo tudi na spletni strani www.vpis.uni–lj.si 3. prijavni rok od 1. 10. 2010 do 5. 10. 2010 Če po izteku 2. prijavnega roka še ostanejo prosta vpisna mesta se lahko v 3. roku prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Na fakulteto pošljejo s priporočeno pošiljko pisno prošnjo in priložijo overjene fotokopije spričeval 3. in 4. letnika ter zaključnega spričevala. Nadaljevanje študija po merilih za prehode (vpis v 2. in 3. letnik): Kandidati se prijavijo z obrazcem, ki bo objavljen na spletni strani fakultete. Obrazec izpolnijo elektronsko in ga natisnejo, podpišejo ter ga skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis pošljejo na naslov fakultete od 1. 9. 2010 do 17. 9. 2010.

34


ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Prijavni roki za vpis v podiplomski študijski program Prijava za vpis na magistrski študijski program mora vsebovati: • podpisano prijavnico, • overjeno kopijo diplome ali potrdila o diplomiranju, • potrdilo o povprečni oceni za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija (potrdilo za celoten dodiplomski študij – izdaja fakulteta, na kateri je kandidat diplomiral). Prijavnica z navodili bo po objavi razpisa v mesecu maju na voljo na spletni strani fakultete:  www.fis.unm.si Kandidati prijave z vsemi potrdili pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov fakultete, najkasneje do izteka posameznega prijavnega roka. Prvi prijavni rok: od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010 Drugi prijavni rok: od 20. 8. 2010 do 28. 8. 2010 Tretji prijavni rok: od 1. 10. 2010 do 5. 10. 2010 Vsi kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. Za vpis v doktorski študijski program se kandidati prijavijo od 1. 6. 2010 do 10. 10. 2010 na elektronski naslov referat@fis.unm.si

Kraj predavanj Novo mesto

Predavanja bodo potekala na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5. Občasno pa tudi na Centru biotehnike in turizma v prostorih Višje strokovne šole, Sevno 13, Novo mesto ter na Ekonomski šoli Novo mesto, Ul. talcev 3a.

Ljubljana

Predavanja potekajo v prostorih Emona Efekta d. o. o., Stegne 21c v lepo urejenih in opremljenih predavalnicah. Fiš izvaja v Ljubljani samo magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi.

35


Urnik Redni in izredni študij se praviloma izvajata tako, da so predavanja v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldne zaradi redno vpisanih zaposlenih študentov. Pri izrednem študiju se pri posameznem predmetu oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur, predvidenega za redni študij. Izredni študij se bo v Novem mestu izvajal, tudi če bo v letnik vpisanih manj kot 20 študentov, pri čemer bodo izredni študenti smiselno pridruženi rednim študentom. Urniki so prilagojeni tako, da lahko večino vaj in predavanj obiskujejo tudi zaposleni študenti.

Referat Elektronski naslov: referat@fis.unm.si Telefon: 07 373 78 84 , fax: 073 73 78 80 Uradne ure: v torek in sredo od 9. do 11. ure, v četrtek od 14. do 16. ure. Kontaktna oseba: Marjana Miškovič

Spletni referat

Vsak študent ob vpisu dobi geslo za dostopanje do spletnega referata, ki študentu omogoča: • vpogled v elektronski indeks, • prijavo/odjavo na izpite, • urnik, • ogled obvestil na oglasni deski, • oddajo prošenj za priznanje izpitov, • oddajo prošenj za napredovanje v višji letnik ob neizpolnjevanju vseh pogojev, • oddajo prošenj za predčasno opravljanje izpitov, • oddajo pritožb na prošnje, • vpogled v rešitve oddanih prošenj in vlog, • oddajo vpisne prijave, • naročanje potrdil o vpisu. 36


ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Učno središče Moodle Moodle je odprtokodno orodje za izdelavo spletnih učilnic in dopolnjuje spletni referat FIŠ z dodatnimi možnostmi za objavo gradiv in komunikacijo med učitelji in udeleženci izobraževanj. Nekatere možnosti, ki jih ponuja Moodle, so: • razvoj in objava učnih vsebin, tem, nalog itd., • tvorjenje seznama pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov, • objava in dostop do urnikov, • komunikacija med učitelji in udeleženci izobraževanj prek forumov, • dodajanje komentarjev, anket itd., • oddajanje vaj, seminarskih nalog itd. prek spleta, • pregled rezultatov oz. ocen, • izdelava in urejanje enostavnih spletnih strani, • pregled rezultatov in statistike dela udeležencev izobraževanja. Povezava na učno središče Moodle Fakultete za informacijske študije je mogoča na  http://moodle.fis.unm.si

Večja prednost Fakultete za informacijske študije kot mlade fakultete je vsekakor njena majhnost, saj lahko na tak način s študenti gradimo pristen in bolj povezan odnos. »Moji« študenti se lahko pri meni oglasijo na govorilnih urah, kadarkoli želijo, saj menim, da na tak način dobijo občutek, da smo tu zaradi njih. Pri samih vajah potujemo skozi snov pregledno in postopoma, po razlagi posameznega sklopa imajo študenti dovolj časa, da o njem najprej sami premislijo, nato pa ga predelamo še enkrat skupaj. Menim, da študentom samostojni premislek o snovi pomaga pri njenem celovitem razumevanju. Vsekakor lahko brez zadržkov postavijo vprašanja že na samih vajah, če pa so bolj sramežljivi, pa je za to na voljo spletna učilnica Moodle ali elektronska pošta. Matija Vidiček, asistent na Fakulteti za informacijske študije

37


Knjižnica Knjižnica je namenjena študentom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Knjižnična zbirka ima okoli 6000 enot knjižničnega gradiva (knjige, revije …) in dnevno raste. Obsega obvezno študijsko literaturo in ostalo literaturo, ki je pomembna za študijski proces, ter literaturo, ki je zaradi svoje strokovnosti dostopna samo v naši knjižnici. Poleg knjižnega gradiva nudimo tudi oddaljen dostop do podatkovnih baz člankov, abstraktov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih se lahko dostopa z uporabniškim imenom in geslom prek oddaljenega dostopa tudi od doma. Na naši spletni strani lahko dobite vse informacije o knjižnici, storitvah, iščete po njenem katalogu, dostopate do podatkovnih zbirk prek oddaljenega dostopa ... ter se seznanite z novostmi. Knjižnica je za uporabnike odprta: Ponedeljek, torek, četrtek in petek: od 12. do 16. ure ter v sredo: od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

Podjetja, ki ustvarjamo na globalnih trgih v zahtevnem konkurenčnem okolju, cenimo in potrebujemo sposobne, dejavne, široko razgledane in s sodobnimi znanji opremljene sodelavce. Zato pozdravljamo napore ustanov in posameznikov, ki z zanesljivimi koraki, celo nekoliko vizionarsko, gradijo okolje učeče se regije. Ta širši prostor želi postati središče ustvarjanja, uporabe in ponudbe sodobnih informacijskih znanj. S premišljenim povezovanjem tehničnih in poslovnih vsebin bo Fakulteta za informacijske študije ob odličnem delu z motiviranimi študenti vse opazneje pomagala graditi podobo uspešnega gospodarstva. mag. Mitja Cerovšek, direktor informatike TPV, d.d.

38


ZA NAMI JE USPEŠNO LETO

Za nami je uspešno leto Na FIŠ si prizadevamo, da poleg študijskega procesa, organiziramo tudi pestro obštudijsko dogajanje. V 2009 smo organizirali lepo število dogodkov, katerih nabor bomo v 2010 še obogatili.

Posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov 26. 3. 2009 je na Otočcu uspešno potekal 2. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, ki ga je organizirala GZDBK v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Tema posveta je bila E–poslovanje – prispevek h konkurenčnosti. Na FIŠ smo zelo zadovoljni z odzivom strokovne javnosti, saj se je 2. posveta dolenjskih in belokranjskih informatikov udeležilo več kot 70 ljudi. Poleg informatikov iz regije je bilo med udeleženci tudi precej naših študentov, ki so se tako seznanili z aktualnimi problemi in rešitvami v informatiki. Vsebina predavanj je bila zelo aktualna, saj smo lahko slišali, kako lahko podjetja v težavnih časih ne le preživijo, ampak tudi povečajo svoj tržni delež z uporabo tehnologij, ki omogočajo zmanjševanje stroškov in razvoj novih, inovativnih poslovnih modelov. Predstavljene so bile aktualne tehnologije in pojavi, kot so virtualizacija, odprta koda in elektronsko arhiviranje dokumentov. Zelo koristna je bila tudi predstavitev pasti in in priložnosti prenove ERP sistemov, saj smo lahko izvedeli, kateri so ključni faktorji uspeha tovrstnih projektov. Vabljeni na 3. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, ki bo v četrtek, 25. marca 2010, ob 9.00 uri v konferenčni dvorani hotela Šport na Otočcu.

Strateška konferenca FIŠ V juniju 2009 je v Hotelu Balnea v Dolenjskih Toplicah potekala strateška konferenca Fakultete za informacijske študije z namenom priprave strateškega dokumenta, ki predstavlja temeljno izhodišče za razvoj fakultete v prihodnosti. Za doseganje visoke kakovosti študija, raziskovalne dejavnosti in poslovanja fakultete želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. Na strateški konferenci so sodelovali vodilni predstavniki fakultete, visokošolski učitelji, sodelavci in predstavniki drugih zaposlenih, ki so izhajali iz ocene razmer v okolju, analize notranje in zunanje problematike. Na tem temelju so se oblikovali predlogi vrednot naše fakultete, razvijala se je misel o poslanstvu in viziji ter razvoju fakultete v prihodnje, določali so se strateški cilji, konkretne strateške usmeritve ter tudi merila, kako zastavljene cilje doseči. 39


Podpis pogodbe o ustanovitvi inštituta INBITS, d. o. o. Inovativne poslovne informacijske tehnologije in sistemi (Institute INBITS, d. o. o. – innovative business information technologies and systems)

Na novinarski konferenci sta junija 2009 dekan Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta doc. dr. Janez Povh in direktor novomeškega podjetja Infotehna Čedomir Jakovljević s podpisom pogodbe ustanovila nov inštitut Inovativne poslovne informacijske tehnologije in sistemi (Institute INBITS, d. o. o. – innovative business information technologies and systems), ki se bo ukvarjal z raziskovalnim in razvojnim delom na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Podpis pogodbe o ustanovitvi inštituta INBITS, d. o. o., inovativne poslovne informacijske tehnologije in sistemi. Namen skupnega projekta Infotehne in Fakultete za informacijske študije je vzpostaviti ustanovo znanja, ki bo v mednarodnem okolju prepoznana kot zelo kakovostna in bo svoja dognanja učinkovito prenašala iz akademske sfere v gospodarstvo, z njegovimi izkušnjami pa krepila spoznanja raziskovalcev, profesorjev, študentov in vseh ostalih, ki bodo z inštitutom sodelovali. Ustanova bo tako predstavljala tesno vez med znanostjo in poslovnim svetom ter bo pomembno vplivala na dvig ravni inovativnosti v domačih in tujih podjetjih. Ambicija ustanoviteljev je, da postane inštitut pomemben vir novih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v Sloveniji in širše. Ker Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k temu, da postane FIŠ soustanovitelj, bo v prehodnem obdobju dveh let FIŠ vodil le znanstveni svet inštituta.

40


ZA NAMI JE USPEŠNO LETO

Dan odprtih vrat FIŠ

Na Fakulteti za informacijske študije smo v septembru 2009 organizirali Dan odprtih vrat, v sklopu katerega je bilo vodstvo FIŠ na razpolago vsem obiskovalcem za morebitna vprašanja in pobude, potekala pa so tudi različna predavanja strokovnjakov iz FIŠ. Osrednji dogodek tega dneva je bila okrogla miza o Povezovanju visokošolskega prostora z gospodarstvom. Gosti so bili direktor GZDBK Franci Bratkovič, direktor Infotehne, d. o. o., Čedomir Jakovljevič, prof. dr. Jože Gričar iz Dolenjske akademske pobude, prof. dr. Igor Emri iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in dekan FIŠ doc. dr. Janez Povh. Vodilna misel okrogle mize je bila, da je povezovanje visokošolskega prostora z gospodarstvom izjemnega pomena za razvoj na znanju temelječe družbe in da tovrstni dogodki pomagajo, da se te vezi ustvarjajo in krepijo. Naslednji dan odprtih vrat bo 11. junija 2010.

FIŠ fest

Prvi teden v oktobru je na Fakulteti za informacijske študije namenjen uvodnim predstavitvam fakultete, predmetov, visokošolskih učiteljev in asistentov, ko študentom predstavimo potek študija, jih informiramo o ključnih pravnih aktih fakultete, jih seznanimo s pravili pisanja seminarskih nalog, skratka jih že na začetku oborožimo z dodatnimi informacijami in znanjem, ki jim olajša študij. Na FIŠ festu potekajo tudi številne delavnice in predavanja, na katerih študentom in vsem zainteresiranim na zanimiv in uporaben način posredujemo znanja in veščine, ki jim bodo v pomoč ne samo pri študiju, ampak v življenju na sploh. Dogajanje smo poimenovali FIŠ fest, saj gre za festival znanja, izkušenj in zabave, ki je namenjen vsem posameznikom, ki se želijo naučiti kaj novega.

V letu 2009 smo v okvir FIŠ festa uvrstili tudi sklop enajstih delavnic s področij računalniških orodij in spletnih storitev za vsak dan, s področja retorike, lobiranja in pogajanja ter sodobnih oblik dela in spretnosti pri učenju, ki so bile sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada. Delavnice so bile dobro obiskane, odzivi so bili izjemno pozitivni, kar nam je dalo dodaten zagon, da v letu 2010 FIŠ fest še dodatno obogatimo z zanimivimi in uporabnimi vsebinami in k sodelovanju in udeležbi pritegnemo še več ljudi. Vabljeni na FIŠ fest 2010 od 1. do 9. oktobra 2010! 41


ISIT 2009

Mednarodna znanstvena konferenca Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2009 je potekala v Dolenjskih Toplicah 12. in 13. oktobra 2009. Na konferenci je sodelovalo približno 70 udeležencev iz Slovenije, s Hrvaške, iz Srbije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Skandinavije, Pakistana in Združenih držav Amerike. Namen dvodnevnega cikla predavanj je bil poleg pomembne izmenjave znanja in izkušenj tudi trdna umestitev FIŠ in Novega mesta na zemljevid središč znanja s področja informacijske tehnologije. Na konferenci so bile obravnavane teme informacijske družbe in informacijske tehnologije, informacijske tehnologije v poslovnem okolju, v nevladnih organizacijah in informacijske tehnologije na splošno. Med uglednimi predavatelji, domačimi in tujimi strokovnjaki, ki so predstavili lastne raziskave in zamisli, sta se konference udeležila tudi dr. Kevin C. Desouza z univerze v Washingtonu iz ZDA in dr. Ben Light z britanske univerze v Salfordu.

Mednarodna znanstvena konferenca Informacijska družba in informacijska tehnologija ISIT 2009, ki je potekala v Dolenjskih Toplicah 12. in 13. oktobra 2009 v organizaciji Fakultete za informacijske študije. (foto: Boštjan Pucelj) Vabljeni na ISIT 2010 11. in 12. novembra 2010!

Študentski svet FIŠ

Študentski svet FIŠ je v prejšnjem šolskem letu zastopal interese študentov v Upravnem odboru, Akademskem zboru, Senatu ter v Komisiji za znanstveno–raziskovalno delo in Komisiji za kakovost in evalvacije. Ob začetku šolskega leta smo organizirali spoznavni večer, na katerem so imeli tako bruci kot tudi študenti višjih letnikov priložnost pridobiti več informacij o študiju od študentov zadnjih letnikov kot tudi od profesorjev. V tem šolskem letu bomo poskusili kar najbolj zastopati študente v vseh organih fakultete, prav tako se bomo potrudili organizirati čim več obštudijskih dejavnosti, da nam bo to šolsko leto ostalo v res lepem spominu. – predsednik ŠS Darko Jerkovič 42


ZA NAMI JE USPEŠNO LETO

IBM Slovenija študentom FIŠ predstavil tehnologije poslovnega obveščanja

IBM Slovenija je študentom FIŠ predstavil tehnologije poslovnega obveščanja. Na sliki Bernard Grum iz podjetja IBM Slovenija in študenti FIŠ. Z gospodarstvom se povezujemo tudi v pedagoškem procesu. Na ta način so študenti v stalnem stiku z modernimi rešitvami na področju informacijskih tehnologij. Zato fakulteta med študijskim letom organizira več predavanj strokovnjakov iz gospodarstva, ki študentom predstavijo aktualne prakse, študenti pa pridejo v stik s potencialnimi delodajalci. Tako sta 27. novembra 2009 v okviru predavanj pri predmetu Menedžerski informacijski sistemi Bernard Grum in Miha Puš iz podjetja IBM Slovenija predstavila tehnologije poslovnega obveščanja, ki jih razvijajo v podjetju IBM, in primere njihove uporabe. V okviru predstavitve je bila tudi kratka delavnica, na kateri so študenti FIŠ razpravljali o poslovni vrednosti tehnologij poslovnega obveščanja in se preizkusili v predstavljanju svojih idej vodstvu podjetja.

Gostovanje na predavanjih Dne 20. novebra 2009 je na predavanjih na dodiplomskih študijskih programih pri predmetih Informatizacija poslovnih procesov in Informacijska podpora poslovnih procesov gostoval gospod Martin Barbo, direktor HVS d. o. o. Podjetje se ukvarja z implementacijo poslovne programske opreme (ERP) švedske korporacije HansaWorld v Slovenskem in širšem regionalnem področju. Poleg dejavnosti povezanih s procesi prenove poslovne programske opreme se podjetje ukvarja tudi z pripravo komunikacijskih povezav ter strojne opreme pred namestitvijo programske opreme. Predstavitev je študentom omogočila, da so programsko opremo tudi preizkusili na praktičnem primeru.

43


Podpis Dogovora o strateškem sodelovanju med FIŠ in Microsoftom Slovenija. Na sliki direktor Microsoft Slovenija Matej Potokar in dekan FIŠ doc. dr. Janez Povh. (foto: Boštjan Pucelj)

Podpis pogodbe o sodelovanju med T–medio, d. o. o., in FIŠ. Na sliki direktor T–medie Peter Geršič in dekan FIŠ doc. dr. Janez Povh.

Podpis pogodbe o sodelovanju med TPV, d. d., in FIŠ. Na sliki predsednik uprave in generalni direktor TPV Vladimir Bahč in dekan FIŠ doc. dr. Janez Povh.

44


ZA NAMI JE USPEŠNO LETO

Strokovna ekskurzija v Švico V maju 2009 so se študenti FIŠ in FUDŠ odpravili na štiri dnevno strokovno ekskurzijo v Švico, kjer so si v Ženevi ogledali OZN in WIPO (World Intelectual Property Organization) in se sestali z veleposlanikom g. Andrejem Logarjem in ministrom svetovalcem in namestnikom na Stalnemu predstavništvu v Ženevi g. Boštjanom Jermanom. V Zürichu so si ogledali ETH (Swiss Federal Institute of Technology Zurich), University of St. Gallen in IBM Zurich Research Laboratory. Na koncu pa so nekaj ur namenili tudi ogledu Lichtenstein–a.

Strokovna ekskurzija v Švico v šol. letu 2008/09.

Piknik ob zaključku študijskega leta 2008/09.

45


Tudi v 2010 bo pestro

Sodelovanje FIŠ z Adrio Mobil, d.o.o. Eden od strateških ciljev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je tudi odlična zaposljivost naših diplomantov. To uresničujemo z nenehnim pretokom znanja med strokovnjaki, študenti in organizacijami (uporabniki), del katerih je tudi sodelovanje z gospodarstvom. V študijskem letu 2009/10 zato na Fakulteti za informacijske študije izvajamo skupen projekt s podjetjem Adria Mobil, d.o.o. Gre za razvoj spletne aplikacije za potrjevanje naročil dobaviteljem. Projekt se izvaja v okviru več seminarskih nalog v okviru predmetov Informacijski sistemi, Baze podatkov in analiza podatkov ter Spletno programiranje. Tako bodo lahko študenti sproti aplicirali znanja, pridobljena v okviru posameznih predmetov, in spoznali praktičen potek razvoja informacijske rešitve. Cilji projekta so: • vzpostaviti sodelovanje med FIŠ in Adrio Mobil, d.o.o., in s tem izboljšati stike med raziskovalci, študenti in gospodarstvom, • študentom omogočiti delo na realnem projektu in s tem izboljšati njihova praktična znanja in zaposljivost diplomantov, • gospodarstvu omogočiti stik s potencialnimi kadri, • izdelati prototipno rešitev spletne aplikacije za potrjevanje naročil dobaviteljem. Prepričani smo, da so skupni projekti z gospodarstvom odličen način uvajanja študentov v realno okolje. Prav je, da študent že med študijem spozna, da so realni problemi mnogo težji od tistih iz učbenikov in da za njihovo reševanje potrebuje interdisciplinarno znanje.

Celoletna projektna naloga, v okviru katere Adria Mobil sodeluje s Fakulteto za informacijske študije, pomeni izziv tako za samo podjetje kot za študente, ki se z nalogo ukvarjajo. V podjetju smo zelo zadovoljni, da smo v lokalnem prostoru našli sogovornika, s katerim lahko kvalitetno sodelujemo in si vzajemno pomagamo. Cenimo znanje, inovativne pristope in nove ideje, s katerimi se študentje nenehno dokazujejo, po drugi strani pa je za študente nedvomno koristno spoznati sistem poslovanja in organizacijo podjetja, saj si na ta način lahko že kmalu naberejo širok spekter znanj in izkušenj, ki jim bodo v bodoče, pri iskanju zaposlitve, še kako prišle prav. Mira Šetina, pomočnica generalne direktorice za kontroling in ekonomiko Adria Mobil d.o.o.

46


TUDI V 2010 BO PESTRO

Strokovna ekskurzija na Nizozemsko Tudi v štud. letu 2009/10 bomo v sodelovanju s Kompas Novo mesto za študente organizirali strokovno ekskurzijo na Nizozemsko in sicer od 17. do 20. februarja 2010. Pester strokovni in turistični program bo gotovo navdušil, saj si bomo ogledali High Tech Campus, Delft Universtity of Technology, ESOC (The European Space Operations Centre), Google Nizozemska, TomTom International, Oracle Nederland, Microsoft Netherlands. Seveda pa ne bomo izpustili glavnih turističnih znamenitosti kot so trg Dam, Židovska četrt, Kraljeva palača, Nova cerkev, hiša Ane Frank, Rembrandtova hiša..., sprehod po živahni Leidenski ulici.

Zimska šola

V času od 22. do 26. februarja 2010 bo vsak dan med 9.00 in 15.00 uro v računalniški učilnici na FIŠ, Novi trg 5, Novo mesto potekala Zimska šola, ki bo namenjena dijakom in študentom. Izbirali bodo lahko med dvema sklopoma: DEMOS: v sklopu tehnologij odprtih spletnih standardov (W3C open web standards) bomo tutorsko razvili spletno aplikacijo za upravljanje direktnodemokratične skupnosti s pomočjo naprednih pristopov. Pri tem bomo temeljito spoznali tehnologije XHTML, XSLT, CSS, DOM, Javascript, C#, web services, microformats/RDFa, ter pristop k spletnem programiranju »mashup«. Imagine CUP: Želiš zmagati na najprestižnejšem mladinskem interdisciplinarnem tekmovanju iz sodobnih tehnologij? Imaš idejo, pa je ne znaš realizirati? Prijavi se na Zimsko šolo in skupaj se bomo pripravljali na tekmovanje ter ti svetovali, kako boš prepričal žirijo, da je ravno tvoja ideja najboljša! Na tekmovanje se lahko prijavite individulano ali v skupini do štiri.

Poletna šola

V juliju 2010 bomo organizirali poletno šolo, kjer bodo udeleženci lahko pridobili in poglobili znanja s področja celovitih programskih rešitev. Poletna šola je namenjena tako sedanjim kot bodočim dodiplomskim in podiplomskim študentom, kot tudi tistim, ki jih to področje zanima ter si želijo pridobiti poglobljena in praktična znanja s tega področja. Izvajalci poletne šole bodo strokovnjaki, ki na tem področju dnevno in praktično delujejo.

»Naloga je /…/ ne toliko v tem, da vidimo, kar ni še nihče, pač pa razmišljati tako, kot ni še nihče, o tem, kar vsakdo vidi.« Erwin Schrodinger

47


Tutorski sistem

V študijskem letu 2010/2011 bomo za študente začeli izvajati tutorski sistem, ki

ISIT 2010

Napovedujemo ISIT 2010, drugo mednarodno konferenco s področja informacijske

bo podpiral vključevanje novih študentov v študijsko življenje, in jim pomagal pri razreševanju tako študijskih kot tudi življenjskih problemov v celotnem času študija.

družbe in informacijskih tehnologij, ki se bo odvijala v Dolenjskih Toplicah med 10. in 12. novembrom 2010. Konferenca pokriva področja socialnih medijev, podatkovnega rudarjenja, inteligentnih storitev ter spletnih tehnologij v poslovni informatiki. V letošnji ediciji konference ISIT pripravljamo novosti študentske in doktorske sekcije, kjer bodo študentje in raziskovalci lahko mrežili svoja znanja, predstavljali raziskovalna dela in pridobili mnenja v mednarodnem prostoru. ISIT 2010 bo z delavnicami in vabljenimi predavanji gostila priznana mednarodna strokovnjaka dr. Les Squires–a, soustanovitelja in predsednika Word Jenny Inc. iz ZDA, ki se ukvarja s področjem socialnih medijev in dr. Ingo Mierswa iz Nemčije, avtorja RapidMiner orodja – danes vodilnega odprtokodnega sistema za podatkovno rudarjenje. Ob zanimivih raziskovalnih temah bo ISIT 2010 spremljal tudi Drugi gospodarski forum IKT, kjer bodo obravnavane teme osvetljene s podjetniškega vidika uporabe orodij v poslovanju. Več informacij na http://isit2010.fis.unm.si

Mednarodna izmenjava študentov V študijskem letu 2010/11 bomo svojim študentom omogočili mednarodne izmenjave v okviru programa ERASMUS. Študenti lahko tako del svojih rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na matični ustanovi opravijo na partnerski instituciji iz vseh 27 članic Evropske unije, držav EFTA (Norveška, Islandija, Lihtenstein) in Turčije, opravljene obveznosti pa so jim priznane na matični fakulteti. Program ERASMUS lahko traja od treh mesecev do enega leta in vključuje plačano šolnino v tujini ter možnost pridobitve finančne pomoči.

»Smo to kar delamo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada.« Aristotel

48


Fakulteta za informacijske študije Novi trg 5 SI–8000 Novo mesto Referat Elektronski naslov: referat@fis.unm.si Telefon: 07 373 78 84 , fax: 07 373 78 80 Uradne ure: v torek in sredo od 9. do 11. ure, v četrtek od 14. do 16. ure Kontaktna oseba: Marjana Miškovič http://fis.unm.si

Kolofon Pripravili in uredili: Klavdija Macedoni, Marjana Miškovič Lektoriranje: Nina Štampohar Oblikovanje: Jurij Kocuvan, Studio 300 Fotografije: Boštjan Pucelj, arhiv FIŠ Založila: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu Naklada: 1000 izvodov Januar, 2010


Helena Čebulin, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Glede na to, da prihajam s Štajerske, me je pot na FIŠ zanesla čisto slučajno, ob brskanju interneta. Takrat sem malo oklevala z odločitvijo, a me je misel prijateljice (»Ni važno, kaj se naučiš, temveč kako in koliko.«) spodbudila k temu koraku. Danes lahko rečem, da odločitve nikakor ne obžalujem in da sem tukaj dobila potrditev njenih besed: odnos med študenti in profesorji je odličen; najbolj pomembno mi je, da za njih nismo le številke, v času študija pa pridobivamo znanja z različnih področij, s katerimi se bomo dobro znašli v sodobnem poslovnem svetu.

Rok Kopina, študent 2. letnika univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Za FIŠ sem slišal prek radijskega oglasa, in ker sem bil s takratno fakulteto precej nezadovoljen, je oglas zbudil mojo pozornost. Na spletni strani sem si ogledal predmetnik in se na podlagi prebranega jeseni vpisal. Na FIŠ se počutim več kot le številka, saj s profesorji in asistenti razvijamo tiste pristne odnose, ki bi jih od fakultete pričakoval. Pozna se, da se vodstvo trudi za študente, kar se odraža na obštudijskih projektih in strokovni ekskurziji. Veliko ljudi je še vedno skeptičnih glede tega, kaj novomeška fakulteta lahko nudi, vendar FIŠ v javnosti čedalje bolj pridobiva na prepoznavnosti. Načrti so veliki in verjamem, da bomo podrli stereotipe ter da bo FIŠ postal nekaj velikega.

Marija Plesničar, študentka 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi

Prvič sem za FIŠ slišala med pogovorom s sodelavci v podjetju. Ker sem imela že končano višjo šolo, sem se vpisala v drugi letnik, opraviti moram še štiri diferencialne izpite za prvi letnik. Sedaj sem uspešno opravila pogoje za vpis v tretji letnik, kar me zelo veseli, saj je morda nam, ki nismo več tako mladi, le nekoliko teže. Vesela sem, da se ob težavah vedno lahko obrnem na svoje sošolce, s katerimi sem zelo zadovoljna. Vsi smo izredni študenti in imamo izreden čut drug do drugega, saj si zelo pomagamo med sabo in se spodbujamo. Pravijo, da se učiš celo življenje, in jaz bi se rada naučila še veliko – FIŠ mi to prav gotovo omogoča. Veliko je poudarka na informatiki, čeprav je tudi kar nekaj drugih zelo zanimivih in predvsem zelo koristnih predmetov. Največje zadovoljstvo pa je, ko lahko znanje, ki si ga pridobil na predavanjih, uporabiš pri svojim delu in zaradi tega tvoje delo postane lažje in bolj zanimivo, ti pa uspešnejši in vedno boljši pri tem, kar počneš.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2010/2011 visokošolski strokovni študijski program univerzitetni študijski program magistrski študijski program doktorski program

Študijski programi 2010/2011  

Študijski programi Fakultete za informacijske študije Novo mesto v študijskem letu 2010/2011

Študijski programi 2010/2011  

Študijski programi Fakultete za informacijske študije Novo mesto v študijskem letu 2010/2011

Advertisement